Suvestinė redakcija nuo 2019-11-19

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 94-1845, i. k. 0941100NUTA00001198

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-19:

Nr. 1147, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18426

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ LIGŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1994 m. lapkričio 30 d. Nr. 1198

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi, 45 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Profesinių ligų sąrašą;

2.  Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                        ANTANAS VINKUS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 122 redakcija)

 

PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1147, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18426

 

1. Šių cheminių medžiagų sukeltos ligos:

 

Eil. Nr.

Europos profesinių ligų sąrašo kodas

Cheminės medžiagos

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

 

1.28.

1.29.

100

101

102

103.01

103.02

104.01

104.02

104.03

105

106

107

108

109.01

109.02

109.03

110

111

112

113.01

113.02

113.03

114

115.01

115.02

115.04

115.05

116

 

117

118

Akrilnitrilas

Arsenas arba jo junginiai

Berilis arba jo junginiai

Anglies monoksidas

Karboniloksichloridas

Cianido rūgštis

Cianidai ir jų junginiai

Izocianatai

Kadmis arba jo junginiai

Chromas arba jo junginiai

Gyvsidabris arba jo junginiai

Manganas arba jo junginiai

Azoto rūgštis

Azoto oksidai

Amoniakas

Nikelis arba jo junginiai

Fosforas arba jo junginiai

Švinas arba jo junginiai

Sieros oksidai

Sieros rūgštis

Anglies disulfidas

Vanadis arba jo junginiai

Chloras

Bromas

Jodas

Fluoras arba jo junginiai

Alifatiniai arba alicikliniai angliavandeniliai, gauti iš ligroino arba benzino

Halogeninti alifatinių arba aliciklinių angliavandenilių dariniai

Butilo, metilo ir izopropilo alkoholiai

1.30.

 

1.31.

 

 

1.32.

 

 

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

 

1.38.

 

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

 

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

 

1.54.

 

1.55.

1.56.

119

 

120

 

 

121

 

 

122

123

124

125

126.01

 

126.02

 

126.03

127

128.01

128.02

128.03

128.04

128.05

129.01

 

129.02

130.01

130.02

131

132

133

135

 

136

 

2.124*

2.129*

Etilenglikolis, dietilenglikolis, 1,4-butandiolis ir nitrinti glikolių bei glicerolio dariniai

Metileteris, etileteris, izopropileteris, vinileteris, dichlorizopropileteris, gvajakolis, etilenglikolio metileteris ir etileteris

Acetonas, chloracetonas, bromacetonas, heksafluoracetonas, metiletilketonas, metil-n-butilketonas, metilizobutilketonas, diacetono alkoholis, mezitiloksidas, 2-metilcikloheksanonas

Organiniai fosforo esteriai

Organinės rūgštys

Formaldehidas

Nitrinti alifatiniai dariniai

Benzenas arba jo homologai (benzeno homologai apibrėžiami formule CnH2n-6)

Naftalenas arba jo homologai (naftaleno homologai apibrėžiami formule CnH2n-12)

Vinilbenzenas ir divinilbenzenas

Halogeninti aromatinių angliavandenilių dariniai

Fenoliai arba fenolių homologai, arba jų halogeninti dariniai

Naftoliai arba naftolių homologai, arba jų halogeninti dariniai

Halogeninti alkilariloksidų dariniai

Halogeninti alkilarilsulfonatų dariniai

Benzchinonai

Aromatiniai aminai arba aromatiniai hidrazinai arba jų halogeninti, fenoliniai, nitrifikuoti, nitrinti arba sulfoninti dariniai

Alifatiniai aminai ir jų halogeninti dariniai

Aromatinių angliavandenilių nitrinti dariniai

Fenolių arba jų homologų nitrinti dariniai

Stibis ir jo dariniai

Azoto rūgšties esteriai

Vandenilio sulfidas

Organiniai tirpikliai, neįtraukti į kitus punktus, sukeliantys encefalopatiją

Organiniai tirpikliai, neįtraukti į kitus punktus, sukeliantys polineuropatiją

Cinkas

Terpenai

 

2. Odos ligos, kurias sukelia cheminės medžiagos arba veiksniai, neįtraukti į kitus punktus:


 

 

Eil.

Nr.

Europos profesinių ligų sąrašo kodas

Ligos

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

201

201.01

201.03

201.02

201.04

201.05

201.06

201.07

201.08

201.09

202

Odos ligos ir odos vėžys, kuriuos sukelia:

suodžiai

degutas

bitumas

pikis

antracenas arba jo junginiai

mineralinės ir kitos alyvos

nevalytas parafinas

karbazolas arba jo junginiai

akmens anglių distiliavimo šalutiniai produktai

Profesiniai odos susirgimai, kuriuos sukelia mokslo nustatytos alergiją sukeliančios arba dirginančios cheminės medžiagos, neįtrauktos į kitus punktus

 

3. Ligos, kurias sukelia įkvepiamos medžiagos ir veiksniai, neįtraukti į kitus punktus:

 

Eil. Nr.

Europos profesinių ligų sąrašo kodas

Ligos

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

 

3.11.

 

3.12.

3.13.

3.14.

 

3.15.

 

301

301.11

301.12

301.21

301.22

301.31

302

303

304.01

304.02

 

304.04

 

304.05

305.01

304.06

 

304.07

 

Kvėpavimo takų ligos ir navikai

Silikozė

Silikozė su plaučių tuberkulioze

Asbestozė

Mezotelioma, sukelta asbesto dulkių

Pneumokoniozės, sukeltos silikatų turinčių dulkių

Asbestozė, komplikavusi bronchų vėžiu

Plaučių ir bronchų ligos, sukeltos metalų šlakų dulkių

Egzogeninis alerginis alveolitas

Plaučių ligos, sukeltos medvilnės, linų, kanapių, džiuto, sizalio ir cukranendrių dulkių ir plaušelių

Kvėpavimo takų sutrikimai, sukelti kobalto, alavo, bario ir grafito dulkių

Siderozė

Navikinės viršutinių kvėpavimo takų ligos, sukeltos medžio dulkių

Alerginė astma, sukelta medžiagų, kurios pripažintos kaip alergenai ir yra susijusios su tam tikru darbu

Alerginis rinitas, sukeltas medžiagų, kurios pripažintos kaip alergenai ir yra susijusios su tam tikru darbu

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

 

3.20.

3.21.

3.22.

 

3.23.

3.24.

306

307

308

309

 

310

2.301*

2.303*

 

2.304*

2.308*

Fibrozinės pleuros ligos su kvėpavimo restrikcija, sukeltos asbesto

Angliakasių lėtinis obstrukcinis bronchitas arba emfizema

Plaučių vėžys, sukeltas asbesto dulkių

Plaučių ir bronchų ligos, sukeltos aliuminio ar jo junginių dulkių arba garų

Plaučių ir bronchų ligos, sukeltos tomamilčių dulkių

Plaučių fibrozės, sukeltos metalų, neįtrauktų į kitus punktus

Plaučių ir bronchų ligos bei navikai, sukelti suodžių, dervų, bitumo, pikio, antraceno arba jo junginių, mineralinių ir kitų alyvų

Plaučių ir bronchų ligos, sukeltos dirbtinių mineralinių plaušelių

Gerklų vėžys, sukeltas asbesto dulkių

 

4. Infekcinės ir parazitinės ligos:

 

Eil. Nr.

Europos profesinių ligų sąrašo kodas

Ligos

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

 

4.8.

4.9.

401

402

403

404

405

406

407

 

 

 

Zoonozės

Stabligė

Bruceliozė

Virusiniai hepatitai

Tuberkuliozė

Amebiazė

Kitos infekcinės ligos, sukeltos darbų, kuriuos dirbant patvirtinta infekcijos rizika

**Erkinis encefalitas

**Laimo liga

 

5. Ligos, sukeltos fizikinių ir ergonominių veiksnių:

 

Eil. Nr.

Europos profesinių ligų sąrašo kodas

Ligos

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

502.01

502.02

503

504

505.01

505.02

Kataraktos, sukeltos šiluminės spinduliuotės

Konjunktyvitai, sukelti ultravioletinės spinduliuotės

Klausos susilpnėjimas arba kurtumas, sukeltas triukšmo

Ligos, sukeltos padidėjusio ar sumažėjusio atmosferos slėgio

Plaštakos ir riešo kaulų ir sąnarių ligos dėl mechaninės vibracijos

Kraujagyslių ir nervų ligos dėl mechaninės vibracijos

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

 

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

 

5.20.

5.21.

506.10

506.11

506.12

506.13

506.21

506.22

506.23

 

506.30

506.40

506.45

507

508

2.502*

 

2.503*

 

Sąnarinių maišelių ligos dėl suspaudimo

Girnelės bursitai

Alkūnės bursitas

Peties bursitas

Ligos, sukeltos sausgyslių makščių pertempimo

Ligos, sukeltos sausgyslių jungiamojo audinio dangalo pertempimo

Ligos, sukeltos raumenų ir sausgyslių pertempimo jų prisitvirtinimo vietose

Meniskų pažeidimai dėl ilgalaikio darbo klūpant arba atsitūpus

Nervų parezė dėl suspaudimo

Riešo kanalo tunelinis sindromas

Kalnakasių nistagmas

Ligos, sukeltos jonizuojančiosios spinduliuotės

Juosmeninės stuburo dalies diskų ligos, sukeltos ilgalaikės vertikalios viso kūno vibracijos

Balso stygų pažeidimas, atsiradęs dėl ilgalaikio balso stygų įtempimo

**Kaklinės ir juosmeninės stuburo dalies diskų ligos, sukeltos ilgalaikio sunkių krovinių kėlimo ir nešimo

 

Pastabos:

1. Šiame sąraše nurodytos ligos turi būti tiesiogiai susijusios su kenksmingais darbo aplinkos veiksniais.

2. * pažymėti ligų ir cheminių medžiagų kodai nurodyti Europos Komisijos rekomendacijos 2002/670/EB dėl Europos profesinių ligų sąrašo antrajame priede pateiktame papildomų ligų, įtariamų kaip profesinės pagal kilmę, apie kurias turi būti pranešta ir kurias vėliau gali būti nuspręsta įtraukti į Europos profesinių ligų sąrašo pirmąjį priedą, sąraše; ligos neįtrauktos į Europos Komisijos rekomendacijos 2003/670/EB dėl Europos profesinių ligų sąrašo pirmajame priede pateiktą Europos profesinių ligų sąrašą, tačiau Lietuvoje laikomos profesinėmis.

3. ** pažymėtos ligos, neįtrauktos į Europos Komisijos rekomendacijos 2003/670/EB dėl Europos profesinių ligų sąrašo pirmajame priede pateiktą Europos profesinių ligų sąrašą ir antrajame priede pateiktą papildomų ligų, įtariamų kaip profesinės pagal kilmę, apie kurias turi būti pranešta ir kurias vėliau gali būti nuspręsta įtraukti į Europos profesinių ligų sąrašo pirmąjį priedą, sąrašą, tačiau Lietuvoje laikomos profesinėmis.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 122, 2006-02-06, Žin., 2006, Nr. 16-553 (2006-02-09), i. k. 1061100NUTA00000122

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1147
redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ LIGŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro valdytoją ir tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro objektą ir jo duomenis, Registro objektų registravimą, Registro duomenų teikėjus, jų teises ir pareigas, Registro duomenų tvarkymą, Registro sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, Registro duomenų saugą, Registro finansavimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatuose numatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: identifikuoti asmenį, kuriam nustatyta profesinė liga, užtikrinti teisingą informaciją apie Registro objekto tvarkymą, teikti asmens duomenis duomenų gavėjams, tvarkyti  Registro duomenis statistikos tikslais.

4. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu,  Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Dokumentų ir archyvų įstatyme.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kuri yra ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

8. Registro valdytojas atlieka Reglamento (ES) 2016/679 nustatytas  duomenų valdytojo prievoles, atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas ir turi šiuose teisės aktuose ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

9. Registro tvarkytojas – Higienos institutas, kuris yra ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas.

10. Registro tvarkytojas turi  Reglamente  (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo teises ir prievoles, atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytas teises ir pareigas, taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. sudaro Registro duomenų teikimo sutartis ir pagal šias sutartis ir prašymus teikia Registro duomenis duomenų gavėjams;

10.2. užtikrina, kad Registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą;

10.3. atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį padeda  Registro valdytojui, taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, įvykdyti Registro valdytojo prievolę atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

10.4. padeda Registro valdytojui užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo pobūdį ir Registro tvarkytojo turimą informaciją;

10.5. pateikia Registro valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytos prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda Registro valdytojui arba kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. Nedelsdamas informuoja Registro valdytoją, jei, jo nuomone, nurodymas pateikti informaciją pažeidžia Reglamentą (ES) 2016/679 ar kitas duomenų apsaugos nuostatas;

10.6. Registro valdytojo nustatyta tvarka nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 24 valandas, informuoja Registro valdytoją pagal Reglamento 2016/679 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą;

10.7. tvarko asmens duomenis pagal Registro valdytojo dokumentais įformintus nurodymus;

10.8. konsultuoja Registro duomenų teikėjus ir duomenų gavėjus su Registro veikla susijusiais klausimais;

10.9. imasi visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2016/679
32 straipsnį;

10.10.  užtikrina, kad darbuotojai, įgalioti tvarkyti Registre asmens duomenis, būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama konfidencialumo prievolė;

10.11. gali pasitelkti asmenis Registro techninės ir (ar) programinės įrangos priežiūrai vykdyti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka tik gavęs išankstinį Registro valdytojo sutikimą.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAS IR JO DUOMENYS

 

11. Registro objektas yra profesinės ligos (toliau – liga) atvejis.

12. Duomenys apie Registro objektą:

12.1. identifikavimo kodas, kuris generuojamas automatiškai;

12.2. ligos kodas ir pavadinimas pagal TLK-10-AM;

12.3. ligos priežasties papildomas kodas pagal TLK-10-AM;

12.4. ligos kodas pagal Europos profesinių ligų sąrašą;

12.5. ligos eiga;

12.6. ligos įtarimo būdas;

12.7. ligos nustatymo data;

12.8. ligos patvirtinimo akto numeris;

12.9. ligos patvirtinimo akto data;

12.10. ligos priežastis pagal Europos profesinių ligų priežasčių klasifikaciją;

12.11. naudojimo kategorija pagal Europos naudojimo kategorijų (produktų) klasifikaciją;

12.12. profesinės rizikos veiksnio pavadinimas;

12.13. profesinės rizikos veiksnio poveikio trukmė;

12.14. profesinės rizikos veiksnio dydis;

12.15. profesinės rizikos veiksnio leistinas dydis;

12.16. sveikatos priežiūros įstaigos kodas, pavadinimas ir adresas;

12.17. gydytojo, nustačiusio profesinę ligą, vardas ir pavardė;

12.18. netekto darbingumo procentas;

12.19. netekto darbingumo nustatymo pradžios data;

12.20. netekto darbingumo nustatymo pabaigos data;

12.21. netekto darbingumo nustatymo metai;

12.22. netekto darbingumo kartotinumas;

12.23. darbingumo lygio pažymos numeris ir data;

12.24. laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos trukmė;

12.25. laikinojo nedarbingumo data nuo, data iki;

12.26. nedarbingumo pažymėjimo serija, numeris;

12.27. nedarbingumo pažymėjimo išdavimo data;

12.28. pagrindinės ligos (traumos), sukėlusios mirtį, kodas ir pavadinimas;

12.29. sprendimo dėl ligos išmokos skyrimo priėmimo data ir numeris.

13. Registre taip pat kaupiami šie su registruojamais Registro objektais susiję duomenys:

13.1. informacija apie asmenį, kuriam nustatyta profesinė (-ės) liga (-os):

13.1.1. asmens kodas;

13.1.2. vardas, pavardė;

13.1.3. gimimo data;

13.1.4. mirties data;

13.1.5. lytis;

13.1.6. deklaruota gyvenamoji vieta (adresas), jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, nurodoma savivaldybė, kurioje asmuo gyvena;

13.1.7. išsilavinimas;

13.1.8. užimtumas (dirbantis, nedirbantis);

13.1.9. socialinė padėtis (senatvės pensijos gavėjas, bedarbis, studentas, kita);

13.1.10. užimtumo formos (dirba pagal darbo sutartis ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, savarankiškai dirbantis asmuo, užsiima neatlygintinio užimtumo veikla (stažuojasi, atlieka savanorišką veiklą, praktiką ir kita);

13.1.11. darbovietės, kurioje asmuo dirba (dirbo), kodas, pavadinimas ir registruotos buveinės adresas;

13.1.12. ekonominės veiklos rūšies kodas ir pavadinimas;

13.1.13. profesijos kodas ir pavadinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorius (profesinės ligos nustatymo metu);

13.1.14. faktinių pareigų pavadinimas;

13.1.15. darbo funkcijų atlikimo vietos pavadinimas;

13.1.16. darbo stažas;

13.2. informacija apie Registro duomenų teikėjus:

13.2.1. duomenų teikėjo pavadinimas;

13.2.2. darbuotojo, įgalioto tvarkyti Registro duomenis, vardas, pavardė ir pareigos;

13.2.3. pranešimo numeris ir data.

14. Registro duomenų tvarkymo duomenys:

14.1. duomenų įrašymo, pakeitimo datos;

14.2. Registro objekto įregistravimo data;

14.3. Registro objekto išregistravimo data;

14.4. Registro objekto išregistravimo priežastis.

15. Registro objektams klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai:

15.1. Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas (Australijos modifikacija, TLK-10-AM, Sisteminis ligų sąrašas);

15.2. Valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatorius;

15.3. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius;

15.4. Lietuvos profesijų klasifikatorius;

15.5. Profesinių ligų sąrašas.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMAS

 

16. Registro duomenų teikėjai yra:

16.1. Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – Valstybinė darbo inspekcija);

16.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba);

16.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba);

16.4. Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija.

17. Registro duomenų teikėjai Registrui teikia šiuos duomenis:

17.1. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas po profesinės ligos patvirtinimo akto gavimo Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje pateikia kiekvienos nustatytos profesinės ligos diagnozės duomenis, nurodytus Nuostatų 12.2–12.17,
13.1.1–13.1.3, 13.1.5–13.1.16, 13.2 papunkčiuose elektroniniu būdu;

17.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba per 3 darbo dienas po darbingumo netekimo nustatymo elektroniniu būdu pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų 12.2, 12.3, 12.18–12.23, 13.1.1, 13.2 papunkčiuose;

17.3. Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija per 3 darbo dienas po išvados dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo elektroniniu būdu pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų 12.2, 12.3, 13.1.1, 13.2, 14.4 papunkčiuose.

18. Registro duomenų teikėjai privalo:

18.1. teikti duomenis Registrui Nuostatų nustatyta tvarka Registro duomenų teikimo sutartyse su Registro duomenų teikėjais nurodytais terminais  ir duomenų formatu;

18.2. užtikrinti, kad Registrui teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs, o nustačius, kad jų pateikti duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nustatymo momento, pateikti Registrui ištaisytus duomenis.

19. Registro duomenų teikėjai turi teisę:

19.1. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs jų pateikti duomenys;

19.2. įgyvendinti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Registro duomenų tvarkymą, jiems suteiktas teises.

20. Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas po duomenų gavimo tikrina, ar įrašyti Registre duomenys atitinka Nuostatų reikalavimus.  Registro tvarkytojas, nustatęs, kad pateikti Registro duomenys atitinka Nuostatų reikalavimus, priima sprendimą įregistruoti objektą. Registro objektui suteikiamas automatiškai generuojamas objekto identifikavimo kodas ir jis registruojamas  Registre.

21. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad Registro duomenų teikėjų pateikti duomenys netikslūs, klaidingi ir (ar) neišsamūs (toliau – netikslūs), informuoja Registro duomenų teikėjus, kad per 3 darbo dienas nuo jų informavimo momento būtina ištaisyti netikslius duomenis.

22. Registro objektas iš Registro išregistruojamas gavus iš Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pranešimą apie profesinės ligos diagnozės panaikinimą, Registro duomenų bazėje įrašant Nuostatų 14.3–l4.4 papunkčiuose nurodytus duomenis.

23. Registro įregistruoti ir išregistruoti duomenys Registro duomenų bazėje saugomi
50 metų nuo duomenų įregistravimo į Registro duomenų bazę dienos. Pasibaigus saugojimo terminui, Registro duomenys sunaikinami.

24. Pasikeitus Registro objekto duomenims ar su Registro objektais susijusiems duomenims, Registro duomenų teikėjai teikia pasikeitusius duomenis Registrui. Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų gavimo privalo įrašyti duomenų pasikeitimus į Registro duomenų bazę. Iš susijusių registrų gaunami duomenų pasikeitimai automatiškai įrašomi į Registrą. Duomenys apie duomenų pasikeitimą saugomi Registre kartu su visais Registro objekto duomenimis.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

25. Netikslūs Registro duomenys taisomi Registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (Registro duomenų teikėjo, Registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Registro tvarkytojas nuo netikslių duomenų nustatymo momento privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas, elektroninių ryšių priemonėmis pranešti kitiems duomenų gavėjams apie pastebėtų netikslių duomenų ištaisymą.

26. Jeigu Registre dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys, Registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, juos ištaisyti ir elektroninių ryšių priemonėmis pranešti apie tai visiems duomenų gavėjams, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys.

27. Nustatęs, kad Registro duomenų teikėjo pateikti netikslūs duomenys arba kad susijusio registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotuose duomenyse yra netikslumų, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo netikslių duomenų nustatymo momento elektroninių ryšių priemonėmis praneša apie tai Registro duomenų teikėjui arba susijusio registro tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslius duomenis ir pateikti patikslintus duomenis. Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro tvarkytojas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Registro objekto registravimo procedūra nestabdoma, jeigu turimų tikslių duomenų pakanka Registro objektui įregistruoti. Patikslintus duomenis Registro tvarkytojas įrašo į Registrą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai iš duomenų teikėjo ar susijusio registro gaunamas pranešimas apie patikslintus duomenis.

28. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, pateikęs prašymą ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą arba elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia tinkamai atpažinti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs Registro duomenys. Registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas nuo asmens reikalavimo ir jame nurodytų faktų patvirtinimo dokumentų gavimo nurodytus netikslumus ištaisyti, apie tai informuoti to reikalavusį asmenį ir patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti duomenų gavėjams, susijusių registrų tvarkytojams.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

29. Registre naudojami šie susijusių registrų duomenys:

29.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų
13.1.1–13.1.3, 13.1.6 papunkčiuose;

29.2. Lietuvos Respublikos adresų registro – Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas ir tarpinis Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas (Nuostatų 13.1.6 papunktyje nurodytas duomuo);

29.3. Juridinių asmenų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 12.16, 13.1.11 papunkčiuose;

29.4. Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 12.28, 13.1.4 papunkčiuose;

29.5. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenys, nurodyti Nuostatų 12.2, 12.3, 12.16,
12.25–12.27, 12.29, 13.1, 13.2 papunkčiuose.

30. Sąveika su Gyventojų registru, Adresų registru, Juridinių asmenų registru, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registru, Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registru nustatoma duomenų teikimo sutartimi.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

31. Registro objekto nuasmeninti ir statistiniai duomenys skelbiami Registro tvarkytojo interneto svetainėje.

32. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši.

33. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.

34. Registro asmens duomenys teikiami duomenų gavėjams vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais ir esant teisėtoms asmens duomenų tvarkymo sąlygoms bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims. Registro asmens duomenys neteikiami, jeigu duomenų gavėjui gauti šiuos duomenis nėra teisinio pagrindo, numatyto Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktuose. Kai atsisakoma teikti Registre tvarkomus duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Atsisakymas teikti duomenis gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

35. Registro tvarkytojas gali teikti:

35.1. Registro išrašus, apimančius Nuostatų 12–14 punktuose Registro duomenų bazėje saugomus duomenis arba jų dalį;

35.2. pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją (toliau – informacija).

36. Registro tvarkytojas Registro išrašus arba Registro duomenų pagrindu parengtą informaciją teikia šiais būdais:

36.1. raštu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

36.2. automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais.

37. Registro duomenys ir asmens duomenys teikiami Nuostatų 38–40 punktuose nustatyta tvarka pagal Registro tvarkytojo su Registro duomenų gavėju sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju), kurioje turi būti nurodyta Registro duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir tvarka, duomenų apimtis, arba Registro duomenų gavėjo rašytinį prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, teikimo būdas ir duomenų apimtis.

38. Registro duomenys, Registro informacija susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

39. Registro duomenų gavėjas, gaunantis Registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba rašytinį prašymą, privalo gautus duomenis naudoti tik tokia tvarka ir tik tokiu tikslu, kurie nustatyti duomenų teikimo sutartyje arba rašytiniame prašyme. Duomenis tretiesiems asmenims galima teikti tik duomenų teikimo sutartyse, pasirašytose su Registro tvarkytoju, nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai Registro duomenų teikėjai, duomenų subjektai naudoja iš Registro gautus duomenis apie save. Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

40. Asmenims, pakartotinai naudojantiems Registro duomenis, teikiamos Registro objekto pasiskirstymo pagal amžių, lytį, išsilavinimą, profesinį darbo stažą, profesinių ligų grupes, profesinių ligų priežastis, ekonominės veiklos rūšį, profesiją, administracinę teritoriją duomenų rinkmenos.

41. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Registro objektą ir duomenų tvarkymo tikslus, Registro tvarkymą, Registro valdytoją, Registro tvarkytoją, Registro duomenų teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus, Registrui teikiamų duomenų teikimo būdus, netikslių Registro duomenų taisymo tvarką, taip pat duomenų subjektų teises, numatytas Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

42. Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Reglamento (ES) 2016/679, Kibernetinio saugumo įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų.

43. Duomenų saugos priemonės turi užtikrinti:

43.1. registruojamų, perduodamų ryšių kanalais, saugomų, apdorojamų ir naudojamų duomenų saugą;

43.2. Registro duomenų saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

44. Už elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka atsako Registro valdytojas ir tvarkytojas.

45. Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis Registre, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

46. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Registrui tvarkyti gali būti skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

47. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

48. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam valstybės registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1527, 2001-12-14, Žin., 2001, Nr. 106-3817 (2001-12-19), i. k. 1011100NUTA00001527

Nr. 1674, 2004-12-29, Žin., 2004, Nr. 188-7014 (2004-12-31), i. k. 1041100NUTA00001674

Nr. 379, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 56-2202 (2009-05-15), i. k. 1091100NUTA00000379

Nr. 483, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 51-2541 (2012-05-03), i. k. 1121100NUTA00000483

Nr. 1147, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18426

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1418, 1996-11-29, Žin., 1996, Nr. 118-2743 (1996-12-06), i. k. 0961100NUTA00001418

Dėl valstybės registrų steigimo, projektavimo, reorganizavimo ir naudojimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1527, 2001-12-14, Žin., 2001, Nr. 106-3817 (2001-12-19), i. k. 1011100NUTA00001527

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl profesinių ligų sąrašo ir Valstybinio profesinių ligų registro bei jo nuostatų" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1674, 2004-12-29, Žin., 2004, Nr. 188-7014 (2004-12-31), i. k. 1041100NUTA00001674

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 122, 2006-02-06, Žin., 2006, Nr. 16-553 (2006-02-09), i. k. 1061100NUTA00000122

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 379, 2009-05-06, Žin., 2009, Nr. 56-2202 (2009-05-15), i. k. 1091100NUTA00000379

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 483, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 51-2541 (2012-05-03), i. k. 1121100NUTA00000483

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 "Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1147, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18426

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo