Suvestinė redakcija nuo 2005-08-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 63-2250, i. k. 1052020ISAK0004-201

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ĮSTAIGOS ATLIKTI ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRAS PASKYRIMO

 

2005 m. gegužės 16 d. Nr. 4-201

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2002, Nr. 115-5164), Paskirtųjų atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 236 (Žin., 1999, Nr. 62-2058; 2002, Nr. 111-4937), ir Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. V-99 „Dėl Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos kompetencijos pripažinimo“:

1. Skiriu Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratoriją atlikti karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 4 kW ir ne didesnė kaip 400 kW, atitikties įvertinimą pagal Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45, 4 priedą „EB tipo tyrimas (B modulis)“ ir 5 priedo I skyrių „Atitikties tipui užtikrinimas (C modulis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-276, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 93-3494 (2005-08-02), i. k. 1052020ISAK0004-276

 

2. Suteikiu paskelbtajai (notifikuotai) įstaigai – Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijai – Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato priskirtą identifikacinį numerį – 1621.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-225, 2005-06-03, Žin., 2005, Nr. 72-2631 (2005-06-09); Žin., 2005, Nr. 74-0 (2005-06-14), i. k. 1052020ISAK0004-225

Nr. 4-246, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 79-2867 (2005-06-28), i. k. 1052020ISAK0004-246

 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                        Viktor Uspaskich

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-225, 2005-06-03, Žin., 2005, Nr. 72-2631 (2005-06-09); Žin., 2005, Nr. 74-0 (2005-06-14), i. k. 1052020ISAK0004-225

Dėl ūkio ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 4-201 "Dėl įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras paskyrimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-246, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 79-2867 (2005-06-28), i. k. 1052020ISAK0004-246

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 4-201 "Dėl įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras paskyrimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-276, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 93-3494 (2005-08-02), i. k. 1052020ISAK0004-276

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 4-201 "Dėl įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras paskyrimo" pakeitimo