Suvestinė redakcija nuo 2009-12-13 iki 2010-03-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 14-450, i. k. 1052330ISAK37/D1-40

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠO IR JŲ TURINIO PATVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 20 d. Nr. 3D-37/D1-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 24 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 152-5545) 2 punktu:

1. Tvirtiname Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinį, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį (pridedama).

2. Nustatome, kad:

2.1. sąvokos, apibūdinančios žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, atitinka Žemės įstatyme ir Teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) nurodytas sąvokas;

2.2. žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatomi ar keičiami pagal teritorijų planavimo dokumentus;

2.3. žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis registruojami Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo kadastro duomenis įrašant į Nekilnojamojo turto kadastrą ir žemės sklypą registruojant Nekilnojamojo turto registre Nekilnojamojo turto kadastro (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) nustatyta tvarka.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. sausio 20 d.

įsakymu Nr. 3D-37/D1-40

 

PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO BŪDŲ TURINYS, ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ SĄRAŠAS IR JŲ TURINYS

 

Žemės sklypų naudojimo būdas

Žemės sklypų naudojimo būdo turinys

Žemės sklypų naudojimo pobūdis

Žemės sklypų naudojimo pobūdžio turinys

I. Žemės ūkio paskirties žemė

1. Mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo

Mėgėjiškai sodininkystei skirta, pagal teritorijų planavimo dokumentus suformuota teritorija, suskirstyta į individualius sodo sklypus ir bendro naudojimo žemę

1.1. Mėgėjiškų sodų sklypų

Žemės sklypai, pagal Sodininkų bendrijų įstatymą priskirti mėgėjiško sodo sklypams, kuriuose fiziniai asmenys (sodininkai) užsiima mėgėjiška sodininkyste.

1.2. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo

Žemės sklypai, kuriuos naudoja sodininkų bendrijos joms priklausančių bendrojo naudojimo pastatų ir įrenginių statybai bei eksploatacijai, taip pat rekreacijai ir kitoms bendroms reikmėms

2. Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių

Žemės sklypai, kuriuos naudoja specializuota žemės ūkio veikla užsiimantys ūkiai

2.1. Tvenkinių žuvininkystės ūkių

Žemės sklypai, kuriuos naudoja ūkiai, teisės aktų nustatyta tvarka užsiimantys žuvų veisimų, auginimu ir žvejyba žuvininkystės tvenkiniuose

2.2. Specializuotų augalininkystės ar gyvulininkystės ūkių

Žemės sklypai, kuriuos naudoja ūkiai, specializuoti tam tikros rūšies augalininkystės ar gyvulininkystės produkcijos gamybai ir jų ne mažiau kaip 50 proc. visos gaminamos prekinės produkcijos sudaro specializacijos krypties produkcija

3. Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

Žemės ūkio paskirties žemės sklypai, naudojami statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti statybai ar rekonstrukcijai

 

 

4. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Kiti žemės sklypai, nepriskirti 1, 2 ir 3 punktuose nurodytiems žemės naudojimo būdams, kuriuose galima žemės ūkio veikla: žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir apdorojimas, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio, maisto produktų perdirbimas ir šių produktų realizavimas, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimas ir geros agrarinės bei aplinkosauginės žemės būklės išlaikymas. Šiuose sklypuose galima tik ūkininkų sodybų bei žemės ūkio veiklai reikalingų ūkinių pastatų statyba ar rekonstrukcija

____

____

II. Miškų ūkio paskirties žemė

5. Ekosistemų apsaugos miškų sklypai

Telmologinių, pedologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, miško genetinių, kraštovaizdžio draustinių miškai, kitų draustinių dalyse, kuriose saugomos biologinės vertybės, esantys miškai, saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių miškai, Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrančių miškai ir priešeroziniai miškai

_____

_____

6. Rekreacinių miškų sklypai

Rekreaciniai miškai (miško parkai, miesto miškai, valstybinių parkų rekreaciniai miško sklypai ir kiti miškai, naudojami gyventojų poilsiui)

_____

_____

7. Apsauginių miškų sklypai

Geologinių, geomorfologinių, hidrologinių, kultūrinių ir kraštovaizdžio draustinių, kuriuose nėra biologinių vertybių, miškai, valstybinių parkų apsauginių zonų miškai, valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškai, gamyklų sanitarinių zonų miškai, kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai, laukų apsauginiai miškai, miško sėkliniai medynai ir vandens telkinių apsaugos zonų miškai

_____

_____

8. Ūkinių miškų sklypai

Kiti miškų ūkio paskirties žemės sklypai, nepriskirti 1,2 ir 3 punktuose nurodytiems žemės naudojimo būdams

_____

_____

III. Vandens ūkio paskirties žemė

9. Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai

Vandens telkiniai, naudojami vidaus vandens keliams, hidrotechnikos statinių statybai, verslinei žvejybai (išskyrus priskirtus žuvininkystės tvenkiniams), vandens paėmimui (geriamojo ar gamybinio vandens ruošimui) ir nuotekų išleidimui

_____

_____

10. Rekreaciniai vandens telkiniai

Vandens telkiniai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka naudojami plaukiojimo priemonėms, mėgėjiškai žūklei, vandens sportui, poilsiui, turizmui

____

_____

11. Ekosistemas saugantys vandens telkiniai

Ekosistemas saugantys vandens telkiniai, esantys saugomose teritorijose, kurių funkcijos susiję su ekosistemų apsauga

______

____

12. Bendrojo naudojimo vandens telkiniai

Kiti vandens ūkio paskirties žemės sklypai, nepriskirti 1,2 ir 3 punktuose nurodytiems žemės naudojimo būdams

_____

_____

IV. Konservacinės paskirties žemė

13. Gamtinių rezervatų žemės sklypai

Žemės sklypai, įeinantys tiek į valstybinius rezervatus ir rezervatines apyrubes, tiek į valstybinių parkų ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų rezervatus, gamtos paveldo objektus, kuriuose draudžiama ūkinė veikla

13.1. Griežtos apsaugos

Žemės sklypai, kuriuose draudžiamas natūralių gamtinių procesų reguliavimas ir ūkinė veikla, išskyrus gaisrų gesinimą, teisės aktuose nustatytas biologines ir profilaktines miškų sanitarinės apsaugos priemonės, kvartalinių linijų ir esamų kelių priežiūrą bei kitus teritorijų planavimo dokumentuose numatytus tvarkymo darbus

13.2. Reguliuojamos apsaugos

Žemės sklypai, kuriuose draudžiama naudoti gamtos išteklius ir vykdyti kitą ūkinę veiklą, išskyrus gaisrų gesinimą, teisės aktuose nustatytas biologines ir profilaktines miškų sanitarines apsaugos priemones, kvartalinių linijų ir esamų kelių priežiūrą, planavimo dokumentuose numatytus gamtinių ekosistemų atkūrimo ir formavimo priemones, ugdomuosius kirtimus bei kitus teritorijų planavimo dokumentuose numatytus tvarkymo darbus

14. Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

Saugomų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose suformuoti žemės sklypai, kuriems nustatomos šių sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos

______

______

V. Kitos paskirties žemė

15. Gyvenamosios teritorijos

Teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai

15.1. Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti 1-3 aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai

15.2. Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos

Žemės sklypai, kuriuose esami arba numatomi statyti gyvenamieji namai aukštesni nei 3 aukštų

16. Visuomeninės paskirties teritorijos

Teritorija, skirta valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms, tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

16.1. Administracinių pastatų statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų pastatai

16.2. Religinių bendruomenių pastatų statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti bažnyčių, vienuolynų ir kiti religinių bendruomenių pastatai

16.3. Mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti mokslo, mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, specialiųjų mokyklų, aukštesniųjų mokyklų, kolegijų, aukštųjų mokyklų ir kitų mokymo įstaigų pastatai, bibliotekų, kultūros centrų, muziejų ir kitų kultūros įstaigų pastatai, sporto kompleksų, ligoninių, greitosios pagalbos stočių, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų ir kitų sveikatos įstaigų pastatai

16.4. Rekreacinių miškų

Rekreaciniai miškai, skirti viešajam naudojimui.

17. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai

17.1. Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių pastatai, įskaitant branduolinės energetikos objektus ir statinius (atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys – radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kt.)

17.2. Sandėliavimo statinių statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti terminalai ir kiti sandėliavimo statiniai

18. Komercinės paskirties objektų teritorijos

Teritorija, skirta prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams statyti

18.1. Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti prekybos įmonių (maisto ir kitų prekių pardavimo), finansų įstaigų (bankai, kredito įstaigos, investicinės bendrovės, draudimo įmonės ir kt.) pastatai, turizmo (viešbučiai, moteliai, sanatorijos, poilsio namai, kempingai), parodų kompleksų bei kitų paslaugų įmonių statiniai, stadionai, universalūs (daugiafunkciniai) sporto ir pramogų kompleksai, vandens bei sporto šakų statiniai

18.2. Laidojimo paslaugų statinių statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties statiniai

18.3. Degalinių ir autoservisų statinių statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti skysto ir kito kuro degalinių, autoservisų, plovyklų statiniai

19. Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

Visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos

19.1. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos

Žemės sklypai, kuriuose yra esamos arba numatomos statyti autobusų ir geležinkelio stotys, oro uostai ir aerodromai, jūros ir vidaus vandenų uostai ir prieplaukos, automobilių saugyklos (garažai, automobilių stovėjimo aikštelės), ryšių (telekomunikacijų) linijos, inžinerinių sistemų maitinimo šaltinių statiniai ir įrenginiai (transformatorinės, boilerinės ir kiti panašios paskirties statiniai)

19.2. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams

Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, geležinkelio infrastruktūros statiniai, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos, požeminio vandens (geriamojo, gėlo, mineralinio, pramoninio ir gamybinio) vandenviečių ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai

20. Rekreacinės teritorijos

Teritorijos, skirtos ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti, trumpalaikio poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti bei kitiems laikiniems pastatams statyti, kurie reikalingi išvardytiems objektams aptarnauti, taip pat paplūdimiams ir jų infrastruktūros objektams statyti

20.1. Ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos

 

Žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma statyti sanatorijas, poilsio namus, sveikatingumo kompleksus, motelius, kempingus, turizmo bazes, nakvynės paslaugų namus, jaunimo nakvynės namus, gelbėjimo stotis, kt.

20.2. Trumpalaikio poilsio statinių statybos

 

Žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, paplūdimius, kt.

21. Bendro naudojimo teritorijos

Teritorija, skirta bendram viešam naudojimui

21.1. Botanikos ir zoologijos sodų

Žemės sklypai, kuriuose yra arba numatomi įrengti botanikos, zoologijos sodai, dendrologiniai rinkiniai (kolekcijos) ar šiai veiklai esami arba numatomi statyti statiniai

21.2. Kapinių

Žemės sklypai, kuriuose yra esamos arba numatomos įrengti kapinės ir palaikų laikymo statiniai

21.3. Urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių

žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdinius

22. Naudingųjų iškasenų teritorijos

Teritorijos, skirtos naudingosioms iškasenoms eksploatuoti

22.1. Naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų)

Žemės sklypai naudojami naudingųjų iškasenų, slūgsančių arti žemės paviršiaus, gavybos ir kasybos atliekų įrenginiams

22.2. Naudingųjų iškasenų gavybos požeminių kasinių (šachtomis) ir gręžinių

Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi įrengti naudingųjų iškasenų, slūgstančių gilesniuose žemės gelmių sluoksniuose, gamybos proceso aptarnavimui ir išgautų naudingųjų iškasenų sandėliavimui

23. Teritorijos krašto apsaugos tikslams

Krašto apsaugos teritorija, skirta specialiems krašto apsaugos tikslams ir valstybės sienos apsaugai

23.1. Specialiųjų krašto apsaugos tikslų

Žemės sklypai karinei infrastruktūrai (prie štabų, kareivinių, valgyklų, mokymo patalpų ir kitų statinių) poligonams, karinio mokymo teritorijoms

23.2. Valstybės sienos apsaugos tikslų

Žemės sklypai, užimti valstybės sienos apsaugos tarnybos centrinių, teritorinių ir kitų struktūrinių padalinių pastatais (statiniais ir įrenginiais) ir skirti valstybės sienos apsaugos objektams pasienyje įrengti ir jiems eksploatuoti

24. Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos

Atliekų saugojimo teritorijos, kuriose vykdomas neterminuotas atliekų (pavojingų, nepavojingų arba inertinių) kaupimas, laikymas neribotą laiką specialiame tam skirtame įrenginyje ar teritorijoje, siekiant jas naudoti ar šalinti, rūšiuoti surinktas atliekas pagal medžiagas, siekiant jas perdirbti ar naudoti

_____

_____

 

Pastabos:

1. Daugiaaukščių ir aukštybinių pastatų pobūdis nustatomas pagal nustatyta tvarka patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus.

2. Vienam žemės sklypui gali būti nustatyti du ar daugiau žemės naudojimo būdų ir pobūdžių, jeigu tai numatyta detaliajame plane.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-337/D1-353, 2005-07-12, Žin., 2005, Nr. 93-3470 (2005-08-02), i. k. 1052330ISAK7/D1-353

Nr. 3D-521/D1-530, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 136-4898 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK1/D1-530

Nr. 3D-946/D1-754, 2009-12-08, Žin., 2009, Nr. 147-6607 (2009-12-12), i. k. 1092330ISAK6/D1-754

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-337/D1-353, 2005-07-12, Žin., 2005, Nr. 93-3470 (2005-08-02), i. k. 1052330ISAK7/D1-353

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-521/D1-530, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 136-4898 (2005-11-17), i. k. 1052330ISAK1/D1-530

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-946/D1-754, 2009-12-08, Žin., 2009, Nr. 147-6607 (2009-12-12), i. k. 1092330ISAK6/D1-754

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo" pakeitimo