Suvestinė redakcija nuo 2009-01-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 169-6226, i. k. 1042270ISAK001R-282

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NOTARŲ VEIKLOS TARNYBINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 15 d. Nr. 1R-282

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 2002, Nr. 31-1126, 2003, Nr. 15-598) 7 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisykles (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1R-282

 

NOTARŲ VEIKLOS TARNYBINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja notarų veiklos tarnybinę priežiūrą, kurią atlieka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro paskirti asmenys.

2. Notarų veiklos priežiūros formos yra eilinis ir neeilinis notaro veiklos patikrinimas.

3. Eilinio ar neeilinio notaro veiklos patikrinimo metu tikrinama, kaip notarai laikosi notarų biurams ir notarų darbo laikui keliamų reikalavimų, organizuoja asmenų priėmimą, laikosi notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų pildymo taisyklių, parengia, tvarko, saugo ir naudoja savo veikloje sudarytus dokumentus. Į notarų veiklos tarnybinę priežiūrą neįeina notarų atliekamų notarinių veiksmų teisėtumo priežiūra.

4. Eiliniai notarų veiklos patikrinimai yra atliekami vadovaujantis metiniu notarų veiklos tarnybinės priežiūros planu, kurį tvirtina teisingumo ministras. Šiame plane nurodomi Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojai, paskirti atlikti nurodytų notarų veiklos patikrinimus. Patvirtintas metinis notarų veiklos tarnybinės priežiūros planas pateikiamas Notarų rūmams. Kiekvieno notaro veiklos eilinis patikrinimas yra atliekamas ne rečiau kaip kartą per šešerius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2009-01-14, Žin., 2009, Nr. 8-309 (2009-01-22), i. k. 1092270ISAK0001R-13

 

5. Neeilinio patikrinimo pagrindu yra:

5.1. fizinio ar juridinio asmens skundas, pareiškimas ar prašymas, kuriame nurodomi faktai ar aplinkybės, jog notaras nesilaiko Lietuvos Respublikos notariato įstatyme (Žin., 1992, Nr. 28-810) ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

5.2. notaro, kuris kviečiamas į neeilinę notarų atestaciją, prašymas;

5.3. kiti duomenys, leidžiantys abejoti notaro veiklos, išskyrus notarinius veiksmus, teisėtumu.

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme dėl notaro veiklos neeilinio patikrinimo nurodoma:

6.1. įsakymo priėmimo data;

6.2. notaro, kurio veikla bus tikrinama, vardas, pavardė, biuro, kuriame jis dirba, pavadinimas;

6.3. patikrinimą atliekančių asmenų vardas, pavardė, pareigos;

6.4. patikrinimo apimtis ir pagrindas.

 

II. NOTARŲ VEIKLOS TIKRINIMAS

 

7. Eilinis ar neeilinis notaro veiklos patikrinimas atliekamas notaro biure. Notaro veiklos patikrinimas pradedamas informuojant tikrinamą notarą apie atliekamo patikrinimo pagrindą, tikrinimą atliksiančius asmenis (nurodomi jų vardai, pavardės, pareigos), tikrinimo apimtį. Jei notaras, kurio veikla tikrinama, patikrinime nedalyvauja ar vengia dalyvauti, laikoma, jog apie patikrinimą jis buvo tinkamai informuotas, jei teisingumo ministro įsakymas dėl notaro veiklos patikrinimo buvo išsiųstas notaro nurodytu notaro (notarų) biuro adresu.

8. Notaras, kurio veikla tikrinama, turi teisę dalyvauti atliekant patikrinimą, viso patikrinimo metu teikti reikalingus paaiškinimus ar dokumentus. Jei notaras, kurio veikla tikrinama, patikrinime nedalyvauja ar vengia dalyvauti, dokumentus, reikalingus patikrinimui atlikti, pasiūloma pateikti kitam notaro (notarų) biuro darbuotojui. Apie tai turi būti nurodyta notaro veiklos patikrinimo akte.

9. Asmenys, atlikdami notaro veiklos tarnybinę priežiūrą, turi teisę:

9.1. susipažinti su visais dokumentais, kurie reikalingi eiliniam arba neeiliniam patikrinimui atlikti;

9.2. reikalauti iš notaro pasiaiškinti dėl pažeidimų ir trūkumų, susijusių su jo veikla.

10. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo notaro veiklos patikrinimo pabaigos patikrinimą atlikę asmenys surašo notaro veiklos patikrinimo aktą, kuriame nurodoma:

10.1. tikrinimą atlikę asmenys;

10.2. tikrinimo atlikimo data ir vieta;

10.3. tikrinimo pagrindas;

10.4. priežiūros forma (eilinis ar neeilinis patikrinimas);

10.5. tikrinimo dalykas;

10.6. tikrinimo metu konstatuoti notaro veiklos pažeidimai, trūkumai;

10.7. nurodymai, pasiūlymai, rekomendacijos bei priemonės pažeidimams ar trūkumams pašalinti;

10.8. tikrinimo akto surašymo data ir tikrinimą atlikusių asmenų parašai.

11. Patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo akto surašymo išsiunčiamas registruotu laišku notarui, kurio veikla buvo tikrinama, kitas – saugomas notaro asmens byloje.

12. Notaras, gavęs patikrinimo aktą, turi teisę per septynias kalendorines dienas nuo patikrinimo akto gavimo pateikti rašytinį paaiškinimą dėl patikrinimo akto ir papildomus dokumentus.

13. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, teisingumo ministras turi teisę reikalauti atlikti neeilinę notaro atestaciją Notarų atestavimo taisyklėse nustatyta tvarka ar iškelti notarui drausmės bylą ir perduoti ją nagrinėti Notarų garbės teismui Notarų garbės teismo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1R-184 (Žin., 2004, Nr. 118-4413), nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-13, 2009-01-14, Žin., 2009, Nr. 8-309 (2009-01-22), i. k. 1092270ISAK0001R-13

Dėl teisingumo ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 1R-282 "Dėl Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo