Suvestinė redakcija nuo 2020-03-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 29-1374, i. k. 1112250ISAK000V-199

 

Nauja redakcija nuo 2015-11-01:

Nr. V-1212, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17189

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:2015 „ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS GYVENAMOJOJE APLINKOJE. PARAMETRŲ NORMUOJAMOS VERTĖS IR MATAVIMO REIKALAVIMAI 10 KHZ–300 GHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE“ PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 2 d. Nr. V-199

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į 1999 m. liepos 12 d. Europos Tarybos rekomendacijos 1999/519/EB dėl elektromagnetinių laukų (nuo 0 Hz iki 300 GHz) veikimo ribojimo visuomenei III priedo 2 lentelę:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-33, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00456

Nr. V-284, 2020-03-04, paskelbta TAR 2020-03-05, i. k. 2020-04966

 

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 785 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 81:1998 „Judriojo korinio radijo ryšio sistemų bazinės stotys“ tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 361 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2000 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz dažnių juostose“.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 61, 71, 81 ir 141 punktai galioja iki 2016 m. kovo 31 d.;

4.2. šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 6, 7, 8 ir 14 punktai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-1212 redakcija)

 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 80:2015 „ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS GYVENAMOJOJE APLINKOJE. PARAMETRŲ NORMUOJAMOS VERTĖS IR MATAVIMO REIKALAVIMAI 10 KHZ–300 GHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE

 

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienos norma nustato radiotechninių objektų įrengimo (statybos) ir eksploatavimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamas vertes bei matavimo reikalavimus gyvenamojoje aplinkoje.

2. Ši higienos norma privaloma ūkio subjektams, kurie projektuoja didesnės negu 25 W efektyviosios spinduliuotės galios radiotechninius objektus ūkinei komercinei veiklai vykdyti, atlieka šių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimus, skaičiavimus, įrengia (stato) šiuos objektus ar juos eksploatuoja arba eksploatuos (operatorius), rengia radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektus, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus, pagal elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus vykdo elektromagnetinės spinduliuotės stebėseną, bei institucijoms, kurios pagal kompetenciją vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka derina ūkio subjektų pateiktus radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

3. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1Efektyvioji spinduliuotės galia − siųstuvo galios, perduodamos į anteną, ir šios antenos stiprinimo koeficiento, nustatyto pasirinkta kryptimi (jeigu kryptis nenurodoma – stiprinimo koeficientas nustatomas intensyviausio spinduliavimo kryptimi) pusbangio dipolio atžvilgiu, sandauga, išreiškiama vatais (W).

3.2Elektromagnetinė spinduliuotė – spinduliuotė, kai energija iš šaltinio elektromagnetinėmis bangomis sklinda į erdvę.

3.3Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės – elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės, kurių neviršijanti elektromagnetinė spinduliuotė veikdama neribotą laiką žmonėms nesukelia sveikatos sutrikimų ar ligų.

3.4Elektrinio lauko stipris (E) – vektorinis dydis, lygus jėgai, kuri veikia vienetinio teigiamo krūvio įelektrintą dalelę nepriklausomai nuo dalelės judėjimo erdvėje, išreiškiamas voltais metrui (V/m).

3.5Elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai – įrenginiai, skleidžiantys elektromagnetinę spinduliuotę 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje.

3.6Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas – dokumentas, pagal kurį vykdoma sisteminga aplinkos elektromagnetinės spinduliuotės kitimo stebėsena.

3.7Elektromagnetinis laukas – laikui bėgant nuo 10 kHz iki 300 GHz dažniu kintantis elektrinių ir magnetinių jėgų laukas.

3.8Energijos srauto tankis (S) – vienetinį plotą statmenai kertantis spinduliuojamos energijos srautas, išreiškiamas vatais kvadratiniam metrui (W/m2).

3.9Gyvenamoji aplinka – gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpos, gyvenamosios patalpos, įrengtos negyvenamuosiuose pastatuose, ir šių pastatų aplinka, apimanti nurodytiems pastatams priklausančius žemės sklypus bei 40 m atstumu nuo pastatų sienų esančius želdynus su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms, kuriuose žmones veikia arba gali veikti elektromagnetinis laukas.

3.10Gyvenamasis pastatas – pastatas, kaip apibrėžiama statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-33, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00456

 

3.11Gyvenamosios patalpos – patalpos, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“.

3.12Magnetinio lauko stipris (H) – vektorinis dydis, kuris kartu su magnetinio srauto tankiu apibūdina magnetinį lauką bet kuriame erdvės taške, išreiškiamas amperais metrui (A/m).

3.13Magnetinio srauto tankis (B) – vektorinis dydis, lygus jėgai, veikiančiai vienetiniu greičiu judantį teigiamą vienetinį krūvį, išreiškiamas teslomis (T).

3.14Negyvenamasis pastatas – pastatas, kaip apibrėžiama statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-33, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00456

 

3.15Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas – radiotechniniam objektui įrengti (statyti) ir eksploatuoti reikalingų dokumentų visuma, kurią sudaro radiotechninio objekto radijo ryšio įrenginių sąrašas ir jų gamintojų techniniuose aprašymuose nurodytos techninės charakteristikos, radijo ryšio įrenginių išdėstymo patalpose brėžiniai (schemos), jeigu radijo ryšio įrenginiai įrengiami patalpoje, visų tame pačiame statinyje sumontuotų antenų bendro vaizdo brėžinys, kuriame nurodytos siųstuvų ir antenų išdėstymo vietos, intensyviausio spinduliavimo kryptys ir apie radiotechninį objektą esantys statiniai, signalo perdavimo linijų sujungimo su antenomis ir signalo šaltiniais schemos, projektuojamos antenos aprašymai (brėžiniai ir techniniai parametrai), radiotechninio objekto sukuriamų elektromagnetinių laukų energijos srauto tankio ar elektrinio lauko stiprio pasiskirstymo elektromagnetinės spinduliuotės skaičiavimai.

3.16Visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriamas prie viešbučių, mokslo (išskyrus institutus ir mokslinio tyrimo įstaigas, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo, poilsio pastatų pogrupio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-33, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00456

 

4. Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

III SKYRIUS

RADIOTECHNINIO OBJEKTO ĮRENGIMO (STATYBOS) IR JO SKLEIDŽIAMO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

 

5. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės gyvenamojoje aplinkoje neturi būti didesnės nei šios higienos normos lentelėje nurodytos leidžiamosios vertės.

 

Lentelė. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės

Radijo dažnių juosta

Elektrinio lauko stipris (E), V/m

Magnetinio lau-ko stipris (H), A/m

Magnetinio srau-to tankis (B), µT

Energijos srau-to tankis (S), W/m2

1

2

3

4

5

10 kHz−150 kHz

87

5

6,25

0,15 MHz−1 MHz

87

0,73/f

0,92/f

1 MHz−10 MHz

87/f0,5

0,73/f

0,92/f

10 MHz−400 MHz

28

0,073

0,092

2

400 MHz−2000 MHz

1,375f0,5

0,0037f0,5

0,0046f0,5

f/200

2 GHz–300 GHz

61

0,16

0,20

10

1 pastaba. f – dažnis, MHz (megahercais).

2 pastaba. 100 kHz–10 GHz radijo dažnių juostoje S, E2, H2 ir B2 vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį 6 minučių laikotarpį.

3 pastaba. Esant aukštesniam nei 10 GHz dažniui S vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį  minučių laikotarpį, f išreikštas GHz (gigahercais).

4 pastaba. Impulsinių moduliuotų elektromagnetinių laukų didžiausios akimirkinės vertės, kai radijo dažniai viršija 10 MHz, nustatomos taip, kad vieno impulso pločio vidutinis energijos srauto tankis neviršytų energijos srauto tankio verčių daugiau nei 1000 kartų.

5 pastaba. Į radijo dažnių juostą, nurodytą lentelės 1 skilties kiekvienoje eilutėje, viršutinė radijo dažnių juostos riba yra įskaitytina, o apatinė – ne.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-284, 2020-03-04, paskelbta TAR 2020-03-05, i. k. 2020-04966

 

6. Operatorius, prieš įrengdamas (statydamas) radiotechninį objektą, privalo Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suderinti jo radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras).

61TAR pastaba: 61 punktas galioja iki 2016-03-31

7. Operatorius privalo vykdyti elektromagnetinės spinduliuotės stebėseną pagal su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru teisės aktų nustatyta tvarka suderintą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.

71TAR pastaba: 71punktas galioja iki 2016-03-31

8. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos apraše nustatytais atvejais eksploatuojamo radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui teikiamas suderinti iš naujo.

81TAR pastaba: 81punktas galioja iki 2016-03-31

IV SKYRIUS

ELEKTROMAGNETINIO LAUKO INTENSYVUMO PARAMETRŲ MATAVIMO REIKALAVIMAI

 

9. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų matavimai turi būti atliekami esant įprastiniam radiotechninio objekto veikimui.

10. Patalpose energijos srauto tankio matavimai turi būti atliekami 1,1 m, 1,5 m ir 1,7 m aukštyje nuo grindų patalpos viduryje bei 1 m atstumu nuo langų.

11. Teritorijoje aplink pastatus elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami 1,1 m, 1,5 m ir 1,7 m aukštyje virš žemės paviršiaus.

12. Kai radiotechniniai objektai spinduliuoja kelių radijo dažnių juostose, kuriose nustatytos tos pačios elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės, elektromagnetinio lauko parametrų suma nustatoma prietaisais su izotropiniais jutikliais arba atskirai matuojant kiekvieno šaltinio sukuriamo elektromagnetinio lauko parametrus ir apskaičiuojant elektromagnetinio lauko parametrų sumines vertes pagal šias formules:

 

 

                                     (1)

 

                                (2)

 

                                     (3)

 

                                               (4)

 

 

čia: Ei − i-ojo normuojamos radijo dažnių juostos elektrinio lauko stiprio vertė; Hj − j-ojo normuojamos radijo dažnių juostos magnetinio lauko stiprio vertė; Bk − k-ojo normuojamos radijo dažnių juostos magnetinio lauko tankio vertė; Sn − n-ojo normuojamos radijo dažnių juostos energijos srauto vertė; Esum, Hsum, Bsum, Ssum − suminės elektromagnetinio lauko parametrų vertės; ELV, HLV, SLV, SLV − elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamosios vertės.

Suminės elektromagnetinio lauko parametrų vertės neturi būti didesnės nei elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamosios vertės, nurodytos šios higienos normos lentelėje, (4) formulė netaikoma tais atvejais, kai elektromagnetinės spinduliuotės šaltinis veikia impulsiniu režimu.

13. Kai elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai spinduliuoja tose radijo dažnių juostose, kuriose nustatytos skirtingos leidžiamosios vertės, matuojami kiekvieno elektromagnetinės spinduliuotės šaltinio sukuriamo elektromagnetinio lauko parametrai ir apskaičiuojama suminė elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertė pagal šią formulę:

 

                                (5)

 

čia: Ei − i-ojo normuojamos radijo dažnių juostos elektrinio lauko vertė; Hj − j-ojo normuojamos radijo dažnių juostos magnetinio lauko vertė; Sk − k-ojo normuojamos radijo dažnių juostos energijos srauto tankio vertė, ELVi, HLVj, SLVk − i, j, k normuojamų radijo dažnių juostų elektromagnetinio lauko parametrų leidžiamosios vertės; EMLsum − elektromagnetinio lauko parametrų suminė vertė. Suminė santykinė elektromagnetinio lauko parametrų vertė neturi viršyti vieneto.

14. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vykdomos radiotechninių objektų valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu ar operatorių organizuojamų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų atlikimo ar stebėsenos vykdymo metu nustačius, kad viršytos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės, operatorius privalo nedelsdamas sumažinti elektromagnetinio lauko intensyvumo lygį iki šios higienos normos lentelėje nustatytų dydžių. Nesant galimybių elektromagnetinio lauko intensyvumo lygį sumažinti iki šios higienos normos lentelėje nustatytų dydžių, operatorius privalo nedelsdamas nutraukti radiotechninio objekto naudojimą. Operatorių organizuojamų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų atlikimo ar stebėsenos vykdymo metu nustačius, kad viršytos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės, operatoriai ne vėliau kaip per 24 val. nuo elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių viršijimo nustatymo privalo raštu ar elektroniniu būdu apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

141TAR pastaba: 141punktas galioja iki 2016-03-31

15. Atliekant matavimus, tarp elektromagnetinės spinduliuotės šaltinio ir matavimo prietaiso jutiklio (antenos) neturi būti žmonių (įskaitant ir matavimus atliekantį asmenį).

16. Atliekant radiotechninio objekto sukuriamo elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų matavimus, turi būti matuojamos arba pagal atliktus matavimus apskaičiuojamos visos šios higienos normos lentelėje nurodytos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės pagal radiotechninio objekto skleidžiamo elektromagnetinio lauko radijo dažnių juostą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-284, 2020-03-04, paskelbta TAR 2020-03-05, i. k. 2020-04966

 

17. Elektromagnetinės spinduliuotės matavimus gali atlikti tik šiai veiklai akredituotos laboratorijos.

18. Radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami elektromagnetinių laukų matuokliais, gamintojo numatytais matuoti radijo dažnių juostose, kuriose veikia radiotechninis objektas.

 

________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1212, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17189

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-301, 2011-03-28, Žin., 2011, Nr. 39-1896 (2011-04-02), i. k. 1112250ISAK000V-301

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 "Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-374, 2012-04-27, Žin., 2012, Nr. 51-2544 (2012-05-03), i. k. 1122250ISAK000V-374

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 "Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-856, 2013-09-06, Žin., 2013, Nr. 96-4784 (2013-09-12), i. k. 1132250ISAK000V-856

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 "Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje" patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-678, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07381

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1212, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17189

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-33, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00456

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-284, 2020-03-04, paskelbta TAR 2020-03-05, i. k. 2020-04966

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ pakeitimo