Suvestinė redakcija nuo 2019-03-21 iki 2020-07-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 62-3144, i. k. 1122060ISAK000V-558

 

Nauja redakcija nuo 2019-03-21:

Nr. V-286, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04349

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARENGTOJO REZERVO KARIŲ ŠAUKIMO Į PRATYBAS IR MOKYMUS AR VYKDYTI TARNYBOS UŽDUOČIŲ IR IŠMOKŲ UŽ TARNYBOS REZERVE DIENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 28 d. Nr. V-558

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktais,

tvirtinu Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašą (pridedamas).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-558

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. V-286 redakcija)

 

 

PARENGTOJO REZERVO KARIŲ ŠAUKIMO Į PRATYBAS IR MOKYMUS AR VYKDYTI TARNYBOS UŽDUOČIŲ IR IŠMOKŲ UŽ TARNYBOS REZERVE DIENAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato parengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkų šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, šaukimo planavimo, skyrimo į pareigas, išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo ir paleidimo iš mokymų, pratybų ar tarnybos užduočių vykdymo tvarką.

2Informacija, susijusi su karo prievolininkų šaukimu į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, skyrimu į pareigas kariniuose vienetuose ir atleidimu iš jų, tvarkoma krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – PerVIS) ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registre  (toliau – KPR).

3Asmens duomenys, nurodyti Tvarkos apraše, yra tvarkomi šaukimo į privalomąją karo tarnybą ir krašto apsaugos sistemos institucijų vidaus administravimo tikslais. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

 

II SKYRIUS

PLANAVIMAS

 

4.    Vadovaudamasis krašto apsaugos ministro nustatytu pratybose ir mokymuose dalyvaujančių parengtojo rezervo karių skaičiumi, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo krašto apsaugos ministro įsakymo įsigaliojimo dienos:

4.1. parengia  Šaukimo į parengtojo rezervo pratybas ir mokymus planą, kurį tvirtina Lietuvos kariuomenės vadas;

4.2. inicijuoja karinių vienetų, kuriuose vyks parengtojo rezervo karių pratybos ir mokymai, pareigybių sąrašų patikslinimą ir apie patikslintus pareigybių sąrašus informuoja Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybą (toliau – KPKT).

5.    Vadovaudamasis Šaukimo į parengtojo rezervo pratybas ir mokymus planu, KPKT direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 4.1 papunktyje nurodyto įsakymo įsigaliojimo dienos, patvirtina Karo prievolininkų šaukimo į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus planą. Karo prievolininkų šaukimo į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus plane nurodomas karinis vienetas, kuriame vyks parengtojo rezervo karių pratybos ir mokymai, jų laikas (laikotarpis) ir skiriamas į tarnybą karo prievolininkų skaičius, atsižvelgiant į praėjusių metų paskirtų ir neatvykusių į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus skaičiaus statistiką, paskirstytas pagal karines specialybes (pareigas) KPKT regioniniai karo prievolės ir komplektavimo padaliniams (toliau – RKPKP).

 

III SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMAS Į PRATYBAS IR MOKYMUS AR VYKDYTI TARNYBOS UŽDUOČIŲ

 

6.       Karo prievolininkų šaukimą į parengtojo rezervo pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių vykdo RKPKP vadovaudamiesi Karo prievolininkų šaukimo į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus planu arba kai teisės aktų nustatyta tvarka priimamas sprendimas pasitelkti Lietuvos kariuomenę teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, kariuomenės vado įsakymu.

7RKPKP, vadovaudamiesi KPR duomenimis, karo prievolininkams neturintiems Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 3 ir 25 straipsniuose nustatytų tarnybos atidėjimo ar atleidimo nuo karo prievolės pagrindų, siunčia nustatytos formos nurodymus atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus (1 priedas) (toliau – nurodymai). Nurodymuose pateikiami karo prievolininko asmens duomenys – karinis laipsnis, vardas, pavardė, gimimo data, taip pat data, kada karo prievolininkas turi atvykti pasitikrinti sveikatos arba data, iki kurios karo prievolininkas turi pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama arba atleidžiama nuo karo prievolės, atvykimo ar dokumentų ir (ar) informacijos pateikimo vietos adresas, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, nurodymą pasirašiusio karo prievolės specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas.

8.       Nurodymai siunčiami karo prievolininkams, teikiant pirmenybę:

8.1.    karo prievolininkams, pareiškusiems norą atlikti tarnybą rezerve prioriteto tvarka;

8.2.    karo prievolininkams, Karinės medicinos ekspertizės komisijos pripažintiems tinkamais atlikti tarnybą rezerve;

8.3.    karo prievolininkams, anksčiau atlikusiems tikrąją karo tarnybą.

9.       Karo prievolininkas privalo iki nurodyme nurodyto termino RKPKP pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama arba atleidžiama nuo karo prievolės, taip pat kitus dokumentus, susijusius su pareigomis į kurias pretenduojama ar (ir) informaciją ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą)  arba nurodytu laiku ir į nurodytą vietą atvykti pasitikrinti sveikatos.

10.     Karo prievolininkai, pageidaujantys atlikti tarnybą rezerve prioriteto tvarka, RKPKP gali pateikti nustatytos formos Prašymą pašaukti atlikti tarnybą rezerve (2 priedas), kuriame gali nurodyti iki trijų pagal prioritetą Karo prievolininkų šaukimo į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus plane nurodytų tarnybos vietų. Prašyme pašaukti atlikti tarnybą rezerve nurodomas prašymą pateikusio asmens  vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, parašas,  pageidaujamos tarnybos vietos ir pridedamų dokumentų pavadinimas ir numeris, prašymą priėmusio karo prievolės specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas.

11.     RKPKP, priimdami dokumentus ir duomenis, vadovaujasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

12.     RKPKP, remdamiesi pateiktais dokumentais, taip pat naudodamiesi KPR ir PerVIS, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui tarnyba rezerve turėtų būti atidėta arba jis turėtų būti atleistas nuo karo prievolės, ir pateikia KPKT direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui siūlymą tarnybą rezerve atidėti ar jį atleisti nuo karo prievolės, ar tęsti šaukimo procedūras. Esant Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytų aplinkybių, karo prievolininkų prašymus dėl tarnybos rezerve atidėjimo nagrinėja KPKT atrankos komisija.

13.     RKPKP, vadovaudamiesi Karinės medicinos ekspertizės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“, organizuoja karo prievolininkų, kurių tęsia šaukimo procedūras, sveikatos patikrinimą.

14.     Karo prievolininkai, pripažinti pagal sveikatos būklę tinkamais tarnybai rezerve, KPKT direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu (kuriame nurodomi karo prievolininko duomenys, reikalingi jam skirti į pareigas – karinis laipsnis, vardas (-ai), pavardė, asmens kodas, karinė (-ės) specialybė (-ės))  ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki parengtojo rezervo karių pratybų ir mokymų pradžios, yra skiriami į  pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių atitinkamuose kariniuose vienetuose.

15.     Karo prievolininkams, paskirtiems į  pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, RKPKP per 2 darbo dienas nuo įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos, išsiunčia nustatytos formos Nurodymą atvykti į karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį (3 priedas), kuriame nurodo pirmąją pratybų ir mokymų ar užduočių vykdymo dieną atvykti į RKPKP. Šiame Nurodyme pateikiami karo prievolininko asmens duomenys – karinis laipsnis, vardas, pavardė, gimimo data, atvykimo į RKPKP data ir vieta, paskirta tarnybos atlikimo vieta ir pradžios data, nurodymą pasirašiusio karo prievolės specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas.

16.     Jeigu karo prievolininkas paskirtą dieną neatvyksta į RKPKP, jis yra skiriamas į pratybas ir mokymus kitame Karo prievolininkų šaukimo į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus plane nurodytame kariniame vienete, kuriame artimiausiu metu vyks pratybos ir mokymai ir kuris atitinka karo prievolininko turimą karinę (-es) specialybę (-es), išsilavinimą ir kvalifikaciją.

17.     RKPKP patikrina paskirtų į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir atvykusių karo prievolininkų tapatybes ir organizuoja jų pristatymą į atitinkamus karinius vienetus, taip pat parvežimą po pratybų ir mokymų ir tarnybos užduočių vykdymo atgal arba atlygina kelionės išlaidas krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

18.     KPKT direktoriaus arba jo įgaliotų asmenų priimti sprendimai gali būti skundžiami Karo prievolės įstatymo 38 straipsnio  nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMAS Į PAREIGAS, IŠMOKŲ UŽ TARNYBOS REZERVE DIENAS MOKĖJIMAS IR ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ

 

19Karinio vieneto vadas, atsižvelgdamas į atvykusių karo prievolininkų turimas karines specialybes, išsilavinimą ir kvalifikaciją, įsakymu skiria karo prievolininkus į atitinkamas pareigas kariniame vienete.

20Parengtojo rezervo kariams už tarnybos rezerve dienas mokamas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu nustatytas atlyginimas, o neaprūpintiems maistu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“ nustatyta maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.

21Maitinimosi išlaidų piniginei kompensacijai ir (arba) atlyginimui apskaičiuoti ir išmokėti parengtojo rezervo karys pateikia karinio vieneto personalą administruojančiam padaliniui (asmeniui) Prašymą dėl išmokų už tarnybos dienas mokėjimo (4 priedas). Prašyme dėl išmokų už tarnybos dienas mokėjimo pateikiami parengtojo rezervo kario asmens duomenys – karinis laipsnis, vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono ryšio numeris, el. paštas, informacija apie pagrindiniame darbe gaunamą vidutinį darbo užmokestį, banko sąskaitos numeris, parašas, prašymą priėmusio padalinio personalo specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas.

22Karinio vieneto personalą administruojantis padalinys Prašymus dėl išmokų už tarnybos dienas mokėjimo kartu su parengtojo rezervo karių tarnybos laiko apskaitos žiniaraščiu ir parengtojo rezervo karių pateiktomis pažymomis apie jų pagrindinėje darbovietėje gaunamą vidutinį darbo užmokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratybų, mokymų ar tarnybos užduočių įvykdymo pabaigos pateikia buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos apskaičiuotas išmokas perveda į parengtojo rezervo kario nurodytą asmeninę banko sąskaitą Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyje (SEPA grupei priklausančioje valstybėje).

23Iš mokymų ir pratybų ar tarnybos užduočių vykdymo parengtojo rezervo karys (-iai)  paleidžiamas (-i)  karinio vieneto vado sprendimu, kuris įforminamas įsakymu:

23.1.    pasibaigus pratyboms ir mokymams ar įvykdžius užduotis;

23.2.    parengtojo rezervo kario prašymu arba karinio vieneto iniciatyva, kai dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių jis negali tęsti mokymų ir pratybų ar vykdyti užduočių.

24Parengtojo rezervo kariui nebaigus pratybų ir mokymų, jis yra skiriamas atlikti tarnybą kitame Karo prievolininkų šaukimo į parengtojo rezervo karių pratybas ir mokymus plane, nurodytame kariniame vienete, kuriame artimiausiu metu vyks pratybos ir mokymai ir kuris atitinka karo prievolininko turimą karinę (-es) specialybę (-es), išsilavinimą ir kvalifikaciją.

25Karinio vieneto personalą administruojantis padalinys, duomenis apie parengtojo rezervo kario tarnybą, mokymų ir pratybų ar tarnybos užduočių atlikimo dienų skaičių įrašo į karinį liudijimą ir PerVIS.

__________________

 

Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir

mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir

išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo

tvarkos aprašo

1 priedas

(Nurodymo atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus forma)

 

(Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI PASITIKRINTI SVEIKATOS ARBA

PATEIKTI REIKALINGUS DOKUMENTUS

 

 

______________________________________________________ šaukiamas, vadovaujantis

(karo prievolininko karinis laipsnis vardas, pavardė, gimimo data)

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, ________________atvykti pasitikrinti sveikatos

 atvykimo data ir laikas)

 

(atvykimo vietos adresas)

arba pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama arba atleidžiama nuo karo prievolės, taip pat kitus dokumentus ar informaciją Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui.

 

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

Pastabos:

1. Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti telefonu(-ais) _____________________________________ ar elektroniniu paštu ______________________________________ ir susitarti dėl atvykimo laiko.

2. Jei norite pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, taip pat ir kitus dokumentus ar informaciją, galite tai padaryti atvykęs į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį, perduoti per įgaliotą asmenį, atsiųsti registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

3. Atvykęs į nurodytą vietą, Jūs turite pateikti šį Nurodymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), karinį liudijimą (jeigu turite)  ir banko sąskaitos numerį (paskirtoms išmokoms pervesti).

4. Už Nurodymo nevykdymą Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 558 arba 560 straipsnius, pažeidimams kartojantis – baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

5.    Jeigu bus tikrinama Jūsų sveikata, prašome turėti ________________________________________________,

(nurodomi reikalingi dokumentai)

jei nešiojate akinius, su savimi turėkite akinius, jei nešiojate kontaktinius lęšius, su savimi turėkite kontaktinius lęšius ir kontaktinių lęšių dėklą

 

 

 

Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir

mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir

išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo

tvarkos aprašo

2 priedas

(Prašymo pašaukti į tarnybą rezerve forma)

 

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI ATLIKTI TARNYBĄ REZERVE

 

(data)

 

(sudarymo vieta)

 

Prašau pašaukti mane į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių prioriteto tvarka. Su šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių tvarka ir karo tarnybos sąlygomis esu supažindintas ir sutinku jų laikytis.

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

1. Pageidaujamos tarnybos vietos (prioriteto tvarka):

 

 

(nurodomi krašto apsaugos sistemos institucijų ar jos padalinių pavadinimai)

2. Pridedami dokumentai

 

 

(nurodomi asmens išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių ir kitų dokumentų, susijusių su pareigomis, į kurias pretenduojama, pavadinimas ir dokumento numeris)

 

 

 

(prašymą užpildžiusio karo prievolininko vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

(prašymą priėmusio karo prievolės specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas)

 

 

1 Šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių tvarka yra nustatyta Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu;

2 Karo tarnybos sąlygos yra nustatytos Karo tarnybos statute, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“.

3 Krašto apsaugos sistemos asmens duomenų valdytojas, tvarkytojai, asmens duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, duomenų subjektai, jų teisių įgyvendinimo tvarka yra nustatyti Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, taip pat ši informacija pateikiama interneto svetainėje www.kam.lt

 

 

Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir

mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir

išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo

tvarkos aprašo

3 priedas

(Nurodymo atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį forma)

 

(Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI Į KARO PRIEVOLĖS IR KOMPLEKTAVIMO TARNYBOS REGIONINĮ PADALINĮ

 

 

________________________________šaukiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo

(karo prievolininko karinis laipsnis vardas, pavardė, gimimo data)

prievolės įstatymu, _____________ atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį

(atvykimo data ir laikas)

padalinį adresu _________________________________________________________________.

(atvykimo vietos adresas)

Paskirta tarnybos atlikimo vieta ir pradžios data ____________________________________.

(karinio vieneto pavadinimas ir tarnybos pradžios data)

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

 

Pastabos:

1. Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti telefonu(-ais) _____________________________________ ar elektroniniu paštu______________________________________.

2. Neatvykus į nurodytą Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį be pateisinamos priežasties, Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimo kodekso 558 arba 560 straipsnius, pažeidimams kartojantis – baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

3. Atvykęs į nurodytą Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį  padalinį, Jūs turite pateikti šį Nurodymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), karinį liudijimą (jeigu turite) ir banko sąskaitos numerį (paskirtoms išmokoms pervesti)

 

 

Parengtojo rezervo karių šaukimo į pratybas ir

mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių ir

išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo

tvarkos aprašo

4 priedas

(Prašymo dėl išmokų už tarnybos dienas mokėjimo forma)

 

(karinis laipsnis, vardas ir pavardė, gimimo data)

 

 

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

 

(struktūrinio padalinio ir pareigų pavadinimas)

 

 

 

(adresatas)

PRAŠYMAS

DĖL IŠMOKŲ UŽ TARNYBOS DIENAS MOKĖJIMO

 

(data)

 

(sudarymo vieta)

 

Prašau man priklausančias išmokas už tarnybos dienas pervesti į nurodytą mano banko sąskaitą pagal šiame prašyme pateiktus duomenis ir pridedamus dokumentus.

Esu informuotas, kad mano asmens duomenys bus tvarkomi krašto apsaugos sistemos institucijų išmokų administravimo tikslais.

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.

1.   Tarnybinio atlyginimo apskaičiavimas (pažymėti reikiamą vieną variantą):

– pagal turimą karinį laipsnį

 

– pagal pagrindinėje darbovietėje gaunamą vidutinį darbo užmokestį (pagal pateiktą pažymą)

 

2. Pridedami dokumentai

 

 

 

(nurodomi vidutinį darbo užmokestį patvirtinančio dokumento leidėjas, data ir numeris)

 

 

3. Banko sąskaita

 

 

 

(nurodomas asmeninės banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedama išmoka, numeris)

 

 

(prašymą užpildžiusio asmens karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

(prašymą priėmusio padalinio personalo specialisto karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas)

 

 

1 Parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į mokymus, pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių, už tarnybos dienas mokama 100 procentų profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais. Jeigu parengtojo rezervo kario pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis, jam išmokamas pagrindiniame darbe gaunamo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas (turi būti pateikta Pažyma apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir kitas išmokas už paskutinius tris kalendorinius mėnesius, pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35).

2 Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje yra pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, taip pat interneto svetainėje www.kam.lt

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-442, 2013-05-21, Žin., 2013, Nr. 56-2818 (2013-05-30), i. k. 1132060ISAK000V-442

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-558 "Dėl Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete ir atleidimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-603, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17555

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V- 558 „Dėl Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-286, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-20, i. k. 2019-04349

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V- 558 „Dėl Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo