Redagavo: Angonita Rupšytė (2000.03.25)

 

 

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1999, Nr.38-1161

 

Neoficialus nutarimo tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 784, 99.06.22, Žin., 1999, Nr.57-1859 (99.06.30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 468 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI SUTEIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 264, 00.03.07, Žin., 2000, Nr.21-541 (00.03.10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 468 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI SUTEIKIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1999 m. balandžio 27 d. Nr. 468

Vilnius

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI SUTEIKIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66–1572; 1998, Nr. 109–2995) 5 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 7 punktu, 36 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 52 straipsnio 2 dalimi, 60 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63–1231; 1998, Nr. 112–3099) 12 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 28 straipsniu, 35 straipsnio 4 dalimi, 42 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

 

Preambolės pakeitimai:

Nr. 784, 99.06.22, Žin., 1999, Nr.57-1859 (99.06.30)

Nr. 264, 00.03.07, Žin., 2000, Nr.21-541 (00.03.10)

 

1. Įgalioti Sveikatos apsaugos ministeriją parengti ir patvirtinti:

1.1. Sveikatos priežiūros licencijavimo taisykles;

1.2. Valstybės ir savivaldybių institucijų (steigėjų) turto perdavimo viešosioms įstaigoms panaudos pagrindu tvarką;

1.3. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo bei ilgalaikio materialiojo turto perdavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą steigėjui raštiškai leidus tvarką;

1.4. Pirminės sveikatos priežiūros organizavimo tvarką;

1.5. Farmacinės veiklos licencijavimo taisykles;

1.6. profesijų, darbų, gamybos šakų ir barų, kuriuose prieš pradedant profesinę veiklą ir jos metu reikia pasitikrinti sveikatą, sąrašus bei asmenų sveikatos tikrinimo tvarką;

1.7. Ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų nustatymo kriterijus, ypatingų visuomenės sveikatai situacijų valdymo, kontrolės, neigiamų padarinių visuomenės sveikatai ir ūkiui šalinimo priemones bei jų finansavimo tvarką;

1.8. Įmonių, įstaigų, organizacijų (išskyrus biudžetines įstaigas), religinių bendruomenių ir bendrijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų sveikatos fondų pavyzdinius nuostatus;

1.9. Teismo medicinos ekspertizės vykdomuosius subjektus, jos organizavimo ir atlikimo tvarką.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 264, 00.03.07, Žin., 2000, Nr.21-541 (00.03.10)

 

2. Įgalioti Sveikatos apsaugos ministeriją (kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija) parengti ir patvirtinti uždarųjų biudžetinių įstaigų veiklos kontrolės, uždarųjų biudžetinių įstaigų valstybinio medicininio audito bei valstybinės paslaugų kontrolės sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėjai yra Krašto apsaugos ministerija ar Vidaus reikalų ministerija, tvarką.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 784, 99.06.22, Žin., 1999, Nr.57-1859 (99.06.30)

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                  Gediminas Vagnorius

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                      Mindaugas Stankevičius

_______________