Suvestinė redakcija nuo 2012-09-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 79-2802, i. k. 1042020ISAK0004-175

 

Nauja redakcija nuo 2012-09-20:

Nr. 4-895, 2012-09-13, Žin. 2012, Nr. 108-5479 (2012-09-19), i. k. 1122020ISAK0004-895

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, EUROPOS JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ FILIALŲ, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo

 

2004 m. gegužės 6 d. Nr. 4-175

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 63-2265; 2012, Nr. 102-5184) 3.3 punktu,

t v i r t i n u Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisykles (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                  Petras Čėsna

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2004 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 4-175

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2012 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr..4-895

redakcija)

 

alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, EUROPOS JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ FILIALŲ, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos respublikoje reprezentacinėms reikmėms TAISYKLĖS

 

1. Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja alkoholinių gėrimų pardavimą ir pirkimą įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų užsienio juridinių asmenų filialų, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje (toliau – juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės) reprezentacinėms reikmėms.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) apibrėžtas sąvokas.

3. Juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės, kurie Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nustatyta tvarka turi teisę parduoti alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms (toliau – alkoholinių gėrimų reprezentacinėms reikmėms pardavėjai), privalo išduoti PVM sąskaitą faktūrą su žyma „Reprezentacinėms reikmėms“. Žymos formą ir vietą PVM sąskaitoje faktūroje nustato alkoholinių gėrimų reprezentacinėms reikmėms pardavėjai.

4. Mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, PVM sąskaitos faktūros (arba alkoholinių gėrimų reprezentacinėms reikmėms pardavėjų įgaliotų asmenų patvirtintos jų kopijos) iš alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms pardavusių prekybos vietų turi būti perduotos į alkoholinių gėrimų reprezentacinėms reikmėms pardavėjų buveinę ir laikomos atskiroje byloje. PVM sąskaitos faktūros saugomos teisės aktų nustatyta tvarka, jų kopijos – 3 metus. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui atliekant patikrinimą, PVM sąskaitos faktūros (arba jų kopijos) turi būti pateikiamos šiam departamentui.

5. Juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės, įsigiję alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, gali juos naudoti tik šioms reikmėms.

6. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-266, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 107-4007 (2004-07-10), i. k. 1042020ISAK0004-266

Dėl ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 4-175 "Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-311, 2007-07-19, Žin., 2007, Nr. 83-3409 (2007-07-26), i. k. 1072020ISAK0004-311

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 4-175 "Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-99, 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 24-1184 (2011-02-26), i. k. 1112020ISAK00004-99

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 4-175 "Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-895, 2012-09-13, Žin., 2012, Nr. 108-5479 (2012-09-19), i. k. 1122020ISAK0004-895

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 4-175 "Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo