Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 iki 2020-07-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 21-981, i. k. 1122050ISAK001K-046

 

Nauja redakcija nuo 2019-03-02:

Nr. 1K-63, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03459

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS PERVEDIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 7 d. Nr. 1K-046

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas“ 9 punktu,

t v i r t i n u Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046

 

DALIES GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS PERVEDIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMĄ PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1K-63, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03459

 

1. Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos apraše (toliau – šis aprašas) reglamentuojama:

1.1. dalies nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau – gyventojas) gyventojų pajamų mokesčio (toliau – pajamų mokestis) sumos pervedimo paramos gavėjams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – paramos gavėjai), tvarka;

1.2. dalies gyventojo pajamų mokesčio sumos pervedimo politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra (toliau – politinės partijos), tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-63, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03459

 

2. Gyventojas, nusprendęs dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jei gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos skirti paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui pateikia mokesčio administratoriui prašymą, kad pajamų mokesčio dalis būtų pervesta:

2.1. vienam ar keliems paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) – iki 1,2 procento (įskaitant 1,2 procento) pajamų mokesčio sumos ir (ar)

2.2. vienai ar kelioms politinėms partijoms – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos; ir (ar)

2.3. vienam ar keliems paramos gavėjams – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-63, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03459

 

3. Prašymo formą, jo užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

4. Gyventojas prašymą gali pateikti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), už kurį nuo gautų pajamų pageidauja skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį (toliau – ataskaitiniai metai), iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.

5. Paramos gavėjas ar politinė partija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugpjūčio 31 d., turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi Lietuvoje registruotoje kredito įstaigoje turimos sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenys. Prašymo nereikia teikti, jeigu paramos gavėjas ar politinė partija jau buvo nurodžiusi sąskaitos, į kurią pageidaujama gauti pajamų mokesčio sumas, duomenis ir jie nėra pasikeitę.

6. Mokesčio administratorius, prieš pervesdamas pajamų mokesčio dalį„ privalo:

6.1. patikrinti, ar prašyme nurodytas paramos gavėjas turi paramos gavėjo statusą ir ar paramos gavėjas šį statusą turėjo kalendorinių metų, kuriais prašymas pateiktas, liepos 1 d.;

TAR pastaba. 6.1. papunktis taikomas pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio sumos už 2019 metų mokestinį laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-196, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14532

 

6.2. patikrinti, ar prašyme nurodyta politinė partija yra įregistruota Juridinių asmenų registre, ar politinė partija atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus, ar politinei partijai nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra ir ar politinė partija šiuos reikalavimus atitiko kalendorinių metų, kuriais prašymas pateiktas, liepos 1 d.;

TAR pastaba. 6.2. papunktis taikomas pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio sumos už 2019 metų mokestinį laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-196, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14532

 

6.3. apskaičiuoti prašyme nurodytam paramos gavėjui ar politinei partijai pervestiną pajamų mokesčio sumos dalį.

7. Mokesčių administratorius apskaičiuotą paramos gavėjui ar politinei partijai tenkančią pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ar politinei partijai perveda nuo kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d.

8. Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama, jeigu:

8.1. politinė partija gyventojo prašymo pateikimo metu metų, einančių po ataskaitinių metų, liepos 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neatitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo  34 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

TAR pastaba. 8.1. papunktis taikomas pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio sumos už 2019 metų mokestinį laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-99, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-16, i. k. 2017-04409

Nr. 1K-196, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14532

 

8.2. paramos gavėjas metų, einančių po ataskaitinių metų, liepos 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neturi paramos gavėjo statuso (išskyrus tradicines religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, kuriems nereikia įgyti paramos gavėjo statuso);

TAR pastaba. 8.2. papunktis taikomas pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio sumos už 2019 metų mokestinį laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-196, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14532

 

8.3. gyventojas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalėjo pateikti ataskaitinių metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos iki Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyto termino nepateikė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-99, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-16, i. k. 2017-04409

 

8.4. konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei partijai pervestina pajamų mokesčio suma už ataskaitinį laikotarpį yra mažesnė nei 3 (trys) eurai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-433, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19445

 

9. Kai perskaičiavus ankstesnių metų paramos sumas paaiškėja, kad:

9.1. paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesnį mokestinį laikotarpį buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ar politinei partijai pajamų mokesčio suma iš viso nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių metų, rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d.;

9.2. paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesniais metais buvo pervesta per didelė pajamų mokesčio suma, tai per daug pervesto pajamų mokesčio suma mažinama paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuota pervestina suma. Jeigu paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuotos pervestinos pajamų mokesčio sumos nepakanka, tai ankstesniu laikotarpiu per daug pervesta pajamų mokesčio suma išieškoma iš atitinkamo paramos gavėjo ar politinės partijos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Paramos gavėjai ir politinės partijos, pateikę laisvos formos prašymą mokesčio administratoriui, turi teisę gauti duomenis apie jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-433, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19445

Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 "Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-99, 2017-03-13, paskelbta TAR 2017-03-16, i. k. 2017-04409

Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-63, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03459

Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-196, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14532

Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo