Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 4-126, i. k. 113301MISAK000D1-12

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 4 d. Nr. D1-12

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) 10 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. žūklės leidimai ir licencijos, nustatyta tvarka išduoti iki 2013 m. gegužės 1 d., suteikia teisę žvejybai iki juose nustatyto termino, bet ne ilgiau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d.;

2.2. žvejybos plotų naudotojai privalo turėti banko atsiskaitomąsias sąskaitas, į kurias būtų galima pervesti lėšas, gautas už žvejybai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, išduotus elektroninius mėgėjų žvejybos leidimus ir Tvarkos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka pateikti reikiamą informaciją elektroninių mėgėjų žvejybos leidimų išdavimui.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. D1-274 „Dėl Teisės mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 39-1957).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-12

 

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato teisės mėgėjų žvejybai vidaus vandenyse, išskyrus privačius dirbtinius vandens telkinius, suteikimo tvarką, informacijos, susijusios su elektroninių mėgėjų žvejybos leidimų išdavimu, teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

2.2. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

3. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) vartojamas sąvokas.

 

II. TEISĖS MĖGĖJŲ ŽVEJYBAI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE, Į KURIUOS NEIŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ, SUTEIKIMAS

 

4. Visuose valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus (toliau – neišnuomoti vandens telkiniai), teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą, turi:

4.1. asmenys iki 16 metų – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

4.2. valstybinio socialinio draudimo pensininkai – pensijos gavėjo pažymėjimą;

4.3. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą.

5. Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose teisę žvejoti nemokamai turi fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje, turėdami žvejybos vietoje pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

6. Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nenurodyti asmenys teisę mėgėjų žvejybai neišnuomotuose vandens telkiniuose įgyja Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję žvejo mėgėjo bilietą arba žvejo mėgėjo kortelę.

7. Žvejo mėgėjo bilieto kainos:

7.1. dviem paroms – 1 euras 40 euro centų;

7.2. mėnesiui (30 parų) – 5 eurai;

7.3. metams – 14 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

 

8. Žvejo mėgėjo kortelės kainos:

8.1. parai – 2 eurai 50 euro centų;

8.2. savaitei (7 paroms) – 8 eurai;

8.3. mėnesiui (30 parų) – 14 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

 

9. Žvejo mėgėjo bilietai ir žvejo mėgėjo kortelės išduodamos per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS) arba bendradarbiavimo sutartyse, kurias su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija sudaro juridiniai asmenys ar kita organizacija arba juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai (toliau – juridiniai asmenys) dėl žvejo mėgėjo bilietų ar žvejo mėgėjo kortelių išdavimo (toliau – bendradarbiavimo sutartis) nustatyta tvarka. Bendradarbiavimo sutartyje nurodoma žvejo mėgėjo bilietų ar žvejo mėgėjo kortelių išdavimo vieta ir laikas, įsigijimo būdai ir kitos sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-846, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29351

 

10. Juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys, ir informacija, susijusi su žvejo mėgėjo bilietų ar žvejo mėgėjo kortelių išdavimu, skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt rubrikoje „Gamtos apsauga“ skyriuje „Žvejyba“.

11. ALIS tvarkoma ir naudojama vadovaujantis Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 (Žin., 2010, Nr. 143-7346; 2012, Nr. 33-1570).

12. Neteko galios nuo 2021-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-846, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29351

 

13. Juridiniai asmenys, teikiantys žvejo mėgėjo bilietų ir žvejo mėgėjo kortelių išdavimo paslaugą kitiems asmenims, ima už tai paslaugos mokestį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

14. Duomenys apie asmens sugautas žuvis teikiami ALIS nustatyta tvarka.

141. Lėšos už žvejo mėgėjo bilietus ir žvejo mėgėjo korteles, įsigytus per ALIS, grąžinamos tokia tvarka:

141.1. asmenys, per ALIS sumokėję už žvejo mėgėjo bilietus ar žvejo mėgėjo korteles, kurie nebuvo išduoti iki ALIS paraiškoje nurodytos jų galiojimo termino pradžios, gali pateikti prašymą grąžinti sumokėtas lėšas. Prašymas pateikiamas Aplinkos ministerijai raštu arba el. paštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo žvejo mėgėjo bilieto ar žvejo mėgėjo kortelės galiojimo termino pradžios datos, nurodytos ALIS paraiškoje, kartu su įmokos sumokėjimo patvirtinimu;

141.2. Aplinkos ministerija, nustačiusi, kad prašymas ir jame nurodytos aplinkybės atitinka Tvarkos aprašo 15.1 papunkčio sąlygas, raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kad neprieštarauja sumokėtų lėšų grąžinimui, o asmuo pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 “Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

III. TEISĖS MĖGĖJŲ ŽVEJYBAI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE, Į KURIUOS IŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ, SUTEIKIMAS

 

15. Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą (toliau – išnuomoti vandens telkiniai), teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą, turi:

15.1. asmenys iki 16 metų – visuose išnuomotuose vandens telkiniuose, turėdami dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

15.2. valstybinio socialinio draudimo pensininkai – visuose išnuomotuose vandens telkiniuose, turėdami pensijos gavėjo pažymėjimą;

15.3. neįgalieji – visuose išnuomotuose vandens telkiniuose, turėdami neįgaliojo pažymėjimą;

15.4. asmenys, kuriems žvejybos ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – tuose išnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose žvejybos ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos ploto naudotojo išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad asmuo turi nemokamą žvejybos teisę, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

16. Tvarkos aprašo 15.1–15.4 punktuose nenurodyti asmenys teisę mėgėjų žvejybai išnuomotuose vandens telkiniuose įgyja Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję mėgėjų žvejybos leidimą (toliau – žvejybos leidimas).

17. Žvejybos leidimo kaina negali būti didesnė:

17.1. išnuomotame vandens telkinyje, kuriame neorganizuota limituota žvejyba:

17.1.1. dviem paroms – 1 euras 40 euro centų;

17.1.2. mėnesiui (30 parų) – 5 eurai;

17.1.3. metams – 14 eurų;

17.2. išnuomotame vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba, parai – 14 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

 

18. Žvejybos ploto naudotojas privalo išduoti žvejybos leidimus bet kuriam Tvarkos aprašo 17.1 punkte nurodytam laikotarpiui. Žvejybos leidimai neišduodami kitokiam, nei numatyta Tvarkos aprašo 17.1 punkte, laikotarpiui.

19. Žvejybos ploto naudotojas turi teisę sumažinti žvejybos leidimo kainą arba suteikti nemokamą žvejybos teisę, išduoti žvejybos leidimą, kuris suteiktų teisę mėgėjų žvejybai keliuose jam išnuomotuose vandens telkiniuose, taip pat suteikti teisę į limituotą žvejybą ilgesniam kaip vienai parai laikotarpiui, tačiau žvejybos leidimo limituotai žvejybai kaina vienai parai negali viršyti 14 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

 

20. Žvejybos leidimai išduodami per ALIS arba žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka išduodant jo lėšomis pagamintus žvejybos leidimus, išskyrus žvejybos leidimus, kuriais leidžiama povandeninė žūklė išnuomotame telkinyje, kuriuos galima įsigyti tik žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka.

21. Žvejybos ploto naudotojo pagaminti žvejybos leidimai, suteikiantys teisę mėgėjų žvejybai jam išnuomotuose vandens telkiniuose, turi būti:

21.1. numeruoti paeiliui;

21.2. nurodyti šie privalomieji duomenys:

21.2.1. žvejybos leidimą įsigijusio asmens vardas, pavardė, gimimo data;

21.2.2. vandens telkinys, į kurį išduotas žvejybos leidimas;

21.2.3. žvejybos leidimo galiojimo laikas;

21.2.4. žvejybos leidimo kaina;

21.2.5. žvejybos leidimą išdavusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė.

22. Žvejybos plotų naudotojai jų išduotus žvejybos leidimus registruoja žurnale, kuriame nurodomas vandens telkinys, į kurį išduotas žvejybos leidimas, žvejybos leidimo numeris, žvejybos leidimo galiojimo laikas ir kaina, žvejybos leidimą gavusio asmens vardas, pavardė, parašas.

23. Žvejybos ploto naudotojas nustato ir ima paslaugos mokestį už žvejybos leidimų išdavimą arba paslaugos mokestis nustatomas sutartyje dėl žvejybos leidimų platinimo paslaugų teikimo, kurią žvejybos ploto naudotojas sudaro su kitu paslaugos mokestį imančiu asmeniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

24. Duomenys apie asmens sugautas žuvis teikiami ALIS nustatyta tvarka.

241. Lėšos už žvejybos leidimus, įsigytus per ALIS, grąžinamos tokia tvarka:

241.1. asmenys per ALIS sumokėję už žvejybos leidimą, kuris nebuvo išduotas iki ALIS paraiškoje nurodytos jo galiojimo termino pradžios, gali pateikti prašymą grąžinti sumokėtas lėšas. Prašymas pateikiamas žvejybos ploto naudotojui, kurio nuomojamas vandens telkinys nurodytas ALIS paraiškoje, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo žvejybos leidimo galiojimo termino pradžios datos, nurodytos ALIS paraiškoje, kartu su įmokos sumokėjimo patvirtinimu;

241.2. žvejybos ploto naudotojas, nustatęs, kad prašymas ir jame nurodytos aplinkybės atitinka Tvarkos aprašo 241 punkto sąlygas, grąžina prašymą pateikusiam asmeniui už žvejybos leidimą sumokėtas lėšas arba išduoda nemokamą atitinkamos galiojimo trukmės žvejybos leidimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

242. Patvirtinus vandens telkinyje limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, asmenys, turintys žvejybos leidimus žvejoti tame vandens telkinyje, turi teisę žvejoti iki žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys arba kreiptis į žvejybos ploto naudotoją dėl lėšų, sumokėtų už žvejybos leidimą, grąžinimo. Gavęs prašymą, žvejybos ploto naudotojas privalo grąžinti asmeniui visą už žvejybos leidimą sumokėtą sumą. Jei žvejybos leidimo mėnesiui likęs galiojimo terminas trumpesnis kaip 20 dienų, o žvejybos leidimo metams – trumpesnis kaip 240 dienų, lėšos gali būti negrąžinamos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

IV. TEISĖS MĖGĖJŲ ŽVEJYBAI PRIVAČIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE SUTEIKIMAS

 

25. Privačiuose žuvininkystės vandens telkiniuose teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą, turi:

25.1. asmenys iki 16 metų – visuose privačiuose ežeruose ir upėse, turėdami dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

25.2. valstybinio socialinio draudimo pensininkai – visuose privačiuose ežeruose ir upėse, turėdami pensijos gavėjo pažymėjimą;

25.3. neįgalieji – visuose privačiuose ežeruose ir upėse, turėdami neįgaliojo pažymėjimą;

25.4. asmenys, kuriems vandens telkinio savininkas suteikė teisę žvejoti nemokamai – tuose privačiuose vandens telkiniuose, kuriuose vandens telkinio savininkas suteikė teisę žvejoti nemokamai, turėdami vandens telkinio savininko išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad asmuo turi nemokamą žvejybos teisę, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

26. Tvarkos aprašo 25.1-25.4 punktuose nenurodyti asmenys teisę mėgėjų žvejybai privačiuose vandens telkiniuose įgyja Tvarkos apraše nustatyta tvarka iš vandens telkinio savininko įsigiję leidimą žvejoti (toliau – leidimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

27. Leidimo kaina negali būti didesnė:

27.1. privačiame vandens telkinyje, kuriame neorganizuota limituota žvejyba:

27.1.1. parai – 2 eurai 50 euro centų;

27.1.2. savaitei (7 paroms) – 8 eurai;

27.1.3. mėnesiui (30 parų) – 14 eurų;

27.2. privačiame vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba, parai – 14 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

28. Privačių vandens telkinių savininkai turi teisę sumažinti leidimo kainą arba suteikti nemokamą žvejybos teisę, išduoti leidimą, kuris suteiktų teisę mėgėjų žvejybai keliuose privačiuose vandens telkiniuose, taip pat suteikti teisę į limituotą žvejybą ilgesniam kaip viena para laikotarpiui, tačiau leidimo limituotai žvejybai kaina vienai parai negali viršyti 14 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

29. Vandens telkinio savininkas nustato leidimų formą ir jų išdavimo tvarką, taip pat ataskaitų apie sugautas žuvis teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

291. Žvejybos leidimai išduoti iki nuosavybės teisių į vandens telkinį atkūrimo, galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

 

V. INFORMACIJOS, REIKALINGOS ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMUI, TEIKIMAS

 

30. Žvejybos plotų naudotojai privalo RAAD teikti informaciją, reikalingą elektroninių žvejybos leidimų (per ALIS) išdavimui, užpildydami prašymą, atitinkantį Tvarkos aprašo 1 priedą – jei išnuomotuose vandens telkiniuose neorganizuota limituota žvejyba, arba užpildydami prašymą, atitinkantį Tvarkos aprašo 2 priedą – jei išnuomotame vandens telkinyje organizuota limituota žvejyba (toliau – prašymas).

31. Žvejybos ploto naudotojas, norėdamas pakeisti banko atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią pervedami pinigai už elektroninius žvejybos leidimus, ar pakeisti kitus prašyme pateiktus duomenis, turi RAAD pateikti naują prašymą.

32. Žvejybos ploto naudotojas išnuomotame vandens telkinyje, kuriame jis organizavo limituotą žvejybą, kartą per ketvirtį gali keisti leidimų žūklei kainas be naujo prašymo.

33. Žvejybos ploto naudotojas atsako už prašyme pateiktus duomenis ir pasekmes, atsirandančias dėl neteisingai pateiktų duomenų.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Asmenys žvejodami privalo turėti Tvarkos apraše nustatyta tvarka išduotą žvejo mėgėjo bilietą arba žvejo mėgėjo kortelę, arba žvejybos leidimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą. Pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

35. Žvejo mėgėjo bilietas, žvejo mėgėjo kortelė ar žvejybos leidimas, kuriame neįrašytas galiojimo laikas ar mėgėjų žvejybą vykdančio asmens pavardė, pakeisti ar papildyti įrašyti duomenys, kito asmens vardu išduotas žvejo mėgėjo bilietas, žvejo mėgėjo kortelė ar žvejybos leidimas teisės žvejoti nesuteikia.

36. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 


 

Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti elektroninius mėgėjų žvejybos leidimus į vandens telkinius, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuota limituota žvejyba, forma)

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI ELEKTRONINIUS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS LEIDIMUS Į VANDENS TELKINIUS, Į KURIUOS IŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ IR NEORGANIZUOTA LIMITUOTA ŽVEJYBA

 

_______________

(data)

__________________

(vieta)

 

_________________________________________________________________

Žvejybos ploto naudotojas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

 

Prašau išduoti elektroninius mėgėjų žvejybos leidimus į vandens telkinius, į kuriuos man (mano atstovaujamai įmonei) išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą (toliau – žvejybos leidimai).

 

Prašau išduoti žvejybos leidimus į

_____________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

______________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

 

 

Žvejybos leidimų kainos į kiekvieną vandens telkinį, į kurį man (mano atstovaujamai įmonei) išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą:

dviem paroms –      Eur;

mėnesiui –      Eur;

metams –      Eur.

(žvejybos leidimų kainos negali būti didesnės kaip 1 euras 40 euro centų dviem paroms, 5 eurai mėnesiui ir 14 eurų metams)

 

Nemokamą žvejybos teisę turi asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji.

(Jei žvejybos ploto naudotojas suteikia teisę žvejoti nemokamai ir kitoms asmenų grupėms, pratęsiamas nemokamą žvejybos teisę turinčių asmenų sąrašas.)

 

Lėšas, gautas už žvejybos leidimus, prašau pervesti į mano atsiskaitomąją sąskaitą Nr.

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lėšas, gautas už žvejybos leidimus, prašau pervesti į šiame prašyme nurodytą sąskaitą (pažymėti vieną periodą):

( ) kas mėnesį

( ) kartą per ketvirtį

( ) kartą per metus.

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys teisingi.

 

______________________         __________________________________

(žvejybos ploto naudotojo parašas)                                     (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

 

 


 

Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo išduoti elektroninius žvejybos leidimus į vandens telkinį, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba forma)

 

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI ELEKTRONINIUS ŽVEJYBOS LEIDIMUS Į VANDENS TELKINĮ, Į KURĮ IŠDUOTAS LEIDIMAS NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ IR ORGANIZUOTA LIMITUOTA ŽVEJYBA

 

 

_______________

(data)

__________________

(vieta)

 

___________________________________________________________________________

Žvejybos ploto naudotojas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

 

Prašau išduoti elektroninius žvejybos leidimus (toliau – žvejybos leidimai) į

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

 

Žvejybos leidimų kainos:

parai –      Eur;

savaitei –      Eur;

mėnesiui –       Eur;

(žvejybos leidimų kainos negali viršyti 14 eurų parai).

 

Žvejybos leidimų limitas metams:

parai –                      vnt.

savaitei –                  vnt.

mėnesiui  –                 vnt.

(įrašomas žvejybos leidimų limitas, nustatytas limituotos žvejybos sąlygose)

 

Nemokamą žvejybos teisę turi asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji.

(Jei žvejybos ploto naudotojas suteikia teisę žvejoti nemokamai ir kitoms asmenų grupėms, pratęsiamas nemokamą žvejybos teisę turinčių asmenų sąrašas.)

 

Kitos žvejybos leidimų išdavimo sąlygos:

 

 

Lėšas, gautas už žvejybos leidimus, prašau pervesti į mano atsiskaitomąją sąskaitą Nr.

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lėšas, gautas už žvejybos leidimus, prašau pervesti į šiame prašyme nurodytą sąskaitą (pažymėti vieną periodą):

( ) kas mėnesį

( ) kartą per ketvirtį

( ) kartą per metus.

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys teisingi.

 

______________________         __________________________________

(žvejybos ploto naudotojo parašas)                                     (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-972, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19037

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-790, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-24, i. k. 2016-27366

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-846, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29351

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo