Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 31-1080, i. k. 1061100NUTA00000247

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 14 d. Nr. 247

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1049, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16959

 

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro veiklos pradžią – 2006 m. spalio 1 dieną.

4. Neteko galios nuo 2019-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. 1049, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16959

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                     KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 1049

redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (toliau – Registras) paskirtį, objektus, Registro valdytoją ir tvarkytojus, jų teises ir pareigas, Registro duomenų tvarkymą, kontrolę ir apsaugą, sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų skelbimą ir teikimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, jų filialams ir atstovybėms, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą Registro objektų registravimą, teisingos ir išsamios informacijos apie Registro objektus rinkimą ir kitokį tvarkymą bei teikimą Registro duomenų gavėjams.

4. Registras yra valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir Nuostatais.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Registro valdytoja).

8. Registro tvarkytojai ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra: valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras) ir savivaldybių administracijos.

9. Registro valdytoja atlieka Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų valdytojo prievoles, taip pat Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas šiame įstatyme.

10. Registro tvarkytojai atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas. Registro tvarkytojai, veikiantys kaip Registro asmens duomenų tvarkytojai:

10.1. informuoja raštu ir (ar) elektroniniu paštu (nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 24 valandas) Registro valdytoją pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 2 dalį apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą ir pateikia pranešimą, jame mutatis mutandis nurodydami Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją;

10.2. tvarko Registro duomenis tik pagal Registro valdytojos dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant asmens duomenis, perduodamus trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, numatytus Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 3 dalies a) punkte;

10.3. imasi visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį;

10.4. laikosi Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų;

10.5. atsižvelgdami į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda Registro valdytojai, taikydami tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų įvykdyta Registro valdytojos pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

10.6. padeda Registro valdytojai užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose nustatytų pareigų laikymąsi, atsižvelgdami į duomenų tvarkymo pobūdį ir Registro tvarkytojų turimą informaciją;

10.7. baigę teikti su Registro duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, ištrina visus Registro duomenis ir esamas jų kopijas;

10.8. pateikia Registro valdytojai visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytos prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda Registro valdytojai arba kitam Registro valdytojos įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. Nedelsdami informuoja Registro valdytoją, jei, jų nuomone, nurodymas pateikti informaciją pažeidžia Reglamentą (ES) 2016/679 ar kitas duomenų apsaugos nuostatas;

10.9. nedelsiant sunaikina asmens duomenis, kai atsisakoma tenkinti asmens prašymą įregistruoti objektą į Registrą.

11. Centras atlieka šias funkcijas:

11.1.  užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;

11.2. tvarko Registro duomenų bazę, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi Registro duomenys;

11.3. užtikrina, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys ir Registro informacija būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti, išskyrus tuos atvejus, kai Registro duomenų netikslumai atsiranda dėl savivaldybių administracijų kaltės, ir nedelsdamas apie tai praneša savivaldybių administracijų atsakingiems asmenims, kurie informuoja Registro objekto savininkus ir prireikus keičia anksčiau išduotą registracijos liudijimą ar techninės apžiūros taloną arba valstybinį numerį;

11.4. prireikus informuoja savivaldybių administracijas apie įregistruotų Registro objektų duomenų neatitiktį susijusių registrų duomenims;

11.5. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja savivaldybių administracijas Registro tvarkymo klausimais;

11.6. užtikrina Registro sąveiką su susijusiais registrais;

11.7. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines Registro tvarkymo problemas, teikia Registro valdytojai pasiūlymus dėl Registro funkcionavimo tobulinimo;

11.8. suderinęs su Registro valdytoja, sprendžia organizacinius ir techninius Registro funkcionavimo klausimus;

11.9. užtikrina tinkamą Registro veikimą ir Registro duomenų saugą;

11.10. sudaro Registro duomenų (įskaitant ir asmens duomenų) teikimo sutartis, taip pat bendradarbiavimo ir kitas sutartis, susijusias su Registro duomenų teikimu ir kitokiu Registro duomenų tvarkymu;

11.11. įrašo į Registrą gautus naujus Registro objekto serijos pabaigos duomenis, pateiktus Registro valdytojos;

11.12. teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams teisės aktų, Nuostatų ir sutarčių, nurodytų Nuostatų 11.10 papunktyje, nustatyta tvarka, išduoda pažymas ir išrašus apie Registro objektą;

11.13. suteikia asmenims, turintiems teisę naudoti Registro duomenimis, prieigos teises, naudotojo vardus ir slaptažodžius;

11.14. atlieka asmenų, turinčių prieigą prie Registro duomenų, administravimą;

11.15. organizuoja ir koordinuoja darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant Registro duomenis, mokymą, rengia mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, kitus su kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumentus;

11.16. rengia ir tvarko Registro klasifikatorius;

11.17.  nagrinėja ir raštu teikia atsakymus į raštu gautus prašymus dėl Registro objektų įregistravimo, išregistravimo, Registro duomenų tvarkymo;

11.18. vykdo Registro valdytojos nurodymus, susijusius su Registro duomenų tvarkymu;

11.19. nustato Registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

11.20. atlieka kitus Nuostatuose nustatytus veiksmus.

12. Savivaldybių administracijos atlieka šias funkcijas:

12.1. priima iš Registro duomenų teikėjų Registro objektui įregistruoti arba išregistruoti, jo duomenims atnaujinti, ištaisyti arba papildyti reikalingus prašymus ir dokumentus;

12.2. atlieka pirminę teikiamų duomenų ir dokumentų patikrą, priima sprendimą įregistruoti Registro objektą, ištaisyti, atnaujinti arba papildyti jo duomenis arba atmeta prašymą, nurodydamos priežastis raštu;

12.3. sutikrina, ar registruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys atitinka vizualius Registro objekto duomenis;

12.4. Nuostatų nustatyta tvarka tvarko Registro duomenis, taiso Registre padarytas klaidas, apie pakeitimus praneša Registro duomenų teikėjams bei prireikus keičia anksčiau išduotus registracijos liudijimus, techninės apžiūros talonus ar valstybinio numerio ženklus;

12.5. įregistravus išduoda registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus, o atlikus techninę apžiūrą – techninės apžiūros talonus;

12.6. užtikrina, kad Registro duomenys atitiktų Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

12.7. atsako, kad į Registrą įvedami tik Registro objektai, kurie apibrėžti Nuostatų 13 punkte;

12.8. tvarko, saugo ir archyvuoja Registro duomenų teikėjų Registro objektui registruoti pateiktus dokumentus;

12.9. nurodo Registre duomenis apie atliktų techninių apžiūrų datas ir jų pabaigas;

12.10. konsultuoja Registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į Registrą klausimais;

12.11. užtikrina, kad registravimo procedūra vyktų Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais;

12.12. prireikus reikalauja iš Registro duomenų teikėjų, kad Registro objektui registruoti pateikti duomenys būtų tinkamai pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

12.13. skiria Registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustatoma, kad Registro objektui registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

12.14. atsako už Centro nustatytų saugumo reikalavimų laikymąsi įrašant duomenis į Registro duomenų bazę;

12.15. vykdo kitus Registro valdytojos nurodymus, susijusius su Registro duomenų tvarkymu;

12.16. teikia Registro valdytojai pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo;

12.17. registruoja, atnaujina, ištaiso, papildo Registro duomenis;

12.18. atlieka kitus Nuostatuose nustatytus veiksmus.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

 

13. Registro objektai – traktoriai, savaeigės mašinos, savaeigės žemės ūkio mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.

14. Registro duomenų bazėje kaupiami šie Registro objekto duomenys:

14.1. Registro objekto savininko duomenys:

14.1.1. fizinio arba juridinio asmens ar kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso ar jų filialo ar atstovybės, kodas;

14.1.2. fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens ar kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso ar jų filialo ar atstovybės, pavadinimas;

14.1.3. juridinio asmens teisinė forma;

14.1.4. korespondencijos adresas;

14.1.5. telekomunikacijų rekvizitai: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu jį turi;

14.1.6. fizinio asmens mirties data, jei asmuo miręs, arba juridinio asmens veiklos pabaigos data, jei asmuo pasibaigęs;

14.2. Registro objekto naudotojų (fiziniai ar juridiniai asmenys, naudojantys Registro objektą pagal paskirtį) duomenys, kaip nurodyta Nuostatų 14.1.1–14.1.6 papunkčiuose; naudotojo (-jų) sutarties (-čių) galiojimo data (iki);

14.3. Registro objekto ieškomo asmens kategorija: įtariamasis, kaltinamasis, nuteistasis, asmuo, kuriam teismas paskyrė priverčiamąją medicinos priemonę – gydymą specializuotame stacionare sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis, dingęs be žinios, skolininkas, atsakovas, liudytojas, kurio buvimo vieta nežinoma, asmuo, vengiantis administracinės atsakomybės, karo prievolininkas, vengiantis vykdyti karo prievolę;

14.4. Registro objekto atpažinties ir registravimo duomenys:

14.4.1. Registro objekto unikalus atpažinties kodas, automatiškai Registro suformuojamas 10 skaitmenų kodas;

14.4.2. Registro objekto valstybinis numeris – unikalus skaitmenų ir raidžių derinys numerio ženklo plokštelėje, skiriamas kiekvienam Lietuvos Respublikoje įregistruotam Registro objektui;

14.4.3. Registro objekto pavadinimas;

14.4.4. Registro objekto markė, modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas);

14.4.5. Registro objekto komercinis pavadinimas arba serijinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu taikoma);

14.4.6. Registro objekto tapatumo numeris – unikalus kiekvienam Registro objektui gamintojo suteikiamas tapatumą rodantis skaitmenų ir raidžių derinys;

14.4.7. Registro objekto tipas;

14.4.8. Registro objekto kategorija;

14.9. Registro objekto duomenys, susiję su Registro objekto įkeitimu, žyma apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą:

14.9.1. įkeitimo įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą padarymo, panaikinimo, duomenų įrašymo ir keitimo Sutarčių ir teisių suvaržymų registre data ir laikas;

14.9.2. įkeitimo, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą identifikavimo kodas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1137, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27260

 

14.4.10. Registro objekto variklio didžiausia galia, kW;

14.4.11. Registro objekto gamybos metai arba pirmosios registracijos data;

14.4.12. Registro objekto pirmos registracijos Lietuvoje data;

14.4.13. Registro objekto naudojimo ūkinei veiklai sritis (žemės ūkio, kita);

14.4.14. Registro objekto nuotraukos;

14.4.15. Registro objekto darbo valandų rodmenys;

14.4.16. Registro objekto spalva;

14.4.17. Registro objekto būklė:

14.4.17.1. naujas Registro objektas – nė karto neregistruotas ir neeksploatuotas (t. y. Registro objekto darbo valandos neviršija 250 darbo valandų) nei vienoje valstybėje;

14.4.17.2. naudotas Registro objektas – registruotas ir (arba) eksploatuotas (t. y. Registro objekto darbo valandos viršija 250 darbo valandų) bent vienoje valstybėje;

14.4.18. Registro objekto statusas:

14.4.18.1. įregistruotas Registro objektas – registracijos liudijimo išdavimo data;

14.4.18.2. išregistruotas Registro objektas – registracijos liudijimo galiojimo pabaigos data;

14.4.19. Registro objekto išregistravimo priežastys;

14.4.20. Registro objekto registracijos liudijimo numeris;

14.4.21. savivaldybės, kurios teritorijoje eksploatuojamas Registro objektas, pavadinimas;

14.4.22. dokumentų, patvirtinančių Registro objekto nuosavybės faktą, pavadinimai ir numeriai;

14.4.23. savivaldybės administracijos darbuotojo, įrašiusio duomenis į Registrą, pareigos, vardas ir pavardė;

14.4.24. duomenų įrašymo / atnaujinimo, ištaisymo, papildymo Registre data ir laikas;

14.4.25. pastabos;

14.5. Registro objekto įsigijimo duomenys:

14.5.1. Registro objekto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo vieta, data, laikas ir numeris;

14.5.2. Registro objekto dovanojimo sutarties sudarymo data ir numeris;

14.5.3. Registro objekto įsigijimo kitais, nei nurodyta 14.5.1–14.5.2 papunkčiuose, pagrindais, dokumento sudarymo data ir numeris;

14.5.4. savivaldybės administracijos darbuotojo, įrašiusio duomenis į Registrą, pareigos, vardas ir pavardė;

14.6. Registro objekto techninių apžiūrų duomenys:

14.6.1. Registro objekto techninės apžiūros reikalavimų atitiktis: atitinka techninius reikalavimus / neatitinka techninių reikalavimų;

14.6.2. Registro objekto techninės apžiūros atlikimo data;

14.6.3. Registro objekto techninio apžiūros talono numeris, kai Registro objektas atitinka techninius reikalavimus;

14.6.4. Registro objekto techninės apžiūros rezultatų kortelės duomenys, kai Registro objektas neatitinka techninių reikalavimų:

14.6.4.1. Registro objekto pavadinimas;

14.6.4.2. Registro objekto markė;

14.6.4.3. Registro objekto valstybinis numeris;

14.6.4.4. Registro objekto techninių reikalavimų neatitikties konkretūs trūkumai;

14.6.4.5. savivaldybės administracijos darbuotojo, atlikusio techninę apžiūrą ir jos neatitikimo duomenis įrašiusio į Registrą, pareigos, vardas ir pavardė;

14.6.5. savivaldybės administracijos darbuotojo, atlikusio techninę apžiūrą ir jos duomenis įrašiusio į Registrą, pareigos, vardas ir pavardė;

14.7. Registro objekto draudimo duomenys – civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) numeris, kai Registro objektas apdraustas;

14.8. Registro objekto duomenys, susiję su daiktinių teisių į Registro objektą apribojimais:

14.8.1. turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Turto arešto aktų registre data, laikas;

14.8.2.  turto arešto akto identifikavimo kodas;

14.9. Registro objekto duomenys, susiję su Registro objekto  įkeitimu:

14.9.1. įkeitimo įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Lietuvos Respublikos hipotekos registre data ir laikas;

14.9.2. įkeitimo identifikavimo kodas;

14.9.3. įkeitimo rūšis (-ys), jeigu tai nurodyta sutartyje;

14.9.4. įkeitimo sutarties sudarymo vieta;

14.9.5. įkeitimo sutarties sudarymo data ir laikas;

14.9.6. įkeitimo sutarties notarinio registro numeris;

14.10. ieškomo Registro objekto duomenys – valstybinis numeris ir (arba) tapatumo numeris, jei Registro objektas  yra paieškomas;

14.11. Registro objekto išregistravimo duomenys:

14.11.1. išregistravimo data;

14.11.2. išregistravimo priežastis;

14.12. duomenų įrašymo į Registro duomenų bazę tikslas: įregistravimas arba išregistravimas, duomenų atnaujinimas, ištaisymas, papildymas. Jeigu duomenys atnaujinami, ištaisomi, papildomi, naujas atpažinties kodas nesuteikiamas;

14.13. duomenys, gauti iš Registro valdytojos apie naują Registro objektą, kuriai taikoma serijos pabaiga:

14.13.1.  Registro objekto pavadinimas;

14.13.2. Registro objekto markė;

14.13.3. Registro objekto tipo patvirtinimo numeris;

14.13.4. Registro objekto tapatumo numeris;

14.13.5. Registro objekto tipas.

15. Registre naudojami ir tvarkomi šie klasifikatoriai:

15.1. pavadinimų, markių, modelių, kategorijų ir kitų techninių duomenų klasifikatorius;

15.2. spalvų klasifikatorius;

15.3. būklės klasifikatorius;

15.4. išregistravimo priežasčių klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Registro duomenų teikėjai yra Registro objekto savininkai, asmenys, įgalioti atstovauti Registro objekto savininkui, juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso ar jų filialų ar atstovybių vadovai arba jų įgalioti asmenys, jeigu Registro objekto savininkas yra juridinis asmuo ar kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso ar jų filialas ar atstovybė.

17. Registro duomenų teikėjai privalo:

17.1. teikti duomenis Registro tvarkytojams Nuostatų nustatyta tvarka;

17.2. užtikrinti, kad jų teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs, atitiktų susijusių registrų duomenis ir informaciją, ir būtų pateikti laiku.

18. Registro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs ir atnaujinti pasenę Registro duomenys, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti Registro duomenys.

19. Registro objektas įregistruojamas Registre iki jo eksploatavimo pradžios.

20. Registro objektui įregistruoti pateikiami šie duomenys:

20.1. savininko duomenys, nurodyti Nuostatų 14.1.1–14.1.5 papunkčiuose;

20.2. naudotojų duomenys, nurodyti Nuostatų 14.2 papunktyje;

20.3. duomenys, nurodyti Nuostatų 14.4 papunktyje.

21. Registro duomenys atnaujinami, kai:

21.1. pasikeičia Registro objekto  savininkas (-ai) arba daiktinės teisės į Registro objektą;

21.2. pasikeičia Registro objekto savininko (-ų) duomenys, nurodyti Nuostatų 14.1.2–14.1.5 papunkčiuose;

21.3. pasikeičia Registro objekto techniniai ir eksploataciniai duomenys;

21.4. prarandamas registracijos liudijimas ir (ar) valstybinio numerio ženklas;

21.5. atliekama techninė apžiūra.

22. Registro objektas įregistruojamas arba Registro duomenys atnaujinami, kai Registro duomenų teikėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pateikdamas užpildytą prašymą, kurio formą tvirtina Registro valdytoja, ir Registro duomenų teikėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Registro objekto registravimo tvarka nustatyta Registro valdytojos patvirtintoje tvarkoje.

23. Registro objektas išregistruojamas iš Registro:

23.1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

23.2. įpėdinio prašymu, Registro objekto savininkui mirus;

23.3. automatiškai, praėjus 12 mėnesių po Registro objekto savininko mirties, jeigu Registro objektas neužregistruojamas naujo savininko vardu;

23.4. automatiškai, praėjus 1 mėnesiui nuo Registro objekto perleidimo kitam savininkui deklaravimo, jeigu Registro objektas neužregistruojamas naujo savininko vardu;

23.5. Centro sprendimu, kai nustatoma, kad tai nėra Registro objektas, prieš tai informavus savivaldybės administraciją; savivaldybės administracija privalo per 3 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo informuoti Registro objekto savininką dėl išregistravimo.

24. Išregistruodama Registro objektą, savivaldybės administracija per 3 darbo dienas nuo Registro duomenų teikėjo prašymo gavimo Registre nurodo išregistravimo priežastį ir datą. Centras išregistruotus Registro objekto duomenis nedelsiant perkelia į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame jie saugomi 10 metų nuo Registro objekto išregistravimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys sunaikinami automatiškai.

25. Dokumentai, kurių pagrindu kaupiami ir tvarkomi Registro duomenys, saugomi savivaldybių administracijų archyvuose.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

26. Registro duomenys ištaisomi, pakeičiami, papildomi:

26.1. Registro tvarkytojų iniciatyva;

26.2. gavus rašytinį suinteresuoto asmens (Registro duomenų gavėjo, susijusio registro tvarkytojo, Registro duomenų teikėjo) prašymą ir jo pagrindimo dokumentus.

27. Savivaldybių administracija, gavusi rašytinį suinteresuoto asmens prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus apie jiems perduotus netikslius duomenis, privalo per 5 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus.  

28. Centras, nustatęs Registro duomenų teikėjo Registro objektui registruoti pateiktų duomenų arba susijusio registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sužinojimo apie tai praneša Registro duomenų teikėjui arba susijusio registro tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gauto Centro kreipimosi.

29. Jeigu nustatoma, kad dėl Registro tvarkytojų kaltės į Registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, Registro tvarkytojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, juos ištaisyti ir apie tai informuoti Registro duomenų gavėjus, susijusių registrų tvarkytojus, kuriems perduoti netikslūs duomenys, ir Registro duomenų teikėją. Jeigu savivaldybių administracijos per nustatytą terminą neištaiso, nepapildo ar nepakeičia neteisingų, netikslių ar neišsamių Registro duomenų, Centras gali kreiptis raštu į savivaldybių administracijas ir išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių jos nepataisė, nepapildė ar nepakeitė duomenų, ir inicijuoti duomenų pataisymą, papildymą ar pakeitimą.

30. Apie ištaisytus neteisingus, netikslius, ar neišsamius  duomenis Centras privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną neatlygintinai elektroninėmis priemonėmis arba paštu informuoti visus duomenų gavėjus, susijusių registrų tvarkytojus, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys, bei duomenų subjektą.

31. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, turi teisę:

31.1. susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis;

31.2. reikalauti iš Registro tvarkytojų ištaisyti, pakeisti, papildyti į Registrą įrašytus neteisingus, netikslius ar neišsamius jo duomenis. Šiuo tikslu prie rašytinio laisvos formos prašymo pridedami dokumentai, kuriuose patvirtinami prašomi ištaisyti, pakeisti, papildyti duomenys.

32. Registro tvarkytojai per 5 darbo dienas nuo asmens, kurio duomenys įrašyti Registre, reikalavimo ir nurodytų faktų patvirtinimo dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti, pakeisti, papildyti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui, o ištaisytus, pakeistus, papildytus Registro duomenis neatlygintinai perduoti Registro duomenų gavėjams, susijusių registrų tvarkytojams pagal duomenų teikimo sutartyse nustatytas sąlygas.

33. Registro tvarkytojai, gavę iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jiems perduotų duomenų netikslumus, privalo per 3 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojai turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas. Ištaisę Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojai apie tai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo duomenų ištaisymo, praneša Registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, susijusio registro tvarkytojui ir Registro duomenų teikėjui.

34. Registro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumų, apie tai nedelsdami praneša savivaldybių administracijai. Savivaldybių administracija privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Registro duomenų netikslumus gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, nedelsdami neatlygintinai ištaisyti netikslumus ir raštu pranešti apie tai Registro duomenų gavėjui, susijusių registrų tvarkytojams ir Registro duomenų teikėjams, o informacijai nepasitvirtinus, – raštu pranešti ją pateikusiam Registro duomenų gavėjui apie atsisakymą ištaisyti netikslumus.

35. Tvarka, kuria Registro duomenų gavėjas turi informuoti Registro tvarkytoją apie pastebėtus jam pateiktų Registro duomenų netikslumus ir kuria Registro tvarkytojas informuoja Registro duomenų gavėją apie netikslumų ištaisymą, gali būti nustatyta duomenų teikimo sutartyje.

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

 

36. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami kitų registrų duomenys, kurie Registrui turi būti perduodami automatiniu būdu. Naudojami šių susijusių registrų duomenys:

36.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 14.1.1, 14.1.2 ir 14.1.6 papunkčiuose;

36.2. Juridinių asmenų registro – juridinio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 14.1.1–14.1.3, 14.1.6 papunkčiuose;

36.3. Lietuvos Respublikos adresų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 14.1.4 papunktyje;

36.4. Sutarčių ir teisių suvaržymų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1137, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27260

 

36.5. Turto arešto aktų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 14.8 papunktyje;

36.6. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro – fizinių asmenų (Registro objekto savininkų, naudotojų), jeigu jie paieškomi ar dingę be žinios, duomenys, nurodyti Nuostatų 14.3 papunktyje;

36.7. Ieškomų transporto priemonių registro – ieškomi Registro objekto duomenys, nurodyti Nuostatų 14.10 papunktyje.

37. Sąveika su susijusiais registrais nustatoma duomenų teikimo sutartimis.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

38. Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus asmens duomenis, yra vieši.

39. Asmens duomenys, kurie susiję su Registro objektu, teikiami ir naudojami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Nuostatų nustatyta tvarka.

40. Registro duomenys Registro duomenų gavėjams, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti, teikiami pagal Centro ir Registro duomenų gavėjo sudarytas duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal Registro duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju).

41. Registro duomenų  gavėjo prašyme (vienkartinio teikimo atveju) turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, prašomų pateikti duomenų apimtis, jų teikimo būdas bei gavimo būdai.

42. Duomenų teikimo sutartyje (daugkartinio teikimo atveju) turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.

43. Registro tvarkytojas – Centras – gali:

43.1. teikti Registro ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus Registro duomenų bazėje saugomus Registro duomenis arba jų dalį, Registro duomenų pasikeitimus;

43.2. teikti pagal Registro duomenis parengtas pažymas, kuriose patvirtinami juridiniai faktai, ir kitus dokumentus;

43.3. teikti pagal Registro duomenis parengtą, apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją.

44. Registro tvarkytojas – savivaldybės administracija – gali:

44.1. teikti pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją apie jos aptarnaujamoje savivaldybėje įregistruotą Registro objektą;

44.2. teikti Registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.

45. Registro išrašai ir Registro duomenų bazės išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos gali būti:

45.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

45.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

45.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninėmis priemonėmis.

46. Registro duomenų gavėjai gautus Registro duomenis (įskaitant ir asmens duomenis) privalo naudoti (taip pat ir pakartotinai) tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie nurodyti juos gaunant. Gautus Registro duomenis Registro duomenų gavėjai tretiesiems asmenims gali teikti tik su jais sudarytų duomenų (įskaitant ir asmens duomenis) teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš Registro gautus Registro duomenis apie save.

47. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš Registro gautų duomenų ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

48.  Registro duomenys, Registro informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos neatlygintinai teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais.  

49. Kitiems duomenų gavėjams Registro duomenys teikiami atlygintinai. Atlyginimo už Registro duomenų teikimą dydžiai nustatyti Atlyginimo už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų vienetą, pažymas, registro išrašus ir metinio abonentinio mokesčio dydžių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių aprašų patvirtinimo“.

50. Kai atsisakoma teikti Registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninėmis priemonėmis Centras per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo praneša apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikia informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Sprendimas atsisakyti teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

51. Centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie Registro tikslus, tvarkymą, teikiamus dokumentus, Registro duomenų teikėjų ir gavėjų teises. Taip pat skelbiami statistiniai, suvestiniai ar kitaip apdoroti apibendrinti Registro duomenys, pateikiama informacija apie Registro objektus, Registro duomenų tvarkymo tikslus, Registro valdytoją ir tvarkytojus.

52. Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms Registro duomenys ir informacija teikiami Reglamento (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

 

53. Už Registro elektroninės informacijos saugą atsako Registro valdytoja ir Registro tvarkytojai įstatymų nustatyta tvarka.

54. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis:

54.1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

54.2. Kibernetinio saugumo įstatymu;

54.3. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

54.4. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

54.5. Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

54.6. valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugumo politika, patvirtinta Centro generalinio direktoriaus įsakymu;

54.7. Lietuvos standartais LST EN ISO/IEC 27001:2017, LST EN ISO/IEC 27002:2017 ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais informacijos saugumą.

55. Registro tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta tvarka.

56. Asmenys, kurie tvarko  asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja nutraukus su Registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą, taip pat pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

57. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis Registro tvarkytojai užtikrina, kad tvarkant Registrą būtų įrašyti teisingi, tikslūs ir išsamūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų pateiktus registruoti dokumentų duomenis.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

58. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, savivaldybių biudžetų lėšų, taip pat lėšų, gautų už teikiamas paslaugas.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

59. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

60. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1049, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16959

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2, 2007-01-03, Žin., 2007, Nr. 2-75 (2007-01-06), i. k. 1071100NUTA00000002

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 "Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 868, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3734 (2007-08-30), i. k. 1071100NUTA00000868

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 "Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 496, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2564 (2010-05-06), i. k. 1101100NUTA00000496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 "Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1121, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17105

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1049, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16959

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1137, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27260

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo