Suvestinė redakcija nuo 2013-03-08 iki 2013-05-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 10-284, i. k. 1011100NUTA00000086

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. sausio 25 d. Nr. 86

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 111-3574), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatus (pridedama).

2. Suteikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teisę aiškinti klausimus, susijusius su šiuo nutarimu patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų taikymu.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 289 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 20-468);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 8 d. nutarimą Nr. 47 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 289 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 4-104);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 289 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 109-2478);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 547 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 289 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 43-1183);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1425 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 289 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 108-3149).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Rolandas Paksas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86

 

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reguliuoja socialinio draudimo pašalpų skyrimo ir mokėjimo pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 111-3574) (toliau vadinama – Įstatymas) tvarką.

Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085) vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

2. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ligos ir motinystės socialiniam draudimui skirtų lėšų mokamos:

2.1. ligos pašalpos;

2.2. profesinės reabilitacijos pašalpos;

2.3. motinystės pašalpos;

2.4. tėvystės pašalpos;

2.5. motinystės (tėvystės) pašalpos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

3. Ligos ir motinystės socialiniu draudimu draudžiami asmenys, nurodyti Įstatymo 4 straipsnio 1–3 dalyse. Asmenys, nurodyti Įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, ligos ir motinystės socialiniu draudimu draudžiami taip:

3.1. savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus individualių įmonių savininkus, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikruosius narius ir asmenis, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą) – motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

 

3.2. asmenys, užsiimantys sporto ar atlikėjo veikla ir už tai gaunantys pajamų iš draudėjo, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, – motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms;

3.3. asmenys, gaunantys pajamų pagal autorines sutartis iš draudėjo, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, – ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

4. Ligos (išskyrus ligos pašalpas, mokamas 2 pirmąsias ligos dienas, kai įstatymo nustatyta tvarka šią pašalpą pavesta mokėti darbdaviui), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai, o žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius (toliau vadinama – Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius), toliau tekste visi kartu vadinami teritoriniais skyriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

 

II. KOMPENSUOJAMASIS UŽDARBIS PAŠALPOMS SKAIČIUOTI

 

5. Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydis, apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, apibrėžtas Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

6. Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų dydis, apskaičiuojamas Įstatymo 6 straipsnyje ir šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

Savarankiškai dirbantiems asmenims ir asmenims, gaunantiems pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, 2009 ir 2010 metų kompensuojamasis uždarbis pašalpų dydžiui nustatyti apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-5999) 10 straipsnyje ir šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

7. Pašalpos gavėjo kompensuojamasis uždarbis pašalpoms skaičiuoti negali viršyti einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių laikinojo nedarbingumo atsiradimo, profesinės reabilitacijos programos pradžios, nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti (toliau vadinama – vaiko priežiūros atostogos) pradžios mėnesį, 3,2 dydžio sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

Nr. 1536, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7820 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001536

Nr. 975, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5052 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000975

 

8. Jeigu laikotarpiu, iš kurio draudžiamųjų pajamų Įstatymo nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos dydžiui nustatyti, apdraustasis (-oji) buvo nėštumo ir gimdymo, apdraustasis (-oji) tėvystės arba vaiko priežiūros atostogose, nauja pašalpa gali būti apskaičiuota iš kompensuojamojo uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuota atitinkama ankstesnė (pirmesnė) motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpa. Pašalpos gavėjo kompensuojamasis uždarbis negali būti mažesnis už:

8.1. ligos pašalpai – laikinojo nedarbingumo atsiradimo mėnesį galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį;

8.2. motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpai – nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį. Asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 3.1–3.3 punktuose, atitinkamų atostogų pradžia nustatoma pagal Įstatymo 5 straipsnio 6 dalį;

8.3. profesinės reabilitacijos pašalpai – profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį galiojusių dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

9. Vidutinis dienos kompensuojamasis uždarbis ligos ir profesinės reabilitacijos pašalpoms apskaičiuojamas paeiliui einančių 3 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo ar profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį, draudžiamąsias pajamas dalijant iš to paties laikotarpio darbo dienų pagal kalendorių skaičiaus (taikoma 5 dienų darbo savaitė), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu perkeltas poilsio dienas.

Vidutinis dienos kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms apskaičiuojamas paeiliui einančių 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį, draudžiamąsias pajamas dalijant iš to paties laikotarpio darbo dienų pagal kalendorių skaičiaus (taikoma 5 dienų darbo savaitė), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu perkeltas poilsio dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

 

10. Maksimalus dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių laikinojo nedarbingumo atsiradimo, profesinės reabilitacijos programos pradžios, nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį, 3,2 dydžio sumą dalijant iš tų metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė).

Minimalus dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal teisės į atitinkamą pašalpą atsiradimo mėnesį galiojusias einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, ligos pašalpai – šių pajamų ketvirtadalį, o motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms – šių pajamų trečdalį dalijant iš tų metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė).

Minimalus dienos kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos pašalpai apskaičiuojamas profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį galiojusių dviejų valstybinio socialinio draudimo bazinių pensijų sumą dalijant iš tų metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė).

Metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius kiekvienais metais tvirtinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

Nr. 1536, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7820 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001536

 

11. Jeigu asmuo yra dirbęs užsienio valstybėje ir Lietuvos Respublikoje įgijęs teisę gauti ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas, jo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis už Lietuvos Respublikoje dirbtą laikotarpį apskaičiuojamas šių Nuostatų 6–8 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

12. Kompensuojamasis uždarbis ligos ir profesinės reabilitacijos pašalpoms apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis. Kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuojamas pagal šio registro duomenis ir/ar darboviečių pateiktas pažymas. Darbdavio išduotoje pažymoje turi būti nurodyta darbovietės pavadinimas, apdraustojo vardas ir pavardė, asmens kodas arba socialinio draudimo numeris ir draudžiamosios pajamos, priskaičiuotos už tuos skaičiuotino laikotarpio kompensuojamajam uždarbiui nustatyti (šių Nuostatų 9 punkto antroji pastraipa) kalendorinius mėnesius, apie kuriuos draudėjai dar nėra pateikę duomenų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui. Pažymoje taip pat turi būti nurodytos draudžiamosios pajamos tų mėnesių, kurie patenka į kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį, o šiame registre nurodyti bendrose ketvirčio pajamose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

III. DRAUDIMO STAŽAS

 

13. Į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi laikotarpiai, per kuriuos buvo mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis gavo Įstatymo nustatytas ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2003, Nr. 114-5114), nedarbo socialinio draudimo išmokas, mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 4-26). Savarankiškai dirbančių asmenų ar asmenų, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jeigu šios įmokos sumokėtos nuo minimaliosios mėnesinės algos (toliau vadinama – MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės negu MMA dydžio sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

14. Jeigu apdraustojo asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, taikomas 30 kalendorinių dienų mėnuo.

Per kalendorinį mėnesį negali būti įskaityta daugiau kaip vienas ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo mėnuo.

141. Laikoma, kad asmenys, nurodyti šių Nuostatų 3.1–3.3 punktuose, yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą atitinkamai pašalpai gauti, jeigu:

141.1. iki laikinojo nedarbingumo pradžios ar iki profesinės reabilitacijos programos pradžios už juos (taikoma tik asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 3.3 punkte) buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 3 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį arba nuo ne mažesnės negu 6 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį (Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktas, Įstatymo 211 straipsnio 1 dalies 2 punktas);

141.2. iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios (Įstatymo 5 straipsnio 6 dalis) už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 3 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 12 mėnesių (iki 2009 m. birželio 30 d.) arba nuo ne mažesnės negu 6 (nuo 2009 m. liepos 1 d. – 9; nuo 2009 m. spalio 1 d. – 12) MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius (Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis);

141.3. iki tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios (Įstatymo 5 straipsnio 6 dalis) už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 7 (nuo 2009 m. liepos 1 d. – 9; nuo 2009 m. spalio 1 d. – 12) MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius (Įstatymo 181 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Papildyta punktu:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

15. Į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi darbo užsienyje laikotarpiai (jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose ar kai asmuo draudžiasi pagal Europos Bendrijų bendrąją sveikatos draudimo sistemą, vadovaujantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, nustatytais 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamento (EEB, EURATOMAS, EAPB) Nr. 259/68), tačiau tik tuo atveju, kai jie nesutampa su laiku, dirbtu Lietuvos Respublikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

16. Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio, iki vaikui sukako dveji metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

TAR pastaba. Šio punkoų nuostatos taikomos Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 3.1–3.3 punktuose nurodytiems asmenims, įgijusiems teisę į motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas ir iki šio nutarimo įsigaliojimo.

Nr. 1778, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7164 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 3-0 (2010-01-09), i. k. 1091100NUTA00001778

 

IV. LIGOS PAŠALPA

 

17. Ligos pašalpa skiriama turintiems teisę ją gauti asmenims šiais atvejais:

17.1. apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais dėl ligos arba traumos, išskyrus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo numatytus ligos pašalpos skyrimo ir mokėjimo atvejus;

17.2. sergantiems šeimos nariams slaugyti, jeigu gydytojo nurodymu būtina slaugyti susirgusį apdraustojo asmens šeimos narį;

17.3. dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų nušalintiems nuo darbo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

 

17.4. apdraustiesiems asmenims, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas. Ši pašalpa skiriama apdraustiesiems asmenims už visą gydymosi tokioje įstaigoje laiką, taip pat vykimo į ją ir grįžimo iš jos laiką.

17.5. vaikų priežiūrai, jeigu vaikų įstaigose nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Papildyta punktu:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

 

17.6. motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), turinčiam teisę gauti ligos pašalpą ir prižiūrinčiam vaiką, kurio priežiūrai suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui, bet šis dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti.

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

17.7. apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu.

Papildyta punktu:

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

 

18. Ligos pašalpa skiriama ir mokama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį ir atleidimo iš darbo dieną, išskyrus šių Nuostatų 3.3 punkte nurodytus asmenis.

Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas, prasidėjęs draudimo laikotarpiu, tęsiasi po atleidimo iš darbo, ligos pašalpa mokama tik dėl tos ligos ar traumos, dėl kurių jis tapo nedarbingas iki atleidimo iš darbo, tačiau ne ilgesnį kaip Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytą laiką.

Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas dėl šeimos nario slaugos, prasidėjęs draudimo laikotarpiu, tęsiasi ir po apdraustojo atleidimo iš darbo, ligos pašalpa mokama tik dėl tos ligos ar traumos, dėl kurių jo slaugomas šeimos narys tapo nedarbingas iki apdraustojo atleidimo iš darbo.

Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, prasidėjęs draudimo laikotarpiu, tęsiasi ir po apdraustojo atleidimo iš darbo, ligos pašalpa mokama tik dėl šios priežasties ar komplikacijų dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, dėl kurių jis tapo nedarbingas iki atleidimo iš darbo.

Jeigu šių Nuostatų 3.3 punkte nurodytų asmenų laikinasis nedarbingumas, prasidėjęs Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytu laikotarpiu, tęsiasi pasibaigus draudimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo draudimo pradžios datos, ligos pašalpa mokama tik dėl tos ligos ar traumos, dėl kurių jis tapo laikinai nedarbingas draudimo laikotarpiu, tačiau ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas, einančias po laikotarpio, kurį šių Nuostatų 3.3 punkte nurodyti asmenys laikomi apdraustaisiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

19. Teisę gauti ligos pašalpą turi apdraustieji asmenys, jeigu jie:

19.1. tampa laikinai nedarbingi dėl šių nuostatų 17 punkte nurodytų priežasčių ir dėl to praranda darbo pajamų, taip pat jeigu tuo laikotarpiu jie negauna ligos pašalpos pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą;

19.2. prieš laikinojo nedarbingumo atsiradimo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 19.3 ir 19.4 punktuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

19.3. iki laikinojo nedarbingumo pradžios yra iki 26 metų ir šių Nuostatų 19.2 punkte nurodyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi nustatyta tvarka įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), kol jie tapo apdraustaisiais asmenimis, neviršija 3 mėnesių;

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Punkto pakeitimai:

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

19.4. iki laikinojo nedarbingumo pradžios šių Nuostatų 19.2 punkte nurodyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir pertrauka nuo šio draudimo pabaigos iki ligos ir motinystės socialinio draudimo pradžios neviršija 3 mėnesių.

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

19.5. šių Nuostatų 3.3 punkte nurodyti asmenys – jeigu jie turi šių Nuostatų 141.1 punkte nurodytą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, o laikinasis nedarbingumas (šių Nuostatų 17 punktas) prasidėjo Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytu laikotarpiu.

Papildyta punktu:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

20. Apdraustiesiems asmenims, gaunantiems valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, tapusiems laikinai nedarbingais šių nuostatų 17.1, 17.3 ir 17.4 punktuose nurodytais atvejais ir dėl to praradusiems darbo pajamų, ligos pašalpa mokama šių nuostatų 32 punkte nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

 

21. Apdraustiesiems asmenims, kurie savanoriškai gydosi nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos specializuotuose stacionaruose, ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokama šių nuostatų 32 punkte nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų vieną kartą per kalendorinius metus.

22. Kai apdraustasis asmuo slaugo sergantį šeimos narį, pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų mokama nuo pirmosios slaugymo dienos, bet ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas.

Sergančio šeimos nario slaugos pašalpa mokama, jeigu gydytojų nurodymu būtina slaugyti šeimos narį.

23. Turinčiam teisę gauti ligos pašalpą šių nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka šeimos nariui, globėjui, slaugančiam sergantį iki 14 metų vaiką, pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų mokama nuo pirmosios slaugymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Turinčiam teisę gauti ligos pašalpą (šių Nuostatų 19 punktas) motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), prižiūrinčiam vaiką, kurio priežiūrai suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui, pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų mokama nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Ligos pašalpa šiuo laikotarpiu mokama, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti. Sprendimą dėl asmens sveikatos būklės priima gydantis gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

24. Turinčiam teisę gauti ligos pašalpą šių Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka šeimos nariui ar globėjui, slaugančiam stacionare bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų, taip pat šeimos nariui, globėjui ar rūpintojui, slaugančiam stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, kurių sąrašą bendru įsakymu tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras, pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų mokama nuo pirmosios slaugymo dienos už visą reikiamą slaugos laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

25. Kai teisės aktų nustatyta tvarka ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatomas karantino režimas, ligos pašalpa dėl šios priežasties nušalintiems nuo darbo apdraustiesiems asmenims mokama šių nuostatų 32 punkte nustatyta tvarka visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo.

26. Užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų metu, kai apdraustasis asmuo nuo darbo laikinai nušalinamas kaip užkrečiamosios ligos sukėlėjo nešiotojas ir negalima jo perkelti į kitą darbą, ligos pašalpa apskaičiuojama pagal kompensuojamąjį uždarbį, gautą tik toje darbovietėje, kurioje apdraustasis asmuo nušalintas nuo darbo, ir mokama šių nuostatų 32 punkte nustatyta tvarka.

27. Kai teisės aktų nustatyta tvarka vaikų įstaigose nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to atsirado būtinybė prižiūrėti vaiką, ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų mokama šių nuostatų 23 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

28. Apdraustajam asmeniui, kuris gydosi sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas, ligos pašalpa mokama šių nuostatų 32 punkte nustatyta tvarka už visą gydymosi joje laiką, taip pat vykimo į šią įstaigą ir grįžimo iš jos laiką.

281. Tais atvejais, kai apdraustajam asmeniui, pasibaigus laikinajam nedarbingumui dėl šių Nuostatų 17.1, 17.3, 17.4 punktuose nurodytų priežasčių, be pertraukos išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl šių Nuostatų 17.2, 17.5–17.7 punktuose nurodytų priežasčių, ligos pašalpa dėl pasikeitusių priežasčių mokama atitinkamai pagal Įstatymo 14 straipsnio 3 ar 4 dalies nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

282. Tais atvejais, kai apdraustajam asmeniui, pasibaigus laikinajam nedarbingumui dėl šių Nuostatų 17.2, 17.5–17.7 punktuose nurodytų priežasčių, be pertraukos išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl šių Nuostatų 17.1, 17.3, 17.4 punktuose nurodytų priežasčių, ligos pašalpa dėl pasikeitusių priežasčių mokama pagal Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

29. Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas šių Nuostatų 17.1, 17.4 ir 17.7 punktuose nustatytais atvejais atsirado to asmens mokamų kasmetinių atostogų metu, ligos pašalpa mokama šių Nuostatų 20, 21, 28 ir 32 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

 

30. Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas dėl šių nuostatų 17 punkte nurodytų priežasčių atsirado to asmens nemokamų atostogų metu, ligos pašalpa mokama šių nuostatų 20–28 ir 32 punktuose nustatyta tvarka nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo turėjo pradėti dirbti.

31. Atsiradus laikinajam nedarbingumui nušalinimo nuo darbo (pareigų), sustabdant darbo užmokesčio mokėjimą, laikotarpiu, išskyrus šių nuostatų 25 punkte numatytus atvejus, ligos pašalpa mokama šių nuostatų 20–28 ir 32 punktuose nustatyta tvarka nuo tos dienos, kurią darbuotojas turėjo pradėti dirbti.

Tokia pat tvarka ligos pašalpa mokama, jeigu apdraustasis asmuo nušalinamas nuo darbo ligos metu.

32. Apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais šių nuostatų 17.1, 17.3 ir 17.4 punktuose nurodytais atvejais, ligos pašalpą 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, moka darbdavys. Jeigu darbuotojas dirba keliose darbovietėse, už 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas moka kiekvienas darbdavys.

Nuo trečiosios kalendorinės nedarbingumo dienos šių nuostatų 34 punkte nustatyto dydžio ligos pašalpa mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Ši pašalpa mokama, kol asmuo atgauna darbingumą arba pripažįstamas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Tuo atveju, kai asmeniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ligos pašalpa mokama iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos.

Apdraustiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais šių Nuostatų 17.7 punkte nurodytu atveju, ligos pašalpa nuo pirmosios laikino nedarbingumo dienos iki tol, kol tampa darbingas arba pripažįstamas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų.

Apdraustiems asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 3.3 punkte, tapusiems laikinai nedarbingais šių Nuostatų 17.1, 17.3 ir 17.4 punktuose nurodytais atvejais, ligos pašalpa pradedama mokėti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ir mokama tol, kol asmuo atgauna darbingumą arba pripažįstamas nedarbingu ar iš dalies darbingu, arba iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

33. Ligos pašalpa, kurią moka darbdavys 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negali būti mažesnė negu 80 procentų ir didesnė negu 100 procentų pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

 

34. Ligos pašalpa, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų nuo trečiosios iki septintosios (įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo dienos, lygi 40 procentų, o nuo aštuntosios laikinojo nedarbingumo dienos – 80 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, išskyrus šių Nuostatų 17.2, 17.5–17.7 punktuose nustatytus atvejus. Apdraustųjų asmenų, šių Nuostatų 17.2, 17.5, 17.6 punktuose numatytais atvejais slaugančių sergančius šeimos narius arba prižiūrinčių vaiką (vaikus), ligos pašalpa lygi 85 procentams pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Apdraustiesiems asmenims, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu (šių Nuostatų 17.7 punktas), ligos pašalpa lygi 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Tačiau ligos pašalpa, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė už nedarbingumo atsiradimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį.

Ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis, apskaičiuojama pagal kompensuojamąjį uždarbį, nustatytą atitinkamai taikant Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnio nuostatas. Jeigu skaičiuotinu laikotarpiu kompensuojamajam uždarbiui nustatyti šie asmenys turėjo ir draudžiamųjų pajamų kaip apdraustieji pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, jų draudžiamosios pajamos sumuojamos ir pagal šias susumuotas pajamas nustatomas ligos pašalpos dydis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

35. Ligos pašalpa nemokama, jeigu atitinkamos institucijos nustato, kad apdraustasis asmuo:

35.1. tapo laikinai nedarbingas dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 770, 2003-06-17, Žin., 2003, Nr. 59-2664 (2003-06-20), i. k. 1031100NUTA00000770

 

35.2. sužalojo savo sveikatą arba apsimetė sergančiu;

35.3. tapo laikinai nedarbingas dėl neblaivumo (girtumo) ar piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

36. Asmenims, pažeidusiems gydytojo nustatytą gydymo ir slaugos režimą, paskirtu laiku be pateisinamos priežasties neatvykusiems pas gydytoją arba, kaip nustatyta teisės aktų, pasitikrinti darbingumo, ligos pašalpa teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) arba skyriaus direktoriaus įgalioto teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu gali būti neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, o neatvykusiems pagal gydytojų siuntimą patikrinimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą ar Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinę komisiją – visam laikui nuo tos dienos, kurią jie turėjo atvykti pasitikrinti.

Jeigu apdraustasis asmuo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros laikotarpiu, nustatytu šių Nuostatų 17.6 punkte, dirba ir dėl ligos, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros nepraranda darbo pajamų arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros trukmę, ligos pašalpa už tą laikotarpį nemokama. Šiuos pažeidimus gali nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai ar darbdavio sudaryta komisija.

Žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančių asmenų elgesio taisyklių nedarbingumo metu, nustatytų sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, pažeidimus nustato žvalgybos institucijos. Dokumentus su duomenimis apie galimus žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančių asmenų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui turi teisę pateikti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

 

37. Už sugaištą laiką, įstatymo nustatytą kai kurių kategorijų darbuotojų medicininei apžiūrai, ligos pašalpa nemokama.

 

IV1. PROFESINĖS REABILITACIJOS PAŠALPA

 

371. Teisę gauti profesinės reabilitacijos pašalpą turi apdraustieji, nurodyti Įstatymo 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse, jeigu jie:

371.1. dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negauna darbo pajamų;

371.2. iki profesinės reabilitacijos programos pradžios turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Teisę gauti profesinės reabilitacijos pašalpą taip pat turi asmenys, kurie atitinka šių Nuostatų 371.1 ir 371.2 punktuose nurodytas sąlygas, tačiau buvo atleisti iš darbo ligos, kuri yra viena iš priežasčių, lėmusių profesinės reabilitacijos poreikį, metu ar dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu;

371.3. yra šių Nuostatų 3.3 punkte nurodyti asmenys, kurie per 24 mėnesius nuo socialinio draudimo įmokų sumokėjimo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalį iki profesinės reabilitacijos programos pradžios turi lygias MMA dydžiui arba didesnes mėnesio draudžiamąsias pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

372. Profesinės reabilitacijos pašalpa turinčiam teisę ją gauti asmeniui skiriama už dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį ir mokama nuo pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos, kol asmuo tampa darbingas arba pripažįstamas nedarbingu ar iš dalies darbingu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų. Ši pašalpa mokama kiekvieną mėnesį (už praėjusį mėnesį).

Profesinės reabilitacijos pašalpa neturinčiam pagal Įstatymą teisės ją gauti asmeniui skiriama už dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį ir mokama laikantis Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 (Žin., 2005, Nr. 51-1699), iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

373. Profesinės reabilitacijos pašalpa, mokama pagal Įstatymą, lygi 85 procentams pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, apskaičiuoto šių nuostatų 5-12 punktuose nustatyta tvarka.

Profesinės reabilitacijos pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį galiojusių dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

374. Profesinės reabilitacijos pašalpa neskiriama, jeigu asmuo nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje, nepaisant to, kad asmeniui nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis ir išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas.

375. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas sustabdomas ar nutraukiamas teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) ar skyriaus direktoriaus įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu, gavus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinės darbo biržos (toliau vadinama – teritorinė darbo birža) pranešimą apie profesinės reabilitacijos programos sustabdymą ar nutraukimą.

376. Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas sustabdomas ar nutraukiamas nuo tos dienos, nuo kurios sustabdomas ar nutraukiamas asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje.

377. Paskirtosios profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas taip pat sustabdomas asmens laikinojo nedarbingumo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų (nepertraukiamai).

378. Sustabdytos profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas atnaujinamas nuo dienos, kai asmuo vėl tęsia anksčiau pradėtą profesinės reabilitacijos programą, gavus iš teritorinės darbo biržos pranešimą apie profesinės reabilitacijos programos atnaujinimą.

379. Paskirtosios profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas nutraukiamas, kai:

379.1. asmuo miršta;

379.2. baigiasi profesinės reabilitacijos programos laikas;

379.3. gaunamas teritorinės darbo biržos pranešimas, kad profesinės reabilitacijos programa nutraukiama;

379.4. profesinės reabilitacijos programos dalyvio laikinas nedarbingumas tęsiasi ilgiau negu 60 kalendorinių dienų (nepertraukiamai).

3710. Tuo atveju, kai asmeniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (apie tai pažymėta nedarbingumo pažymėjime) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 (Žin., 2005, Nr. 83-3078), nustatyta tvarka pažymėjimą yra pratęsęs 11 darbo dienų ir jį užbaigęs, o profesinės reabilitacijos programa pradedama anksčiau ir asmuo įgyja teisę gauti profesinės reabilitacijos pašalpą, profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama nuo pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Ligos pašalpa, paskirta tiek pagal Įstatymą, tiek pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, už laikotarpį, sutampantį su profesinės reabilitacijos laikotarpiu, nemokama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

 

V. MOTINYSTĖS PAŠALPA

 

38. Teisę gauti motinystės pašalpą turi asmenys, jeigu jie:

38.1. apdrausti šios rūšies draudimu pagal Įstatymo 4 straipsnio 1–3 dalis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

38.2. įstatymų nustatyta tvarka išleisti nėštumo ir gimdymo atostogų arba pagal Įstatymo 5 straipsnio 6 dalį yra prilyginti asmenims, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

38.3. iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių (iki 2009 m. birželio 30 d.) arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus šių Nuostatų 38.4 ir 38.5 punktuose nurodytus atvejus; nuo 2009 m. liepos 1 d. iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 9 mėnesių, o nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus šių Nuostatų 38.4 ir 38.5 punktuose nurodytus atvejus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

38.4. iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios yra iki 26 metų ir šių Nuostatų 38.3 punkte nurodyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi nustatyta tvarka įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), kol jie tapo apdraustaisiais asmenimis, neviršija 3 mėnesių;

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Punkto pakeitimai:

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

38.5. iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios šių Nuostatų 38.3 punkte nurodyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir pertrauka nuo šio draudimo pabaigos iki ligos ir motinystės socialinio draudimo pradžios neviršija 3 mėnesių.

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

38.6. yra šių Nuostatų 3.2 ir 3.3 punktuose nurodyti asmenys, už kuriuos per 24 mėnesius nuo socialinio draudimo pradžios datos iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės negu šio laikotarpio MMA suma.

Papildyta punktu:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

 

381. Šių Nuostatų 3.1 punkte nurodyti asmenys laikomi apdraustaisiais, jeigu jie Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, iki pagal Įstatymo 5 straipsnio 6 dalį tampa prilyginti asmenims, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį pagal Įstatymą nustatytą laikotarpį.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

39. Motinystės pašalpa mokama šių Nuostatų 38 punkte nurodytoms moterims Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 17 straipsnio 1–4 dalyse nustatyta tvarka.

Apdraustajam asmeniui, paskirtam naujagimio globėju, motinystės pašalpa mokama Įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 975, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5052 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000975

 

40. Motinystės pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokama 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tačiau ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį.

Jeigu apdraustajam, kuris teisę gauti motinystės pašalpą įgijo iki 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai), gimė daugiau negu vienas vaikas (po 2011 m. birželio 30 d.), išmokama motinystės pašalpa, padidinta atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, o jeigu motinystės pašalpa jau buvo išmokėta iki šių vaikų gimimo, išmokamas jau išmokėtos pašalpos ir motinystės pašalpos, padidintos atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, skirtumas.

Motinystės pašalpa savarankiškai dirbantiems asmenims ir asmenims, gaunantiems pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, apskaičiuojama pagal kompensuojamąjį uždarbį, nustatytą atitinkamai taikant Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnio nuostatas. Jeigu skaičiuotinu laikotarpiu kompensuojamajam uždarbiui nustatyti šie asmenys turėjo ir draudžiamųjų pajamų kaip apdraustieji pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, jų draudžiamosios pajamos sumuojamos ir pagal šias susumuotas pajamas nustatomas motinystės pašalpos dydis. Pagal šią draudžiamųjų pajamų sumą motinystės pašalpa mokama nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjime nurodytu laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

 

41. Motinystės pašalpa už laikotarpį, sutampantį su kasmetinių atostogų laikotarpiu, mokama šių Nuostatų 39 ir 40 punktuose nustatyta tvarka. Nemokamų atostogų laikotarpiu motinystės pašalpa nemokama.

Kai apdraustasis asmuo motinystės pašalpos gavimo laikotarpiu turi draudžiamųjų pajamų, tačiau jos yra mažesnės už motinystės pašalpą (šių pašalpų sumą), jam mokamas apskaičiuotos pašalpos (pašalpų bendros sumos) ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. Į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos pagal autorines sutartis už darbą, atliktą iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos, taip pat Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos motinystės (tėvystės) pašalpos dėl kito vaiko gimimo. Asmenys, gaunantys pajamų tik iš sporto, atlikėjo veiklos, pagal autorines sutartis arba iš individualios veiklos, laikomi turinčiais draudžiamųjų pajamų visą mėnesį, jeigu valstybinio socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės negu MMA; priešingu atveju šių asmenų draudžiamųjų pajamų laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu. Minėtam laikotarpiui nustatyti draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnį. Ūkininkams ir jų partneriams, įgijusiems teisę gauti pašalpą, pašalpa mokama neatsižvelgiant į pajamas, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

Nr. 1778, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7164 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 3-0 (2010-01-09), i. k. 1091100NUTA00001778

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

TAR pastaba. 41 punkto antroji pastraipa (2011 m. balandžio 13 d. redakcija; Žin., 2011, Nr. 46-2180) tiek, kiek joje nenustatyta, kad mokant motinystės pašalpą į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos visos darbinės veiklos pajamos, gautos nėštumo ir gimdymo atostogų metu iš ne per jas vykdytos darbinės veiklos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnio 2 daliai.

2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 26-1200 (2012-02-29), i. k. 1121000NUTARG121200           

 

42. Moteriai, atleistai iš darbo nėštumo metu arba nėštumo ir gimdymo atostogų metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė darbo sutartis arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 75-2271) ir Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatyme (Žin., 2008, Nr. 131-5022) nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, ir turinčiai šių Nuostatų 38.3 punkte nurodytą draudimo stažą arba neįgijusiai reikiamo stažo dėl aplinkybių, nurodytų šių Nuostatų 38.4 ir 38.5 punktuose, motinystės pašalpa mokama šių Nuostatų 39 punkte nustatyta tvarka. Motinystės pašalpa mokama Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, jeigu teisė ją gauti atsiranda prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu.

Moteriai, turinčiai šių Nuostatų 38.3 punkte nurodytą draudimo stažą, tačiau neįgijusiai teisės gauti motinystės pašalpos dėl to, kad iki 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai) nėštumo metu arba nėštumo ir gimdymo atostogų metu buvo atleista iš darbo pasibaigus darbo sutarčiai, motinystės pašalpa mokama nuo 2011 m. liepos 1 d. už likusį po šios dienos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Tais atvejais, kai šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytam asmeniui, atleidžiamam iš darbo, išmokama išeitinė išmoka ar kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, paskirta motinystės pašalpa mokama neatsižvelgiant į šias draudžiamąsias pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

 

V1. TĖVYSTĖS PAŠALPA

 

421. Teisę gauti tėvystės pašalpą turi tėvas, kuris:

421.1. apdraustas ligos ir motinystės socialiniu draudimu pagal Įstatymo 4 straipsnio 1–3 dalis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

421.2. įstatymų nustatyta tvarka išleistas tėvystės atostogų, iki vaikui sukaks vienas mėnuo, arba pagal Įstatymo 5 straipsnio 6 dalį yra prilyginama, kad jis išleistas šių atostogų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

421.3. per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių (nuo 2009 m. liepos 1 d. – ne trumpesnį kaip 9 mėnesių; nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių) ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą arba neįgijo reikiamo stažo dėl aplinkybių, nurodytų šių Nuostatų 421.5 ir 421.6 punktuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

421.4. Neteko galios nuo 2010-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin. 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

421.5. iki tėvystės atostogų pradžios yra ne vyresnis kaip 26 metų ir šių Nuostatų 421.3 punkte nurodyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi nustatyta tvarka įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), kol jis tapo apdraustuoju asmeniu, neviršija 3 mėnesių;

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Punkto pakeitimai:

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

421.6. iki tėvystės atostogų pradžios šių Nuostatų 421.3 punkte nurodyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiamas kaip asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir pertrauka nuo šio draudimo pabaigos iki ligos ir motinystės socialinio draudimo pradžios neviršija 3 mėnesių.

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

421.7. yra iš šių Nuostatų 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytų asmenų, kurie per 24 mėnesius nuo socialinio draudimo įmokų sumokėjimo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalį iki pirmosios tėvystės atostogų dienos (Įstatymo 5 straipsnio 6 dalis) turi lygias MMA dydžiui arba didesnes mėnesio draudžiamąsias pajamas.

Papildyta punktu:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

422. Šių Nuostatų 3.1 punkte nurodyti asmenys laikomi apdraustaisiais, jeigu jie Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, iki pagal Įstatymo 5 straipsnio 6 dalį tampa prilyginti asmenims, kuriems suteiktos tėvystės atostogos, yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį pagal Įstatymą nustatytą laikotarpį.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

423. Tėvystės pašalpa mokama tėvystės atostogų laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukanka vienas mėnuo. Jeigu apdraustasis asmuo pasinaudoja ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama už šią atostogų dalį, iki vaikui sukanka vienas mėnuo, bet ne ilgiau. Tėvystės pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms.

Kai apdraustasis asmuo tėvystės pašalpos gavimo laikotarpiu turi draudžiamųjų pajamų, tačiau jos yra mažesnės už tėvystės pašalpą, jam mokamas apskaičiuotos pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. Į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos pagal autorines sutartis už darbą, atliktą iki pirmosios tėvystės atostogų dienos. Asmenys, gaunantys pajamų tik iš sporto, atlikėjo veiklos, pagal autorines sutartis arba iš individualios veiklos, laikomi turinčiais draudžiamųjų pajamų visą mėnesį, jeigu valstybinio socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės negu MMA; priešingu atveju šių asmenų draudžiamųjų pajamų laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu. Minėtam laikotarpiui nustatyti draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnį. Ūkininkams ir jų partneriams, įgijusiems teisę gauti pašalpą, pašalpa mokama neatsižvelgiant į pajamas, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

Nr. 1778, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7164 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 3-0 (2010-01-09), i. k. 1091100NUTA00001778

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

424. Tėvystės pašalpa mokama 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už tėvystės atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį.

Tėvystės pašalpa savarankiškai dirbantiems asmenims ir asmenims, gaunantiems pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, apskaičiuojama pagal kompensuojamąjį uždarbį, nustatytą atitinkamai taikant Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnio nuostatas. Jeigu skaičiuotinu laikotarpiu kompensuojamajam uždarbiui nustatyti šie asmenys turėjo ir draudžiamųjų pajamų kaip apdraustieji pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, jų draudžiamosios pajamos sumuojamos ir pagal šias susumuotas pajamas nustatomas tėvystės pašalpos dydis. Pagal šią draudžiamųjų pajamų sumą tėvystės pašalpa mokama šių Nuostatų 423 punkto nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

425. Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

VI. MOTINYSTĖS (TĖVYSTĖS) PAŠALPA

 

43. Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, kuris:

43.1. apdraustas šios rūšies draudimu pagal Įstatymo 4 straipsnio 1–3 dalis, išskyrus atvejus, numatytus Įstatymo 19 straipsnio 6 ir 7 dalyse;

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

43.2. įstatymų nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros atostogų, išskyrus antraisiais vaiko priežiūros metais, kai motinystės (tėvystės) pašalpa paskirta, iki vaikui sueis dveji metai, atvejį, numatytą Įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje, arba kai pagal Įstatymo 5 straipsnio 6 dalį yra prilyginama, kad jis išleistas vaiko priežiūros atostogų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

 

43.3. per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių (nuo 2009 m. liepos 1 d. – ne trumpesnį kaip 9 mėnesių; nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių) ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, apskaičiuotą vadovaujantis šių Nuostatų 13–16 punktais, išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 43.4 ir 43.5 punktuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

43.4. iki vaiko priežiūros atostogų pradžios yra iki 26 metų ir šių Nuostatų 43.3 punkte nurodyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi nustatyta tvarka įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), kol jis tapo apdraustuoju asmeniu, neviršija 3 mėnesių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

43.5. iki vaiko priežiūros atostogų pradžios šių Nuostatų 43.3 punkte nurodyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiamas kaip asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte, ir pertrauka nuo šio draudimo pabaigos iki ligos ir motinystės socialinio draudimo pradžios neviršija 3 mėnesių.

43.6. yra iš šių Nuostatų 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytų asmenų, kurie per 24 mėnesius nuo socialinio draudimo įmokų sumokėjimo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalį iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos (Įstatymo 5 straipsnio 6 dalis) turi lygias MMA dydžiui arba didesnes mėnesio draudžiamąsias pajamas.

Papildyta punktu:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

431. Šių Nuostatų 3.1 punkte nurodyti asmenys laikomi apdraustaisiais, jeigu jie Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, iki pagal Įstatymo 5 straipsnio 6 dalį tampa prilyginti asmenims, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį pagal Įstatymą nustatytą laikotarpį.

Papildyta punktu:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

44. Motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama turinčiam teisę ją gauti apdraustajam asmeniui vaiko priežiūros atostogų metu, kol vaikui sueis vieni arba dveji metai, arba vaiko priežiūros atostogų, suteiktų įsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti, metu, jeigu įmotė (įtėvis) anksčiau negavo motinystės (tėvystės) pašalpos tam pačiam vaikui prižiūrėti vaiko priežiūros atostogų, suteiktų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, metu. Ši pašalpa mokama vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, iki vaikui sukanka vieni arba dveji metai, įskaitant vaiko gimimo dieną, arba 3 mėnesius nuo vaiko priežiūros atostogų, įsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti, suteikimo. Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama už praėjusį mėnesį.

Asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 3.1–3.3 punktuose, motinystės (tėvystės) pašalpa pradedama mokėti nuo kitos dienos po motinystės pašalpos mokėjimo pasibaigimo ir mokama, iki vaikui sukanka vieni arba dveji metai, arba 3 mėnesius nuo vaiko priežiūros atostogų, įsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti, suteikimo. Jeigu asmuo pirmaisiais vaiko auginimo metais turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, bet šios pajamos mažesnės negu motinystės (tėvystės) pašalpos dydis, šiam asmeniui mokama šios pašalpos dalis šių Nuostatų 481 punkto nustatyta tvarka.

Jeigu kitas iš tėvų (įtėvių), atitinkantis šių Nuostatų 43 punkto reikalavimus, kreipiasi dėl motinystės (tėvystės) pašalpos už tą patį vaiką (ar tuos pačius vaikus), šios pašalpos mokėjimo trukmė nustatoma pagal pirmojo iš tėvų (įtėvių) pasirinkimą. Pasirinkta motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo trukmė vėliau nekeičiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

Nr. 975, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5052 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000975

 

45. Jeigu motina negavo motinystės pašalpos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, motinystės (tėvystės) pašalpa turintiems teisę ją gauti šių nuostatų 43 punkte nurodytiems asmenims skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

46. Kai moteriai, gaunančiai motinystės (tėvystės) pašalpą, suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ir ji įgyja teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, jai mokamos abi šios pašalpos, tačiau bendra pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 procentų pašalpos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai viena iš šių pašalpų paskirta pagal Įstatymo nuostatas, galiojusias iki 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai).

Kai apdraustasis, gaunantis motinystės (tėvystės) pašalpą, įgyja teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą už kitą vaiką, jam mokamos abi šios motinystės (tėvystės) pašalpos, nesvarbu, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Šiuo atveju skiriant pašalpą laikotarpis, iš kurio draudžiamųjų pajamų apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, maksimalus ir minimalus mėnesinis kompensuojamasis uždarbis ir pašalpos minimalus dydis, nustatomas įvertinant kitą dieną po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, o jeigu šių atostogų asmuo neturėjo – vaiko gimimo dieną.

Kai vaiko priežiūros atostogos skirtingų vaikų priežiūrai tuo pat metu suteikiamos motinai (įmotei) ir tėvui (įtėviui), kiekvienam mokama motinystės (tėvystės) pašalpa tik už tą vaiką, kurio priežiūrai šios atostogos suteiktos

Punkto pakeitimai:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

 

47. Jeigu motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį gavusi motina mirė, motinystės (tėvystės) pašalpa turintiems teisę ją gauti šių nuostatų 43 punkte nurodytiems asmenims skiriama nuo motinos mirties dienos.

48. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sukaks vieni metai, yra 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis vieni metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 70 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 40 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis 3 mėnesius nuo vaiko priežiūros atostogų, įsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti, suteikimo, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, yra 70 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tais atvejais, kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas arba įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama. Atsižvelgiant į pasirinktą pašalpos mokėjimo trukmę, nustatyto dydžio motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama ir mokama visiems apdraustiesiems, kurie teisę ją gauti įgijo nuo 2011 m. liepos 1 dienos.

Motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė nei vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalis.

Jeigu apdraustajam asmeniui gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra visų šių vaikų priežiūros atostogose, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t. t.), tačiau mokama bendra pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tačiau jeigu dviejų vaikų priežiūrai vaiko priežiūros atostogos suteikiamos abiem tėvams atskiriems vaikams prižiūrėti, motinystės (tėvystės) pašalpa mokama kiekvienam iš tėvų šių Nuostatų 44, 46, 481, 49 punktuose ir šiame punkte nustatyta tvarka.

Kai apdraustasis asmuo dirba ne vienoje darbovietėje, motinystės (tėvystės) pašalpa jam apskaičiuojama pagal gautą kompensuojamąjį uždarbį visose darbovietėse (į kompensuojamąjį uždarbį įskaitomos visos socialinio draudimo pašalpos). Jeigu apdraustasis asmuo, esantis vaiko priežiūros atostogose, įsidarbina kitoje darbovietėje ir šioje darbovietėje jam suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, motinystės (tėvystės) pašalpa iš naujo neskiriama.

Motinystės (tėvystės) pašalpa savarankiškai dirbantiems asmenims ir asmenims, gaunantiems pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, apskaičiuojama pagal kompensuojamąjį uždarbį, nustatytą atitinkamai taikant Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnio nuostatas. Jeigu skaičiuotinu laikotarpiu kompensuojamajam uždarbiui nustatyti šie asmenys turėjo ir draudžiamųjų pajamų kaip apdraustieji pagal Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, jų draudžiamosios pajamos sumuojamos ir pagal šias susumuotas pajamas nustatomas motinystės (tėvystės) pašalpos dydis. Pagal šią draudžiamųjų pajamų sumą motinystės (tėvystės) pašalpa mokama šio punkto pirmosios, antrosios, trečiosios ir ketvirtosios pastraipų ir šių Nuostatų 44–47 punktų nustatyta tvarka.

Kai apdraustajam asmeniui suteikiamos pakartotinės vaiko priežiūros atostogos už tą patį vaiką ir jis turi teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, atnaujinamas anksčiau paskirtos pašalpos mokėjimas.

Kai apdraustasis vienu metu gauna kelias motinystės (tėvystės) pašalpas už skirtingus vaikus, šių pašalpų bendra suma negali būti didesnė kaip 100 procentų pašalpos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai viena iš šių pašalpų paskirta pagal Įstatymo nuostatas, galiojusias iki 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 215, 2004-02-25, Žin., 2004, Nr. 32-1020 (2004-02-28), i. k. 1041100NUTA00000215

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 1778, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7164 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 3-0 (2010-01-09), i. k. 1091100NUTA00001778

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

Nr. 975, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5052 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000975

 

481. Kai apdraustasis asmuo, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis vieni metai, turi draudžiamųjų pajamų, kurios yra mažesnės už motinystės (tėvystės) pašalpą (kai mokamos dvi pašalpos, – už bendrą šių pašalpų sumą), jam mokamas apskaičiuotos pašalpos (šių pašalpų bendros sumos) ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. Į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos pagal autorines sutartis už darbą, atliktą iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos, taip pat Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos dėl kito vaiko gimimo. Mokant pašalpas asmenims, gaunantiems pajamas tik iš sporto, atlikėjo veiklos, pagal autorines sutartis arba iš individualios veiklos, laikoma, kad draudžiamųjų pajamų jie turėjo visą mėnesį, jeigu valstybinio socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės negu MMA; priešingu atveju šių asmenų draudžiamųjų pajamų laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu. Draudžiamosios pajamos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 181, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnį. Ūkininkams ir jų partneriams, įgijusiems teisę gauti pašalpą, pašalpa mokama neatsižvelgiant į pajamas, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos.

Minėtas skirtumas nemokamas, jeigu kitam iš tėvų suteikiamos to paties vaiko (ar tų pačių vaikų) priežiūros atostogos ir jis pradeda gauti motinystės (tėvystės) pašalpą (ar pašalpas).

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Punkto pakeitimai:

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

Nr. 1778, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7164 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 3-0 (2010-01-09), i. k. 1091100NUTA00001778

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

TAR pastaba. 48-1 punkto pirmoji pastraipa (2011 m. birželio 29 d. redakcija; Žin., 2011, Nr. 79-3868) tiek, kiek joje nenustatyta, kad jeigu apdraustasis, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis vieni metai, turi iš jų metu vykdytos darbinės veiklos gautų pajamų, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nėra draudžiamosios pajamos ir jų dydis mažesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą (bendrą šių pašalpų sumą), jam mokamas šios pašalpos (bendros šių pašalpų sumos) ir jo atitinkamą mėnesį turėtų darbinės veiklos pajamų skirtumas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 39 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat tiek, kiek joje nenustatyta, kad mokant motinystės (tėvystės) pašalpą į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos visos darbinės veiklos pajamos, gautos vaiko priežiūros atostogų metu iš ne per jas vykdytos darbinės veiklos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnio 1 daliai.

2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 26-1200 (2012-02-29), i. k. 1121000NUTARG121200           

 

49. Jeigu vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, įstatymų nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis motinystės (tėvystės) pašalpą, atleidžiamas iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė darbo sutartis arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatyme  nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, jam paskirta motinystės (tėvystės) pašalpa mokama šių Nuostatų 44, 45, 46, 47 ir 481 punktuose nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytam asmeniui, atleidžiamam iš darbo, išmokama išeitinė išmoka ar kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimas tęsiamas neatsižvelgiant į šias draudžiamąsias pajamas.

Jeigu vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, turintis šių Nuostatų 43.3 punkte nurodytą draudimo stažą, buvo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė darbo sutartis arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatyme nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, ir dėl to negavo vaiko priežiūros atostogų, jam motinystės (tėvystės) pašalpa mokama šių Nuostatų 44, 45, 46, 47 ir 481 punktuose nustatyta tvarka.  

Jeigu vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, turintis šių Nuostatų 43.3 punkte nurodytą draudimo stažą, neįgijo teisės gauti motinystės (tėvystės) pašalpos dėl to, kad iki 2011 m. birželio 30 d. (įskaitytinai) buvo atleistas iš darbo pasibaigus darbo sutarčiai, motinystės (tėvystės) pašalpa jam mokama nuo 2011 m. liepos 1 d. šių Nuostatų 44, 45, 46, 47 ir 481 punktuose nustatyta tvarka.

Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama Įstatymo 19 straipsnio 6 ir 7 dalių nustatyta tvarka, jeigu teisė ją gauti atsiranda prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

 

VII. PAŠALPŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

50. Pagrindas skirti ir mokėti ligos arba motinystės pašalpas yra elektroninis nedarbingumo pažymėjimas arba elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, išduotas per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau vadinama – EPTS).

Pametus profesinės reabilitacijos pažymėjimą, profesinės reabilitacijos pašalpa išmokama pagal jo dublikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

 

51. Darbdavys (jo įgaliotas asmuo) apie išduotą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą informuojamas per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau vadinama – EDAS) arba, kai darbdavys EDAS nesinaudoja, pranešimą darbdaviui apie išduotą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą pateikia pats apdraustasis asmuo, išskyrus asmenis, nurodytus šių Nuostatų 3.3 punkte. Darbdavys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po pateikimo privalo apskaičiuoti ligos pašalpą iš darbdavio lėšų šių Nuostatų 32 punkte nustatytais atvejais ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens kreipimosi užpildyti pranešimą, kurio reikia ligos socialinio draudimo pašalpai skirti (forma NP–SD).

Darbdavys (jo įgaliotas asmuo) apie išduotą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą informuojamas per EDAS arba, kai darbdavys EDAS nesinaudoja, pranešimą darbdaviui apie išduotą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą pateikia pats apdraustasis asmuo, išskyrus asmenis, nurodytus šių Nuostatų 3.1–3.3 punktuose. Darbdavys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi privalo užpildyti pranešimą, kurio reikia motinystės socialinio draudimo pašalpai skirti (forma NP–SD).

Motinystės pašalpa pagal nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą skiriama ir mokama už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį neatsižvelgiant į faktinį iki gimdymo praėjusių dienų skaičių.

Pranešimo, kurio reikia socialinio draudimo pašalpai skirti (forma NP–SD), pildymo ir pateikimo taisykles tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

 

52. Ligos pašalpa, profesinės reabilitacijos pašalpa, motinystės pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu ir tėvystės pašalpa mokama už darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 dienų darbo savaitė) atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu perkeltas poilsio dienas.

Motinystės (tėvystės) mėnesinė pašalpa vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu apskaičiuojama pagal teisės į pašalpą atsiradimo metų vidutinį darbo dienų per mėnesį skaičių (taikoma 5 dienų darbo savaitė). Ne viso mėnesio pašalpa apskaičiuojama pagal kalendorines to mėnesio dienas.

Kai ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu apdraustajam išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos, minėtosios pašalpos mokamos neatsižvelgiant į tai, kad nuo šių išmokų mokamos socialinio draudimo įmokos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

 

53. Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas apskaičiuojamas pagal draudimo laikotarpius, per kuriuos buvo skaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui arba gautos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės), nedarbo socialinio draudimo išmokos. Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir/ar darboviečių pateiktas pažymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

 

54. Ligos pašalpa už 2 pirmąsias ligos dienas išmokama darbo užmokesčio mokėjimo terminais tose darbovietėse, kuriose apdraustasis dirbo iki susirgimo dienos.

55. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų skiria ir moka teritorinis skyrius.

Pašalpoms gauti turi būti pateikti:

ligos pašalpai – prašymas ir nedarbingumo pažymėjimas (išskyrus atvejus, kai išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas per EPTS) bei pranešimas, kurio reikia ligos socialinio draudimo pašalpai skirti (forma NP-SD). Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 19.3 punkte, taip pat turi pateikti ir mokslo baigimą įrodantį dokumentą, o asmenys, nurodyti 19.4 punkte, – ir pažymą apie jų draudimo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus pabaigą. Šią pažymą išduoda buvusi tarnyba (darbovietė) arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius;

profesinės reabilitacijos pašalpai – prašymas ir profesinės reabilitacijos pažymėjimas;

motinystės pašalpai – prašymas, taip pat nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas (išskyrus atvejus, kai išduotas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas per EPTS) bei pranešimas, kurio reikia motinystės socialinio draudimo pašalpai skirti (forma NP–SD). Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 38.4 punkte, taip pat turi pateikti ir mokslo baigimą įrodantį dokumentą, o asmenys, nurodyti 38.5 punkte, – ir pažymą apie jų draudimo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus pabaigą. Šią pažymą išduoda buvusioji tarnyba (darbovietė) arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius. Kai kreipiamasi dėl pašalpos didinimo pagal šių Nuostatų 40 punktą, pateikiami vaikų gimimo liudijimai (civilinės metrikacijos skyriaus išduotas dokumentas, kai vaikų gimimo liudijimai neišduodami);

tėvystės pašalpai – prašymas, įsakymo (potvarkio) dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašas, vaiko gimimo liudijimas arba vaiko gimimo pažymėjimas ir santuokos liudijimas, o jeigu vaiko tėvai nesusituokę, – vaiko gimimo liudijimas. Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 421.5 punkte, taip pat turi pateikti mokslo baigimą įrodantį dokumentą, o asmenys, nurodyti 4216 punkte, – ir pažymą apie jų draudimo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus pabaigą. Šią pažymą išduoda buvusi tarnyba (darbovietė) arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius;

motinystės (tėvystės) pašalpai – prašymas, vaiko gimimo liudijimas ir įsakymo (potvarkio) dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuorašas. Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 43.4 punkte, taip pat turi pateikti mokslo baigimą įrodantį dokumentą, o asmenys, nurodyti 43.5 punkte, – ir pažymą apie jų draudimo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus pabaigą. Šią pažymą išduoda buvusi tarnyba (darbovietė) arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius.

Kai motinystės (tėvystės) pašalpos gavėjas, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, kreipiasi dėl motinystės (tėvystės) pašalpos už kitą vaiką, įsakymo (potvarkio) dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo kito vaiko priežiūrai nuorašo pateikti nereikia. Kai motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu pasibaigia vaiko priežiūros atostogos vienam vaikui prižiūrėti, turi būti pateiktas įsakymo (potvarkio) nuorašas dėl vaiko priežiūros atostogų kito vaiko priežiūrai.

Kai apdraustasis asmuo kreipiasi dėl motinystės (tėvystės) pašalpos paskyrimo gimus dviem ir daugiau vaikų, pateikiami šių vaikų gimimo liudijimai ir įsakymo (potvarkio) dėl šių vaikų priežiūros atostogų suteikimo nuorašas (nuorašai).

Vaiko priežiūros ir tėvystės atostogų laikotarpis motinystės (tėvystės) ir tėvystės pašalpai mokėti nustatomas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis arba apdraustojo pateiktą įsakymo (potvarkio) dėl vaiko priežiūros ar tėvystės atostogų suteikimo nuorašą.

Kai į teritorinį skyrių dėl motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpų kreipiasi asmuo, atleistas iš darbo nėštumo metu ar nėštumo ir gimdymo atostogų arba vaiko priežiūros atostogų metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė darbo sutartis arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatyme nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, ir dėl to negavęs vaiko priežiūros atostogų, atleidimo iš darbo pagrindas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis arba pateiktus dokumentus, įrodančius atleidimo iš darbo pagrindą (įsakymo (potvarkio) dėl atleidimo iš darbo nuorašas, darbo sutarties nuorašas, potvarkio nuorašas ir panašiai).

Kreipiantis dėl pašalpos skyrimo, būtina pateikti reikiamų dokumentų originalus, išskyrus įsakymą (potvarkį) dėl tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų suteikimo, arba dokumentą, įrodantį atleidimo iš darbo pagrindą. Dokumentus atitinkamai pašalpai skirti priėmęs pareigūnas privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir dokumentų originalus grąžinti juos pateikusiam asmeniui. Šiame punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys atitinkamą civilinės būklės aktą (santuokos liudijimas ir (ar) gimimo liudijimas), pateikiami tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Jeigu prašymas skirti pašalpą siunčiamas paštu, prie jo pridedami visų reikiamų dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

Nr. 1778, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7164 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 3-0 (2010-01-09), i. k. 1091100NUTA00001778

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

 

551. Šių Nuostatų 41, 423 ir 481 punktuose nurodytiems asmenims motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalis apskaičiuojama ir mokama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir (arba) draudėjo išduotas pažymas apie apdraustųjų gautas draudžiamąsias pajamas.

Asmenys, pageidaujantys gauti motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalį už praėjusį mėnesį, iki duomenų už tą mėnesį pateikimo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui pateikia praėjusio mėnesio darbo užmokesčio, gauto visose darbovietėse, pažymą (pažymas). Šiuo atveju pašalpos dalis apskaičiuojama ir mokama šių Nuostatų 55punkte nurodytais terminais nuo pažymos gavimo teritoriniame skyriuje dienos. Teikiant ilgesnio nei vieno mėnesio laikotarpio darbo užmokesčio pažymas, turi būti nurodytas atskirai kiekvieno kalendorinio mėnesio darbo užmokestis.

Iš šiems asmenims paskirtos motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dydžio atimamos tą patį mėnesį, už kurį mokama atitinkamai motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalis, priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, nurodytos šių Nuostatų 41, 423 ir 481  punktuose. Motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalis mokama tuo atveju, kai priskaičiuotos draudžiamosios pajamos mažesnės nei paskirtoji atitinkama pašalpa (bendra paskirtų pašalpų suma). Jeigu priskaičiuotos draudžiamosios pajamos didesnės už paskirtąją pašalpą (bendrą pašalpų sumą), ši pašalpa nemokama.

Kai motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalis mokama ne už visą mėnesį, lyginamos tik tos asmens draudžiamosios pajamos, kurios priskaičiuotos pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalies mokėjimo laikotarpiu pagal asmens pateiktą pažymą (pažymas). Kai motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) mokėjimo laikotarpiu pašalpos (bendros pašalpų sumos) gavėjui atleidimo iš darbo dieną išmokama išeitinė išmoka ar kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos, jis turi pateikti pažymą apie šias išmokas, kurioje konkrečiai nurodomas gavimo mėnuo.

Motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalies už praėjusį mėnesį dydis apskaičiuojamas nustatyta tvarka pateikus duomenis apie apdraustajam priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas.

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Punkto pakeitimai:

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

 

552. Sprendimas dėl motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalies mokėjimo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo reikiamų duomenų gavimo teritoriniame skyriuje. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo atitinkamos pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalis pervedama į gavėjo asmeninę sąskaitą arba, jeigu pašalpos gavėjas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, išmokama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Papildyta punktu:

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Punkto pakeitimai:

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

 

56. Kreipimosi dėl pašalpos skyrimo data laikoma diena, kurią priimtas prašymas. Jeigu prašymas skirti pašalpą teritoriniam skyriui siunčiamas paštu, kreipimosi data laikoma prašymo išsiuntimo diena, pažymėta vietos pašto spaude. Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai arba negauti duomenys, kurių reikia pašalpai skirti, ir prašymo pašalpai skirti priėmimo metu trūkstami dokumentai ir duomenys pareiškėjui nebuvo nurodyti, teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi pranešti raštu pareiškėjui, kokie dokumentai ir / ar duomenys turi būti pateikti papildomai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

57. Ligos pašalpa skiriama tik po to, kai apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų už 2 pirmąsias ligos dienas ir teritoriniame skyriuje gautas draudėjo pranešimas, kurio reikia pašalpai skirti (forma NP–SD), arba pateiktas nedarbingumo pažymėjimas su atitinkamai užpildyta draudėjo informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

58. Teritoriniame skyriuje mokamos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos skiriamos šio  skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) arba skyriaus direktoriaus įgalioto teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

59. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir / ar duomenimis gavimo teritoriniame skyriuje dienos.

Jeigu asmuo nepateikė reikiamų pažymų apie draudžiamąsias pajamas, turėtas iki teisės į motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl šių pašalpų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo reikiamų duomenų gavimo teritoriniame skyriuje. Draudėjas (-ai) duomenis apie draudžiamąsias pajamas teritoriniam skyriui pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo pateikimo jam arba tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų suteikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

60. Atsisakęs skirti pašalpą, teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šio sprendimo priėmimo dienos turi išsiųsti (įteikti) pareiškėjui sprendimo nuorašą. Sprendime turi būti nurodyta atsisakymo skirti pašalpą priežastis ir informuota apie sprendimo apskundimo tvarką bei terminus.

601. Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius, priėmęs sprendimą dėl ligos pašalpos skyrimo žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančiam asmeniui, ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia sprendimo nuorašą žvalgybos institucijai.

Papildyta punktu:

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

 

61. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos pervedamos į pašalpos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje arba, jeigu pašalpos gavėjas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, išmokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo teritoriniame skyriuje.

Tais atvejais, kai sprendimas dėl tėvystės pašalpos skyrimo priimamas nepasibaigus tėvystės atostogoms, pašalpa išmokama per 5 darbo dienas po šių atostogų pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 127-6406 (2012-11-03), i. k. 1121000NUTARG126406           

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

 

62. Neteko galios nuo 2006-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 957, 2006-09-27, Žin. 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

 

62. Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 3.1–3.3 punktuose, pateikia šiuos dokumentus ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpai gauti:

62.1. ligos pašalpai (tik asmenys, nurodyti šių Nuostatų 3.3 punkte) – prašymą, nedarbingumo pažymėjimą (išskyrus tuos atvejus, kai išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas per EPTS) ir autorinės sutarties nuorašą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

 

62.2. motinystės pašalpai – prašymą ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (išskyrus tuos atvejus, kai išduotas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas per EPTS);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

 

62.3. tėvystės pašalpai – prašymą, vaiko gimimo liudijimą arba vaiko gimimo pažymėjimą ir santuokos liudijimą, o jeigu vaiko tėvai nesusituokę, – vaiko gimimo liudijimą;

62.4. motinystės (tėvystės) pašalpai – prašymą ir vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us);

62.5. profesinės reabilitacijos pašalpai (tik asmenys, nurodyti šių Nuostatų 3.3 punkte) – prašymą ir profesinės reabilitacijos pažymėjimą.

Kai apdraustasis motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos gavimo laikotarpiu gauna pajamų pagal autorinę sutartį už darbą, atliktą iki pirmosios atitinkamų atostogų dienos, teritoriniam skyriui pateikia atlikto darbo perdavimo–priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą.

Papildyta pastraipa:

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

Papildyta punktu:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

63. Neteko galios nuo 2006-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 957, 2006-09-27, Žin. 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

63. Apdraustieji, kurie kreipiasi dėl ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, pateikdami prašymą, įsipareigoja susidariusią pašalpos permoką grąžinti į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

Papildyta punktu:

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

 

64. Neteko galios nuo 2006-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 957, 2006-09-27, Žin. 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

65. Jeigu asmuo pagal šiuos Nuostatus neturi teisės pagal nedarbingumo pažymėjimą ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gauti pašalpos, ji neskiriama. Apie tai draudėjo įgaliotas asmuo pažymi nedarbingumo pažymėjime ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjime arba draudėjo pranešime, kurio reikia pašalpai skirti (forma NP–SD), nurodydamas priežastį, kodėl pašalpa neskiriama, ir apie tai raštu per 5 darbo dienas nuo atsisakymo skirti pašalpą praneša apdraustajam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

66. Visi dokumentai ir duomenys, pagal kuriuos buvo skirtos ir išmokėtos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos arba pagal kuriuos buvo priimtas sprendimas atsisakyti skirti minėtąsias pašalpas, saugomi teritoriniame skyriuje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

67. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų sumos, kurios priklausė apdraustajam ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusiojo turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

68. Pašalpos iš darbdavio ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų skiriamos, jeigu dėl jų į pašalpos mokėtoją kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ligos, profesinės reabilitacijos programos, nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų pabaigos, ir mokamos ne daugiau kaip už 12 praeitų mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos. Tais atvejais, kai elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ligai pasibaigus, ligos pašalpa iš darbdavio ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų skiriama, jeigu dėl jos į pašalpos mokėtoją kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dienos. Motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti pašalpą, pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Nr. 975, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5052 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000975

TAR pastaba. 68 punktas (2012 m. rugpjūčio 21 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 99-5052) tiek, kiek jame nustatyta, kad ligos pašalpos skiriamos, jeigu dėl jų į pašalpos mokėtoją kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ligos pabaigos, ir mokamos ne daugiau kaip už 12 praeitų mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos, taip pat tiek, kiek jame nustatyta, kad tais atvejais, kai elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ligai pasibaigus, ligos pašalpa skiriama, jeigu dėl jos į pašalpos mokėtoją kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dienos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 15 straipsniui (2007 m. gruodžio 4 d. redakcija).

2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 127-6406 (2012-11-03), i. k. 1121000NUTARG126406           

 

69. Teritoriniai skyriai ir draudėjai yra atsakingi už tai, kad pašalpos būtų apskaičiuotos ir mokamos teisingai ir laiku. Pašalpų skyrimo ir mokėjimo teisingumą tikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių pareigūnai.

Nustačius, kad pašalpos paskirtos klaidingai, jos perskaičiuojamos. Pašalpos gavėjui išmokama nepriemoka, o permokėtos pašalpų sumos išieškomos įstatymų ir šių Nuostatų 70 ir 71 punktuose nustatyta tvarka.

Apdraustajam, gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribojus tėvų (tėvo ar motinos) valdžią, šios pašalpos mokėjimas nutraukiamas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija per 10 darbo dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje užregistruoja asmenį, kuriam teismo sprendimu buvo laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia. Teritorinis skyrius, remdamasis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje įregistruotais duomenimis, per 10 darbo dienų nuo šių duomenų įregistravimo dienos praneša apdraustojo darbdaviui ir priima sprendimą nutraukti motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimą, taip pat ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia pašalpos gavėjui sprendimo nuorašą. Sprendime nurodoma motinystės (tėvystės) pašalpos nutraukimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka bei terminai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

691. Meno kūrėjo statusą turintiems darbingo amžiaus asmenims ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos apskaičiuojamos ir mokamos kaip ir šių Nuostatų 3.3 punkte nurodytiems asmenims, laikant, kad šie asmenys teisės į pašalpą atsiradimo dieną yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu.

Jeigu laikotarpiu, pagal kurio draudžiamąsias pajamas turi būti apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiams nustatyti, meno kūrėjo statusą turintis asmuo negavo pajamų arba šio asmens per mėnesį gautos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, nesiekia MMA, laikoma, kad šio asmens mėnesio draudžiamosios pajamos meno kūrėjo statuso turėjimo laikotarpiu yra lygios MMA.

Paskirtos pašalpos neperskaičiuojamos, kai meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis suma perskaičiuojama Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725), nustatyta tvarka.

Mokant pašalpas neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Papildyta punktu:

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Nustačius, kad pašalpos išmokėtos pagal neteisingai įformintus, suklastotus dokumentus ar duomenis, permokėtos pašalpų sumos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių ar pateikusių šiuos dokumentus ar duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

 

71. Jeigu pašalpa neteisėtai išmokėta dėl jos gavėjo kaltės, susidariusi permoka teritorinio skyriaus direktoriaus sprendimu išieškoma iš bet kurios kitos išmokos, mokamos tam asmeniui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Jeigu asmuo jokių valstybinio socialinio draudimo išmokų negauna, permoka išieškoma teismine tvarka.

Jeigu apdraustajam asmeniui ligos pašalpa permokama dėl to, kad jam darbingumo lygis, pagal kurį paskiriama ir/ar mokama valstybinė socialinio draudimo netekto darbingumo pensija, nustatomas atgaline data, permokėta ligos pašalpa išieškoma iš šios pensijos ar kitų socialinio draudimo išmokų, priklausančių šiam apdraustajam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

 

72. Asmuo, nesutinkantis su draudėjo įgalioto asmens atsisakymu skirti pašalpą, gali kreiptis į teritorinį skyrių. Asmuo, nesutinkantis su teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) arba skyriaus direktoriaus įgalioto teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu, turi teisę jį apskųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

 

721. Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius raštu praneša žvalgybos institucijai apie žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančiam asmeniui paskirtą ir mokamą socialinio draudimo pašalpą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Kartu su šia informacija pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1931; 2012, Nr. 129-6463) 2 straipsnio 12 dalyje nurodytos mokėtinos socialinio draudimo pašalpos ar jos dalies pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą dydį, kurį apskaičiuoja Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius. Žvalgybos institucija, gavusi šią informaciją, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančiam asmeniui skiria ir moka Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nustatytą kompensuojamojo uždarbio dalį.

Papildyta punktu:

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

 

IX. Nuostatos dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo įgyvendinimo

 

73. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau vadinama – Laikinasis įstatymas) galiojimo laikotarpiu kompensuojamasis uždarbis ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiams nustatyti apskaičiuojamas šių Nuostatų 5, 6, 8–12 punktų nustatyta tvarka, bet negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos:

73.1. asmenims, kurie teisę į ligos ir profesinės reabilitacijos pašalpas įgijo 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau;

73.2. asmenims, kurie teisę į motinystės pašalpas įgijo 2010 m. liepos 1 d. ir vėliau. Nuostata dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos netaikoma asmenims, kurie teisę į motinystės pašalpas įgijo iki 2010 m. birželio 30 dienos;

73.3. asmenims, kurie teisę į tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas įgijo 2010 m. liepos 1 d. ir vėliau. Asmenims, kurie teisę į tėvystės pašalpą įgijo iki 2010 m. birželio 30 d. ir kuriems šių pašalpų mokėjimas tęsiamas po 2010 m. liepos 1 d., kompensuojamasis uždarbis nuo šios datos perskaičiuojamas pagal Laikinojo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

 

74. Patvirtinus naują einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, visos iki tol paskirtos ir mokamos pašalpos už laikotarpį nuo šių draudžiamųjų pajamų naujo dydžio taikymo pradžios perskaičiuojamos taikant šį dydį. Ši nuostata netaikoma motinystės socialinio draudimo pašalpoms už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį asmenims, įgijusiems teisę į šią pašalpą iki draudžiamųjų pajamų dydžio pasikeitimo, ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms, kurių dydis neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos ribinio dydžio.

75. Asmenims, kurie teisę į motinystės (tėvystės) pašalpas įgijo iki 2010 m. birželio 30 d. ir kuriems šių pašalpų mokėjimas tęsiamas po 2010 m. liepos 1 d., nuo šios datos pašalpos perskaičiuojamos ir mokamos:

75.1. iki vaikui sukaks vieni metai – 90 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, iš kurio ši pašalpa buvo apskaičiuota, dydžio. Jeigu taip perskaičiuota motinystės (tėvystės) pašalpa viršija einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumą, apdraustajam mokama pastarojo dydžio pašalpa. Jeigu taip perskaičiuota motinystės (tėvystės) pašalpa tampa mažesnė negu motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos ribinis dydis, mokama pastarojo dydžio pašalpa;

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. 75.1 punktas (2009 m. gruodžio 23 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 158-7164) tiek, kiek jame nustatyta, kad perskaičiuotos paskirtos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, teisė į kurias įgyta iki Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo įsigaliojimo, iki vaikui sukaks vieni metai negali viršyti Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

2013-03-05, Žin., 2013, Nr. 25-1222 (2013-03-08), i. k. 1131000NUTARG131222           

 

75.2. iki vaikui sukaks dveji metai – 75 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, iš kurio ši pašalpa buvo apskaičiuota, dydžio. Jeigu taip perskaičiuota motinystės (tėvystės) pašalpa viršija 75 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumą, apdraustajam asmeniui mokama pastarojo dydžio pašalpa. Jeigu taip perskaičiuota motinystės (tėvystės) pašalpa tampa mažesnė negu motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos ribinis dydis, mokama pastarojo dydžio pašalpa;

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. 75.2 punktas (2009 m. gruodžio 23 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 158-7164) tiek, kiek jame nustatyta, kad perskaičiuotos paskirtos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, teisė į kurias įgyta iki Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo įsigaliojimo, laikotarpiu nuo vaiko vienų iki dvejų metų negali viršyti 75 procentų Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

2013-03-05, Žin., 2013, Nr. 25-1222 (2013-03-08), i. k. 1131000NUTARG131222           

 

75.3. motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, kurios neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto šios pašalpos ribinio dydžio, neperskaičiuojamos.

76. Jeigu taikant Laikinojo įstatymo nuostatas socialinio draudimo pašalpos yra permokamos, permoka teisės aktų nustatyta tvarka išieškoma iš permoką gavusio asmens.

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 1778, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7164 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 3-0 (2010-01-09), i. k. 1091100NUTA00001778

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 471, 2002-04-05, Žin., 2002, Nr. 38-1385 (2002-04-10), i. k. 1021100NUTA00000471

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 397, 2003-04-01, Žin., 2003, Nr. 33-1381 (2003-04-04), i. k. 1031100NUTA00000397

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 770, 2003-06-17, Žin., 2003, Nr. 59-2664 (2003-06-20), i. k. 1031100NUTA00000770

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 215, 2004-02-25, Žin., 2004, Nr. 32-1020 (2004-02-28), i. k. 1041100NUTA00000215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 104, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 16-495 (2005-02-03), i. k. 1051100NUTA00000104

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 894, 2005-08-17, Žin., 2005, Nr. 101-3743 (2005-08-20), i. k. 1051100NUTA00000894

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 957, 2006-09-27, Žin., 2006, Nr. 105-4009 (2006-09-30), i. k. 1061100NUTA00000957

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 43, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 11-387 (2008-01-26), i. k. 1081100NUTA00000043

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 839, 2008-08-27, Žin., 2008, Nr. 104-3982 (2008-09-11), i. k. 1081100NUTA00000839

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 258, 2009-04-08, Žin., 2009, Nr. 42-1620 (2009-04-16), i. k. 1091100NUTA00000258

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 956, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 107-4475 (2009-09-08), i. k. 1091100NUTA00000956

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1778, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7164 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 3-0 (2010-01-09), i. k. 1091100NUTA00001778

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1293, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5535 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001293

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 434, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2180 (2011-04-16), i. k. 1111100NUTA00000434

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 765, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 79-3868 (2011-06-30), i. k. 1111100NUTA00000765

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1536, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7820 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001536

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 26-1200 (2012-02-29), i. k. 1121000NUTARG121200               

Dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 975, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5052 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000975

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 127-6406 (2012-11-03), i. k. 1121000NUTARG126406                

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 61 punkto (2006 m. rugsėjo 27 d., 2009 m. balandžio 8 d., 2009 m. rugpjūčio 26 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, šių nuostatų 68 punkto (2006 m. rugsėjo 27 d., 2008 m. sausio 16 d., 2008 m. rugpjūčio 27 d., 2012 m. rugpjūčio 21 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 15 straipsniui (2000 m. gruodžio 21 d., 2007 m. gruodžio 4 d. redakcijos)

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1548, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7776 (2012-12-22), i. k. 1121100NUTA00001548

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2013-03-05, Žin., 2013, Nr. 25-1222 (2013-03-08), i. k. 1131000NUTARG131222               

Dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatų, kuriomis reguliuojamu paskirtų motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų ir statutiniams valstybės tarnautojams – vidaus tarnybos sistemos pareigūnams paskirtų motinystės (tėvystės) išmokų perskaičiavimu sudarytos prielaidos šias pašalpas ir išmokas sumažinti, taip pat kitų su šiuo teisiniu reguliavimu susijusių teisės aktų nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai