Suvestinė redakcija nuo 2015-04-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 56-2830, i. k. 11322DBISAK000V-275

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

Dėl PREVENCINIŲ NEDARBO PRIEMONIŲ TAIKYMO Grupės darbuotojų atleidimo ATVEJAIS METODIKos PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 24 d. Nr. V-275

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin, 2002, Nr. 64-2569; 2011, Nr. 69-3288) 1301 straipsniu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638), Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1032 (Žin., 2008, Nr. 121-4609), Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133), Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476 (Žin., 2009, Nr. 95-4045; 2010, Nr. 117-5983), ir siekdamas švelninti įmonių restruktūrizacijos, bankroto ar likvidavimo socialinius padarinius bei suteikti konkrečią pagalbą atleidžiamų darbuotojų greitesniam sugrįžimui į darbo rinką:

1.Tvirtinu pridedamą Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodiką.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-516 „Dėl Grupės darbuotojų atleidimo pasekmių švelninimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 121-6088) 1 punktą.

3. Pavedu:

3.1. Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą leidinyje „Valstybės žinios“ ir paskelbti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojui.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas               Albertas Šlekys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-275

(Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-354

redakcija)

 

PREVENCINIŲ NEDARBO PRIEMONIŲ TAIKYMO Grupės darbuotojų atleidimo ATVEJAIS METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja teritorinių darbo biržų veiksmus, kurių imamasi Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1032 „Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ , nustatyta tvarka gavus pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.

2. Ši Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1301 straipsniu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1032 „Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka šios Metodikos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PREVENCINIŲ NEDARBO PRIEMONIŲ TAIKYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

4. Teritorinių darbo biržų veiksmų, kurių imamasi gavus pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, tikslas – nedelsiant, gavus pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą, imtis prevencinių priemonių, švelninančių grupės darbuotojų atleidimų pasekmes visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose ir kitose organizacinėse struktūrose (toliau – įmonės).

5. Teritorinių darbo biržų uždaviniai, taikant prevencines nedarbo priemones grupės darbuotojų atleidimo atvejais:

5.1. užtikrinti darbo rinkos paslaugų teikimą įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams;

5.2. teikti pagalbą įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų išlikimui dirbti toje pačioje įmonėje, persikvalifikavus pagal naujus darbdavio poreikius;

5.3. darbo sutarties nutraukimo atveju, imtis visų įmanomų priemonių greitesniam atleistų darbuotojų sugrįžimui į darbo rinką;

5.4. švelninti neigiamas nedarbo pasekmes.

 

III. VEIKLOS SRITYS, TAIKANT PREVENCINES NEDARBO PRIEMONES

 

6. Teritorinių darbo biržų veiklos sritys šios Metodikos 4 punkte numatytam tikslui įgyvendinti yra šios:

6.1. informavimas ir konsultavimas – pagalba įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams susiorientuoti darbo rinkoje, jų supažindinimas su registravimosi teritorinėse darbo biržose tvarka ir sąlygomis, darbo paieškos, įsidarbinimo bei profesinio mokymo galimybėmis, siekiant padėti jiems įgyti ar tobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetencijų pagal formaliojo arba neformaliojo profesinio mokymo programas;

6.2. veiksmų grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti numatymas – Prevencinių priemonių grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti programos (toliau – Prevencinių priemonių programa), kuri užtikrintų efektyvią pagalbą įspėtiems apie atleidimą iš darbo ir atleistiems iš darbo darbuotojams grąžinant juos į darbo rinką ir numatant galimybes dalyvauti užimtumo rėmimo priemonėse, parengimas pagal Metodikos 1 priedą;

6.3. prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimų pasekmėms švelninti stebėsena – taikytų prevencinių priemonių įspėtiems apie atleidimą iš darbo ir atleistiems iš darbo darbuotojams efektyvumo vertinimas bei tobulinimas, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus.

 

IV. ĮSPĖTŲ APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

7. Teritorinės darbo biržos skyriaus, vykdančio klientų aptarnavimo funkcijas, (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius) vedėjo paskirtas atsakingas darbuotojas suderinęs su įmonės, pateikusios pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą, atstovais, organizuoja bendrus informacinius-konsultacinius susirinkimus įmonėse, kurių metu įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus:

7.1. informuoja apie:

7.1.1. padėtį darbo rinkoje;

7.1.2. registravimosi teritorinėse darbo biržose tvarką ir sąlygas;

7.1.3. įregistruotas laisvas darbo vietas teritorijoje;

7.1.4. įsidarbinimo ar persikvalifikavimo galimybes;

7.1.5. dalyvavimo kitose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse galimybes;

7.2. konsultuoja:

7.2.1. apie darbo paieškos metodus;

7.2.2. gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rašymo klausimais;

7.2.3. pasirengimo pokalbiui su darbdaviu klausimais;

7.2.4. kitais, su darbo paieška susijusiais, klausimais.

           

V. VEIKSMAI GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMO PASEKMĖMS ŠVELNINTI

 

8. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas:

8.1. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie grupės darbuotojų atleidimą gavimo praneša apie tai teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriui (toliau – TDB Darbo išteklių skyrius);

8.2. pagal įmonių pateiktus sąrašus atlieka įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų įgytų kvalifikacijų analizę;

8.3. jei prognozuojama, kad įspėtus apie atleidimą darbuotojus bus sudėtinga grąžinti į darbo rinką, apie grupės darbuotojų atleidimus, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų asmens duomenų teikimui, informuoja turinčių galimybių juos įdarbinti įmonių, veikiančių Klientų aptarnavimo skyriaus, gavusio pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą, aptarnaujamoje teritorijoje, vadovus arba personalo tarnybas;

8.4. per 15 darbo dienų nuo informacijos apie grupės darbuotojų atleidimą gavimo parengia Prevencinių priemonių programą ir pateikia ją TDB Darbo išteklių skyriui.

9. TDB Darbo išteklių skyriaus vedėjas arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas:

9.1. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie grupės darbuotojų atleidimą gavimo iš Klientų aptarnavimo skyriaus dienos praneša apie tai Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) Darbo išteklių skyriui, užpildydamas Metodikos 2 priede pateiktą Pranešimo apie grupės darbuotojų atleidimą formą;

9.2. paskelbia informaciją apie grupės darbuotojų atleidimą teritorinės darbo biržos interneto svetainės skyriuje „Naujienos“;

9.3. jeigu Klientų aptarnavimo skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje įspėtiems apie atleidimą darbuotojams sudėtinga pasiūlyti kitas, jų kvalifikaciją atitinkančias laisvas darbo vietas, informuoja (nurodant įmonės, vykdančios grupės darbuotojų atleidimą, pavadinimą, įmonės veiklos sritį, atleidžiamų darbuotojų kvalifikacijas ir skaičių darbuotojų pagal kiekvieną kvalifikaciją) gretimas teritorijas aptarnaujančius teritorinių darbo biržų Klientų aptarnavimo skyrius, kurie, įvertinę situaciją ir nustatę, kad yra tokių kvalifikacijų darbuotojų poreikis jų aptarnaujamoje teritorijoje, teikia laisvų darbo vietų sąrašą Klientų aptarnavimo skyriui, gavusiam pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą, į kurias tikslinga nukreipti įsidarbinti įspėtus apie atleidimą darbuotojus;

9.4. gavęs iš Klientų aptarnavimo skyriaus parengtą Prevencinių priemonių programą, teikia ją tvirtinti teritorinės darbo biržos direktoriui. Patvirtintos Prevencinių priemonių programos kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos patvirtinimo pateikia Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriui.

 

VI. PREVENCINIŲ NEDARBO PRIEMONIŲ TAIKYMO GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMO PASEKMĖMS ŠVELNINTI STEBĖSENA

 

10. Prevencinių nedarbo priemonių, numatytų Prevencinių priemonių programose, taikymo grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti stebėsena (toliau – Stebėsena) įspėtiems apie atleidimą iš darbo ir atleistiems asmenims vykdoma 6 (šešis) mėnesius nuo pranešimo apie grupės darbuotojų atleidimą gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-244, 2015-04-22, paskelbta TAR 2015-04-22, i. k. 2015-06121

 

11. Stebėseną vykdo TDB Darbo išteklių skyriaus vedėjas arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas.

12. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas pasibaigus ketvirčiui per 5 darbo dienas pateikia TDB Darbo išteklių skyriui užpildytą Prevencinių nedarbo priemonių įgyvendinimo ataskaitą, parengtą pagal Metodikos 3 priede pateiktą ataskaitos formą.

13. TDB Darbo išteklių skyriaus vedėjas:

13.1. įvertina prevencinių nedarbo priemonių įgyvendinimo rezultatus ir, esant poreikiui, organizuoja metodinius pasitarimus su atsakingais darbuotojais dėl prevencinių nedarbo priemonių įgyvendinimo veiklos tobulinimo;

13.2. ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį pristato Stebėsenos rezultatus su išvadomis ir siūlymais teritorinės darbo biržos darbo pasitarimo metu;

13.3. pasibaigus pusmečiui, iki kiekvienų metų vasario 10 d. ir rugpjūčio 10 d., apibendrintą Prevencinių nedarbo priemonių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, parengtą pagal Metodikos 4 priede pateiktą ataskaitos formą, už praėjusį pusmetį pateikia Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-244, 2015-04-22, paskelbta TAR 2015-04-22, i. k. 2015-06121

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Už prevencinių nedarbo priemonių, esant grupės darbuotojų atleidimams, numatymą, vykdymą ir vykdymo stebėseną atsako paskirti atsakingi darbuotojai priklausomai nuo šioje Metodikoje jiems atlikti nurodytų veiksmų.

15. Ginčai dėl šios Metodikos taikymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Prevencinių nedarbo priemonių

taikymo grupės darbuotojų

atleidimo atvejais metodikos

1 priedas

 

(Prevencinių priemonių grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti programos forma)

 

TVIRTINU                                            

____________ teritorinės darbo biržos direktorius

_____________________

(parašas)

________________________________

(vardas, pavardė)

20__-___-___

 

prevencinių priemonių GRUPĖS darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti PROGRAMA

 

Informavimas ir konsultavimas įmonėje,Informacinis susitikimas su įmonės atstovu 20_-___-___
Prevencinių priemonių aptarimas
,Konsultavimo paslaugų teikimas įmonėje (CV ir motyvacinio laiško rašymas, rengimasis pokalbiui su darbdaviu, motyvacija aktyviai darbo paieškai, e – paslaugos)
nuo 20_-___-___ iki 20_-___-___
,Informacinis susitikimas su įspėtais apie atleidimą iš darbo darbuotojais 20_-___-___ 
(įsidarbinimo galimybės, informacija apie laisvas darbo vietas, darbo paieškos būdus, registravimosi teritorinėje darbo biržoje tvarka)
,Užimtumo rėmimo priemonės,Registracija teritorinėje darbo biržoje __ asmenų,Savarankiškas įsidarbinimas ______ asmenų,Atleisto iš darbo darbuotojo motyvacijos nustatymas ir įtraukimas į aktyvios darbo rinkos politikos priemones 
... asmenų
,Informavimas ir konsultavimas teritorinėje darbo biržoje
Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinis mokymas 
______ asmenų
Remiamasis įdarbinimas _____asmenų
- įdarbinimas subsidijuojant ____ asmenų
- darbo įgūdžių įgijimo rėmimas _ asmenų
- viešieji darbai _________ asmenų
- darbo rotacija _______ asmenų
Parama darbo vietoms steigti ____asmenų
- darbo vietų steigimo subsidijavimas ____ asmenų
- vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas ______ asmenų
- savarankiško užimtumo rėmimas ______ asmenų
Užimtumo rėmimo programos ___ asmenų
- nedarbo prevencijos _____ asmenų
- teritorinės užimtumo rėmimo __ asmenų
- gyventojų teritorinio judumo skatinimo _____ asmenų
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                  

Konsultavimo grupėms užsiėmimų organizavimas ______ asmenų,Informavimas ir profesinis konsultavimas
_______ asmenų
Tarpininkavimas įdarbinant
CV paskelbimas teritorinės darbo biržos internetinėje svetainėje ir automatinė darbo pasiūlymų paieška ______ asmenų
 

 

 

 

 

 


                             

Individualus konsultavimas dėl įsidarbinimo galimybių ________ asmenų
Įdarbinimas į laisvas (neterminuotas, terminuotas) darbo vietas ______asmenų,Dalyvavimas „Darbo mugėje“ ___ asmenų
 

 

 

 

 

 


 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V-275 2 PRIEDAS

Priedo pakeitimai:

Nr. V-354, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06104

 

V-275 3 PRIEDAS

Priedo pakeitimai:

Nr. V-354, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06104

 

V-275 4 PRIEDAS

Priedo pakeitimai:

Nr. V-354, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06104

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-354, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06104

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-275 „Dėl Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-244, 2015-04-22, paskelbta TAR 2015-04-22, i. k. 2015-06121

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-275 „Dėl Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodikos patvirtinimo“ pakeitimo