Suvestinė redakcija nuo 2015-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 93-4839, i. k. 1122213ISAK002B-313

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ, VEŽANČIŲ PAVOJINGUOSIUS KROVINIUS, MOKYMO IR EGZAMINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 31 d. Nr. 2B-313

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2002  m.  gegužės 21 d.  nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ 1.8.7 ir 2.5.3 punktų nuostatomis:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

1. T v i r t i n u Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo datos išduoti kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimai (ISO 216 – A7 formato) galioja iki juose nurodytos galiojimo datos.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 2B-202 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 56-2527);

3.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 2B-142 „Dėl Inspekcijos viršininko 2003 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2B-202 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 85-3106);

3.3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 2B-283 „Dėl Inspekcijos viršininko 2003 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2B-202 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 104-3994);

3.4. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 2B-55 „Dėl Inspekcijos viršininko 2003 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2B-202 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 19-791);

3.5. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. 2B-357 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2B-202 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 111-4748);

3.6. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 2B-347 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2B-202 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4860);

3.7. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 2B-478 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2B-202 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 134-6870).

4. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

5. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gruodžio 1 d.

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                               Eugenijus Ruškus


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2B-313

 

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ, VEŽANČIŲ PAVOJINGUOSIUS KROVINIUS, MOKYMO IR EGZAMINAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (toliau – vairuotojai), ir asmenų, siekiančių tapti vairuotojais, (toliau – kandidatai) mokymo kursų struktūrą ir temas, mokymo, egzaminavimo ir vairuotojų pasirengimo pažymėjimų (toliau – pažymėjimai) išdavimo tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas parengtas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais ir jos A ir B techninių priedų (toliau – ADR) ir Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Prašymus laikyti vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – prašymas) priima ir egzaminus vykdo Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų departamentų paslaugų administravimo skyriai (toliau – skyriai).

5. Už egzamino laikymą, perlaikymą, pažymėjimo išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

II. KANDIDATŲ IR VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSŲ STRUKTŪRA IR TEMOS

 

6. Nustatyti kandidatų ir vairuotojų, norinčių pratęsti pažymėjimo galiojimo laiką, mokymo kursų pavadinimai ir minimali mokymo trukmė pateikti šio Aprašo 1 priede.

7. Kandidatas privalo išklausyti pagrindinį mokymo kursą ir, jei reikia, specializuotus mokymo kursus.

8. Vairuotojas, turintis galiojantį kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimą (ISO 216 – A7 formato) arba pažymėjimą ir norintis pratęsti jo galiojimo terminą, privalo išklausyti atitinkamą pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu žinių atnaujinimo kursą (-us) ir, jei reikia, specializuotą (-us) mokymo kursą (-us) bei išlaikyti egzaminą (-us).

9. Pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu vairuotojų žinių atnaujinimo kursas turi apimti ADR, kitų teisės aktų papildymus ir pakeitimus bei technikos ir su pavojingosiomis medžiagomis susijusias naujoves.

10. Pagrindinis mokymo kursas (A1) turi apimti šias temas:

10.1. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys pavojingųjų krovinių vežimą;

10.2. ADR reikalavimai:

10.2.1. bendrieji reikalavimai;

10.2.2. pagrindinės pavojaus rūšys;

10.2.3. informacija apie aplinkos apsaugą, pavojingųjų atliekų vežimo kontrolę;

10.2.4. skirtingų pavojaus rūšių prevencija ir saugos užtikrinimo priemonės;

10.2.5. priemonės, taikomos įvykus avarijai (pirmoji pagalba, eismo saugos užtikrinimas, apsauginės įrangos naudojimo pagrindai ir kt.);

10.2.6. žymėjimas ir ženklinimas: pavojaus ženklai, oranžinės lentelės, skaitmeninės oranžinės lentelės;

10.2.7. privalomi ir draudžiami vairuotojo veiksmai vežant pavojinguosius krovinius;

10.2.8. techninės transporto priemonės įrangos paskirtis ir eksploatacija;

10.2.9. draudimas pavojinguosius krovinius krauti mišriai į vieną transporto priemonę ar konteinerį;

10.2.10. atsargumo priemonės kraunant pavojingąjį krovinį;

10.2.11. bendra informacija apie civilinę atsakomybę;

10.2.12. informacija apie įvairiarūšius pervežimus;

10.2.13. pakuočių tvarkymas ir sukrovimas;

10.2.14. eismo ribojimai tuneliuose ir instrukcijos dėl elgsenos tuneliuose (prevencija ir sauga, veiksmai gaisro ar kitų ekstremalių situacijų atveju ir kt.).

11. Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis (A2) turi apimti šias temas:

11.1. transporto priemonės judėjimas kelyje, įskaitant krovinio judėjimą transporto priemonėje;

11.2. specialūs reikalavimai transporto priemonėms;

11.3. bendros žinios apie skirtingas cisternų pripildymo ir ištuštinimo sistemas;

11.4. specialūs papildomi transporto priemonių naudojimo reikalavimai (tinkamumo sertifikatas, ženklinimas ir kt.).

12. Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti (A3) turi apimti šias temas:

12.1. pavojaus rūšys, būdingos sprogstamosioms ir pirotechninėms medžiagoms bei jų gaminiams;

12.2. specialūs reikalavimai 1-os klasės medžiagų ir gaminių mišriam sukrovimui.

13. Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti (A4) turi apimti šias temas:

13.1. pavojaus rūšys, būdingos jonizuojančiai spinduliuotei;

13.2. specialūs reikalavimai pakuotei, jos tvarkymui, mišriam sukrovimui ir sudėjimui;

13.3. specialios priemonės, taikomos įvykus avarijai vežant radioaktyviąsias medžiagas.

 

III. MOKYMO TVARKA

 

14. Teisė mokyti kandidatus arba vairuotojus, norinčius pratęsti pažymėjimo galiojimo laiką, suteikiama mokymo įstaigoms, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu kelių transportu, mokymą, ir turinčioms mokytojų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu kelių transportu.

15. Kandidatai arba vairuotojai, norintys pratęsti pažymėjimo galiojimo laiką, mokomi pagal patvirtintas mokymo programas, kurias rengia ir tvirtina mokymo įstaiga, vadovaudamasi šiame Apraše nurodyta mokymo kursų struktūra ir temomis.

16. Kandidatams arba vairuotojams sėkmingai baigus mokymo kursus pagal atitinkamas mokymo programas, mokymo įstaiga elektroninėmis priemonėmis pateikia mokymo kursų baigimo duomenis Inspekcijai. Mokymo įstaiga, teikdama mokymo kursų baigimo duomenis, nurodo: mokymo sutarties numerį, kandidato ar vairuotojo vardą, pavardę, asmens kodą, baigtą mokymo kursą ir jo dalį (-is), mokymo pabaigos datą, išduodamo dokumento numerį ir datą, jei toks dokumentas išduodamas. Mokymo kursų baigimo duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo mokymo kursų baigimo dienos. Mokymo kursų baigimo duomenys tvarkomi Inspekcijos tvarkomoje informacinėje sistemoje. Mokymo kursų baigimo duomenys teikiami ir tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

IV. PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ LAIKYTI EGZAMINĄ PATEIKIMAS

 

17. Kandidatas arba vairuotojas, norintis laikyti pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais egzaminą (toliau – egzaminuojamasis), ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Inspekcijai turi pateikti šiuos dokumentus:

17.1. nustatytos formos prašymą (3 priedas), užpildytą pagal pateiktų dokumentų duomenis;

17.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar skaitmeniniuose  tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę (toliau – vairuotojo kortelė)) arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP);

17.3. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Egzaminuojamajam pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) naudojami tokie patys kaip egzaminuojamojo turimame galiojančiame vairuotojo pažymėjime arba asmens tapatybės dokumente; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro; duomenys iš valstybės įmonės „Regitra“ gaunami, jei egzaminuojamajam vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-291, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 129-6612 (2013-12-17), i. k. 1132213ISAK002B-291

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

18. Jei asmens duomenys pasikeitę, egzaminuojamasis privalo pateikti ir šį faktą patvirtinančius dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės pakeitimo liudijimą).

19. Pasirašytą prašymą ir dokumentus gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

20. Registruotis į egzaminą galima ir internetu, prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per VIISP. Į egzaminą internetu užsiregistravęs egzaminuojamasis, egzamino dieną atvykęs į Inspekciją, privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui prieš egzaminą pateikti vieną nuotrauką, atitinkančią Aprašo 17.3 papunktyje nurodytus reikalavimus, jei egzaminuojamasis, registruodamasis į egzaminą internetu, nepageidavo ir nesutiko (nepažymėjo atitinkamo registracijos į egzaminą internetu lange esančio laukelio), kad, sėkmingai išlaikius egzaminą, pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip jo turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente (pateikęs nuotrauką egzaminuojamasis privalo pasirašyti egzaminuotojo nurodytoje vietoje). Egzaminuojamasis nuotrauką pateikti ir pasirašyti privalo ir tuo atveju, kai registruodamasis į egzaminą internetu pageidavo ir sutiko (pažymėjo atitinkamą registracijos į egzaminą internetu lange esantį laukelį), kad, sėkmingai išlaikius egzaminą, ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip jo turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente, tačiau šie duomenys nebuvo atvaizduoti registracijos į egzaminą internetu lange.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-291, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 129-6612 (2013-12-17), i. k. 1132213ISAK002B-291

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

21. Valstybės rinkliava už egzamino laikymą turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 1 dienai iki egzamino.

22. Įtariant, kad egzaminuojamojo pateikti dokumentai gali būti taisyti ar suklastoti, apie tai informuojamos kompetentingos institucijos.

 

V. PRAŠYMŲ PILDYMAS IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

23. Prašymas pildomas tokia tvarka:

23.1. pagal pateiktų dokumentų duomenis;

23.2. didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis;

23.3. aiškia rašysena, mėlynai ar juodai rašančiu rašikliu arba kompiuteriu;

23.4. duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus langelius:

23.4.1. pagal asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis 1 laukelyje rašomas vardas (-ai), 2 laukelyje – pavardė (-ės), 3 laukelyje – asmens kodas (asmens kodo nesant, įrašoma gimimo data), 4 laukelyje – gimimo  data, 5 laukelyje – pilietybė (jei asmuo pilietybės neturi, šis laukelis nepildomas), nurodant valstybės kodą, 6 laukelyje nurodomas egzaminuojamojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (savivaldybė, miestas, miestelis ar kaimas, gatvė, namo, korpuso, buto numeris, jei yra), tačiau prašymą pateikiant elektroniniu būdu arba prašyme nurodžius elektroninio pašto adresą (8 laukelyje), gyvenamosios vietos adreso nurodyti nebūtina, 7 laukelyje rašomas telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su egzaminuojamuoju, 8 laukelyje – elektroninis paštas;

23.4.2. 9 laukelyje rašoma prašymo pateikimo data, vieta ir simboliu „X“ pažymimas pageidaujamas laikyti egzaminas (-ai) bei ar asmuo jau turi pažymėjimą; jei egzaminuojamasis pageidauja, kad išlaikius egzaminą jam būtų išduotas naujas pažymėjimas arba pratęstas turimo pažymėjimo galiojimo terminas (išduodant kitą pažymėjimą), atitinkamas laukelis taip pat pažymimas simboliu „X“;

23.4.3. 10 laukelyje simboliu „X“ pažymima naujo pažymėjimo išdavimo priežastis, jei asmuo turi galiojantį pažymėjimą ir nori, kad jam būtų išduotas naujas;

23.4.4. 11 laukelyje įklijuojama asmens nuotrauka, 12 laukelyje egzaminuojamasis pasirašo juodu, ryškiai rašančiu rašikliu (nuotrauka ir parašas nuskaitomi ir vaizduojami pažymėjime); jei egzaminuojamasis pageidauja ir sutinka, kad jo nuotrauka ir parašas būtų naudojami tokie pat kaip naujausiame turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente, jis simboliu „X“ pažymi atitinkamus langelius 11 ir 12 laukeliuose, patvirtindamas sutikimą, kad duomenys būtų gaunami (šiuo atveju nuotraukos pateikti ir pasirašyti prašymo 12 laukelyje nereikia);

23.4.5. 13 laukelyje nurodomi turimo galiojančio Lietuvos Respublikoje išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenys: numeris ir išdavimo data (tik tuomet, jei egzaminuojamasis pageidauja ir sutinka, kad pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip nurodytame vairuotojo pažymėjime, kaip nustatyta Aprašo 17.3 papunktyje);

23.4.6. 14 laukelyje nurodomi pridedamų prie prašymo tik užsienio valstybėse išduotų dokumentų ar įgaliojimo pateikti prašymą kopijų pavadinimai;

23.4.7. 20 laukelyje egzaminuojamasis simboliu „X“ pažymi Inspekcijos regiono departamento, kuriame pageidauja laikyti egzaminą, pavadinimą;

23.4.8. 21 laukelyje egzaminuojamasis simboliu „X“ pažymi Inspekcijos regiono departamento, kuriame pageidauja atsiimti pažymėjimą, pavadinimą;

23.4.9. 22 laukelyje egzaminuojamasis simboliu „X“ pažymi langelį, jei pageidauja pažymėjimą gauti paštu, deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (prašymo pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas);

23.4.10. 23 laukelyje egzaminuojamasis įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo, patvirtindamas išvardytus teiginius;

23.4.11. 24 laukelis pažymimas simboliu „X“, jei egzaminuojamasis pageidauja laikyti egzaminą kartu su vertėju, 25 laukelyje nurodomas vertėjo vardas (-ai), 26 laukelyje – pavardė (-ės), 27 laukelyje – telefono numeris; vertėjas pasirašo, patvirtindamas išvardytus teiginius;

23.4.12. 28 laukelyje savo vardą, pavardę nurodo ir pasirašo bei dokumento pavadinimą įrašo įgaliotas pateikti prašymą asmuo (jei prašymas teikiamas Aprašo 19 punkto nustatyta tvarka);

23.4.13. 29 laukelyje prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs Inspekcijos atsakingas specialistas (toliau – specialistas) nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo, 30 laukelyje įrašo paskirtą egzamino datą;

23.4.14. 31 ir 32 laukeliuose savo pareigas, vardą, pavardę nurodo ir pasirašo mokėjimų už egzamino laikymą ir pažymėjimo išdavimą duomenis sutikrinęs specialistas;

23.4.15. 18, 29, 31, 32 ir 33 laukeliuose specialistas gali naudoti asmens spaudą, paliudijantį pareigas, vardą ir pavardę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

24. Naudodamas spaudą specialistas privalo šalia jo pasirašyti.

25. Užpildyta prašymo šaknelė, kurioje nurodoma prašymo registracijos data (16 laukelyje) ir numeris (17 laukelyje), prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs specialistas, telefonai pasiteirauti (18 laukelyje), paskirta egzamino arba numatoma pažymėjimo išdavimo (jei pateikiamas prašymas išduoti naują pažymėjimą pasikeitus asmens duomenims ar praradus, sugadinus pažymėjimą) data (19 laukelyje), įteikiama egzaminuojamajam. Kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu (prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiamas elektroniniu paštu), egzaminuojamajam elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma prašymo registracijos data ir numeris, telefonai pasiteirauti ir paskirta egzamino data. Kai prašymas teikiamas internetu, apie sėkmingą registraciją į egzaminą informuojama egzamino registracijos lange, o varnele pažymėjus atitinkamą (-us) laukelį (-ius), ši informacija pateikiama ir elektroniniu paštu, ir (arba) trumpąja (SMS) žinute.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

26. Jeigu prašymas užpildytas ne pagal šio Aprašo 23 punkte nustatytus reikalavimus, pateikiami ne visi dokumentai arba nesumokėta valstybės rinkliava, prašymas netenkinamas. Jeigu prašyme nurodyti duomenys neatitinka pateiktų dokumentų duomenų, jie gali būti tikrinami papildomai (naudojant paiešką duomenų bazėse, siunčiant oficialius paklausimus ir pan.). Jei nustatyti neatitikimai pasitvirtina, prašymas netenkinamas. Egzaminuojamasis, ištaisęs trūkumus, pakartotinai gali teikti prašymą šio Aprašo nustatyta bendra tvarka.

27. Inspekcija turi teisę saugoti įtartinų (turinčių taisymo, klastojimo žymių) ir užsienio valstybėse išduotų dokumentų kopijas.

 

VI. EGZAMINAVIMO TVARKA IR EGZAMINŲ TURINYS

 

28. Egzamino klausimus parengia Inspekcija, atsižvelgdama į mokymo kursų temas.

29. Egzaminai vyksta pagal Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintą egzaminų grafiką.

30. Egzaminuojamieji egzaminus laiko bet kuriame skyriuje. Laikyti pagal grafiką numatytą egzaminą priimama tiek prašymų, kiek darbo vietų įrengta egzaminų patalpoje (kiekvienam egzaminuojamajam skiriama viena darbo vieta). Atsižvelgus į padidėjusį pageidaujančių laikyti egzaminą asmenų skaičių ar dėl kitų objektyvių priežasčių, Inspekcijos regionų departamentų vadovų sprendimu gali būti organizuojami papildomi (egzaminų grafike nenumatyti) egzaminai.

31. Egzaminus vykdo Inspekcijos viršininko įsakymu paskirti egzaminuotojai. Egzamine stebėtojo teisėmis gali dalyvauti egzaminuojamos grupės mokytojas.

32. Egzaminai laikomi kompiuteriu. Egzaminuotojas prieš egzaminą egzaminuojamuosius privalo supažindinti su egzamino vykdymo eiga ir tvarka.

33. Egzamino metu egzaminuojamajam pateikiamas egzamino bilietas lietuvių kalba. Egzamino bilieto forma – testas, susidedantis iš klausimų su pasirenkamais atsakymais, kurie parengiami naudojant informacinės sistemos „Keltra“ komponentą „Mokymas kelių transporte“. Vienas klausimas turi turėti ne mažiau kaip 4 atsakymus, iš kurių bent vienas privalo būti teisingas ir trys neteisingi. Egzaminuojamieji egzamino bilieto klausimų atsakymus monitoriuje žymi klaviatūros mygtukais arba pele. Jei egzaminuojamasis nesupranta lietuvių kalbos, į egzaminą savo sąskaita gali pasikviesti vertėją.

34. Egzaminai skirstomi pagal:

34.1. pagrindinį mokymo kursą pavojingiesiems kroviniams vežti – A1;

34.2. specializuotą mokymo kursą pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis – A2;

34.3. specializuotą mokymo kursą 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti – A3;

34.4. specializuotą mokymo kursą 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti – A4.

35. Egzaminuojamajam leidžiama laikyti specializuoto (-ų) mokymo (-ų) kurso (-ų) (A2, A3, A4) egzaminą (-us) tik išlaikius pagrindinio mokymo kurso (A1) egzaminą. Egzaminuojamasis, išlaikęs pagrindinio mokymo kurso (A1) egzaminą, gali laikyti specializuoto (-ų) mokymo kurso (-ų) egzaminą (-us) tą pačią dieną.

36. Egzamino bilietą sudaro:

36.1. 25 klausimai, laikant A1 egzaminą;

36.2. po 15 klausimų, laikant A2, A3, A4 egzaminus.

37. Egzaminuojamojo prašymas į egzaminavimo informacinę sistemą užregistruojamas iš anksto. Egzamino bilietai sudaromi iš anksto, bet likus ne daugiau kaip 2 val. iki egzamino pradžios.

38. Egzaminuojamieji, atvykę į egzaminą, privalo egzaminuotojui pateikti Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą dokumentą. Egzaminuotojas pagal pateiktą dokumentą privalo patikrinti egzaminuojamojo tapatybę ir tik tada leisti užeiti į egzaminų patalpą. Egzaminuojamiesiems egzaminų patalpoje išdalijami prisijungimo prie egzaminavimo informacinės sistemos slaptažodžiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-291, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 129-6612 (2013-12-17), i. k. 1132213ISAK002B-291

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

39. Pagrindinio mokymo kurso egzaminui skiriamos 2 val., specializuoto – 1 val. 30 min. Pasibaigus skirtam laikui, egzaminas nutraukiamas.

40. Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingųjų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama. Taip pat draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis, kalbėtis tarpusavyje, trukdyti kitiems, kopijuoti ir kitaip bandyti pasisavinti egzamino bilieto informaciją. Nustačius bent vieną iš šiame punkte išvardytų pažeidimų egzaminuojamieji gali būti pašalinti iš egzamino. Pašalinto egzaminuojamojo egzamino bilieto atsakymai nevertinami, egzaminas laikomas neišlaikytu. Už egzamino laikymą sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama.

41. Popieriumi juodraščiams pagal poreikį aprūpina egzaminuotojas. Egzaminuojamiesiems neleidžiama iš egzamino patalpos išsinešti juodraščių. Literatūra, kuria leidžiama naudotis, egzaminuojamieji pasirūpina patys.

42. Egzaminuojamasis, egzamino metu atsisakęs atsakyti į egzamino bilieto klausimus, laikomas neišlaikiusiu egzamino. Už egzamino laikymą sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama. Atsisakymo atsakinėti į egzamino bilieto klausimus faktas ir laikas žymimas egzamino protokole.

43. Egzaminuojamiesiems, nebaigusiems atsakyti į egzamino bilieto klausimus, išeiti iš egzaminų patalpos galima tik egzaminuotojui leidus ir ne ilgiau kaip 15 min. Išeidamas egzaminuojamasis juodraščius perduoda egzaminuotojui. Egzamino laikas nepratęsiamas. Jeigu egzaminuojamasis sugrįžo į egzaminų patalpą vėliau, egzamino bilietas nevertinamas ir egzaminas laikomas neišlaikytu. Jei egzaminuojamasis iš egzaminų patalpos išeina be egzaminuotojo leidimo, egzamino bilietas taip pat nevertinamas, egzaminas laikomas neišlaikytu ir valstybės rinkliava negrąžinama. Egzaminuojamojo išėjimo ir sugrįžimo faktas ir laikas pažymimas egzamino protokole.

44. Jeigu egzaminuojamasis pavėlavo į egzaminą ne daugiau kaip 1 val., jam egzaminą laikyti leidžiama. Vėlavimo faktas ir laikas pažymimas egzamino protokole. Pavėlavus daugiau kaip 1 val., egzamino laikyti neleidžiama ir laikoma, kad egzaminuojamasis į egzaminą neatvyko.

45. Jei egzaminuojamasis į egzaminą neatvyko, už egzaminą sumokėta valstybės rinkliava įskaitoma laikant egzaminą kitą kartą, jei rinkliava yra nepanaudota arba negrąžinta. Šiuo atveju egzaminuojamajam reikia pateikti naują prašymą ir dokumentus bendra šiame Apraše nustatyta tvarka. Prašyme daroma atitinkama žyma apie įskaitomą valstybės rinkliavą. Egzamino dieną egzaminuojamajam sudaromas naujas egzamino bilietas.

46. Jei per egzaminą sugenda kompiuterinė įranga ir gedimas operatyviai pašalinamas, egzaminas laikomas tą pačią dieną. Egzamino laikas skaičiuojamas iš naujo. Jei gedimo pašalinti nepavyksta arba egzaminas neįvyksta dėl kitų objektyvių priežasčių, egzaminas vykdomas kitą Inspekcijos regiono departamento vadovo paskirtą dieną. Tokiu atveju egzaminuojamajam prašymo laikyti egzaminą pildyti ir valstybės rinkliavos iš naujo mokėti nereikia.

47. Per egzaminą egzaminų patalpoje, be egzaminuotojo (-ų) ir egzaminuojamojo (-ųjų), gali būti tik vertėjas (-ai) ir (arba) egzaminuojamos grupės mokytojas (kaip nustato šio Aprašo 31 ir 33 punktai), kiti asmenys – tik gavę atitinkamo Inspekcijos regiono departamento vadovo leidimą.

48. Pageidaudamas laikyti egzaminą su vertėju, egzaminuojamasis ir vertėjas pildo prašymą šio Aprašo nustatyta tvarka, atitinkamuose laukeliuose nurodo vertėjo duomenis. Vertėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą) ir savo parašu patvirtinti išvardytus teiginius, kaip tai nustato šio Aprašo 23.4.12 papunktis. Vertėjas negali:

48.1. būti asmuo, turintis pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto, mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, ar vairuotojo, vežančio pavojinguosius krovinius kelių transportu, pažymėjimą arba būti baigęs mokymo kursus, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu;

48.2. naudotis papildoma medžiaga (išskyrus žodyną) ir mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis, išsinešti iš egzaminų patalpos egzamino bilietą ir (ar) juodraščius ar kitaip platinti egzamino medžiagą;

48.3. daryti įtakos egzaminuojamajam pasirenkant atsakymus, savo veiksmais ir elgesiu trukdyti egzaminuojamiesiems.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

49. Nustačius, kad vertėjas turi atitinkamus pažymėjimus ar yra baigęs kursus, kaip tai nurodyta šio Aprašo 48.1 papunktyje, į egzamino patalpą jis neįleidžiamas, o šis faktas pažymimas egzamino protokole. Tokiu atveju egzaminuojamasis gali laikyti egzaminą be vertėjo. Nustačius bent vieną iš šio Aprašo 48.2 ir 48.3 papunkčiuose išvardytų pažeidimų, egzaminuojamasis ir vertėjas šalinami iš egzamino, egzaminas nevertinamas ir laikomas neišlaikytu, o valstybės rinkliava negrąžinama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

50. Jei vertėjas neatvyko ar pavėlavo į egzaminą daugiau kaip 30 min., egzaminuojamajam laikyti egzaminą leidžiama be vertėjo, o šis faktas pažymimas egzamino protokole.

51. Egzaminuojamasis, baigęs atsakyti į visus egzamino bilieto klausimus, paspaudžia atsijungimo nuorodą „užbaigti egzaminą“.

 

VII. EGZAMINŲ VERTINIMAS

 

52. Egzamino bilieto klausimų atsakymai vertinami taip:

52.1. pažymėjus klausimo teisingą atsakymą – 1 balu (teigiamai);

52.2. pažymėjus klausimo neteisingą atsakymą, nepažymėjus nė vieno arba pažymėjus kelis atsakymus – 0 balų (neigiamai).

53. Laikoma, kad egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis gauna:

53.1. ne mažiau kaip 20 balų, laikant A1 egzaminą;

53.2. ne mažiau kaip 12 balų, laikant A2, A3, A4 egzaminus.

54. Egzaminuojamojo egzamino bilieto atsakymai automatiškai išsaugomi informacinės sistemos „Keltra“ komponente „Mokymas kelių transporte“.

55. Egzamino rezultatai paskelbiami iš karto. Egzaminuotojas, pasibaigus egzaminui, atspausdina egzamino protokolą ir jį pasirašo. Egzamino protokole nurodoma egzamino data, protokolo eilės numeris, egzaminuotojo pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), egzaminuojamojo (-ųjų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai), egzamino rezultatas (-ai).

56. Egzaminuojamieji, neišlaikę egzamino, gali susipažinti su egzamino vertinimu ir egzamino bilietu po rezultatų paskelbimo. Tam skiriama ne daugiau kaip 5 min. Egzaminuotojas egzaminų bilietų atsakymų komentuoti neprivalo.

57. Egzaminuojamasis, neišlaikęs egzamino, gali vėl laikyti egzaminą bet kuriame skyriuje bendra šiame Apraše nustatyta tvarka.

 

VIII. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

58. Egzaminuojamajam, išlaikiusiam egzaminą ir sumokėjusiam valstybės rinkliavą, Inspekcija per 10 darbo dienų nuo egzamino datos penkeriems metams išduoda pažymėjimą. Pažymėjimo galiojimo pabaigos data atitinkamai nurodoma pagal A1 egzamino išlaikymo datą. Jei egzaminuojamasis A1 egzaminą išlaiko dar nepasibaigus turimo pažymėjimo galiojimui, naujo pažymėjimo galiojimo laikas skaičiuojamas pagal šio Aprašo 62 punkte aprašytą tvarką.

59. Pažymėjime nurodomi šie rekvizitai: išdavusi valstybė ir valstybės kodas, numeris (blanko eilės numeris), kokių klasių pavojingiesiems kroviniams ir kokiose talpyklose vežti jis galioja, vairuotojo pavardė (-ės), vardas (-ai), parašas, gimimo data, pilietybė (jei tokią turi), išdavusi įstaiga, galiojimo pabaigos data ir vairuotojo nuotrauka.

60. Vairuotojas, atsiimdamas pažymėjimą, privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba vairuotojo kortelę). Atitinkamoje prašymo grafoje daroma žyma apie pažymėjimo išdavimą. Joje pažymėjimą išduodantis specialistas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo, taip pat nurodo pažymėjimo numerį ir išdavimo datą. Vairuotojas, atsiimdamas pažymėjimą, taip pat nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

61. Vairuotojui, turinčiam galiojantį pažymėjimą ir papildomai išlaikiusiam kitą (-us) specializuoto mokymo kurso egzaminą (-us), išduodamas naujas pažymėjimas ankstesnio pažymėjimo galiojimo laikui. Ankstesnis pažymėjimas paimamas ir sunaikinamas. Egzaminai laikomi ir vertinami pagal bendrą šiame Apraše nustatytą tvarką.

62. Vairuotojas, pageidaujantis pratęsti pažymėjimo galiojimo terminą, privalo išklausyti atitinkamą pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu žinių atnaujinimo kursą (-us) ir, jei reikia, specializuotą (-us) mokymo kursą (-us) bei išlaikyti egzaminą (-us). Egzaminai laikomi ir vertinami pagal bendrą šiame Apraše nustatytą tvarką. Vairuotojui išlaikius egzaminą (-us):

62.1. jo pažymėjimo galiojimo laikas pratęsiamas (išduodant naują pažymėjimą) nuo ankstesnio pažymėjimo galiojimo pabaigos penkeriems metams, jei ankstesnis pažymėjimas paskutinio išlaikyto egzamino dieną galiojo mažiau nei vienerius metus;

62.2. išduodamas naujas pažymėjimas, kuris galioja penkerius metus nuo paskutinio išlaikyto egzamino datos, jei ankstesnis pažymėjimas paskutinio išlaikyto egzamino dieną galiojo daugiau nei vienerius metus.

63. Vairuotojui praradus, sugadinus pažymėjimą ar pasikeitus asmens duomenims, išduodamas naujas pažymėjimas turėto pažymėjimo galiojimo laikui. Šiuo atveju vairuotojas bet kuriam skyriui turi pateikti:

63.1. nustatytos formos prašymą (3 priedas), užpildytą laikantis Aprašo 23 punkto reikalavimų;

63.2. Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą dokumentą;

63.3. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569. Vairuotojui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) naudojami tokie patys kaip jo turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės ar Lietuvos Respublikos gyventojų registro; duomenys iš valstybės įmonės „Regitra“ gaunami jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriuje dienos. Jeigu pažymėjimas, vietoj kurio vairuotojas nori gauti naują pažymėjimą, išduotas po 2012 m. gruodžio 1 d. ir vairuotojas nepateikia nuotraukos arba nesutinka, kad jo duomenys (nuotrauka ir parašas) būtų naudojami tokie patys kaip turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente, jo naujame pažymėjime naudojama tokia pati nuotrauka ir parašas kaip turėtame pažymėjime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

64. Naujas pažymėjimas vietoj turėto išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo skyriuje, apie tai darant atitinkamą žymą prašyme ir informacinės sistemos „Keltra“ komponente „Mokymas kelių transporte“. Prašyme specialistas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo. Vairuotojas, atsiimdamas naują pažymėjimą, taip pat nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

65. Pažymėjimas spausdinamas lietuvių ir anglų kalbomis, o jo tekstas turi būti juodos spalvos.

66. Pažymėjimas, asmeniui pageidaujant, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka gali būti išsiųstas paštu, asmeniui apie tai nurodžius atitinkamame prašymo laukelyje.

 


IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Kandidatų ir vairuotojų mokymo ir egzaminavimo dokumentai turi būti tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

68. Egzaminų testų klausimus ir atsakymus tvirtina Inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta komisija. Jie yra viešai neskelbiami, prireikus keičiami ar papildomi ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus.

69. Egzaminų eigai fiksuoti gali būti daromas vaizdo skaitmeninis įrašas. Egzaminuotojas prieš egzaminą privalo informuoti egzaminuojamuosius apie tokio įrašo darymą.

70. Su egzamino rezultatais nesutinkantis egzaminuojamasis gali juos apskųsti Inspekcijos viršininkui per 10 darbo dienų nuo egzamino rezultatų paskelbimo.

71. Skundą nagrinėja ir išvadas per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo pateikia Inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta komisija. Sprendimą priima Inspekcijos viršininkas, atsižvelgdamas į komisijos išvadas. Egzaminuojamasis apie priimtą sprendimą informuojamas raštu per 3 darbo dienas.

72. Inspekcijos viršininko sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

73. Prašymai laikyti egzaminą registruojami ir tvarkomi, egzaminai vykdomi ir pažymėjimai įtraukiami į apskaitą naudojant informacinės sistemos „Keltra“ komponentą „Mokymas kelių transporte“.

74. Prašymai, protokolai, egzaminų dokumentai ir kita medžiaga tvarkoma ir saugoma Inspekcijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Pažymėjimai nebegalioja, kai baigiasi jų galiojimo laikas, vairuotojui mirus ir kitais įstatymuose bei teisės aktuose nustatytais atvejais.

76. Inspekcija pažymėjimą pripažįsta negaliojančiu paaiškėjus, kad asmuo pažymėjimą gavo pateikęs melagingus duomenis.

77. Nebegaliojantys pažymėjimai ar kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimai (ISO 216 – A7 formato), grąžinti Inspekcijai, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

_________________


Kelių transporto priemonių vairuotojų,

vežančių pavojinguosius krovinius,

mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

KANDIDATŲ IR VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSŲ PAVADINIMAI IR MINIMALI MOKYMO TRUKMĖ

 

Eil. Nr.

Kurso pavadinimas

Minimalus mokymo valandų skaičius

Teorija

Individualūs praktiniai užsiėmimai

1.

A1. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti

18

Vienam asmeniui – 1

2.

A1. Žinių atnaujinimo kursas

9

Vienam asmeniui – 0,5

3.

A2. Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis

12

Vienam asmeniui – 1

4.

A2. Žinių atnaujinimo kursas

8

Vienam asmeniui – 0,5

5.

A3. Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti

8

Vienam asmeniui – 1

6.

A3. Žinių atnaujinimo kursas

8

Vienam asmeniui – 0,5

7.

A4. Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti

8

Vienam asmeniui – 1

8.

A4. Žinių atnaujinimo kursas

8

Vienam asmeniui – 0,5

 

Pastaba. Individualūs praktiniai užsiėmimai turi apimti pirmosios pagalbos, gaisro gesinimo ir veiksmų, kurie turi būti atliekami įvykio ar avarijos atveju, temas.

 

_________________

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2015-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

Kelių transporto priemonių vairuotojų,

vežančių pavojinguosius krovinius,

mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo

3 priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 2B-146

redakcija)

 

(Prašymo laikyti vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą forma)

 

(1 lapo pusė)

 

(2 lapo pusė)

 

Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216 – A4.

______________

TAR pastaba. Nauja priedo redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-440, 2012-11-30, Žin., 2012, Nr. 140-7225 (2012-12-05), i. k. 1122213ISAK002B-440

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-440, 2012-11-30, Žin., 2012, Nr. 140-7225 (2012-12-05), i. k. 1122213ISAK002B-440

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-313 "Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-291, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 129-6612 (2013-12-17), i. k. 1132213ISAK002B-291

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-313 "Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-146, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10601

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo