Suvestinė redakcija nuo 2023-06-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 56-2218, i. k. 1092210ISAK0003-193

 

Nauja redakcija nuo 2023-06-13:

Nr. 3-298, 2023-06-12, paskelbta TAR 2023-06-12, i. k. 2023-11661

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 4 d. Nr. 3-193

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41, 411 ir 412 straipsniais, 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2013, 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/566, nuostatomis ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 17 priedo, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos 8973 dokumento, Europos civilinės aviacijos konferencijos 30 dokumento nuostatas,

tvirtinu Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo mokymo programą (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                  ELIGIJUS MASIULIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2023 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-298

redakcija)

 

 

NACIONALINĖ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo mokymo programa (toliau – Programa) nustato Lietuvos Respublikos oro uostus valdančių įmonių, oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių (toliau – ONPTĮ), oro vežėjų ir subjektų, taikančių aviacijos saugumo priemones ir veikiančių oro uosto teritorijoje ar už jos ribų, tiekiančių prekes ar teikiančių paslaugas oro uostuose ar per juos (toliau visi kartu – įmonės), asmenų, atsakingų už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekančių aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę, įdarbinimo ir atestavimo, šių asmenų ir asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną ar ONPTĮ kontroliuojamąją zoną, taip pat nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę atliekančių auditorių ir už kibernetinio saugumo priemonių įgyvendinimą ir taikymą atsakingų asmenų mokymo organizavimo reikalavimus ir teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus suteikimo tvarką.

2. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, 2008 m. kovo 11 d. Europos Pralamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2013, 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/566.

3. Programos įgyvendinimo priežiūrą ir jos nuostatų laikymosi kontrolę vykdo viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra).

 

II SKYRIUS

ASMENŲ ĮDARBINIMAS

 

4. Įmonės užtikrina, kad asmuo, įdarbinamas pagal Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.1 ir 11.1.2 punktus:

4.1. užpildytų įmonės patvirtintos formos anketą (toliau – anketa), kurioje nurodoma ši su asmeniu susijusi informacija:

4.1.1. asmens vardas, pavardė ir asmens kodas ar kitokie asmens identifikacijos duomenys (gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento identifikacinis numeris), jeigu asmuo neturi asmens kodo;

4.1.2. išsilavinimas;

4.1.3. asmens baigti mokymai, susiję su aviacijos saugumu, jeigu asmuo tokius mokymus yra baigęs;

4.1.4. pastarųjų 5 metų visos asmens darbovietės, visos valstybės, kuriose asmuo nuolat gyveno 6 mėnesius arba ilgiau, ir visi ilgesni kaip 28 dienų trukmės laikotarpiai, kai asmuo nesimokė ir nedirbo (toliau – pertraukos);

4.1.5. Reglamente (ES) 2015/1998 ir Aviacijos įstatymo  411 straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose (kai atliekamas standartinis asmens reputacijos patikrinimas) arba 411 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose (kai atliekamas išsamus asmens reputacijos patikrinimas) nurodytas aplinkybes patvirtinantys faktai ir duomenys;

4.2. parašu patvirtintų, kad anketoje pateikiama informacija yra išsami ir tiksli ir kad jis yra informuotas apie atsakomybę, kuri jam kiltų, jeigu paaiškėtų, kad jo pateikta informacija yra klaidinga ar ne visa, taip pat parašu patvirtintų, kad jam yra žinoma, jog vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais reputacijos patikrinimo tikslais asmeninė ir profesinė informacija apie asmenį gali būti renkama iš švietimo įstaigų, valstybės institucijų, valstybės registrų ar kitų informacinių sistemų ir kitų jo nurodytų asmenų;

4.3. būtų supažindintas apie tai, kad iš ankstesnių darboviečių gali būti renkama profesinė informacija siekiant  patikrinti Programos 4.1.4 papunktyje pateiktą informaciją;

4.4. kartu su Programos 4.1 papunktyje nurodyta anketa pateiktų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Atliekant asmens reputacijos patikrinimą:

5.1. nustatoma asmens tapatybė remiantis Programos 4.4 papunktyje nurodytais dokumentais;

5.2. Aviacijos įstatymo 411 straipsnyje nustatyta tvarka patikrinama, ar nėra aplinkybių, nurodytų Aviacijos įstatymo 411 straipsnio 2 dalies 1–4 ir 9 punktuose (kai atliekamas standartinis asmens reputacijos patikrinimas) arba 411 straipsnio 2 dalies 1–9  punktuose (kai atliekamas išsamus asmens reputacijos patikrinimas);

5.3. patikrinama, ar nėra aplinkybių, nurodytų Aviacijos įstatymo 411 straipsnio 2 dalies
1–3 punktuose, visose valstybėse, kuriose asmuo nuolat gyveno 6 mėnesius arba ilgiau;

5.4. patikrinami pastarųjų 5 metų duomenys apie asmens darbo santykius, išsilavinimą ir pertraukas.

6.  Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.8 punkte nurodyto pokalbio metu, be kitų svarbių dalykų, būtina išsiaiškinti priežastis, dėl kurių buvo nutraukti darbo santykiai su ankstesniais darbdaviais. Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.1.9 punkte numatytus reikalavimus turi užtikrinti asmenį įdarbinanti įmonė.

7. Programos 4–6 punktuose numatyti reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai atitinkamos aviacijos saugumo funkcijos pavedamos vykdyti anksčiau įmonėje įdarbintiems asmenims, kurių asmens reputacijos patikrinimas nebuvo atliktas.

8. Įmonės aviacijos saugumo vadovas skiriamas vadovaujantis Agentūros direktoriaus tvirtinamo įmonių aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Kol įmonėje nustatyta tvarka nepaskirtas aviacijos saugumo vadovas, už įmonės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą atsako įmonės vadovas. Tais atvejais, kai nutraukiama ar pasibaigia darbo sutartis su įmonės paskirtu aviacijos saugumo vadovu, įmonė privalo paskirti aviacijos saugumo vadovą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo darbo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos. Įmonė privalo informuoti Agentūrą apie darbo sutarties su paskirtu saugumo vadovu nutraukimą ar pasibaigimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo darbo santykių nutraukimo ar pasibaigimo dienos.

9. Asmenų įdarbinimo dokumentai, įskaitant visus vertinimo rezultatus, saugomi įmonėje visą jų darbo sutarties toje įmonėje galiojimo laikotarpį.

10. Programos 4 ir 5 punktuose nustatyti reikalavimai taip pat taikomi oro uostą valdančiai įmonei išduodant pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė asmeniui nelydimam patekti į Lietuvos Respublikos oro uosto riboto patekimo zoną, ONPTĮ išduodant pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė asmeniui nelydimam patekti į ONPTĮ kontroliuojamąją zoną, Lietuvos Respublikos oro vežėjui išduodant orlaivio įgulos nario pažymėjimą ir Agentūrai išduodant Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimą ar Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimą.

11. Įmonės privalo užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už kibernetinio saugumo priemonių įgyvendinimą ir taikymą, yra tinkamos kvalifikacijos, gali atlikti jiems pavestas užduotis ir yra nuolat informuojami apie kibernetinę riziką pagal būtinybės žinoti principą. Asmenys, turintys prieigą prie duomenų arba sistemų, informuojami apie susijusią riziką, jei tai reikalinga atsižvelgiant į jų darbo užduotis. Šiame punkte nurodytas informavimas apima informaciją apie kibernetinio saugumo grėsmes, kuri gali būti gauta iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC), kitų valstybės institucijų ir įstaigų, Europos Sąjungos institucijų, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO), Europos civilinės aviacijos konferencijos (toliau – ECAC) ar kitų tarptautinių organizacijų, taip pat renkant ir analizuojant su kibernetiniu saugumu susijusią atvirų šaltinių informaciją, pavyzdžiui, NKSC metines nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaitas, aktualią viešai skelbiamą Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) informaciją ir pan.

 

IIi SKYRIUS

AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMAI IR JŲ ORGANIZAVIMAS

 

12. Aviacijos saugumo mokymai organizuojami:

12.1. Reglamento (ES) 2015/1998 priede nurodytais atvejais;

12.2. ONPTĮ skrydžių vadovams ir asmenims, kuriems reikia nelydimiems patekti į ONPTĮ kontroliuojamąją zoną;

12.3. nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantiems auditoriams.

13. Įmonės rengia įmonės vidinę civilinės aviacijos saugumo mokymo programą pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus nustatytus aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo reikalavimus.

14. Programos 12 punkte nurodyti asmenys, atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas, mokomi pagal Programos 1 priede nurodytus modulius ir laikantis Programos 2 priede nustatytų reikalavimų atitinkamų kategorijų darbuotojams ar asmenims. Tais atvejais, kai įmonės darbuotojai yra apmokomi kibernetinio saugumo tema vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo bei jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis, šių mokymų turinį Agentūra gali pripažinti kaip lygiavertį Programos 1 priede nurodytiems atitinkamiems moduliams, jeigu jų turinys apima visas šių modulių temas.

15. Programos 12.3 papunktyje nurodyti asmenys mokomi pagal Programos 2 priedo XVII skyriaus nuostatas arba Europos Komisijos, ICAO ar Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) pripažintose mokymo įstaigose arba ECAC rengiamuose mokymuose, skirtuose nacionaliniams auditoriams.

16. Oro uostą valdančios įmonės ir ONPTĮ pažymėjimai, kuriais suteikiama teisė asmenims nelydimiems patekti į oro uosto riboto patekimo zoną arba ONPTĮ kontroliuojamąją zoną, išduodami tik tiems asmenims, kurie ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki pažymėjimo išdavimo yra sėkmingai baigę aviacijos saugumo mokymus pagal Programos 1 priede nurodytus modulius, laikantis Programos 2 priede šiems asmenims nustatytų reikalavimų. Išduotas pažymėjimas galioja ne ilgiau kaip iki tos datos, kada pagal atitinkamus modulius turi būti atliktas pakartotinis šių asmenų mokymas.

17. Asmenims, nurodytiems Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.4.2.1 punkto b papunktyje, 8.1.5.1 punkto b papunktyje, 9.1.4.1 punkto b papunktyje, 11.2.3–11.2.5 punktuose, įmonės turi organizuoti aviacijos saugumo mokymus ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų priėmimo ar paskyrimo į atitinkamas pareigas dienos.

18. Asmenys, atliekantys saugumo patikrinimą prieš nustatant riboto patekimo zoną tų dalių, kurių saugumas galėjo būti pažeistas, kitose nei keleivių, kurie nebuvo patikrinti pagal bendruosius standartus, išlaipinimo vietose, turi būti baigę bent vieną iš Programos 2 priedo I–III, V, VII, IX, X skyriuose nurodytų mokymų.

19. Įmonės privalo užtikrinti, kad išsamus asmens reputacijos patikrinimas būtų visiškai užbaigtas prieš asmeniui dalyvaujant Programos 2 priedo I–III, V, VII, IX ar X skyriuje nurodytuose mokymuose.

20. Agentūros patvirtinti aviacijos saugumo instruktoriai arba nuotolinius aviacijos saugumo mokymus vykdantys ūkio subjektai privalo įsitikinti, kad asmuo turi teisę dalyvauti mokymuose.

21. Asmenys, išklausę aviacijos saugumo mokymus, laiko aviacijos saugumo instruktoriaus arba nuotolinius mokymus vykdančio ūkio subjekto už mokymus atsakingo asmens (toliau  –  ūkio subjekto už mokymus atsakingas asmuo) parengtą egzaminą.

22. Mokymai laikomi sėkmingai užbaigtais, jeigu asmuo egzamino metu surenka ne mažiau kaip 80 procentų visų galimų surinkti balų sumos.

23. Jeigu asmuo per du mėnesius  neišlaiko egzamino, jis atitinkamus mokymus turi išklausyti iš naujo.

24. Aviacijos saugumo mokymų ir egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Agentūros direktorius.

25. Įmonės turi užtikrinti, kad:

25.1. aviacijos saugumo instruktoriai (išskyrus atvejus, kai mokymai vykdomi nuotoliniu būdu) tinkamai tvarkytų mokymų dalyvių lankomumo ir egzaminų laikymo apskaitą, kurioje nurodoma ši informacija:

25.1.1. mokymų data, mokymo modulių, pagal kuriuos mokoma, pavadinimai ir bendra  mokymo trukmė;

25.1.2. asmenų, kurie dalyvavo mokymuose, vardai ir pavardės;

25.1.3. egzamino laikymo data;

25.1.4. egzamino įvertinimas procentais;

25.1.5. aviacijos saugumo instruktoriaus vardas, pavardė ir parašas;

25.2. tais atvejais, kai mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, mokymus baigusiems asmenims būtų išduotas mokymų baigimą patvirtinantis pažymėjimas.

26. Programos 2 priede nurodytų atitinkamų kategorijų darbuotojų duomenys apie praktiką darbo vietoje apima: darbuotojo vardą, pavardę ir parašą, asmens, kuris buvo paskirtas darbuotojui prižiūrėti praktikos metu, vardą, pavardę ir parašą, praktinės veiklos tikslias datas, trukmę valandomis ir aviacijos saugumo funkcijas, pagal kurias vykdoma praktika.

27. Programos 25 ir 26 punktuose nurodytus duomenis ir (ar) dokumentus įmonė saugo visą asmens darbo sutarties toje įmonėje galiojimo laikotarpį.

28. Periodiniai mokymai, nurodyti Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.4.3 punkto a papunktyje (išskyrus atvejus, kai per pradinį pagrindinį, specialųjį ir pažintinį saugumo mokymo kursą įgyti gebėjimai netaikyti daugiau kaip šešis mėnesius), vykdomi ne rečiau kaip kas 3 metus. Kai periodinis mokymas organizuojamas per paskutinius tris ankstesnio mokymo galiojimo termino mėnesius, naujas galiojimo terminas skaičiuojamas nuo prieš tai atliktų mokymų galiojimo termino pabaigos.

29. Įmonės aviacijos saugumo mokymo programoje turi būti nustatyta ir aprašyta Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.4.1 punkte nurodytų periodinių mokymų vykdymo ir stebėjimo tvarka.

 

iv SKYRIUS

TEISĖS VYKDYTI AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMuS SUTEIKIMo tvarka

 

30. Fizinis asmuo, siekiantis, kad jam būtų suteiktas aviacijos saugumo instruktoriaus statusas, ar ūkio subjektas, siekiantis, kad jam būtų suteiktas nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto statusas, Agentūrai turi pateikti:

30.1. prašymą, kuriame nurodoma asmens, siekiančio būti patvirtintu instruktoriumi, arba ūkio subjekto už mokymus atsakingo asmens vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, mokymo moduliai, pagal kuriuos ketinama vykdyti aviacijos saugumo mokymus, ir šių mokymų trukmė;

30.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

30.3. Programos 3 priede nurodytą anketą;

30.4. galiojantį ICAO, IATA ar ECAC pripažinto mokymo centro išduotą aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad asmuo baigė aviacijos saugumo instruktorių kursus, arba Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo sėkmingai baigė pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; pastaruoju atveju asmuo privalo baigti ICAO, IATA ar ECAC pripažinto mokymo centro vykdomus aviacijos saugumo instruktorių kursus atsiradus galimybei ir ne vėliau kaip iki atestavimo, kaip tai numatyta Programos 35 punkte;

30.5. mokymo medžiagą, kurios pagrindu bus vykdomi mokymai pagal atitinkamus modulius nurodant kiekvieno modulio medžiagą parengusio asmens vardą ir pavardę, tikslią paskutinio medžiagos atnaujinimo datą; kartu su medžiaga taip pat turi būti pateiktas pasirašytas patvirtinimas, jog medžiaga parengta laikantis autorinių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos reikalavimų;

30.6. nuotolinio mokymo priemonių naudojimo metodiką, kurioje aprašomi priemonių veikimo ir pritaikymo aspektai, asmenų žinių įvertinimo sistema ir egzaminavimo tvarka (kai siekiama įgyti teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus nuotoliniu būdu);

30.7. nemokamą prieigą prie nuotolinio mokymo priemonių bent nuotolinių mokymų vertinimo laikotarpiu tam, kad būtų galima praktiškai išbandyti nuotolinio mokymo priemones ir naudojimo metodiką (kai siekiama įgyti teisę vykdyti aviacijos saugumo mokymus nuotoliniu būdu);

30.8. tais atvejais, jeigu asmens reputacijos patikrinimas buvo atliktas iki kreipimosi į Agentūrą dienos – dokumentus, įrodančius, kad asmens reputacijos patikrinimo, atlikto vadovaujantis Aviacijos įstatymo 411 straipsnio nuostatomis, išvada yra teigiama ir ji yra galiojanti;

30.9. apmokėjimą už aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinius mokymus vykdančio ūkio subjekto statuso suteikimą įrodančius dokumentus.

31. Agentūra, gavusi Programos 30 punkte nurodytus dokumentus ir medžiagą:

31.1. patikrina, ar pateiktuose dokumentuose yra visa būtina informacija;

31.2. Programos 5 punkte nustatyta tvarka patikrina asmens reputaciją arba įsitikina, kad asmens patikrinimo išvada yra teigiama ir galiojanti, kaip tai numatyta Programos 30.8 papunktyje;

31.3. Programos 33 punkte nurodyto pokalbio metu įvertina asmens atitiktį Reglamento
(ES) 2015/1998 priedo 11.5.1 punkto b–d papunkčiuose numatytiems reikalavimams;

31.4. įvertina, ar pateiktos mokymų medžiagos turinys atitinka civilinės aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir ar mokymų medžiaga parengta pagal Agentūros nustatytus reikalavimus;

31.5. įvertina nuotolinio mokymo priemones jas išbandydama praktiškai.

32. Jeigu nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ar duomenys arba pateiktos mokymų medžiagos turinys neatitinka civilinės aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, ar mokymų medžiaga neatitinka Agentūros nustatytų reikalavimų, Agentūra raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos informuoja asmenį arba ūkio subjektą apie nustatytus trūkumus ir nurodo 10 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams ištaisyti. Jeigu per šį terminą trūkumai neištaisomi, prašymas toliau nenagrinėjamas, apie tai per 3 darbo dienas pranešama pareiškėjui ir nurodomos sprendimo priėmimo priežastys ir apskundimo tvarka.

33. Jeigu pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys ir mokymų medžiaga atitinka civilinės aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir Agentūros nustatytus reikalavimus, Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos, suderinusi su asmeniu, paskelbia pokalbio su asmeniu datą. Ši data negali būti vėlesnė kaip 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. Pokalbio metu nustatoma, ar asmuo turi tinkamą kvalifikaciją, kompetenciją ir žinių, susijusių su moduliais, pagal kuriuos siekiama įgyti teisę mokyti. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pokalbio dienos Agentūra priima sprendimą dėl asmens tvirtinimo aviacijos saugumo instruktoriumi arba ūkio subjekto tvirtinimo nuotolinius mokymus vykdančiu ūkio subjektu. Tuo atveju, jeigu pokalbio metu nustatoma, kad asmuo neturi tinkamos kvalifikacijos, kompetencijos ir žinių, susijusių su moduliais, pagal kuriuos siekiama mokyti, teisė vykdyti mokymus nesuteikiama, o pakartotiniame pokalbyje jis turi teisę dalyvauti ne anksčiau kaip praėjus 10 darbo dienų nuo pirminio pokalbio dienos.

34. Aviacijos saugumo instruktorius ar nuotolinius mokymus vykdantis ūkio subjektas, siekiantis įgyti teisę vykdyti mokymus pagal papildomus ar kitus Programos 1 priede nurodytus mokymo modulius, pateikia Programos 30.1 papunktyje nurodytą prašymą, 30.2–30.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir duomenis, jeigu yra pasikeitusi tam tikra informacija, mokymų medžiagą ir kitus su mokymais susijusius duomenis, kaip tai nurodyta Programos 30.5–30.8 papunkčiuose, taip pat apmokėjimą už kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą įrodančius dokumentus.

35. Aviacijos saugumo instruktorius arba nuotolinius mokymus vykdantis ūkio subjektas, likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki Aviacijos įstatyme 412 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos, pateikia Agentūrai prašymą dėl atestavimo ir Programos 30.2–30.8 papunkčiuose nurodytus dokumentus bei duomenis, taip pat apmokėjimą už aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinius mokymus vykdančio ūkio subjekto atestavimą įrodančius dokumentus.

36. Agentūra Programos 34 ir 35 punktuose numatytais atvejais gautus dokumentus ir medžiagą įvertina ir sprendimą priima Programos 31–33 punktuose nustatyta tvarka.

37. Aviacijos saugumo instruktorius tam tikroms temoms dėstyti turi teisę pasitelkti atitinkamos srities kvalifikuotų specialistų, tačiau tokiais atvejais instruktorius privalo užtikrinti, kad mokymų metu būtų perteiktas instruktoriaus mokymo medžiagos turinys.

38. Aviacijos saugumo instruktorius privalo nuolat domėtis tų aviacijos saugumo sričių, kuriose vykdo mokymus, naujovėmis. Pasikeitus aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, mokymų medžiaga turi būti atitinkamai atnaujinta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo aviacijos saugumo reikalavimus keičiančių teisės aktų įsigaliojimo dienos.

39. Aviacijos saugumo instruktorius arba nuotolinius mokymus vykdantis ūkio subjektas, atnaujinęs mokymų medžiagą, privalo per 5 darbo dienas nuo atnaujinimo apie tai raštu informuoti Agentūrą ir pateikti Agentūrai atnaujintą mokymų medžiagą.

40. Aviacijos saugumo instruktorius ir nuotolinius mokymus vykdantis ūkio subjektas, pasikeitus jų duomenims, kurie buvo vertinami suteikiant teisę vykdyti mokymus, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoti Agentūrą. Gavusi šiuos duomenis, Agentūra Programos 31–33 punktuose nustatyta tvarka įvertina, ar pasikeitimai nėra esminiai ir ar instruktorius arba ūkio subjektas gali toliau vykdyti aviacijos saugumo mokymus.

41. Agentūra ne rečiau kaip vieną kartą per 24 mėnesius tikrina, kaip aviacijos saugumo instruktoriai ar nuotolinius mokymus vykdantys ūkio subjektai laikosi jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų, o nustačiusi trūkumų sustabdo ar panaikina aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinius aviacijos saugumo mokymus vykdančio ūkio subjekto statuso arba teisės vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal tam tikrus modulius galiojimą Aviacijos įstatymo 412 straipsnio 7–9 dalyse nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATESTAVIMAS

 

42.  Agentūra atestuoja darbuotojus, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.3 punkto nuostatomis. Darbuotojų siuntimo atestuoti, prašymų nagrinėjimo, egzaminų laikymo, vertinimo ir atestavimo apskaitos tvarką nustato Agentūros direktorius.

43.  Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.1–11.2.3.5 punktuose nurodytų asmenų atestavimas susideda iš šių dalių:

43.1. teorijos egzamino;

43.2. praktikos egzamino (taikoma Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.1–11.2.3.4 punktuose nurodytiems asmenims).

44. Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2.3.1–11.2.3.3 punktuose nurodyti darbuotojai, kurie dirba su rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga, išlaikę teorijos egzaminą, laiko vaizdų atpažinimo ir praktikos egzaminus.

45. Teorijos egzamino metu siekiama patikrinti atestuojamo darbuotojo teorines žinias, kurių jis turėjo įgyti aviacijos saugumo mokymų metu.

46. Praktikos egzamino metu tikrinamas darbuotojų praktinis gebėjimas taikyti aviacijos saugumo priemones, atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas.

47. Vaizdų atpažinimo egzamino metu darbuotojai turi žinoti, kaip draudžiami ir pavojingi daiktai, išvardyti atitinkamai Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.0.2 punkte ir 4-C, 5-B priedėliuose, atrodo rentgeno, sprogmenų aptikimo sistemos įrangos monitoriuje (egzamino metu tikrinama, ar darbuotojas atpažįsta tik atitinkamos kategorijos draudžiamus ir pavojingus daiktus, kuriuos jam būtina atpažinti vykdant savo funkcijas).

48. Agentūra duomenis apie atestavimo metu laikytų egzaminų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino laikymo dienos įveda į elektroninę duomenų sistemą.

49. Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.3.1 punkto b ir c papunkčiuose nurodytas pakartotinis atestavimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip kas 3 metus. Kai pakartotinis atestavimas vyksta per paskutinius tris ankstesnio atestavimo galiojimo termino mėnesius, naujas galiojimo terminas skaičiuojamas nuo prieš tai atlikto atestavimo galiojimo termino pabaigos.

50. Agentūra turi teisę panaikinti atestacijos galiojimą, jeigu:

50.1. prieš vykdant atestavimą buvo pateikti neteisingi duomenys ar dokumentai;

50.2. asmuo nesilaikė teisės aktų nustatytų aviacijos saugumo reikalavimų;

50.3. asmens žinios neatnaujinamos periodiniuose mokymuose ir (arba) neatliekamas pakartotinis atestavimas, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.3 ir 11.4 punktuose ir Programos 49 punkte.

51. Atlikdama tyrimą dėl aplinkybių, nurodytų Programos 50.2 ir 50.3 papunkčiuose, Agentūra turi teisę sustabdyti asmens, dėl kurio vykdomas tyrimas, atestacijos galiojimą. 

52. Sprendimą dėl atestacijos galiojimo panaikinimo Agentūra turi priimti ne vėliau kaip per  vieną darbo dieną nuo Programos 50 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos. Apie atestacijos galiojimo sustabdymą, sustabdymo panaikinimą ar atestacijos galiojimo panaikinimą Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja įmonės, kurioje šis darbuotojas dirba, vadovą ir nurodo sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką. Atestacijos panaikinimas neužkerta kelio asmeniui būti atestuotam iš naujo.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

53. Vykdant Programos nuostatas, asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

54. Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami tik esant Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnyje nustatytoms asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygoms pagal asmens prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

55. Programos nustatyta tvarka pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, iš registrų ar valstybės informacinių sistemų gauta informacija, atestavimo egzaminų testai ir protokolai, išskyrus Programos  9 ir 27 punktuose nurodytus atvejus, saugomi atitinkamai įmonėse ar Agentūroje vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d.  įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai ir (arba) jų kopijos sunaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamų dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Kompetencija, kurią asmuo įgyja aviacijos saugumo instruktoriaus vykdytų mokymų ir nuotolinių mokymų, patvirtintų Europos Sąjungos valstybės narės atitinkamos institucijos, metu, pripažįstama Lietuvos Respublikoje, kai oro uostą valdančiai įmonei, oro vežėjui ir subjektui, taikančiam aviacijos saugumo priemones, ar Agentūrai pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma, kad mokymų metu asmuo įgijo gebėjimų ir žinių, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2015/1998 priedo 11.2 punkte.

57. Agentūros sprendimai, priimti Programoje nustatytais atvejais, gali būti skundžiami  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

part_d05f9445454e4c939af71b8bf892d253_end


 

Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo

mokymo programos

1 priedas

 

Aviacijos saugumo mokymo moduliŲ SĄRAŠAS

 

Modulio numeris

Modulio pavadinimas ir temos

Minimali trukmė

1.

Aviacijos saugumo tikslai, uždaviniai ir aviacijos saugumo kultūra

1.1. Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai.

1.2. Aviacijos saugumo kultūra: sąvoka, svarba ir pagrindiniai principai.

20 min.

2.

Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas

2.1. Neteisėtos veikos, susijusios su civiline aviacija, klasifikacija.

2.2. Ankstesnės neteisėtos veikos, susijusios su civiline aviacija, atvejai (teroristiniai išpuoliai).

2.3. Esamos grėsmės, asmenys ir asmenų grupės, galinčios kelti grėsmę civilinei aviacijai ir civilinės aviacijos patrauklumo teroristinėms grupuotėms priežastys.

2.4. Kibernetinis saugumas:

2.4.1. Kibernetinio saugumo politikos ir susijusių dokumentų (programa, planai, procedūros) svarba.

2.4.2. Kibernetinių atakų būdai, tipai ir priemonės.

2.4.3. Kibernetinių atakų aviacijos srityje atvejai.

2.4.4. Kibernetinių atakų grėsmės šaltiniai.

2.4.5. Kibernetinio saugumo užtikrinimo principai (CIA).  

2.4.6. Atsargumo priemonės, padedančios užkirsti kelią kibernetinėms atakoms ir sumažinti atakos pasekmes.

2.4.7. Galimi veiksmai, kurių imamasi, jei įtariama, kad bet kuri aviacijos infrastruktūros dalis galėjo būti kibernetinės atakos objektas.

2.5. Radikalizacija:

2.5.1. Sąvoka, radikalizacijos, ekstremizmo ir terorizmo panašumai bei skirtumai.

2.5.2. Kas yra radikalizuojami, kas radikalizuojasi (priežastys, motyvai).

2.5.3. Radikalizacijai palankūs veiksniai.

2.5.4. Radikalizacijos atpažinimas.

2.5.5. Radikalizacijos procesas (stadijos) ir pasekmės.

2.5.6. Radikalizacijos ir jos nulemtų įvykių pavyzdžiai.

2.5.7. Faktinė padėtis pasaulyje ir Lietuvoje.

2.5.8. Radikalizmas ir aviacija.

2.5.9. Radikalizacijos prevencija (pavyzdžiai ir geroji praktika).

2.6. Vidaus subjektų keliama grėsmė (angl. insider threat):

2.6.1. Apibrėžimas ir tipologija.

2.6.2. Pavyzdžiai (istoriniai atvejai).

2.6.3. Procesas ir požymiai, kaip atpažinti vidinę grėsmę.

2.6.4. Pranešimai ir pagalba.

90 min.

3.

Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas

3.1. Tarptautinės organizacijos, reguliuojančios aviacijos saugumą:

3.1.1. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO).

3.1.2. Europos Sąjungos institucijos.

3.1.3. Europos civilinės aviacijos konferencija (ECAC).

3.2. Aviacijos saugumo organizavimas Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktai:

3.2.1. Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo komisija.

3.2.2. Lietuvos transporto saugos administracija, Transporto kompetencijų agentūra.

3.2.3. Tarptautinių organizacijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys aviacijos saugumą.

3.3. Oro uostus valdančių įmonių, oro vežėjų ir subjektų, taikančių aviacijos saugumo priemones, bei jų saugumo kontrolę vykdančių asmenų pareigos ir atsakomybė.

20 min.

4.

Oro uosto patekimo kontrolės sistema

4.1. Patekimo kontrolės tikslas.

4.2. Teisės aktų reikalavimai, taikomi patekimo kontrolei:

4.2.1. oro uosto zonos;

4.2.2. patekimo kontrolės užtikrinimo priemonės;

4.2.3. patekimo kontrolės procedūros patenkant į skirtingas oro uosto zonas;

4.2.4. oro uosto pažymėjimų tipai.

4.3. Kontrolinės konfigūracija ir bendras supažindinimas su patikrinimo procesu.

30 min.

5.

Oro uostą valdančios įmonės vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas

5.1. Stebėjimo ir patruliavimo tikslas, pagrindiniai veiksmingo patruliavimo elementai.

5.2. Patekimo kontrolę, stebėjimą ir patruliavimą oro uoste vykdančių asmenų atsakomybės:

5.2.1. leidimų tikrinimo tvarka;

5.2.2. asmenų sustabdymo tapatybei patikrinti procedūros ir aplinkybės, kuriomis asmenys turėtų būti stabdomi tapatybei patikrinti;

5.2.3. išimtys, taikomos patekimo kontrolei.

5.3. Bendravimo įgūdžiai, reakcija į kultūrinius skirtumus, elgesys su potencialiai pavojingais asmenimis.

5.4. Taikomų patekimo kontrolės, stebėjimo ir patruliavimo metodų galimybės ir trūkumai.

1 val.

6.

Oro navigacijos paslaugas teikiančios įmonės patekimo kontrolė

6.1. Patekimo kontrolės tikslas.

6.2. Teisės aktų reikalavimai, taikomi patekimo kontrolei:

6.2.1. nustatytos zonos;

6.2.2. patekimo kontrolės užtikrinimo priemonės.

6.3. Leidimų tipai.

6.4. Veiksmai, jei pastebimi įtartini asmenys.

30 min.

7.

Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais

7.1. Draudžiamų daiktų sąrašas.

7.2. Veiksmai aptikus draudžiamą ar įtarimą keliantį daiktą oro uosto riboto patekimo zonoje.

20 min.

8.

Veiksmai kilus incidentams

8.1. Veiksmai pastebėjus įtartiną asmenį.

8.2. Veiksmai gavus pranešimą apie padėtus sprogmenis.

8.3. Veiksmai pastebėjus įtartiną transporto priemonę.

8.4. Veiksmai pastebėjus įtartiną bepilotį orlaivį.

30 min.

9.

Pranešimų tvarka

9.1. Pranešimų sistemos organizavimas.

9.2. Naudojamos ryšio priemonės, šaukiniai, ryšio palaikymo taisyklės.

9.3. Pranešimų ir ataskaitų formos ir turinys, pranešimų vertinimas.

9.4. Pranešimai apie kibernetinio saugumo incidentus ar susirūpinimą keliančius klausimus, veiksmai ir procedūros gavus tokį pranešimą.

20 min.

10.

Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas, saugumas

10.1. Teisės aktai, reglamentuojantys keleivių, asmenų, rankinio bagažo ir nešamų daiktų saugumą.

10.2. Bendravimo įgūdžiai, reakcija į kultūrinius skirtumus, elgesys su potencialiai pavojingais asmenimis.

10.3. Draudžiamų daiktų slėpimo ant kūno, rankiniame bagaže ir nešamuose daiktuose būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo atvejai, įvykę praeityje.

10.4. Asmenų tikrinimo metodai.

10.5. Asmenų tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

10.6. Vizualinis asmenų tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.

10.7. Asmenų tikrinimas naudojant metalo aptikimo įrangą (rankinis metalo ieškiklis, stacionarusis metalo ieškiklis, metalo batuose ieškiklis), jos naudojimo galimybės ir trūkumai.

10.8.  Rankinio bagažo ir nešamų daiktų tikrinimo metodai.

10.9. Rankinio bagažo ir nešamų daiktų tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

10.10. Veiksmai asmens, rankinio bagažo ir nešamų daiktų tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

10.11. Specialios saugumo procedūros, išimtys ir atvejai, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas.

5 val.

11.

Krovinių  skyriaus bagažo, oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių  skyriaus bagažas, saugumas

11.1. Teisės aktai, reglamentuojantys krovinių skyriaus bagažo saugumą.

11.2. Specialios saugumo procedūros, išimtys ir atvejai, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas.

11.3. Krovinių  skyriaus bagaže draudžiami daiktai.

11.4. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai (vietos) krovinių  skyriaus bagaže, draudžiamų daiktų slėpimo atvejai, įvykę praeityje.

11.5. Krovinių  skyriaus bagažo tikrinimo metodai.

11.6. Krovinių  skyriaus bagažo tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

11.7. Veiksmai krovinių skyriaus bagažo tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

11.8. Krovinių  skyriaus bagažo apsaugos reikalavimai.

90 min.

12.

Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis

12.1. Darbui su rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis taikomi sveikatos ir saugos reikalavimai.

12.2. Rentgeno įrangos ir sprogmenų aptikimo sistemų veikimo principai.

12.3. Testavimo procedūros, įrangos tinkamumo naudoti nustatymas.

12.4. Rentgeno įrangos ir sprogmenų aptikimo sistemų galimybės ir trūkumai.

12.5. Rentgeno įrangos ir sprogmenų aptikimo sistemų projektuojamų vaizdų (daiktų, skirtingų medžiagų ir pan.) atpažinimas.

60 min.

13.

Tikrinimas kūno skeneriais

13.1. Kūno skenerių veikimo principai.

13.2. Testavimo procedūros, įrangos tinkamumo naudoti nustatymas.

13.3. Asmenų tikrinimo kūno skeneriu metodai.

13.4. Kūno skenerių galimybės ir trūkumai.

30 min.

14.

Bagažo tikrinimo rentgeno įranga ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika

14.1. Rankinio bagažo tikrinimas.

14.2. Bagažo skyriaus bagažo tikrinimas.

15 min.

15.

Tikrinimas sprogmenų ieškikliu

15.1. Sprogmenų ieškiklių (mažo kiekio sprogmenų ieškiklio, sprogmenų batuose ieškiklio) veikimo principai.

15.2. Įrangos naudojimo procedūros.

15.3.  Įrangos galimybės ir trūkumai.

30 min.

16.

Krovinių ir pašto bei  oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip kroviniai, saugumas

16.1. Krovinių ir pašto, gabenamų oru, pažeidžiamumą lemiantys veiksniai.

16.2. Reguliuojamojo subjekto atsakomybė ir pareigos.

16.3. Draudžiami daiktai:

16.3.1. kroviniuose ir pašte draudžiami daiktai, pagrindiniai sprogstamųjų ir padegamųjų įtaisų komponentai;

16.3.2. draudžiamų daiktų slėpimo būdai kroviniuose, draudžiamų daiktų slėpimo atvejai, įvykę praeityje.

16.4. Krovinių priėmimas, išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (reguliuojamųjų subjektų, žinomų siuntėjų siuntų, transferinių siuntų tikrinimas, oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinys, saugumo priemonės ir kt.). 

16.5. Krovinių ir pašto tikrinimo metodai ir specialios tikrinimo procedūros (pvz., didesnės rizikos kroviniai ir kt.).

16.6. Tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.

16.7. Vizualinis tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.

16.8. Veiksmai krovinio ir pašto tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

16.9. Krovinių, kuriuos galima gabenti tik krovininiais orlaiviais (paštą tikrinantys darbuotojai mokomi pašto, kurį galima gabenti tik pašto orlaiviais, saugumo reikalavimų), saugumo reikalavimai.

16.10. Siuntų dokumentų (saugumo sertifikatų ar pan.) pildymas ir pildymo tikslas.

4 val.

17.

Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai

17.1. Teisės aktai, reglamentuojantys krovinių ir pašto saugumą.

17.2. Patikrintų krovinių ir pašto apsaugos reikalavimai.

17.3. Patikrintų krovinių ir pašto vežimo reikalavimai.

45 min.

18.

Oro uosto atsargų saugumas

18.1. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo oro uosto atsargose atvejai, įvykę praeityje.

18.2. Oro uosto atsargų priėmimas, išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (žinomi oro uosto atsargų tiekėjai ir kt.).

18.3. Oro uosto atsargų tikrinimo metodai, kiekvieno metodo tikrinimo galimybės ir trūkumai.

18.4. Veiksmai oro uosto atsargų tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

2 val.

19.

Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai

19.1. Teisės aktai, reglamentuojantys oro uosto atsargų saugumą.

19.2. Patikrintų oro uosto atsargų apsaugos reikalavimai.

19.3. Patikrintų oro uosto atsargų vežimo reikalavimai.

45 min.

20.

Orlaivio atsargų saugumas

20.1. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo atvejų pavyzdžiai.

20.2. Orlaivio atsargų priėmimas, išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas (reguliuojami, žinomi oro uosto atsargų tiekėjai ir kt.).

20.3. Orlaivio atsargų tikrinimo metodai, kiekvieno metodo tikrinimo galimybės ir trūkumai.

20.4. Veiksmai orlaivio atsargų tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

2 val.

21.

Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai

21.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio atsargų saugumą.

21.2. Patikrintų orlaivio atsargų apsaugos reikalavimai.

21.3. Patikrintų orlaivio atsargų vežimo reikalavimai.

45 min.

22.

Transporto priemonių tikrinimas

22.1. Teisės aktai, reglamentuojantys transporto priemonių tikrinimą.

22.2. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai (vietos), draudžiamų daiktų slėpimo transporto priemonėse atvejai, įvykę praeityje.

22.3. Transporto priemonių tikrinimo, patenkant į skirtingas oro uosto saugumo zonas, sąlygos, specialios saugumo procedūros ir išimtys, kada netaikomas aviacijos saugumo patikrinimas.

22.4. Transporto priemonės tikrinamos vietos ir jų parinkimo tikrinimui būdai.

22.5. Transporto priemonių tikrinimo metodai, kiekvieno metodo tikrinimo galimybės ir trūkumai.

22.6. Veiksmai transporto tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

22.7. Patikrintos transporto priemonės apsaugos reikalavimai.

1 val.

23.

Bagažo priklausomybės nustatymas

23.1. Bagažo priklausomybės keleiviams nustatymo teisiniai reikalavimai ir būdai.

23.2. Oro vežėjo medžiagų, naudojamų aptarnaujant keleivius ir tvarkant bagažą, apsaugos reikalavimai.

23.3. Naudojamos įrangos arba taikomų metodų galimybės ir trūkumai.

30 min.

24.

Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas

24.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą.

24.2. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai, draudžiamų daiktų slėpimo orlaiviuose atvejai, įvykę praeityje.

24.3. Orlaivio tipas ar tipo konfigūracija (tikrinamos vietos).

24.4. Atvejai, kuriais turi būti atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas.

24.5. Orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo metodai, kiekvieno metodo tikrinimo galimybės ir trūkumai.

24.6. Veiksmai orlaivio tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.

90 min.

25.

Orlaivio apsaugos reikalavimai

25.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio apsaugą.

25.2. Orlaivio apsaugos metodai ir priemonės (plombavimas ir kt.).

25.3. Naudojamų priemonių arba taikomų metodų galimybės ir trūkumai.

25.4. Asmenų sustabdymo tapatybei patikrinti procedūros ir aplinkybės, kuriomis asmenys turėtų būti stabdomi tapatybei patikrinti.

30 min.

26.

Saugumo procedūros, taikomos siekiant apsaugoti orlaivį ir keleivius

26.1. Pagrindiniai savigynos principai orlaivyje:

26.1.1. baimės kontrolė;

26.1.2. nemirtinų saugumo priemonių panaudojimas.

26.2. Pilotų kabinos apsauga skrydžio metu, įgulos bendravimas ir koordinavimas per užrakintas pilotų kabinos duris.

26.3. Potencialiai pavojingų keleivių vežimo orlaiviu procedūros.

26.4. Elgesys su nepaklusniais keleiviais.

26.5. Veiksmai gavus pranešimą apie orlaivyje galimai padėtą sprogstamąjį įtaisą (ore ir ant žemės).

26.6. Veiksmai orlaivyje aptikus draudžiamą daiktą ar galimai sprogstamąjį įtaisą (ore ir ant žemės).

26.7. Veiksmai orlaivio užgrobimo ir įkaitų paėmimo atveju (ore ir ant žemės).

26.8. Elgesys su asmenimis, turinčiais leidimą laikyti šaunamąjį ginklą orlaivyje (jei taikoma mokomam asmeniui).

26.9. Tinkamas reagavimas į kitus su saugumu susijusius incidentus ir ekstremaliąsias situacijas.

90 min.

27.

Vadovavimas darbuotojams

27.1. Vadovavimo užduotys.

27.2. Darbuotojų mokymas darbo vietoje ir jų motyvavimas.

27.3. Konfliktų sprendimas.

27.4. Vidaus, nacionalinė, ES, ECAC ir ICAO vykdoma aviacijos saugumo kokybės kontrolė.

27.5. Naudojamos saugumo įrangos arba taikomų patikrinimo metodų galimybės ir trūkumai.

27.6. Rizikos vertinimo metodologija.

2 val.

28.

Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui

30 min.

29.

Krizės valdymas

29.1. Pagrindiniai krizės valdymo principai:

29.1.1. derybos su įkaitų paėmėjais;

29.1.2. krizės valdymo struktūra;

29.1.3. incidento valdymas.

29.2. Krizės kontrolė:

29.2.1. skirtingi krizės etapai;

29.2.2. pagrindinės strategijos kiekvienu etapu:

29.2.2.1. krizių valdymo prevencinių priemonių įgyvendinimas;

29.2.2.2. pasirengimas krizei;

29.2.2.3. atsakas į krizę;

29.2.2.4. grįžimas į įprastinį darbo režimą.

29.2.3. krizės valdymo ir kontrolės pratybų principai.

29.3. Krizės valdymo planas:

29.3.1. krizės valdymo plano pagrindiniai elementai;

29.3.2. krizės valdymo plano rengimas;

29.3.3. krizės valdymo plano priežiūra ir persvarstymas.

29.4. Krizės valdymo ir kontrolės centrai:

29.4.1. Nacionalinis koordinavimo ir kontrolės centras;

29.4.2. incidentų kontrolės centras;

29.4.3. perdavimo kontrolės taškas.

29.5. Oro uosto krizės valdymo pratybos:

29.5.1. pratybų tikslai ir uždaviniai;

29.5.2. pratybų planavimas;

29.5.3. pratybų instrukcijos;

29.5.4. pratybų organizavimas;

29.5.5. pratybų vykdymas;

29.5.6. pratybų vertinimas.

8 val.

30.

Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos ir saugumo kontrolės programos kontrolės vykdymas

30.1. Standartinės Nacionalinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos įgyvendinimo priemonės.

30.2. Nacionalinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos sąvokos ir turinys.

30.3. Pasirengimas auditui / tikrinimui.

30.4. Auditų / tikrinimų metodika ir technika.

30.5. Auditorių / inspektorių pareigos.

30.6. Auditų / tikrinimų metu rastų trūkumų pristatymas.

30.7. Informacijos rinkimo procedūros ir technologija, stebėjimas, dokumentų tikrinimas ir ataskaitų rengimas.

16 val.

31.

Kibernetinio saugumo valdymas

31.1. Rizikos vertinimo metodologija, rizikos vertinimu pagrįstas kibernetinio saugumo incidentų valdymas.

31.2. Kibernetinio saugumo kontrolės priemonės:

31.2.1. apsauga nuo kibernetinių išpuolių;

31.2.2. kibernetinių išpuolių aptikimas;

31.2.3. reagavimas į kibernetinius išpuolius;

31.2.4. kibernetinių išpuolių padarinių šalinimas ir įprastos veiklos atkūrimas.

60 min.

 

 

____________________

 

 

 

part_d58cc699e69144c5a96ce735c4831c6b_end


 

Nacionalinės civilinės aviacijos

saugumo mokymo programos

2 priedas

 

 

AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO REIKALAVIMAI ATITINKAMŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJAMS

 

I SKYRIUS

KELEIVIUS, ASMENIS, RANKINĮ BAGAŽĄ IR NEŠAMUS DAIKTUS TIKRINANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

1. Šis kursas skirtas keleivius, asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir oro vežėjo medžiagas ir paštą, kurie gabenami kaip rankinis bagažas, tikrinantiems asmenims.

2. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ir 28 moduliai.

3. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis, papildomai mokomi pagal 12 ir 14 modulius; kūno skeneriais – pagal 13 modulį; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15 modulį.

4. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

5. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 5 valandos.

 

II SKYRIUS

KROVINIŲ SKYRIAUS BAGAŽĄ TIKRINANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

6. Šis kursas skirtas krovinių  skyriaus bagažą ir oro vežėjo medžiagas ir paštą, kurie gabenami kaip krovinių  skyriaus bagažas, tikrinantiems asmenims.

7. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 ir 28 moduliai.

8. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis, papildomai mokomi pagal 12 ir 14 modulius; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15  modulį.

9. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

10. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

 

III SKYRIUS

KROVINIUS IR PAŠTĄ TIKRINANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

11. Šis kursas skirtas krovinius ir paštą bei oro vežėjo medžiagas ir paštą, kurie gabenami kaip krovinys, tikrinantiems asmenims.

12. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9,16, 17 ir 28 moduliai.

13. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis, papildomai mokomi pagal 12 modulį; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15 modulį.

14. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

15. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

 

IV SKYRIUS

KROVINIŲ IR PAŠTO SAUGUMO KONTROLĘ, IŠSKYRUS PATIKRINIMĄ, VYKDANČIŲ ASMENŲ IR ASMENŲ, GALINČIŲ BE PRIEŽIŪROS PATEKTI PRIE ATPAŽĮSTAMO ORO TRANSPORTO KROVINIO AR ATPAŽĮSTAMO ORO PAŠTO, KURIŲ REIKALAUJAMA SAUGUMO KONTROLĖ JAU ATLIKTA, MOKYMAS

 

16. Šis kursas skirtas krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdantiems asmenims ir asmenims, galintiems neprižiūrimiems patekti prie atpažįstamo oro transporto krovinio arba atpažįstamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė jau atlikta.

17. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 17 moduliai.

18. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, arba įmonės paskirtu asmeniu – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

19. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

V SKYRIUS

ORO UOSTO ATSARGAS TIKRINANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

20. Šis kursas skirtas oro uosto atsargas tikrinantiems asmenims.

21. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18, 19 ir 28 moduliai.

22. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis, papildomai mokomi pagal 12 modulį; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15  modulį.

23. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, – 1 valanda, praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

24. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos.

 

VI SKYRIUS

ORO UOSTO ATSARGŲ SAUGUMO KONTROLĘ,

IŠSKYRUS PATIKRINIMĄ, VYKDANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

25. Šis kursas skirtas oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdantiems asmenims.

26. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 19 moduliai.

27. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, arba įmonės paskirtu asmeniu – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

28. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

VII SKYRIUS

ORLAIVIO ATSARGAS TIKRINANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

29. Šis kursas skirtas orlaivio atsargas tikrinantiems asmenims.

30. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21 ir 28 moduliai.

31. Asmenys, kurie dirbdami naudojasi rentgeno įranga arba sprogmenų aptikimo sistemomis, papildomai mokomi pagal 12 modulį; mažo kiekio sprogmenų ieškikliais – pagal 15  modulį.

32. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, – 1 valanda, praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 40 valandų.

33. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos.

 

VIII SKYRIUS

ORLAIVIO ATSARGŲ SAUGUMO KONTROLĘ, IŠSKYRUS PATIKRINIMĄ, VYKDANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

34. Šis kursas skirtas orlaivio atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdantiems asmenims.

35. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 21 moduliai.

36. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, arba įmonės paskirtu asmeniu – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

37. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

IX SKYRIUS

PATEKIMO KONTROLĘ ORO UOSTE VYKDANČIŲ, TAIP PAT PRIEŽIŪROS IR PATRULIAVIMO FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

38. Šis kursas skirtas patekimo kontrolę oro uoste vykdantiems, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantiems asmenims.

39. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ir 28 moduliai.

40. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, arba įmonės paskirtu asmeniu – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 20 valandų.

41. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

X SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONES TIKRINANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

42. Šis kursas skirtas transporto priemones tikrinantiems asmenims.

43. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 22 ir 28 moduliai.

44. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, – 1 valanda; praktika darbo vietoje su atestuoto šiai funkcijai vykdyti asmens priežiūra – 24 valandos.

45. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

XI SKYRIUS

UŽ BAGAŽO PRIKLAUSOMYBĖS NUSTATYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

46. Šis kursas skirtas už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingiems asmenims.

47. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 23 moduliai.

48. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, arba įmonės paskirtu asmeniu – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

49. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

XII SKYRIUS

ORLAIVIO SAUGUMO NUODUGNŲ PATIKRINIMĄ ATLIEKANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

50. Šis kursas skirtas orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekantiems asmenims.

51. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 24 moduliai.

52. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, arba įmonės paskirtu asmeniu – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

53. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

XIII SKYRIUS

ORLAIVIO APSAUGĄ UŽTIKRINANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

54. Šis kursas skirtas orlaivio apsaugą užtikrinantiems asmenims.

55. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ir 25 moduliai.

56. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, arba įmonės paskirtu asmeniu – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

57. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 1 valanda.

 

XIV SKYRIUS

ORO VEŽĖJO ORLAIVIO ĮGULOS NARIŲ MOKYMAS

 

58. Šis kursas skirtas oro vežėjo orlaivio įgulos nariams.

59. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 26 moduliai.

60. Praktikos trukmė su instruktoriumi arba asmeniu, atsakingu už ūkio subjekto mokymus, arba įmonės paskirtu asmeniu – 1 valanda; praktika darbo vietoje su sėkmingai mokymus vykdyti šią funkciją užbaigusio asmens priežiūra – 8 valandos.

61. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 1 valanda.

62. Be šiame skyriuje nurodytų mokymo modulių, salono įgulos nariai kasmet pagal 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, nuostatas baigia kartotinį mokymą apie oro vežėjo taikomas saugumo procedūras.

 

XV SKYRIUS

ASMENŲ (VIDURINĖS GRANDIES VADOVŲ), KURIE TIESIOGIAI VADOVAUJA SAUGUMO KONTROLĘ VYKDANTIEMS ASMENIMS, MOKYMAS

 

63. Šis kursas skirtas asmenims, kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims.

64. Šio kurso metu dėstomi 27 ir 28 moduliai ir tie moduliai, pagal kuriuos mokomi šiems asmenims tiesiogiai pavaldūs darbuotojai.

65. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos.

 

XVI SKYRIUS

AVIACIJOS SAUGUMO VADOVŲ MOKYMAS

 

66. Šis kursas skirtas įmonių aviacijos saugumo vadovams.

67. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 27, 28 ir 31 moduliai. Pagal 29 modulį papildomai mokomi oro uostus valdančių įmonių aviacijos saugumo vadovai.

68. Kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

 

XVII SKYRIUS

NACIONALINĘ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMO KOKYBĖS KONTROLĘ VYKDANČIŲ AUDITORIŲ MOKYMAS

 

69. Šis kursas skirtas nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolę vykdantiems auditoriams.

70. Šio kurso metu dėstomas 30 modulis.

 

XVIII SKYRIUS

ASMENŲ, KURIEMS NELYDIMIEMS REIKIA PATEKTI Į RIBOTO PATEKIMO ZONĄ, MOKYMAS

 

71. Šis kursas skirtas asmenims, išskyrus keleivius, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną.

72. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 4, 7, 8 ir 9 moduliai.

73. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

 

XIX SKYRIUS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮMONĖS SKRYDŽIŲ VADOVŲ IR ASMENŲ, KURIEMS REIKIA NELYDIMIEMS PATEKTI Į ŠIOS ĮMONĖS KONTROLIUOJAMĄ TERITORIJĄ, MOKYMAS

 

74. Šis kursas skirtas oro navigacijos paslaugas teikiančioje įmonėje dirbantiems skrydžių vadovams ir asmenims, kuriems reikia nelydimiems patekti į šios įmonės kontroliuojamą teritoriją.

75. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 6, 8 ir 9 moduliai.

76. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 1 valanda.

 

XX SKYRIUS

BENDRAS PAŽINTINIS AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMAS

 

77. Šis kursas skirtas asmenims, kurie gabena patikrintą paštą arba krovinius ar gali patekti prie orlaivio atsargų arba oro uosto atsargų.

78. Šio kurso metu dėstomi 1, 2, 3, 8 ir 9 moduliai.

79. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 1 valanda.

 

XXI SKYRIUS

UŽ KIBERNETINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ IR TAIKYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

80. Šis kursas skirtas asmenims, kurių darbo funkcijos tiesiogiai susijusios su kibernetinio saugumo užtikrinimu arba kurių dalis funkcijų susijusios su kibernetiniu saugumu.

81. Šio kurso metu dėstomas 2 ir 31 modulis.

82. Šio kurso kartojimo trukmė – ne mažiau kaip 2 val.

 

 

________________

part_6c9dab30cdea4e91a99d329821c0474c_end


 

Nacionalinės civilinės aviacijos

saugumo mokymo programos

3 priedas

 

ASMENS, SIEKIANČIO BŪTI PATVIRTINTAM SAUGUMO INSTRUKTORIUMI ARBA ŪKIO SUBJEKTU, KURIAM BŪTŲ SUTEIKTA TEISĖ VYKDYTI AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMUS NUOTOLINIU BŪDU, ANKETA

 

 

1. ASMENS DUOMENYS

Vardas, pavardė

(didžiosiomis raidėmis)

 

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo numeris

 

Gimimo data

 

..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

 

Pilietybė

 

Pridedami dokumentai

Galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Dokumentai, patvirtinantys kandidato reputacijos

nepriekaištingumą

Gyvenamoji (-osios) vieta (-os) / valstybė (-ės), kurioje (-iose) gyvenote per pastaruosius 5 metus, ir ilgesni kaip 6 mėnesių laikotarpiai, kai gyvenote užsienyje. Dėstoma chronologine tvarka iki dabar.

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki    dabar

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis)

Darbo (mokslo) vieta (-os), kurioje (-iose) dirbote (mokėtės) per pastaruosius 5 metus. Dėstoma chronologine tvarka iki dabar,  t. y. iki prašymo pildymo datos. 

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki     dabar

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

 

 

 

 

(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas)

Per pastaruosius 5 metus ilgesni kaip 28 kalendorinių dienų periodai (pertraukos), kurių metu niekur nedirbote ir nesimokėte (jeigu tokių buvo). Trumpai paaiškinkite, ką tuo metu veikėte, ir nurodykite asmens, kuris gali tai patvirtinti, vardą, pavardę, telefono numerį. Dėstoma chronologine tvarka iki dabar,  t. y. iki prašymo pildymo datos.

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

Nuo ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

iki ..............-..............-..............

(metai)   (mėnuo)   (diena)

 

2. PATVIRTINIMAS

Aš patvirtinu, kad:

1) nebuvau nuteistas už neatsargų, nesunkų ar apysunkį nusikaltimą ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

 

2) nebuvau nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir (arba) už teroristinius, ir (ar) su teroristine veikla susijusius nusikaltimus;

 

3) nebuvau nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir neturiu neatliktos paskirtos bausmės  (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);

 

4) per pastaruosius 2 metus iki prašymo pateikimo man nebuvo skirtos dvi ar daugiau administracinių nuobaudų už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus;

 

5) neturiu ir neturėjau didinančių riziką ar keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui ryšių su užsienio valstybių institucijomis ar tų valstybių fiziniais arba juridiniais asmenimis;

 

6) nedalyvavau ir nedalyvauju teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje, nepalaikiau ir nepalaikau ryšių su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar grupei;

 

7) per pastaruosius 5 metus nedalyvavau ir nedalyvauju neregistruoto judėjimo veikloje, kurioje dalyvavimas kelia grėsmę civilinės aviacijos saugumui.

 

Patvirtinu, kad visi duomenys, pateikti anketoje, yra teisingi, ir suprantu, kad jeigu paaiškės, jog mano pateikta informacija yra klaidinga ir (ar) melaginga, galiu būti traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Esu informuotas, kad mano asmens duomenys tvarkomi (taip pat renkami ir teikiami), siekiant patikrinti asmens reputaciją 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, priede, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 411 straipsnyje ir Nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo mokymo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

...........................................................................................................................................................

(Vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

 

 

 

_______________________

part_b29e11c6c07443c2bee18817231727e8_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-271, 2010-04-29, Žin., 2010, Nr. 53-2620 (2010-05-08), i. k. 1102210ISAK0003-271

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-519, 2010-08-20, Žin., 2010, Nr. 101-5215 (2010-08-26), i. k. 1102210ISAK0003-519

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-261, 2012-04-18, Žin., 2012, Nr. 48-2347 (2012-04-24), i. k. 1122210ISAK0003-261

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-180, 2013-03-27, Žin., 2013, Nr. 34-1670 (2013-03-30), i. k. 1132210ISAK0003-180

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-585, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-04, i. k. 2017-19407

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-62, 2018-02-09, paskelbta TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02102

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-634, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20769

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-5, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00058

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-80, 2020-02-13, paskelbta TAR 2020-02-13, i. k. 2020-03202

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-89, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02527

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-298, 2023-06-12, paskelbta TAR 2023-06-12, i. k. 2023-11661

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo