Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 59-2667

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

 

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO

 

2003 m. birželio 17 d. Nr. 773

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 1997, Nr. 66-1601) 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais ir įgyvendindama Bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo strategijos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1500 (Žin., 2002, Nr. 95-4114; 2003, Nr. 9-304), 4 punkto pirmąją priemonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. įstaigą prie ministerijos – Bendrąjį pagalbos centrą prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

2. Pavesti:

2.1. (neteko galios)

2.2. vidaus reikalų ministrui – iki 2003 m. liepos 31 d. patvirtinti Bendrojo pagalbos centro prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus ir Bendrojo pagalbos centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pareigybės aprašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 642, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2786 (2006-06-30)

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                           Algirdas Brazauskas

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                  Virgilijus Bulovas

_______________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 642, 2006-06-29, Žin., 2006, Nr. 73-2786 (2006-06-30)

DĖL BENDROJO PAGALBOS CENTRO STEIGĖJO FUNKCIJŲ PERDAVIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2006-07-03)

anrups@lrs.lt