Nutarimas skelbtas: Žin., 2009, Nr. 158-188

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL NEATIDĖLIOTINŲ VEIKSMŲ, KURIUOS BŪTINA ATLIKTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „RAIL BALTICA“, PLANO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1802

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad už projekto „Rail Baltica“ koordinavimą atsakinga Susisiekimo ministerija.

 

3. Pavesti Susisiekimo ministerijai:

3.1. (neteko galios);

3.2. iki 2010 m. kovo 1 d. parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti projektą nutarimo dėl „Rail Baltica“ projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu;

3.3. iki 2010 m. gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei galimas „Rail Baltica“ projekto finansavimo modelio schemas, atsižvelgiant į galimybę projekte dalyvauti strateginiam investuotojui;

3.4. kartu su Užsienio reikalų ministerija kreiptis į Europos Komisiją dėl galimybės naudoti projektui „Rail Baltica“ skirtas lėšas Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, planui įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 541, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 58-2841 (2010-05-20)

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis susisiekimo ministrą                                                  Gediminas Kazlauskas

 

 


 

Nauja plano redakcija:

Nr. 541, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 58-2841 (2010-05-20)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1802
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 541
redakcija)

 

 

NEATIDĖLIOTINŲ VEIKSMŲ, KURIUOS BŪTINA ATLIKTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „RAIL BALTICA“, PLANAS 

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas

Lėšų poreikis, mln. litų*

Finansavimo šaltiniai

1.

Parengti galimybių studijas, techninės pagalbos dokumentus ir poveikio aplinkai vertinimą, skirtus esamam 1435 mm ir sugretintam 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio keliams rekonstruoti, sugretintam 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio keliui įrengti arba papildomam 1435 mm vėžės pločio keliui palei esamą geležinkelio ruožą Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Marijampolė (arba pavieniuose ruožuose Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Mockava, Mockava–Šeštokai, Šeštokai–Marijampolė) tiesti

2010 metų sausis–2011 metų birželis

1,4

TEN-T fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto** (toliau – valstybės biudžetas) lėšos

2.

Rekonstruoti ir (arba) kapitališkai suremontuoti esamą geležinkelio ruožą Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Mockava (1435 mm vėžės pločio kelią) ir geležinkelio ruožą Mockava–Šeštokai (1435 mm / 1520 mm vėžės pločio sugretintą kelią):

2011 metų birželis–2013 metų gruodis

136,6

TEN-T fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

2.1.

Atlikti geležinkelio ruožo Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Mockava (1435 mm vėžės pločio) projektavimo darbus, jį rekonstruoti ir (arba) kapitališkai suremontuoti

2011 metų birželis–2013 metų gruodis

 

 

89,5

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

2.2.

Atlikti geležinkelio ruožo Mockava–Šeštokai (1435 mm / 1520 mm vėžės pločio sugretintas geležinkelio kelias) projektavimo darbus, jį rekonstruoti ir (arba) kapitališkai suremontuoti

2011 metų birželis–2013 metų gruodis

47,1

TEN-T fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

3.

Atlikti geležinkelio ruožo Šeštokai–Kalvarija–Marijampolė projektavimo darbus ir jį rekonstruoti – įrengti sugretintą 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesti papildomą 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelią palei esamą geležinkelio liniją; vykdant šią priemonę, reikės atlikti viešųjų pirkimų procedūras rangovui parinkti, parengti projektus ir rekonstruoti (ir / arba kapitališkai suremontuoti) esamą kelią, vykdyti techninę priežiūrą

2011 metų birželis–2013 metų gruodis

156,4

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

4.

Rekonstruoti geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena–Marijampolė–Kazlų Rūda signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo, eismo valdymo sistemas ir geležinkelio stotis

2011 metų birželis–2014 metų sausis

140

2007–2013 metų laikotarpio Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (toliau – Sanglaudos fondas), akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

5.

Atlikti geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas poveikio aplinkai vertinimą, projektavimo darbus ir jį rekonstruoti – įrengti sugretintą 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio geležinkelio kelią arba tiesti papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją:

2009 metų rugpjūtis–2013 metų gruodis

418,2

TEN-T fondo, Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

5.1.

Parengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos rekonstravimo ir vėžių sujungimo ar tiesimo ruože Marijampolė (Baraginė)–Kazlų Rūda (Kaunas), vykdant pasirašytą sutartį, galimybių studiją

2009 metų rugpjūtis–2010 metų gegužė

1,2

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

5.2.

Atlikti esamo geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas projektavimo darbus ir jį rekonstruoti – įrengti sugretintą 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesti papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją:

2010 metų gegužė–2013 metų gruodis

417

TEN-T fondo, Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

5.2.1.

Atlikti esamo geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda projektavimo darbus ir jį rekonstruoti – įrengti sugretintą 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesti papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją

2010 metų gegužė–2013 metų gruodis

120

TEN-T fondo, Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

5.2.2.

Atlikti esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Kaunas projektavimo darbus ir jį rekonstruoti – įrengti sugretintą 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesti papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją

2010 metų gegužė–2013 metų gruodis

177

TEN-T fondo, Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

5.2.3.

Patikslinti ir pakeisti (prireikus) projektą „Kaunas–Kybartai signalizacijos modernizavimo darbai (ruože Kazlų Rūda–Kaunas)“, atsižvelgiant į sugretinto 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio kelio įrengimą arba papildomo 1435 mm vėžės pločio kelio tiesimą palei esamą 1520 mm vėžės pločio kelią

2011 metų birželis–2014 metų sausis

120

Sanglaudos fondo, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

6.

Parengti su geležinkelio linija Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Marijampolė (0–40 km) susijusios infrastruktūros (viadukų, privažiuojamųjų kelių, jungiamųjų automobilių kelių ir kt.) specialųjį planą ir geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena– Marijampolė (0–40 km) ir su ja susijusios infrastruktūros poveikio aplinkai ir „Natura 2000“ teritorijoms vertinimą

2009 metų liepa– 2010 metų rugsėjis

0,4

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

7.

Atnaujinti galimybių studiją „Techninė pagalba IX koridoriaus ruožo Kaišiadorys–Radviliškis–Šiauliai–Klaipėda ir I koridoriaus ruožo Šiauliai–Joniškis–valstybių siena modernizacija“ G2

 

2009 metų rugpjūtis–2010 metų birželis

0,7

Sanglaudos fondo, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

8.

Rekonstruoti geležinkelio ruožą Kaunas (Palemonas)–Gaižiūnai

2009 metų gruodis– 2014 metų kovas

97,4

TEN-T fondo, valstybės biudžeto**, Sanglaudos fondo, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

9.

Rekonstruoti geležinkelio ruožą Gaižiūnai–Jonava–Radviliškis–Šiauliai:

2009 metų birželis–2016 metų gruodis

687,7

TEN-T fondo, valstybės biudžeto**, Sanglaudos fondo, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

9.1.

Atlikti antrųjų geležinkelio kelių tiesimo ruožuose Gaižiūnai–Jonava, Šilainiai–Kėdainiai projektavimo darbus

 

2009 metų birželis– 2012 metų liepa

11,6

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

9.2.

Atlikti antrųjų geležinkelio kelių tiesimo ruožuose Gaižiūnai–Jonava, Šilainiai–Kėdainiai ir signalizacijos sistemos modernizavimo Jonavos ir Gaižiūnų geležinkelio stotyse darbus

2014 metų sausis– 2016 metų sausis

162,1

Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

9.3.

Atlikti antrųjų geležinkelio kelių tiesimo ruožuose Žeimiai–Lukšiai ir Gimbogala–Linkaičiai projektavimo darbus

2009 metų birželis– 2011 metų liepa

5,5

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

9.4.

Atlikti antrųjų geležinkelio kelių tiesimo ruožuose Žeimiai–Lukšiai, Gimbogala–Linkaičiai darbus

2011 metų liepa– 2013 metų rugsėjis

92,7

Sanglaudos fondo, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

9.5.

Atlikti geležinkelio ruožo Gaižiūnai–Jonava–Radviliškis–Šiauliai rekonstravimo projektavimo darbus

2010 metų kovas– 2013 metų gruodis

27,2

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

9.6.

Atlikti geležinkelio ruožo Gaižiūnai–Jonava–Radviliškis–Šiauliai rekonstravimo darbus

2014 metų sausis– 2016 metų gruodis

388,6

Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

10.

Atlikti esamos geležinkelio linijos tarpvalstybinėje atkarpoje Šiauliai–Joniškis–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena rekonstravimo darbus

2009 metų rugpjūtis–2014 metų spalis

285,1

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

11.

Atlikti atskiros europinės vėžės geležinkelio linijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje („Rail Baltica“ koridorius) galimybių studiją

2008 metų liepa– 2010 metų gruodis

1,2

TEN-T fondo, valstybės biudžeto** lėšos

12.

Parengti teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus rangos darbams europinio standarto geležinkelio linijoje Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena  atlikti

2014 metų sausis– 2025 metų gruodis

lėšų po­reikis bus nustato­mas at­liekant studijas

valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“, Sanglaudos fondo lėšos

13.

Parengti techninę dokumentaciją ir įsteigti Kauno viešąjį logistikos centrą

2009 metų III ketvirtis–2015 metų I ketvirtis

75,42

Sanglaudos fondo, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

14.

Parengti galimybių studiją, poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimo dokumentus, atlikti esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas projektavimo darbus ir jį rekonstruoti – įrengti sugretintą 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesti papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją ir rekonstruoti esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo, eismo valdymo sistemas (įskaitant Kauno geležinkelio mazgą):

2012 metų sausis – 2015 metų gruodis

342

TEN-T fondo, Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

14.1.

Parengti galimybių studiją ir poveikio aplinkai vertinimą esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijai, įrengti sugretintą 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesti papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją

2012 metų sausis – 2012 metų rugpjūtis

2

TEN-T fondo, valstybės biudžeto lėšos

14.2.

Parengti teritorijų planavimo dokumentus ir atlikti esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas projektavimo darbus

2012 metų rugpjūtis – 2013 metų rugpjūtis

10

TEN-T fondo, valstybės biudžeto lėšos

14.3.

Rekonstruoti esamą geležinkelio ruožą Rokai–Palemonas–Kaunas – įrengti sugretintą 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesti papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją

2013 metų rugpjūtis – 2015 metų gruodis

250

Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

14.4.

Rekonstruoti esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo, eismo valdymo sistemas (įskaitant Kauno geležinkelio mazgą)

2014 metų sausis – 2015 metų gruodis

80

Sanglaudos fondo,  valstybės biudžeto**, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos

 

Pagal Europos Komisijai pateiktas paraiškas tyrimo ir projektavimo darbams atlikti iš TEN-T fondo skirta 50 procentų, valstybės biudžeto – 50 procentų lėšų, o statybos (rekonstravimo) darbams iš TEN-T fondo skirta 27 procentai, valstybės biudžeto – 73 procentai lėšų. Iš Sanglaudos fondo skirta 85 procentai lėšų, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ arba valstybės biudžeto lėšos sudaro 15 procentų.

Atsakingos institucijos: už projekto koordinavimą – Susisiekimo ministerija, už projekto įgyvendinimą – akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.

 

* Projektų vertė nurodyta be pridėtinės vertės mokesčio.

** Būtina spręsti klausimą dėl valstybės bendrojo finansavimo galimybių.

 

Plano pakeitimai:

Nr. 1432, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7148 (2011-12-13)(papildyta 14 punktu)

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 541, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 58-2841 (2010-05-20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1802 "DĖL NEATIDĖLIOTINŲ VEIKSMŲ, KURIUOS BŪTINA ATLIKTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ "RAIL BALTICA", PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1432, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7148 (2011-12-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1802 "DĖL NEATIDĖLIOTINŲ VEIKSMŲ, KURIUOS BŪTINA ATLIKTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ "RAIL BALTICA", PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2011-12-13)

                  aubodi@lrs.lt