Suvestinė redakcija nuo 2015-04-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 14-450, i. k. 1052330ISAK37/D1-40

 

Nauja įsakymo redakcija nuo 2014 m. sausio 1 d.

Nr. 3D-830/D1-920, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 128-6536 (2013-12-14)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ

TURINIO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 20 d. Nr. 3D-37/D1-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616; 2013, Nr. 76-3828) 24 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 152-5545) 2 punktu:

1. T v i r t i n a m e :

1.1. Žemės naudojimo būdų turinio aprašą (pridedama);   

1.2. Žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų nekilnojamojo turto kadastre, keitimo aprašą (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 3D-909/D1-990, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00248

 

2. P a v e d a m e Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo pakeisti įrašus Nekilnojamojo turto kadastre Žemės sklypų žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų Nekilnojamojo turto kadastre, keitimo apraše (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka

Papildyta punktu:

Nr. 3D-909/D1-990, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00248

 

3. N u s t a t o m e, kad:

3.1. įrašai Nekilnojamojo turto kadastre, kurie nenurodyti Apraše ir kurių žemės naudojimo būdas atitinka Žemės įstatymo  25, 26, 27, 28 ir 29 straipsniuose nurodytus žemės naudojimo būdus, nekeičiami arba keičiami išbraukiant žemės naudojimo pobūdžius (jeigu žemės naudojimo pobūdžiai buvo įrašyti);

3.2. įrašai Nekilnojamojo turto kadastre keičiami nekeičiant žemės sklype vykdomos veiklos, t. y. Apraše ir šio įsakymo 3.1. punkte nurodytų įrašų keitimas nėra kadastro duomenų keitimas;

3.3. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, po 2014 m. sausio 1 d. gavęs iki šios datos parengtas žemės sklypų kadastro duomenų bylas, kadastro duomenų formose žemės sklypams nurodytų žemės naudojimo būdų (pobūdžių) keitimą (nekeičiant kadastro duomenų formų) atlieka

įrašydamas į Nekilnojamojo turto kadastrą žemės naudojimo būdus, atitinkančius Žemės įstatymo 25, 26, 27, 28 ir 29 straipsniuose nurodytus žemės naudojimo būdus pagal šio įsakymo ir Aprašo reikalavimus. Iki 2014 m. sausio 1 d. parengtomis bylomis laikytinos žemės sklypų kadastro duomenų bylos:

3.3.1. kurios vadovaujantis Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-06-29 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-244 „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr.78-4083), nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui pateiktos iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

3.3.2. kurios pateiktos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams padaliniams iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-909/D1-990, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00248

 

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                     Kazimira Danutė Prunskienė

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                             Arūnas Kundrotas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. sausio 20 d.

įsakymu Nr. 3D-37/D1-40

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2013 m. gruodžio 11 d.

įsakymo  Nr. 3D-830/D1-920 

redakcija)

 

ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪdŲ TURINio aprašas

 

Žemės sklypų naudojimo būdas

Žemės sklypų naudojimo būdo turinys

I. Žemės ūkio paskirties žemė

 

Mėgėjų sodo žemės sklypai

Mėgėjų sodo teritorijos žemės sklypai, skirti mėgėjų sodininkystei, vieno buto gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, kitos (sodų) paskirties pastatams.

2. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

Žemės sklypai, skirti sodininkų bendrijoms priklausantiems bendrojo naudojimo statiniams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti, taip pat rekreacijai ir kitoms bendroms reikmėms.

3. Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai

Žemės sklypai, skirti specializuotiems ūkiams tam tikros rūšies augalininkystės ar gyvulininkystės produkcijos gamybai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. visos gaminamos prekinės produkcijos sudaro specializacijos krypties produkcija, taip pat ūkiams, užsiimantiems žuvų veisimu, auginimu ir žvejyba akvakultūros tvenkiniuose.

4. Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

Žemės sklypai, skirti kaimo turizmo paslaugoms teikti.

5. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Kiti žemės sklypai, nepriskirti 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytiems žemės naudojimo būdams, kuriuose galima žemės ūkio veikla: žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir apdorojimas, ūkyje pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimas ir šių produktų realizavimas, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimas ir geros agrarinės bei aplinkosauginės žemės būklės išlaikymas. Šiuose sklypuose galimi ūkininkų sodybų ir žemės ūkio veiklai ar alternatyviajai veiklai reikalingi statiniai.

II. Miškų ūkio paskirties žemė

 

6. Ekosistemų apsaugos miškų sklypai

Telmologinių, pedologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, miško genetinių, kraštovaizdžio draustinių miškai, kitų draustinių dalyse, kuriose saugomos biologinės vertybės, esantys miškai, gamtos paveldo objektų, buveinių ir augalų genetinių išteklių plotų miškai, Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrančių miškai ir priešeroziniai miškai.

7. Rekreacinių miškų sklypai

Miško parkai, miesto miškai, valstybinių parkų rekreaciniai miško sklypai ir kiti miškai, naudojami gyventojų poilsiui.

8. Apsauginių miškų sklypai

Geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių ir kraštovaizdžio draustinių, kuriuose nėra biologinių vertybių, miškai, valstybinių parkų apsauginių zonų miškai, valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškai, sanitarinių apsaugos zonų miškai, kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai, laukų apsauginiai miškai, miško sėkliniai medynai ir vandens telkinių apsaugos zonų miškai.

9. Ūkinių miškų sklypai

Kiti miškų ūkio paskirties žemės sklypai, nepriskirti 6, 7 ir 8 punktuose nurodytiems žemės naudojimo būdams.

III. Vandens ūkio paskirties žemė

 

10. Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai

Vandens telkiniai, skirti laivybai, hidrotechnikos statiniams, verslinei žvejybai (išskyrus priskirtus akvakultūros tvenkiniams), vandeniui išgauti, nuotekoms išleisti ir kita.

11. Rekreaciniai vandens telkiniai

Vandens telkiniai, skirti mėgėjų žūklei, vandens sportui, poilsiui, turizmui.

12. Ekosistemas saugantys vandens telkiniai

Ekosistemas saugantys vandens telkiniai, esantys saugomose teritorijose, kurių funkcijos susijusios su ekosistemų apsauga.

13. Bendrojo naudojimo vandens telkiniai

Kiti vandens ūkio paskirties žemės sklypai, nepriskirti 10, 11 ir 12 punktuose nurodytiems žemės naudojimo būdams.

IV. Konservacinės paskirties žemė

 

14. Gamtinių rezervatų žemės sklypai

Žemės sklypai, skirti valstybiniams rezervatams ir rezervatinėms apyrubėms, valstybinių parkų ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų rezervatams, gamtos paveldo objektams, kuriuose draudžiama ūkinė veikla.

15. Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

Saugomiems kultūros paveldo objektams ar vietovėms skirti žemės sklypai, kuriems nustatomos šių sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos.

V. Kitos paskirties žemė

 

16. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

17. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypai, skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) gyvenamosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamiesiems pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

18. Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypai, skirti valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams ir jų funkcijoms vykdyti; religinės paskirties pastatams ir religinių bendruomenių ir bendrijų veiklai; socialinei infrastruktūrai mokslo paskirties pastatams, kultūros paskirties pastatams; gydymo paskirties pastatams; sporto paskirties pastatams ir sporto inžineriniams statiniams; specialiosios paskirties statiniams.

19. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypai, skirti gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių statiniams, energetikos objektams, įskaitant branduolinės energetikos objektus ir statinius (atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys – radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita), atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams.

20. Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; administracinės paskirties (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams) pastatams; prekybos paskirties pastatams; paslaugų paskirties pastatams; maitinimo paskirties pastatams ir sporto paskirties pastatams.

21. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypai, skirti transporto paskirties pastatams ir garažų paskirties pastatams, elektroninių ryšių infrastruktūros (perdavimo bokštams, radijo ryšio statiniams, ryšio retransliatoriams ir kitiems inžineriniams statiniams), inžinerinių tinklų maitinimo šaltinių (įvairių tipų elektrinėms, katilinėms, transformatorių pastotėms, skirstykloms, naftos perdirbimo ir kitiems pastatams, skirtiems energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, išskyrus atominę elektrinę ir branduolinį reaktorių) statiniams ir įrenginiams.

22. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypai, skirti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir vandenvietėms.

23. Rekreacinės teritorijos

Žemės sklypai, skirti ilgalaikiam (stacionariam) poilsiui su poilsio paskirties pastatais ar trumpalaikiam poilsiui.

24. Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos

Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: botanikos ir zoologijos sodams, kapinėms ir palaikų laikymo statiniams, urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms.

25. Naudingųjų iškasenų teritorijos

Žemės sklypai, skirti naudingųjų iškasenų gavybai ir kasybai atviruose kasiniuose (karjeruose), požeminiuose kasiniuose (šachtose) ir gręžiniuose, taip pat joms sandėliuoti.

26. Teritorijos krašto apsaugos tikslams

Žemės sklypai, skirti specialiesiems krašto apsaugos tikslams.

27. Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos

Žemės sklypai, skirti atliekų šalinimo veikloms: naudoti skirtoms atliekoms laikyti daugiau nei 3 metus, šalinti skirtoms atliekoms laikyti daugiau nei 1 metus, taip pat atliekų naudojimo veikloms: atliekų paruošimui naudoti ar šalinti, atliekoms surinkti ir laikyti (naudoti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 1 metus).

28. Teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams

Žemės sklypai, skirti valstybės sienos apsaugos specialiesiems tikslams.

29. Atskirųjų želdynų teritorijos

Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti.

 

Pastaba. Vienam žemės sklypui gali būti nustatyti du ar daugiau konkrečių žemės naudojimo būdų, jeigu tai numatyta teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte.

 

_________________

 

Priedo nauja redakcija nuo 2014 m. sausio 1 d.

Nr. 3D-830/D1-920, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 128-6536 (2013-12-14)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-275/D1-308, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05835

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 30  d. įsakymas Nr. 3D-909/D1-990

 

 

ŽEMĖS SKLYPŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ, ĮRAŠYTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE, ĮRAŠŲ KEITIMO APRAŠAS

Nekilnojamojo turto kadastre įrašytas žemės sklypo naudojimo būdas

 

Nekilnojamojo turto kadastre įrašytas žemės sklypo naudojimo pobūdis

Žemės sklypų naudojimo

būdas, į kurį keičiamas Nekilnojamojo turto kadastre esantis įrašas apie žemės naudojimo būdą ir pobūdį

 

1. Mėgėjų sodo žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

 

1.1. Mėgėjų sodo žemės sklypų

Mėgėjų sodo žemės sklypai

1.2. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

2. Gyvenamosios teritorijos

2.1. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

2.2. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

3. Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

3.1. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

3.2. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams

 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-909/D1-990, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00248

 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-337/D1-353, 2005-07-12, Žin., 2005, Nr. 93-3470 (2005-08-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-37/D1-40 "DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-521/D1-530, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 136-4898 (2005-11-17)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR APLINKOS MINISTRO 2005 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-37/D1-40 "DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-946/D1-754, 2009-12-08, Žin., 2009, Nr. 147-6607 (2009-12-12)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR APLINKOS MINISTRO 2005 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-37/D1-40 "DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-253/D1-218, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 34-1632 (2010-03-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-37/D1-40 "DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-852/D1-793, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 114-5850 (2010-09-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-37/D1-40 "DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šis įsakymas įsigalioja 2010 m. spalio 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-582/D1-581, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 84-4416 (2012-07-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-37/D1-40 "DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-830/D1-920, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 128-6536 (2013-12-14)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR APLINKOS MINISTRO 2005 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-37/D1-40 "DĖL PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-909/D1-990, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00248

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 "Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-275/D1-308, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-16, i. k. 2015-05835

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ pakeitimo