Suvestinė redakcija nuo 2020-01-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 93-3422, i. k. 1042270ISAK001R-139

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. 1R-132, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-20, i. k. 2016-10107

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE LAIKOMŲ ASMENŲ MATERIALINIO BUITINIO APRŪPINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 9 d. Nr. 1R-139

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 578 „Dėl įgaliojimų suteikimo Teisingumo ministerijai“ 1 punktu,

t v i r t i n u  Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministras

finansų ministras

Juozas Olekas

Algirdas Butkevičius

2004 m. birželio 9 d.

2004 m. birželio 9 d.

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2016 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1R-132

redakcija)

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE LAIKOMŲ ASMENŲ MATERIALINIO BUITINIO APRŪPINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes (toliau – suimtieji (nuteistieji)), aprūpinimo drabužiais, avalyne, patalyne ir higienos reikmenimis tvarką ir normas.

2. Suimtuosius (nuteistuosius), neturinčius nuosavų drabužių ir (ar) avalynės pagal sezoną bei higienos reikmenų, jais pagal aprašo 1 priede nustatytą periodiškumą nemokamai aprūpina tardymo izoliatoriaus arba pataisos įstaigos (toliau – laisvės atėmimo vieta) administracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-17, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00390

 

3.  Suimtajam (nuteistajam) atvykus į laisvės atėmimo vietą, jam nemokamai išduodamas čiužinys, pagalvė ir antklodė, jei suimtasis (nuteistasis) neturi nuosavos patalynės, jam papildomai išduodama paklodė, užvalkalas pagalvei ir užvalkalas antklodei.

4. Pirmą kartą į laisvės atėmimo vietą atvykusiam suimtajam (nuteistajam), kuris su savimi neturi jokių higienos priemonių, iš karto išduodamas nemokamas higienos reikmenų paketas (rankšluostis, tualetinis popierius (1 ritinėlis), tualetinis muilas (100 g), dantų pasta (75 ml), dantų šepetėlis, higieniniai paketai (10 vnt., moterims) ir dezodorantas arba antiperspirantas (75 ml)), o jei nuteistasis su savimi turi ne visas šiame punkte nurodytas higienos priemones, išduodamos tik tos higienos priemonės, kurių suimtasis (nuteistasis) neturi. Vėliau higienos reikmenimis suimtieji (nuteistieji) aprūpinami tik esant aprašo 5 punkte nustatytoms sąlygoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-219, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13785

 

5. Drabužiai, avalynė ir higienos reikmenys išduodami nuteistiesiems arešto bausme, taip pat nemokiems suimtiesiems (nuteistiesiems), esant jų rašytiniam prašymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-17, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00390

 

6.  Suimtajam (nuteistajam) išduodami tik tie drabužiai ir (ar) avalynė, kurie prašymo pateikimo metu yra tinkami dėvėti pagal sezoną.

7.  Laisvės atėmimo bausmę atliekančios motinos, kurios kartu su vaikais apgyvendintos pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose arba gyvena ne pataisos namų teritorijoje, esant aprašo 4 punkte nustatytoms sąlygoms, papildomai aprūpinamos aprašo 2 priede nurodytais vaikiškais drabužiais, avalyne, patalyne ir higienos reikmenimis.

8.  Dirbantiems suimtiesiems (nuteistiesiems) nemokamai išduodama darbo specifiką atitinkanti darbinė apranga pagal sezoną. Darbinę aprangą dirbantiems suimtiesiems (nuteistiesiems) išduoda darbdavys.

9.  Suimtajam (suimtajai) arba nuteistajam (nuteistajai), kuriam (kuriai) suteiktas ilgalaikis pasimatymas, išduodami prezervatyvai.

10.  Suimtųjų (nuteistųjų) dušo patalpose įrengiami kūno ir plaukų prausiklio dozatoriai, kurie pildomi pagal poreikį. 

11. Išvykdamas į kitą laisvės atėmimo vietą arba paleidžiamas suimtasis (nuteistasis) privalo grąžinti jam išduotą patalynę ir rankšluostį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-17, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00390

 

12.  Suimtajam (nuteistajam) išduotų drabužių, avalynės, patalynės ir higienos reikmenų apskaita vedama elektroninėje apskaitos sistemoje, o suimtajam (nuteistajam) išvykus į kitą laisvės atėmimo vietą, užtikrinamas šių duomenų perdavimas. Jei laisvės atėmimo vietų įstaigoje nėra įdiegta elektroninė apskaitos sistema, suimtajam (nuteistajam) išduotų drabužių, avalynės, patalynės ir higienos reikmenų apskaita vedama suimtojo (nuteistojo) materialinio buitinio aprūpinimo kortelėje (3 priedas), kuri saugoma suimtojo (nuteistojo) asmens byloje.

13. Laikoma, kad suimtasis (nuteistasis) yra nemokus, kai per mėnesį iki prašymo jį aprūpinti drabužiais, avalyne ir (ar) higienos reikmenimis pateikimo laisvės atėmimo vietos administracijai dienos savo asmeninėje sąskaitoje turėjo ir (ar) išleido ne daugiau kaip 0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio pinigų sumą. Tais atvejais, kai suimtasis (nuteistasis) šiame punkte nurodytu laikotarpiu asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas naudojo tabako gaminiams ir (ar) reikmenims įsigyti, jis nelaikomas nemokiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-219, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13785

 

______________

 

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų

materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE LAIKOMŲ ASMENŲ MATERIALINIO BUITINIO APRŪPINIMO NORMOS

 

 

Pavadinimas

 

Mato vnt.

Kiekis asmeniui (vnt.)

Dėvėjimo arba naudojimo laikas (metais)

Vyrui

Moteriai

Drabužiai

Marškinėliai

vnt.

2

2

1

Kelnaitės

vnt.

3

6

1

Puskojinės

pora

4

4

1

Liemenėlė

vnt.

3

1

Kelnės ir džemperis

kompl.

1

1

1

Striukė

vnt.

1

1

3

Kepurė

vnt.

1

1

3

Avalynė

Batai

pora

2

2

2

Šlepetės

pora

1

1

1

Patalynė

Antklodė

vnt.

1

1

3*

Čiužinys

vnt.

1

1

4*

Pagalvė

vnt.

1

1

2*

Patalynės komplektas (paklodė, užvalkalai antklodei ir pagalvei)

kompl.

2**

2**

1

Rankšluostis

vnt.

2

2

1

Higienos reikmenys

Skalbimo milteliai

g

400

400

3 mėn.

Tualetinis muilas

g

100

100

1 mėn.

Tualetinis popierius (ritinėlis)

vnt.

3

4

1 mėn.

Higieniniai paketai

vnt.

20

1 mėn.

Dantų šepetėlis

vnt.

1

1

1 mėn.

Dantų pasta

ml

75

75

2 mėn.

Skutimosi peiliukai

vnt.

4

1

1 mėn.

Dezodorantas arba antiperspirantas

ml

75

75

3 mėn.

 

Pastabos:

* Suimtiesiems nustatomas toks patalynės naudojimo laikas: antklodė – 2 metai, čiužinys – 3 metai, pagalvė – 1 metai.

** Suimtiesiems (nuteistiesiems) išduodamas tik vienas patalynės komplektas, o kitas išduodamas tada, kai patalynė atiduodama skalbti.

______________

 

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų

materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

NUTEISTŲJŲ MOTINŲ, KARTU SU VAIKAIS APGYVENDINTŲ PATAISOS NAMŲ VAIKŲ (KŪDIKIŲ) NAMUOSE ARBA NE PATAISOS NAMŲ TERITORIJOJE ESANČIOSE PATALPOSE, MATERIALINIO BUITINIO APRŪPINIMO NORMOS

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Vaikai iki 1 metų

Vaikai iki 2 metų

2–3 metų vaikai

Kiekis

asmeniui

Dėvėjimo arba naudojimo laikas (metais)

Kiekis

asmeniui

Dėvėjimo arba naudojimo laikas (metais)

Kiekis

asmeniui

Dėvėjimo arba naudojimo laikas (metais)

Drabužiai

Marškinėliai

vnt.

7

2

10

2

10

2

Kelnaitės

vnt.

Pagal poreikį

3

2

7

2

Pižama arba šliaužtinukai

vnt.

7

2

3

2

3

2

Kepuraitė

vnt.

5

3

3

3

3

3

Trikotažinis kostiumas

vnt.

2

1

2

2

2

3

Kelnės ir megztinis arba džemperis

kompl.

3

3

4

3

6

3

Suknelė arba sarafanas

vnt.

1

3

2

3

Prijuostė

vnt.

5

1

3

1

Puskojinės ir pėdkelnės

pora

5

1

10

1

10

1

Striukė

vnt.

1

1

2

2

2

2

Šalikas

vnt.

Pagal poreikį

1

2

1

2

Pirštinės

pora

2

2

2

2

3

2

Avalynė

Bateliai

pora

1

1

2

1

2

1

Šlepetės

pora

1

1

1

1

Patalynė

Čiužinys

vnt.

1

3

1

3

1

3

Antklodė

vnt.

2

3

1

3

1

3

Pagalvė

vnt.

1

3

1

3

1

3

Patalynės komplektas (paklodė, užvalkalai antklodei ir pagalvei)

kompl.

4

2

8

3

8

3

Rankšluostis

vnt.

4

2

8

3

8

3

Higienos ir kiti reikmenys

Vaikiškas šampūnas

ml

200

3 mėn.

200

3 mėn.

Vaikiškas muilas

g

200

1 mėn.

200

1 mėn.

200

1 mėn.

Skalbimo milteliai

g

400

3 mėn.

400

3 mėn.

400

3 mėn.

Prausimosi kempinė

vnt.

1

1

1

1

1

1

Vaikiška dantų pasta

ml

Pagal poreikį

75

3 mėn.

75

3 mėn.

Dantų šepetėlis

vnt.

Pagal poreikį

1

1 mėn.

1

1 mėn.

Pudra, aliejai ir kt. kūdikio priežiūros priemonės

kompl.

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Sauskelnės

vnt.

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Tualetinis popierius (ritinėlis)

vnt.

Pagal poreikį

Pagal poreikį

4

1 mėn.

Plaukų gumytės, segtukai

vnt.

12

2

Plaukų šepetys

vnt.

1

2

1

2

1

2

Žnyplės nagams kirpti

vnt.

1

3

1

3

1

3

Buteliukai kūdikiams

vnt.

2

1

Čiulptukai

vnt.

4

1

Pagal poreikį

 

Pastaba. Vaikui išaugus drabužius ir avalynę, jie turi būti pakeisti didesniais, dalis viršutinių drabužių ir avalynės turi būti tinkami pagal sezoną dėvėti lauke.

______________

 

 

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio

buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

SUIMTOJO (NUTEISTOJO) MATERIALINIO BUITINIO APRŪPINIMO KORTELĖ

________________________________________________________________

(suimtojo (nuteistojo) vardas, pavardė, gimimo metai)

 

 

 

 

 

 

Laisvės atėmimo vietų įstaigos pavadinimas

Išdavimo

data

Marškinėliai (vnt.)

Kelnaitės (vnt.)

Puskojinės (pora)

Liemenėlė (vnt.)

Kelnės ir džemperis (kompl.)

Striukė (vnt.)

Kepurė (vnt.)

Batai (pora)

Šlepetės (pora)

Antklodė (vnt.)

Čiužinys (vnt.)

Pagalvė (vnt.)

Patalynė (kompl.)

Rankšluostis (vnt.)

Skalbimo milteliai (g)

Tualetinis muilas

Tualetinis popierius (ritinėlis)

Higieniniai paketai (vnt.)

Dantų šepetėlis (vnt.)

Dantų pasta (ml)

Skutimosi peiliukai (vnt.)

Dezodorantas (antiperspirantas) (vnt.)

Suimtojo

(nuteistojo) parašas

 

 

 

 

 

 

Darbuotojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-79, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 34-1312 (2009-03-28), i. k. 1092270ISAK0001R-79

Dėl teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1R-139 "Dėl Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-38, 2010-02-25, Žin., 2010, Nr. 25-1181 (2010-03-02), i. k. 1102270ISAK0001R-38

Dėl teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1R-139 "Dėl arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-132, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-20, i. k. 2016-10107

Dėl teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1R-139 „Dėl Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-219, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13785

Dėl teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1R-139 „Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-17, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00390

Dėl teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1R-139 „Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo