Suvestinė redakcija nuo 2007-02-14 iki 2009-01-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 93-4030, i. k. 1022310ISAK00000439

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 13 d. Nr. 439

Vilnius

 

1. Tvirtinu Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 78-2373);

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 523 „Dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 86-3018);

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 562 „Dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 388 „Dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ 1.2 punktą (Žin., 2001, Nr. 92-3229).

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2007 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1V-58 redakcija)

 

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) yra biudžetinė įstaiga. Departamento steigėja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija).

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo simboliką.

4. Departamento buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Pagrindiniai departamento uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti informacinių ir telekomunikacinių technologijų taikymo valstybės valdyme ir elektroninių ryšių naudojimo vidaus reikalų srityje strategiją;

5.2. įgyvendinti vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų ir telekomunikacijų saugos politiką;

5.3. užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos tvarkymą ir plėtrą, koordinuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros kūrimą, jos komponentų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką, dalyvauti koordinuojant ir kontroliuojant Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą;

5.4. užtikrinti vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo tvarkymą ir plėtrą, koordinuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo komponentų – telefono ryšio, radijo ryšio ir duomenų perdavimo tinklų – kūrimą ir plėtrą, kontroliuoti šių tinklų technologinį suderinamumą, tarpusavio sąveiką.

6. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia teisės aktų projektus ir metodinius nurodymus dėl informacinių sistemų, registrų ir telekomunikacijų infrastruktūros kūrimo, eksploatacijos, plėtros Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

6.2. administruoja Vidaus reikalų informacinę sistemą;

6.3. administruoja nacionalines Šengeno informacinę sistemą ir Vizų informacinę sistemą;

6.4. koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities informacinių ir ryšių išteklių naudojimą užtikrindamas jų integralumą, suderinamumą, prieinamumą ir saugą, teikia įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valdomiems ir tvarkomiems valstybės ir žinybiniams registrams, informacinėms sistemoms tarnybinių stočių, duomenų bazių valdymo sistemos, duomenų perdavimo tinklų išteklius;

6.5. atlieka Vidaus reikalų informacinės sistemos stebėseną, apibendrina Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacinių ir ryšių sistemų plėtros poreikius, dalyvauja jas kuriant ir plėtojant; vykdo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacinių ir ryšių sistemų kūrimo, plėtros, taip pat kitų informatikos ir ryšių projektų užsakovo funkcijas;

6.6. administruoja Vidaus reikalų telekomunikacinį tinklą;

6.7. tvarko Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų elektroninio pašto sistemą;

6.8. vykdo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų interneto ir intraneto tinklalapių techninę priežiūrą;

6.9. pagal kompetenciją priima sprendimus įgyvendindamas informacinių ir telekomunikacinių technologijų taikymo valstybės valdyme ir elektroninių ryšių naudojimo vidaus reikalų srityje strategiją, jos prioritetus, nustato šios strategijos įgyvendinimo metodus;

6.10. vykdo teisės aktų nustatytas valstybės ir žinybinių registrų, valdomų Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, tvarkymo įstaigos ir asmens duomenų tvarkytojo funkcijas, Vidaus reikalų informacinės sistemos tvarkytojo ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo pagrindinio tvarkytojo funkcijas;

6.11. dalyvauja rengiant Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų plėtros priemonių planus, registrų ir duomenų bazių kūrimo, tvarkymo, technologinio suderinamumo ir tarpusavio sąveikos taisykles;

6.12. rengia Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų naudojamų telefono ryšio, radijo ryšio ir duomenų perdavimo tinklų kūrimo, plėtros priemonių planus, šių tinklų technologinio suderinamumo ir tarpusavio sąveikos taisykles;

6.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Vidaus reikalų informacinėje sistemoje, vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose tvarkomą informaciją suinteresuotiems Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos, kitoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir sutarčių pagrindu organizuoja kituose valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomuose registruose, informacinėse sistemose esančios informacijos teikimą minėtiems subjektams;

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Vidaus reikalų informacinėje sistemoje, vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose tvarkomą informaciją Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims;

6.15. išduoda pažymas dėl tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų duomenų pagal teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pateikiamus paklausimus, juridinių ir fizinių asmenų prašymus;

6.16. rengia statistines ataskaitas apie nusikalstamumą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia šią informaciją suinteresuotoms institucijoms;

6.17. organizuoja ir vykdo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kurių biudžeto asignavimų valdytoja yra Vidaus reikalų ministerija, kompiuterinės, ryšių techninės įrangos diegimą, priežiūrą ir remontą, programinės įrangos diegimą ir priežiūrą;

6.18. atlieka Vidaus reikalų informacinės sistemos vartotojų centralizuotą valdymą, analizuoja Vidaus reikalų informacinės sistemos vartotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotiems Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;

6.19. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos, kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir teikia juos vidaus reikalų ministrui, viceministrui, Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretoriui ir sekretoriams (toliau – Vidaus reikalų ministerijos vadovybė);

6.20. įgyvendina teisės aktų nustatytas Vidaus reikalų informacinės sistemos ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo saugos priemones;

6.21. vykdo teisės aktų nustatytas duomenų saugos įgaliotinio funkcijas tų departamento tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, kurių duomenų saugos įgaliotiniu departamentas yra paskirtas;

6.22. dalyvauja rengiant ir derina Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, telekomunikacinių tinklų nuostatų, specifikacijų projektus, taip pat investicinius projektus;

6.23. derina Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų įsigyjamos informacinių ir telekomunikacinių technologijų įrangos techninius aprašymus;

6.24. atlieka informatikos ir ryšių sričių tarptautinių projektų analizę, pagal kompetenciją teikia išvadas ir dalyvauja juos įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos, kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

6.25. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

6.26. organizuoja konferencijas, seminarus, kitus renginius informatikos ir ryšių klausimais;

6.27. organizuoja ir vykdo Vidaus reikalų informacinės sistemos vartotojų mokymą, vertina jų kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius;

6.28. teikia Vidaus reikalų ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų Vidaus reikalų informacinei sistemai ir Vidaus reikalų telekomunikaciniam tinklui, panaudojimo;

6.29. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. TEISĖS

 

7. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais gauti visą reikiamą informaciją, taip pat ir įslaptintą, bei paaiškinimus apie visus veiksmus, atliekamus su duomenimis (teikimą, naudojimą, apsaugą ir kt.), iš Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų, esančių Vidaus reikalų informacinės sistemos asmens ir kitų duomenų tvarkytojais, teikėjais ar gavėjais;

7.2. teikti pasiūlymus Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų tvarkymo įstaigoms dėl duomenų tvarkymo ir apsaugos;

7.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, taip pat kitų juridinių asmenų specialistus ir ekspertus departamento sprendžiamoms problemoms nagrinėti ir sudaryti darbo grupes teisės aktų projektams rengti;

7.4. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.5. gauti iš Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų darbo planus ir projektus, susijusius su informacinių ir telekomunikacinių priemonių diegimu, eksploatavimu, plėtra;

7.6. atlikti Vidaus reikalų informacinės sistemos ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo komponentų auditą.

8. Departamentas turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

9. Departamentui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, suteikia jam atostogas, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas vidaus reikalų ministras. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Laikinai nesant direktoriaus, jo pareigas eina vidaus reikalų ministro paskirtas direktoriaus pavaduotojas.

10. Departamento direktorius:

10.1. vadovauja departamentui, sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;

10.2. atstovauja departamentui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

10.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimų įgyvendinimą;

10.4. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

10.5. tvirtina departamento veiklos planus, darbo reglamentą, vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus vidaus dokumentus;

10.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ar skiria nuobaudas;

10.7. atsiskaito už departamento veiklą vidaus reikalų ministrui;

10.8. tvirtina departamento struktūrą, skyrių nuostatus, departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, departamento valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigines instrukcijas, suteikia departamento valstybės tarnautojams kvalifikacines klases;

10.9. tvirtina departamento finansų kontrolės taisykles ir apskaitos politiką;

10.10. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

10.11. pasirašo ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;

10.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

11. Departamento direktorius turi pavaduotojus, kuriuos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų departamento direktorius. Direktoriaus pavaduotojai kuruoja direktoriaus priskirtų departamento skyrių veiklą ir yra tiesiogiai atskaitingi direktoriui.

12. Departamento struktūriniai padaliniai yra skyriai, kuriems vadovauja skyrių vedėjai, atskaitingi departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams pagal kuravimo sritį.

 

V. TURTAS, FINANSAVIMAS IR VEIKLOS KONTROLĖ

 

13. Departamentas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

14. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Departamentas gali turėti pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, kurios naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Departamento lėšų buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

16. Departamento veiklą kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija, kitos įgaliotos valstybės institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-58, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 19-746 (2007-02-13), i. k. 1072310ISAK0001V-58

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-58, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 19-746 (2007-02-13), i. k. 1072310ISAK0001V-58

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo