Suvestinė redakcija nuo 2021-09-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 58-2108, i. k. 1012330ISAK00000220

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-12:

Nr. 3D-886, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20229

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GRYNAVEISLIŲ VEISLINIŲ GYVŪNŲ KILMĖS KNYGŲ IR HIBRIDINIŲ VEISLINIŲ KIAULIŲ KILMĖS REGISTRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. birželio 29 d. Nr. 220

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo 7 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 940 „Dėl kompetentingų institucijų paskyrimo ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje“ 4.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatus (pridedama).

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO ministro pareigas                                      Kęstutis Kristinaitis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 220

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymo

Nr. 3D-886 redakcija)

 

 

grynaveislių veislinių gyvūnų KILMĖS KNYGŲ ir hibridinių veislinių kiaulių KILMĖS REGISTRŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2016/1012), nuostatomis, 2017 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/717, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų zootechninių pažymėjimų formomis, su visais pakeitimais (toliau – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2017/717) nuostatomis, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu (toliau – Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais grynaveislių veislinių gyvūnų veisimą, tapatybės nustatymą, registravimą, produktyvumo tyrimų atlikimą, veislinės vertės nustatymą, Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) rekomendacijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

2.       Nuostatai reglamentuoja grynaveislių veislinių galvijų,  arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių, ožkų, triušių, kailinių  gyvūnų įrašymą į kilmės knygas (toliau – kilmės knyga) ir hibridinių veislinių kiaulių įrašymą į kilmės registrus (toliau – kilmės registras).

3.       Kilmės knygos yra tvarkomos kiekvienai ūkinių gyvūnų veislei atskirai. Vienai ūkinių gyvūnų veislei tvarkoma viena kilmės knyga.

4.       Kiekvienai hibridinių veislinių kiaulių veislei, linijai ar kryžminimo būdu išvestai veislei tvarkomas atskiras kilmės registras.

5.       Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente Nr. (ES) 2016/1012 ir Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme.

 

II SKYRIUS

KILMĖS KNYGų IR KILMĖS REGISTRŲ TVARKYMAS

 

6. Kilmės knygų ir kilmės registrų duomenis kaupia, sistemina, saugo ir ataskaitas teikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).

7. Kilmės knygas ir kilmės registrus tvarko žemės ūkio ministro (iki 2018 m. spalio 31 d.) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus (nuo 2018 m. lapkričio 1 d.) įsakymais pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos (toliau kartu – veisimo organizacijos). Grynaveislių veislinių galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių, ožkų kilmės knygos ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrai tvarkomi ŽŪIKVC interaktyviojoje duomenų bazėje. Triušių ir kailinių žvėrelių kilmės knygos tvarkomos veisimo organizacijų turimose ir administruojamose duomenų bazėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

8. Įsigaliojus VMVT direktoriaus įsakymui dėl veisimo organizacijos pripažinimo ir (arba) veisimo programos patvirtinimo, pripažintoji veisimo organizacija raštu kreipiasi į ŽŪIKVC, kad būtų suteiktos teisės interaktyvioje duomenų bazėje tvarkyti duomenis, susijusius su kilmės knygomis ir kilmės registrais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

81. Įsigaliojus VMVT direktoriaus įsakymui dėl veisimo organizacijos naikinimo ir (arba) veisimo programos naikinimo, ŽŪIKVC panaikina veisimo organizacijos teises interaktyvioje duomenų bazėje tvarkyti duomenis, susijusius su panaikintos veisimo programos kilmės knygomis ir kilmės registrais.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

82. Įsigaliojus VMVT direktoriaus įsakymui dėl veisimo programos patvirtinimo sustabdymo, ŽŪIKVC sustabdo veisimo organizacijos teises interaktyvioje duomenų bazėje tvarkyti duomenis, susijusius su sustabdytos veisimo programos kilmės knygomis ir kilmės registrais.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

9. ŽŪIKVC administruojamoje duomenų bazėje kaupiami kilmės knygų ir kilmės registrų duomenys, duomenys apie veisimo organizacijų narius, veisimo programos dalyvius ir (ar) asocijuotus narius. Veisimo organizacijos, gavusios grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių (toliau kartu – veislinių gyvūnų) laikytojų / veisėjų prašymus dėl įregistravimo į veisimo organizacijos narius /  veisimo programos dalyvius / asocijuotus narius ar jų išregistravimo, veislinių gyvūnų įrašymo į kilmės knygas ar kilmės registrus, uždeda ant prašymų suderinimo žymą ir per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo elektroniniu būdu juos perduoda ŽŪIKVC, kuris per 3 darbo dienas interaktyvioje duomenų bazėje atnaujina duomenis apie veislinių gyvūnų laikytojus / veisėjus (atsižvelgiant į prašymų pobūdį, įregistruojami į veisimo organizacijų narius / veisimo programos dalyvius / asocijuotus narius arba išregistruojami).

10. Į kilmės knygas ir kilmės registrus veisliniai gyvūnai įrašomi vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2016/1012 nuostatomis.

11. Kai turima duomenų apie grynaveislio veislinio gyvūno genetinius trūkumus bei genetines ypatybes, įskaitant eksterjero ydas, susijusias su veisimo programa, kurioje jis dalyvauja, registruojami šie duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

12. Iš kilmės knygos arba kilmės registro gyvi veisliniai gyvūnai gali būti išregistruoti (išbraukti) veisimo organizacijos, vadovaujantis Nuostatų 12.1–12.2 papunkčiais, arba ŽŪIKVC, vadovaujantis Nuostatų 12.3 papunkčiu:

12.1. paaiškėjus, kad jų kilmės duomenys yra klaidingi ir neatitinka reikalavimų;

12.2. jei laikytojas / veisėjas pateikė prašymą veisimo organizacijai išregistruoti (išbraukti) veislinį gyvūną iš veisimo organizacijos tvarkomos kilmės knygos arba kilmės registro;

12.3. jei VMVT direktoriaus įsakymu yra panaikinta veisimo organizacija ir (arba) veisimo programa. Tokiu atveju, duomenų bazėje lieka istoriniai gyvūno duomenys. Veislinių gyvūnų laikytojai / veisėjai gali kreiptis į kitą veisimo organizaciją ir (arba) nuspręsti dalyvauti kitoje veisimo programoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

13. Į kilmės knygą įrašomiems veisliniams gyvūnams suteikiami kilmės knygos numeriai, atitinkantys veislinio gyvūno individualų numerį be šalies kodo, išskyrus avis, triušius ir kailinius žvėrelius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

14. Veisimo organizacija, gavusi laikytojo / veisėjo prašymą išregistruoti (išbraukti) gyvūną iš veisimo organizacijos tvarkomos kilmės knygos / kilmės registro, privalo per 5 darbo dienas nuo gauto laikytojo / veisėjo prašymo gavimo dienos išregistruoti (išbraukti) gyvūną iš tvarkomos kilmės knygos / kilmės registro. Laikytojo / veisėjo prašymo kopija turi būti adresuota VMVT ir ŽŪIKVC.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

 

15. Jeigu  veislinio gyvūno laikytojas yra dviejų ar daugiau veisimo organizacijų narys,  tai  veisliniai gyvūnai įrašomi tik į vieną kilmės knygą pagal veislinio gyvūno laikytojo prašymą.

 

III SKYRIUS

ZOOTECHNINIS PAŽYMĖJIMAS

 

16. Zootechniniai pažymėjimai ir kiti veislinių gyvūnų apskaitos dokumentai oficialiai pripažįstami, jeigu jie buvo suformuoti ir išduoti tiesiogiai iš ŽŪIKVC duomenų bazės. Zootechninį pažymėjimą išduoda kilmės knygą ar kilmės registrą tvarkanti veisimo organizacija veislinio gyvūno laikytojui / veisėjui prašant.

17. Zootechniniuose pažymėjimuose veislinio gyvūno pirkėjui turi būti nurodyta ne mažiau informacijos, negu numatyta Reglamente (ES) Nr. 2016/1012 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2017/717.

18. Keičiantis savininkui, jeigu veislinio gyvūno ir jo protėvių produktyvumo ir veislinės vertės duomenys pasikeitė, išduodamas zootechninis pažymėjimas su naujausiais duomenimis, išskyrus zootechninio pažymėjimo numerį.

19. Išduodamų zootechninių pažymėjimų registracijos numeris suformuojamas automatiškai duomenų bazėje spausdinimo metu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Kilmės knygų,  kilmės registrų tvarkymą ir zootechninių pažymėjimų išdavimą kontroliuoja VMVT.

21. Asmenys, pažeidę Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-651, 2004-12-08, Žin., 2004, Nr. 178-6608 (2004-12-11), i. k. 1042330ISAK003D-651

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl kilmės knygų nuostatų" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-303, 2007-06-13, Žin., 2007, Nr. 69-2749 (2007-06-23), i. k. 1072330ISAK003D-303

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl kilmės knygų nuostatų" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-433, 2007-09-28, Žin., 2007, Nr. 103-4232 (2007-10-04), i. k. 1072330ISAK003D-433

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl kilmės knygų nuostatų" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-627, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 138-5469 (2008-12-02), i. k. 1082330ISAK003D-627

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl kilmės knygų nuostatų" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-311, 2009-05-05, Žin., 2009, Nr. 53-2117 (2009-05-09), i. k. 1092330ISAK003D-311

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl kilmės knygų nuostatų" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1025, 2009-12-24, Žin., 2010, Nr. 1-39 (2010-01-05), i. k. 1092330ISAK03D-1025

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl Kilmės knygų nuostatų" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-176, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1245 (2010-03-06), i. k. 1102330ISAK003D-176

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-1025 "Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl Kilmės knygų nuostatų" pakeitimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-766, 2011-10-19, Žin., 2011, Nr. 130-6202 (2011-10-29), i. k. 1112330ISAK003D-766

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl kilmės knygų nuostatų" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-179, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1643 (2012-03-22), i. k. 1122330ISAK003D-179

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 "Dėl kilmės knygų nuostatų" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-11, 2014-01-14, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00344

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl kilmės knygų nuostatų“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-289, 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05583

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl kilmės knygų nuostatų“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-541, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-18, i. k. 2017-13456

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-30, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-17, i. k. 2018-00721

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-886, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20229

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 ,,Dėl Kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-556, 2021-09-03, paskelbta TAR 2021-09-03, i. k. 2021-18800

Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo