Suvestinė redakcija nuo 2020-07-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 25-1191, i. k. 1122055ISAK000VA-20

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-08:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAKSOMETRO REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE IR JO DOKUMENTŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 20 d. Nr. VA-20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.10 papunkčiu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisykles (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-20

 

TAKSOMETRo REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE iR JO dokumentų PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

1. Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato taksometrų, kuriuos naudoja vežėjai, keleivius vežantys už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi), registravimo ir Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

2. Taisyklių privalo laikytis keleivių vežimo taksi veiklą vykdantys ūkio subjektai, taksi vairuotojai, taip pat apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-115, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15158

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

3. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Darbo diena – tai vežėjo nustatytas darbo laikas per parą (pamainą) nuo taksometro įjungimo ir visų pasirengimo dirbti procedūrų pradžios iki taksometro išjungimo po darbo, taksometro instrukcijoje nurodytų veiksmų atlikimo.

4.2. Taksometro kasos operacijų žurnalas – tai taksometro rodmenų apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas registravimo dokumentas, skirtas taksometru užregistruotoms įplaukoms apskaityti.

4.3. Valstybinė mokesčių inspekcija – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir AVMI.

4.4. Vežėjas – tai ūkio subjektas, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir vykdantis šią keleivių vežimo taksi veiklą.

4.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose, į kuriuos Taisyklėse teikiamos nuorodos, vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02794

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

II SKYRIUS

 TAKSOMETRŲ REGISTRAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

5. Taksometras registruojamas AVMI pagal vežėjo buveinės/veiklos vykdymo adresą. Dėl taksometrų registravimo galima kreiptis į bet kurią AVMI.

Gali būti registruojami tik galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintys taksometrai, atitinkantys Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-115, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15158

Nr. VA-16, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02794

Nr. VA-116, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23845

 

6. Taksometrą AVMI įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti gali vežėjas ar jo įgaliotas asmuo. Už taksometro įregistravimą, perregistravimą, išregistravimą atsako vežėjas.

7. Vežėjas, įregistruodamas taksometrą AVMI, turi pateikti:

7.1. taksometro registracijos liudijimą,

7.2. Neteko galios nuo 2012-05-04

Punkto naikinimas:

Nr. VA-44, 2012-04-26, Žin. 2012, Nr. 51-2573 (2012-05-03), i. k. 1122055ISAK000VA-44

 

7.3. galiojantį taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį patikros sertifikatą,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-16, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02794

 

7.4. taksometro įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo dokumentus, nuomos sutartį ir panašiai),

7.5. asmeniui išduotą įgaliojimą, jei taksometrą registruoja vežėjo įgaliotas asmuo.

8. Taksometrai registruojami vežėjo vardu pagal vežėjo buveinės/veiklos vykdymo adresą. Taksometrai turi būti įregistruojami ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo AVMI.

9. Taksometrą įregistruojantis, perregistruojantis, išregistruojantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei jis vežėjo įgaliotas asmuo – papildomai atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

10. AVMI registruojami taksometrai tik pateikus AVMI dokumentus, nurodytus Taisyklių 7 punkte.

11. Neteko galios nuo 2014-10-31

Punkto naikinimas:

Nr. VA-115, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15158

 

12. Kai taksometras įregistruojamas, vežėjui grąžinami Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus Taisyklių 7.5 punkte nurodytą įgaliojimą.

13. Draudžiama naudoti taksometrą be Taksometro kasos operacijų žurnalo, taip pat kol taksometras AVMI neįregistruotas ar neperregistruotas (pasikeitus taksometro savininkui ar naudotojui).

131. Taksometras turi būti išregistruojamas iš AVMI, jei neatitinka jam nustatytų reikalavimų arba yra likviduojamas ūkio subjektas – taksometro savininkas (jei taksometras neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro). Taksometras per 3 mėnesius nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos turi būti išregistruojamas ūkio subjekto, kurio vardu jis užregistruotas AVMI.

Papildyta punktu:

Nr. VA-25, 2017-03-24, paskelbta TAR 2017-03-27, i. k. 2017-04883

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

132. Valstybinė mokesčių inspekcija savo iniciatyva ir sprendimu išregistruoja taksometrą per 20 darbo dienų nuo bent vieno iš šiame punkte nurodyto atvejo paaiškėjimo dienos:

132.1. kai vežėjas yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojų registro;

132.2. kai mokesčių administratoriaus iniciatyva įregistruotas vežėjo – fizinio asmens, individualios veiklos nutraukimas Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“, 38.4 papunktyje numatytais atvejais ir šis vežėjas per 3 mėnesius nuo informavimo apie jo veiklos išregistravimą nesikreipė dėl taksometro išregistravimo;

132.3. kai pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos turimus arba iš trečiųjų asmenų gaunamus duomenis nustatoma, kad vežėjas – juridinis asmuo – 2 metus nevykdo veiklos ir daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų bei Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

132.4. kai pagal Mokesčių mokėtojų registro duomenis yra nustatoma, kad vežėjas – fizinis asmuo, yra nuolat gyvenantis užsienio valstybėje arba daugiau nei prieš 2 metus yra išvykęs į užsienio valstybę;

132.5. kai nustatoma, kad vežėjas naudoja taksometrą, kuris neatitinka Taisyklių 5 punkte nurodytų reikalavimų ir šių Taisyklių 131 punkte nustatyta tvarka jo neišregistruoja.

Papildyta punktu:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

133. Taisyklių 132.1–132.5 papunkčiuose numatytais atvejais išregistruojant taksometrą, Valstybinė mokesčių inspekcija priima Sprendimą išregistruoti taksometrą, kuris yra šių Taisyklių priedas (toliau – Sprendimas išregistruoti taksometrą). Taisyklių 132.2–132.5 papunkčiuose numatytais atvejais priimtas Sprendimas išregistruoti taksometrą įteikiamas taksometro savininkui arba vežėjui Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais.

Papildyta punktu:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

134. Kai į AVMI kreipiamasi dėl taksometro įregistravimo, kuris buvo išregistruotas Taisyklių 132.1–132.4 papunkčiuose numatytais atvejais, AVMI atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas taksometro registracijos liudijime turi įrašyti, kad šis taksometras buvo išregistruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu, ir nurodyti sprendimo datą bei numerį.

Papildyta punktu:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

III SKYRIUS

 TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALO UŽPILDYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

14. Kiekvienam taksometrui turi būti pildomas atskiras Taksometro kasos operacijų žurnalas, kuriame turi būti užregistruotos visos pajamos, gautos per taksi darbo dieną.

15. Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti titulinė dalis ir taksometro kasos operacijos duomenys.

16. Taksometro kasos operacijų žurnalo titulinėje dalyje turi būti nurodyta:

16.1. taksometro naudotojo (vežėjo) pavadinimas/vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės/ veiklos vykdymo adresas,

16.2. taksometro modelis,  gamintojo pavadinimas,

16.3. taksometro korpuso numeris,

16.4. taksometro registracijos liudijimo serija ir numeris,

16.5. Taksometro kasos operacijų žurnalo naudojimo pradžios ir pabaigos data.

17. Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti nurodyti tokie taksometro kasos operacijų duomenys:

17.1. pildymo data, laikas,

17.2. bendra įplaukų suma (GT),

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-115, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15158

 

17.3. bendra darbo dienos įplaukų suma,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-115, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15158

 

17.4. bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius,

17.5. bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius,

17.6. keleivių įsėdimų skaičius,

17.7. taksi vairuotojo vardas, pavardė, parašas.

18. Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio adresu www.vmi.lt arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Taksometro kasos operacijų žurnalo puslapiai turi būti sunumeruojami iš eilės didėjančia tvarka, paskutiniame lape įrašai apie puslapių skaičių patvirtinami vežėjo parašu.

19. Darbo dienos pabaigoje Taksometro kasos operacijų žurnalas pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti parašu ir nurodyta data.

20. Taksometrų kasos operacijų žurnale įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą, kitoje eilutėje turi būti įrašomi viso mėnesio suminiai rezultatai.

21. Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Kontrolę atliekantiems asmenims paprašius/pareikalavus taksi vairuotojas turi pateikti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Už Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymą ir saugojimą atsako vežėjas.

22. Jeigu taksi automobilyje naudojamas taksometras kartu su spausdintuvu (kaip tai numatyta Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse), Taksometro kasos operacijų žurnalas užpildomas supaprastinta tvarka: užregistruojama ir klijuojama spausdintuvu atspausdinta darbo dienos ataskaita ir kiekvieno mėnesio ataskaita, kurioje turi būti atspausdinti Taisyklių 17 punkte nurodyti duomenys, darbo dienos ataskaitos turi būti pasirašytos taksi vairuotojo; taksi vairuotojas ranka turi įrašyti tik pamainos laiką, ataskaitos numerį ir bendrą įplaukų sumą (GT).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-115, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15158

 

23. Taksometro kasos operacijų žurnalas turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

24. Taksometro kasos operacijų žurnalo praradimo atveju jo dublikatas turi būti užpildomas, vadovaujantis Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1022 „Dėl Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

25. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

ir jo dokumentų pildymo taisyklių

priedas

 

 

_______________________________________________________________________________________            

  (vežėjo pavadinimas / vardas ir pavardė, identifikacinis numeris / kodas, buveinės / veiklos vykdymo adresas)

 

T A K S O M E T R O

 

_____________________________________________  

(modelis, gamintojo pavadinimas)

 

_________________________________________

 

   KASOS OPERACIJŲ ŽURNALAS   Nr. _________

 

TAKSOMETRO KORPUSO Nr.  ____________________________________

 

TAKSOMETRO REGISTRACIJOS LIUDIJIMO serija __________ Nr. ______________

 

            Pradėtas užpildyti ____________ m. ________________________        ______ d., baigtas užpildyti   _______ m. ______________  __________ d.

 

 

 

 

I. TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ ŽURNALo UŽPILDYMO IR SAUGOJIMO ATMINTINĖ

1. Taksometro kasos operacijų žurnalas (toliau – žurnalas) yra buhalterinės apskaitos registras, kuriame apskaitomi ir registruojami taksometro rodmenys apie apskaičiuotą užmokestį už taksi paslaugas, kuris turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio www.vmi.lt arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti iš eilės didėjimo tvarka, o įrašai apie puslapių skaičių patvirtinti vežėjo parašu. Žurnalo puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių.

3. Kiekvienos vežėjo (taksi vairuotojo) darbo dienos pabaigoje žurnalas turi būti   užpildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti taksi vairuotojo parašu.

4. Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti žurnalą ir, kontrolę atliekantiems asmenims pareikalavus, nedelsdamas jį pateikti.

5. Jeigu taksometras naudojamas su spausdintuvu, žurnale turi būti klijuojamos visos Taisyklėse nurodytos taksometro ataskaitos ir dokumentai.

6. Žurnale turi būti užpildomi tokie skyriai:

6.1. Jeigu taksometras naudojamas kartu su spausdintuvu, II skyrius „DIENOS IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS“. 

Šiame skyriuje turi būti klijuojamos taksometro spausdinamos kiekvienos dienos (jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas turi pasirašyti vairuotojas ir žurnale nurodyti ataskaitos numerį bei įplaukų (grynųjų ir negrynųjų pinigų) sumą (GT). Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių taksi vairuotojų duomenis.

6.2. Jeigu taksometras naudojamas be spausdintuvo, užpildomas žurnalo III skyrius ,,TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS“:

6.2.1. 1 stulpelyje įrašoma užpildymo data, laikas,

6.2.2. 2 stulpelyje – bendra įplaukų suma (GT),

6.2.3. 3 stulpelyje – bendra darbo dienos įplaukų suma,

6.2.4. 4 stulpelyje – bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius,

6.2.5. 5 stulpelyje – bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius,

6.2.6. 6 stulpelyje – keleivių įsėdimų skaičius,

6.2.7. 7 stulpelyje – taksi vairuotojo vardas, pavardė,

6.2.8. 8 stulpelyje – vairuotojo parašas.

7. Įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą žurnale, kitoje eilutėje turi būti įrašomi suminiai viso mėnesio rezultatai.

8. Žurnalo IV skyriuje ,,PASTABOS“ gali būti įrašoma taksometro naudotojo ir / ar kontroliuojančių institucijų papildoma informacija.

9. Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje ,,DIENOS IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS“ būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

10. Už žurnalo užpildymą ir saugojimą atsako vežėjas. Siekdamas išvengti žurnalo praradimo, už jo saugojimą atsakingas asmuo turi imtis būtinų atsargumo priemonių, pvz., nepalikti jo ilgesniam laikui nesaugomame automobilyje.

11. Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________

 

 

 

II. DIENOS IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pamaina           ______ - ______ val.

1 pamaina           ______ - ______ val.

1 pamaina           ______ - ______ val.

1 pamaina           ______ - ______ val.

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

 

 

aparato

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Vairuotojas _____________________

Vairuotojas _____________________

Vairuotojas _____________________

Vairuotojas  __________________ __________________________

                               (vardo raidė, pavardė, parašas)

                             (vardo raidė, pavardė, parašas)

                                (vardo raidė, pavardė, parašas)

                            (vardo raidė, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamaina           ______ - ______ val.

2 pamaina           ______ - ______ val.

2 pamaina           ______ - ______ val.

2 pamaina           ______ - ______ val.

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Ataskaitos numeris_____________

Bendra įplaukų suma (GT)

__________________________

 

Vairuotojas _____________________

Vairuotojas _____________________

Vairuotojas _____________________

Vairuotojas _____________________

                                (vardo raidė, pavardė, parašas)

                             (vardo raidė, pavardė, parašas)

                                  (vardo raidė, pavardė, parašas)

                                (vardo raidė, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

III. TAKSOMETRO KASOS OPERACIJŲ DUOMENYS

Data,

laikas

Bendra įplaukų

suma (GT)

 

Darbo dienos įplaukos

 

Darbo dienos

Keleivių įsėdimų skaičius

Vairuotojo

nuvažiuotų kilometrų skaičius

apmokėtų kilometrų skaičius

vardas ir pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso lape:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso per mėnesį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

IV. PASTABOS

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-115, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15158

 

 

Taksometro registravimo Valstybinėje

mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų

pildymo taisyklių

priedas

 

 

 

.................................................................................................................................................

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

IŠREGISTRUOTI TAKSOMETRĄ

 

 

                  

 

 

Nr.

 

 

..................               

                                                             (data)

 

(registracijos numeris)

 

                           

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.10 papunkčiu ir Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 132 punktu:

nusprendžiu išregistruoti taksometrą...............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

(taksometro modelis, gamintojo pavadinimas, taksometro korpuso numeris, taksometro registracijos

liudijimo serija ir numeris)

 

priklausantį.................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

(taksometro naudotojo (vežėjo) pavadinimas / vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas),

buveinės / veiklos vykdymo adresas)

 

Taksometras išregistruojamas, vadovaujantis Taisyklių......... papunkčiu...................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

(pasirenkamas (-i) atitinkamas (-i) Taisyklių 132.1 / 132.2 / 132.3 / 132.4 /  132.5 papunktis (-iai),

nurodomi motyvai ir paaiškinimai)

 

Šis Sprendimas išregistruoti taksometrą gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai adresu: ___________(kai skundžiamas Vilniaus AVMI sprendimas) / Lietuvos administracinių ginčų komisijos _________apygardos skyriui adresu:_______ (kai skundžiamas kitų (ne Vilniaus) AVMI sprendimas) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (kai skundžiamas Vilniaus AVMI sprendimas) / Regionų apygardos administracinio teismo ___________________ rūmams (kai skundžiamas kitų (ne Vilniaus) AVMI sprendimas)) adresu: ____________________, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio Sprendimo įteikimo dienos.

 

 

(pareigų pavadinimas)                                      (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

                                        A. V.

 

 

 

(rengėjo nuoroda)

______________

Papildyta priedu:

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-44, 2012-04-26, Žin., 2012, Nr. 51-2573 (2012-05-03), i. k. 1122055ISAK000VA-44

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 "Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-115, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15158

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 ,,Dėl Taksometro registravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-16, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02794

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-116, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23845

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-25, 2017-03-24, paskelbta TAR 2017-03-27, i. k. 2017-04883

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-53, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15089

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo