Suvestinė redakcija nuo 2009-01-14 iki 2009-11-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 93-4030, i. k. 1022310ISAK00000439

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 13 d. Nr. 439

Vilnius

 

1. Tvirtinu Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 78-2373);

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 523 „Dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 86-3018);

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 562 „Dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 388 „Dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir dėl vidaus reikalų ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ 1.2 punktą (Žin., 2001, Nr. 92-3229).

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2007 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1V-58 redakcija)

 

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Departamento steigėja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo simboliką. Departamento buveinės adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

4. Departamentas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Departamentas gali turėti pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, kurios naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Departamento lėšų buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Pagrindiniai departamento uždaviniai yra:

5.1. įgyvendinti informacinių ir telekomunikacinių technologijų taikymo valstybės valdyme ir elektroninių ryšių naudojimo vidaus reikalų srityje strategiją;

5.2. įgyvendinti vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų ir telekomunikacijų saugos politiką;

5.3. užtikrinti vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos tvarkymą ir plėtrą, koordinuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros kūrimą, jos komponentų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką, dalyvauti koordinuojant ir kontroliuojant Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą;

5.4. užtikrinti vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo tvarkymą ir plėtrą, koordinuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo komponentų – telefono ryšio, radijo ryšio ir duomenų perdavimo tinklų – kūrimą ir plėtrą, kontroliuoti šių tinklų technologinį suderinamumą, tarpusavio sąveiką.

6. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia teisės aktų projektus ir metodinius nurodymus dėl informacinių sistemų, registrų ir telekomunikacijų infrastruktūros kūrimo, eksploatacijos, plėtros Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

6.2. administruoja Vidaus reikalų informacinę sistemą;

6.3. administruoja nacionalines Šengeno informacinę sistemą ir Vizų informacinę sistemą;

6.4. koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities informacinių ir ryšių išteklių naudojimą užtikrindamas jų integralumą, suderinamumą, prieinamumą ir saugą, teikia įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valdomiems ir tvarkomiems valstybės ir žinybiniams registrams, informacinėms sistemoms tarnybinių stočių, duomenų bazių valdymo sistemos, duomenų perdavimo tinklų išteklius;

6.5. atlieka Vidaus reikalų informacinės sistemos stebėseną, apibendrina Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacinių ir ryšių sistemų plėtros poreikius, dalyvauja jas kuriant ir plėtojant; vykdo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacinių ir ryšių sistemų kūrimo, plėtros, taip pat kitų informatikos ir ryšių projektų užsakovo funkcijas;

6.6. administruoja Vidaus reikalų telekomunikacinį tinklą;

6.7. tvarko Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų elektroninio pašto sistemą;

6.8. vykdo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų interneto ir intraneto tinklalapių techninę priežiūrą;

6.81. vykdo Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatų ir kvalifikuotų sertifikatų, įrašomų į asmens tapatybės korteles, sudarymui ir tvarkymui naudojamos sertifikatų valdymo sistemos techninę priežiūrą;

Papildyta punktu:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

6.9. pagal kompetenciją priima sprendimus įgyvendindamas informacinių ir telekomunikacinių technologijų taikymo valstybės valdyme ir elektroninių ryšių naudojimo vidaus reikalų srityje strategiją, jos prioritetus, nustato šios strategijos įgyvendinimo metodus;

6.10. vykdo teisės aktų nustatytas valstybės ir žinybinių registrų, valdomų Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, tvarkymo įstaigos ir asmens duomenų tvarkytojo funkcijas, Vidaus reikalų informacinės sistemos tvarkytojo ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo pagrindinio tvarkytojo funkcijas;

6.11. dalyvauja rengiant Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų plėtros priemonių planus, registrų ir duomenų bazių kūrimo, tvarkymo, technologinio suderinamumo ir tarpusavio sąveikos taisykles;

6.12. rengia Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų naudojamų telefono ryšio, radijo ryšio ir duomenų perdavimo tinklų kūrimo, plėtros priemonių planus, šių tinklų technologinio suderinamumo ir tarpusavio sąveikos taisykles;

6.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Vidaus reikalų informacinėje sistemoje, vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose tvarkomą informaciją suinteresuotiems Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos, kitoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ir sutarčių pagrindu organizuoja kituose valstybės institucijų ir įstaigų tvarkomuose registruose, informacinėse sistemose esančios informacijos teikimą minėtiems subjektams;

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Vidaus reikalų informacinėje sistemoje, vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose tvarkomą informaciją Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims;

6.15. išduoda pažymas dėl tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų duomenų pagal teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pateikiamus paklausimus, juridinių ir fizinių asmenų prašymus;

6.16. rengia statistines ataskaitas apie nusikalstamumą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia šią informaciją suinteresuotoms institucijoms;

6.17. organizuoja ir vykdo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kurių biudžeto asignavimų valdytoja yra Vidaus reikalų ministerija, kompiuterinės, ryšių techninės įrangos diegimą, priežiūrą ir remontą, programinės įrangos diegimą ir priežiūrą;

6.18. atlieka Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų centralizuotą valdymą, analizuoja Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotiems Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

6.19. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos, kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir teikia juos vidaus reikalų ministrui, viceministrui, Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretoriui ir sekretoriams (toliau – Vidaus reikalų ministerijos vadovybė);

6.20. įgyvendina teisės aktų nustatytas Vidaus reikalų informacinės sistemos ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo saugos priemones;

6.21. vykdo teisės aktų nustatytas duomenų saugos įgaliotinio funkcijas tų departamento tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, kurių duomenų saugos įgaliotiniu departamentas yra paskirtas;

6.22. dalyvauja rengiant ir derina Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus tvarkomų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, telekomunikacinių tinklų nuostatų, specifikacijų projektus, taip pat investicinius projektus;

6.23. derina Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų įsigyjamos informacinių ir telekomunikacinių technologijų įrangos techninius aprašymus;

6.24. atlieka informatikos ir ryšių sričių tarptautinių projektų analizę, pagal kompetenciją teikia išvadas ir dalyvauja juos įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Vidaus reikalų ministerijos, kitose Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

6.25. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

6.26. organizuoja konferencijas, seminarus, kitus renginius informatikos ir ryšių klausimais;

6.27. organizuoja ir vykdo Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų mokymą, vertina jų kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

6.28. teikia Vidaus reikalų ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų Vidaus reikalų informacinei sistemai ir Vidaus reikalų telekomunikaciniam tinklui, panaudojimo;

6.29. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. TEISĖS

 

7. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais gauti visą reikiamą informaciją, taip pat ir įslaptintą, bei paaiškinimus apie visus veiksmus, atliekamus su duomenimis (teikimą, naudojimą, apsaugą ir kt.), iš Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų, esančių Vidaus reikalų informacinės sistemos asmens ir kitų duomenų tvarkytojais, teikėjais ar gavėjais;

7.2. teikti pasiūlymus Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų tvarkymo įstaigoms dėl duomenų tvarkymo ir apsaugos;

7.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, taip pat kitų juridinių asmenų specialistus ir ekspertus departamento sprendžiamoms problemoms nagrinėti ir sudaryti darbo grupes teisės aktų projektams rengti;

7.4. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.5. gauti iš Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų darbo planus ir projektus, susijusius su informacinių ir telekomunikacinių priemonių diegimu, eksploatavimu, plėtra;

7.6. atlikti Vidaus reikalų informacinės sistemos ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo komponentų auditą.

8. Departamentas turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

9. Departamentui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, suteikia jam atostogas, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas vidaus reikalų ministras. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Laikinai nesant direktoriaus, jo pareigas eina vidaus reikalų ministro paskirtas direktoriaus pavaduotojas.

91. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis departamento direktoriaus patvirtintais metiniais veiklos planais. Departamento metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir skelbiami departamento interneto tinklalapyje.

Departamento metinių veiklos planų vykdymą vertina Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius. Departamento metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja departamento direktorius.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

92. Departamento administracijos padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama departamento direktoriaus tvirtinamais administracijos padalinių nuostatais, departamento darbo reglamentu, departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

93. Departamento administracijos struktūrą nustato departamento direktorius, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus departamento tikslus ir uždavinius, metinius veiklos planus ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

10. Departamento direktorius:

10.1. sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

10.2. atstovauja departamentui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

10.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimų įgyvendinimą;

10.4. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

10.5. tvirtina departamento darbo reglamentą, departamento vidaus tvarkos taisykles, departamento finansų apskaitos politiką ir finansų kontrolės taisykles, departamento metinius veiklos planus, departamento skyrių ir poskyrių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

10.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ar atleidžia iš jų departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, suteikia departamento valstybės tarnautojams kvalifikacines klases;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

10.7. atsiskaito už departamento veiklą vidaus reikalų ministrui;

10.8. Neteko galios nuo 2009-01-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin. 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

10.9. Neteko galios nuo 2009-01-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin. 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

10.10. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

10.11. pasirašo ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;

10.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

11. Departamento direktorius turi pavaduotojus, kuriuos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų departamento direktorius. Direktoriaus pavaduotojai kuruoja direktoriaus priskirtų departamento skyrių veiklą ir yra tiesiogiai atskaitingi direktoriui.

12. Departamento administracijos padaliniai yra skyriai, kuriems vadovauja skyrių vedėjai, atskaitingi departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams pagal kuravimo sritį.

Skyrių gali sudaryti poskyriai, kuriems vadovauja poskyrių vedėjai, atskaitingi skyriaus vedėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

V. DEPARTAMENTO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

13. Departamento vidaus auditą atlieka Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

14. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-58, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 19-746 (2007-02-13), i. k. 1072310ISAK0001V-58

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-58, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 19-746 (2007-02-13), i. k. 1072310ISAK0001V-58

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-496, 2008-12-31, Žin., 2009, Nr. 4-110 (2009-01-13), i. k. 1082310ISAK001V-496

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 "Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo