Suvestinė redakcija nuo 2018-03-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 166-6095, i. k. 1042217ISAK004R-206

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL AERODROMŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 11 d. Nr. 4R-206

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2002, Nr. 112-4979; 2003, Nr. 94-4248; 2004, Nr. 73-2531, Nr. 120-4438) 11 straipsniu ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo 1.3 punkto nuostatas:

1. Tvirtinu Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisykles (pridedamos).

2. Laikau netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 74 „Dėl civilinių aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3121).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                KĘSTUTIS AURYLA


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4R–206

 

AERODROMŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato civilinių aerodromų ir karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, kuriems netaikomi 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, reikalavimai, (toliau – aerodromų) tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo, galiojimo pratęsimo ir sustabdymo bei nutraukimo tvarką ir sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-194, 2013-09-17, Žin., 2013, Nr. 99-4926 (2013-09-20), i. k. 1132217ISAK004R-194

Nr. 4R-172, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19948

Nr. 4R-112, 2015-06-15, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09325

Nr. 4R-41, 2018-03-13, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03912

 

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Civilinio aerodromo arba karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, tinkamumo naudoti pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) – dokumentas, pažymintis, kad aerodromas atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas civilinių orlaivių skrydžiams (1, 2 priedai);

2.2. Specialieji reikalavimai – aerodromų ir jų įrenginių reikalavimai nustatyti:

2.2.1. Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 42/69 (Žin., 2000, Nr. 18-451);

2.2.2. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) aerodromų ir jų kitų statinių (priklausinių) projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų normatyviniuose dokumentuose, taikomuose Lietuvos Respublikoje (susisiekimo ministro ir statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 169/137 (Žin., 1997, Nr. 41-1028).

3. Už aerodromų priežiūrą ir tinkamumą naudoti pagal specialiuosius reikalavimus atsako aerodromo savininkas arba jo naudotojas. Jis privalo raštu informuoti Civilinės aviacijos administraciją (toliau – CAA) apie numatomus darbus aerodromo teritorijoje (kilimo ir tūpimo takų, riedėjimo takų, perono statybą ir remontą, navigacijos sistemų ir signalinių žiburių įrenginių pakeitimą, radijo ryšio tobulinimą ir t. t.), taip pat apie papildomą veiklą aerodromo teritorijoje, kuri turės įtakos aerodromo naudojimui ir skrydžių saugai.

4. Pažymėjimas išduodamas penkerių metų laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

 

II. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

5. Kad gautų pažymėjimą, aerodromo savininkas arba naudotojas privalo pateikti CAA prašymą (3 priedas).

6. Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, išvardyti šių taisyklių 4 arba 5 prieduose.

7. Aerodromo, iš/į kurio (-į) vykdomi tarptautiniai skrydžiai (toliau – tarptautinis aerodromas), savininkas arba naudotojas turi CAA pateikti Aerodromo vadovą. Aerodromo vadovo struktūra ir duomenys, kurie turi būti jame, pateikti šių taisyklių 6 priede.

8. Aerodromo vadovas turi:

8.1. būti suderintas su CAA ir patvirtintas tarptautinio aerodromo savininko arba naudotojo;

8.2. būti patogus keitimų įrašymui;

8.3. turėti papildymų ir pakeitimų registravimo puslapį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2018-03-13, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03912

 

9. CAA suderina aerodromo vadovą, jo pakeitimus ir papildymus, jei jie atitinka nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2018-03-13, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03912

 

10. Prašymo vertinimą atlieka CAA direktoriaus sudaryta komisija, kuri patikrina, ar su prašymu pateikti visi reikiami dokumentai. Jeigu pateikti ne visi šių taisyklių 4 ir 5 prieduose išvardyti dokumentai, komisija ne vėliau kaip per 20 dienų nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu informuoja aerodromo savininką arba naudotoją ir nustato terminą (ne mažesnį nei 10 ir ne didesnį nei 30 dienų) nustatytiems trūkumams ištaisyti. Jeigu per komisijos nustatytą terminą nustatyti trūkumai neištaisomi, prašymas toliau nenagrinėjamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

 

11. Prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo visų dokumentų ir duomenų bei paaiškinimų pateikimo komisijai dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

 

12. Komisija, patikrinusi prašymą, pateiktus dokumentus ir įvertinusi, ar aerodromas atitinka specialiuosius reikalavimus, surašo patikrinimo aktą (7 priedas) ir jį kartu su išvadomis apie aerodromo tinkamumą naudoti pateikia CAA direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

 

13. Remdamasis komisijos išvadomis ir patikrinimo aktu, CAA direktorius per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos priima sprendimą išduoti pažymėjimą arba jo neišduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

 

14. Jeigu priimamas sprendimas neišduoti pažymėjimo, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti raštu pranešta aerodromo savininkui arba naudotojui ir nurodyta šio sprendimo priėmimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

 

15. Jeigu priimamas sprendimas išduoti pažymėjimą arba pratęsti jo galiojimą ir yra sumokėta nustatyta valstybės rinkliava, jo savininkui arba naudotojui per 3 darbo dienas išduodamas pažymėjimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-190, 2008-09-30, Žin., 2008, Nr. 115-4400 (2008-10-07), i. k. 1082217ISAK004R-190

 

16. Jei aerodromas atitinka ne visus specialiuosius reikalavimus, tačiau gali būti saugiai naudojamas su tam tikrais apribojimais ir sąlygomis, jie nurodomi išduodamame pažymėjime.

17. Išduoto pažymėjimo kopija laikoma ir saugoma CAA.

18. Pametus, sugadinus arba kitaip praradus pažymėjimą, CAA išduoda jo dublikatą.

 

III. PAŽYMĖJIMŲ DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

19. Pasikeitus savininkui arba naudotojui, turi būti išduodamas naujas pažymėjimas, pateikus pagal šias taisykles prašymą ir šių taisyklių 4 arba 5 prieduose nurodytus dokumentus.

 

IV. PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

20. Ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki pažymėjimo galiojimo termino pasibaigimo aerodromo savininkas arba naudotojas turi pateikti CAA prašymą (8 priedas) ir šių taisyklių 4 arba 5 prieduose nurodytus dokumentus.

21. Pažymėjimo galiojimo terminui pratęsti taikoma ta pati tvarka, kaip numatyta šių taisyklių 10–12 punktuose

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

 

22. Jeigu nustatoma, kad aerodromas atitinka specialiuosius reikalavimus, pažymėjimo galiojimo laikas gali būti pratęstas 5 metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

 

V. AERODROMŲ NAUDOJIMAS, PRIEŽIŪRA BEI KONTROLĖ

 

23. Aerodromas turi būti naudojamas laikantis specialiųjų reikalavimų ir pažymėjime nurodytų sąlygų bei apribojimų.

24. Aerodromo savininkas arba naudotojas privalo nedelsdamas raštu informuoti CAA apie visus pažymėjime ir Aerodromo vadove įrašytos informacijos pasikeitimus.

25. CAA pareigūnai privalo nuolat tikrinti, ar aerodromai naudojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų bei atitinka specialiuosius reikalavimus.

26. Jeigu nustatoma, kad aerodromas neatitinka specialiųjų reikalavimų punktų arba naudojamas pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktus, CAA atstovai privalo raštu įspėti aerodromo savininką arba naudotoją bei nurodyti terminą, per kurį nustatytieji trūkumai turi būti ištaisyti.

27. Jeigu nustatyti trūkumai kelia pavojų skrydžių saugai, CAA turi teisę nedelsdama sustabdyti pažymėjimo galiojimą.

28. CAA taip pat gali sustabdyti pažymėjimo galiojimą, jeigu aerodromo savininkas arba naudotojas per šiose taisyklėse 26 punkte nurodytą terminą neištaiso nustatytų trūkumų.

29. Pažymėjimo galiojimas atnaujinamas kai nustatyti trūkumai ištaisomi.

30. Aerodromo pažymėjimo galiojimas gali būti nutraukiamas, jeigu:

30.1. to prašo aerodromo savininkas arba valdytojas;

30.2. pažeidžiami aerodromo naudojimo specialieji reikalavimai ir dėl jų neužtikrinama skrydžių sauga;

30.3. pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ir jo savininkas (naudotojas) per 28 punkte nustatytą laiką neištaisė trūkumų;

30.4. aerodromo savininkas ar naudotojas netenka teisės valdyti ir / ar naudoti aerodromo žemę.

Papildyta punktu:

Nr. 4R-205, 2005-10-26, Žin., 2005, Nr. 129-4659 (2005-10-31), i. k. 1052217ISAK004R-205

 

31. Apie sprendimus, kurie buvo priimti pagal šių taisyklių 26–30 punktus, turi būti nedelsiant raštu pranešama aerodromo savininkui arba valdytojui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Nutraukus pažymėjimo galiojimą, juo naudotis draudžiama. Aerodromo savininkas arba naudotojas turi per 15 dienų grąžinti pažymėjimą CAA.

33. Aerodromo savininkas arba naudotojas turi teisę apskųsti CAA sprendimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

 

Aerodromų tinkamumo naudoti 

pažymėjimų išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo formos pavyzdys)

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

CIVILINIO AERODROMO TINKAMUMO NAUDOTI

 

P A Ž Y M Ė J I M A S  NR. ____

 

 

1. Aerodromo pavadinimas ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2. Aerodromo vieta ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

3. Aerodromo priklausomybė __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

4. Aerodromo kategorija _______________________________________________________

 

5. KTT magnetiniai kursai, matmenys, charakteristikos  ___________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

6. Aerodromas turi tūpimo sistemą (-as) _________________________________________

______________________________________________________________________________________

(Radiotechniniai ir signalinių žiburių įrenginiai)

 

7. ____________________________ aerodromas yra tinkamas ____________________

____________________________________________________________________ orlaiviams naudoti.

(Nurodyti kritinių orlaivių tipus, naudojimo paros laiką)

 

8. Aerodromo meteorologinis minimumas ______________________________________

(Nurodyti kilimo ir tūpimo meteorologinius

______________________________________________________________________________________

minimumus, taip pat kursą, kuriuo leista priimti orlaivius pagal ICAO minimumų kategoriją)

______________________________________________________________________________________

 

9. Pagrindas išduoti pažymėjimą _______________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

10. Pažymėjimas galioja iki                                                         _______ m. ________________  ______ d.

 

 

11. Pažymėjimo išdavimo data                       _______ m. ________________  ______ d.

 

A.V.

 

_______________________   ______________ ______________________________

(Pareigų pavadinimas)                          (Parašas)                    (Vardas ir  pavardė)

 

 

 

 

Pažymėjimo Nr.____ galiojimo laikas pratęstas iki ____ m. ______________  ___ d.

 

Pagrindas ___________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

 

 

A.V.                                                                                              ________ m. _____________________  ____ d.

 

 

 

________________________            _______________                   _______________________

(Pareigų pavadinimas)                                    (Parašas)                                                    (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Aerodromo arba tam tikrų objektų naudojimo ribojimai: _______________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-205, 2005-10-26, Žin., 2005, Nr. 129-4659 (2005-10-31), i. k. 1052217ISAK004R-205

Nr. 4R-59, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06808

 

 

Aerodromų tinkamumo naudoti 

pažymėjimų išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo formos pavyzdys)

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

KARINIO AERODROMO, NAUDOJAMO CIVILINIŲ ORLAIVIŲ

 

SKRYDŽIAMS, TINKAMUMO NAUDOTI

 

P A Ž Y M Ė J I M A S  NR. ____

 

 

1. Aerodromo pavadinimas ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2. Aerodromo vieta ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

3. Aerodromo priklausomybė __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

4. Aerodromo kategorija _______________________________________________________

 

5. KTT magnetiniai kursai, matmenys, charakteristikos  ___________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

6. Aerodromas turi tūpimo sistemą (-as) _________________________________________

______________________________________________________________________________________

(Radiotechniniai ir signalinių žiburių įrenginiai)

 

7. ____________________________ aerodromas yra tinkamas ____________________

____________________________________________________________________ orlaiviams naudoti.

(Nurodyti kritinių orlaivių tipus, naudojimo paros laiką)

 

8. Aerodromo meteorologinis minimumas ______________________________________

(Nurodyti kilimo ir tūpimo meteorologinius

______________________________________________________________________________________

minimumus, taip pat kursą, kuriuo leista priimti orlaivius pagal ICAO minimumų kategoriją)

______________________________________________________________________________________

 

9. Pagrindas išduoti pažymėjimą _______________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

10. Pažymėjimas galioja iki                            _______ m. ______________  ______ d.

 

 

11. Pažymėjimo išdavimo data                       _______ m. ________________  ______ d.

 

A.V.

 

_______________________   ______________ ______________________________

(Pareigų pavadinimas)       (Parašas)                    (Vardas ir  pavardė)

 

 

 

 

Pažymėjimo Nr.____ galiojimo laikas pratęstas iki ____ m. ______________  ___ d.

 

Pagrindas ___________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

 

 

A.V.                                                                                              ________ m. _____________________  ____ d.

 

 

 

________________________            _______________                   _______________________

(Pareigų pavadinimas)                                    (Parašas)                                                    (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Aerodromo arba tam tikrų objektų naudojimo ribojimai: ______________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-205, 2005-10-26, Žin., 2005, Nr. 129-4659 (2005-10-31), i. k. 1052217ISAK004R-205

Nr. 4R-59, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06808

 

 

Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________

(Aerodromo savininkas arba naudotojas)

 

________________________________________________________

(Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas)

 

Civilinės aviacijos administracijai

 

PRAŠYMAS

DĖL AERODROMO TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO

 

___________________

(Data)

(Vieta)

 

1. Prašau išduoti ____________________________________________________ aerodromo

                                                                                   (Aerodromo pavadinimas)

tinkamumo naudoti pažymėjimą.

2. Duomenys apie aerodromą:

2.1. vieta nuo artimiausio miesto (kartu pateikiamas 1:10000 arba 1:25000 mastelio žemėlapis, išskyrus tarptautinius aerodromus) ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

2.2. geografinės koordinatės (WGS 84 koordinačių sistemoje)_________________________

_______________________________________________________________________________ ;

2.3. kilimo ir tūpimo tako (-ų) matmenys, dangos charakteristika, kilimo ir tūpimo magnetiniai kursai  

_______________________________________________________________________________ ;

2.4. aerodromas reguliariai naudojamas___________________________________________

                                                                                                                   (Nurodyti orlaivių tipus)

_______________________________________________________________________________ ;

2.5. aerodromo naudojimas naktiniams skrydžiams _________________________________ ;

                                                                                                                             (Naudojamas/nenaudojamas)

2.6. KTT įrengtas ____________________________________________________________

                                                                    (Tūpimo sistemos abiem tūpimo kryptimis)

_______________________________________________________________________________ ;

MKtūp ____ KTT įrengtas ____ kategorijos tiksliajam artėjimui tūpti, MKtūp____ _____ kategorijos

tiksliajam artėjimui tūpti;

2.7. numatomas vidutinis orlaivių eismo intensyvumas per tris intensyviausius mėnesius

_______________________________________________________________________________ .

(Bendrasis kilimų ir tūpimų skaičius)

3. Sąlygos išduoti pažymėjimą:

3.1. laikotarpis, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą ________________________________ ;

3.2. jeigu aerodromas arba žemės sklypas nuomojamas – juridinio arba fizinio asmens, kuriam priklauso aerodromas arba žemės sklypas, duomenys _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Prieš pateikdamas prašymą su Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklėmis susipažinau.

Tvirtinu, kad čia pateikiama informacija yra teisinga.

 

__________________                  ____________________        ____________________

    (Pareigų pavadinimas)          A. V.                           (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

______________


 

Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių

4 priedas

 

DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA IŠDUOTI TARPTAUTINIŲ AERODROMŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMĄ, SĄRAŠAS

 

1. Aerodromo vadovas.

2. Specialiųjų reikalavimų atitikties išvados ir lentelės, susijusios su:

2.1. aerodromo kategorija;

2.2. dangų keliamąja galia;

2.3. nuolydžiu;

2.4. dangos būkle;

2.5. dangos ženklinimu ir informaciniais ženklais;

2.6. turimaisiais nuotoliais;

2.7. elektros tiekimu ir elektros įrenginiais;

2.8. signalinių žiburių įrenginiais;

2.9. kliūtimis aerodromo apsaugos zonoje ir jų ženklinimu;

2.10. meteorologiniais įrenginiais;

2.11. skrydžių valdymo punktais;

2.12. radionavigaciniais ir stebėjimo įrenginiais;

2.13. radijo ryšio įrenginiais;

2.14. gelbėjimo darbais ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

3. Aerodromo savininko arba naudotojo patvirtintas aerodromo specialiųjų reikalavimų atitikties aktas (šio priedo A forma).

4. Avarinių gelbėjimo darbų planas.

5. Valstybinės žemės panaudos sutarties, žemės nuomos sutarties arba žemės nuosavybės dokumentų kopijos.

6. Aerodromo ir jo statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai (Pastatytų naujų arba rekonstruotų).

______________


Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių

4 priedo A forma

 

(Aerodromo specialiųjų reikalavimų atitikties akto formos pavyzdys)

 

TVIRTINU

A. V.          ___________________________________

(Pareigų pavadinimas)

___________________________________

(Parašas)

___________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

___________________ AERODROMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES

           (Aerodromo pavadinimas)

AKTAS

___________________

(Data)

(Vieta)

 

_________________________________ direktoriaus 20__ m. _____________ ___d.

                         (Įmonės pavadinimas)

įsakymu Nr. ______ sudaryta komisija:

 

pirmininkas             _____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

nariai:                      _____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

nuo 20__ m. _____________ ___ d. iki 20__ m. _____________ ___ d. patikrino aerodromo dokumentų bei specialiųjų reikalavimų atitiktį ir nustatė:

1. Kritiniai orlaivių tipai, kuriuos atitinka aerodromas – ______________________________  

2. Aerodromo kategorija – ____________________________________________________

3. KTT matmenys – __________________________________________________________

4. KTT danga – _____________________________________________________________

                                                                                                 (Nurodyti dangos tipą)

5. Aerodromo radiotechniniai įrenginiai – _________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                                    (Abiem tūpimo kryptimis)

6. Aerodromo signalinių žiburių įrenginiai – _______________________________________

7. Aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas – __________________________________

________________________________________________________________________________

                                                     (Numeris, išdavimo data, galiojimo laikas)

8. Patikrinto aerodromo ir jo įrenginių atitiktį specialiuosius reikalavimus:

8.1. aerodromo elementų fizinės charakteristikos __________________________________ ;

8.2. turimi kilimo ir tūpimo nuotoliai ____________________________________________ ;

8.3. aerodromo apsaugos zona _________________________________________________ ;

8.4. dirbtinių dangų keliamoji galia _____________________________________________ ;

8.5. manevravimo lauko dangų ženklinimas _______________________________________ ;

8.6. dirbtinių dangų paviršius __________________________________________________ ;

8.7. elektros tiekimas aerodromui ir jo įrenginiams__________________________________ ;

8.8. signalinių žiburių įrenginiai ________________________________________________ ;

8.9. kliūčių ženklinimas ______________________________________________________ ;

8.10. radiotechniniai įrenginiai:

8.10.1. tūpimo pagal prietaisus sistema (ILS) _____________________________________ ;

8.10.2. artėjimo radijo švyturiai ________________________________________________ ;

8.10.3. automatinis aerodromo radiopelengatorius__________________________________ ;

8.10.4. aerodromo apžvalgos radiolokatorius______________________________________ ;

8.10.5. VOR/DME__________________________________________________________ ;

8.11. elektros ryšio ir kontrolinės garso įrašymo priemonės___________________________ ;

8.12. skrydžių valdymo punktai ir jų įranga_______________________________________ ;

8.13. meteorologiniai įrenginiai_________________________________________________ ;

8.14. avarinės gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės ________________________________ ;

8.15. aerodromo, skrydžių valdymo objektų, radiotechninių įrenginių bei signalinių žiburių sistemų apsauga_______________________________________________________________________________ .

9. Komisijos išvada dėl aerodromo specialiųjų reikalavimų atitikties ir tinkamumo naudoti:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pirmininkas                        ________________________           ________________________

                                                            (parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

nariai:                                 ________________________           ________________________

                                                            (parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

________________________           ________________________

                                                            (parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

________________________           ________________________

                                                            (parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

 

______________


 

Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių

5 priedas

 

DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA IŠDUOTI (PRATĘSTI) AERODROMŲ, NAUDOJAMŲ CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMĄ, SĄRAŠAS

 

1. Aerodromo būklės tyrimo aktas (šio priedo A forma).

2. Aerodromo skrydžių instrukcija (turi būti suderinta su Civilinės aviacijos administracija).*

3. Avarinių gelbėjimo darbų planas (turi būti suderintas su teritorine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba).*

4. Aerodromo planas M1:10000 (1:5000).

5. Radijo siųstuvų ir imtuvų Įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimo kopija.*

6. Valstybinės žemės panaudos sutarties, žemės nuomos sutarties arba žemės nuosavybės dokumentų kopijos, ar kitoks valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto sutikimas / leidimas naudotis žeme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-135, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14499

 

7. Jei aerodrome numatoma naudoti aerodromo navigacinius įrenginius, papildomai turi būti pateikti šių įrenginių specialiųjų reikalavimų atitikties dokumentai.

* – Pratęsiant tinkamumo naudoti pažymėjimą, nurodytų dokumentų teikti Civilinės aviacijos administracijai nereikia.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-65, 2011-03-18, Žin., 2011, Nr. 34-1632 (2011-03-22), i. k. 1112217ISAK0004R-65

 


 

Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių

5 priedo A forma

 

(Aerodromo būklės tyrimo akto formos pavyzdys)

 

TVIRTINU

A. V.       ___________________________________

                   (Pareigų pavadinimas)

___________________________________

                            (Parašas)

___________________________________

                     (Vardas ir pavardė)

 

__________________________ AERODROMO BŪKLĖS

                                      (Aerodromo pavadinimas)

TYRIMO AKTAS

 

_________________

(Data)

(Vieta)

Komisija:

pirmininkas             _____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

nariai:                      _____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

atliko ___________________________ aerodromo būklės tyrimą ir nustatė:

1. Aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas, išduotas ____________________________

________________________________________________________________________________

                                                     (Nurodyti išdavimo datą, kas išdavė, numerį)

2. Aerodrome yra šie elementai:

2.1. KTT ________________ m, MKtūp ____________, dangos tipas _______________;

KTT ________________ m, MKtūp ____________, dangos tipas _______________;

KTT ________________ m, MKtūp ____________, dangos tipas _______________;

2.2. skrydžių juosta (-os) ___________________________________________________  m;

                                                                                                               (Ilgis ir plotis)

2.3. šoninės saugos juostos __________________________________________________  m;

2.4. galinės saugos zonos ___________________________________________________  m;

2.5. riedėjimo takai ___________________ m pločio, dangos tipas ___________________;

2.6. perono dydis _____________________m, dangos tipas _________________________.

3. KTT, RT ir perono dangų keliamoji galia _______________________________________

                                                                                                           (Nurodyti maksimalią leistiną orlaivio masę)

_______________________________________________________________________________ .

4. Aerodromas aptvertas _____________________.

5. Aerodrome skraidoma šiais orlaivių tipais:_______________________________________

_______________________________________________________________________________ .

6. Aerodromo skrydžių lauko, kliūčių ir objektų ženklinimas:

6.1. skrydžių lauko ženklinimas: KTT ašinė linija ________________, KTT slenksčių _______________, magnetinio kurso _______________, KTT kraštų ________________, įeigos skydai _______________, KTT kampiniai ženklai ___________, tūpimo zonos „T“ ženklai _________________, RT ašinė linija________________, stovėjimo aikštelių ribos _________________, orlaivių sustojimo „T“ ženklas __________________, vėjarodis _____________;

6.2. objektų ženklinimas dienos ženklais ir žiburiais: skrydžių valdymo punktas ______________________, navigaciniai įrenginiai _____________________, degalų saugykla ____________________, kliūtys aerodromo teritorijoje __________________________, kliūtys aerodromo apsaugos zonoje _________________________.

7. Judėjimo lauko būklė ir priežiūros darbai:

7.1. būklė patikrinimo metu                        ________________________________________;

                                                                                                 (Gera/prasta)

7.2. atliekami šie priežiūros darbai:

7.2.1. tinkamumo naudoti įvertinimas                    __________________________________;

                                                                                                                                (Atliekamas/neatliekamas)

7.2.2. vandens nutekėjimo užtikrinimas                  __________________________________;

                                                                                                                                (Atliekamas/neatliekamas)

7.2.3. grunto lygumo ir reikiamo stiprumo užtikrinimas         __________________________;

                                                                                                                                           (Atliekamas/neatliekamas)

7.2.4. priemonės, trumpinančios neskraidymo periodus         __________________________;

                                                                                                                                           (Vykdomos/nevykdomos)

7.2.5. valymas                                                                    ____________________________;

                                                                                                                                         (Vykdomos/nevykdomos)

7.2.6. agrotechninės priemonės                                          ____________________________;

                                                                                                                                         (Vykdomos/nevykdomos)

7.2.7. ženklų atnaujinimas                                                  ____________________________.

                                                                                                                                         (Vykdomos/nevykdomos)

 

Komisijos pirmininkas       ________________________           ________________________

                                                            (parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

nariai:                                 ________________________           ________________________

                                                            (parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

________________________           ________________________

                                                            (parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

________________________           ________________________

                                                            (parašas)                                                     (Vardas, pavardė)

 

______________


 

Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių 5 priedo B forma

 

____________________________ AERODROMO KLIŪČIŲ SĄRAŠAS

 

Nr.

Kliūties pavadinimas

Poliarinės koordinatės AKT atžvilgiu

Stačiakampės koordinatės, m

Geografinės koordinatės °, ', „

Aukštis, m (ft)

Patvirtinantis dokumentas

MKtūp =

MKtūp =

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

Nuo žemės paviršiaus

Absoliutus

 

A, º, ´

S, m

X

Y

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                  ____________________        ____________________

    (Pareigų pavadinimas)          A. V.                           (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

______________


 

Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių

6 priedas

 

AERODROMO VADOVAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aerodromo vadovo paskirtis.

2. Juridiniai Aerodromo vadovo reikalavimai ir reikalavimai sertifikuoti aerodromą, nurodyti Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklėse.

3. Aerodromo naudojimo sąlygos: pranešimas apie tai, kad aerodromas visad atidarytas orlaiviams kilti ir tūpti, jis bus atidarytas visiems asmenims lygiomis sąlygomis.

4. Turima oro navigacijos informacijos sistema ir šios informacijos skelbimo procedūros.

5. Orlaivių atliekamų operacijų registravimo sistema.

6. Aerodromo naudotojo pareigos.

 

II SKYRIUS

DUOMENYS APIE AERODROMO IŠSIDĖSTYMĄ

 

7. Aerodromo planas, kuriame nurodytos pagrindinės oro uosto priemonės, skirtos aerodromo naudojimui ir priežiūrai, kiekvieno vėjarodžio įrengimo vieta.

8. Aerodromo ribų planas (M1:5000).

9. Planas (M1:10000 arba M1:25000), kuriame nurodytas atstumas nuo aerodromo iki artimiausio miesto, gyvenvietės ar kitų gyvenamųjų rajonų, taip pat visų aerodromo priemonių ir įrenginių išsidėstymo vietos, esančios už aerodromo ribų.

10. Duomenys apie aerodromo žemės priklausomybę.

 

III SKYRIUS

DUOMENYS APIE AERODROMĄ, KURIE TURI BŪTI PATEIKIAMI ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS SKYRIUI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROJI INFORMACIJA

 

11. Aerodromo pavadinimas.

12. Aerodromo išsidėstymo vieta.

13. Aerodromo kontrolės taško geografinės koordinatės (pagal WGS-84).

14. Aerodromo geoido aukštis (banga) ir absoliutusis aukštis.

15. Kiekvieno slenksčio bei kilimo ir tūpimo tako (KTT) galo ir kitų taškų gerokai iškylančių arba nužemėjančių išilgai KTT, taip pat KTT tūpimo zonos, skirtos tiksliam tūpimui, didžiausio peraukštėjimo geoido aukštis (banga) ir absoliutusis aukštis.

16. Oro skaičiuojamoji temperatūra aerodromo rajone.

17. Išsamūs duomenys apie aerodromo švyturį.

18. Aerodromo naudotojo pavadinimas, adresas ir kontaktiniai telefonai, kuriais galima su juo susisiekti bet kuriuo paros metu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AERODROMŲ DYDŽIAI IR SU JAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

 

19. Kilimo ir tūpimo takas – tikrasis azimutas, žymėjimas skaičiais, ilgis, plotis, paslinktojo KTT slenksčio išsidėstymas, nuolydis, paviršiaus tipas, KTT tipas, o įrengtojo tiksliam tūpimui KTT – laisvos nuo kliūčių zonos buvimas.

20. Skrydžių juostos, KTT galinių saugos zonų, galinių stabdymo juostų ilgis, plotis ir paviršiaus tipas.

21. Riedėjimo takų ilgis, plotis ir paviršiaus tipas.

22. Orlaivių stovėjimo aikštelių ir perono paviršių tipas.

23. Laisvosios juostos ilgis ir žemės paviršiaus profilis.

24. Vizualiosios priemonės, skirtos artėjimo tūpti schemoms, t. y. artėjimo žiburių sistemos tipas, tūptinės kampo žiburių tipas, ženklinimas, KTT, riedėjimo takų ir perono žiburiai bei kitos vizualiosios orientavimosi ir valdymo riedėjimo takuose priemonės (įskaitant KTT laukimo vietų, tarpinių laukimo vietų ir sustojimo linijos žiburius), vizualaus susijungimo su teleskopiniu trapu sistemos tipas ir išsidėstymas, žiburių rezervinio maitinimo šaltinio buvimas.

25. Visų aerodromo visakrypčio radijo švyturio (VOR) patikros vietų išsidėstymas ir jų radijo dažnis.

26. Standartinių riedėjimo maršrutų ženklinimas ir išsidėstymas.

27. Kiekvieno slenksčio geografinės koordinatės.

28. Riedėjimo takų ašinės linijos atitinkamų taškų geografinės koordinatės.

29. Kiekvienos orlaivių stovėjimo aikštelės geografinės koordinatės.

30. Artėjimo tūpti, kilimo, skrydžių ratu zonose ir aerodromo prieigose esančių kliūčių absoliutusis aukštis ir geografinės koordinatės. (Ši informacija turi būti pateikta žemėlapiuose.)

31. Dirbtinės dangos tipas ir jos nešančioji geba, nurodyta pagal orlaivio klasifikacinio skaičiaus ir klasifikacinio dangos skaičiaus (ACN/PCN) nustatymo metodą.

32. Viena ar kelios aukščiamačių, įrengtų perone, patikros prieš skrydį aikštelės ir jų absoliutusis aukštis.

33. Paskelbtieji nuotoliai: turimasis riedos ilgis (TORA), turimasis kilimo nuotolis (TODA), turimasis nutrauktojo kilimo nuotolis (ASDA), ir turimasis tūpimo nuotolis (LDA).

34. Negalinčių judėti orlaivių šalinimo planas: atsakingojo už operacijas šalinti aerodrome negalintį judėti orlaivį iš judėjimo lauko arba esančio arti jo asmens, telefono, telekso, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas, informacija apie sunkiausią orlaivį, kurį gali pašalinti aerodromo tarnybos, jei šis negali pats judėti.

35. Gelbėjimas ir kova su gaisru: aerodromo kategorija pagal reikalaujamą priešgaisrinės apsaugos lygį, kuris nustatomas pagal naudojamo aerodrome didžiausio orlaivio liemens ilgį ir maksimalų plotį, bendrąjį ugnį gesinančių medžiagų kiekį, turimą aerodrome.

 

IV SKYRIUS

DUOMENYS APIE AERODROMO NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS PROCEDŪRAS BEI PRIEMONES UŽTIKRINANT SAUGĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE AERODROMĄ PATEIKIMAS

 

36. Išsamūs duomenys apie pranešimo procedūras, apie bet kuriuos aerodromo informacijos, nurodytos AIP, pakeitimus, taip pat procedūras NOTAM išleisti, tarp jų:

36.1. CAA informavimas apie visus pakeitimus, taip pat pranešimų apie aerodromo darbo ir nedarbo valandas registracijos tvarka;

36.2. asmenų, atsakingų už pakeitimų pranešimus, pavardės ir jų funkcijos, telefonų numeriai, kuriais galima būtų su jais susisiekti aerodromo darbo ir nedarbo valandomis;

36.3. CAA adresas ir telefono numeris, kuriuo turi būti pranešama informacija apie pakeitimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PATEKIMAS Į AERODROMO JUDĖJIMO LAUKĄ

 

37. Išsamūs duomenys apie būtinas atlikti procedūras užtikrinant, kad žmonės, transporto priemonės, įrenginiai, gyvūnai ir kiti daiktai nepatektų į judėjimo lauką, tarp jų:

37.1. aerodromo naudotojo, orlaivio naudotojo, įmonių, kurios bazuojasi aerodrome, saugos užtikrinimo aerodrome tarnybų, CAA ir kitų vyriausybinių įstaigų funkcijos priklausomai nuo konkretaus atvejo;

37.2. darbuotojų, atsakingų už patekimo į aerodromą kontrolę, pavardės ir jų funkcijos, telefonų numeriai, kad būtų galima su jais susisiekti darbo ir nedarbo metu.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PLANAS, SUSIDARIUS AVARINEI SITUACIJAI AERODROME

 

38. Išsamūs duomenys apie veiksmų planą, susidarius avarinei situacijai aerodrome:

38.1. veiksmų planai, susidarius avarinei situacijai aerodrome arba jo apylinkėse dėl skrendančio orlaivio gedimų, gaisro pastatuose, diversijų, įskaitant sprogimo pavojų (orlaivių ar pastatų), nesankcionuoto orlaivio užgrobimo, taip pat veiksmų planas, įvykus incidentui oro uoste, kuriame numatomos priemonės, kaip veikti avarinės situacijos metu ir po jos;

38.2. išsamūs duomenys apie aerodromo priemonių ir įrengimų bandymus, kurie turi būti naudojami susidarius avarinei situacijai, taip pat turi būti nurodytas tokių bandymų dažnis;

38.3. išsamūs duomenys apie mokymus, kurių tikslas patikrinti veiksmų planus, susidarius avarinei situacijai, nurodomas tokių mokymų dažnis;

38.4. įmonių, organizacijų ir atitinkamų asmenų, esančių oro uosto teritorijoje ir už jo ribų, sąrašas, kurie dalyvauja atliekant nustatytas funkcijas, jų telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresai, taip pat tarnybų radijo ryšio dažniai;

38.5. ypatingų aplinkybių aerodrome komiteto (tarnybos), kuris organizuotų mokymus ir atliktų kitus parengiamuosius darbus, įvykus avarinei situacijai, nuostatai;

38.6. vadovo, atsakingo už vietoje atliekamų visų operacijų, susidarius ypatingai padėčiai, tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

GELBĖJIMAS IR GAISRO GESINIMAS

 

39. Duomenys apie priemones, įrengimus, personalą ir procedūras, jų reikalavimų atitiktį, nustatytus gelbėjimo ir gaisro gesinimo darbus, nurodant atsakingų už avarinių gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybų aerodrome veiklą asmenų vardus bei pavardes ir jų funkcijas. Šis klausimas išsamiai turi būti aprašytas avarinių gelbėjimo darbų plane.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

AERODROMO NAUDOTOJO ATLIEKAMAS AERODROMO JUDĖJIMO LAUKO BŪKLĖS PATIKRINIMAS

 

40. Duomenys apie aerodromo judėjimo lauko būklės patikrinimo procedūras:

40.1. patikrinimų atlikimo tvarka, įskaitant sukibimo koeficiento ir vandens sluoksnio ant KTT bei riedėjimo takų išmatavimas, aerodromo naudotojo nustatytu laiku;

40.2. tarpusavio sąveikos su skrydžių valdymo tarnyba ir oro eismo padaliniais patikrinimas ir būtinos tam ryšio priemonės;

40.3. patikrinimų atlikimo žurnalo saugojimo tvarka ir jo laikymo vieta;

40.4. duomenys apie patikrinimų atlikimo terminus ir intervalus;

40.5. patikrinimų atlikimo kontrolinis sąrašas;

40.6. patikrinimų rezultatų pateikimo tvarka ir priemonės taisyti pavojingas aplinkybes (sąlygas);

40.7. asmenų, atsakingų už patikrinimus, vardai, pavardės ir jų funkcijos, telefonų numeriai, kad būtų galima su jais susisiekti darbo ir nedarbo metu.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

AERODROMO VIZUALIOSIOS PRIEMONĖS IR ELEKTROS SISTEMOS

 

41. Duomenys apie signalinių žiburių įrenginių (įskaitant ir kliūčių ženklinimo žiburius), ženklų ir aerodromo elektros sistemų patikrinimo bei techninės priežiūros procedūras:

41.1. patikrinimo atlikimo tvarka aerodromo naudojimo metu ir šių patikrinimų kontrolinis sąrašas;

41.2. atliktų patikrinimų rezultatų registravimo tvarka ir priemonės taisyti rastus trūkumus;

41.3. reguliariosios techninės priežiūros ir techninės priežiūros avarinėmis situacijomis atlikimo tvarka;

41.4. elektros tiekimo rezervinių šaltinių naudojimo tvarka, taip pat duomenys apie kitų dalinių arba bendrų sistemos gedimų taisymo metodus;

41.5. asmenų, atsakingų už signalinių žiburių įrenginių sistemų patikrinimą ir techninę priežiūrą, pavardės ir jų funkcijos, taip pat telefonų numeriai, kad būtų galima su jais susisiekti darbo ir nedarbo metu.

 

SEPTiNTASIS SKIRSNIS

JUDĖJIMO LAUKO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 

42. Duomenys apie judėjimo lauko techninės priežiūros priemones ir procedūras:

42.1. plotų su dirbtine danga techninės priežiūros tvarka;

42.2. KTT ir riedėjimo takų, neturinčių dirbtinės dangos, techninės priežiūros tvarka;

42.3. riedėjimo takų ir skrydžių juostų techninės priežiūros tvarka;

42.4. aerodromo drenažo sistemos techninės priežiūros tvarka.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SAUGUS DARBŲ ATLIKIMAS AERODROME

 

43. Duomenys apie statybos bei techninės priežiūros darbų planavimą (įskaitant darbus, kurie gali būti atliekami pirmiausiai) aerodromo judėjimo lauke ir prie jo, kur darbai gali būti atliekami viršijant kliūtis ribojančias plokštumas, saugaus atlikimo procedūras:

43.1. ryšio su skrydžių valdymo tarnyba organizavimas tokių darbų metu;

43.2. asmenų ir organizacijų, atsakingų už tokių darbų planavimą, atlikimą ir ryšio organizavimą su šiais asmenimis bet kuriuo metu, pavardės, telefono numeriai ir jų funkcijos;

43.3. asmenų, kurie turi būti informuoti apie tokius darbus, pavardės ir telefono numeriai;

43.4. prireikus tokių darbų plano paskelbimas.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS PERONE

 

44. Duomenys apie veiklos organizavimo perone procedūras:

44.1. susitarimas tarp skrydžių valdymo tarnybos ir juridinio asmens, kuris užsiima veiklos perone organizavimu;

44.2. orlaivių stovėjimo aikštelių paskirstymas;

44.3. variklių paleidimo tvarka ir leidimų buksyruoti orlaivius išdavimo užtikrinimas;

44.4. tarnyba, reguliuojanti orlaivių judėjimą ant žemės;

44.5. palydos tarnyba.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

SAUGOS UŽTIKRINIMAS PERONE

 

45. Saugos užtikrinimo perone procedūros:

45.1. asmenų apsauga nuo reaktyvinės srovės poveikio;

45.2. saugos priemonių užtikrinimas, atliekant degalų pylimo į orlaivius procedūras;

45.3. perono tvarkymas;

45.4. perono valymas;

45.5. avarijų ir incidentų perone pranešimų perdavimo tvarka;

45.6. patikrinimų, kurių metu stebima, kaip perone dirbantis personalas laikosi saugos užtikrinimo reikalavimų, organizavimas.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYMAS KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE

 

46. Duomenys apie antžeminių transporto priemonių, veikiančių judėjimo lauke arba prie jo, valdymo procedūras, įskaitant informaciją apie:

46.1. naudojamas eismo taisykles (nurodant greičio ribojimus ir priemones, užtikrinančias taisyklių laikymąsi);

46.2. vairuotojo teisių naudoti transporto priemones ir mašinas judėjimo lauke išdavimo tvarka.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU GYVOSIOS GAMTOS KELIAMU PAVOJU, ORGANIZAVIMAS

 

47. Duomenys apie kovos su paukščiais arba gyvūnais, atsirandančiais judant orlaiviui skrydžio metu arba judėjimo lauke, procedūras, įskaitant informaciją apie:

47.1. gyvos gamtos keliamo pavojaus įvertinimo priemones;

47.2. kovos su gyvos gamtos keliamu pavojumi programos realizavimo priemones;

47.3. asmenų, atsakingų už darbus šioje srityje, pavardės ir funkcijos, taip pat telefonų numeriai, kad su jais galima būtų susisiekti darbo ir nedarbo metu.

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

KLIŪČIŲ KONTROLĖ

 

48. Duomenys apie procedūras, skirtas kontroliuoti:

48.1. kliūtis ribojančių paviršių ir A tipo žemėlapių sudarymui skirtas kliūtis, esančias kilimo plokštumos ribose;

48.2. kliūtis pagal naudotojo kompetenciją;

48.3. pastatų ir konstrukcijų aukštį, kad neiškiltų virš kliūtis ribojančių plokštumų;

48.4. objektų statybą ir rekonstrukciją aerodromo apsaugos zonoje;

48.5. kaip teikiama informacija CAA apie atsiradusias naujas ar pašalintas kliūtis, kad ji galėtų imtis priemonių pakeisti informaciją Oro navigacijos informacijos rinkiniuose.

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

ORLAIVIŲ, NEGALINČIŲ JUDĖTI, PAŠALINIMAS

 

49. Duomenys apie negalinčio judėti orlaivio pašalinimo iš judėjimo lauko arba arti jo esančios teritorijos procedūras:

49.1. aerodromo naudotojo ir orlaivio registravimo pažymėjimo turėtojo funkcijos;

49.2. orlaivio registravimo pažymėjimo turėtojo informavimo tvarka;

49.3. sąveikos su skrydžių valdymo tarnyba tvarka;

49.4. negalinčio judėti orlaivio pašalinimo įranga ir personalo veikimo tvarka;

49.5. asmenų, atsakingų už negalinčio judėti orlaivio šalinimo darbų organizavimą, pavardės, funkcijos ir telefonų numeriai.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

DARBAS SU PAVOJINGOMIS MEDŽIAGOMIS

 

50. Duomenys apie saugaus darbo su pavojingomis medžiagomis aerodrome, jų saugojimo procedūras:

50.1. aerodrome specialių zonų, skirtų saugoti ir laikyti lengvai užsidegančius skysčius (įskaitant aviacinius degalus) ir kitas pavojingas medžiagas, organizavimas;

50.2. pavojingų medžiagų pristatymo, saugojimo ir naudojimo bei jų likvidavimo metodai.

Pastaba. Prie pavojingų medžiagų priskiriami lengvai užsidegantys skysčiai, lengvai užsidegančios kietos medžiagos, koroziniai skysčiai, suspaustos dujos, taip pat įmagnetintos arba radioaktyvios medžiagos. Priemonės, atliekamos nustačius atsitiktinį pavojingų medžiagų nutekėjimą ar išpylimą, turi būti įtrauktos į avarinės situacijos aerodrome priemonių planą.

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

AERODROMO NAUDOJIMAS RIBOTO MATOMUMO SĄLYGOMIS

 

51. Duomenys apie procedūras, kurios turi būti numatomos, kai aerodromas naudojamas riboto matomumo sąlygomis. Turi būti numatyta KTT matomumo nuotolio matavimo ir išmatuotų duomenų perdavimo procedūros, taip pat asmenų, atsakingų už KTT matomumo nuotolio išmatavimą, pavardės ir jų telefonu numeriai, kad bet kuriuo metu būtų galima su jais susisiekti.

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

RADIOLOKACIJOS IR NAVIGACIJOS PRIEMONIŲ IŠDĖSTYMO VIETŲ APSAUGA

 

52. Duomenys apie radiolokacijos ir navigacijos priemonių, įrengtų aerodrome, išdėstymo vietų apsaugos procedūras, kad būtų užtikrintas jų veikimas:

52.1. radiolokacijos ir navigacijos priemonių, įrengtų aerodrome ir už jo ribų, veikimo kontrolės organizavimas;

52.2. šių priemonių antžeminės techninės priežiūros atlikimo tvarka;

52.3. ženklų, įspėjančių apie pavojingą mikrobangų spinduliavimą, gavimo ir įrengimo tvarka.

Pastaba. Kiekvienos kategorijos procedūrose raštu ir tiksliai bei aiškiai turi būti nurodyta:

kada ir kokiomis sąlygomis būtina naudoti atitinkamą naudojimo ir priežiūros procedūrą;

kaip turėtų būti inicijuota naudojimo ir priežiūros procedūra;

kokias priemones būtina naudoti;

kokie asmenys turi priimti šias priemones;

įrenginiai, reikalingi realizuoti šias priemones ir tokių įrenginių gavimas.

Tuo atveju, jeigu aukščiau minėtos procedūros neturi reikšmės konkrečiam atvejui arba jam nenaudojamos, tai būtina nurodyti priežastis, kodėl jos netaikomos.

 

V SKYRIUS

AERODROMO ADMINISTRACIJA IR SAUGOS UŽTIKRINIMO SISTEMA

 

AERODROMO ADMINISTRACIJA

 

53. Oro uosto organizacinė struktūra, kurioje nurodomos pagrindinių darbuotojų pavardės, pareigos ir jų funkcijos.

54. Asmens, atsakingo už aerodromo saugą, pavardė, pareigos ir telefono numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2018-03-13, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03912

 

55. Oro uosto komitetai.

 

SAUGOS UŽTIKRINIMO SISTEMA (SMS)

 

56. Duomenys apie saugos sistemą, kurios tikslas užtikrinti visų saugos taisyklių laikymąsi, taip pat nuolat gerinti saugą, kurios pagrindinai elementai yra:

56.1. saugos politika procesui užtikrinti ir jos ryšiai su naudojimo ir techninės priežiūros procesais;

56.2. SMS struktūra arba organizavimas, numatant aprūpinimą personalu ir individualios ar grupinės atsakomybės paskirstymą, sprendžiant klausimus, susijusius su sauga;

56.3. strategija ir planavimas SMS srityje, nustatant tikslinius saugos rodiklius, atitinkamų pasiūlymų realizacijos prioritetus, taip pat sudaryti sąlygas mažinti pavojų iki pateisinamo lygio pagal Konvencijos 14 priedo 1 tomo standartų reikalavimus ir rekomenduojamą praktiką, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;

56.4. SMS realizavimas, numatant priemones, metodus ir procedūras efektyviai perduoti pranešimus, susijusius su saugumu ir saugos reikalavimų vykdymo užtikrinimu;

56.5. kritinių saugos sričių nustatymo sistema, kurioms užtikrinti reikalaujama aukštesnio lygio sauga (saugos užtikrinimo priemonių programa) ir imamasi šioje srityje atitinkamų veiksmų;

56.6. priemonės, nukreiptos saugai ir įvykių prevencijai, taip pat apsaugos nuo pavojų sistema, numatanti įvykių, skundų, trūkumų, klaidų, neatitikčių ir gedimų analizę, taip pat saugos būklės nuolatinę kontrolę;

56.7. saugos būklės analizės ir vidinių patikrinimų sistema, kurioje detaliai numatyta svarstyti kokybės kontrolės ir saugos užtikrinimo priemonių realizavimo sistemos bei programos;

56.8. visų oro uosto priemonių, susijusių su saugos užtikrinimu, dokumentų įforminimo sistema, duomenų apie oro uostų naudojimą ir techninę priežiūrą, įtraukiant informaciją apie paviršių su dirbtine danga projektavimą ir statybą ir aerodromo žiburius. Tokia sistema turi užtikrinti nekliudomą reikalingų duomenų paiešką, tarp jų ir žemėlapių;

56.9. personalo apmokymas ir kvalifikacija, tarp jų personalo patikrinimas ir jo pakankamo pasirengimo įvertinimas vykdyti funkcijas, susijusias su saugos užtikrinimu, taip pat atestavimo sistemos patikrinti kvalifikacijos lygį;

56.10. aerodrome atliekamų statybos darbų sutartyse numatyti nuostatas, užtikrinančias darbų atlikimą ir saugą.

______________


 

Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių

7 priedas

 

(Aerodromo specialiųjų reikalavimų atitikties patikrinimo akto formos pavyzdys)

 

TVIRTINU

A. V.        ___________________________________

(Pareigų pavadinimas)

___________________________________

(Parašas)

___________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

__________________ AERODROMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES

(Aerodromo pavadinimas)

PATIKRINIMO AKTAS

 

____________________

(Data)

(Vieta)

 

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 20__ m. _______________d. įsakymu Nr. ____ sudaryta komisija:

 

pirmininkas             _____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

nariai:                      _____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

 

išnagrinėjo aerodromo tyrimo rezultatų ataskaitą bei kitus aerodromo dokumentus ir 20__ m. __________________ d. patikrino aerodromo specialiųjų reikalavimų atitiktį ir nustatė:

1. Aerodromas įrengtas_______________________________________________________

                                   (Nurodyti aerodromo vietą nuo artimiausio miesto arba gyvenvietės ir AKT koordinates)

_______________________________________________________________________________ .

2. Aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas ___________________________________

                                                                                                 (Nurodyti pažymėjimo numerį,

_______________________________________________________________________________ .

išdavimo datą, galiojimo laiką)

3. Aerodromo kategorija _____________________________________________________ .

4. KTT kiekis, kategorija, dydžiai _______________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

5. Aerodromo KTT įrengtas orlaivių artėjimui tūpti MK____________________, iš jų MK _________________ tiksliajam artėjimui tūpti pagal _______kategoriją.

6. Aerodrome naudojami______________________________________________________

_________________________________________________________________________  orlaiviai.

7. Aerodrome yra šie radionavigaciniai įrenginiai ___________________________________

________________________________________________________________________________

                                                                       (Nurodyti tipą ir kiekį)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

8. Aerodrome įrengta tokia skrydžių valdymo sistema_______________________________

                                                                                                                                                (Nurodyti tipą)

_______________________________________________________________________________ .

9. Aerodrome yra šie skrydžių valdymo punktai ___________________________________

                                                                                                                 (Nurodyti skrydžių valdymo punktų sudėtį)

_______________________________________________________________________________ .

10. Meteorologiniai įrenginiai __________________________________________________

                                                                                                               (Nurodyti tipą ir kiekį)

_______________________________________________________________________________ .

11. Kategorija pagal priešgaisrinės apsaugos lygį ___________________________________ .

12. Aerodromo ir jo įrenginių specialiųjų reikalavimų atitikties išvados:

12.1. kilimo ir tūpimo takas, galinės saugos zonos ir šoninės saugos juostos, riedėjimo takai, peronas   

_______________________________________________________________________________ ;

12.2. aerodromo apsaugos zonoje esančios kliūtys __________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

12.3. radiotechniniai įrenginiai _________________________________________________ ;

12.4. signalinių žiburių įrenginiai _______________________________________________ ;

12.5. skrydžių valdymo punktai ________________________________________________ ;

12.6. meteorologiniai įrenginiai ________________________________________________ ;

12.7. elektros tiekimas aerodromui ir jo įrenginiams _________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

12.8. avarinės gelbėjimo priemonės _____________________________________________ ;

12.9. aerodromo apsauga _____________________________________________________ .

13. Aerodromo atitikties įvertinimas atliktas vadovaujantis susisiekimo ministro ir statybos ir urbanistikos ministro 1997 05 08 įsakymu Nr. 169/137 bei susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2000 02 23 įsakymu Nr. 42/69.

 

IŠVADA:

______________________________ aerodromas __________________________________

                   (Aerodromo pavadinimas)                                                    (Išvada apie aerodromo atitikimą

________________________________________________________________________________

specialiuosius reikalavimus)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas        _____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

nariai:                                  _____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________

                                                   (Vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

 

______________


 

Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų

išdavimo taisyklių

8 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

_______________________________________________

(Aerodromo savininkas arba naudotojas)

________________________________________________________

(Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas)

 

Civilinės aviacijos administracijai

 

PRAŠYMAS

DĖL PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO LAIKO PRATĘSIMO

 

______________________

(Data)

(Vieta)

 

1. Prašau pratęsti _________________________aerodromo pažymėjimo galiojimo laiką.

(Aerodromo pavadinimas)

2. Duomenys apie aerodromą:

2.1. vieta nuo artimiausio miesto (kartu pateikiamas 1:10000 arba 1:25000 mastelio žemėlapis, išskyrus tarptautinius aerodromus) __________________________________________________________ ;

2.2. geografinės koordinatės (WGS 94 koordinačių sistemoje)_________________________

_______________________________________________________________________________ ;

2.3. kilimo ir tūpimo tako (-ų) matmenys, dangos charakteristika, kilimo ir tūpimo magnetiniai kursai  

_______________________________________________________________________________ ;

2.4. aerodromas reguliariai naudojamas___________________________________________

                                                                                                                        (Nurodyti orlaivių tipus)

_______________________________________________________________________________ ;

2.5. aerodromo naudojimas naktiniams skrydžiams _________________________________ ;

                                                                                                                             (Naudojamas/nenaudojamas)

2.6. KTT įrengtas ____________________________________________________________

                                                                               (Tūpimo sistemos abiem tūpimo kryptimis)

_______________________________________________________________________________ ;

MKtūp _____ KTT įrengtas ___ kategorijos tiksliajam artėjimui tūpti, MKtūp _____ _____ – kategorijos tiksliajam artėjimui tūpti;

2.7. numatomas vidutinis orlaivių eismo intensyvumas per tris intensyviausius mėnesius _____________________________________________________________________________.

(Bendrasis kilimų ir tūpimų skaičius)

3. Sąlygos pažymėjimo Nr. ________ galiojimo terminui pratęsti:

3.1. laikotarpis, kuriam prašoma pratęsti pažymėjimo galiojimo laiką ___________________ ;

3.2. jeigu aerodromas arba žemės sklypas nuomojamas – juridinio arba fizinio asmens, kuriam priklauso aerodromas arba žemės sklypas, duomenys: ______________________________

________________________________________________________________________________

Prieš pateikdamas prašymą su Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklėmis susipažinau.

Tvirtinu, kad čia pateikiama informacija yra teisinga.

__________________                  ____________________        ____________________

    (Pareigų pavadinimas)          A. V.                           (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-205, 2005-10-26, Žin., 2005, Nr. 129-4659 (2005-10-31), i. k. 1052217ISAK004R-205

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4R-206 "Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-190, 2008-09-30, Žin., 2008, Nr. 115-4400 (2008-10-07), i. k. 1082217ISAK004R-190

Dėl teisės aktų pakeitimo

 

3.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-65, 2011-03-18, Žin., 2011, Nr. 34-1632 (2011-03-22), i. k. 1112217ISAK0004R-65

Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4R-206 "Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-194, 2013-09-17, Žin., 2013, Nr. 99-4926 (2013-09-20), i. k. 1132217ISAK004R-194

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4R-206 "Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-172, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19948

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4R-206 „Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-112, 2015-06-15, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09325

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4R-206 „Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-170, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23193

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr.4R-206 „Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-59, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06808

Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4R-206, pakeitimo

 

9.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-135, 2017-09-11, paskelbta TAR 2017-09-11, i. k. 2017-14499

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4R-206 „Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-41, 2018-03-13, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03912

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4R-206 „Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo