Suvestinė redakcija nuo 2015-12-01 iki 2015-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 52-1484; Žin. 2000, Nr.53-0, i. k. 1001010ISTAIII-1725

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ

ĮSTATYMAS

 

2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-608, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6284 (2013-12-05)

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Valstybės rinkliava - privaloma įmoka už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų (toliau - institucijos), išskyrus teismus, teikiamas paslaugas.

2. Institucijų teikiamos paslaugos - juridinę galią turinčių dokumentų bei jų dublikatų išdavimas, taip pat jų perregistravimas ir kitos paslaugos.

3. Vietinė rinkliava - savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje.

 

3 straipsnis. Rinkliavų mokėtojai

Rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-435, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 62-2233 (2001-07-18)

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS RINKLIAVA

 

4 straipsnis. Valstybės rinkliavos objektai

1. Valstybės rinkliava imama už įstatymuose, Europos Sąjungos reglamentuose ar sprendimuose nustatytas institucijų teikiamas asmenims paslaugas.

2. Neteko galios nuo 2008 m. sausio 1 d.

3. Institucijos neturi teisės reikalauti iš fizinių ir juridinių asmenų atlyginti už suteiktas paslaugas kitaip, negu sumokėti pagal šį įstatymą nustatytą valstybės rinkliavą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-435, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 62-2233 (2001-07-18)

Nr. X-359, 2005-09-29, Žin., 2005, Nr. 121-4333 (2005-10-11)

Nr. X-925, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 137-5200 (2006-12-16)

Nr. X-1155, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 61-2343 (2007-06-02)

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

 

5 straipsnis. Valstybės rinkliavos dydžiai

1. Valstybės rinkliava yra ne didesnė kaip 80 000 eurų ir apskaičiuojama atsižvelgiant į paslaugos suteikimo išlaidas, kurias sudaro išlaidos:

1) darbui, susijusiam su paslaugos suteikimu, apmokėti;

2) juridinę galią turinčio dokumento blankui pagaminti;

3) teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti.

2. Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalį, apskaičiuoja Vyriausybė. Kai apskaičiuoti valstybės rinkliavos dydžiai yra lygūs arba didesni kaip 10 eurų, jie nurodomi eurais be centų. Kai apskaičiuoti valstybės rinkliavos dydžiai yra ne didesni kaip 10 eurų, jie nurodomi eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

3. Kalendoriniams metams pasibaigus, Vyriausybė, atsižvelgdama į faktišką paslaugų teikimo išlaidų padidėjimą ar sumažėjimą, perskaičiuoja ir patikslina valstybės rinkliavos dydžius ir dėl to priima nutarimą. Patikslinti valstybės rinkliavos dydžiai įsigalioja nuo einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos.

4. Valstybės rinkliava mokama eurais iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1128, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13616

 

6 straipsnis. Atleidimas nuo valstybės rinkliavos

Valstybės rinkliava neimama už:

1) gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravimą, už klaidų, padarytų registruojant civilinės būklės aktus, ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų ištaisymą pasikeitus įrašams tėvų civilinės būklės aktuose;

2) vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir ištaisymą tikslinant įrašus, padarytus registruojant aktus okupacijų metais;

3) Užsienio reikalų ministerijai išduodamus metrikacijos liudijimų dublikatus;

4) dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą;

5) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

6) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą, asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą ir keitimą, nacionalinių vizų išdavimą asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas;

7) asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ir užsieniečio paso išdavimą, nacionalinių vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims iki 16 metų;

8) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuriam suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jo šeimos nariams, atvykstantiems gyventi kartu su juo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

9) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmeniui iki 18 metų, kurio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis;

10) nacionalinių vizų išdavimą užsieniečiams, turintiems diplomatinius ir tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, vizų išdavimą Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai;

11) vizų išdavimą užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar tarnybų organizuojamuose oficialiuose susitikimuose, labdaros bei organizuotos pagalbos Lietuvai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, atstovams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

12) vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba išduotus teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

13) nacionalinių vizų išdavimą sunkiai sergantiems užsieniečiams arba užsieniečiams, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba, kai pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamos organizacijos ir patvirtinantys būtinumą nurodytiems asmenims būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat šiuos asmenis lydintiesiems, kai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tokio lydėjimo būtinumą;

14) Šengeno vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose užsieniečiams, vykstantiems į šeimos narių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuves, kai pateikiamas šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas;

15) nacionalinių vizų (D) išdavimą užsieniečiams, vykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, taip pat užsieniečiams, atvykstantiems studijuoti, mokytis į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas pagal tarptautines sutartis ir susitarimus;

16) leidimo įvežti (išvežti) ginklus, leidimo vežti ginklus, išankstinio sutikimo įvežti ginklus išdavimą Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms ir jų pareigūnams, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos ir užsienio gynybos institucijoms, taip pat jų pareigūnams, vežantiems jiems priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis, arba asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus (jeigu šiems asmenims, norintiems gauti leidimą, tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija), arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie išvyksta į sporto varžybas užsienyje, atvyksta į sporto varžybas Lietuvos Respublikoje ar vyksta į sporto varžybas per Lietuvos Respubliką tranzitu;

17) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas negali būti grąžintas į užsienio valstybę, išsiųstas iš Lietuvos Respublikos ar kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos sustabdytas, taip pat kuris negali išvykti dėl pavojingos organizmo būklės ir kuriam reikia neatidėliotinos būtinosios medicinos pagalbos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

18) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kurie ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jie priimti studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, pakviesti stažuoti, tobulinti kvalifikaciją ar į profesinius mokymus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis;

19) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kuriems leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jie yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo aukos ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, arba nelegaliu darbu, kai dirbta ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba kai dirbo nepilnametis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

20) civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą darbuotojams, papildomos kvalifikacijos suteikimą, civilinės aviacijos teorijos egzamino perlaikymą, skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą, pirmos, antros ir trečios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą darbuotojams, kurie atlieka valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją;

21) jūrininkų knygelės (išduodamos pirmą kartą), jūrinio laipsnio kvalifikacijos, kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo, pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo, darbo su gelbėjimo plaustais, valtimis (išskyrus greitaeiges) kursų baigimo, laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo, darbo tanklaiviuose įvadinių kursų baigimo liudijimų išdavimą mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentams, studijuojantiems pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas, ir mokiniams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1575, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05689

 

22) išduotų licencijų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą;

23) išsilavinimo ir kvalifikacijų, įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimą ir (arba) pripažinimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

24) institucijų teikiamas paslaugas, kurių suteikimo išlaidos mažesnės už šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą minimalų valstybės rinkliavos dydį;

25) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 810/2009), 16 straipsnio 4 dalyje;

26) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose, kai Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą Reglamente (EB) Nr. 810/2009, nėra priėmusios sprendimo imti valstybės rinkliavą;

27) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 straipsnio 5 dalies c punkte, kai Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą Reglamente (EB) Nr. 810/2009, yra priėmusios sprendimą neimti valstybės rinkliavos;

28) išduotų Šengeno vizų galiojimo laiko ir (arba) buvimo trukmės pratęsimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 33 straipsnio 1 dalyje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1077, 2002-09-17, Žin., 2002, Nr. 95-4086 (2002-10-02)

Nr. X-359, 2005-09-29, Žin., 2005, Nr. 121-4333 (2005-10-11)

Nr. X-925, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 137-5200 (2006-12-16)

Nr. X-1155, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 61-2343 (2007-06-02)

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

Nr. X-1491, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1840 (2008-04-30)

Nr. X-1811, 2008-11-13, Žin., 2008, Nr. 135-5242 (2008-11-25)

Nr. XII-608, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6284 (2013-12-05)

 

61 straipsnis. Atleidimas nuo valstybės rinkliavos, kai yra sumokėtas konsulinis mokestis

1. Nuo valstybės rinkliavos už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą ir lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimą ar keitimą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl šių paslaugų kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 4 ir 5 punktuose, atlikimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

Nr. XII-1520, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21282

 

2. Nuo valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimo ir perdavimo kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 6 punkte, atlikimą.

3. Nuo valstybės rinkliavos už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl šių paslaugų kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte, atlikimą.

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. X-1301, 2007-10-18, Žin., 2007, Nr. 114-4632 (2007-11-08)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1491, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1840 (2008-04-30)

 

7 straipsnis. Valstybės rinkliavos lengvatos

1. Valstybės rinkliavos už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, dydis sumažinamas 50 procentų jų pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą, keitimą bendra tvarka.

2. Savivaldybės taryba turi teisę savo biudžeto sąskaita paskiriems valstybės rinkliavos mokėtojams sumažinti valstybės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jos atleisti tais atvejais, kai valstybės rinkliava įskaitoma į tos savivaldybės biudžetą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

Nr. X-1491, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1840 (2008-04-30)

Nr. XI-1061, 2010-10-12, Žin., 2010, Nr. 125-6384 (2010-10-23)

 

8 straipsnis. Valstybės rinkliavos keitimas ar neėmimas

Tais atvejais, kai pariteto pagrindais, taip pat kai tai būtina įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose numatytus užsienio politikos ar nacionalinio saugumo tikslus, didinamas, mažinamas ar neimamas konsulinis mokestis už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizų ar joms prilyginto dokumento išdavimo ar atsisakymo išduoti priėmimą užsienio valstybių piliečiams bei asmenims be pilietybės, taip pat keičiama ar neimama ir valstybės rinkliava už vizų išdavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1462, 2011-06-20, Žin., 2011, Nr. 78-3801 (2011-06-30)

 

9 straipsnis. Valstybės rinkliavos mokėjimas

1. Valstybės rinkliavos mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

2. Neteko galios (2002-05-04).

Straipsnio pakeitimai:

Nr.IX-847, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 45-1705 (2002-05-04)

 

10 straipsnis. Valstybės rinkliavos grąžinimas

1. Sumokėta valstybės rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau negu Vyriausybės nustatytas rinkliavos dydis;

2) jeigu paslaugos nesuteikiamos.

2. Valstybės rinkliava grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo vietos mokesčio administratoriui pateiktas per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą.

3. Valstybės rinkliavos grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS

 

11 straipsnis. Vietinių rinkliavų objektai

1. Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už:

1) leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą;

2) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių);

3) leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą;

4) leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

5) leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas išdavimą (išskyrus važiavimą per šias teritorijas valstybinės reikšmės keliais, naudojimąsi jų statiniais, stovėjimo ir poilsio aikštelėmis, terminalais ir pasienio kontrolės punktais; šios išimtys netaikomos Neringos miestui);

6) naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti);

7) gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose;

8) komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;

9) leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje (išskyrus prie valstybinės reikšmės kelių, privačiuose ir išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose) išdavimą;

10) leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą;

11) naudojimąsi gyvenamųjų vietovių viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, išskyrus vaikus iki 18 metų.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1669, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-20, i. k. 2015-07660

 

2. Iš vietinės rinkliavos mokėtojo negali būti reikalaujama atlyginti už objektą, už kurį pagal šį įstatymą nustatyta vietinė rinkliava, kitaip negu sumokant vietinę rinkliavą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-857, 2002-04-23, Žin., 2002, Nr. 45-1710 (2002-05-04)

Nr. X-431, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 149-5416 (2005-12-22)

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

Nr. XII-304, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2848 (2013-06-01)

 

12 straipsnis. Vietinių rinkliavų nustatymas

Savivaldybės taryba savo sprendimu:

1) nustato vietinę rinkliavą;

2) tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus;

3) nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams;

4) nustato vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus.

 

13 straipsnis. Vietinių rinkliavų dydžiai

1. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose.

2. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1128, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13616

 

3. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVŲ RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

14 straipsnis. Rinkliavų rinkimo kontrolė

1. Rinkliavų rinkimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Valstybės kontrolė, o vietinių rinkliavų - dar ir savivaldybės kontrolieriai.

2. Jeigu patikrinimo metu nustatyta, kad valstybės rinkliavos buvo paimta per mažai arba ji iš viso nebuvo paimta, tai trūkstama arba visa valstybės rinkliavos suma išieškoma į atitinkamą biudžetą iš institucijos, dėl kurios kaltės paimta per maža arba visai nepaimta valstybės rinkliava, Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Institucijai žalą atlygina atsakingi valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis. Atsakomybė už rinkliavų rinkimo tvarkos pažeidimus

Asmenys, pažeidę šį įstatymą ar su juo susijusius kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ĮSKAITYMAS Į BIUDŽETUS

 

16 straipsnis. Rinkliavų įskaitymas į biudžetus

1. Valstybės rinkliava įskaitoma į tą biudžetą, iš kurio išlaikoma paslaugą suteikianti institucija. Valstybės rinkliava už Lietuvos banko teikiamas paslaugas įskaitoma į valstybės biudžetą.

2. Vietinė rinkliava įskaitoma į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžetą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei ir savivaldybių taryboms

1. Vyriausybė:

1) ne vėliau kaip iki 2000 m. spalio 1 d. pagal šio įstatymo nuostatas nustato konkretų valstybės rinkliavos objektų sąrašą bei šios rinkliavos dydžius, taip pat patvirtina valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką;

2) iki šio įstatymo įsigaliojimo panaikina šiam įstatymui prieštaraujančias rinkliavas;

3) pateikia Seimui svarstyti Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo būtų patikslintas Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių sąrašas.

2. Savivaldybių tarybos apsvarsto iki šio įstatymo įsigaliojimo priimtus sprendimus dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir prieštaraujančius šiam įstatymui sprendimus panaikina.

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d., išskyrus 17 straipsnį.

2. Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios:

1) Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymas (Žin., 1994, Nr.51-950, Nr.89-1712; 1995, Nr.47-1135; 1996, Nr.18-462, Nr.46-1112, Nr.116-2691; 1997, Nr.33-810, Nr.97-2443; 1998, Nr.98-2714);

2) Lietuvos Respublikos vietinių rinkliavų įstatymas (Žin., 1996, Nr.57-1339; 1997, Nr.58-1329; 1998, Nr.38-998).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS

 

Lietuvos Respublikos

rinkliavų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (OL 2013 L 182, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

 

Įstatymas papildytas priedu:

Nr. XII-608, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6284 (2013-12-05)

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-435, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 62-2233 (2001-07-18)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 3 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-847, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 45-1705 (2002-05-04)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-857, 2002-04-23, Žin., 2002, Nr. 45-1710 (2002-05-04)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1077, 2002-09-17, Žin., 2002, Nr. 95-4086 (2002-10-02)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO, KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO, GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, RINKLIAVŲ ĮSTATYMO, MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO, KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-359, 2005-09-29, Žin., 2005, Nr. 121-4333 (2005-10-11)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-431, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 149-5416 (2005-12-22)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-925, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 137-5200 (2006-12-16)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1155, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 61-2343 (2007-06-02)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1277, 2007-09-18, Žin., 2007, Nr. 101-4107 (2007-09-27)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4, 5, 6, 7, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 5 ir 6 straipsnius, įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1301, 2007-10-18, Žin., 2007, Nr. 114-4632 (2007-11-08)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 6(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1491, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1840 (2008-04-30)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 6, 6(1), 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1811, 2008-11-13, Žin., 2008, Nr. 135-5242 (2008-11-25)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1061, 2010-10-12, Žin., 2010, Nr. 125-6384 (2010-10-23)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1462, 2011-06-20, Žin., 2011, Nr. 78-3801 (2011-06-30)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-304, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 57-2848 (2013-06-01)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-608, 2013-11-21, Žin., 2013, Nr. 124-6284 (2013-12-05)

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 1, 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1128, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13616

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 5 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1397, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19924

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6, 6-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1520, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21282

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6, 6-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XII-1397 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1575, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05689

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1669, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-20, i. k. 2015-07660

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymas