Suvestinė redakcija nuo 2013-10-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 148-6970, i. k. 1112270ISAK001R-276

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PIRKĖJUI PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAKAITINIO NAUDOJIMOSI PATALPOMIS, ILGALAIKIO ATOsTOGŲ PRODUKTO, PERPARDAVIMO IR KEITIMOSI SUTARČIŲ SĄLYGAS IR SUTARTIES ATSISAKYMO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 30 d. Nr. 1R-276

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1338 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.369 straipsnį“ (Žin., 2011, Nr. 141-6627),

tvirtinu pridedamas:

1. Pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis sutarties sąlygas formą.

2. Pirkėjui pateikiamos informacijos apie ilgalaikio atostogų produkto sutarties sąlygas formą.

3. Pirkėjui pateikiamos informacijos apie perpardavimo sutarties sąlygas formą.

4. Pirkėjui pateikiamos informacijos apie keitimosi sutarties sąlygas formą.

5. Sutarties atsisakymo formą.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministras

Rimantas Žylius

2011 m. lapkričio 29 d.

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-276

 

PIRKĖJUI PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAKAITINIO NAUDOJIMOSI PATALPOMIS SUTARTIES SĄLYGAS FORMA

 

1 dalis

 

Jeigu pardavėjas fizinis asmuo, nurodomas pardavėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas:

 

Jeigu pardavėjas juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas, registracijos numeris juridinių asmenų registre ar kitame atitinkamame registre kitoje valstybėje, į kurį yra įtrauktas pardavėjas, ar tolygios jo identifikavimo tame registre priemonės, buveinė (adresas), teisinė forma (pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė ir pan.):

 

Trumpas gyvenamųjų patalpų aprašymas:

 

Tikslus suteikiamos (-ų) teisės (-ių) pobūdis ir turinys:

 

Tikslus laikotarpis, per kurį pirkėjas gali naudotis teise, kuri yra sutarties dalykas, ir prireikus –  sutarties galiojimo terminas (pavyzdžiui, nuo birželio 10 d. iki birželio 30 d., 2009–2010 m.):

 

Data, nuo kurios pirkėjas gali naudotis sutartyje nustatyta teise:

 

Jei sutartis yra susijusi su konkrečiomis statomomis gyvenamosiomis patalpomis, data, kai bus užbaigti gyvenamųjų patalpų statybos (įrengimo) darbai ir vartotojas galės naudotis paslaugomis ar patogumais:

Kaina, kurią pirkėjas turės sumokėti už teisės (-ių) įgijimą:

 

Papildomų privalomų sutartyje nurodytų išlaidų apibūdinimas, išlaidų rūšis ir sumos (pavyzdžiui, kasmetiniai mokesčiai, kiti periodiniai mokėjimai, papildomos rinkliavos, vietos mokesčiai):

 

Pagrindinių paslaugų, kuriomis gali naudotis pirkėjas, trumpas aprašymas (pavyzdžiui, elektros energija, vanduo, gyvenamųjų patalpų priežiūra, šiukšlių išvežimas) ir suma, kurią už jas turės sumokėti pirkėjas:

 

Patogumų, kuriais gali naudotis pirkėjas, trumpas aprašymas (pavyzdžiui, baseinas arba suomiška pirtis ir kt.):

 

Informacija, ar naudojimosi šiais patogumais kaina įtraukta į pirmiau nurodytas išlaidas:

 

Jeigu ne, informacija apie tai, kas įtraukiama į išlaidas ir už ką pirkėjui reikės atskirai sumokėti:

 

Informacija, ar galima prisijungti prie keitimosi sistemos:

 

Jei taip, nurodomas keitimosi sistemos pavadinimas:

 

Informacija apie išlaidas, susijusias su dalyvavimu keitimosi sistemoje (išlaidos, susijusios su naryste keitimosi sistemoje, keitimusi gyvenamosiomis patalpomis):

 

Informacija, ar pardavėjas yra pasirašęs elgesio kodeksą (-us), jei taip, kur jį (juos) galima rasti:

 

 


2 dalis

 

Bendra informacija:

 

Pirkėjas turi teisę vienašališkai nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties per
14 kalendorinių dienų nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė.

 

Teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu pardavėjui ar trečiajam asmeniui draudžiama iš pirkėjo priimti bet kokį išankstinį mokėjimą. Išankstiniu mokėjimu laikomas pirkėjo garantijos suteikimas, pinigų sumos banko sąskaitoje rezervavimas, skolos pripažinimas ir bet kokios pinigų sumos pardavėjui ar trečiajam asmeniui sumokėjimas.

 

Pirkėjas neturi apmokėti kitų išlaidų ar vykdyti kitų pareigų, kurios nenustatytos šioje sutartyje.

 

Pagal tarptautinę privatinę teisę sutarčiai gali būti taikoma ne tos valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė arba iškilusius ginčus gali nagrinėti ne valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teismai.

 

Pirkėjo parašas:

 

 

3 dalis

 

Papildoma informacija, kurią pirkėjas turi teisę gauti, ir, jei ji nenurodoma toliau, kur konkrečiai pirkėjas ją gali rasti (pavyzdžiui, brošiūros skyriaus numeris):

 

1.   Informacija apie įgytas teises

 

Sąlygos, reglamentuojančios naudojimąsi teise, kuri yra sutarties dalykas, valstybės narės teritorijoje, kurioje yra atitinkamos gyvenamosios patalpos, ir informacija apie tai, ar šios sąlygos įvykdytos, o jei ne – kokias sąlygas dar reikia įvykdyti.

 

Jei sutartyje numatytos teisės pasirinkti gyvenamąsias patalpas iš gyvenamųjų patalpų grupės, informacija apie pirkėjo galimybės naudotis tos grupės bet kuriomis gyvenamosiomis patalpomis bet kuriuo metu apribojimus.

 

2.   Informacija apie GYvenamąsias patalpas

 

Jeigu sutartis yra susijusi su konkrečiu nekilnojamuoju daiktu, tikslus ir išsamus nekilnojamojo daikto ir jo buvimo vietos aprašymas. Jei sutartis susijusi su keliais nekilnojamaisiais daiktais, tinkamas visų nekilnojamųjų daiktų ir jų buvimo vietos aprašymas. Jeigu sutartis yra susijusi su gyvenamosiomis patalpomis, kurios nėra nekilnojamasis daiktas, šių gyvenamųjų patalpų ir patogumų, kuriais gali naudotis pirkėjas, aprašymas.

 

Paslaugos (pavyzdžiui, elektra, vanduo, priežiūra, šiukšlių išvežimas), kuriomis pirkėjas turi arba turės teisę naudotis, ir šių paslaugų teikimo sąlygos.

 

Bendrojo naudojimo patogumai (pavyzdžiui, baseinas, suomiška pirtis ir kt.), kuriais pirkėjas turi ar gali turėti teisę naudotis, ir naudojimosi jais sąlygos.

 

3.   PAPILDOMA INFORMACIJA, JEIGU sutartis susijusi su statomomis (įrengiamomis) gyvenamosiomis patalpomis

 

Gyvenamųjų patalpų statybos (įrengimo), atliktų darbų, reikalingų paslaugoms, kurios sudaro sąlygas visapusiškai naudotis gyvenamosiomis patalpomis (dujų, elektros energijos, vandens tiekimo ir telefono ryšio prijungimas), teikti, būklė ir patogumų, kuriais pirkėjas turės teisę naudotis, įrengimo būklė.

 

Gyvenamųjų patalpų statybos (įrengimo) darbų užbaigimo galutinis terminas; paslaugų, kurios sudarys sąlygas visapusiškai naudotis gyvenamosiomis patalpomis (dujų, elektros energijos, vandens tiekimo ir telefono ryšio prijungimas), teikimo pradžia; patogumų, kuriais pirkėjas turės teisę naudotis, realus numatomas galutinis įrengimo terminas.

 

Statybos leidimo numeris ir leidimą išdavusios institucijos pavadinimas ir visas adresas.

 

Garantija dėl gyvenamųjų patalpų statybos (įrengimo) užbaigimo arba garantija dėl sumokėtų sumų grąžinimo, jei gyvenamosios patalpos nebus užbaigtos statyti (įrengti), ir prireikus – tokių garantijų vykdymą reglamentuojančios sąlygos.

 

4.   Informacija apie išlaidas

 

Tikslus ir tinkamas visų išlaidų, nurodytų sutartyje, aprašymas:

 

Informacija apie tai, kaip išlaidos bus paskirstytos pirkėjui, kaip ir kada tokios išlaidos gali būti didinamos.

 

Mokesčių, susijusių su naudojimusi gyvenamosiomis patalpomis, apskaičiavimo būdas, privalomi įstatymų nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, valstybės mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos administravimo išlaidos (pavyzdžiui, gyvenamųjų patalpų valdymo, priežiūros ir remonto).

 

Informacija apie kitus mokesčius, hipoteką, įkeitimą ar kitas turto suvaržymo teises, taikomas gyvenamosioms patalpoms, jeigu tokių yra.

 

5.   Informacija apie sutarties nutraukimą

 

Papildomų sutarčių nutraukimo sąlygos ir tokio nutraukimo pasekmės, jeigu sudarytos papildomos sutartys.

 

Sutarties nutraukimo sąlygos, nutraukimo pasekmės ir informacija apie pirkėjo atsakomybę už išlaidas, kurios galėtų atsirasti nutraukus sutartį.

 

6.   Papildoma informacija

 

Informacija apie tai, kaip organizuojama gyvenamųjų patalpų priežiūra, remontas, administravimas ir valdymas; taip pat informacija apie tai, ar pirkėjai gali daryti įtaką ir dalyvauti priimant sprendimus šiais klausimais ir kaip jie gali tai daryti.

 

Informacija apie tai, ar yra galimybė prisijungti prie sistemos, skirtos perparduoti sutartyje nustatytas teises, informacija apie atitinkamą sistemą ir išlaidas, susijusias su perpardavimu pagal tą sistemą.

 

Kalba (-os), kuriomis galima bendrauti su pardavėju dėl sutarties po jos sudarymo (pavyzdžiui, dėl gyvenamųjų patalpų valdymo sprendimų priėmimo, išlaidų didinimo, paklausimų ir skundų nagrinėjimo).

 

Ginčų sprendimo ne teisme galimybė, jei tokia numatyta.

 

 

Informacijos gavimo patvirtinimas:

 

Pirkėjo parašas:

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-276

 

PIRKĖJUI PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE ILGALAIKIO ATOSTOGŲ PRODUKTO SUTARTIES SĄLYGAS FORMA

 

1 dalis

 

 

Jeigu pardavėjas fizinis asmuo, nurodomas pardavėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas:

 

Jeigu pardavėjas juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas, registracijos numeris juridinių asmenų registre ar kitame atitinkamame registre kitoje valstybėje, į kurį yra įtrauktas pardavėjas, ar tolygios jo identifikavimo tame registre priemonės, buveinė (adresas), teisinė forma (pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė ir pan.):

 

Trumpas ilgalaikio atostogų produkto aprašymas:

 

Tikslus suteikiamos (-ų) teisės (-ių) pobūdis ir turinys:

 

Tikslus laikotarpis, per kurį pirkėjas gali naudotis teise, ir prireikus – sutarties galiojimo terminas (pavyzdžiui, nuo birželio 10 d. iki birželio 30 d., 2009–2010 m.):

 

Data, nuo kurios pirkėjas gali naudotis sutartyje nustatyta teise:

 

Kaina, kurią pirkėjas turės sumokėti už teisės (-ių) įgijimą, įskaitant nuolatines išlaidas, kurių gali tikėtis pirkėjas dėl savo teisės naudotis gyvenamosiomis patalpomis, kelione ir kitais nurodytais susijusiais produktais ar paslaugomis:

 

Mokėjimų tvarkaraštis, kuriame nustatomos vienodos vertės kasmetės įmokos, mokamos kiekvienais sutarties galiojimo metais, ir mokėjimų datos:

 

Po pirmųjų metų likusios sumos dalys gali būti patikslintos, siekiant užtikrinti tikrąją tų įmokų vertę (pavyzdžiui, dėl infliacijos).

 

Papildomų privalomų sutartyje nurodytų išlaidų apibūdinimas, išlaidų rūšis ir sumos (pavyzdžiui, metiniai narystės mokesčiai):

 

Pagrindinių paslaugų, kuriomis gali naudotis pirkėjas, trumpas aprašymas (pavyzdžiui, viešbučių ir skrydžių nuolaidos):

 

Informacija, ar šios paslaugos įtrauktos į pirmiau nurodytas išlaidas:

 

Jeigu ne, nurodoma, kas įtraukiama į išlaidas, ir už ką pirkėjui reikės atskirai sumokėti (pavyzdžiui, 3 nakvynės įskaičiuotos į metinį narystės mokestį, o už visas kitas reikės mokėti atskirai):

 

Informacija, ar pardavėjas yra pasirašęs elgesio kodeksą (-us) ir, jei taip, kur jį (juos) galima rasti:

 

 

2 dalis

 

Bendra informacija:

 

Pirkėjas turi teisę vienašališkai nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties per
14 kalendorinių dienų nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė.

 

Teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu pardavėjui ar trečiajam asmeniui draudžiama iš pirkėjo priimti bet kokį išankstinį mokėjimą. Išankstiniu mokėjimu laikomas pirkėjo garantijos suteikimas, pinigų sumos banko sąskaitoje rezervavimas, skolos pripažinimas ir bet kokios pinigų sumos pardavėjui ar trečiajam asmeniui sumokėjimas.

 

Pirkėjas po antros ar vėlesnės įmokos sumokėjimo ir vėliau turi teisę nutraukti sutartį  nemokėdamas baudos ir nepatirdamas kitų papildomų išlaidų, apie tai įspėdamas pardavėją per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įmokos sumokėjimą gavimo dienos.

 

Pirkėjas neturi apmokėti kitų išlaidų ar vykdyti kitų pareigų, kurios nenustatytos šioje sutartyje.

 

Pagal tarptautinę privatinę teisę sutarčiai gali būti taikoma ne tos valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė arba iškilusius ginčus gali nagrinėti ne valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teismai.

 

Pirkėjo parašas:

 

 

 

3 dalis

 

Papildoma informacija, kurią pirkėjas turi teisę gauti, ir, jei ji nenurodoma toliau, kur konkrečiai pirkėjas ją gali rasti (pavyzdžiui, brošiūros skyriaus numeris):

 

1.   Informacija apie įgytas teises

 

Tinkamas ir teisingas nuolaidų, kurios gali būti taikomos būsimiems užsakymams, aprašymas, pateikiant naujausių pasiūlymų pavyzdžių.

 

Informacija apie pirkėjo galimybės naudotis teisėmis apribojimus, pavyzdžiui, ribotą vietų skaičių arba pasiūlymus, kuriems taikomas principas „pirmas atėjai, pirmas gavai“, ypatingų ar specialių nuolaidų taikymo terminai.

 

2.   INFORMACIJA APIE SUTARTIES NUTRAUKIMĄ

 

Informacija apie papildomų sutarčių nutraukimo sąlygas ir tokio nutraukimo pasekmes, jeigu sudarytos papildomos sutartys.

 

Sutarties nutraukimo sąlygos, nutraukimo pasekmės ir informacija apie pirkėjo atsakomybę už išlaidas, kurios galėtų atsirasti nutraukus sutartį.

 

3.   Papildoma informacija

 

Kalba (-os), kuriomis galima bendrauti su pardavėju dėl sutarties po jos sudarymo, pavyzdžiui, dėl paklausimų ir skundų nagrinėjimo.

 

Ginčų sprendimo ne teisme galimybė, jei tokia numatyta.

 

Informacijos gavimo patvirtinimas:

 

Pirkėjo parašas:

 

_________________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-276

 

PIRKĖJUI PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PERPARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGAS FORMA

 

1 dalis

 

Jeigu pardavėjas fizinis asmuo, nurodomas pardavėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas:

 

Jeigu pardavėjas juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas, registracijos numeris juridinių asmenų registre ar kitame atitinkamame registre kitoje valstybėje, į kurį yra įtrauktas pardavėjas, ar tolygios jo identifikavimo tame registre priemonės, buveinė (adresas), teisinė forma (pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė ir pan.):

 

Trumpas paslaugų aprašymas (pavyzdžiui, rinkodara):

 

Sutarties galiojimo terminas:

 

Kaina, kurią pirkėjas turės sumokėti už suteiktas paslaugas:

 

Papildomų privalomų sutartyje nurodytų išlaidų apibūdinimas, išlaidų rūšis ir sumos (pavyzdžiui, vietos mokesčiai, atlyginimas notarui, reklamos išlaidos):

 

Informacija, ar pardavėjas yra pasirašęs elgesio kodeksą (-us) ir, jei taip, kur jį (juos) galima rasti:

 

 

2 dalis

 

Bendra informacija:

 

Pirkėjas turi teisę vienašališkai nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė.

 

Iki perpardavimo sutarties įvykdymo arba jos pasibaigimo kitu būdu pardavėjui ar trečiajam asmeniui draudžiama iš pirkėjo priimti bet kokį išankstinį mokėjimą. Išankstiniu mokėjimu laikomas pirkėjo garantijos suteikimas, pinigų sumos banko sąskaitoje rezervavimas, skolos pripažinimas ir bet kokios pinigų sumos pardavėjui ar trečiajam asmeniui sumokėjimas.

 

Pirkėjas neturi apmokėti kitų išlaidų ar vykdyti kitų pareigų, kurios nenustatytos šioje sutartyje.

 

Pagal tarptautinę privatinę teisę sutarčiai gali būti taikoma ne tos valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė, arba iškilusius ginčus gali nagrinėti ne valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teismai.

 

Pirkėjo parašas:

 

 


3 dalis

 

Papildoma informacija, kurią pirkėjas turi teisę gauti, ir, jei ji nenurodoma toliau, kur konkrečiai ją galima rasti (pavyzdžiui, brošiūros skyriaus numeris):

 

Sutarties nutraukimo sąlygos, nutraukimo pasekmės ir informacija apie pirkėjo atsakomybę už išlaidas, kurios galėtų atsirasti nutraukus sutartį.

 

Kalba (-os), kuriomis galima bendrauti su pardavėju dėl sutarties po jos sudarymo, pavyzdžiui, dėl gyvenamųjų patalpų valdymo sprendimų priėmimo, išlaidų didinimo, paklausimų ir skundų nagrinėjimo.

 

Ginčų sprendimo ne teisme galimybė, jei tokia numatyta.

 

 

Informacijos gavimo patvirtinimas:

 

Pirkėjo parašas:

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. 1R-241, 2013-10-17, Žin., 2013, Nr. 111-5552 (2013-10-24), i. k. 1132270ISAK001R-241

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-276

 

PIRKĖJUI PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE KEITIMOSI SUTARTIES SĄLYGAS FORMA

 

1 dalis

 

Jeigu pardavėjas fizinis asmuo, nurodomas pardavėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas:

 

Jeigu pardavėjas juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas, registracijos numeris juridinių asmenų registre ar kitame atitinkamame registre kitoje valstybėje, į kurį yra įtrauktas pardavėjas, ar tolygios jo identifikavimo tame registre priemonės, buveinė (adresas), teisinė forma (pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė ir pan.):

 

Trumpas paslaugų aprašymas:

 

Tikslus suteikiamos (-ų) teisės (-ių) pobūdis ir turinys:

 

Tikslus laikotarpis, per kurį pirkėjas gali naudotis teise, kuri yra sutarties dalykas, ir prireikus – sutarties galiojimo terminas (pavyzdžiui, nuo birželio 10 d. iki birželio 30 d., 2009–2010 m.):

 

Data, nuo kurios pirkėjas gali naudotis sutartyje nustatyta teise:

 

Kaina, kurią pirkėjas turės sumokėti už prisijungimą prie keitimosi sistemos:

 

Papildomų privalomų sutartyje nurodytų išlaidų apibūdinimas, išlaidų rūšis ir sumos (pavyzdžiui, sutarties pratęsimo mokesčiai, kiti periodiniai mokėjimai, papildomos rinkliavos, vietos mokesčiai):

 

Pagrindinių paslaugų, kuriomis gali naudotis pirkėjas, trumpas aprašymas:

 

Informacija, ar šių paslaugų kaina įtraukta į pirmiau nurodytas išlaidas:

 

Jeigu ne, nurodoma, kas įtraukiama į išlaidas ir už ką pirkėjui reikės sumokėti atskirai (išlaidų rūšis ir sumos, pavyzdžiui, kainos, kurią reikės sumokėti už individualų keitimąsi nakvynei skirtomis gyvenamosiomis patalpomis, įskaitant bet kokius papildomus mokesčius, sąmata):

 

Informacija, ar pardavėjas yra pasirašęs elgesio kodeksą (-us) ir, jei taip, kur jį (juos) galima rasti:

 

 

2 dalis

 

Bendra informacija:

 

Pirkėjas turi teisę vienašališkai nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties, įskaitant ir preliminariąją sutartį, sudarymo dienos arba nuo sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė. Tuo atveju, kai ši sutartis pateikiama tuo pačiu metu kartu su pakaitinio naudojimosi patalpomis sutartimi, abiem sutartims taikomas vienas sutarties atsisakymo terminas.

 

Teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu pardavėjui ar trečiajam asmeniui draudžiama iš pirkėjo priimti bet kokį išankstinį mokėjimą. Išankstiniu mokėjimu laikomas pirkėjo garantijos suteikimas, pinigų sumos banko sąskaitoje rezervavimas, skolos pripažinimas ir bet kokios pinigų sumos pardavėjui ar trečiajam asmeniui sumokėjimas.

 

Pirkėjas neturi apmokėti kitų išlaidų ar vykdyti kitų pareigų, kurios nenustatytos šioje sutartyje.

 

Pagal tarptautinę privatinę teisę sutarčiai gali būti taikoma ne tos valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė arba iškilusius ginčus gali nagrinėti ne valstybės narės, kurioje yra pirkėjo įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, teismai.

 

Pirkėjo parašas:

 

 

3 dalis

 

Papildoma informacija, kurią pirkėjas turi teisę gauti, ir, jei ji nenurodoma toliau, kur konkrečiai ją galima rasti (pavyzdžiui, brošiūros skyriaus numeris):

 

1.   Informacija apie įgytas teises

 

Paaiškinimas, kaip veikia keitimosi sistema; keitimosi gyvenamosiomis patalpomis galimybės ir sąlygos; informacija apie pirkėjo pakaitinio naudojimosi patalpomis teisės vertę keitimosi sistemoje ir konkrečių keitimosi gyvenamosiomis patalpomis galimybių pavyzdžiai.

 

Informacija apie poilsiaviečių ir keitimosi sistemoje dalyvaujančių narių skaičių, įskaitant informaciją apie ribotą vietų skaičių konkrečiose pirkėjo pasirinktose gyvenamosiose patalpose (pavyzdžiui, būtinybė sezono metu užsisakyti paslaugas labai iš anksto), taip pat informacija apie pirkėjui taikomus pasirinkimo keitimosi sistemoje apribojimus dėl jam priklausančios pakaitinio naudojimosi patalpomis teisės.

 

2.   Informacija apie GYVENAMĄSIAS PATALPAS

 

Trumpas ir tinkamas gyvenamųjų patalpų ir jų buvimo vietos aprašymas. Jeigu sutartis yra susijusi su gyvenamosiomis patalpomis, kurios nėra nekilnojamasis daiktas, šių gyvenamųjų patalpų ir susijusių patogumų aprašymas ir nuoroda, kur pirkėjas gali gauti daugiau informacijos.

 

3.   Informacija apie išlaidas

 

Informacija apie pardavėjo pareigą prieš vykdant keitimąsi gyvenamosiomis patalpomis suteikti išsamią informaciją apie kiekvieną siūlomą keitimąsi gyvenamosiomis patalpomis ir papildomus mokesčius, kuriuos pirkėjas turi sumokėti dėl to keitimosi gyvenamosiomis patalpomis.

 

4.   Informacija apie sutarties nutraukimą

 

Informacija apie papildomų sutarčių nutraukimo sąlygas ir tokio nutraukimo pasekmes, jeigu sudarytos papildomos sutartys.

 

Keitimosi sutarties nutraukimo sąlygos, nutraukimo pasekmės ir informacija apie pirkėjo atsakomybę už išlaidas nutraukus sutartį.

 

5.   Papildoma informacija

 

Kalba (-os), kuriomis galima bendrauti su pardavėju dėl sutarties, pavyzdžiui, dėl paklausimų ir skundų nagrinėjimo.

 

Ginčų sprendimo ne teisme galimybė, jei tokia numatyta.

 

 

Informacijos gavimo patvirtinimas:

 

Pirkėjo parašas:

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-276

 

SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

 

 

Teisė atsisakyti sutarties

 

Pirkėjas turi teisę vienašališkai nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties per
14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė.

 

Teisės atsisakyti sutarties terminas prasideda: ................................................ .(užpildo pardavėjas prieš pateikdamas formą pirkėjui).

 

Jeigu pirkėjas negavo šios formos, teisės atsisakyti sutarties terminas prasideda pirkėjui gavus šią formą, tačiau bet kuriuo atveju baigiasi po 1 metų ir 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė.

 

Jeigu pirkėjas negavo visos teisės aktų nustatytos informacijos apie sutarties sąlygas arba pateiktoje informacijoje nebuvo visų privalomų duomenų, teisės atsisakyti sutarties terminas prasideda pirkėjui gavus informaciją apie sutarties sąlygas, kurioje yra visi privalomi duomenys, tačiau bet kokiu atveju baigiasi po 3 mėnesių ir 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo sutarties gavimo dienos, jeigu ši data yra vėlesnė.

 

Pasinaudodamas teise atsisakyti sutarties, pirkėjas apie tai praneša pardavėjui, nurodydamas pardavėjo vardą, pavardę ar pavadinimą, adresą jam prieinamoje patvariojoje laikmenoje (pavyzdžiui, siųsdamas laišką paštu ar elektroniniu paštu). Pirkėjas gali naudotis pardavėjo pateikta forma, tačiau ji nėra privaloma.

 

Jeigu pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis neturi patirti jokių išlaidų.

 

Draudimas priimti išankstinį mokėjimą

 

Teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu pardavėjui ar trečiajam asmeniui draudžiama iš pirkėjo priimti bet kokį išankstinį mokėjimą. Išankstiniu mokėjimu laikomas pirkėjo garantijos suteikimas, pinigų sumos banko sąskaitoje rezervavimas, skolos pripažinimas ir bet kokios pinigų sumos pardavėjui ar trečiajam asmeniui sumokėjimas.

 

 

Pranešimas apie sutarties atsisakymą

 

Kam: (pardavėjo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu pardavėjas fizinis asmuo, ar pavadinimas, buveinė (adresas), jeigu pardavėjas juridinis asmuo): ............ (*).

 

Aš / Mes (**) pranešu / pranešame (**), kad nusprendžiau / nusprendėme (**) atsisakyti su Jumis sudarytos sutarties.

 

Sutarties sudarymo data: ............................................................................................... (*)

 

Pirkėjo (-jų) vardas (-ai), pavardė (-ės):

.................................................................................................................................. (***)

 

Pirkėjo (-jų) adresas (-ai): ......................................................................................... (***)

 

Pirkėjo (-jų) parašas (-ai) (pildoma tik tuo atveju, jei pranešimas pateikiamas popierine forma).....................................(***)

 

Data:.......................................................................................................................... (***)

 

(*) Informaciją nurodo pardavėjas prieš pateikdamas pirkėjui šią formą.

(**) Kas nereikalinga, išbraukti.

(***) Informaciją nurodo pirkėjas (-ai), kai forma naudojama atsisakant sutarties.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-241, 2013-10-17, Žin., 2013, Nr. 111-5552 (2013-10-24), i. k. 1132270ISAK001R-241

Dėl teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1R-276 "Dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo" pakeitimo