Suvestinė redakcija nuo 2021-05-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 72-3615, i. k. 113301MISAK00D1-493

 

Nauja redakcija nuo 2020-04-11:

Nr. D1-212, 2020-04-12, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07673

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 3 d. Nr. D1-493

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 64 punktą:

1. T v i r t i n u Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį „daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, lyginant skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“ tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatytos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede;

2.2. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį: „daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas“ tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d.  įsakymu D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.3. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį „pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą, Paryžiaus susitarimą ir kitus tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir trečiosiose valstybėse“ tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-212

 

 

TINKAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS

 

 

1. Tinkamos projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis nustato bendrus reikalavimus Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendinamų projektų tinkamoms finansuoti išlaidoms ir nurodo tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas.

2. Bendrieji reikalavimai, kurie taikomi visoms tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms:

2.1. išlaidos yra realios, atitinkančios ekonomiškumo principus ir būtinos projektui įgyvendinti;

2.2. perkama įranga atitinka techninius reikalavimus, būtinus projektui įgyvendinti, ir atitinka tokiai įrangai taikomas normas ir standartus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – atsakingoji institucija) pareikalavus, privaloma pateikti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus;

2.3. projekto išlaidos yra numatytos paraiškoje ir patirtos nuo einamųjų metų Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto aplinkos ministro įsakymu, įsigaliojimo dienos;

2.4. su įrangos ar technologijų diegimo, šilumos saugyklų modernizavimo darbais susijusios išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis, kai viešieji pirkimai atlikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir kai raštu sudaryta rangos sutartis dėl šių darbų atlikimo ir šiuos dokumentus patikrina atsakingoji institucija;

2.5. projekto finansų audito ir per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigą apibrėžia Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.12 papunktis) pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos yra tinkamos finansuoti;

2.6. išlaidos, patirtos ir apmokėtos po to, kai statinio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, yra tinkamos finansuoti (sąvoka „patirtos išlaidos“ reiškia, kad pareiškėjo faktiškai įgyta projekto įranga yra įdiegta, darbai atlikti ir pirkimo faktas nurodytas juridinę galią turinčiuose turto įsigijimo dokumentuose; užbaigta statinio statyba suprantama, kaip ji reglamentuota Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“);

2.7. jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės ir didelės apimties projektų atveju – 60

Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu). Šie dydžiai netaikomi informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju;

2.8. tinkamos finansuoti projektų išlaidų kategorijos:

2.8.1. finansavimo krypčiai, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą, pateiktos 1 priede;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2.8.2. finansavimo krypčiai, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos) panaudojimui, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą juridinių asmenų poreikiams, pateiktos 2 priede;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2.8.3. finansavimo krypčiai, skirtai saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą, yra pateiktos 3 priede;

2.8.4. finansavimo krypčiai investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti, pateiktos 4 priede;

2.8.5. finansavimo krypčiai viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, pateiktos 5 priede;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2.8.6. finansavimo krypčiai, transporto priemonių naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją, pateiktos 6 priede;

2.8.7. finansavimo krypčiai taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse, pateiktos 7 priede;

2.8.8. finansavimo krypčiai juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, pateiktos 8 priede;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2.8.9. finansavimo krypčiai įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pateiktos 9 priede.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-299, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 

1 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMUI VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ, TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ AR CENTRŲ POREIKIAMS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos) panaudojimui valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1.1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui:

1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įrengimui;

1.1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar įrengiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui;

1.1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto įgyvendinimui reikalingos įrangos įrengimui;

1.1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

1.1.5. hibridinių saulės elektrinių, skirtų elektrai ir šilumai, gaminti įrengimui;

1.2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui:

1.2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;

1.2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;

1.2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

1.2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

1.3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę;

1.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

1.4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;

1.4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

1.4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus:

1.4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;

1.4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (katilų išmontavimo), kurie susiję su 1.4.2 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams);

1.5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui;

1.6. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus pagrindžiančių dokumentų, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.7. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal 1.6. papunktyje minėtą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis              

2 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) PANAUDOJIMUI JURIDINIŲ ASMENŲ POREIKIAMS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, biokuro, geoterminės energijos) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1.1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui:  

1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įrengimui;

1.1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;

1.1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, diegiant saulės kolektorių sistemas;

1.1.5. hibridinių saulės elektrinių, skirtų elektrai ir šilumai gaminti įrengimui;

1.2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms įrengimui:

1.2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;

1.2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus įrengimui;

1.2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

1.2.4. konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos įrengimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

1.3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: orasvanduo, gruntasvanduo, vanduovanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B arba aukštesnę klasę;

1.4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

1.4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012

1.4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

1.4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  nurodytus reikalavimus:

1.4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012

1.4.3.2. jei  pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų išmontavimo), kurie susiję su 1.4.2. papunktyje nurodytos įrangos įrengimui (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

1.5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiuos prietaisus įrengti;

1.6. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus pagrindžiančių dokumentų, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.7. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

 

Tinkamos projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis

3 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS SAULĖS ENERGIJOS TECHNOLOGIJŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ IR ŠILUMOS SAUGYKLŲ PANAUDOJIMO CENTRALIZUOTAIS TINKLAIS TIEKIAMOS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMAS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

 

1. Finansavimo krypties, skirtos saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1.1. saulės fotovoltinės elektrinės sistemos (panaudojama elektros, skirtos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau –  CŠT) sistemos poreikiams, gamybai) diegimui;

1.2. saulės plokštelinio  kolektoriaus  sistemos (panaudojama šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui;

1.3. saulės vakuuminio kolektoriaus sistemos (panaudojama šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui;

1.4. absorbcinių šilumos siurblių (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus)  diegimui:

1.5. absorbcinių šilumos siurblių (toliau – AŠS) diegimui:

1.5.1. AŠS šilumokaičių (generatoriaus, garintuvo, kondensatoriaus ir absorberio) pajungimo prie CŠT sistemos linijos (vamzdynai);

1.5.2. cirkuliaciniai vandens siurbliai AŠS pajungimo linijose (garintuvo kontūras; kondensatoriaus ir (ar) absorberio kontūras; generatoriaus kontūras, jei varančioji šiluminė energija yra karštas vanduo, o ne garas);

1.5.3. antrinio dūmų kondensacinio ekonomaizerio (skruberio) sistemos diegimui, skirtos AŠS pajungimui;

1.5.4. armatūra prijungimo linijose (sklendės, temperatūrinio išsiplėtimo kompensatoriai, matavimo prietaisai ir pan.);

1.6. kompresorinių šilumos siurblių (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui:

1.6.1. kompresorinis šilumos siurblys (toliau – KŠS);

1.6.2. horizontalus ir (ar) vertikalus geoterminis kolektorius;

1.6.3. KŠS prijungimo prie utilizuojamos šilumos šaltinio ir CŠT sistemos (linijos, cirkuliaciniai siurbliai, armatūra, sklendės, matavimo prietaisai ir pan., valdymo įranga);

1.7. šilumos siurblių, skirtų šilumos energijos gamybai (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus), diegimui:

1.7.1. šilumos siurblių (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) sistemų diegimui;

1.7.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;

1.8. šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos akumuliavimui, įrengimui.

2. Medžiagos ir montavimo darbai, susiję su 1.1 – 1.8 papunkčiuose nurodytos įrangos diegimu (įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus)

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 4 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, INVESTICINĖ PARAMA BIOMETANO DUJŲ GAMYBAI IR (AR) BIODUJŲ VALYMO ĮRENGINIAMS ĮRENGTI, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

 

1. Finansavimo krypties, skirtos investicinei paramai biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti, tinkamos finansuoti išlaidos:

1.1. bioreaktorių įrengimas;

1.2. įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į biorektorių, įsigijimas; 

1.3. substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas; 

1.4. biodųjų valymo įrenginių įrengimas;

1.5. biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas; 

1.6. kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas; 

1.7. biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas; 

1.8. elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių pagamintą biometaną (biodujas), skirtų pareiškėjo energijos reikmėms tenkinti (ne pardavimui į tinklą), įrengimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2. 1.1–1.8 papunkčiuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-299, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 5 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS „VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS IR (AR) PLĖTRA, SKATINANT NAUDOTI ELEKTRA, BIOMETANU, SUSLĖGTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS, SUSKYSTINTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS VAROMAS TRANSPORTO PRIEMONES“, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

1. Finansavimo krypties, skirtos miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui ir (ar) plėtrai, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, tinkamos finansuoti išlaidos yra: 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

1.1. naujų neeksploatuotų transporto priemonių, skirtų keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones nuostatos, įsigijimui:

1.1.1. elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik 1.1.21.1.3 papunkčiuose nurodytos kuro rūšys;

1.1.2. naudojančių biodujas;

1.1.3. naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;

1.1.4. Neteko galios nuo 2021-05-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

1.1.5. naudojančių bet kokią 1.1.1–1.1.3 papunkčiuose išvardytų energijos tipų kombinaciją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-299, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 6 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJANČIŲ ELEKTRĄ, SUSLĖGTAS GAMTINES DUJAS, SUSKYSTINTAS GAMTINES DUJAS, BIOMETANĄ, VANDENILĮ, ĮSIGIJIMUI IR JOMS REIKALINGOS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMUI IR (AR) PLĖTRAI, UŽTIKRINANT BAZINĮ SUKURTOS INFRASTRUKTŪROS VARTOTOJĄ TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

 

1. Finansavimo krypties, skirtos transporto priemonių naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį įsigijimui ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimui ir (ar) plėtrai, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra:

1.1. elektromobilių greitojo įkrovimo (t. y. elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektrinė galia, perduodama elektromobiliui, yra didesnė kaip 22 kW) viešųjų prieigų įrengimas miestuose ir valstybinės reikšmės keliuose (Valstybinės reikšmės kelių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“), įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;

1.1.1. elektromobilių greitojo įkrovimo viešosios prieigos turi palaikyti Open Charge Point Protocol OCPP 1.6 komunikacijos protokolą, atitikti ne žemesnę kaip IK-8 atsparumo smūgiams klasę;

1.1.2. lauke montuojamos elektros įkrovimo prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę; 1.2. greitojo pildymo (t. y. kuro bakas užpildomas per 5–15 min. priklausomai nuo talpos) viešos prieigos suskystintų arba suslėgtų gamtinių dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;

1.2. suskystintų gamtinių dujų užpildymo stotelės negali būti diegiamos didžiųjų Lietuvos  miestų centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

1.3. greito pildymo viešos prieigos vandenilio dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas.

2. Naujų kelių transporto priemonių įsigijimas (transporto priemonės turi atitikti statomos pildymo stotelės kuro rūšį):

2.1. elektros energija varomos kelių transporto priemonės (elektrinės transporto priemonės  CO2 emisija turi būti 0 g/km):

2.1.1. Neteko galios nuo 2021-05-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2.1.2. Neteko galios nuo 2021-05-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2.1.3. M2 ir M3 klasės autobusai keleiviams vežti;  

2.1.4. N2 ir N3 klasės automobiliai kroviniams vežti.   

2.2. suskystintomis, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, biometanu ar vandenilio dujomis varomos kelių transporto priemonės:

2.2.1. Neteko galios nuo 2021-05-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2.2.2. Neteko galios nuo 2021-05-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

2.2.3. M2 ir M3 klasės autobusai keleiviams vežti;  

2.2.4. N2 ir N3 klasės automobiliai kroviniams vežti.   

Papildyta priedu:

Nr. D1-299, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 7 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

 

1. Finansavimo krypties, skirtos taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimui Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse, tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

1.1. skirtos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.); 

1.2. skirtos technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

Papildyta priedu:

Nr. D1-299, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis 8 priedas

 

 

 FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI), PASIEKIANT NE MAŽESNĘ KAIP B PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĘ IR SUMAŽINANT SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SĄNAUDAS NE MAŽIAU KAIP 40 %, LYGINANT SU SKAIČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOMIS IKI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

1. Finansavimo krypties, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1.1. šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat talpyklų perteklinei energijai surinkti ar akumuliacinės katilinės įrengimas;

1.2. atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar kitas atitvaro šilumos laidumo sumažinimo būdas, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje;

1.3. išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimą, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas ( mažinant šilumos nuostolius) ar perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;

1.4. plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);

1.5. vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant tam tikrų patalpų šilumines charakteristikas;

1.6. vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą;

1.7. pareiškėjams, ketinantiems modernizavimo projekto įgyvendinimo metu įsidiegti atsinaujinančius energijos šaltinius elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimai nustatyti 2 priede. Pareiškėjų modernizavimo projekto įgyvendinimo metu atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo išlaidos negali viršyti 50 proc. visos subsidijos sumos.

Papildyta priedu:

Nr. D1-299, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

 

 

Tinkamos projektų išlaidų

kategorijos pagal Klimato

kaitos programos finansavimo

kryptis

9 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS

 

 

Finansavimo krypties, skirtos įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra:

1.1. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.); 

1.2. technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos ir (ar) aikštelės paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

Papildyta priedu:

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-836, 2013-11-12, Žin., 2013, Nr. 120-6089 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-836

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 "Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-379, 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04914

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-978, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-04, i. k. 2014-18992

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-284, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10670

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-560, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10901

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-668, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-276, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-415, 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11552

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-658, 2019-11-05, paskelbta TAR 2019-11-05, i. k. 2019-17628

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-212, 2020-04-12, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07673

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-299, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-315, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11582

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo