Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 106-4463, i. k. 109110CISAK0001S-90

 

Nauja redakcija nuo 2014-11-01:

Nr. 1S-164, 2014-10-06, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13796

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS SUTIKIMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO IR PAGRINDIMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 56 STRAIPSNIO 5 DALYJE NUSTATYTAIS ATVEJAIS TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1S-90

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, 8straipsnio 1 dalies 1 punktu, 8straipsnio 2 dalies 7 punktu, 10 straipsnio 5 dalimi, 56 straipsnio 5 dalimi, Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ 3.10 punktu ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, 126 ir 145.5. punktais:

1. T v i r t i n u Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje, taikomos iki 2017 m. birželio 30 d.;

2.2. šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, taikomos pirkimams, pradėtiems nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.;

2.3. šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnyje, taikomos viešiesiems pirkimams, pradėtiems nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.;

2.4. šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės dėl pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taikomos viešiesiems pirkimams, pradėtiems nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.;

2.5. šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje, taikomos viešiesiems pirkimams, kurių procedūros pradėtos nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., o neskelbiamų derybų būdu atliekamų viešųjų pirkimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų atvejais – taikomos viešiesiems pirkimams, kurių procedūros pradėtos iki 2014 m. sausio 1 d.;

2.6. šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pradėti vykdyti paslaugų, kai ketinamos sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutarties trukmė ilgesnė nei 3 metai, pirkimą taikomos pirkimams, kurių procedūros pradėtos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.;

2.7. šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, 126 punkte, taikomos pirkimams, pradėtiems nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-98, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11091

 

 

 

 

Direktorius                                                                             Rimgaudas Vaičiulis

 


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1S-90

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1S-164

redakcija)

 

PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS SUTIKIMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO IR PAGRINDIMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 56 STRAIPSNIO 5 DALYJE NUSTATYTAIS ATVEJAIS TEIKIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja perkančiųjų ir įsigyjančiųjų organizacijų (toliau – perkančioji organizacija) prašymų, susijusių su viešaisiais pirkimais, vykdomais pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Įstatymas) ir pirkimais, vykdomais pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Energijos ar kuro pirkimų taisyklės) (toliau – pirkimai), teikimą ir jų nagrinėjimą, taip pat pagrindimų Įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba).

2. Nagrinėdama perkančiųjų organizacijų prašymus ir pagrindimus, Tarnyba vadovaujasi Įstatymu, kitais teisės aktais, susijusiais su jo įgyvendinimu, Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“, taip pat Taisyklėmis.

3. Tarnyba nagrinėja prašymus Įstatyme nustatytais atvejais duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti tarptautinės vertės ar supaprastinto pirkimo procedūras, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – pirkimo sutartis) galiojimo laikotarpiu pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, atlikti pirkimą Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytu būdu, atlikti tarptautinės vertės pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose ir 56 straipsnio 2, 3 bei 4 dalyse nustatytais atvejais, pradėti vykdyti paslaugų, kai ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei 3 metai, pirkimą ir Energijos ar kuro pirkimo taisyklėse nustatytais atvejais duoti sutikimą perkančiajai organizacijai pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu pakeisti pirkimo sutarties (toliau – Energijos ar kuro pirkimo sutartis) sąlygas.

4. Tarnyba nenagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymų:

4.1. kai nutraukiamos mažos vertės pirkimo procedūros;

4.2. kai nutraukiamos neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo, pradėto nuo 2014 m. sausio 1 d., procedūros;

4.3. kai nutraukiamos supaprastinto pirkimo, pradėto nuo 2014 m. sausio 1 d. procedūros;

4.4. pakeisti pirkimo sutarties sąlygas Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje  nustatytais atvejais;

4.5. atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu atveju;

4.6. kai perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, paskelbia pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir tai nurodo pirkimo dokumentuose.

5. Tarnyba priima perkančiųjų organizacijų teikiamus pagrindimus dėl Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytos išimties taikymo ir dėl pirkimo neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnyje numatytais pagrindais vykdymo, kai perkančioji organizacija paskelbia pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir tai nurodo pirkimo dokumentuose, ir juos nagrinėja, siekdama įvertinti teisės aktais nustatytų reikalavimų parenkant pirkimo būdą pažeidimų riziką.

6. Tarnybos išvados dėl perkančiųjų organizacijų prašymų dėl sutikimų Įstatyme ir Energijos ar kuro pirkimo taisyklėse numatytais atvejais teikiamos remiantis perkančiosios organizacijos pateiktais dokumentais bei Įstatyme nustatytais atvejais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) viešai paskelbta informacija apie pirkimą.

7. Prašymas – rašytinis kreipimasis į Tarnybą, prašant sutikti nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti pirkimo sutarties arba Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas jų galiojimo laikotarpiu, atlikti pirkimą Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytu būdu, atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, pradėti vykdyti paslaugų, kai ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei 3 metai, pirkimą, nurodant tai pagrindžiančias aplinkybes.

8. Pagrindimas – rašytinis kreipimasis į Tarnybą, pateikiant motyvus, pagrindžiančius Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytos išimties taikymą ar neskelbiamų derybų būdo parinkimą, kai perkančioji organizacija paskelbia pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir tai nurodo pirkimo dokumentuose.

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir Energijos ar kuro pirkimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

II. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS, NAGRINĖJANT PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMUS IR PAGRINDIMUS

 

10. Tarnyba turi teisę:

10.1. išnagrinėjusi prašymą, jo netenkinti ir atmesti arba prašymą tenkinti ir sutikti su perkančiosios organizacijos prašyme nurodytais veiksmais ir (ar) sprendimais;

10.2. išnagrinėjusi pagrindimą ir nustačiusi didelę teisės aktais nustatytų reikalavimų parenkant pirkimo būdą pažeidimo riziką, atlikti pirkimo vertinimą;

10.3. gauti iš perkančiosios organizacijos papildomus prašymui ar pagrindimui nagrinėti reikalingus dokumentus ir informaciją;

10.4. gauti perkančiosios organizacijos, viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija), pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų veiksmų ir (ar) sprendimų, susijusių su pirkimu, paaiškinimus;

10.5. nustačiusi Įstatymo pažeidimus, įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti Įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ir (ar) veiksmus, atsakingus asmenis traukti administracinėn atsakomybėn ir (ar), ginant viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo.

11. Tarnyba privalo:

11.1. išnagrinėti prašymą ar pagrindimą ir priimti sprendimą nešališkai, objektyviai, laikydamasi Taisyklėse nustatytų terminų;

11.2. neatskleisti prašymo ar pagrindimo nagrinėjimo metu sukauptos konfidencialios informacijos, kurios konfidencialumą nurodė perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

 

III. PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

12. Prašymai registruojami Tarnybos nustatyta tvarka. Prašymas laikomas pateiktu tą dieną, kai jis gaunamas ir užregistruojamas Tarnyboje.

13. Prašymai dėl sutikimų nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti pirkimo sutarties arba Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas jų galiojimo laikotarpiu išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos.

14. Prašymai dėl sutikimų pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Tarnyba sprendimą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto sprendimo pasirašymo dienos paskelbia elektroninėmis priemonėmis per CVP IS.

15. Prašymai dėl sutikimų pirkimą atlikti Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytu būdu (vidaus sandorių sudarymas), išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos.

16. Prašymai dėl sutikimo pradėti vykdyti paslaugų pirkimą, kai ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei 3 metai, išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Tarnybos direktorius prašymo nagrinėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Apie perkančiosios organizacijos prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą perkančioji organizacija informuojama raštu.

17. Jeigu sprendimui Taisyklių 13, 14 ir 15 punktuose nurodytais atvejais priimti nepakanka prašyme pateiktos ir viešai CVP IS paskelbtos informacijos, atsakingas vykdytojas ją prašo pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Tokiu atveju Tarnyba sprendimą dėl sutikimo priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo ir jų užregistravimo Tarnyboje dienos. Sprendimo dėl sutikimo Energijos ar kuro pirkimo taisyklėse nustatytu atveju terminas dėl sutikimo pratęsiamas tiek dienų, per kiek perkančioji organizacija pateikia papildomus dokumentus.

18. Sprendimas išdėstomas raštu, kuris pasirašomas sprendimą parengusio valstybės tarnautojo. Raštas, kuriuo įforminamas sprendimas, turi būti patvirtintas Tarnybos antspaudu. Rašte, kuriuo įforminamas sprendimas, nurodoma jo apskundimo tvarka. Sprendimas perkančiajai organizacijai siunčiamas su lydraščiu, kurį pasirašo Tarnybos direktorius.

19. Sprendimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos išsiunčiamas prašymą pateikusiai perkančiajai organizacijai.

20. Tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos prašymo nagrinėjimo Tarnyboje metu paaiškėja, kad Tarnyba tuo pačiu klausimu atlieka vertinimą arba skundą ar ieškinį tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti teismas, prašymo nagrinėjimas sustabdomas. Tarnybos vertinimo išvados arba teismo priimto sprendimo gavimo Tarnyboje diena laikoma termino atnaujinimu. Apie perkančiosios organizacijos prašymo nagrinėjimo termino sustabdymą, nurodant prašymo nagrinėjimo termino sustabdymo priežastis ir apie prašymo nagrinėjimo termino atnaujinimą, perkančioji organizacija informuojama raštu.

 

IV. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRAŠYMO FORMA IR TURINYS

 

21. Prašymas pateikiamas raštu. Prašymas turi būti pasirašytas perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens. Jei prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, Tarnyba turi teisę reikalauti, kad būtų pateiktas įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas, įrodantis, kad asmuo turi teisę pasirašyti Tarnybai teikiamą prašymą.

22. Jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, teikiant prašymą dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras, perkančioji organizacija:

22.1. prašyme nurodo pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą ir pirkimo numerį (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

22.2. kai pirkimui (ar jo daliai) apmokėti nėra lėšų, prašyme nurodo visam pirkimui ir kiekvienai pirkimo daliai (jei pirkimas skaidomas į dalis) planuotas lėšas, finansavimo šaltinius bei aplinkybes, kurioms susidarius, negalima vykdyti pirkimo, pateikiant tokias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;

22.3. esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, nurodo šias aplinkybes bei pateikia argumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius, kad šių aplinkybių nebuvo galima numatyti pradedant pirkimą;

22.4. pateikia Komisijos posėdžio protokolo kopiją, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė (jeigu buvo išsakyta);

22.5. pateikia informaciją, ar vyksta / vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

23. Teikiant prašymą dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties arba Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas sutarčių galiojimo laikotarpiu, perkančioji organizacija:

23.1. prašyme nurodo duomenis apie pirkimą, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta pirkimo sutartis arba Energijos ar kuro pirkimo sutartis: pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, nuorodą į pirkimo skelbimą ir pirkimo numerį (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

23.2. pateikia pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

23.3. nurodo pirkimo sutarties arba Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas, kurias būtina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius iškilo būtinybė pakeisti šių sutarčių sąlygas, argumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę keisti sutarčių sąlygas;

23.4. prie prašymo Tarnybai prideda:

23.4.1. su tiekėju raštu suderintą pirkimo sutarties arba Energijos ar kuro pirkimo sutarties pakeitimo projektą;

23.4.2. pirkimo sutarties arba Energijos ar kuro pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie sutarčių ir (arba) sutarčių pakeitimų (jei buvo) kopijas;

23.4.3. prašyme nurodytas aplinkybes, motyvus bei paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijas, taip pat argumentus, kad, pakeitus pirkimo sutarties arba Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje arba Energijos ar kuro pirkimų taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslas (kad toks sutarties pakeitimas negali būti laikomas esminiu, nes juo nustatomos sąlygos, jei jos būtų nustatytos pradinės sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikusios galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugalėtoju negalėtų pripažinti kito nei pasirinktasis dalyvis pasiūlymą; kad dėl tokio sutarties pakeitimo nepasikeis ekonominė sutarties pusiausvyra dalyvio, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose ir pan.).

Jei perkančioji organizacija teikia prašymą atsisakyti sutartyje numatytų darbų, prie prašymo prideda patvirtintas pradinių lokalinių sąmatų kopijas, suderintą su statybos proceso dalyviais (rangovu, statinio projekto vykdymo priežiūrą (jei vykdoma) ir (ar) statinio statybos techninę priežiūrą (jei vykdoma) atliekančiu asmeniu) dokumentą, įrodantį, kad darbų atsisakymas būtinas ir sąlygotas objektyvių priežasčių. Dokumente pateikiami argumentai, pagrindžiantys darbų atsisakymo būtinybę (pavyzdžiui, techninių sprendinių keitimas, šių sprendinių keitimo priežastys), nevykdomų darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, jų vertė ir nurodoma, kokia suma, atsisakius tam tikrų pirkimo sutartyje numatytų darbų, mažės bendra pirkimo sutarties vertė taip pat ir užsakovo rezervas (jei buvo numatytas), atitinkamai jį perskaičiavus nuo sumažintos darbų kainos.

24. Teikiant prašymą dėl sutikimo, kad būtų pradėtas vykdyti paslaugų, kai ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei 3 metai, pirkimas, vadovaudamasi Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip       3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ 3.10 punktu, perkančioji organizacija Tarnybai pateikia pirkimo dokumentų projektą ir išsamų pagrindimą (paaiškinimus, dokumentų kopijas, skaičiavimus, lyginamuosius duomenis ar kt.), kad ilgesnės nei 3 metų termino paslaugų pirkimo sutarties sudarymas ekonominiu ar socialiniu požiūriu yra naudingesnis ir atitinka racionalaus lėšų, skirtų reikalingoms paslaugoms įsigyti, panaudojimo kriterijų.

25. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, perkančioji organizacija pateikia Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra pirkimo sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai. Pirkimo vertė apskaičiuojama Įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

26. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija be Taisyklių 25 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų taip pat pateikia:

26.1. informaciją apie prieš tai vykdytą pirkimą (atvirą ar ribotą konkursą ar konkurencinį dialogą), kuriame dalyvavę tiekėjai bus kviečiami į neskelbiamas derybas (pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, skelbimo numerį);

26.2. dokumentus, susijusius su prieš tai vykdytu pirkimu (atviro ar riboto konkurso ar konkurencinio dialogo), kuriame dalyvavę tiekėjai bus kviečiami į neskelbiamas derybas (Komisijos posėdžių protokolų, tiekėjų prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus ir pranešimų tiekėjams apie pirkimo dokumentų paaiškinimus, tiekėjų pretenzijų, atsakymų į jas, pranešimų dalyviams apie jų kvalifikacinių duomenų bei pasiūlymų vertinimą kopijas, pasiūlymų atmetimo priežastis, informaciją, ar vyksta / vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės);

26.3. patvirtinimą, kad atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1  punkte nurodytu pagrindu, prieš tai vykdyto pirkimo (atviro ar riboto konkurso ar konkurencinio dialogo) sąlygos iš esmės nekeičiamos, nurodant, kurias pirkimo sąlygas ir kaip ketinama keisti.

27. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 2  punkte nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 25 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, taip pat pateikia:

27.1. informaciją apie prieš tai vykdytą pirkimą (atvirą ar ribotą konkursą): pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, skelbimo numerį;

27.2. dokumentus, susijusius su prieš tai vykdytu pirkimu (atviro ar riboto konkurso): Komisijos posėdžių protokolų, tiekėjų prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus ir pranešimų tiekėjams apie pirkimo dokumentų paaiškinimus, tiekėjų pretenzijų, atsakymų į jas, pranešimų tiekėjams apie jų kvalifikacinių duomenų bei pasiūlymų vertinimą kopijas, pasiūlymų atmetimo priežastis, informaciją, ar vyksta / vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės;

27.3. patvirtinimą, kad atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 2  punkte nurodytu pagrindu, prieš tai vykdyto pirkimo (atviro ar riboto konkurso) sąlygos iš esmės nekeičiamos, nurodant, kurias pirkimo sąlygas ir kaip ketinama keisti;

27.4. informaciją, ar Europos Komisijos prašymu jai buvo pateikta Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atliekamo ar atlikto pirkimo ataskaita.

28. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3  punkte nurodytu pagrindu, grindžiamą priežastimis, susijusiomis su išimtinių teisių apsauga, perkančioji organizacija, be Taisyklių 25 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, taip pat pateikia:

28.1. dokumentą, įrodantį, kad tiekėjas, iš kurio ketinama įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, turi intelektinės nuosavybės teises (pvz. patentą, autorių teises, prekių ženklą ir kt.) į jo sukurtą produktą;

28.2. pradinės pirkimo sutarties (jei buvo sudaryta), sudarytos su tiekėju, iš kurio ketinama įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, kopiją.

29. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2  punkte nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 25 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, taip pat pateikia:

29.1. ankstesnės pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie pirkimo sutarties ir (arba) pirkimo sutarties pakeitimų (jei buvo) kopijas;

29.2. motyvuotą pagrindimą, kad iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta ankstesnė pirkimo sutartis, verta pirkti papildomai;

29.3. motyvuotą pagrindimą (dokumentų kopijas), kad pakeitus tiekėją, reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas ir dėl to atsirastų nesuderinamumas ar per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų.

30. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 3 dalyje nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 25 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, Tarnybai pateikia visą su vykdytu projekto konkursu susijusią medžiagą.

31. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1  punkte nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 25 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, pateikia:

31.1. duomenis apie pirkimą, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis (pirkimo būdas, pirkimo pavadinimas, nuoroda į skelbimą, pirkimo numeris);

31.2. pateikia pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

31.3. pagrindinės pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie pirkimo sutarties ir (arba) pirkimo sutarties pakeitimų (jei buvo) kopijas bei dokumentus, patvirtinančius, kad visų planuojamų papildomų darbų ar paslaugų sutarčių kaina neviršys 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės. Perkančioji organizacija turi paskaičiuoti, kokį procentą visi papildomi darbai ar paslaugos sudaro nuo pagrindinės pirkimo sutarties kainos. Jeigu vykdant pagrindinę rangos darbų pirkimo sutartį buvo atsisakyta dalies numatytų darbų, šis rodiklis turi būti skaičiuojamas ne nuo pradinės rangos darbų pirkimo sutarties kainos, bet nuo koreguotos rangos darbų pirkimo sutarties kainos, ją sumažinus atsisakomų darbų verte;

31.4. jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, projektą įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pritarimą planuojamų papildomų darbų ar paslaugų įsigijimui.

32. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2  punkte nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 25 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, pateikia:

32.1. duomenis apie pirkimą, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis (pirkimo būdas, pirkimo pavadinimas, nuoroda į skelbimą, skelbimo numeris);

32.2. projekto, kuriam vykdyti skirtas pirkimas, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis ir planuojamas vykdyti pirkimas, pavadinimas;

32.3. pradinės pirkimo sutarties kopiją.

33. Jei tam tikra ar visa Taisyklėse nurodyta informacija apie pirkimus prieinama CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija gali neteikti tų dokumentų, kurie Tarnybai bus prieinami CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, teikdama prašymą Tarnybai, gali suteikti prieigą prie CVP IS, kuria naudojantis Tarnybai būtų prieinami visi pagal Taisykles reikalingi dokumentai. Šiuo atveju perkančioji organizacija nurodo, kur CVP IS ir kokie dokumentai Tarnybai prieinami.

34. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytu būdu (vidaus sandorių sudarymas), perkančioji organizacija pateikia:

34.1. informaciją apie juridinį asmenį, su kuriuo planuojama sudaryti pirkimo sutartį (pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir kt.);

34.2. dokumentą, įrodantį, kad perkančioji organizacija juridinį asmenį, su kuriuo planuoja sudaryti pirkimo sutartį, kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė, arba dokumentą, įrodantį, kad perkančiajai organizacijai pavesta įgyvendinti valstybės ar savivaldybės kaip vienintelės dalyvės teises ir pareigas;

34.3. dokumentą, įrodantį, kad kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 80 procentų pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo subjekto įsteigimo dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienerius finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti.

 

V. PAGRINDIMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 56 STRAIPSNIO 5 DALYJE

NUSTATYTAIS ATVEJAIS TEIKIMAS

 

35. Pagrindimas pateikiamas raštu. Pagrindimas turi būti pasirašytas perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens. Jei pagrindimą pasirašo įgaliotas asmuo, Tarnyba turi teisę pareikalauti, kad būtų pateiktas įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas, įrodantis, kad asmuo turi teisę pasirašyti Tarnybai teikiamą pagrindimą.

36. Pagrindimai registruojami Tarnybos nustatyta tvarka. Pagrindimas laikomas pateiktu tą dieną, kai jis gaunamas ir užregistruojamas Tarnyboje.

37. Pagrindimai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo pagrindimo gavimo ir užregistravimo Tarnyboje dienos. Tarnybos direktorius pagrindimo nagrinėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Apie perkančiosios organizacijos prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą perkančioji organizacija informuojama raštu.

38. Jeigu nagrinėti pagrindimą nepakanka pateiktos ir CVP IS viešai paskelbtos informacijos, atsakingas vykdytojas ją prašo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pagrindimo Tarnyboje gavimo ir užregistravimo dienos.

39. Atliekant pirkimą pagal Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą, Tarnybos sutikimas nereikalingas, tačiau šiuo atveju perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl pirkimo būdo pasirinkimo nedelsdama, bet nevėliau kaip per 5 darbo dienas, Tarnybai teikia pagrindimą, nurodydama:

39.1. pirkimo pavadinimą, jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

39.2. pirkimo vertę ir informaciją apie pirkimui skirtas lėšas (suma bei finansavimo šaltinis), tai pagrindžiančius dokumentus. Pirkimo vertė apskaičiuojama Įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka;

39.3. nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančias aplinkybes, kurioms susidarius perkančioji organizacija taikė išimtį pasirenkant pirkimo būdą ir motyvus, pagrindžiančius, kad pirkimas negali būti atliktas kitais pirkimo būdais, taip pat pateikia tokias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas bei perkančiosios organizacijos Komisijos posėdžio motyvuoto protokolo kopiją, kuriuo priimtas sprendimas pasirinkti neskelbiamų derybų būdą vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu. Protokole nurodomi ir pateikiami įrodymai, kad atsirado tam būtini Įstatyme nustatyti pagrindai, Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė (jeigu buvo išsakyta).

40. Perkančioji organizacija priėmusi sprendimą pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kai numato paskelbti pranešimą dėl savanoriškojo ex ante skaidrumo, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, Tarnybai teikia pagrindimą, kuriame nurodo išsamius argumentus, kad atsirado Įstatymo 56 straipsnio atitinkamoje dalyje ir punkte nustatyti pagrindai. Teikdama pagrindimą perkančioji organizacija pateikia Taisyklių 25 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, taip pat dokumentus ir informaciją, kuri pagal Taisykles privaloma teikiant prašymą dėl sutikimų atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio atitinkama dalimi ir punktu.

41. Jei tam tikra ar visa Taisyklėse nurodyta informacija apie pirkimus prieinama CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija gali neteikti tų dokumentų, kurie Tarnybai bus prieinami CVP IS priemonėmis. Tokiu atveju perkančioji organizacija, teikdama pagrindimą Tarnybai, pateikia prieigą prie CVP IS, kuria naudojantis Tarnybai būtų prieinami visi pagal Taisykles reikalingi dokumentai, nurodo, kur CVP IS ir kokie dokumentai Tarnybai prieinami.

 

Vi. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Jei prie perkančiosios organizacijos prašymų ir pagrindimų pridedami užsienio kalba parengti dokumentai, pateikiami šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Pridedamų dokumentų vertimai patvirtinami perkančiosios organizacijos atsakingo darbuotojo ar vertėjo parašu. 

43. Prie perkančiosios organizacijos Tarnybai teikiamų prašymų ir pagrindimų pridedamų dokumentų kopijos, nuorašai ar išrašai įforminami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

44. Perkančiųjų organizacijų pateikti prašymai ir pagrindimai, su jais susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-163, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7406 (2010-12-09), i. k. 1102VPTISAK001S-163

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 "Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-191, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 158-7496 (2011-12-24); Žin., 2012, Nr. 8-0 (2012-01-14), i. k. 1112VPTISAK001S-191

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 "Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-217, 2012-09-27, Žin., 2012, Nr. 113-5775 (2012-09-29), i. k. 1122VPTISAK001S-217

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 "Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-259, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00265

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 "Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-164, 2014-10-06, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13796

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“pakeitimo

 

6.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-98, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11091

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1S-90 "Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo