Suvestinė redakcija nuo 2019-01-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 114-4185, i. k. 1052055ISAK000VA-67

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKOLINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 16 d. Nr. VA-67

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdama suvienodinti bei pagerinti mokesčių mokėtojo skolingumo valstybės (savivaldybių) biudžetams bei valstybės pinigų fondams nustatymo tvarką:

1. Tvirtinu pridedamas Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams užtikrinti, kad būtų laikomasi šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių.

2.2. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

2.3. VMI prie FM Informacinių sistemų projektų skyriui užtikrinti, kad iki 2005 m. gruodžio 31 d. būtų įdiegta programinė įranga šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių nuostatoms įgyvendinti.

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJA

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                              BIRUTĖ ČERNIUVIENĖ

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu

Nr. VA-67

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. birželio 1 d. įsakymo

Nr. VA-41 redakcija)

 

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKOLINGUMO NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato mokestinių prievolių ir / ar Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų už administracinius nusižengimus (toliau – baudos už AN) įvykdymo būklę, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingas arba neskolingas valstybės ir savivaldybių biudžetams, valstybės pinigų fondams.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais, nustatančiais mokesčių apskaičiavimą bei sumokėjimą.

3. Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Apskaitos kortelė – tai kortelė, skirta mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms ir su jomis susijusioms sumoms bei baudoms už AN apskaityti.

3.2. Mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN įsipareigojimai – tai teisės aktų nustatyta mokesčių mokėtojo deklaruota arba mokesčių administratoriaus apskaičiuota mokestinė prievolė (tarp jų rinkliavos) ir / ar paskirta bauda už AN, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

3.3. Neįskaitytos mokesčio ir kitos sumos – tai mokesčio permoka ar skirtumas, įmokos, kurios nėra įskaitytos mokestinei prievolei ir / ar baudai už AN padengti.

3.4. Skolingumas – tai mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN įvykdymo būklė.

4. Visos kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKOLINGUMO NUSTATYMO KLASIFIKATORIUS IR JO TAIKYMAS

 

5. Mokesčių mokėtojų skolingumas nustatomas pagal jo esamą mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN įvykdymo būklę. Skolingumui įvertinti naudojamas Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo klasifikatorius (taisyklių  priedas, toliau – klasifikatorius),  kuris yra mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingas arba neskolingas valstybės ir savivaldybių biudžetams, valstybės pinigų fondams, grupių sąvadas. Klasifikatorius sudarytas pagal tokias mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN įvykdymo būklės grupes:

5.1. mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN įsipareigojimai;

5.2. mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN nepriemokos;

5.3. vyksta mokestiniai ginčai, neįsiteisėjęs mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas / nutartis;

5.4. beviltiška mokestinė ir / ar baudos už AN nepriemoka;

5.5. neįskaitytos mokesčio ir / ar kitos sumos.

6. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra apskaičiuoti tik mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN įsipareigojimai, kurių įvykdymo būklė atitinka nurodytą klasifikatoriaus 1 punkto grupę, tai mokesčių mokėtojas laikomas neskolingas, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojas likviduojamas arba siūlomas likviduoti, bankrutuojantis / restruktūrizuojamas (rengiant kreditorinį reikalavimą) ar kai nustatomas skolingumas mokestinės nepriemokos perėmimo atveju.

7. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra tik mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN nepriemokos, kurių sumokėjimo būklė atitinka klasifikatoriaus 2.1 papunktyje nurodytas grupes, tai mokesčių mokėtojas laikomas skolingas.

8. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra tik mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN nepriemokos, kurių sumokėjimo būklė atitinka klasifikatoriaus 2.2 papunktyje nurodytas grupes, ir mokesčių mokėtojas laiku vykdo sutartyse ar kituose dokumentuose numatytus įsipareigojimus, tai jis laikomas neskolingas ar skolingas, atsižvelgiant į mokesčių mokėtojo priskyrimą konkrečiam atvejui.

9. Klasifikatoriaus 2.3 papunktyje nurodytoms nepriemokoms priskiriama bendra mokesčių, mokesčių delspinigių ir / ar baudų už AN nepriemokų suma, kurių reikalavimo teisė perleista Turto bankui, vadovaujantis MAĮ, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymu ir Mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl Mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra tik mokestinių prievolių nepriemokos, kurių sumokėjimo būklė atitinka nurodytą klasifikatoriaus 2.3 ar 2.4 papunkčiuose, tai jis laikomas skolingu.

11. Kai įmonė likviduojama arba teikiamas siūlymas Juridinių asmenų registro tvarkytojui inicijuoti juridinio asmens likvidavimą (toliau – siūlymas likviduoti) ir neturi mokestinių ginčų su mokesčių administratoriumi, skolingumas nustatomas iš mokestinių prievolių ir / ar baudų už AN sumos klasifikatoriaus 1, 2, ir 4 punktų atėmus klasifikatoriaus 5 punkte išvardytas neįskaitytas mokesčio ir / ar kitas sumas.

12. Kai įmonė bankrutuojanti (restruktūrizuojama) iš veiklos po bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo datos bei bankroto ar restruktūrizavimo bylos įsiteisėjimo datos turi nepriemokų, skolingumas nustatomas iš klasifikatoriaus 2.1, 2.2, 4.1 papunkčiuose nurodytų sumų atėmus klasifikatoriaus 5 punkte išvardytas neįskaitytas mokesčio ir / ar kitas sumas.

13. Visais kitais atvejais, išskyrus įmonės likvidavimo arba siūlymo likviduoti ir bankroto (restruktūrizavimo) atvejus, skolingumas nustatomas iš klasifikatoriaus 2.1, 2.2, 4.1 papunkčiuose nurodytų sumų atėmus klasifikatoriaus 5 punkte išvardytas neįskaitytas mokesčio ir / ar kitas sumas.

14. Kai mokesčių mokėtojui skola atidėta ir jos sumokėjimo terminai išdėstomi restruktūrizavimo plane, jei įsipareigojimai vykdomi pagal planą, tai mokesčių mokėtojas laikomas neskolingu.

15. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra tik mokestinių prievolių ir / ar baudų sumos, kurių būklė atitinka nurodytą klasifikatoriaus 3 punkte, tai mokesčių mokėtojas laikomas neskolingas. Tačiau, jei mokesčių mokėtojas likviduojamas arba siūlomas likviduoti, šiuo atveju skolingumas nenustatomas tol, kol nebus užbaigtas mokestinis ginčas. Tačiau, jei mokesčių mokėtojas yra bankrutuojantis / restruktūrizuojamas, rengiant kreditorinį reikalavimą, jis laikomas skolingas.

16. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra mokestinės ir / ar baudų už AN nepriemokos, kurių būklė atitinka nurodytą klasifikatoriaus 4 punkte, tai jis laikomas skolingas.

17. Mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje „Neįskaitytų mokesčio ir kitų sumų“ grupei priskiriamos:

17.1. permokos, kurios susidaro, kai sumokėta didesnė nei deklaruota mokesčio ir / ar su juo susijusi suma (išskyrus gyventojų pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, sumokėtas įmokas per mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija dar nepateikta), išieškotos per didelės mokesčio sumos ir sumokėtos įmokos, išskyrus užstatų ir depozitinę sąskaitas;

17.2. mokesčio skirtumas – mokesčių mokėtojui grąžintina (įskaitytina) iš biudžeto suma, kuri gali susidaryti, mokesčio įstatymo nustatyta tvarka užpildant mokesčio deklaraciją.

18. Jeigu mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje yra tik neįskaitytos mokesčio ir kitos sumos, kurių būklė atitinka nurodytą klasifikatoriaus 5 punkte, tai jis laikomas neskolingas.

19. Jeigu mokesčių mokėtojas nėra pateikęs bent vienos iš privalomų mokesčio deklaracijų, mokesčių mokėtojas laikomas skolingas, išskyrus atvejį, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojui siūloma inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.

20. Nustatant skolingumą konkrečią praeito laikotarpio dieną, įvertinami visi mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje esantys duomenys skolingumo nustatymo dieną, turintys įtakos praeito laikotarpio skolingumui.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Šiomis taisyklėmis vadovaujasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo atvejais.

22. Už tinkamą skolingumo nustatymą ir duomenų pateikimą mokesčių mokėtojams atsakingi VMI prie FM administracijos padalinių valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai.

23. Pasikeitusiomis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis mokesčių mokėtojų skolas, būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimo.

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-126, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21281

Nr. VA-41, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09116

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

priedo pakeitimas pagal įsakymą Nr. VA-6

Papildyta priedu:

Nr. VA-126, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21281

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-41, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09116

Nr. VA-6, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00994

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-90, 2011-07-28, Žin., 2011, Nr. 99-4690 (2011-08-04), i. k. 1112055ISAK000VA-90

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. VA-67 "Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-126, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21281

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ „Pakeitimo“

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-41, 2018-06-01, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09116

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-6, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-23, i. k. 2019-00994

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo