Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 125-6424, i. k. 1101100NUTA00001502

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 1171, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17976

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 20 d. Nr. 1502

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 16 punktu, 30 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1171
redakcija)

 

 

 

GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

i SKYRIUS

Bendrosios nuostatoS

 

1.  Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų evakavimo organizavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, įvedus karo padėtį.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme.

 

iI SKYRIUS

sprendimo evakUOTI GyventojUS priėmimas

 

3.  Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai arba gavę Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ekstremalių situacijų komisijos siūlymą, sprendimą evakuoti gyventojus priima:

3.1. kai gyventojai evakuojami iš kitai įstaigai ar ūkio subjektui priklausančios teritorijos ir pastatų, – kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai;

3.2. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės administracijos direktorius;

3.3. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (gretimos ar negretimos) savivaldybės teritoriją, – savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius, suderinęs su savivaldybės, į kurios teritoriją evakuojami gyventojai, administracijos direktoriumi ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas).

4.  Įvedus karo padėtį, atsižvelgdama į pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, Vyriausybė skelbia gyventojų evakavimą.

5.  Vyriausybės priimtame nutarime dėl gyventojų evakavimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus išleistame įsakyme dėl gyventojų evakavimo turi būti nurodyta:

5.1. gyventojų evakavimo priežastys;

5.2. teritorija, iš kurios nuspręsta evakuoti gyventojus;

5.3. teritorija, į kurią nuspręsta evakuoti gyventojus;

5.4. prireikus – sprendimai ar siūlymai panaudoti valstybės ar savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą.

6.  Savivaldybės administracijos direktoriaus išleistame įsakyme dėl gyventojų evakavimo gali būti nustatomi asmeniniams poreikiams naudojamų daiktų ir priemonių, kuriuos leidžiama turėti evakavimo metu, sąrašas ir kiekiai, naminių gyvūnų vykimo kartu su evakuojamais jų šeimininkais sąlygos, kitos sąlygos. Jeigu priimant sprendimą evakuoti gyventojus šių sąlygų neįmanoma nustatyti, tai gali būti nustatyta vėliau subjekto, priėmusio sprendimą evakuoti gyventojus, arba jo įgaliotos institucijos.

7.  Aprašo 3 punkte nurodyti sprendimai privalomi vykdyti visiems gyventojams, išskyrus pareigūnus, užtikrinančius viešąją tvarką ir likviduojančius ekstremaliąją situaciją. Aprašo 4 punkte nurodytas sprendimas privalomas vykdyti gyventojams, išskyrus asmenis, priklausančius ginkluotosioms pajėgoms, ir pareigūnus, užtikrinančius viešąją tvarką ir likviduojančius ekstremaliąją situaciją.

 

IIi SKYRIUS

GyventojŲ evakavimAS

 

8.  Gyventojų evakavimą iš kitai įstaigai ar ūkio subjektui priklausančių teritorijų ir pastatų organizuoja kitos įstaigos ar ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo:

8.1. pagal kitos įstaigos ar ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kai kita įstaiga ar ūkio subjektas pagal teisės aktus privalo tokį planą rengti;

8.2. pagal valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą, kai kita įstaiga ar ūkio subjektas pagal teisės aktus ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengti neprivalo, bet privalo rengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą;

8.3. priimdamas sprendimus, būtinus gyventojams evakuoti iš kitai įstaigai ar ūkio subjektui priklausančių teritorijų ar pastatų, kai kita įstaiga ar ūkio subjektas pagal teisės aktus neprivalo rengti nei ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, nei valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plano.

9.  Gyventojų evakavimą savivaldybėse organizuoja savivaldybių administracijų direktorių sudarytos savivaldybių gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos, kurioms vadovauja savivaldybių administracijų direktorių paskirti asmenys. Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija atskaitinga savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai ir pavaldi ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, o kai jis nepaskirtas, – savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui.

10.  Valstybės lygiu gyventojų evakavimą Aprašo 3.3 papunktyje nustatytu atveju koordinuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas:

10.1.    nurodydamas į negretimų savivaldybių teritorijas evakuotinų gyventojų skaičių;

10.2.    palaikydamas nuolatinį ryšį su savivaldybių, iš kurių teritorijų evakuojami gyventojai, ir savivaldybių, į kurių teritorijas evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijomis (gauna informaciją apie evakuojamus gyventojus, jų išvykimą, atvykimą, juos atvežantį transportą);

10.3.    teikdamas su gyventojų evakavimu susijusių sprendimų projektus Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai;

10.4.    įgyvendindamas Aprašo 12.1, 12.5, 12.7 ir 12.8 papunkčiuose nustatytas priemones.

11.  Įvedus karo padėtį, valstybės lygiu gyventojų evakavimą koordinuoja valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, įgyvendindamas Aprašo 10 punkte nustatytas priemones, derindamas veiksmus su karo komendantu, iš kurio veiklos teritorijos, per kurio veiklos teritoriją ir į kurio veiklos teritoriją bus evakuojami gyventojai.

12.  Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija organizuoja:

12.1.    gyventojų informavimą apie evakavimą;

12.2.    eismo reguliavimą gyventojų evakavimo maršrutuose;

12.3.    gyventojų priėmimą, stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų laikiną suteikimą ir gyvybiškai būtinų paslaugų – gyventojų aprūpinimą maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais, pirmosios ir skubiosios medicinos pagalbos ir kitų gyvybiškai būtinų paslaugų (toliau – būtinosios paslaugos) – suteikimą;

12.4.    gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų veiklos koordinavimą, evakuotinų gyventojų registravimą;

12.5.    aprūpinimą transporto priemonėmis, reikalingomis gyventojams evakuoti;

12.6.    transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių ir (ar) pėsčiųjų kolonų palydą, apsaugą;

12.7.    informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą visuomenei ir su evakavimu susijusioms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms;

12.8.    pagalbinės technikos, būtinos sklandžiam judėjimui užtikrinti (sugedusioms transporto priemonėms patraukti nuo važiuojamosios kelio dalies, kurui papildyti ar kitos), telkimą gyventojų evakavimo maršrutuose;

12.9.    kitų gyventojams evakuoti būtinų funkcijų atlikimą savo savivaldybės teritorijoje.

13.  Jeigu gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje, tos savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija Aprašo 12 punkte nustatytas funkcijas atlieka per savo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą.

14.  Jeigu gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos savivaldybės teritoriją, Aprašo 12.1, 12.5–12.7 ir 12.9 papunkčiuose nustatytas funkcijas atlieka ir gyventojų surinkimo punktų veiklą koordinuoja savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija per savo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą. Aprašo 12.3 ir 12.9 papunkčiuose nustatytas funkcijas atlieka ir gyventojų priėmimo punktų veiklą koordinuoja savivaldybės, į kurios teritoriją evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija per savo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą. Aprašo 12.2, 12.8 ir 12.9 papunkčiuose nustatytas funkcijas savo savivaldybės teritorijoje atlieka ir tarpinių gyventojų evakavimo punktų veiklą koordinuoja savivaldybės, kurios teritorijoje jie veikia, taip pat savivaldybių, per kurių teritoriją evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos per savo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus.

15.  Jeigu įvedus karo padėtį savivaldybės teritorijoje, iš kurios ar į kurią ketinama evakuoti gyventojus ir kurioje įkurti tarpiniai gyventojų evakavimo punktai ar per kurią evakuojami gyventojai, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo vietos savivaldos institucijų įgaliojimus arba jos negali veikti, šių savivaldybių gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos atlieka Apraše joms nustatytas funkcijas ir tampa tiesiogiai pavaldžios karo komendantui.

16.  Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui dėl gyventojų evakavimo, gyventojus evakuoja gyventojų surinkimo punktai, tarpiniai gyventojų evakavimo punktai ir gyventojų priėmimo punktai, išskyrus Aprašo 31–33 punktuose nustatytų kategorijų asmenis. Gyventojų surinkimo punktas (-ai) įkuriamas (-i) savivaldybėje (-ėse), iš kurios (-ių) teritorijos (-ų) evakuojami gyventojai, gyventojų priėmimo punktas (-ai) įkuriamas (-i) savivaldybėje (-ėse), į kurios (-ių) teritoriją evakuojami gyventojai, tarpinis (-iai) gyventojų priėmimo punktas (-ai) įkuriamas (-i) savivaldybės (-ių), esančios (-ių) už užterštos zonos ribų, teritorijoje (-ose).

17.  Gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų sudėtį ir valdymo struktūrą tvirtina savivaldybės, kurios teritorijoje šie punktai įsteigti, administracijos direktorius. Jų struktūra ir įkūrimo vietos numatomos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Jeigu įvedus karo padėtį savivaldybės teritorijoje, iš kurios ar į kurią ketinama evakuoti gyventojus ir kurioje įkurti tarpiniai gyventojų evakavimo punktai ar per kurią evakuojami gyventojai, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo vietos savivaldos institucijų įgaliojimus arba jos negali veikti, gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų sudėtį ir valdymo struktūrą tvirtina savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos pirmininkas.

18.  Gyventojų surinkimo punktai:

18.1.    registruoja evakuojamus gyventojus;

18.2.    skirsto evakuojamus gyventojus į grupes, atsižvelgdami į Aprašo 29 punkte nustatytą pirmumo tvarką;

18.3.    sudaro transporto priemonių ir (ar) pėsčiųjų kolonas, skiria kolonų vadovus;

18.4.    laipina gyventojus į transporto priemones.

19.  Tarpiniai gyventojų evakavimo punktai:

19.1.    registruoja evakuojamus gyventojus;

19.2.    atlieka gyventojų cheminio ar kitokio užterštumo patikrą, vykdo dozimetrinę kontrolę;

19.3.    atlieka gyventojų sanitarinį švarinimą;

19.4.    atlieka transporto priemonių cheminio ar kitokio užterštumo kontrolę ir švarinimą;

19.5.    perlaipina gyventojus iš transporto priemonių, vykusių per užterštą teritoriją, į švarias transporto priemones.

20.  Gyventojų priėmimo punktai:

20.1.    registruoja evakuojamus gyventojus ir nustato jų tapatybes;

20.2.    įkuria savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą informacijos centrą, kuris renka informaciją apie atvykstančius gyventojus ir padeda jiems surasti šeimos narius;

20.3.    laikinai suteikia evakuojamiems gyventojams stacionarias ar laikinas gyvenamąsias patalpas.

21.  Gyventojų surinkimo punktai, tarpiniai gyventojų evakavimo punktai ir gyventojų priėmimo punktai tvarko gyventojams evakuoti turimų ir (ar) Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 19 straipsnyje ar Vyriausybės nustatyta tvarka pasitelktų transporto priemonių (toliau – pasitelktos transporto priemonės) apskaitą, teikia informaciją apie evakuojamus gyventojus savo savivaldybės evakavimo ir priėmimo komisijai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui arba valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui, jeigu šis centras sušaukiamas, o įvedus karo padėtį – ir karo komendantui, kurio veiklos teritorijoje veikia minėti punktai.

22.  Gyventojų surinkimo punktuose, tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose ir gyventojų priėmimo punktuose civilinės saugos sistemos pajėgos pagal kompetenciją gyventojams teikia būtinąsias paslaugas, užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės sveikatos saugą, prireikus teikia pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą, psichologinę ir socialinę pagalbą, užtikrina galimybę informuoti artimuosius, giminaičius apie buvimo vietą, pagal kompetenciją įgyvendina kitus ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimus, o judant evakuojamų gyventojų kolonoms užtikrina viešąją tvarką tarp punktų.

23.  Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos ar kitų grėsmių sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos neigiamų padarinių plitimo kryptį, savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, administracijos direktorius, priėmęs sprendimą evakuoti gyventojus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, suderinęs su savivaldybių, per kurias ir į kurias bus evakuojami gyventojai, administracijų direktoriais, pasirenka gyventojų evakavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo punktus, tarpinius gyventojų evakavimo punktus ir gyventojų priėmimo punktus bus evakuojami gyventojai.

24.  Įvedus karo padėtį, savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, administracijos direktorius Aprašo 23 punkte nurodytus veiksmus derina su atitinkamoje teritorijoje veikiančiu karo komendantu, taip pat su karo komendantais, per kurių ir į kurių veiklos teritoriją bus evakuojami gyventojai. Jeigu, įvedus karo padėtį, savivaldybės teritorijoje, iš kurios ketinama evakuoti gyventojus, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo vietos savivaldos institucijų įgaliojimus arba jos negali veikti, šiame ir Aprašo 23 punkte nurodytus savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, administracijos direktoriaus veiksmus atlieka atitinkamoje teritorijoje veikiantis karo komendantas.

25.  Savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija gyventojams, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai nuosavomis ar kitomis transporto priemonėmis arba pėsčiomis, per visuomenės informavimo priemones pateikia informaciją apie evakavimą, evakavimo maršrutus ir gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus.

26.  Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, gyventojai, atsisakantys evakuotis, registruojami pasirašytinai atsisakiusių evakuotis gyventojų sąraše. Atsisakiusių evakuotis gyventojų sąraše nurodomas atsisakiusio evakuotis gyventojo vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta ir pasirašoma. Minėtas sąrašas pateikiamas savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijai. Gyventojai, dėl fizinio trūkumo, ligos ar kitokių priežasčių negalintys patys pasirašyti, atitinkamai pažymimi atsisakiusių evakuotis gyventojų sąraše. Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija privalo registruoti ir saugoti pateiktus sąrašus, laikydamasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų.

27.  Kai savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nustato, kad dėl ekstremaliosios situacijos pobūdžio reikia cheminio ar kitokio užterštumo patikros, dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, o įvedus karo padėtį karo komendantas, kurio veiklos teritorijoje veikia minėta komisija, nustato, kad cheminio ar kitokio užterštumo patikra, dozimetrinė kontrolė arba sanitarinis švarinimas būtini dėl karo veiksmų sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, gyventojai evakuojami taip:

27.1.    iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki tarpinių gyventojų evakavimo punktų – savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis; vaikų globos namuose gyvenantys vaikai, senelių globos namų ir neįgaliųjų socialinės globos namų gyventojai ir kitose socialinių paslaugų įstaigose socialines paslaugas gaunantys asmenys, taip pat asmenys, besigydantys stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, iš šių įstaigų evakuojami šioms įstaigoms priklausančiomis transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis tiesiogiai iki tarpinių gyventojų evakavimo punktų;

27.2.    nuo tarpinių gyventojų evakavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų, laikinai suteiktų stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis;

27.3.    gyventojai, kurie evakuojasi savarankiškai, privalo vykti per tarpinius gyventojų evakavimo punktus.

28Kai savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nustato, kad dėl ekstremaliosios situacijos pobūdžio nereikia cheminio ar kitokio užterštumo patikros, dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų stacionarių ar laikinų gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis. Vaikų globos namuose gyvenantys vaikai, senelių globos namų ir neįgaliųjų socialinės globos namų gyventojai ir kitose socialinių paslaugų įstaigose socialines paslaugas gaunantys asmenys iš šių įstaigų evakuojami tiesiogiai iki gyventojų priėmimo punktų savivaldybės, iš kurios evakuojami gyventojai, transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis.

29.  Pirmumo tvarka iš gyventojų surinkimo punktų transporto priemonėmis evakuojami:

29.1.    asmenys, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, asmenys, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, asmenys, kuriems nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos ar specialiosios nuolatinės priežiūros poreikis, ir juos prižiūrintys ir slaugantys asmenys, nėščios moterys, pateikusios medicinos pažymas apie nėštumą, arba kai akivaizdu, kad jos nėščios;

29.2.    šeimos, kuriose yra mažamečių vaikų.

30.  Gyventojų surinkimo punktuose, tarpiniuose gyventojų evakavimo punktuose ir gyventojų priėmimo punktuose pirmumo tvarka aptarnaujami asmenys, nurodyti Aprašo 29 punkte.

31.  Institucijose ir įstaigose, kuriose yra sulaikytų, suimtų, nuteistų, administracinę nuobaudą – administracinį areštą – atliekančių arba laikinai apgyvendintų asmenų, evakuojama pagal tos institucijos ar įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kai ši institucija ar įstaiga pagal teisės aktus privalo tokį planą rengti, o kai ši institucija ar įstaiga pagal teisės aktus tokio plano rengti neprivalo, – pagal institucijos, kurios valdymo sričiai priskirta institucija ar įstaiga, ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Visą informaciją apie šios kategorijos asmenų evakavimą šios institucijos ir įstaigos nuolat teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui arba valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui, jeigu šis centras sušaukiamas, o įvedus karo padėtį – ir karo komendantui, kurio veiklos teritorijoje veikia minėtos institucijos ir įstaigos.

32.  Pavojingomis ir ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantys asmenys, taip pat asmenys, besigydantys stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, evakuojami tiesiogiai iš sveikatos priežiūros įstaigų į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išskyrus Aprašo 27 punkte nustatytą atvejį, sveikatos priežiūros įstaigos, iš kurios jie evakuojami, transporto priemonėmis ir (ar) pasitelktomis transporto priemonėmis. Šios kategorijos asmenų evakavimą koordinuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija apie šios kategorijos asmenų evakavimą nedelsdama informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą arba valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, jeigu šis centras sušaukiamas, o įvedus karo padėtį – ir karo komendantą, iš kurio veiklos teritorijos, per kurio veiklos teritoriją ir į kurio veiklos teritoriją bus evakuojami minėti asmenys. Aprašo 27 punkte nustatytu atveju pavojingomis ir ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergančių asmenų sanitarinis švarinimas tarpiniuose gyventojų surinkimo punktuose turi būti atliekamas atskirai nuo kitų gyventojų.

33.  Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nurodytų asmenų evakavimą organizuoja ir vykdo Lietuvos ginkluotosios pajėgos.

 

iV SKYRIUS

GYVENTOJŲ GRĮŽIMAS Į GYVENAMĄSIAS VIETAS

 

34.  Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:

34.1.    kai gyventojai evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją, – savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius, suderinęs su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu;

34.2.    kai gyventojai evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje, – savivaldybės administracijos direktorius.

35.  Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas esant karo padėčiai ar ją atšaukus priima Vyriausybė.

36.  Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija. Esant karo padėčiai, šie veiksmai derinami su atitinkamoje teritorijoje veikiančiu karo komendantu.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1171, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17976

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1171, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17976

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1502 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo