Suvestinė redakcija nuo 2020-02-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 93-4030, i. k. 1022310ISAK00000439

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 13 d. Nr. 439

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 78-2373);

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 523 „Dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 86-3018);

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 562 „Dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 388 „Dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ 1.2 punktą (Žin., 2001, Nr. 92-3229).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-313 redakcija)

 

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija), įgyvendinanti informacinių technologijų saugos valstybės politiką bei registrų ir informacinių sistemų, kurių tvarkymo įstaiga (tvarkytojas) yra departamentas, valstybės politiką.

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (Žin., 2004, Nr. 69-2382), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29), kitais įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendinanti institucija yra Vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja departamento veiklą, tvirtina ir keičia departamento nuostatus, priima sprendimą dėl departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo simboliką. Departamento buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų.

Departamentui finansuoti gali būti naudojamos už teikiamas paslaugas gaunamos pajamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Departamento lėšų buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

6. Departamento vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami departamento interneto tinklalapyje (www.ird.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

7. Departamento nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Pagrindiniai departamento veiklos tikslai yra:

8.1. užtikrinti elektroninės valdžios įgyvendinimą ir plėtrą vidaus reikalų srityje;

8.2. užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų, kurių tvarkytojas yra departamentas, taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkymo įstaiga yra departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), duomenų bazių, kurias tvarkyti pavesta departamentui (toliau – duomenų bazės), kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą;

8.3. užtikrinti vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir saugą bei jo komponentų – Vidaus reikalų kompiuterių tinklo, Vidaus reikalų telefono ryšio tinklo, Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo, Vidaus reikalų kamieninio duomenų perdavimo tinklo, vietinių tinklų – technologinį suderinamumą;

8.4. Neteko galios nuo 2016-05-27

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-391, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14066

 

8.5. atliekant valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas, užtikrinti informacinių technologijų paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-391, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14066

 

9. Siekdamas 8.1 punkte nurodyto veiklos tikslo, departamentas:

9.1. organizuoja informacinių technologijų, reikalingų administracinėms ir viešosioms paslaugoms vidaus reikalų srityje teikti elektroniniu būdu, kūrimą bei diegimą;

9.2. dalyvauja įgyvendinant elektroninės valdžios projektus.

10. Siekdamas 8.2 punkte nurodyto veiklos tikslo, departamentas:

10.1. administruoja vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinius registrus, informacines sistemas, duomenų bazes;

10.2. užtikrina vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, duomenų bazių tarpusavio sąveiką bei sąveiką su kitais valstybės ir žinybiniais registrais, informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis;

10.3. įgyvendina teisės aktų nustatytas vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, duomenų bazių organizacines, programines, technines ir kitas saugos priemones;

10.4. koordinuoja vidaus reikalų srities informacinių išteklių naudojimą, užtikrindamas jų integralumą, suderinamumą bei prieinamumą, teikia Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų valdomiems bei tvarkomiems valstybės ir žinybiniams registrams, informacinėms sistemoms tarnybinių stočių, duomenų kaupyklų, duomenų bazių valdymo sistemos ir kitus išteklius;

10.5. atlieka vidaus reikalų srities informacinių sistemų stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną informacinių sistemų tvarkymui bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus šių informacinių sistemų veiklos pažeidimus, trikdžius ir grėsmes, prognozuoja šių sistemų raidos tendencijas;

10.6. išduoda pažymas (išrašus) dėl tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų duomenų pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamus paklausimus, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, kitais būdais teisės aktų nustatyta tvarka teikia vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose, informacinėse sistemose, duomenų bazėse tvarkomą informaciją;

10.7. sutarčių pagrindu organizuoja kituose valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomuose registruose, informacinėse sistemose esančios informacijos teikimą Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos, kitoms Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms;

10.8. rengia ir skelbia oficialiąją statistiką apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje;

10.9. atlieka Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų centralizuotą valdymą, analizuoja Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą;

10.10. tvarko Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų elektroninio pašto sistemą;

10.11. atlieka Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų interneto ir intraneto tinklalapių technologinę priežiūrą;

10.12. apibendrina Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų poreikius dėl vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų plėtros, dalyvauja kuriant ir plėtojant vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas, rengia ir derina investicijų projektus, susijusius su vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų diegimu, technine priežiūra ir plėtra;

10.13. teikia vidaus reikalų ministrui, viceministrams, Vidaus reikalų ministerijos kancleriui (toliau – Vidaus reikalų ministerijos vadovybė) siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniams registrams, informacinėms sistemoms, panaudojimo, informacinių technologijų ir informacijos saugos priemonių įgyvendinimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos, kitose Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose;

10.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, duomenų bazių tvarkymo įstaigos (tvarkytojo) ir asmens duomenų tvarkytojo funkcijas.

11. Siekdamas 8.3 punkte nurodyto veiklos tikslo, departamentas:

11.1. administruoja Vidaus reikalų telekomunikacinį tinklą;

11.2. koordinuoja Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo išteklių naudojimą, užtikrindamas jų integralumą, suderinamumą bei prieinamumą, skirsto ir teikia šiuos išteklius Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms;

11.3. atlieka Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną šio tinklo ir jo komponentų tvarkymui, saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus tinklo veiklos pažeidimus, trikdžius ir grėsmes, prognozuoja tinklo raidos tendencijas;

11.4. apibendrina Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ryšių tinklų ir ryšių sistemų plėtros poreikius, dalyvauja kuriant ir plėtojant šiuos tinklus ir ryšių sistemas, rengia ir derina investicijų projektus, susijusius su Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ryšių tinklų ir ryšių sistemų diegimu, technine priežiūra ir plėtra;

11.5. teikia Vidaus reikalų ministerijos vadovybei siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų Vidaus reikalų telekomunikaciniam tinklui, panaudojimo;

11.6. vykdo ir kitas teisės aktų nustatytas pagrindinio Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo tvarkytojo funkcijas.

12. Neteko galios nuo 2016-05-27

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-391, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14066

 

121. Siekdamas 8.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, departamentas:

121.1. teikia techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslaugą;

121.2. teikia techninę įrangą kaip paslaugą;

121.3. teikia programinės įrangos platformą kaip paslaugą;

121.4. teikia programinę įrangą kaip paslaugą;

121.5. teikia konsultavimą kaip paslaugą;

121.6. teikia kompiuterinių darbo vietų priežiūrą kaip paslaugą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-847, 2019-10-11, paskelbta TAR 2019-10-11, i. k. 2019-16241

 

Papildyta punktu:

Nr. 1V-391, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14066

 

13. Siekdamas šių nuostatų 8 punkte nurodytų pagrindinių veiklos tikslų, departamentas rengia, dalyvauja rengiant ir derina teisės aktų (išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų) projektus.

14. Departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:

14.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos centrinės institucijos, atsakingos už Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių keitimąsi teistumo informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių, įgyvendinimą, funkcijas;

14.2. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

14.3. pagal kompetenciją nagrinėja departamente gautus asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, priima sprendimus;

14.4. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

iii. dEPARTAMENTO TEISĖS

 

15. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

15.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais gauti iš Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų, esančių vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų tvarkymo įstaigomis (tvarkytojais), duomenų teikėjais ar gavėjais, visą reikiamą informaciją, taip pat ir įslaptintą, bei paaiškinimus, būtinus departamento funkcijų vykdymui;

15.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų darbo planus ir teisės aktų projektus, susijusius su vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų diegimu, tvarkymu, plėtra;

15.3. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

15.4. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, taip pat kitų juridinių asmenų specialistus ir ekspertus departamento sprendžiamoms problemoms nagrinėti ir sudaryti darbo grupes teisės aktų projektams rengti bei kitoms užduotims atlikti;

15.5. teikti pasiūlymus vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų tvarkymo įstaigoms (tvarkytojams) dėl duomenų tvarkymo ir apsaugos;

15.6. organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius.

16. Departamentas turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV. departamento VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

17. Departamentui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas ar pašalpas vidaus reikalų ministras. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Laikinai nesančio direktoriaus funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, esant keliems pavaduotojams – Departamento direktoriaus įgaliotas direktoriaus pavaduotojas. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-763, 2017-11-06, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17522

 

18. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279). Vidaus reikalų ministras gali pavesti departamento direktoriui tvirtinti departamento metinį veiklos planą. Departamento metinis veiklos planas skelbiamas departamento interneto tinklalapyje.

Departamento metinio veiklos plano vykdymą vertina Vidaus reikalų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-158, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03739

 

19. Departamento administracijos padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama departamento direktoriaus tvirtinamais administracijos padalinių nuostatais, departamento darbo reglamentu, departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

20. Departamento administracijos struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras.

21. Departamento direktorius:

21.1. tiesiogiai atsako už departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

21.2. atstovauja departamentui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

21.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimų įgyvendinimą;

21.4. priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

21.5. tvirtina departamento darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, buhalterinės apskaitos politiką, finansų kontrolės taisykles, departamento administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus;

21.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ar atleidžia iš jų departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems nuobaudas, pašalpas, suteikia departamento valstybės tarnautojams kvalifikacines klases;

21.7. atsiskaito už departamento veiklą vidaus reikalų ministrui;

21.8. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

21.9. pasirašo ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;

21.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

22. Departamento direktorius gali turėti pavaduotoją (pavaduotojus), kurį (kuriuos) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų departamento direktorius. Direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) kuruoja direktoriaus priskirtų departamento administracijos padalinių veiklą ir yra tiesiogiai pavaldus (pavaldūs) ir atskaitingas (atskaitingi) direktoriui.

23. Departamento administracijos padalinių vadovai yra atskaitingi departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) pagal kuravimo sritį.

 

V. DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

24. Departamento metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja departamento direktorius.

25. Departamento vidaus auditą atlieka Vidaus reikalų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-158, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03739

 

26. Departamento finansų kontrolė atliekama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų departamento direktoriaus 2007 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 5V-47, nustatyta tvarka.

27. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-58, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 19-746 (2007-02-13), i. k. 1072310ISAK0001V-58

Nr. 1V-372, 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 84-3538 (2009-07-16), i. k. 1092310ISAK001V-372

Nr. 1V-313, 2011-04-26, Žin., 2011, Nr. 53-2569 (2011-05-04), i. k. 1112310ISAK001V-313

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-58, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 19-746 (2007-02-13), i. k. 1072310ISAK0001V-58

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-372, 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 84-3538 (2009-07-16), i. k. 1092310ISAK001V-372

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-429, 2010-06-23, Žin., 2010, Nr. 79-4102 (2010-07-03), i. k. 1102310ISAK001V-429

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 478 "Dėl NATO Lietuvai perduodamų įslaptintų dokumentų kontrolės punkto" pripažinimo netekusiu galios

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-313, 2011-04-26, Žin., 2011, Nr. 53-2569 (2011-05-04), i. k. 1112310ISAK001V-313

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-391, 2016-05-26, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14066

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-763, 2017-11-06, paskelbta TAR 2017-11-07, i. k. 2017-17522

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-847, 2019-10-11, paskelbta TAR 2019-10-11, i. k. 2019-16241

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-158, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-21, i. k. 2020-03739

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo