Suvestinė redakcija nuo 2022-05-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 4-126, i. k. 113301MISAK000D1-12

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-19:

Nr. D1-140, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10469

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 4 d. Nr. D1-12

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Informacinėse sistemose išduoti mėgėjų žvejybos leidimai, kurių duomenys saugomi elektroninėje erdvėje, laikomi elektroniniais mėgėjų žvejybos leidimais.

2.2. Žvejybos plotų naudotojai privalo turėti banko atsiskaitomąsias sąskaitas, į kurias būtų galima pervesti lėšas, gautas už žvejoti vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, išduotus mėgėjų žvejybos leidimus, ir Tvarkos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka pateikti elektroninių mėgėjų žvejybos leidimams išduoti reikiamą informaciją.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Valentinas Mazuronis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-12

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-140

redakcija)

 

 

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato teisės mėgėjų žvejybai vidaus vandenyse, išskyrus privačius dirbtinius vandens telkinius, suteikimo tvarką, informacijos, susijusios su elektroninių mėgėjų žvejybos leidimų išdavimu, suteikimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

2.2. Žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

2.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos vandens įstatyme.

 

II SKYRIUS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, NEMOKAMA TEISĖ žvejoti

 

3. Žvejo mėgėjo bilietas, žvejo mėgėjo kortelė ir leidimas mėgėjų žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą  (toliau – Žvejybos leidimas) išduodami per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS) arba bendradarbiavimo sutartyse dėl mėgėjų žvejybos leidimų platinimo, kurias Aplinkos apsaugos agentūra sudaro su juridiniais asmenimis ar kitomis organizacijomis arba juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialais (toliau – žvejybos leidimų platintojai), nustatyta tvarka. Bendradarbiavimo sutartyje nurodomi mėgėjų žvejybos leidimų įsigijimo būdai ir kitos sąlygos. Mėgėjų žvejybos leidimus žvejoti privačiuose vandens telkiniuose išduoda tų vandens telkinių savininkai. 

4. Mėgėjų žvejybos leidimus žvejoti vandens telkiniuose, valdomuose bendrosios dalinės nuosavybės teise, išduoda to vandens telkinio savininkai (bendraturčiai) vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis:

4.1. Bendraturčiams sutariant (sudarius susitarimą žodžiu ar raštu), mėgėjų žvejybos leidimus išduoda bet kuris vandens telkinio savininkas.

4.2. Jeigu bendraturčiai nesutaria, mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Nuo ieškinio pateikimo teismui dienos laikoma, kad yra bendraturčių nesutarimas. Iki ieškinio pateikimo teismui dienos išduoti mėgėjų žvejybos leidimai galioja iki jų galiojimo termino pabaigos. Nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos nustatymo teismo tvarka bendraturčių išduoti mėgėjų žvejybos leidimai negalioja.

5. Vandens telkiniuose, kurie bendrąja daline nuosavybės teise priklauso valstybei ir ūkio subjektams, leidžiama žvejoti turint bet kurio vandens telkinio savininko (bendraturčio) išduotą leidimą, žvejo mėgėjo bilietą arba Žvejybos leidimą. Kai yra bendraturčių nesutarimas dėl mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo, mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio bendraturčio arba valdytojo, kai bendroji dalinė nuosavybės teisė priklauso valstybei, ieškinį.

6. Mėgėjų žvejybos įstatyme nurodyti nemokamą teisę žvejoti turintys asmenys, žvejojantys be mėgėjų žvejybos leidimo, žvejybos vietoje turi turėti nemokamą teisę žvejoti patvirtinantį dokumentą:

6.1. asmenys iki 16 metų – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

6.2. valstybinio socialinio draudimo pensininkai – pensijos gavėjo pažymėjimą;

6.3. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą;

6.4. Rusnės seniūnijos gyventojai, žvejojantys Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6.5. asmenys, kuriems asmuo, turintis leidimą naudoti žvejybos plotą (toliau – žvejybos ploto naudotojas), arba privataus žuvininkystės vandens telkinio savininkas (toliau – savininkas) suteikė nemokamą teisę žvejoti, – žvejybos ploto naudotojo arba vandens telkinio savininko išduotą dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmuo turi nemokamą teisę žvejoti, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7. Tvarkos aprašo 6 punkte nenurodyti asmenys teisę mėgėjų žvejybai įgyja Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję žvejo mėgėjo bilietą, žvejo mėgėjo kortelę, Žvejybos leidimą arba leidimą žvejoti privačiame vandens telkinyje. Asmenys žvejodami privalo turėti Tvarkos apraše nustatyta tvarka išduotą mėgėjų žvejybos leidimą, suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, kuriame žvejojama, arba elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba nemokamą teisę žvejoti patvirtinantį dokumentą.

8. Žvejybos plotų naudotojai išduoda Žvejybos leidimus patys arba sudaro sutartį su kitais asmenimis dėl Žvejybos leidimų platinimo paslaugų teikimo. Žvejybos ploto naudotojas Žvejybos leidimus išduoda bet kuriam Mėgėjų žvejybos įstatyme nurodytam laikotarpiui. Žvejybos leidimai neišduodami kitokiam, nei numatyta Mėgėjų žvejybos įstatyme, laikotarpiui.

9. Žvejybos ploto naudotojas turi teisę išduoti Žvejybos leidimą, kuris suteiktų teisę mėgėjų žvejybai keliuose vandens telkiniuose į kuriuos jam išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, tačiau žvejo mėgėjo kortelės kaina negali viršyti Mėgėjų žvejybos įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nurodytos kainos.

10. Žvejybos leidimai išduodami per ALIS ir žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka, išskyrus Žvejybos leidimus, kuriais leidžiama povandeninė žūklė žuvininkystės vandens telkinyje į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą (juos galima įsigyti tik žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka).

11. Informacija, susijusi su mėgėjų žvejybos leidimų išdavimu, skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lrv.lt, rubrikoje „Gamtos apsauga“, skyriuje „Žvejyba“, ir ALIS.

12. Žvejybos plotų naudotojai ir asmenys, teikiantys mėgėjų žvejybos leidimų platinimo paslaugą, gali imti už ją mokestį, šis negali būti didesnis kaip 20 procentų mėgėjų žvejybos leidimo kainos.

13. Žvejybos ploto naudotojas arba vandens telkinio savininkas nustato ir ima mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo paslaugos mokestį arba paslaugos mokestis nustatomas sutartyje dėl mėgėjų žvejybos leidimų platinimo paslaugų teikimo, kurią žvejybos ploto naudotojas arba vandens telkinio savininkas sudaro su kitu paslaugos mokestį imančiu asmeniu. 

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ UŽ MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS LEIDIMUS GRĄŽINIMAS

14. Lėšos už žvejo mėgėjo bilietą ir žvejo mėgėjo kortelę grąžinamos:

14.1. jei asmuo sumokėjo už žvejo mėgėjo bilietą ir (arba) žvejo mėgėjo kortelę, tačiau jie nebuvo išduoti iki paraiškoje nurodytos jų galiojimo termino pradžios;

14.2. jei tam pačiam asmeniui per klaidą išduoti du vienodi mėgėjų žvejybos leidimai, kurių vienas nesuteikė papildomos žvejybos teisės.

15. Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytais atvejais asmuo gali raštu arba el. paštu pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą grąžinti lėšas už mėgėjų žvejybos leidimą ir pridėti įmokos sumokėjimo nurodymą. Aplinkos apsaugos agentūra, nustačiusi, kad prašymas ir jame nurodytos aplinkybės atitinka Tvarkos aprašo 14 punkto sąlygas, raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kad neprieštarauja lėšų už žvejo mėgėjo leidimą grąžinimui, o asmuo pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ nustatyta tvarka. Aplinkos apsaugos agentūra panaikina ALIS mėgėjų žvejybos leidimo, už kurį grąžinamos lėšos, galiojimą per 10 darbo dienų nuo rašto prašymą pateikusiam asmeniui išsiuntimo dienos.

16. Lėšos už Žvejybos leidimą grąžinamos tokia tvarka:

16.1. Asmuo per ALIS sumokėjęs už Žvejybos leidimą, kuris nebuvo išduotas iki paraiškoje nurodytos jo galiojimo termino pradžios, gali pateikti prašymą grąžinti sumokėtas lėšas arba suteikti nemokamą teisę žvejoti. Prašymas pateikiamas to vandens telkinio, kuriame laiku nesuteikta teisė žvejoti, žvejybos ploto naudotojui kartu su įmokos mokėjimo nurodymu.

16.2. Žvejybos ploto naudotojas, nustatęs, kad prašymas ir jame nurodytos aplinkybės atitinka Tvarkos aprašo 16.1 papunkčio sąlygas, grąžina prašymą pateikusiam asmeniui už Žvejybos leidimą sumokėtas lėšas arba išduoda nemokamą atitinkamos galiojimo trukmės Žvejybos leidimą.

16.3. Patvirtinus valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, asmuo, turintis Žvejybos leidimą žvejoti tame vandens telkinyje, turi teisę žvejoti iki Žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys arba kreiptis į žvejybos ploto naudotoją dėl lėšų, sumokėtų už Žvejybos leidimą, grąžinimo. Gavęs prašymą, žvejybos ploto naudotojas privalo grąžinti asmeniui visą už Žvejybos leidimą sumokėtą sumą. Jei Žvejybos leidimo mėnesiui galiojimo terminas trumpesnis kaip 20 dienų, o išduoto metams – trumpesnis kaip 240 dienų, lėšos gali būti negrąžinamos.

17. Asmeniui, su kuriuo Aplinkos ministerija sudarė sutartį dėl įmokų už mėgėjų žvejybos leidimus surinkimo ir pervedimo į Aplinkos ministerijos nurodytas sąskaitas (toliau – mokėjimų tarpininkas), informavus Aplinkos apsaugos agentūrą apie laiku nepervestą įmoką už mėgėjų žvejybos leidimą, Aplinkos apsaugos agentūra patikrina ALIS mėgėjų žvejybos leidimo paraiškoje nurodytą mėgėjų žvejybos leidimo įsigaliojimo terminą. Jei mėgėjų žvejybos leidimo įsigaliojimo terminas jau praėjo, Aplinkos apsaugos agentūra informuoja mokėjimų tarpininką, kad įmoka būtų grąžinta įmokos mokėtojui, jei mėgėjų žvejybos leidimo įsigaliojimo terminas nepraėjo, – informuoja mokėjimų tarpininką, kad įmoka būtų grąžinta ne anksčiau, kaip suėjus mėgėjų žvejybos leidimo paraiškoje nurodytam įsigaliojimo terminui.

 

 

IV SKYRIUS

žvejybos leidimuose pateikiama informacija

 

18. Žvejybos ploto naudotojo pagaminti Žvejybos leidimai, suteikiantys teisę mėgėjų žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos jam išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

18.1. turi būti sunumeruoti paeiliui;

18.2. juose turi būti nurodyti šie privalomi duomenys:

18.2.1. Žvejybos leidimą įsigijusio asmens vardas, pavardė, gimimo data;

18.2.2. valstybinis žuvininkystės vandens telkinys, kuriame suteikia teisę žvejoti Žvejybos leidimas;

18.2.3. Žvejybos leidimo galiojimo laikas;

18.2.4. Žvejybos leidimo kaina;

18.2.5. Žvejybos leidimą išdavusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė.

19. Žvejybos leidimų platintojų, su kuriais žvejybos ploto naudotojas sudarė sutartį dėl Žvejybos leidimų platinimo paslaugų teikimo, pagamintuose Žvejybos leidimuose turi būti Tvarkos aprašo 18.2.1–18.2.4 papunkčiuose nurodyti duomenys.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS, REIKALINGOS ELEKTRONINIAMS ŽVEJYBOS LEIDIMAMS IŠDUOTI, TEIKIMAS

 

20. Pasikeitus atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią žvejybos ploto naudotojui pervedamos lėšos už elektroninius Žvejybos leidimus (toliau – atsiskaitomoji sąskaita), numeriui, žvejybos ploto naudotojas per 15 darbo dienų nuo atsiskaitomosios sąskaitos numerio pasikeitimo dienos turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naujos atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią bus pervedamos lėšos už elektroninius Žvejybos leidimus, numerį.

21. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi duomenis apie pasikeitusių atsiskaitomųjų sąskaitų numerius, per 3 darbo dienas perduoda juos mokėjimų tarpininkui ir Žvejybos leidimų platintojų atstovams, patikslina juos ALIS.

22. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi iš mokėjimų tarpininko informaciją apie negaliojančias arba netikslias atsiskaitomąsias sąskaitas, pateikia žvejybos plotų naudotojams, kuriems tos atsiskaitomosios sąskaitos priklauso, prašymą patikslinti atsiskaitomųjų sąskaitų numerius. Jei per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos žvejybos ploto naudotojas nepateikia Aplinkos apsaugos agentūrai galiojančios atsiskaitomosios sąskaitos numerio, Aplinkos apsaugos agentūra apie tai informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.

23. Aplinkos apsaugos agentūra konsultuoja ūkio subjektus mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo per ALIS klausimais.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Žvejybos leidimai, išduoti iki leidimo naudoti žvejybos plotą panaikinimo, galioja iki juose nurodyto galiojimo termino pabaigos.

25. Mėgėjų žvejybos leidimas, kuriame neįrašytas galiojimo laikas, asmens vardas ir pavardė arba asmens kodas (be paskutinių skaitmenų), pakeisti ar papildyti duomenys, kito asmens vardu išduotas mėgėjų žvejybos leidimas teisės žvejoti nesuteikia.

26. Privataus žuvininkystės vandens telkinio savininkas nustato leidimų formą, jų išdavimo tvarką ir ataskaitų apie sugautas žuvis teikimo tvarką.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-846, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29351

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-140, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10469

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo