Suvestinė redakcija nuo 2023-09-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 44-2096, i. k. 1112080ISAK00ĮV-281

 

Nauja redakcija nuo 2015-10-01:

Nr. ĮV-659, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14533

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL TRANSLIAVIMO veiklos IR RETRANSLiuojamo turinio LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. balandžio 1 d. Nr. ĮV-281

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 341, 41, 46, 47, 48 straipsnių pakeitimo ir 402 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. liepos 2 d. teikimą Nr.289:

tvirtinu Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

Kultūros ministras                                                                       Arūnas Gelūnas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. balandžio 1 d.

įsakymu Nr. ĮV-281

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m.  rugsėjo 30 d.

įsakymo Nr. ĮV-659 redakcija)

 

TRANSLIAVIMO veiklos IR RETRANSLIuojamo turinio LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja transliavimo, retransliuojamo turinio licencijų ir leidimų transliuoti radijo, televizijos programas VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (toliau – LRT) išdavimo sąlygas ir tvarką, pranešimų apie ketinimą Lietuvos Respublikoje vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklą, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas  pateikimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (toliau – Komisija) tvarką, taip pat įpareigojimų dėl privalomų retransliuoti televizijos programų nustatymą televizijos programų retransliuotojams ir asmenims, teikiantiems Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas ir jų atleidimą nuo privalomų televizijos programų retransliavimo ar platinimo internete.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. LRT leidimas – Komisijos išduotas dokumentas, kuriuo LRT suteikiama teisė transliuoti radijo arba televizijos programą nustatytoje teritorijoje ir nustatomos tokio transliavimo sąlygos.

2.2. Paraiška – Taisyklėse nustatyta tvarka parengti dokumentai dalyvauti konkurse transliavimo, retransliuojamo turinio licencijai gauti arba paraiška transliavimo licencijai gauti be konkurso.

2.3. Pareiškėjas – asmuo, norintis gauti transliavimo arba retransliuojamo turinio licenciją, Taisyklėse nustatyta tvarka pateikęs paraišką Komisijai.

2.4. Pranešimas – Taisyklėse nustatyta tvarka Komisijai pateikti dokumentai apie ketinimą Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, ar teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

2.5. Pranešėjas – asmuo, norintis Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, Taisyklėse nustatyta tvarka pateikęs pranešimą Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

2.6. LRT prašymas – Taisyklėse nustatyta tvarka parengti dokumentai LRT leidimui gauti.

2.7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS ĮGALIOJIMAI IR FUNKCIJOS

 

3. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijas ir LRT leidimus išduoda, pranešimus registruoja Komisija.

4. Komisija gali, o Įstatymo nustatytais atvejais – privalo:

4.1. atsisakyti išduoti licenciją, LRT leidimą arba pakeisti licencijos, LRT leidimo sąlygas;

4.2. uždrausti Lietuvos Respublikoje vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

4.3. laikinai sustabdyti licencijos, LRT leidimo galiojimą;

4.4. panaikinti licencijos, LRT leidimo galiojimą;

4.5. atsisakyti nustatyti televizijos programų retransliuotojams ir asmenims, teikiantiems Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, privalomas retransliuoti, platinti internete televizijos programas ar atleisti nuo privalomų televizijos programų retransliavimo, platinimo internete;

4.6. turėti kitas Įstatymo, 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2017 L 345, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 (OL 2019 L 136, p. 28), ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių transliavimo ir retransliavimo veiklą, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos vartotojams, nustatytas teises.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-10, 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-08, i. k. 2020-00222

 

5. Komisija transliavimo ir retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams srityje atlieka šias funkcijas:

5.1. skelbia ir vykdo konkursus transliavimo, retransliuojamo turinio licencijoms gauti, nustato šių konkursų sąlygas;

5.2. nustato transliavimo, retransliuojamo turinio licencijų ir LRT leidimų sąlygas;

5.3. išduoda transliavimo, retransliuojamo turinio licencijas, LRT leidimus ir pakeičia jų sąlygas arba pateikia pareiškėjui motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti licenciją, LRT leidimą ar pakeisti jų sąlygas;

5.4. registruoja asmenis, Lietuvos Respublikoje vykdančius nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, teikiančius Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, Komisijos interneto svetainėje skelbia tokių asmenų sąrašus, duomenis apie jų veiklą;

5.5. kreipiasi į Vyriausybės įgaliotą instituciją visuomenės informavimo srityje dėl metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą (toliau – metinė įmoka) dydžio nustatymo ir (ar) pakeitimo konkrečiam asmeniui;

5.6. nustato televizijos programų retransliuotojams ir kitiems asmenims, teikiantiems Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, privalomas retransliuoti, platinti internete televizijos programas, atleidžia nuo privalomų televizijos programų retransliavimo, platinimo internete;

5.7. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI LICENCIJUOJAMAI TRANSLIAVIMO IR RETRANSLIAVIMO VEIKLAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Lietuvos Respublikoje verstis licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir (ar) retransliavimo veikla naudojant radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytus radijo dažnius (kanalus) leidžiama tik Taisyklėse nustatyta tvarka gavus transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją.

7. LRT verstis radijo, televizijos programų transliavimo veikla leidžiama tik Taisyklėse nustatyta tvarka gavus atitinkamą LRT leidimą.

8. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos tik Lietuvos Respublikoje ir  Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims, jeigu nėra Įstatyme nustatytų aplinkybių, kurioms esant Komisija privalo atsisakyti išduoti transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

9. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos ir LRT leidimai išduodami neterminuotam laikui. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijų ir LRT leidimų sąlygos yra viešos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

licencijų rūšys, licencijų ir LRT leidimų išdavimAS

 

10. Radijo, televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti Komisija išduoda šių rūšių licencijas:

10.1. transliavimo licencijas;

10.2. retransliuojamo turinio licencijas.

11. Priklausomai nuo Plane numatytos konkretaus radijo dažnio (kanalo) paskirties Komisija išduoda transliavimo, retransliuojamo turinio licencijas, suteikiančias teisę įrengti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, teisę naudoti savo elektroninių ryšių tinklus radijo, televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti arba teisę naudotis trečiosios šalies teikiama siuntimo paslauga.

12. Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos konkurso būdu, išskyrus Taisyklių 13 punkte nustatytus atvejus.

13. Be konkurso transliavimo licencijos išduodamos šiais atvejais:

13.1. mokslo ir studijų institucijoms arba švietimo įstaigoms – šviečiamosioms ir kultūrinėms radijo, televizijos programoms transliuoti iki 20W galios antžeminėmis radijo ir (ar) televizijos stotimis;

13.2. televizijos programoms transliuoti kabelinės televizijos tinklais;

13.3. televizijos programoms transliuoti elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) programų transliavimas ir (ar) retransliavimas;

13.4. televizijos programoms transliuoti per dirbtinį Žemės palydovą (palydovus);

13.5. kitais atvejais, kai tai numatyta Plane.

14. LRT leidimus Komisija išduoda be konkurso pirmumo tvarka. Jeigu LRT radijo ar televizijos programoms transliuoti yra būtini Plane numatyti radijo dažniai (kanalai), LRT leidimai išduodami tik tada, kai sukoordinuojami Plane LRT veiklai numatyti radijo dažniai (kanalai).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Konkursų transliavimo, retransliUOJAMO TURINIO licencijoms gauti paskelbimas

 

15. Kai radijo, televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti yra būtini Plane numatyti radijo dažniai (kanalai), Komisija konkursą transliavimo, retransliuojamo turinio licencijai gauti paskelbia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) pateikia Komisijai informaciją apie sukoordinuotus Plane numatytus radijo dažnius (kanalus) kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, reikalingomis transliavimo, retransliuojamo turinio licencijoms išduoti.

16. Kai radijo, televizijos programoms transliuoti nėra būtini Plane numatyti radijo dažniai (kanalai), konkursus transliavimo licencijoms gauti Komisija skelbia savo iniciatyva arba suinteresuotų asmenų prašymu.

17. Komisijos sprendime dėl konkurso paskelbimo nurodoma:

17.1. licencijos, kuriai gauti skelbiamas konkursas, rūšis;

17.2. elektroninių ryšių tinklų, kuriais bus transliuojama ar retransliuojama radijo, televizijos programa, rūšis arba konkretūs sukoordinuoti Plane numatyti radijo dažniai (kanalai) kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis;

17.3. licencijuojamos veiklos teritorija;

17.4. licencijuojamos veiklos pradžia;

17.5. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

17.6. kitos sąlygos.

18. Komisijos sprendimai dėl konkursų paskelbimo, jų pripažinimo neįvykusiais, licencijų ir LRT leidimų išdavimo, laikino licencijų ir LRT leidimų galiojimo sustabdymo bei licencijų ir LRT leidimų galiojimo panaikinimo skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

reikalavimai paraiškai

 

19. Asmuo, norintis gauti transliavimo arba retransliuojamo turinio licenciją, privalo pateikti Komisijai paraišką.

20. Paraiška užpildoma valstybine kalba. Paraiškos dokumentai, surašyti ne valstybine kalba, turi būti pateikti kartu su įstatymų nustatyta tvarka patvirtintu jų vertimu į valstybinę kalbą. Visi paraiškos lapai turi būti įrišti ir sunumeruoti, paraiškos turinyje turi būti nurodyti visi paraiškoje pateikiami dokumentai ir priedai. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir datą.

21. Paraiškoje turi būti nurodyta:

21.1. pilnas pareiškėjo pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitai;

21.2. pareiškėjo įgaliotas atstovas, adresas korespondencijai, telefono numeris;

21.3. duomenys apie pareiškėjo dalyvius, kitus asmenis, galinčius tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti pareiškėją, turinčius įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis ar galinčius skirti stebėtojų tarybos, valdybos narius:

21.3.1. vardas, pavardė (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiamas juridinio asmens pavadinimas ir šio juridinio asmens dalyviai – fiziniai asmenys, nurodant jų vardus ir pavardes);

21.3.2. asmens kodas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiamas juridinio asmens kodas; jeigu dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, pateikiama jo gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; jeigu dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, nurodoma valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas);

21.3.3. gyvenamoji vieta (buveinė);

21.3.4. telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

21.3.5. turima ar valdoma turto dalis (akcijų skaičius) ir balsų dalis procentais;

21.4. patvirtinimas, kad Taisyklių 21.3 papunktyje nurodytų asmenų atžvilgiu nėra aplinkybių, nurodytų Įstatymo 31 straipsnio 11 dalyje;

21.5. pareiškėjo valdymo organai (įskaitant vadovą), jų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);

21.6. pareiškėjo vykdomos veiklos aprašymas;

21.7. Komisijos sprendimas, kuriuo buvo paskelbtas konkursas (jeigu paraiška teikiama konkursui);

21.8. norimos gauti licencijos rūšis ir numatoma vykdyti veikla:

21.8.1. transliavimo licencija radijo programai transliuoti;

21.8.2. transliavimo licencija televizijos programai transliuoti;

21.8.3. retransliuojamo turinio licencija radijo programai (programoms) retransliuoti;

21.8.4. retransliuojamo turinio licencija televizijos programai (programoms) retransliuoti;

21.9. informacija, ar paraiška teikiama jau turimoje konkrečioje licencijoje nurodyto konkretaus elektroninių ryšių tinklo plėtrai (jeigu paraišką konkursui teikia asmuo, jau turintis Komisijos išduotą licenciją ir numato vykdyti veiklą joje nurodytomis sąlygomis, papildant ją nauja licencijuojamos veiklos teritorija, nauju (naujais) radijo dažniu (dažniais) (kanalu, kanalais) ir naujomis elektroninių ryšių tinklų veiklos sąlygomis);

21.10. informacija, ar paraiška teikiama jau turimoje konkrečioje retransliuojamo turinio licencijoje nurodyto retransliuojamų radijo ar televizijos programų sąrašo papildymui (jeigu paraišką konkursui retransliuojamo turinio licencijai gauti teikia asmuo, jau turintis Komisijos išduotą retransliuojamo turinio licenciją ir numato vykdyti veiklą joje nurodytomis sąlygomis, papildant retransliuojamų radijo ar televizijos programų sąrašą naujomis radijo ar televizijos programomis ir jų retransliavimo sąlygomis);

21.11. elektroninių ryšių tinklų, kuriais bus transliuojama ar retransliuojama radijo, televizijos programa (programos), rūšys ir pagrindiniai elektroninių ryšių tinklų techniniai parametrai;

21.12. teritorija, kurioje bus vykdoma licencijuojama veikla;

21.13. informacija, ar licencijuojama veikla bus vykdoma naudojant sąlyginę prieigą (jei taip, kokios konkrečios priemonės tam bus taikomos);

21.14. licencijuojamos veiklos ekonominis pagrindimas, finansavimo šaltiniai, taip pat susitarimų su asmenimis, finansuojančiais ar kitokiu būdu remiančiais pareiškėjo numatomą vykdyti licencijuojamą veiklą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos arba pareiškėjo veiklą finansuojančių asmenų raštiškas patvirtinimas dėl finansavimo, kuriame turi atsispindėti finansavimo būdas, tikslai, dydis ir terminai (jeigu pareiškėjas yra sudaręs tokias sutartis);

21.15. numatomos transliuoti radijo, televizijos programos aprašymas (pildo tik pareiškėjai, norintys gauti transliavimo licenciją):

21.15.1. radijo, televizijos programos pavadinimas ir pobūdis (formatas);

21.15.2. pareiškėjo įsipareigojimai dėl numatomos transliuoti radijo, televizijos programos sandaros ir turinio: radijo, televizijos programą sudarančios programos ir kalbos, kuriomis transliuojamos (subtitruojamos) programos, jų mažiausia trukmė (valandomis per savaitę); radijo, televizijos programų grupės (pvz., kultūrinės, informacinės, šviečiamosios, pan.), jų mažiausia trukmė (valandomis per savaitę); radijo, televizijos programų dalys (programos ir muzika), jų mažiausia trukmė (valandomis per savaitę); bendra mažiausia radijo, televizijos programos trukmė (valandomis per savaitę);

21.15.3. radijo, televizijos programos savaitės programų išdėstymas ir programų aprašymai;

21.15.4. kiti pareiškėjo įsipareigojimai dėl numatomos transliuoti radijo, televizijos programos sandaros ir turinio;

21.16. numatomos retransliuoti konkrečios radijo, televizijos programos (pildo tik pareiškėjai, norintys gauti retransliuojamo turinio licenciją):

21.16.1. numatomų retransliuoti konkrečių radijo, televizijos programų pavadinimas, pobūdis (formatas), transliuotojo pavadinimas, buveinės adresas ir jurisdikcija (valstybė, kurios kompetentinga institucija prižiūri transliuotojo veiklą);

21.16.2. pirminė ir papildomos kalbos, kuriomis bus retransliuojama (subtitruojama) kiekviena radijo, televizijos programa;

21.16.3. numatomi retransliuojamų radijo, televizijos programų paketai, jų aprašymai ir sąlygos, kuriomis jie bus platinami;

21.16.4. pagrindinio televizijos programų paketo struktūra;

21.16.5. kiti pareiškėjo įsipareigojimai dėl retransliuojamų radijo, televizijos programų ir (ar) paslaugų teikimo sąlygų;

21.17. numatomos papildomai teikti paslaugos: elektroninis programų gidas (EPG), galimybė pasirinkti radijo, televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kt.;

21.18. numatomos radijo, televizijos stočių įdiegimo vietos (naudojantis siuntimo paslauga, nurodomi konkurso sąlygose (siuntėjo) pateikti duomenys);

21.19. dirbtinių Žemės palydovų, per kuriuos bus transliuojamos, retransliuojamos radijo, televizijos programos, pavadinimai ir padėtys orbitoje, palydovų imtuvų-siųstuvų numeriai, programų siuntimo radijo dažniai, transliavimo palydovinės tarnybos antžeminės stoties adresas ir operatorius, fiksuotos palydovinės tarnybos radijo dažniai, adresas ir operatorius (jei ši technologija bus naudojama televizijos signalams perduoti), šalys, kuriose būtų priimama radijo, televizijos programa su 60 cm skersmens antena (esant galimybei, pateikti priėmimo aprėpties diagramą);

21.20. numatoma licencijuojamos veiklos pradžia;

21.21. kita informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-765, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13141

 

22. Prie paraiškos turi būti pridėta:

22.1. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pareiškėjo steigimo dokumentų kopijos (steigimo sutartis (aktas), registravimo pažymėjimas, įstatai (nuostatai);

22.2. įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta finansinės atsiskaitomybės už paskutinį ataskaitinį laikotarpį kopija;

22.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažyma apie atsiskaitymą su biudžetu;

22.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF) pažyma apie atsiskaitymą su VSDF biudžetu;

22.5. Neteko galios nuo 2020-06-17

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-765, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13141

 

22.6. sutarčių ir (ar) ketinimų protokolų dėl apsirūpinimo programomis ir (ar) radijo, televizijos programomis įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos arba programų rengėjų ir (ar) transliuotojų ar jų įgaliotų atstovų raštiškas patvirtinimas dėl leidimo transliuoti ir (ar) retransliuoti programas ir (ar) radijo, televizijos programas, kuriame turi būti įvardytos pareiškėjui suteiktos teisės ir terminas, kuriam jos suteiktos (jeigu pareiškėjas yra sudaręs tokias sutartis).

23. Pareiškėjas, jau turintis Komisijos išduotą transliavimo arba retransliuojamo turinio licenciją, paraiškoje neprivalo nurodyti ir pateikti Taisyklių 21.5–21.6, 22.1–22.4 papunkčiuose reikalaujamos informacijos ir dokumentų. Pareiškėjas, pateikęs Komisijai pranešimą dėl Taisyklių 57 punkte nurodytos veiklos vykdymo ir paraiškos pateikimo metu vykdantis tokią veiklą, neprivalo pateikti Komisijai Taisyklių 22.1 papunktyje nurodytų dokumentų. Pareiškėjas vietoj Taisyklių 22.3-22.4 papunkčiuose reikalaujamų dokumentų gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą, kurioje yra informacija apie pareiškėjo atsiskaitymą su valstybės ir VSDF biudžetais.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

Nr. ĮV-765, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13141

 

PENKTASIS SKIRSNIS

reikalavimai LRT prašymui

 

24. LRT, norėdamas gauti LRT leidimą, privalo pateikti Komisijai LRT prašymą. Kartu su LRT prašymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis LRT tarybos nutarimą dėl atitinkamo radijo, televizijos programos transliavimo.

25. LRT prašyme turi būti nurodyta:

25.1. norimo gauti LRT leidimo rūšis:

25.1.1. LRT leidimas radijo programai transliuoti;

25.1.2. LRT leidimas televizijos programai transliuoti;

25.2. elektroninių ryšių tinklų, kuriais bus transliuojama radijo, televizijos programa, rūšys;

25.3. konkretūs sukoordinuoti Plane LRT veiklai numatyti radijo dažniai (kanalai) (jeigu radijo, televizijos programos transliavimui yra būtini Plane numatyti radijo dažniai (kanalai);

25.4. teritorija, kurioje bus transliuojama radijo, televizijos programa;

25.5. informacija, ar radijo, televizijos programa bus transliuojama naudojant sąlyginę prieigą;

25.6. teritorija, kurioje bus platinami dekoderiai ir (ar) kiti įrenginiai, suteikiantys galimybę gauti prieigą prie radijo, televizijos programos (jeigu radijo, televizijos programa bus transliuojama naudojant sąlyginę prieigą);

25.7. numatomos transliuoti radijo, televizijos programos pavadinimas ir pobūdis (formatas);

25.8. kalbos, kuriomis bus transliuojama (subtitruojama) radijo, televizijos programa;

25.9. numatomos papildomai teikti paslaugos: RDS, teletekstas, elektroninis programų gidas (EPG), interaktyvios TV paslaugos, galimybė pasirinkti radijo, televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kt.;

25.10. radijo, televizijos programos siuntimo techniniai standartai, pagrindiniai elektroninių ryšių tinklų techniniai parametrai;

25.11. numatomos radijo, televizijos stočių instaliavimo vietos (naudojantis siuntimo paslauga, nurodomi siuntėjo pateikti duomenys);

25.12. dirbtinių Žemės palydovų, per kuriuos bus transliuojama radijo, televizijos programa, pavadinimai ir padėtys orbitoje, palydovų imtuvų-siųstuvų numeriai, programos siuntimo radijo dažniai, transliavimo palydovinės tarnybos antžeminės stoties adresas ir operatorius, fiksuotos palydovinės tarnybos radijo dažniai, adresas ir operatorius (jei ši technologija bus naudojama televizijos signalams perduoti), šalys, kuriose būtų priimama radijo, televizijos programa su 60 cm skersmens antena (esant galimybei, pateikti priėmimo aprėpties diagramą);

25.13. numatoma radijo, televizijos programos transliavimo pradžia;

25.14. kita informacija.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ ir LRT Prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

 

26. Paraiškos ir LRT prašymai priimami Komisijos buveinėje arba atsiunčiami Komisijai paštu. Gavusi paraišką ar LRT prašymą, Komisija per 3 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kuriame nurodo paraiškos (LRT prašymo) gavimo data ir registracijos numeris.

27. Paraiškose ir LRT prašymuose pateikta informacija, išskyrus bendro pobūdžio informaciją apie numatomą vykdyti radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, tretiesiems asmenims be pareiškėjų sutikimo neteikiama. Jeigu paraiškos teikiamos Komisijos paskelbtam konkursui transliavimo, retransliuojamo turinio licencijai gauti, konkurso dalyviai gali būti paviešinti tik pasibaigus konkurso sąlygose nustatytam paraiškų priėmimo terminui.

28. Paraiškas licencijai gauti be konkurso ir LRT prašymus Komisija privalo išnagrinėti ir sprendimą dėl licencijos, LRT leidimo išdavimo priimti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ar LRT prašymo gavimo dienos. Jeigu paraiškos pateikiamos Komisijos paskelbtam konkursui, jos turi būti išnagrinėtos ir sprendimas dėl licencijos išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo konkurso sąlygose nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos.

29. Komisija nagrinėja tik tas paraiškas ir LRT prašymus, kurie atitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimus.

30. Jeigu Komisija gauna daugiau nei vieną paraišką tai pačiai, Taisyklių 13.1 papunktyje nurodytai, licencijai gauti, Komisija nagrinėja tik anksčiausiai gautą paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

31. Tas pats pareiškėjas tam pačiam konkursui turi teisę pateikti tik vieną paraišką. Tais atvejais, kai pagal konkurso sąlygas gali būti išduodama daugiau nei viena licencija, vienas pareiškėjas gali pateikti paraišką daugiau nei vienai licencijai gauti, tačiau norimų gauti licencijų skaičius neturi viršyti konkurso sąlygose nurodyto licencijų skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-765, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13141

 

32. Jeigu tas pats pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką licencijai be konkurso tai pačiai televizijos programai transliuoti gauti, Komisija nagrinėja tik vėliausiai Komisijoje užregistruotą paraišką. To paties pareiškėjo pateiktos paraiškos licencijai be konkurso tai pačiai televizijos programai transliuoti gauti, pateiktos likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio dienos, nenagrinėjamos.

33. Paraiškų analizei Komisija gali samdyti nepriklausomus ekspertus, kurie raštiškai pasižada neplatinti informacijos apie pateiktas paraiškas. Ekspertai ir jų išvados bei paraiškų įvertinimai viešai neskelbiami. Pareiškėjai turi teisę susipažinti su ekspertų (neįvardijant pačių ekspertų) išvadomis apie savo paraiškas likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki Komisijos sprendimo dėl licencijų, LRT leidimų išdavimo priėmimo dienos.

34. Komisija teikia pirmenybę pareiškėjams, kurie įsipareigoja:

34.1. rengti originalios kūrybos kultūrines, informacines bei šviečiamąsias programas;

34.2. užtikrinti teisingą ir nešališką informacijos pateikimą, gerbti asmens orumą ir teisę į privatų gyvenimą;

34.3. saugoti nepilnamečius nuo galimo neigiamo viešosios informacijos poveikio jų fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi;

34.4. transliuoti radijo, televizijos programas, kokių numatomoje priėmimo zonoje dar netransliuoja kiti radijo, televizijos programų transliuotojai.

35. Vertindama paraiškas, Komisija taip pat atsižvelgia į:

35.1. pareiškėjo įsipareigojimus rengti daugiau Lietuvoje sukurtų originalios kūrybos kultūrinių, šviečiamųjų bei informacinių programų pilietiškumui ir Tėvynės meilei ugdyti;

35.2. pareiškėjo įsipareigojimus transliuoti daugiau Europos šalyse sukurtų meno kūrinių ir informacinių programų europinės kultūros bendrosioms vertybėms puoselėti ir išraiškos priemonių įvairovei plėtoti;

35.3. pareiškėjo įsipareigojimus suteikti vartotojui galimybę pasirinkti transliuojamų ir (ar) retransliuojamų radijo, televizijos programų kalbą ir (ar) subtitrus;

35.4. retransliuojamų radijo, televizijos programų paketavimą, kalbų įvairovę, įsipareigojimus retransliuoti didesnį radijo, televizijos programų skaičių Europos Sąjungos kalbomis;

35.5. projekto reikšmę radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo paslaugų plėtojimui;

35.6. pareiškėjo patirtį dalyvaujant anksčiau vykdytuose panašiuose projektuose;

35.7. projekto įgyvendinimo terminus;

35.8. paslaugų tarifus;

35.9. kontroliuojančių valstybinės priežiūros tarnybų ir viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucijų pastabas ir pretenzijas dėl pareiškėjo vykdomos (vykdytos) radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos;

35.10. pareiškėjo padarytus Įstatymo, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, licencijų sąlygų, Komisijos sprendimų ir Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) pažeidimus, jo reputaciją Kodekso nustatytų etikos normų laikymosi prasme;

35.11. kitas konkurso sąlygose nurodytas aplinkybes.

36. Taisyklių 34 ir 35 punktuose nurodyti paraiškų vertinimo kriterijai ir prioritetai taikomi atsižvelgiant į konkrečius pareiškėjo įsipareigojimus, prisiimtus nurodant radijo, televizijos programos sandarą ir turinį ar pagrindinio televizijos programų paketo struktūrą, licencijos rūšį ir kitus specifinius licencijuojamos veiklos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

37. Sprendimai dėl licencijų, LRT leidimų išdavimo priimami Komisijos posėdyje, kuriame pareiškėjų, LRT atstovai gali pateikti paaiškinimus žodžiu, atsakyti į Komisijos narių klausimus.

38. Komisijai konkurso nugalėtoju pripažinus pareiškėją, kurio paraiškoje nurodyta, kad paraiška teikiama jau turimoje konkrečioje licencijoje nurodyto konkretaus elektroninių ryšių tinklo plėtrai, atskira licencija neišduodama. Tokiu atveju Komisija pakeičia pareiškėjo jau turimą Komisijos išduotą licenciją, papildydama ją nauja licencijuojamos veiklos teritorija,  nauju radijo dažniu (kanalu) (naujais radijo dažniais (kanalais)) ir naujomis elektroninių ryšių tinklų veiklos sąlygomis.

381. Komisijai konkurso nugalėtoju pripažinus pareiškėją, kurio paraiškoje nurodyta, kad paraiška teikiama jau turimoje konkrečioje retransliuojamo turinio licencijoje nurodyto retransliuojamų radijo ar televizijos programų sąrašo papildymui, atskira licencija neišduodama. Tokiu atveju Komisija pakeičia pareiškėjo jau turimą Komisijos išduotą licenciją, papildydama joje nurodytą retransliuojamų radijo ar televizijos sąrašą naujomis radijo ar televizijos programomis ir jų retransliavimo sąlygomis.

Papildyta punktu:

Nr. ĮV-668, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16650

 

39. Jei LRT, pateikdama prašymą gauti LRT leidimą, vykdo jau transliuojamos radijo, televizijos programos sklaidos plėtrą, atskiras LRT leidimas neišduodamas. Tokiu atveju Komisija sprendimu pakeičia jau turimo LRT leidimo sąlygas.

40. Komisija savo sprendimu atsisako išduoti licenciją, jeigu:

40.1. nustato, kad egzistuoja Įstatymo 31 straipsnio 11 dalyje nurodytos aplinkybės;

40.2. licencijai gauti pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, turinčius esminės reikšmės Komisijai priimant sprendimą dėl licencijos išdavimo;

40.3. yra pagrindo manyti, jog pareiškėjas bus nepajėgus įvykdyti konkurso ar licencijos sąlygas, kitus transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklai keliamus reikalavimus;

40.4. pareiškėjo numatoma (numatomos) transliuoti ir (ar) retransliuoti radijo, televizijos programa (programos) neatitinka konkurso sąlygų, įstatymų ir (ar) Komisijos keliamų reikalavimų radijo, televizijos programos (programų) sandarai ir turiniui.

41. Atsisakiusi išduoti transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją, LRT leidimą, Komisija ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos licencijai gauti be konkurso gavimo dienos, o tais atvejais, kai transliavimo licencija ir (ar) retransliuojamo turinio licencija išduodama konkurso būdu – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo konkurso sąlygose nurodytos paraiškų dalyvauti konkurse priėmimo termino pabaigos, pateikia pareiškėjui, LRT motyvuotą atsisakymą tai padaryti.

 

ŠEŠTASIS1 SKIRSNIS

NEĮVYKĘS KONKURSAS

 

411. Komisija priima sprendimą pripažinti konkursą neįvykusiu, jeigu:

411.1. per paraiškų priėmimo terminą nepateikiama nė viena paraiška ar LRT prašymas Komisijos paskelbtam konkursui;

411.2. Komisija atmeta visas paskelbtam konkursui pateiktas paraiškas ar LRT prašymus,  nustačiusi esant Taisyklių 40 punkte nurodytas aplinkybes;

411.3. Komisija motyvuotu sprendimu nutraukia konkurso vykdymą. Tokiu atveju naują konkursą transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijai gauti, naudojant tuos pačius Plane numatytus radijo dažnius (kanalus), Komisija skelbia ne anksčiau kaip po 180 dienų nuo Komisijos sprendimo pripažinti konkursą neįvykusiu priėmimo dienos.

421. Kai radijo, televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti yra būtini Plane numatyti radijo dažniai (kanalai), apie priimtą Komisijos sprendimą pripažinti konkursą neįvykusiu Komisija informuoja Ryšių reguliavimo tarnybą.

Papildyta skirsniu:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

licencijų, lrt leidimų forma ir registravimo tvarka

 

42. Licencijoje, LRT leidime nurodoma:

42.1. licenciją, LRT leidimą išdavusi institucija;

42.2. licencijos, LRT leidimo numeris;

42.3. licencijos turėtojo, LRT rekvizitai – juridinio asmens pavadinimas, kodas;

42.4. licencijos, LRT leidimo išdavimo data ir pagrindas;

42.5. licencijos, LRT leidimo rūšis, radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos sąlygos;

42.6. konkrečios retransliuojamos radijo ir (ar) televizijos programos;

42.7. individualūs licencijos turėtojo, LRT įpareigojimai ir (ar) įsipareigojimai;

42.8. licencijos, LRT leidimo sąlygų pakeitimo, patikslinimo data;

42.9. kitos sąlygos.

43. Licencijas ir LRT leidimus pasirašo Komisijos pirmininkas ar kitas įgaliotas Komisijos narys.

44. Komisijos išduodamos licencijos ir LRT leidimai registruojami išduotų licencijų ir LRT leidimų registravimo žurnale, kuriame nurodoma:

44.1. licencijos, LRT leidimo rūšis, numeris, išdavimo data;

44.2. licencijos turėtojo, LRT rekvizitai;

44.3. licencijos, LRT leidimo galiojimo sustabdymo data, terminas ir pagrindas;

44.4. licencijos, LRT leidimo galiojimo panaikinimo data ir pagrindas;

44.5. licencijos, LRT leidimo sąlygų pakeitimo, patikslinimo data ir pagrindas;

44.6. Neteko galios nuo 2019-10-22

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-668, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16650

 

45. Licencijų, LRT leidimų išdavimo, sąlygų pakeitimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo pabaigos ir galiojimo panaikinimo duomenis Komisija įrašo valstybės įmonės Registrų centro tvarkomoje Licencijų informacinėje sistemoje, skirtoje licencijų duomenims ir informacijai tvarkyti vienoje vietoje, ir paskelbia Komisijos interneto svetainėje. Licencijų ir LRT leidimų išdavimo, sąlygų pakeitimo ir patikslinimo duomenys įrašomi į Licencijų informacinę sistemą Komisijos sprendimo priėmimo dieną. Licencijų ir LRT leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo pabaigos ar galiojimo panaikinimo duomenys įrašomi į Licencijų informacinę sistemą Komisijos sprendimo įsigaliojimo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

Nr. ĮV-668, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16650

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

LICENCIJOS, LRT LEIDIMO SĄLYGŲ KEITIMAS IR PATIKSLINIMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. ĮV-668, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16650

 

46. Licencijos ir LRT leidimo sąlygos keičiamos atitinkamai licencijos turėtojo ar LRT prašymu arba Komisijos iniciatyva, Komisijos sprendimu.

47. Pasikeitus licencijos turėtojo arba LRT pavadinimui, teisinei formai ar kitiems licencijoje ar LRT leidime nurodytiems rekvizitams, licencijos turėtojas ir LRT privalo per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo kreiptis į Komisiją dėl licencijos, LRT leidimo patikslinimo ir pateikti motyvuotą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Komisija patikslina licenciją, LRT leidimą ir išduoda patikslintą licenciją, LRT leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-668, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16650

 

48. Neteko galios nuo 2019-10-22

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-668, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16650

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

LICENCIJOS TURĖTOJŲ ir LRT TEISĖS IR PAREIGOS

 

49. Licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla vykdoma vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, licencijos, LRT leidimo sąlygomis ir Komisijos sprendimais.

50. Licencijos turėtojų ir LRT teisės:

50.1. verstis licencijoje, LRT leidime nurodyta veikla;

50.2. kreiptis į Komisiją su prašymais ir pasiūlymais;

50.3. įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui Komisijos sprendimus.

51. Licencijos turėtojų ir LRT pareigos:

51.1. verstis radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla tik licencijoje, LRT leidime nustatytomis sąlygomis;

51.2. nedelsiant informuoti Komisiją apie negalėjimą laikytis licencijos, LRT leidimo sąlygų ir (ar) padarytus licencijos, LRT leidimo sąlygų pažeidimus;

51.3. Komisijos nustatyta tvarka teikti Komisijai informaciją apie faktiškai vykdomą radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą ir jos rezultatus;

51.4. informuoti Komisiją apie radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos pradžią, laikiną sustabdymą, atnaujinimą ir nutraukimą;

51.5. teisės aktų nustatyta tvarka mokėti nustatytą metinę įmoką;

51.6. mokėti Įstatymo nustatytas įmokas Komisijos veiklai finansuoti, išskyrus LRT;

51.7. Neteko galios nuo 2019-10-22

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-668, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16650

 

52. Licencijos turėtojas ir LRT neturi teisės perduoti licencijos, LRT leidimo ar licencija, LRT leidimu suteiktų teisių kitiems asmenims.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

LICENCIJOS, LRT leidimo LAIKINO GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR galiojimo PANAIKINIMAS

 

53. Komisija savo sprendimu ne ilgiau kaip 3 mėnesiams gali sustabdyti licencijos, LRT leidimo galiojimą, jeigu:

53.1. Ryšių reguliavimo tarnyba panaikina teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) ir kreipiasi į Komisiją dėl licencijos, LRT leidimo galiojimo sustabdymo;

53.2. transliavimo licencijos, LRT leidimo turėtojas paskelbia Įstatymo 19 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytą neskelbtiną informaciją ir jam per paskutinius 12 mėnesių už tokį patį pažeidimą jau buvo skirta Įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje nurodyta bauda arba taikytos kitos Įstatyme nustatytos poveikio priemonės;

53.3. licencijos, LRT leidimo turėtojas pažeidžia pagrindines transliavimo licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos, LRT leidimo sąlygas ir (ar) įsipareigojimus dėl transliuojamos ir (ar) retransliuojamos radijo ir (ar) televizijos programos ir jam per paskutinius 12 mėnesių už tokį patį pažeidimą buvo pakartotinai skirta administracinė nuobauda;

53.4. retransliuojamo turinio licencijos turėtojas nevykdo Komisijos sprendimo ir jam už tokį patį pažeidimą jau buvo skirta Įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje nurodyta bauda arba taikytos kitos Įstatyme nustatytos poveikio priemonės;

53.5. licencijos, LRT leidimo turėtojas per 3 mėnesius nesumoka Įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje nurodytu pagrindu paskirtos baudos;

53.6. transliavimo licencijos, LRT leidimo turėtojas pažeidžia įstatymų reikalavimus dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio jų fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi ir jam per paskutinius 12 mėnesių už tokį patį pažeidimą buvo pakartotinai skirta administracinė nuobauda;

53.7. licencijos turėtojas laiku nesumoka metinės įmokos;

53.8 licencijos turėtojas nemoka Įstatymo nustatytų įmokų Komisijos veiklai finansuoti ir jam per paskutinius 24 mėnesius už tokį patį pažeidimą buvo skirti du įspėjimai.

54. Komisija panaikina transliavimo licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos, LRT leidimo galiojimą, jeigu:

54.1. licencijos turėtojas, LRT atsisako licencijos, LRT leidimo;

54.2. licencijos turėtojas, LRT yra likviduojamas arba reorganizuojamas;

54.3. licencijos turėtojas, LRT be Komisijos sutikimo daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės arba daugiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus nevykdo transliavimo licencijoje, LRT leidime numatytos transliavimo veiklos ir (ar) neretransliuoja  radijo ir (ar) televizijos programos (programų) Plane numatytais radijo dažniais (kanalais) retransliuojamo turinio licencijoje nustatytomis sąlygomis;

54.4. licencijos turėtojas, LRT per licencijoje, LRT leidime nustatytą terminą nepradėjo vykdyti transliavimo licencijoje, LRT leidime numatytos transliavimo veiklos ir (ar) nepradėjo retransliuoti Plane numatytais radijo dažniais (kanalais) retransliuojamo turinio licencijoje nustatytomis sąlygomis;

54.5. transliavimo licencijai, LRT leidimui ar retransliuojamo turinio licencijai gauti licencijos turėtojas, LRT pateikė neteisingus duomenis;

54.6. licencijos turėtojas, LRT nepašalina pažeidimo, už kurį jam buvo taikytas laikinas licencijos, LRT leidimo galiojimo sustabdymas, arba per 12 mėnesių po licencijos, LRT leidimo galiojimo sustabdymo termino pabaigos padaro tokį patį pažeidimą;

54.7. licencijos turėtojas, LRT transliuoja radijo ir (ar) televizijos programą (programas), kai transliavimo licencijos, LRT leidimo galiojimas laikinai sustabdytas, arba retransliuoja Plane numatytais radijo dažniais (kanalais), kai laikinai sustabdytas retransliuojamo turinio licencijos galiojimas;

54.8. negavus Komisijos sutikimo, pasikeičia licencijos turėtojo kontroliuojantis asmuo, perleidus akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kitaip pasikeitus licencijos turėtojo kontrolei (valdymui), arba prašyme dėl Komisijos sutikimo gavimo pateikiami neteisingi duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

54.9. Ryšių reguliavimo tarnyba panaikina teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) ir kreipiasi į Komisiją dėl licencijos, LRT leidimo galiojimo panaikinimo;

54.10. pasibaigia leidimo naudoti radijo dažnį (kanalą) galiojimo terminas ir įstatymų nustatyta tvarka Ryšių reguliavimo tarnyba jo nepratęsia.

55. Komisija, priimdama sprendimą dėl licencijos ar LRT leidimo laikino galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo, nustato konkretų terminą, nuo kada sustabdomas ar panaikinamas licencijos, LRT leidimo galiojimas. Šis terminas negali būti trumpesnis negu Įstatymo nustatytas terminas apskųsti Komisijos sprendimus teismui. Komisijos sprendimą dėl transliavimo licencijos, LRT leidimo ar retransliuojamo turinio licencijos laikino galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo turi sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis teismas, išskyrus Komisijos sprendimus dėl transliavimo licencijos ar retransliuojamo turinio licencijos galiojimo panaikinimo, kai licencijos turėtojas atsisako licencijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

56. Licencijos turėtojas ir LRT privalo sustabdyti (nutraukti) transliavimo licencijoje, LRT leidime numatytą transliavimo veiklą ir (ar) sustabdyti (nutraukti) radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimą Plane numatytais radijo dažniais (kanalais) nuo sprendime nurodytos dienos, išskyrus atvejus, kai apskundus teismui šį Komisijos sprendimą teismas laikinai sustabdo jo galiojimą. Jeigu teismas nepanaikina Komisijos sprendimo dėl transliavimo licencijos, LRT leidimo ar retransliuojamo turinio licencijos laikino galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo, transliavimo licencijos turėtojas ir LRT privalo sustabdyti (nutraukti)  transliavimo veiklą, o retransliuotojas privalo sustabdyti (nutraukti) radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimą Plane numatytais radijo dažniais (kanalais) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI NELICENCIJUOJAMAI TRANSLIAVIMO IR RETRANSLIAVIMO VEIKLAI, TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR (AR) ATSKIRŲ PROGRAMŲ PLATINIMO INTERNETE IR UŽSAKOMŲJŲ AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGŲ TEIKIMUI

Skyriaus pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

57. Veiklos (paslaugos), apie kurių vykdymo (teikimo) pradžią ir pabaigą privaloma pranešti Komisijai:

57.1. televizijos programų transliavimas Lietuvos Respublikoje per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius, kt.) ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformas;

57.2. radijo programų transliavimas nenaudojant Plane numatytų radijo dažnių (kanalų), skirtų radijo programoms transliuoti ar retransliuoti;

57.3. radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimas Lietuvos Respublikoje nenaudojant Plane numatytų radijo dažnių (kanalų);

57.4. televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos vartotojams;

57.5. užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos vartotojams.“

571. Apie dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimą Komisijai pranešama Komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

58. Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas leidžiama tik Taisyklėse nustatyta tvarka pranešus apie tai Komisijai.

581. Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma, apie savo teikiamas paslaugas taip pat privalo pranešti Taisyklėse nustatyta tvarka. Jei užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas apie tokias paslaugas Komisijai nepraneša, Komisija nustato tokiam paslaugų teikėjui 10 darbo dienų terminą pranešti apie savo veiklą kartu pateikdama argumentus, kodėl ji mano, kad yra vykdoma užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veikla. Jei užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas apie tokias paslaugas Komisijai po jos kreipimosi vis tiek nepraneša ir (ar) nepateikia esminių pastabų Komisijos pateiktiems argumentams, Komisija užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėją į paslaugų teikėjų sąrašą įrašo savo iniciatyva.

Papildyta punktu:

Nr. ĮV-702, 2023-09-04, paskelbta TAR 2023-09-04, i. k. 2023-17411

 

59. Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas leidžiama tik Lietuvos Respublikoje ir Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims, jeigu nėra Įstatyme nustatytų aplinkybių, kurioms esant Komisija privalo uždrausti Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas.

591. Nelicencijuojamos radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžios, pakeitimo, patikslinimo, vykdymo uždraudimo, vykdymo uždraudimo pabaigos ir veiklos pabaigos duomenis Komisija įrašo į Licencijų informacinę sistemą. Veiklos pradžios, pakeitimo, patikslinimo ir pabaigos duomenys įrašomi į Licencijų informacinę sistemą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šių duomenų Komisijoje gavimo dienos. Veiklos vykdymo uždraudimo ir uždraudimo pabaigos duomenys įrašomi į Licencijų informacinę sistemą Komisijos sprendimo įsigaliojimo dieną.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PRANEŠIMUI

 

60. Asmenys, norintys Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, prieš pradėdami šią veiklą privalo pateikti Komisijai pranešimą. Pranešimo formą nustato Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

61. Pradėti Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas pranešėjai gali kitą dieną nuo pranešimo pateikimo Komisijai dienos arba nuo pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu pranešimo pateikimo Komisijai diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

62. Pranešime turi būti nurodyta:

62.1. numatoma vykdyti veikla (teikti paslaugos) ir planuojama veiklos (paslaugų teikimo) pradžia;

62.2. pilnas pranešėjo pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

62.3. pranešėjo įgaliotas atstovas, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

62.4. pranešėjo valdymo organai, jų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinė gyvenamoji vieta);

62.5. duomenys apie pranešėjo dalyvius, kitus asmenis, galinčius tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti pranešėją, turinčius įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis ar galinčius skirti stebėtojų tarybos, valdybos narius:

62.5.1. vardas, pavardė (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiamas juridinio asmens pavadinimas ir šio juridinio asmens dalyviai – fiziniai asmenys, nurodant jų vardus ir pavardes);

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

62.5.2. asmens kodas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiamas juridinio asmens kodas; jeigu dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, pateikiama jo gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; jeigu dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, nurodoma valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas);

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

62.5.3. gyvenamoji vieta (buveinė);

62.5.4. telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

62.5.5. turima ar valdoma turto dalis (akcijų skaičius) ir balsų dalis procentais;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

62.6. numatomos vykdyti veiklos  (numatomų teikti paslaugų) aprašymas;

62.7. teritorija, kurioje bus vykdoma veikla (pildo tik pranešėjai, ketinantys vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklą);

62.8. elektroninių ryšių tinklai, kuriuos naudojant bus vykdoma veikla, techninė informacija apie radijo, televizijos programų signalų perdavimą į galinius įrenginius (analoginis, skaitmeninis, su sąlygine prieiga ar be jos, dirbtinių Žemės palydovų, per kuriuos bus transliuojamos radijo programos ar retransliuojamos radijo, televizijos programos, pavadinimai ir padėtys orbitoje, palydovų imtuvų-siųstuvų numeriai, programų siuntimo radijo dažniai, transliavimo palydovinės tarnybos antžeminės stoties adresas ir operatorius, fiksuotos palydovinės tarnybos radijo dažniai, adresas ir operatorius (jei ši technologija bus naudojama radijo, televizijos signalams perduoti), šalys, kuriose bus priimamos radijo, televizijos programos ir kt.) (pildo tik pranešėjai, ketinantys vykdyti nelicencijuojamą radijo programų transliavimo, radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo veiklą);

62.9. informacija apie galinius įrenginius ir (ar) kitas priemones (sąlyginės prieigos priemonės, programinė įranga, interneto svetainių adresai ir kt.), leidžiančias priimti per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius, kt.) transliuojamas radijo, televizijos programas ar platinamas internete televizijos programas ir (ar) atskiras programas (pildo tik pranešėjai, ketinantys vykdyti nelicencijuojamą radijo, televizijos programų transliavimo veiklą per informacinės visuomenės priemones ir pranešėjai, ketinantys teikti televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas);

62.10. numatomos transliuoti radijo, televizijos programos aprašymas (nurodo tik pranešėjai, ketinantys vykdanti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veiklą):

62.10.1. radijo, televizijos programos pobūdis (formatas) ir glaustas apibūdinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

62.10.2. Neteko galios nuo 2018-05-12

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

62.10.3. pirminė ir papildomos kalbos, kuriomis bus transliuojama (subtitruojama) radijo, televizijos programa;

62.10.4. papildomai teikiamos paslaugos (galimybė pasirinkti televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

63. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos Lietuvos Respublikoje pradžios, pranešėjai pateikia Komisijai šią informaciją (nurodo tik pranešėjai, vykdantys nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo veiklą ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklą):

63.1. retransliuojamų ar platinamų konkrečių radijo, televizijos programų aprašymą:

63.1.1. retransliuojamų ar platinamų konkrečių radijo, televizijos programų pavadinimas, transliuotojo pavadinimas, buveinės adresas ir jurisdikcija (valstybė, kurios kompetentinga institucija prižiūri transliuotojo veiklą);

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

63.1.2. pirminė ir papildomos kalbos, kuriomis retransliuojama ar platinama kiekviena radijo, televizijos programa;

63.1.3. retransliuojami ar platinami televizijos programų paketai (jų aprašymas ir platinimo sąlygos);

63.2. papildomai teikiamos paslaugos (galimybė pasirinkti televizijos programos kalbą ir (ar) subtitrus ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

64. Kartu su pranešimu Komisijai turi būti pateiktos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pranešėjo steigimo dokumentų (steigimo sutartis (aktas), įstatai (nuostatai), registravimo pažymėjimas) kopijos arba įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (jeigu pranešėjas fizinis asmuo) kopija, taip pat Taisyklių priede nurodyta užpildyta Pranešėjo deklaracija.

65. Pranešėjas, vykdantis daugiau nei vieną Taisyklių 57 punkte nurodytą veiklą (teikiantis paslaugas) ir teikiantis pranešimą elektronine forma per Komisijos apsaugotos prieigos duomenų teikimo internetu sistemą (DTIS), pranešime nurodo visas nelicencijuojamas radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklas, kuriomis ketina verstis. Pranešėjas, vykdantis daugiau nei vieną Taisyklių 57 punkte nurodytą veiklą (teikiantis paslaugas) ir teikiantis pranešimą raštu, Komisijai pateikia atskirus pranešimus apie visas nelicencijuojamas radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklas, kuriomis ketina verstis. Apie kiekvienos numatomos transliuoti radijo, televizijos programos veiklos pradžią asmenys privalo pateikti atskirą pranešimą. Pranešėjas, jau pateikęs pranešimą dėl vienos Taisyklių 57 punkte nurodytos veiklos (paslaugos) arba turintis Komisijos išduotą transliavimo arba retransliuojamo turinio licenciją, neprivalo nurodyti ir pateikti jau pateiktos Taisyklių 62.2–62.5, papunkčiuose ir 64 punkte reikalaujamos informacijos ir dokumentų, išskyrus Pranešėjo deklaraciją, kuri pateikiama su kiekvienu pranešimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-765, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13141

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

66. Pranešėjai apie Taisyklių 62 (išskyrus 62.4 ir 62.5 papunkčiuose nurodytą informaciją) ir 63 punktuose nurodytos informacijos pasikeitimą privalo informuoti Komisiją raštu ar elektroniniu būdu nedelsiant, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų dienos. Komisijai pareikalavus, pranešėjai privalo patikslinti Taisyklių 62  (išskyrus 62.4 ir 62.5 papunkčiuose nurodytą informaciją) ir 63 punktuose nurodytą informaciją per Komisijos nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

67. Pranešėjai privalo informuoti Komisiją apie Taisyklių 64 punkte nurodytų dokumentų taip pat adreso korespondencijai ir telefono numerio pasikeitimus nedelsiant, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų dienos ir pateikti Komisijai pakeistų dokumentų kopijas ir (ar) atnaujintą Pranešėjo deklaraciją.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

68. Pranešimas pateikiamas raštu ar elektroniniu būdu. Gavusi pranešimą, Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda pranešėjui patvirtinimą, kuriame nurodoma pranešimo gavimo data ir registracijos numeris tokiu pačiu būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas.

69. Komisija, gavusi pranešimą ir nustačiusi, kad pranešimas neatitinka Taisyklių 62 ir 64 punktų reikalavimų, nurodo pranešėjui konkrečius pranešimo trūkumus ir nustato ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą pranešimui patikslinti ir (ar) papildyti. Jei per šį terminą esminiai pranešimo trūkumai nėra pašalinami, pranešimas laikomas nepateiktu ir neregistruojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-765, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13141

 

70. Komisijai pateikti pranešimai registruojami Pranešimų apie nelicencijuojamą radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklą, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos vartotojams registravimo žurnale (registre).

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, VYKDANČIŲ NELICENCIJUOJAMĄ RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIAVIMO VEIKLĄ, TEIKIANČIŲ TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR (AR) ATSKIRŲ PROGRAMŲ PLATINIMO INTERNETE AR UŽSAKOMĄSIAS AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGAS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

71. Nelicencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla Lietuvos Respublikoje vykdoma, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos Lietuvos Respublikos vartotojams teikiamos vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Komisijos sprendimais.

72. Nelicencijuojamą radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančių, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams teikiančių asmenų teisės:

72.1. verstis nelicencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla Lietuvos Respublikoje, teikti televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams;

72.2. kreiptis į Komisiją su prašymais ir pasiūlymais;

72.3. įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui Komisijos sprendimus.

73. Nelicencijuojamą radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančių, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas Lietuvos Respublikos vartotojams teikiančių asmenų pareigos:

73.1. pranešti Komisijai apie ketinimą Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas;

73.2. pateikti Komisijai Pranešėjo deklaraciją, patvirtinant, kad nėra Įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, o faktinėms aplinkybėms pasikeitus – nedelsiant apie tai informuoti Komisiją;

73.3. vadovautis Komisijos patvirtintomis taisyklėmis dėl televizijos programų paketų sudarymo ir užtikrinti vartotojų teisę į nešališką informaciją, nuomonių, kultūrų ir kalbų įvairovę bei tinkamą nepilnamečių apsaugą nuo galimo neigiamo viešosios informacijos poveikio (taikoma tik retransliuotojams ir asmenims, teikiantiems Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas);

73.4.  Komisijos nustatyta tvarka teikti Komisijai teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie vykdomą transliavimo ir (ar) retransliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų parinkimo, teikimo skleisti ir skleidimo visuomenei veiklą, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklą bei transliuojamų, retransliuojamų ir (ar) platinamų internete televizijos programų ir (ar) atskirų programų atitiktį Įstatymo nustatytiems reikalavimams, Komisijos patvirtintoms taisyklėms dėl televizijos programų paketų sudarymo ir Komisijos sprendimams;

73.5. teisės aktų nustatyta tvarka mokėti nustatytą metinę įmoką;

73.6. mokėti Įstatymo nustatytas įmokas Komisijos veiklai finansuoti;

73.7. Komisijos nustatyta forma informuoti Komisiją apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos pabaigą. Gavusi tokią informaciją, Komisija pranešimą Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas laiko negaliojančiu (panaikintu). Jei Komisija turi informacijos, kad pranešėjas nevykdo savo pranešime nurodytos veiklos, tačiau pranešėjas apie tai Komisijos neinformavo, Komisija išsiunčia pranešėjui raštą su prašymu informuoti, ar jis vykdo atitinkamą veiklą. Gavus atsakymą, kad pranešėjas nevykdo savo pranešime nurodytos veiklos, arba per 30 dienų negavus iš pranešėjo jokio atsakymo, Komisija pranešimą Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas laiko negaliojančiu (panaikintu).

Skirsnio pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

PENKTASIS SKIRSNIS

UŽDRAUDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE VERSTIS NELICENCIJUOJAMA RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIAVIMO VEIKLA, TEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJAMS TELEVIZIJOS PROGRAMŲ IR (AR) ATSKIRŲ PROGRAMŲ PLATINIMO INTERNETE AR UŽSAKOMĄSIAS AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGAS

 

74. Komisija, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo arba Įstatymo nustatyta tvarka gavusi informaciją, kad pranešėjas neatitinka Įstatymo 33 straipsnio 2 dalies reikalavimų, kuriems atitiktį deklaravo pagal Taisyklių priedą pateiktoje Pranešėjo deklaracijoje, priima sprendimą uždrausti pranešėjui Lietuvos Respublikoje vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete arba užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, iki išnyks Įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės.

75. Įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių išnykimo patikrinimas inicijuojamas Komisijos sprendimu arba pranešėjo prašymu.

76. Komisija, priimdama sprendimą uždrausti Lietuvos Respublikoje vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete arba užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, nustato konkretų terminą, nuo kada įsigalioja toks draudimas. Terminas negali būti trumpesnis negu terminas apskųsti Komisijos sprendimus teismui. Komisijos sprendimą turi sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis teismas.

77. Transliuotojas, retransliuotojas ar asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete arba užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, privalo nutraukti transliavimo, retransliavimo ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą nuo sprendime nurodytos dienos, išskyrus atvejus, kai Komisijos sprendimą apskundus teismui teismas laikinai sustabdo Komisijos sprendimo galiojimą. Jeigu teismas, laikinai sustabdęs Komisijos sprendimo galiojimą, Komisijos sprendimo dėl transliavimo, retransliavimo ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete arba užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos uždraudimo nepanaikina, transliuotojas, retransliuotojas ar asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete arba užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, privalo nutraukti šią veiklą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

V SKYRIUS

įpareigojimų dėl privalomų retransliuoti, PLATINTI INTERNETE televizijos programų nustatymas ir atleidimas nuo privalomų televizijos programų retransliavimo, platinimo internete

 

78. Televizijos programų retransliuotojai, Lietuvos Respublikoje teikiantys televizijos programų retransliavimo paslaugas, taip pat asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, privalo retransliuoti, platinti internete visas nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas.

79. Komisija transliuotojo prašymu Įstatymo nustatyta tvarka gali ir kitoms televizijos programoms suteikti privalomai retransliuojamos ir (ar) platinamos internete programos statusą ir numatyti, kad ją privalo nemokamai retransliuoti ir (ar) platinti internete programų retransliuotojai ir asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas.

80. Komisija gali priimti sprendimą atleisti nuo Taisyklių 78 punkte nurodyto įpareigojimo retransliuoti ir (ar) platinti internete nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas, jeigu toks sprendimas neapriboja vartotojo galimybių matyti šias programas turimomis techninėmis priemonėmis.

81. Privalomai retransliuojamomis ir (ar) platinamomis internete televizijos programomis Komisija pripažįsta tik specialiosios kultūros, švietimo, mokslo, žinių, sporto ar regioninės televizijos programas.

82. Priimdama sprendimą dėl įpareigojimo privalomai retransliuoti ir (ar) platinti internete televizijos programą ar atleidimo nuo privalomo televizijos programos retransliavimo ir (ar) platinimo internete, Komisija atsižvelgia į televizijos programos kultūrinę ar visuomeninę vertę:

82.1. aktualumą retransliuotojo ir asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos teritorijoje gyvenantiems žiūrovams;

82.2. žinių ir informacinių programų, skirtų vietos žiūrovams, kiekį televizijos programoje;

82.3. originalios kūrybos kultūrinių, šviečiamųjų, publicistinių programų, taip pat programų, skirtų vietoje gyvenančioms tautinėms mažumoms, neįgaliesiems ir kitoms socialiai jautrioms asmenų grupėms, kiekį televizijos programoje;

82.4. tai, ar televizijos programoje nėra programų, galinčių pakenkti nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi, televizijos programos transliavimo ir retransliavimo trukmę;

82.5. tai, ar transliuotojas turi įsigijęs teises į visų jo televizijos programą sudarančių programų transliavimą elektroninių ryšių tinklais, kuriais bus siunčiama televizijos programa;

82.6. konkrečioje teritorijoje be sąlyginės prieigos transliuojamų ir (ar) retransliuojamų, platinamų internete televizijos programų skaičių ir pobūdį, paslaugas teikiančių televizijos programų retransliuotojų skaičių, žiūrovų galimybę pasirinkti kitą retransliuotoją ir kitas aplinkybes;

82.7. transliuotojo padarytus įstatymų, licencijos sąlygų ir Komisijos priimtų sprendimų pažeidimus.

83. Komisija, priimdama sprendimą dėl įpareigojimo privalomai retransliuoti ir (ar) platinti internete televizijos programą, apibrėžia retransliavimo ir (ar) platinimo internete mastą ir terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

 

_________________

part_0af27b53a9de429ba59c8e610d08fedd_end


 

Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių           

priedas

 

(Pranešėjo deklaracijos forma)

_______________________________________________________ 

(pranešėjo pavadinimas ir kodas)

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijai

 

 

PRANEŠĖJO DEKLARACIJA

 

____________Nr. _____________

(data)

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

1. Šiame pranešime ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

2. Veiklą ketinančiam vykdyti asmeniui įstatymų nustatytais atvejais nėra draudžiama būti viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju arba jo dalyviu.

3. Veiklą ketinančiam vykdyti asmeniui per paskutinius 12 mėnesių nebuvo panaikintas transliavimo licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos galiojimas arba veiklą ketinančio vykdyti asmens dalyviai nėra dalyviai asmens, kuriam per paskutinius 12 mėnesių buvo panaikintas transliavimo licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos galiojimas.

4. Asmuo, galintis tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti veiklą ketinantį vykdyti asmenį, turintis įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įsigyti asmens valdymo organuose arba galintis skirti bent vieną veiklą ketinančio vykdyti asmens akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įsigyti asmens stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narį, nebuvo nuteistas už nusikaltimą Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai.

5. Veiklą ketinantis vykdyti asmuo, taip pat asmuo, galintis tiesiogiai ar netiesiogiai jį kontroliuoti, turintis įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įsigyti asmens valdymo organuose arba galintis skirti bent vieną veiklą ketinančio vykdyti asmens akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įsigyti asmens stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narį, neturi ir praeityje neturėjo grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui keliančių ryšių su Europos Sąjungai ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai  nepriklausančių užsienio valstybių institucijomis ar tų valstybių tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamais asmenimis.

6. Veiklą ketinantis vykdyti asmuo, taip pat asmuo, galintis tiesiogiai ar netiesiogiai jį kontroliuoti, turintis įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įsigyti asmens valdymo organuose arba galintis skirti bent vieną veiklą ketinančio vykdyti asmens akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įsigyti asmens stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narį, nėra ir praeityje nebuvo susijęs su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis ar grupuotėmis, susijusiomis su tarptautinėmis teroristinėmis organizacijomis, ir nepalaiko ryšių su asmenimis, priklausančiais joms.

___________________________________

(pranešėjo vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

___________

(parašas)

 

_______________

(vardas ir pavardė)

___________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-541, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4974 (2011-08-23), i. k. 1112080ISAK00ĮV-541

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 "Dėl Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-659, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14533

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-414, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-11, i. k. 2018-07604

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-668, 2019-10-21, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16650

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-10, 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-08, i. k. 2020-00222

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-765, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13141

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-308, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04682

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-702, 2023-09-04, paskelbta TAR 2023-09-04, i. k. 2023-17411

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_d5bec84ff392418da5b39eec23238f1f_end