Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24 iki 2022-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 84-4110, i. k. 111301MISAK00D1-508

 

Nauja redakcija nuo 2017-08-25:

Nr. D1-672, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13607

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS ir pirkimams TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ir perkantieji subjektai TURI TAIKYTI PIRKDAMi PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ 8.2 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

1. T v i r t i n u:

1.1. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą (pridedama);

1.2. Aplinkos apsaugos kriterijus (pridedama);

1.3. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad atliekant žaliuosius viešuosius pirkimus ir žaliuosius pirkimus, aplinkos apsaugos kriterijai taikomi pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 46 punktuose nustatytą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672  

redakcija)

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI,

SĄRAŠAS

 

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono:

1.1. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius;

1.2. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu);

1.3. raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono.

2. Kitos raštinės prekės.

3. Plonasis popierius.

4. Gaminiai iš perdirbto plastiko.

5. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos.

6. Renginių organizavimo paslaugos.

7. Biuro įranga.

8. Spausdintuvų, kopijavimo aparatų, daugiafunkcinių įrenginių kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai.

9. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai.

10. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai:

10.1. mobilieji telefonai;

10.2. mobiliųjų telefonų įkrovikliai (išoriniai maitinimo šaltiniai).

11. Televizoriai.

12. Buitinė technika ir įranga:

12.1. buitinės indaplovės;

12.2. buitinės būgninės džiovyklės;

12.3. buitinės skalbyklės;

12.4. buitinės elektrinės orkaitės;

12.5. elektriniai oro kondicionieriai;

12.6. buitiniai šaldymo aparatai (šaldytuvai);

12.7. buitiniai ventiliatoriai.

13. Baldai.

14. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos:

14.1. maistas;

14.2. viešojo maitinimo paslaugos.

15. Valymo priemonės ir paslaugos:

15.1. universalūs valikliai;

15.2. sanitarinės įrangos valikliai;

15.3. langų valymo priemonės;

15.4. rankomis plaunamų indų plovikliai;

15.5. skalbinių plovikliai, dėmių valikliai;

15.6. indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės;

15.7. valymo paslaugos.

16. Tekstilės gaminiai.

17. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos:

17.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas);

17.2. M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas);

17.3. su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

18. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos:

18.1. dekoratyviniai augalai;

18.2. dirvožemio savybes gerinančios medžiagos;

18.3. drėkinimo sistemos;

18.4. sodo technika;

18.5. sodo technikos tepalinės alyvos (išskyrus keturtakčių variklių tepalus);

18.6. sodininkystės paslaugos.

19. Pastatų projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos:

19.1. pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai;

19.2. statybinės medžiagos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

20. Termoizoliacinės medžiagos.

21. Sienų plokštės:

21.1. gipso plokštės;

21.2. medienos plokštės.

22. Kietosios grindų dangos.

23. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.

24. Patalpų apšvietimas:

24.1. elektros lempos;

24.2. patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos;

24.3. patalpų apšvietimo montavimo darbai.

25. Santechnikos įtaisai, įranga ir jų montavimo darbai:

25.1. santechnikos įtaisai;

25.2. klozetų įranga;

25.3. pisuarų įranga;

25.4. santechnikos įtaisų, įrangos montavimo darbai.

26. Vandeniniai šildytuvai.

27. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai.

28. Kelių tiesimas ir kelio ženklai:

28.1. kelių tiesimo darbai;

28.2. kelio ženklai.

29. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai:

29.1. gatvių apšvietimo įranga;

29.2. gatvių apšvietimo projektavimo paslaugos;

29.3. gatvių apšvietimo montavimo darbai;

29.4. kelių eismo signalai – šviesoforai.

30. Medicininė elektros ir elektroninė įranga.

31. Degalai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

32. Elektra.

Papildyta punktu:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

________________________

part_aea3fa072ed8424387fa492c60d79faf_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672

redakcija)

 

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

I SKYRIUS

 RAŠYMUI, SPAUSDINIMUI, KOPIJAVIMUI NAUDOJAMAS POPIERIUS, KITI RAŠTINĖS REIKMENYS IŠ POPIERIAUS IR KARTONO

 

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius:

1.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

1.1.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel) arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan), arba Forest Stewardship Council (toliau – FSC) sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

1.2.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,15 mg/kg pentachlorfenolio;

1.2.2. neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti gyvsidabrio, švino, kadmio arba chromo pagrindu;

1.2.3. neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), XVII priedą (OL 2006 L 396, p. 1));

1.2.4. popieriaus gamyboje neturi būti naudojami: etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminpentaacetatas (DTPA);

1.2.5. popieriaus gamyboje neturi būti naudojamas glioksalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1.2.1–1.2.5 papunkčiams) ekologinis ženklas the Blue Angel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.2.6. popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.2.7. prekė turi būti pakuojama didesniais kiekiais (pavyzdžiui, ne mažiau kaip 500 lapų pakuotėje);

1.2.8. pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos;

1.2.9. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1.2.7–1.2.9 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

2. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu):

2.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

2.1.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC)) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis − iš tinkamai išaugintų miškų[1] ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel) arba ekologinis ženklas Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

2.2.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2.2. popieriaus gamyboje:

2.2.2.1. išmetamas AOH (adsorbuojamųjų organinių halogenidų) kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,20 kg/oru džiovintos medžiagos tonai;

2.2.2.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai ir kiti alkilfenolio dariniai;

2.2.2.3. neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal REACH reglamento XVII priedą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2.3. popieriaus gamyboje neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti švino, chromo, nikelio ar aliuminio pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2.4. popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2.5. prekė turi būti pakuojama didesniais kiekiais (pavyzdžiui, ne mažiau kaip 500 lapų pakuotėje);

2.2.6. pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos;

2.2.7. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (2.2.5–2.2.7 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

3. Raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono[2]:

3.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

3.1.1. gaminys turi būti pagamintas iš:

3.1.1.1. ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

3.1.1.2. ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

3.2.1. gaminys turi būti pagamintas iš:

3.2.1.1. ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

3.2.1.2. ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2.2. popieriaus sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,15 mg/kg pentachlorfenolio;

3.2.3. neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti gyvsidabrio, švino, kadmio arba chromo pagrindu;

3.2.4. popieriaus gamyboje neturi būti naudojami: etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminpentaacetatas (DTPA);

3.2.5. popieriaus gamyboje neturi būti naudojamas glioksalis;

3.2.6. neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal REACH reglamento XVII priedą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (3.2.2–3.2.6 papunkčiams) ekologinis ženklas the Blue Angel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2.7. popieriaus sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba the Blue Angel, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2.8. popieriaus gamyboje:

3.2.8.1. turi būti ne didesnis kaip 0,20 kg/oru džiovintos medžiagos tonai išmetamas AOH (adsorbuojamųjų organinių halogenidų) kiekis;

3.2.8.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai ir kiti alkilfenolio dariniai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.2.9. pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos;

3.2.10. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (3.2.9–3.2.10 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

II SKYRIUS

KITOS RAŠTINĖS PREKĖS

 

4. Kitos raštinės prekės:

4.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

4.1.1. žymeklių rašalas turi būti pagamintas vandens pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.1.2. žymekliai ir kitos rašymo priemonės turi būti daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gaminio pavyzdys, arba gaminio aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.1.3. rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.1.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

4.2.1. rašymo priemonės rašalo dažančioje medžiagoje, grafite:

4.2.1.1. neturi būti stibio, arseno, bario, kadmio, gyvsidabrio, seleno, švino ir (ar) chromo (VI);

4.2.1.2. neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F), pavojingos vandens aplinkai (H410, H411, H412);

4.2.2. rašymo priemonės rašalo sudėtyje neturi būti:

4.2.2.1. aromatinių ir halogenintų angliavandenilių;

4.2.2.2. lakiųjų organinių junginių (LOJ) (esant garų slėgiui > 0,01 kPa 20 °C temperatūroje);

4.2.3. plastikinės detalės ar gaminiai neturi būti gaminami iš chlorintų polimerų;

4.2.4. metalinių detalių ar gaminių sudėtyje neturi būti švino, gyvsidabrio, kadmio ir (ar) chromo (VI).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (4.2.1–4.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

4.2.5. prekė neturi būti pakuojama arba, jei pakuojama, pakuojama didesniais kiekiais;

4.2.6. popierinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (4.2.5–4.2.6 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.2.7. Pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

III SKYRIUS

PLONASIS POPIERIUS

 

5. Plonasis popierius[3]:

5.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

5.1.1. popieriui gaminti naudojama plaušo žaliava turi būti perdirbtas plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų[4].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

5.2.1. popieriui gaminti naudojama plaušo žaliava turi būti 100 % perdirbtas plaušas arba pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušo turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.2.2. produkto sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.2.3. produkte turi būti ne daugiau kaip:

5.2.3.1. 1,0 mg/dm2 formaldehido;

5.2.3.2. 1,5 mg/dm2 glioksalio;

5.2.3.3. 2 mg/kg pentachlorfenolio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

5.2.4. iš neatsinaujinančio kuro šaltinių išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, įskaitant gaminant elektros energiją (gamybos vietoje arba už jos ribų) išmetamą anglies dioksidą, turi neviršyti 1 500 kg CO2 orasausės medžiagos tonai (OMT) pagaminto popieriaus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai European Ecolabel arba gamintojo bandymo ataskaita, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

IV SKYRIUS

GAMINIAI IŠ PERDIRBTO PLASTIKO

 

6. Gaminiai iš perdirbto plastiko[5]:

6.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

6.1.1. produkto gamybai naudojamoje žaliavoje neturi būti šių medžiagų:

6.1.1.1. polivinilchlorido (PVC);

6.1.1.2. plastiko atliekų, kuriose kaip antipirenų yra polibromintų bifenilų (PBBs) ir polibromintų difenilo eterių (PBDEs);

6.1.1.3.visiškai ar iš dalies halogeninto organinio reaktyvinio poliuretano.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

6.1.2. galutiniame produkte turėtų būti ne mažiau kaip 80 % perdirbto plastiko[6].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

6.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

6.2.1. jeigu produkto gamyboje naudojamas mišrus plastikas, galutinis produktas turi neturėti jokio neigiamo poveikio aplinkai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

6.2.2. galutiniame produkte neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), pavojingos vandens aplinkai (H410).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

6.2.3. plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal standartą LST EN ISO 11469 „Plastikai. Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar kitą lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

V SKYRIUS

LEIDYBOS, SPAUSDINIMO IR SU SPAUSDINIMU SUSIJUSIOS PASLAUGOS

 

7. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos:

7.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

7.1.1. spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, kuris turi atitikti vieną iš kriterijų:

7.1.1.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

7.1.1.2. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.1.3. technologiniuose procesuose neturi būti naudojami ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pavyzdžiui, turi būti naudojama tiesioginė iš kompiuterio į plokštę technologija (angl. Computer to Plate)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija su turimos technologijos aprašymu, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

7.2.1. spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, kuris turi atitikti vieną iš kriterijų:

7.2.1.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

7.2.1.2. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.2.2. paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri įdiegta pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus) arba, supaprastintų pirkimų ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – įstatymai) prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas (toliau – pirkimo vykdytojas) vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

7.2.3.[7]naudojamuose rašaluose, lakuose, dažikliuose, dažų milteliuose neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059), kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), toksiška patekus į akis (EUH070);

7.2.4. sunkiųjų metalų: švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo (VI) bendras kiekis neturi viršyti 100 ppm (mg/kg) spausdinimo rašale, dažuose, folijoje ir laminate.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (7.2.3.–7.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.2.5. spausdinimui turi būti naudojami augalinių medžiagų pagrindu pagaminti dažai ir lakai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

VI SKYRIUS

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

 

8. Renginių organizavimo paslaugos:

8.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

8.1.1. renginiuose naudojamas popierius, raštinės prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (1 produkto „Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius“; 2 produkto „Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu)“; 3 produkto „Raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono“ ir 4 produkto „Kitos raštinės prekės“ minimalius aplinkos apsaugos kriterijus);

8.1.2. atliekos turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje;

8.1.3. jeigu bus naudojama dalomoji medžiaga, ji gali būti išsiųsta renginio dalyviams elektroniniu paštu prieš renginį arba atspausdinta ant abiejų lapo pusių ir padalinta renginio dalyviams renginio metu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (8.1.1–8.1.3 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

8.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

8.2.1. renginiai turi vykti viešbučiuose ar kituose objektuose, turinčiuose Žaliojo rakto diplomą arba juose yra įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema (EMAS ar LST EN ISO 14001 arba kita lygiavertė) arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taikomos kitos lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Žaliojo rakto diplomas arba EMAS, arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

8.2.2. renginių organizatorius turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

8.2.3. renginiuose naudojamas popierius, raštinės prekės turi atitikti išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (1 produkto „Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius“; 2 produkto „Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu)“; 3 produkto „Raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono“ ir 4 produkto „Kitos raštinės prekės“ išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus);

8.2.4. renginiuose turi būti:

8.2.4.1. naudojamas tualetinis popierius, servetėlės turi atitikti plonajam popieriui (5 produktas „Plonasis popierius“) taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus;

8.2.4.2. nenaudojami:

8.2.4.2.1. plastikiniai vienkartiniai indai;

8.2.4.2.2. vienkartinės muilo ir kitos pakuotės;

8.2.4.3. vartojami maisto produktai ir (arba) kartu perkamos maitinimo paslaugos turi atitikti jiems taikomus kriterijus (XIV skyrius Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (8.2.3–8.2.4 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

VII SKYRIUS

BIURO ĮRANGA

 

9. Biuro įranga[8]:

9.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

9.1.1. spausdinimo įranga, kurios vienspalvio spausdinimo ar kopijavimo greitis didesnis kaip 25 A4 formato lapai per minutę, turi turėti automatinio dvipusio spausdinimo ir (ar) kopijavimo įtaisą (angl. duplex). Kita įranga, kurios veikimo greitis mažesnis, turi turėti bent rankinio valdymo funkciją (kopijavimo aparatai) arba galimybę su papildoma programine įranga įdiegti dvipusio spausdinimo ant A4 formato popieriaus funkciją (spausdintuvai, daugiafunkciniai įrenginiai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.1.2. spausdinimo įranga turi turėti standartinę funkciją (angl. N-up Copy) – viename popieriaus lape išspausdinti ar nukopijuoti 2 arba daugiau dokumento puslapius;

9.1.3. spausdinimo įranga, kurioje naudojamos kasetės, turi turėti galimybę naudoti pakartotinai užpildomą kasetę. Įrangai turi tikti regeneruotos dažomųjų miltelių ir (ar) rašalo kasetės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (9.1.2–9.1.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.1.4. turi būti pateikiama instrukcija ar naudotojo vadovas, kaip optimizuoti įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą (pavyzdžiui, popieriaus tvarkymo funkcijas, energijos vartojimo efektyvumo funkcijas, vartojimo reikmenis ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo rašytinis patvirtinimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9.1.6. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

9.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

9.2.1. gamintojas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

9.2.2. tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2.3. tiekėjas privalo užtikrinti, kad originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 metus nuo pirkimo dienos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2.4. turi būti pateikta informacija apie įrangos grąžinimą gamintojui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2.5. kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų žaliavų;

9.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (9.2.5–9.2.6 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

VIII SKYRIUS

SPAUSDINTUVŲ, KOPIJAVIMO APARATŲ, DAUGIAFUNKCINIŲ ĮRENGINIŲ KASETĖS, KOPIJAVIMO MILTELIAI IR RAŠALAI

 

10. Spausdintuvų, kopijavimo aparatų, daugiafunkcinių įrenginių kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai:

10.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

10.1.1. kasetės turi turėti antrinio panaudojimo (pakartotinio užpildymo) galimybę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.1.2. ant kasetės ar jos pakuotės turi būti nurodyta, kad panaudota tuščia kasetė gali būti pakartotiniai užpildoma (jei gamintojui su kasete turi būti grąžinta ir kasetės pakuotė, tai irgi turi būti nurodyta).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.1.3. sunkiųjų metalų (švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo) kiekis neturi viršyti 100 ppm (miligramų kilogramui);

10.1.4. kopijavimo milteliuose ir rašaluose neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H361f, H361d), toksiškos ar labai toksiškos (H310, H330).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (10.1.3–10.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas the Blue Angel arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.1.5. kasetės milteliuose ir rašaluose neturi būti azodažiklių, galinčių skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal REACH reglamento XVII priedą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.1.6. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

10.2.1. plastikinės dalys neturi būti pagamintos iš chlorintų plastikų;

10.2.2. pakartotinai naudojamoje kasetėje ne mažiau kaip 75 proc. kasetės svorio (neskaitant kopijavimo miltelių svorio) turi sudaryti perdirbtų ar kitaip atnaujintų dalių svoris;

10.2.3. turi būti galimybė panaudotą kopijavimo aparato kasetę grąžinti tiekėjui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (10.2.1–10.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.2.4. produktų pakuotėje neturi būti naudojamas polivinilchloridas (PVC) ar kitas chloro turintis plastikas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.2.5. kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

10.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

IX SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖS: KOMPIUTERIAI, MONITORIAI

 

11. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai:

11.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

11.1.1. neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.1.2. plastikinės detalės[9]:

11.1.2.1. sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą;

11.1.2.2. pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.1.4. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

11.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

11.2.1. stacionarūs kompiuteriai suprojektuoti taip, kad:

– būtų galima keisti atmintinę;

– duomenų laikmeną;

– ekrano mazgą ir skystųjų kristalų foninio apšvietimo įrenginius (jeigu toks apšvietimas integruotas);

– klaviatūrą ir jutiklinį kilimėlį (jeigu toks naudojamas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.2. įkraunamųjų baterijų paketą turi galėti lengvai išimti vienas asmuo. Įkraunamosios baterijos neturi būti į gaminį įklijuotos ar įlituotos ir neturi būti jokių metalinių juostų, lipnių juostelių ar kabelių, kurie kliudytų ištraukti bateriją.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.3. turi būti pateikta vartotojo instrukcija apie gaminio aplinkosauginį veiksmingumą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba instrukcija, arba gamintojo interneto svetainėje pateikta laisvai prieinama informacija, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.4. plastikinių detalių, sveriančių daugiau kaip 25 g, sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,1 % pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360Fd, H360Df).  

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.5. plastikinės detalės turi būti pagamintos iš vieno ar suderintų polimerų, išskyrus dangą, kurią sudaro ne daugiau kaip dviejų rūšių polimerai, kuriuos galima atskirti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.6. jeigu naudojama kartoninė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 80 % perdirbtų žaliavų. Jeigu naudojama plastikinė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 60 % perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

X SKYRIUS

MOBILIEJI TELEFONAI IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ ĮKROVIKLIAI

 

12. Mobilieji telefonai:

12.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

12.1.1. produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.1.2. produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.1.3. [10]tiekėjas kartu su produktu turi pateikti:

12.1.3.1. produkto naudojimo instrukciją;

12.1.3.2. informaciją apie produkto grąžinimą tiekėjui;

12.1.3.3. informaciją apie integruotas programas;

12.1.3.4. informaciją apie akumuliatoriaus ir baterijų perdirbimą ar šalinimą;

12.1.3.5. informaciją, kaip išvengti energijos naudojimo, kai mobiliojo telefono baterija neįkraunama.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.1.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

12.2.1. visos plastikinės dalys, kurių svoris ≥10 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar kitą lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2.2. produktas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galima lengvai jį išardyti, atskiriant skirtingas medžiagų dalis, ir, esant galimybei, perdirbti plastikines dalis ir akumuliatorius, siekiant panaudoti žaliavą kaip kitų funkcinių mazgų[11] medžiagų dalį.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2.3. antipirenų sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų ar preparatų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2.4.[12]produkto sudėtyje turi būti perdirbtų medžiagų masės tam tikra procentinė dalis[13]. Perdirbtų medžiagų naudojimas neturi daryti poveikio telefono veikimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija (pagal LST EN ISO 14021 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. Savarankiški aplinkosauginiai pranešimai (II tipo aplinkosauginis ženklinimas)“ (toliau – LST EN ISO 14021) ar kitą lygiavertį standartą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2.5.[14] tiekėjas kartu su produktu turi pateikti:

12.2.5.1. informaciją apie aparato grąžinimo tiekėjui ir atskirų jo dalių perdirbimo galimybes;

12.2.5.2. informaciją apie pakuotę, procentinę perdirbtą jos dalį;

12.2.6. turi būti galimybė įsigyti baterijas, įkroviklius, ausines 5 metus nuo produkto įsigijimo dienos;

12.2.7. turi būti galimybė, nekeičiant viso telefono aparato, keisti tik atskiras jo dalis (pavyzdžiui, skaitmenų klaviatūrą, baterijas, įkroviklius ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (12.2.5–12.2.7 papunkčiams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

13. Mobiliųjų telefonų įkrovikliai (išoriniai maitinimo šaltiniai):

13.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

13.1.1. išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas:

13.1.1.1. be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) neturi viršyti[15]:

Vardinė išėjimo galia, Po

Elektros energijos sąnaudos

≥ 0,3 W ir ≤ 8,0 W

0,25 W

 

13.1.1.2. vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu[16] (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) neturi būti mažesnis už šias ribas:

NNr.

Vardinė išėjimo galia, Po (gamintojo nurodyta išėjimo galia)

AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius

Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai[17]

1.

Po ≤1,0 W

0,480 ∙Po +0,140

0,497 ∙Po+0,067

2.

1,0 W < Po≤ 51,0 W

0,063∙ ln (Po) + 0,622

0,075∙ ln (Po) + 0,561

3.

Po >51,0 W

0,870

0,860

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Energy Star ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

13.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

13.2.1. išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas, esant būsenai be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato), neturi viršyti[18]:

 

Vardinė išėjimo galia, Po

Elektros energijos sąnaudos

≥ 0,3 W ir ≤ 8,0 W

0,15 W

 

13.2.2. [19]išorinių maitinimo šaltinių, esant būsenai be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) sunaudojamos elektros energijos kiekis turi būti proporcingai mažesnis už 0,15 W;

13.2.3. išorinių maitinimo šaltinių vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) turi būti proporcingai didesnis negu nurodyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 13.1.1.2. papunktyje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (13.2.1–13.2.3 papunkčiams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XI SKYRIUS

TELEVIZORIAI

 

14. Televizoriai:

14.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

14.1.1. produkte neturi būti gyvsidabrio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

14.1.2. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

14.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

14.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

14.2.1. produktas turi būti nesunkiai išmontuojamas, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos ar atskiriamos siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti;

14.2.2. plastikinės dalys turi būti pagamintos iš vieno polimero arba iš perdirbimo atžvilgiu suderinamų polimerų, o jei jų masė didesnė negu 25 g, jos turi būti paženklintos atitinkamu ženklu pagal LST EN ISO 11469 arba lygiavertį standartą;

14.2.3. turi būti suteikiama garantija, kad baigus gaminti tokius produktus, dar 5 metus bus galima gauti jų atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (14.2.1–14.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

14.2.4. produkte neturi būti:

14.2.4.1. kadmio, švino, chromo (VI);

14.2.4.2. antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XII SKYRIUS

BUITINĖ TECHNIKA IR ĮRANGA

 

15. Buitinės indaplovės:

15.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

15.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

15.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel  arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

15.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

15.2.1. akustinis triukšmas neturi viršyti 44 dB (A);

15.2.2. plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą;

15.2.3. įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos ar atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (15.2.1–15.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

15.2.4. produkto sudėtyje neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360DF);

15.2.5. turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 10 metų po gamybos nutraukimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (15.2.4–15.2.5 papunkčiams) ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

15.2.6. plastikinėse detalėse neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

15.2.7. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

16. Buitinės būgninės džiovyklės:

16.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

16.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

16.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

16.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

16.2.1. plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą;

16.2.2. plastikinėse detalėse neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

16.2.3. produkto sudėtyje neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360Fd, H360Df);

16.2.4. įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos ar atskiriamos siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti;

16.2.5. akustinis triukšmas neturi viršyti 65 dB (A);

16.2.6. turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 10 metų po gamybos nutraukimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (16.2.1–16.2.6 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

16.2.7. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

17. Buitinės skalbyklės:

17.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

17.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

17.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

17.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

17.2.1. akustinis triukšmas neturi būti didesnis kaip 56 dB (A) (skalbimo ciklo metu) arba 76 dB (A) (gręžimo ciklo metu), kai skleidžiamas mašinos triukšmas matuojamas bandymų metodu, naudojant standartinę medvilnės skalbimo 60° C vandens temperatūroje programą;

17.2.2. plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą;

17.2.3. plastikinėse detalėse neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

17.2.4. produkto sudėtyje neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360Fd, H360Df);

17.2.5. įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos ar atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti;

17.2.6. turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 10 metų po gamybos nutraukimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (17.2.1–17.2.6 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

17.2.7. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

18. Buitinės elektrinės orkaitės:

18.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

18.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

18.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

18.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

18.2.1. įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos ar atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

18.2.2. turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 10 metų po gamybos nutraukimo;

18.2.3. plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360D, H361DF), pavojingos vandens aplinkai (H410).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (18.2.2–18.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

18.2.4. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

19. Elektriniai oro kondicionieriai[20]:

19.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

19.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

19.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

19.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

19.2.1. plastikinėse detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI);

19.2.2. plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F);

19.2.3. įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos ar atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (19.2.1–19.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

19.2.4. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

20. Buitiniai šaldymo aparatai (šaldytuvai):

20.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

20.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

20.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

20.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

20.2.1. plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą;

20.2.2. turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 10 metų po gamybos nutraukimo;

20.2.3. įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos ar atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti;

20.2.4. produkte neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360DF).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (20.2.1–20.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

20.2.5. plastikinėse detalėse neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

20.2.6. skleidžiamas triukšmas neturi viršyti 40 dB (A).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (20.2.5–20.2.6 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

20.2.7. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

21. Buitiniai ventiliatoriai[21]:

21.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

21.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

21.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

21.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

21.2.1. plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą;

21.2.2. įrangoje neturi būti:

21.2.2.1. kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI) ar jų junginių;

21.2.2.2. naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (21.2.1–21.2.2 papunkčiams) ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

21.2.3. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XIII SKYRIUS

BALDAI

 

22. Baldai:

22.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

22.1.1. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentas: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.2. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

22.1.2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.2.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

22.1.2.3. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

22.1.2.4. neturi būti aziridino;

22.1.2.5. neturi būti chromo (VI) junginių;

22.1.2.6. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm;

22.1.3. baldų surinkimui naudojamose medžiagose (klijuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (22.1.2.2–22.1.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.4. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.5. baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.6. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

22.2.1. visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.2. mediena, priskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal LST EN 350-2 „Medienos ir medienos produktų ilgaamžiškumas. Natūralusis medienos ilgaamžiškumas. 2 dalis. Atrinktų svarbių Europoje medienos rūšių natūraliojo ilgaamžiškumo ir įmirkumo vadovas“ (toliau – LST EN 350-2) ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama konservantais;

22.2.3. mediena, nepriskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal LST EN 350-2 ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama cheminėmis medžiagomis, klasifikuojamomis priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (22.2.2–22.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo deklaracija, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.4. poliuretano putplasčio (PUR putplasčio) išpūtimo agentas neturi būti hidrofluorangliavandeniliai ar metilenchloridas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.5. tekstilės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (32 produkto „Tekstilės gaminiai“ minimalius aplinkos apsaugos kriterijus).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.6. pagaminto baldo sudėtyje turi būti medienos medžiagų, plastikų ir (ar) metalų, pagamintų iš perdirbtų žaliavų, masės tam tikra procentinė dalis[22].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų masės procentinė dalis, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.7. kamšalai turi tenkinti European Ecolabel ekologinio ženklo kriterijus (2014 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimas (2014/391/ES), kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą lovų čiužiniams (OL 2014 L 184, p. 18).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba CertiPUR, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.8. tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis ekologiškai pagamintos medvilnės ir kitų natūralių pluoštų (pluoštai turi būti pagaminti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p. 1)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: naudojamų pluoštų kilmės ir jų gamybos ekologiškumo įrodymas (ekologinis ženklas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.9. tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų pluoštų, t.y. pluoštų, pagamintų tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.)

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: naudojamų perdirbtų pluoštų kilmės įrodymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.10. baldų pakuotės turi būti pagamintos iš tinkamos perdirbti medžiagos ir (ar) medžiagų, gautų iš atsinaujinančių išteklių, arba naudojamos daug kartų;

22.2.11. visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (22.2.10−22.2.11 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba European Ecolabel, arba pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.12. pakuočių medžiagų (plastikų ir kartono) sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuočių aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XIV SKYRIUS

MAISTAS IR VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGOS

 

23. Maistas:

23.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

23.1.1. produktai turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodomų kriterijų:

23.1.1.1. produktai turi atitikti 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 su visais pakeitimais (nuo 2022 m. sausio 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas) (toliau – ekologinės gamybos reglamentas) reikalavimus ir (arba);

23.1.1.2. produktai turi atitikti 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų ir (arba) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D10 Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios reikalavimus ir jiems yra suteikta Saugoma geografinė nuoroda, ir (arba) Saugoma kilmės vietos nuoroda, ir (arba) Garantuoto tradicinio gaminio nuoroda (toliau – saugomos nuorodos) ir (arba);

23.1.1.3. produktai turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D524 Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (toliau – NKP) reikalavimus ar Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 16 straipsnio 1 punkto b dalyje nurodytų lygiaverčių kitų valstybių narių pripažintų maisto produktų kokybės sistemų (toliau lygiavertės kitų valstybių narių pripažintos maisto produktų kokybės sistemos) reikalavimus.

Pagal 23.1.1.123.1.1.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų visų perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (23.1.1.1–23.1.1.3 papunkčiams) galiojantys ekologinės gamybos patvirtinamieji dokumentai, sertifikatai produktams ir (arba) perdirbimo veiklai, taip pat galiojantys NKP gamintojų sertifikatai, kurie skelbiami VšĮ Ekoagros svetainėje adresu www.ekoagros.lt (produktų su saugomomis nuorodomis gamintojų sąrašai skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

23.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

23.2.1. pakuotės tūris ir masė turi būti kuo mažesni, atsižvelgiant į būtinybę nepažeisti pakuojamo gaminio ir vartotojo saugumo, higienos ir transportavimo reikalavimų;

23.2.2. produktai:

23.2.2.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 procentų perdirbtų medžiagų;

23.2.2.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

23.2.2.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (23.2.1–23.2.2 papunkčiams) ekologinis ženklas, pakuotės aprašymas, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

24. Viešojo maitinimo paslaugos:

24.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

24.1.1. patiekalams ruošti produktai turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodomų kriterijų:

24.1.1.1 patiekalams ruošti produktai turi atitikti ekologinės gamybos reglamento reikalavimus ir (arba);

24.1.1.2. patiekalams ruošti produktai turi atitikti saugomų nuorodų reikalavimus ir (arba);

24.1.1.3. patiekalams ruošti produktai turi atitikti NKP ar lygiaverčių kitų ES valstybių narių pripažintų maisto produktų kokybės sistemų reikalavimus.

Pagal 24.1.1.1–24.1.1.3. papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas patiekalams ruošti produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso perkamų patiekalams ruošti maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.1.1.124.1.1.3 papunkčiams) galiojantys ekologinės gamybos patvirtinamieji dokumentai, sertifikatai produktams ir (arba) perdirbimo veiklai, taip pat galiojantys NKP gamintojų sertifikatai, kurie skelbiami VšĮ Ekoagros“ svetainėje adresu www.ekoagros.lt (produktų su saugomomis nuorodomis gamintojų sąrašai skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

24.1.2. maistas ir gėrimai turi būti pateikiami naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, stiklinius ir kitokius indus bei staltieses arba atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintus stalo įrankius, indus bei viešojo maitinimo reikmenis;

24.1.3. susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

24.1.4. biologiškai skaidžios atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos šias atliekas kompostuojančioms ar kitaip naudojančioms įmonėms;

24.1.5. turi būti laikomasi atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo (prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas);

24.1.6. teikiant paslaugas naudojamos transporto priemonės turi atitikti M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus kriterijus (XVII skyrius M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.1.2–24.1.6 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

24.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

24.2.1. sudarant meniu, vaisiai, daržovės ir jūros produktai, kurių naudojama daugiausiai teikiant paslaugas, kai įmanoma, turi būti parenkami atsižvelgiant į sezoną.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: meniu pasiūlymas arba kiti dokumentai;

24.2.2. teikiant paslaugas naudojami popieriaus gaminiai (virtuviniai rankšluosčiai, popierinės servetėlės ir kt.) turi atitikti plonajam popieriui taikomus kriterijus (III skyrius Plonasis popierius“);

24.2.3. turi būti vykdomas viešojo maitinimo darbuotojų apmokymas (pavyzdžiui, pagal temas: atliekų tvarkymas ir rinkimas; atliekų mažinimas; vandens ir energijos taupymo praktika; cheminių produktų naudojimas; produktų kilmė; kokybė, aplinkosauginė ir socialinė atsakomybė ir kt.);

24.2.4. paslaugos turi būti teikiamos taip, kad maistas būtų pagaminamas kiek įmanoma mažiau kenkiant aplinkai, taikant šiose srityse dokumentais patvirtintas aplinkosaugos procedūras:

24.2.4.1. teikiamų paslaugų svarbiausio poveikio aplinkai vertinimas;

24.2.4.2. maisto produktų atranka, apdorojimas ir laikymas;

24.2.4.3. atliekų mažinimas;

24.2.4.4. ruošiant ir vežant maistą naudojamos energijos ir vandens mažinimas.

24.2.5. pakuotės tūris ir masė turi būti kuo mažesnis, atsižvelgiant į būtinybę nepažeisti pakuojamo gaminio ir vartotojo saugumo, higienos ir transportavimo reikalavimų;

24.2.6. produktai:

24.2.6.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 procentai perdirbtų medžiagų;

24.2.6.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

24.2.6.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose);

24.2.7. naudojamuose šaldytuvuose ir šaldikliuose neturi būti ozono sluoksnį ardančių medžiagų: hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC) ir hidrofluorangliavandenilių (HFC);

24.2.8. naudojama aukščiausio energinio efektyvumo klasės įranga;

24.2.9. valymo produktai turi atitikti nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus (XV skyrius Valymo priemonės ir paslaugos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (24.2.2–24.2.9 papunkčiams) ekologinis ženklas, pakuotės aprašymas, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

XV SKYRIUS

VALYMO PRIEMONĖS IR PASLAUGOS

 

25. Universalūs valikliai:

25.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

25.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.1.2. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

25.1.3. purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų;

25.1.4. produktai purkštuvuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (25.1.2–25.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

25.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

25.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[23], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[24], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[25]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[26], H410, H411, H412[27]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

25.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

25.2.3.1. fosforo (P) (100 g universalaus valiklio, kuris naudojamas neskiestas, fosforo kiekis neturi viršyti 0,2 g; universalių valiklių, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, fosforo kiekis neturi viršyti 0,02 g dozės, kurios pagal gamintojo rekomendaciją reikia paruošti 1 l plovimo vandens);

25.2.3.2. biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (25.2.1–25.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)[28] vertė turi neviršyti:

25.2.4.1. universaliems valikliams, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, − 18 000 l. CDVilgalaikis vertė, apskaičiuota pagal gramais nurodytą produkto dozę, kurios pagal gamintojo rekomendaciją reikia norint paruošti 1 litrą plovimo vandens (įprastai suteptiems paviršiams);

25.2.4.2. 100 g universalaus valiklio, kuris naudojamas neskiestas, − 52 000 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.2.5. pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)[29] neturi viršyti šių verčių:

25.2.5.1. koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, − 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

25.2.5.2. paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, − 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

26. Sanitarinės įrangos valikliai:

26.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

26.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.1.2. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

26.1.3. purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų;

26.1.4. produktai purkštuvuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (26.1.2–26.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

26.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

26.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[30], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[31], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[32]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[33], H410, H411, H412[34]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

26.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

26.2.3.1. fosforo (P) (100 g produkto fosforo kiekis neturi viršyti 1 g);

26.2.3.2. biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (26.2.1–26.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)30vertė 100 g produkto neturi viršyti 80 000 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.2.5. pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)31 neturi viršyti šių verčių:

26.2.5.1. koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, − 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

26.2.5.2. paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, − 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

27. Langų valymo priemonės:

27.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

27.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.1.2. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

27.1.3. purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (27.1.2–27.1.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.1.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

27.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

27.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[35], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[36], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[37]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[38], H410, H411, H412[39]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

27.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

27.2.3.1. fosforo (P);

27.2.3.2. biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (27.2.1–27.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)[40] vertė 100 g produkto neturi viršyti 4 800 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.2.5. pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)[41] neturi viršyti šių verčių:

27.2.5.1. koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, – 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

27.2.5.2. paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, − 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

28. Rankomis plaunamų indų plovikliai:

28.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

28.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.1.2. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

28.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

28.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[42], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[43], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[44]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[45], H410, H411[46], H412[47]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

28.2.3. produkto, skirto profesionaliam naudojimui, sudėtyje kvapiųjų medžiagų, kurioms yra priskirtos frazės H317 ir H334, neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę;

28.2.4. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (28.2.1–28.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.2.5. produkto rekomenduojamos dozės, apskaičiuotos 1 litrui plovimo vandens, ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)42 vertė neturi viršyti 3 800 l;

28.2.6. ploviklių, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)43 neturi būti didesnis už 1,2 gramo pakuotės litrui naudojimo tirpalo (indų plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (28.2.5–28.2.6 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.2.7. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

29. Skalbinių plovikliai, dėmių valikliai:

29.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

29.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę;

29.1.2. produkto sudėtyje neturi būti fosfatų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (29.1.1–29.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.1.3. rekomenduojama produkto dozė 1 kg skalbinių 2,5 mmol CaCO3/l vidutinio kietumo vandeniui neturi viršyti:

Nr.

Produkto tipas

Dozė[48] (milteliai arba tabletės)

g/kg skalbinių

Dozė[49] (skystis ar gelis)

ml/kg skalbinių

1.

Stiprių teršalų ploviklis, spalvotų audinių ploviklis

17,0

17,0

2.

Silpnų teršalų ploviklis

17,0

17,0

3.

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

2,7

2,7

 

29.1.4. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (29.1.3–29.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.1.6. [50]turi būti pateikta informacija apie skalbimui rekomenduotiną vandens temperatūrą;

29.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

29.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

29.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[51], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[52], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[53]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[54], H410[55], H411[56], H412[57]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413[58]), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

29.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (29.2.1–29.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)[59] vertė neturi viršyti:

29.2.4.1. stiprių teršalų skalbinių plovikliams (visų pavidalų) – 35 000 l/1 kg skalbinių;

29.2.4.2. silpnų teršalų skalbinių plovikliams (visų pavidalų) – 20 000 l/1 kg skalbinių;

29.2.4.3. dėmių valikliams (visų pavidalų) – 3 500 l/kg skalbinių[60].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.2.5. pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)43 neturi viršyti šių verčių[61]:

29.2.5.1. milteliams − 1,2 g/kg skalbinių;

29.2.5.2. kitiems (pavyzdžiui, skysčiams, geliams, tabletėms, kapsulėms) – 1,5 g/kg skalbinių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

30. Indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės:

30.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

30.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę;

30.1.2. produkte neturi būti fosfatų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (30.1.1–30.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.1.3. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

30.1.4. kartoninė pagrindinė pakuotė turi būti pagaminta ne mažiau kaip 80 % iš perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (30.1.3–30.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

30.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

30.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[62], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[63], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[64]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[65], H410[66], H411[67], H412[68]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

30.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (30.2.1–30.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)61 vertė neturi viršyti:

30.2.4.1. indaplovėse naudojamiems vienos funkcijos plovikliams – 25 000 l/plovimui;

30.2.4.2. indaplovėse naudojamas daugiafunkciniams plovikliams – 30 000 l/plovimui;

30.2.4.3. skalavimo priemonėms – 10 000 l/plovimui;

30.2.5. pagrindinėje pakuotėje produkto kiekis neturi viršyti 2 g vienam plovimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (30.2.4–30.2.5 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

31. Valymo paslaugos:

31.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

31.1.1. paslaugai atlikti naudojamos priemonės turi tenkinti atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (produktų: 25 „Universalūs valikliai“, 26 „Sanitarinės įrangos valikliai“, 27 „Langų valymo priemonės“, 28 „Rankomis plaunamų indų plovikliai“, 29 „Skalbinių plovikliai, dėmių valikliai“, 30 „Indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės“ minimalius aplinkos apsaugos kriterijus).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: priemonių, kurios bus naudojamos paslaugai atlikti, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

31.1.2. [69]paslaugos teikėjas sutarties vykdymo laikotarpiu, praėjus 6[70] mėnesiams po sutarties pasirašymo ir vėliau kiekvienų metų pabaigoje, turi pateikti ataskaitą apie sunaudotas valymo priemones, nurodant jų pavadinimus ir kiekį;

31.1.3. [71]valymo paslaugas teikiantis personalas turi būti reguliariai mokomas naudoti įvairias valymo priemones, valymo metodus, įrangą ir naudojamas mašinas; tvarkyti atliekas; dirbti saugiai ir nedarant žalos aplinkai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (31.1.2–31.1.3 papunkčiams) pateikta ataskaita arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

31.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

31.2.1. [72]paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

31.2.2. paslaugai atlikti naudojamos priemonės turi tenkinti atitinkamus išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (25–30 punktuose).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: priemonių, kurios bus naudojamos paslaugai atlikti, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

31.2.3. [73]turi būti aplinkosaugos, sveikatos ir saugos standartų pagrindu parengtos aiškios darbo instrukcijos, kurios:

31.2.3.1. atsižvelgtų į konkrečių pastato zonų valymo dažnumą, geriausios valymo priemonės parinkimą, valymo priemonės saikingą naudojimą ir bendrą valymo priemonių kiekio sumažinimą;

31.2.3.2. būtų patalpintos pastate taip, kad valymo paslaugas atliekantys darbuotojai galėtų jomis naudotis bet kuriuo darbo metu;

31.2.4. [74]turi būti naudojami nekenksmingi aplinkai valymo metodai: linoleumo dangų sausasis valymas, daugkartinio naudojimo mikropluošto šluosčių naudojimas ir kt.;

31.2.5. [75]turi būti nurodytas konkretus tiekėjo atstovas (koordinatorius), atsakingas už valymo paslaugų teikimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (31.2.3–31.2.5 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XVI SKYRIUS

TEKSTILĖS GAMINIAI

 

32. Tekstilės gaminiai[76]:

32.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

32.1.1. galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm (dalių milijonui) kiekvienos šių cheminių medžiagų (pesticidų). Bendras šių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm:

2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T),

Aldrino,

Kaptafolio,

Chlordano,

Clordimeformo,

DDT,

Dieldrino,

Dinosebo ir jo druskų,

Endrino,

Heptachloro,

Heksachlorbenzeno,

Heksachlorcikloheksano α,

Heksachlorcikloheksano β,

Heksachlorcikloheksano δ,

Metamidofoso,

Monokrotofoso,

Parationo,

Metilparationo,

Toksafeno;

32.1.2. galutiniame gaminyje neturi būti dažiklių, klasifikuojamų kaip jautrinantys ar sukeliantys alergiją, kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai:

32.1.2.1.

C.I. Bazinio raudonojo    9,

C.I. Dispersinio mėlynojo  1,

C.I. Rūgštinio raudonojo  26, 

C.I. Bazinio violetinio    14, 

C.I. Dispersinio oranžinio 11, 

C.I. Tiesioginio juodojo   38, 

C.I. Tiesioginio mėlynojo  6, 

C.I. Tiesioginio raudonojo 28, 

C.I. Dispersinio geltonojo  3, 

C.I. Dispersinio geltonojo  23;

32.1.2.2. išvardytieji dažikliai neturi būti naudojami, išskyrus atvejus, kada dažytų pluoštų, verpalų arba audinio atsparumas prakaitui (rūgštis ir šarmas) − ne mažesnis kaip 4:

C.I. Dispersinio mėlynojo  3  C.I. 61 505,

C.I. Dispersinio mėlynojo  7  C.I. 62 500,

C.I. Dispersinio mėlynojo 26  C.I. 63 305,

C.I. Dispersinio mėlynojo 35,

C.I. Dispersinio mėlynojo 102,

C.I. Dispersinio mėlynojo 106,

C.I. Dispersinio mėlynojo 124,

C.I. Dispersinio oranžinio  1  C.I. 11 080,

C.I. Dispersinio oranžinio  3  C.I. 11 005,

C.I. Dispersinio oranžinio 37,

C.I. Dispersinio oranžinio 76 (anksčiau vadinto Oranžiniu 37),

C.I. Dispersinio raudonojo  1  C.I. 11 110,

C.I. Dispersinio raudonojo 11  C.I. 62 015,

C.I. Dispersinio raudonojo 17  C.I. 11 210,

C.I. Dispersinio geltonojo  1  C.I. 10 345,

C.I. Dispersinio geltonojo  9  C.I. 10 375,

C.I. Dispersinio geltonojo 39, 

C.I. Dispersinio geltonojo 49;

32.1.3. galutiniame gaminyje neturi būti šių arilaminų:

4-aminodifenilo (CAS Nr. 92-67-1),

Benzidino (CAS[77] Nr. 92-87-5),

4-chlor-o-toluidino (CAS Nr. 95-69-2),

2-naftilamino (CAS Nr. 91-59-8),

o-amino-azotolueno (CAS Nr. 97-56-3),

5-nitro-o-toluidino (CAS Nr. 99-55-8),

4-chloranilino (CAS Nr. 106-47-8),

2,4-diaminoanizolio (CAS Nr. 615-05-4),

4,4'-diaminodifenilmetano CAS Nr. 101-77-9),

3,3'-dichlorbenzidino (CAS Nr. 91-94-1),

3,3'-dimetoksibenzidino (CAS Nr. 119-90-4),

3,3'-dimetilbenzidino (CAS Nr. 119-93-7),

4,4’-metilendi-o-toluidino (CAS Nr. 838-88-0),

p-krezidino (CAS Nr. 120-71-8),

4,4'-metilen-bis-(2-chloranilino) (CAS Nr. 101-14-4),

4,4'-oksidianilino (CAS Nr. 101-80-4),

4,4'-tiodianilino (CAS Nr. 139-65-1),

o-toluidino (CAS Nr. 95-53-4),

2,4-toluendiamino (CAS Nr. 95-80-7),

2,4,5-trimetilanilino (CAS Nr. 137-17-7),

4-aminoazobenzeno (CAS Nr. 60-09-3),

o-anizidino (CAS Nr. 90-04-0);

32.1.4. galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų:

polibromintų bifenilų (PBB) (CAS Nr. 59536–65–1),

pentaBDE (pentabromdifenileterio) CAS Nr. 32534-81-9),

oktaBDE (oktabromdifenileterio) CAS Nr. 32536-52-0,

decaBDE (dekabromdifenileterio) CAS Nr. 1163-19-5;

32.1.5. galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm pentachlorfenolio;

32.1.6. galutiniame gaminyje, kuris tiesiogiai liečiasi su oda, minkštikliai (ftalatai) neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % gaminio masės:

DEHP (Di-(2-etilheksil)ftalatas) CAS Nr. 117-81-7,

BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7,

DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2,

DNOP (Di-n-oktilftalatas),    

DINP (Diizononilftalatas),

DIDP (Diizodecilftalatas),

DIBP (Diizobutylftalatas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.1.1–32.1.6 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.1.7. galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti:

Kadmio (Cd) – 0,1 ppm,

Chromo (Cr) – 2,0 ppm,

Nikelio (Ni) – 4,0 ppm,

Švino (Pb)  – 1,0 ppm,

Vario (Cu)  – 50,0 ppm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Öko-Tex arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.1.8. [78]tam tikra procentinė dalis medvilnės ir (ar) kitų natūraliųjų pluoštų turi būti pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2091/91“ (OL 2007 L 189, p.1);

32.1.9. [79]tam tikrą produkto masės procentinę dalį turi sudaryti perdirbtas pluoštas, t.y. pluoštas, pagamintas tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.1.8–32.1.9 papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.1.10. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

32.2.1. galutiniame gaminyje, pagamintame iš vilnos pluoštų:

32.2.1.1. turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm (dalių milijonui) šių cheminių medžiagų:

γ-heksachlorcikloheksano (lindano),

α-heksachlorcikloheksano,

β-heksachlorcikloheksano,

δ- heksachlorcikloheksano,

aldrino,

dieldrino,

endrino,

p,p'-DDT,

p,p'-DDD;

32.2.1.2. bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 2 ppm:

diazinono,

propetamfoso,

chlorfenvinfoso,

dichlofentiono,

chlorpyrifoso,

fenchlorfoso;

32.2.1.3. bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm:

cipermetrino,

deltametrino,

fenvalerato,

cihalotrino,

flumetrino;

32.2.1.4. bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 2 ppm:

diflubenzurono,

triflumurono,

diciklanilo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.2. galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų:

tri (2,3 –dibrompropil) fosfatas CAS Nr. 126-72-7),

heksabromciklododekanas (HBCDD) CAS Nr.: 3194-55-6 25637-99-4. 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Öko-Tex, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.3. galutiniame gaminyje formaldehido likučiai neturi viršyti:

32.2.3.1. 16 ppm gaminiuose, kurie tiesiogiai liečiasi su oda;

32.2.3.2. 16 ppm gaminiuose, kurie skirti kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus;

32.2.3.3. 75 ppm drabužiuose, kurie yra riboto sąlyčio su oda, ir interjero tekstilės gaminiuose;

32.2.4. galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm pentachlorfenolio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.2.3–32.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.5. galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti:

Stibis (Sb) 30 ppm,

Arsenas (As) 0,2 ppm,

Kadmis (Cd) 0,1 ppm,

Chromas (Cr) 1,0 ppm,

Kobaltas (Co) 1,0 ppm,

Gyvsidabris (Hg) 0,02 ppm,

Nikelis (Ni) 1,0 ppm,

Švinas (Pb) 0,2 ppm,

Varis (Cu) 25,0 ppm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.6. jeigu gaminyje žemiau išvardinti pluoštai sudaro daugiau nei 5 % bendrosios viso gaminyje esančio tekstilės pluošto masės, turi būti tenkinami šie reikalavimai:

32.2.6.1. akrilas: akrilnitrilo likutis turi būti mažesnis negu 1,0 mg/kg pagaminto pluošto;

32.2.6.2. elastanas: neturi būti naudojami organiniai alavo junginiai;

32.2.6.3. linų pluoštas ir kiti luobiniai pluoštai (įskaitant kanapes, džiutą, ramę): neturi būti gaunami juos mirkant vandenyje, nebent po mirkymo vandenyje nuotekos yra taip apdorojamos, kad ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) arba BOA (bendros organinės anglies) kiekis sumažėja ne mažiau kaip 75 % kanapių pluoštui ir ne mažiau kaip 95 % linų ir kitiems plaušiniams pluoštams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.6.4. dirbtiniai celiuliozės (viskozės, lajocelio, modalo) pluoštai:

32.2.6.4.1. ne mažiau kaip 25 % celiuliozės pluošto turi būti pagaminta iš medienos, gautos iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusioji celiuliozės pluošto dalis turi būti pagaminta iš teisėtų miškų ir plantacijų gautos plaušienos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.6.4.2. pluoštams gaminti naudojama plaušiena balinama nenaudojant elementinio chloro. Bendras galutinis chloro ir organiniuose junginiuose esančiose chloro kiekis pagamintame pluošte (OX) neturi viršyti 150 ppm;

32.2.6.5. neplauta vilna ir kiti keratino pluoštai: išleidžiant į kanalizaciją plovimo nuotekas, išleidžiamas ChDS kiekis neturi viršyti 45 g/kg neplautos vilnos;

32.2.6.6. poliamidas: monomerų gamybos metu vidutinis į atmosferą išmetamo N2O išlakų kiekis per metus neturi viršyti 9,0 g N2O vienam kaprolaktamo kilogramui (gaminant nailoną 6) arba vienam adipo rūgšties kilogramui (gaminant nailoną 6,6);

32.2.6.7. poliesteris: pluošte esančio stibio kiekis neturi viršyti 260 ppm;

32.2.6.8. polipropilenas: neturi būti naudojami pigmentai švino pagrindu;

32.2.7. gamybos procese:

32.2.7.1. ne mažiau kaip 95 % (sausosios masės) bet kurio verpalams naudojamų glito preparato sudedamųjų medžiagų yra pakankamai biologiškai skaidžios arba yra kaip nors kitaip perdirbamos;

32.2.7.2. nenaudojami chemikalai: bis(hidrogenintas riebusis alkil)dimetilamoniochloridas (DTDMAC), distearildimetilamonio chloridas (DSDMAC), di(kietasis riebusis) dimetilamonio chloridas (DHTDMAC), etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminpentaacetatas (DTPA), jie neturi būti bet kokio naudojamo preparato ar receptūros dalimi;

32.2.7.3. kiekvienoje šlapiojo apdorojimo vietoje ne mažiau kaip 95 % naudojamų ploviklių, audinių minkštiklių ir kompleksinių agentų masės turi būti gerai biologiškai skaidomos arba turi būti pašalinamos nuotekų valymo įrenginiuose;

32.2.7.4. verpalai, audiniai ir galutiniai gaminiai neturi būti balinami chloro junginiais (netaikoma dirbtiniams celiuliozės pluoštams);

32.2.7.5. galutiniame gaminyje arba vienalytėje jo dalyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.2.6.4.2–32.2.7.5 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.8. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XVII SKYRIUS

M IR N KATEGORIJŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS IR SU JŲ PRIEŽIŪRA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

 

33. M1 ir N1 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas):

33.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 

33.1.1. transporto priemonė atitinka vieną iš nurodytų kriterijų:

33.1.1.1. atliekant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

33.1.1.2. kitais viešųjų pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 33.1.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:

33.1.1.2.1transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti šių dydžių:

Nr.

Transporto priemonės klasė

CO2, g/km

1.

Lengvasis keleivinis automobilis (M1)

99

2.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas dyzelinu

113

3.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas kitu kuru

131

4.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė viršija 1760 kg

153

 

33.1.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (33.1.1.1–33.1.1.2. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

33.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

33.2.1. transporto priemonėje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio arba vandenilio kuro elementų;

33.2.2. transporto priemonė turi naudoti alternatyviuosius degalus ar energijos šaltinius (pavyzdžiui, naudoti degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių, būti varoma elektros energija, vandenilio dujomis, sintetiniais degalais ar parafininiu kuru, suslėgtomis ar suskystintomis gamtinėmis dujomis, kt.), išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius;

33.2.3. oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) turi būti ≤150 (lyginant su CO2 per 100 metų laikotarpį). Jeigu GWP yra didesnis, vieno garintuvo sistemos nuotėkis turi būti ne didesnis kaip 40 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus, dviejų garintuvų sistemos – 60 g fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus;

33.2.4. jei sudaroma transporto priemonės nuomos sutartis, tiekėjas turi būti įsipareigojęs rinkti panaudotas eksploatacines medžiagas (tepalus, padangas ir kt.) ir sudaręs sutartis su tokias pavojingas atliekas tvarkančiomis įmonėmis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (33.2.1–33.2.4. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

34. M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas):

34.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

34.1.1. transporto priemonė atitinka vieną iš nurodytų kriterijų:

34.1.1.1. atliekant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

34.1.1.2. kitais viešųjų pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 34.1.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (34.1.1.1–34.1.1.2. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

34.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

34.2.1. transporto priemonė turi naudoti alternatyviuosius degalus ar energijos šaltinius (pavyzdžiui, naudoti degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių, būti varoma elektros energija, vandenilio dujomis, sintetiniais degalais ar parafininiu kuru, suslėgtomis ar suskystintomis gamtinėmis dujomis, kt.), išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius;

34.2.2. turi būti užtikrintas tinkamas fluorintų šiltnamių efektą sukeliančių dujų surinkimas, kad išmontuojant oro kondicionavimo sistemą būtų išvengta bet kokio jų nuotėkio ir jos nebūtų neišleidžiamos į aplinką.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (34.2.1–34.2.2 papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

35. Su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos:

35.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

35.1.1. paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

35.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

35.2.1. išmontuojant senus automobilius turi būti galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai kenksmingų medžiagų;

35.2.2. turi būti laikomasi atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo (prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas);

35.2.3. susidariusios pavojingos atliekos turi būti renkamos ir perduodamos jas tvarkančiai įmonei;

35.2.4. naudojamos alyvos, tepalai, valikliai ir kt. turi būti didelėse talpose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (35.2.1–35.2.4 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

36. Neteko galios nuo 2021-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

37. Neteko galios nuo 2021-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

38. Neteko galios nuo 2021-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

 

XVIII SKYRIUS

SODO PRIEŽIŪROS PREKĖS IR PASLAUGOS

 

39. Dekoratyviniai augalai:

39.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

39.1.1. ne mažiau kaip 80 % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti tinkamų rūšių augalai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

39.1.2. jeigu taikoma, pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

39.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

39.2.1. ne mažiau kaip 90 % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti tinkamų rūšių augalai;

39.2.2. ne mažiau kaip 50 % dekoratyvinių augalų turi būti ekologiškai išauginti augalai pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p.1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (39.2.1–39.2.2 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

39.2.3. augalų laikymo ir pristatymo talpos turi būti:

39.2.3.1. tinkamos pakartotinai naudoti. Pasodinus augalą, talpos turi būti grąžinamos tiekėjui;

39.2.3.2. biologiškai skaidžios:

39.2.3.2.1. pagamintos iš 100 % biologiškai skaidžių medžiagų, tinkamų kompostuoti (pavyzdžiui, šiaudų, kamštienos, medienos miltų, ar kukurūzų krakmolo);

39.2.3.2.2. jose neturi būti sintetinių plastikų, plastifikatorių ar biocidinių medžiagų, kurių yra biocidų ar konservantų sudėtyje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas (pagal LST EN 13432 „Pakuotės. Pūdymo ir biologinio irimo būdu atgaunamų pakuočių reikalavimai. Bandymo schema ir galutinio pakuočių priėmimo vertinimo kriterijai“ arba lygiavertį standartą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

39.2.4. Maži augalai turi būti tiekiami įpakavimo dėžėse ar dėžutėse, kurios grąžinamos tiekėjui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

40. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos:

40.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

40.1.1. produkte neturi būti šių medžiagų:

40.1.1.1. durpių;

40.1.1.2. neapdoroto nuotekų dumblo (gali būti naudojamas tik kompostuotas, chemiškai stabilizuotas nuotekų dumblas);

40.1.2. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (40.1.1–40.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

40.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

40.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

40.2.1. produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (ar) pakartotinai panaudojus atliekas (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

40.2.2. produkte dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad šis dumblas yra viena iš atliekų (pagal 2001 m. sausio 16 d. EEE Jungtinio Komiteto sprendimą 2001/118/EB (OL 2002 L 88, p. 20)):

40.2.2.1. 0203 05 [80] nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą;

40.2.2.2. 0204 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant cukrų;

40.2.2.3. 0205 02 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno pramonėje;

40.2.2.4. 0206 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir konditerijos pramonėje;

40.2.2.5. 0207 05 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą);

40.2.3. produkte neturi būti cheminių medžiagų daugiau negu (kiekis apskaičiuotas sausai produkto masei) mg/kg:

40.2.3.1. Cinkas (Zn)    300;

40.2.3.2. Varis (Cu)     100;

40.2.3.3. Nikelis (Ni)     50;

40.2.3.4. Kadmis (Cd)     1;

40.2.3.5. Švinas (Pb)     100;

40.2.3.6. Gyvsidabris (Hg)  1;

40.2.3.7. Chromas (Cr)   100;

40.2.4. produkto sudėtyje (kai produkto dalelių dydis > 2 mm) stiklo, metalo ir plastiko kiekis turi sudaryti mažiau negu 0,5 %, skaičiuojant sausai medžiagos masei;

40.2.5. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[81]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

40.2.6. produktai turi būti patiekiami kietajame pavidale ir jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 25 % sausos medžiagos masės ir ne mažiau kaip 15 % organinės sausos medžiagos masės;

40.2.7. produktai neturi viršyti pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos:

40.2.7.1. salmonelės: neturi būti 25 g mėginyje;

40.2.7.2. E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: labiausiai tikėtinas skaičius) (kai produktų organinė medžiaga yra sudaryta tik iš augalų, sodo ar parko atliekų).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (40.2.1–40.2.7 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

40.2.8. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

41. Drėkinimo sistemos:

41.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

41.1.1. drėkinimo sistemoje turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo vandens kiekį;

41.1.2. drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei programuoti;

41.1.3. drėkinimo sistemoje turi būti įrengti hidrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai drėgna.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (41.1.1–41.1.3 papunkčiams) techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

41.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai;

41.2.1. turi būti išnaudojama galimybė panaudoti lietaus ir (ar) „pilkuosius“, t. y. nutekamojo vandens iš kriauklių, vonios, skalbyklės, dušo vandenis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

42. Sodo technika:

42.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

42.1.1. sodo technika, kurioje įrengtas vidaus degimo variklis, turi būti suprojektuota taip, kad galėtų būti varoma vienos ar kelių rūšių degalais (įskaitant biodegalus), atitinkančiais teisės aktuose numatytus kokybės reikalavimus (Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. D1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.1.2. sodo technikos skleidžiamas triukšmas neturi būti didesnis už atitinkamą triukšmo lygį:

Nr.

Mašina

Aprašymas

Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA, (dB/1 pW)

1.

Vejapjovės (įskaitant vejos traktorius) ir purenamieji kultivatoriai

L[82] ≤ 50 cm

50 < L ≤ 120 cm

L > 120 cm

94

98

103

2.

Krūmapjovės

≤ 1,5 kW

> 1,5 kW

107

110

3.

Skarifikatoriai

Degimo variklis

99 + 2 lg P[83]

4.

Grandininiai pjūklai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

104

 

108 + 2P

5.

Vielinės žoliapjovės

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

94

104

6.

Žoliapjovės ir

gyvatvorių genėtuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

96

103

7.

Lapų rinktuvai

Elektrinis variklis

99

 

8.

Lapų rinktuvai

Vidaus degimo variklis

104

9.

Lapų pūstuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

99

105

10.

Motorinės žirklės

≤ 1,5 kW

> 1,5 kW

107

110

11.

Motoriniai purentuvai

 

93

12.

Rotoriniai kultivatoriai

 

93

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.1.3. [84]sodo technikos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis negu nurodyta 42.1.2 kriterijuje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.1.4. jeigu taikoma, pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

42.2.1. sodo technikos skleidžiamas triukšmas neturi būti didesnis už atitinkamą triukšmo lygį:

Nr.

Mašina

Aprašymas

Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA, (dB/1 pW)

1.

Vejapjovės (įskaitant vejos traktorius) ir purenamieji kultivatoriai

L ≤ 50 cm

50 < L ≤ 120 cm

L > 120 cm

92

96

101

2.

Krūmapjovės

≤ 1,5 kW

> 1,5 kW

105

108

3.

Skarifikatoriai

Degimo variklis

97 + 2 lg P

4.

Grandininiai pjūklai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

102

106 + 2P

5.

Vielinės žoliapjovės

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

92

102

6.

Žoliapjovės ir

gyvatvorių genėtuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

94

101

7.

Lapų rinktuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

97

102

8.

Lapų pūstuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

97

103

9.

Motorinės žirklės

≤ 1,5 kW

> 1,5 kW

105

108

10.

Motoriniai purentuvai

 

91

11.

Rotoriniai kultivatoriai

 

91

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.2.2. sodo technikoje turi būti galimybė naudoti biologiškai skaidžias variklio tepalines alyvas (dvitakčiuose varikliuose) arba regeneruotas variklio tepalines alyvas (keturtakčiuose varikliuose);

42.2.3. sunkesnės kaip 50 g plastikinės dalys turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą. Šis reikalavimas netaikomas elektros kabeliams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (42.2.2–42.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.2.4. sodo technika turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima papildyti degalus ir ją valyti, neišpilant degalų ir neleidžiant jiems ištekėti;

42.2.5. sodo technikos plastikinių dalių sudėtyje neturi būti sunkiųjų metalų kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

42.2.6. sodo technikos paviršių apdorojimo medžiagų sudėtyje neturi būti sunkiųjų metalų kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

42.2.7. [85]sodo technikos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis negu nurodyta 42.2.1 kriterijuje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (42.2.4–42.2.7 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.2.8. išmetamų dujų kiekis neturi būti didesnis negu (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-221 „Dėl Aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“):

 

Cilindro tūris, cm3

 

Anglies monoksidas (CO) (g/kWh)

 

Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (g/kWh)

 

HC + NOx*

 

Nešiojamųjų mechanizmų varikliai:

 

< 20

 

805

 

50

20 ≤ V < 50

 

805

 

50

 

≥ 50

 

603

 

72

 

Nenešiojamųjų mechanizmų varikliai:

 

< 66

 

610

 

50,0

66 ≤ V < 100

 

610

 

40,0

100 ≤ V < 225

 

610

 

16,1

 

≥ 225

 

610

 

12,1

*Išmetamo NOx kiekis visoms variklių klasėms neturi viršyti 10 g/kWh.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

43. Sodo technikos tepalinės alyvos (išskyrus keturtakčių variklių tepalus):

43.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

43.1.1. produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

43.1.1.1. ≥ 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

43.1.1.2. ≥ 45 % (masė/masė) tepaluose;

43.1.1.3. ≥ 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

43.1.1.4. ≥ 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose;

43.1.2. produkte neturi būti naudojamos cheminės medžiagos klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059), kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), toksiška patekus į akis (EUH070).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (43.1.1–43.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

43.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

43.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

43.2.1. produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

43.2.1.1. ≥ 55 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

43.2.1.2. ≥ 50 % (masė/masė) tepaluose;

43.2.1.3. ≥ 75 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

43.2.1.4. ≥ 55 % (masė/ masė) dvitakčių variklių alyvose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

44. Sodininkystės paslaugos:

44.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

44.1.1. [86]paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: atliekų mažinimas ir surinkimas; vandens ir elektros energijos sunaudojimo mažinimas; pesticidų ir herbicidų naudojimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

44.1.2. jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios aplinkos apsaugos kriterijus:

44.1.2.1. produkte neturi būti durpių ir neapdoroto nuotekų dumblo (gali būti naudojamas tik kompostuotas, chemiškai stabilizuotas nuotekų dumblas);

44.1.2.2. produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (ar) pakartotinai panaudojus atliekas (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

44.1.2.3. produkte dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad šis dumblas yra viena iš atliekų (pagal 2001 m. sausio 16 d. EEE Jungtinio Komiteto sprendimą 2001/118/EB (OL 2002 L 88, p. 20)):

44.1.2.3.1. 0203 05 [87]nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą;

44.1.2.3.2. 0204 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant cukrų;

44.1.2.3.3. 0205 02 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno pramonėje;

44.1.2.3.4. 0206 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir konditerijos pramonėje;

44.1.2.3.5. 0207 05 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą);

44.1.2.4. produkte neturi būti cheminių medžiagų daugiau negu (kiekis apskaičiuotas sausai produkto masei) mg/kg:

44.1.2.4.1. Cinkas     (Zn) – 300;

44.1.2.4.2. Varis      (Cu) -100;

44.1.2.4.3. Nikelis     (Ni) -  50;

44.1.2.4.4. Kadmis     (Cd) -  1;

44.1.2.4.5. Švinas     (Pb) -100;

44.1.2.4.6. Gyvsidabris (Hg) -  1;

44.1.2.4.7. Chromas   (Cr) – 100.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

44.1.3. sodo technikos tepalinės alyvos turi būti biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

44.1.3.1. ≥ 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

44.1.3.2. ≥ 45 % (masė/masė) tepaluose;

44.1.3.3. ≥ 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

44.1.3.4. ≥ 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

44.1.4. reikalavimai laistymui:

44.1.4.1. neturi būti naudojamas geriamas vanduo, turi būti išnaudojama galimybė panaudoti lietaus ir (ar) „pilkuosius“, t.y. nutekamojo vandens iš kriauklių, vonios, skalbyklės, dušo vandenis;

44.1.4.2. turi būti naudojamas mulčius, stabdantis vandens garavimą;

44.1.4.3. įrengiamos automatizuoto drėkinimo sistemos (jeigu reikalinga jas įrengti) turi tenkinti šiuos reikalavimus:

44.1.4.3.1. drėkinimo sistemoje turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo vandens kiekį;

44.1.4.3.2. drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei programuoti;

44.1.4.3.3. drėkinimo sistemoje turi būti įrengti hidrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai drėgna;

44.1.5. turi būti tvarkomos atliekos:

44.1.5.1. organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, žolė ir kt.) – kompostuojamos;

44.1.5.2. sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir kt.) – smulkinamos ir naudojamos plotams mulčiuoti;

44.1.5.3. pakuočių atliekos (popierius, plastikas ir kt.) – rūšiuojamos;

44.1.5.4. pavojingų medžiagų atliekos (augalų apsaugos produktai ir jų pakuotės), variklinė alyva surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai įmonei;

44.1.6. [88]tiekėjas kasmet turi pateikti ataskaitą apie laistymui sunaudoto vandens kiekį; sunaudotų degalų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, tepalinių alyvų kiekį; susmulkintų sodo atliekų kiekį, gauto mulčiaus sunaudotą kiekį, sutaupyto vandens kiekį (gautą naudojant „pilkuosius“ vandenis);

44.1.7. [89]tiekėjas turi pranešti užsakovui apie kiekvieną invazinį augalą ar gyvūną ir, suderinus su užsakovu, imtis atitinkamų veiksmų;

44.1.8. [90]augalų apsaugai vietoje cheminių augalų apsaugos produktų tiekėjas turi naudoti alternatyvius augalų apsaugos metodus (šiluminį, mechaninį ar biologinį kenkėjų naikinimą);

44.1.9. [91]jeigu teikiant paslaugas bus sodinami nauji dekoratyviniai augalai, jie turi būti ekologiškai išauginti;

44.1.10. [92]transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti Euro 4 arba IV, arba didesnį išmetamųjų dujų standartą;

44.1.11. [93]sodo darbuotojai turi būti apmokyti taikyti aplinkai nekenksmingą sodininkystės praktiką (vandens ir energijos taupymas, atliekų kiekio mažinimas, atliekų tvarkymas, atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintų produktų naudojimas, alternatyvūs augalų apsaugos metodai, chemijos produktų naudojimas ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (44.1.4–44.1.11 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

44.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

44.2.1. sodo technikos tepalinės alyvos turi būti biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

44.2.1.1. ≥ 55 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

44.2.1.2. ≥ 50 % (masė/masė) tepaluose;

44.2.1.3. ≥ 75 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

44.2.1.4. ≥ 55 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose;

44.2.2. [94]praėjus mėnesiui po sutarties pasirašymo tiekėjas turi atlikti sunaudoto vandens skaičiavimus ir nustatyti kiek vidutiniškai reikia vandens augalams palaistyti konkrečioje vietoje. Jeigu reikalinga sodinti naujus augalus, augalai turi būti parinkti pagal jų poreikį laistymui, išskyrus atvejus, kai augalai parinkti anksčiau;

44.2.3. jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios reikalavimus:

44.2.3.1. produkto sudėtyje (kai produkto dalelių dydis > 2 mm) stiklo, metalo ir plastiko kiekis turi sudaryti mažiau negu 0,5 %, skaičiuojant sausai medžiagos masei;

44.2.3.2. produktas turi būti patiekiamos kietajame pavidale ir jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 25 % sausos medžiagos masės ir ne mažiau kaip 15 % organinės sausos medžiagos masės;

44.2.3.3. produktas neturi viršyti pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos:

44.2.3.3.1. salmonelės: neturi būti 25 g mėginyje;

44.2.3.3.2. E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: labiausiai tikėtinas skaičius) (kai produktų organinė medžiaga yra sudaryta tik iš augalų, sodo ar parko atliekų);

44.2.4. [95]transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti Euro 5 arba V, arba didesnį išmetamųjų dujų standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (44.2.1–44.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tiekėjo deklaracija (44.2.2 papunkčiui), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XIX SKYRIUS

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS, STATYBOS DARBAI, STATYBINĖS MEDŽIAGOS

 

45. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:

45.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

45.1.1. teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, atlikdamas supaprastintus pirkimus ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas; kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas ir kt.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

45.1.2. statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (46 produktas „Statybinės medžiagos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba sertifikatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

45.2.1. statomi nauji ypatingieji ir neypatingieji pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis statytojo (užsakovo) pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal statytojo (užsakovo) pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as) (schemą (-as)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: teikėjo darbuotojo, tiesiogiai dalyvausiančio atliekant statinio projektavimo ir (ar) statybos darbus, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai, gauti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytus reikalavimus, išklausius kvalifikacijos tobulinimo kursus pastatų tvarumo srityje pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

46. Statybinės medžiagos:

46.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

46.1.1. statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6);

46.1.2. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.

Produkto aprašymas

LOJ ribinė vertė g/l (įskaitant vandenį)

1.

Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys, esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos

10

2.

Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys, esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos

40

3.

Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos

25

4.

Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir plakiravimo dažai medienai

bei metalui

80

5.

Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus

65

6.

Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus

75

7.

Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai

50

8.

Gruntai ir rišamieji gruntai

15

9.

Rišamieji gruntai

15

10.

Vienkomponentinės dangos dengimo medžiagos[96]

80

11.

Dvikomponentės reaktyviosios dangos[97], skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)

80

12.

Dekoratyvinės dangos

80

13.

Antikoroziniai dažai

80

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo ar gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymo, atlikto pagal LST EN ISO 11890-2 „Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymas. 2 dalis. Dujų chromatografijos metodas“ arba LST EN ISO 17895 „Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio emulsiniuose dažuose su mažu LOJ kiekiu (indo LOJ) nustatymas“ standartuose ar jiems lygiaverčiuose standartuose nustatytus metodus, ataskaita, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.1.3. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.1.4. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.1.5. pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

46.2.1. vidaus ir išorės apdailos dažų ir lakų sudėtyje:

46.2.1.1. produkte arba jame naudojamose sudedamosiose dalyse sunkiųjų metalų arba jų junginių: kadmio, švino, chromo (VI), gyvsidabrio, arseno, bario, seleno, kobalto ir stibio neturi būti daugiau kaip 0,01 % produkto masės;

46.2.1.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai (APEOs);

46.2.1.3. neturi būti didesnė kaip 0,05 % produkto masės (masė/masė) izotiazolinono junginių koncentracija (išskyrus lauko medienos dažus ir lakus, kuriuose ji turi neviršyti 0,20 % produkto masės)[98];

46.2.1.4. laisvo formaldehido kiekis neturi būti didesnis kaip 0,001 % produkto masės;

46.2.1.5. ant produkto pakuotės arba kartu su produktu turi būti pateikta:

46.2.1.5.1. informacija, kaip, siekiant mažinti dažų atliekas, apskaičiuoti dažų poreikį; nurodyti orientacinį rekomenduojamą kiekį (pavyzdžiui, 1 m2 sienos nudažyti reikia x litrų dažų) ir ką daryti su nesunaudotais dažais; jei taikoma, pateikti internetinę nuorodą arba kontaktinę informaciją, kuria naudodamasis vartotojas galės gauti išsamesnę informaciją;

46.2.1.5.2. patarimai ir rekomendacijos: pateikiamos pagrindinės rekomendacijos dėl naudotinų asmeninių apsaugos priemonių; nurodytos papildomos priemonės, taikytinos naudojant purškimo įrangą: valymo įrangos naudojimas ir tinkamas atliekų tvarkymas (siekiant mažinti vandens ir dirvožemio taršą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.2.2. visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

46.2.3. [99]numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų (pavyzdžiui, langų, durų, dažų, grindų dangos, izoliacinių medžiagų ir panašiai) tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta laikantis I tipo[100] ekologinio ženklo standartų (pagal LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą);

46.2.4. [101]numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta atsinaujinančių išteklių pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (46.2.3–46.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XX SKYRIUS

TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS

 

47. Termoizoliacinės medžiagos:

47.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

47.1.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

47.1.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atitinkamai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1);

47.1.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.1.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pavyzdžiui, kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, arba iš tinkamai išaugintų miškų[102].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal kokybės vadybos sistemą: LST EN ISO 9000 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“ (toliau – LST EN ISO 9000), aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.1.3. [103]produkto tiekėjas turi pateikti rašytinę informaciją apie produktą:

47.1.3.1. gamintojo pavadinimas, pagaminimo data, pagaminimo partijos Nr.;

47.1.3.2. termoizoliacinės charakteristikos;

47.1.3.3. medžiagos, iš kurių yra pagamintas produktas;

47.1.3.4. produkto matmenys, svoris;

47.1.3.5. perdirbtų medžiagų kiekis produkte, pažymint kiekvienos medžiagos masę tūrio vienete;

47.1.3.6. maksimali saugojimo trukmė ar sumontavimo terminas;

47.1.3.7. laikas po montavimo, po kurio produktas įgaus galutinį storį;

47.1.3.8. transportavimo ir montavimo instrukcija;

47.1.3.9. saugojimo instrukcija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.1.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

47.2.1. produktui (įskaitant ir montavimą, jeigu perkama su montavimo paslauga) turi būti suteikiama ne mažesnė nei 20 metų garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.2.2. [104]produkte turi būti tam tikra pakartotinai panaudotų medžiagų procentinė dalis. Tokių medžiagų naudojimas turi užtikrinti reikiamą izoliacijos lygį ir nepabloginti produkto funkcinių ir izoliacinių savybių, tačiau dėl tokių medžiagų naudojimo neturi padidėti produkto storis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.2.3. [105]turi būti naudojamas produktas, kurio porodarių globalinio šiltėjimo potencialas (GWP)[106] yra žemesnis, palyginus to paties šiluminio naudingumo produktų porodarius.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XXI SKYRIUS

SIENŲ PLOKŠTĖS[107]

 

48. Gipso plokštės:

48.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

48.1.1. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti:

48.1.1.1. iš 100 % perdirbtos žaliavos (pavyzdžiui, medienos, popieriaus ar kt.);

48.1.1.2. arba pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 arba LST EN ISO 14001, ar EMAS), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.2. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.3. [108]gipso plokščių sudėtyje turi būti daugiau negu 2 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.4. [109]turi būti pateikta informacija apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas (pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.5. [110]ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.6. tiekėjas plokščių montavimo metu susidarančias atliekas turi perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms[111].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba EMAS ar LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

48.1.7. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

48.2.1. plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau negu 5 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2.2. gipso kartono plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 arba LST EN ISO 14001 ar EMAS), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2.3. plokščių sudėtyje radioaktyviųjų medžiagų gama indeksas (my) ar aktyvumo indeksas (l1) turi būti mažesnis už 1:

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 <1,0 ir CRa/100 =1,0

kur CK pažymi kalio-40 (40K), CRa ˗ radžio-226 (226Ra), CTh˗ torio koncentraciją, išreikštą bekereliais medžiagos (bandinio) 1 kilogramui (Bq/kg)[112].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2.4. produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), galinčios pakenkti organams (H371).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2.5. produktas neturi būti impregnuotas, paženklintas, padengtas ar kitaip apdorotas medžiagomis, kurios trukdytų produktą perdirbti ar kompostuoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

49. Medienos plokštės:

49.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

49.1.1. plokštėms pagaminti medienos žaliava turi būti gauta tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 arba LST EN ISO 14001 ar EMAS), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms neturi būti didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro (pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN 13986)) arba formaldehido koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,1 ppm (pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (toliau – LST EN 717-1)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.3. [113]medienos plokštėse turi būti naudojama perdirbtos arba pakartotinai naudojamos medienos tam tikra procentinė dalis[114].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.4. [115]tiekėjas turi pateikti informaciją apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas (pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.5. [116]ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.6. tiekėjas plokščių montavimo metu susidarančias atliekas turi perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms[117].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba EMAS ar LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

49.1.7. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

49.2.1. [118]plokščių sudėtyje turi būti perdirbtų ar pakartotinai naudojamų medžiagų masės tam tikra procentinė dalis[119].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.2. plokščių gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC, sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 arba LST EN ISO 14001 ar EMAS), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.3. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą turi būti mažesnė negu 0,124 mg/m3 oro (pagal bandymo metodą LST EN 13986).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.4. laisvojo formaldehido kiekis faneros plokščių ir laminuotų medžio plokščių klijuose neturi viršyti 0,5 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.5. kompozitinių plokščių sudėtyje, kurioje yra fenolio rišamųjų medžiagų, fenolio koncentracija neturi būti didesnė negu 14 µg/m3 (nustatyta kameros metodu).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.6. kompozitinių plokščių sudėtyje, kuriose yra metilendifenildiizocianato rišamųjų medžiagų, išmetamų monomerų MDI (aromatinių diizocianatų) kiekis neturi būti didesnis negu 1 µg/m3.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.7. galutiniame produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), galinčios pakenkti organams (H371).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XXII SKYRIUS

KIETOSIOS GRINDŲ DANGOS

 

50. Kietosios grindų dangos[120]:

50.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

50.1.1. produkto žaliavoje[121] neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių[122], klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

50.1.2. glazūruotų[123] plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) neturi būti daugiau, negu:

Nr.

Pavadinimas

Ribinė vertė,

% nuo glazūrų svorio

1.

Švinas (Pb)

0,5

2.

Kadmis (Cd)

0,1

3.

Stibis (Sb)

0,25

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.1.1–50.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.3. apdorotų produktų gamybos procese:

50.1.3.1. energijos sąnaudos, reikalingos aglomeruotųjų akmenų ir mozaikinių plytelių gamybos procesui (proceso energijos poreikis – PEP (angl. PER)), neturi būti didesnės, negu:

Nr.

Pavadinimas

Poreikis[124],

MJ/kg

Tyrimo metodas

1.

Aglomeruotieji akmenys

1,6

Techninio[125] priedo A4 skirsnis

2.

Mozaikinės plytelės

1,3

Techninio priedo A4 skirsnis

 

50.1.3.2. energijos sąnaudos, reikalingos keraminių ir molinių plytelių degimo procesui (DEP (angl. ERF)), neturi būti didesnės, negu:

Pavadinimas

Poreikis,

MJ/kg

Tyrimo metodas

Keraminės ir molinės plytelės

3,5

Techninio priedo A4 skirsnis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.3.3. gamybos grandinę sudarančių procesų metu susidariusių nuotekų kiekio pakartotinio vandens naudojimo koeficientas[126] turi būti ne mažesnis, kaip 70 % .

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.4. produkto gamintojas turi turėti dokumentuotą gamybos procese susidariusių atliekų tvarkymo sistemą, kurioje būtų aprašytos gamybos atliekų tvarkymo procedūros:

50.1.4.1. grįžtamojo perdirbimo medžiagų panaudojimas kitiems tikslams;

50.1.4.2. pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

50.1.5. turi būti perdirbama ar kitaip panaudojama ne mažiau kaip 90 % gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį, išskyrus fosfogipso atliekas), kaip nustatyta Valstybiname strateginiame atliekų tvarkymo 2014-2020 plane (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 366 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 256 p.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.1.4-50.1.5 papunkčiams) LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, arba taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

50.1.6. tiekėjas turi pateikti informaciją apie atitinkamos grindų dangos naudojimą ir priežiūrą (rekomenduojami valymo būdai ir priemonės).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo pateikta rašytinė informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.7. [127]galutiniame produkte tam tikra medžiagų dalis[128] turi būti gauta perdirbtų medžiagų pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija (pagal LST EN ISO 14021 ar kitą lygiavertį standartą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.1.8. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

50.2.1. apdorotų produktų gamybos procese gamybos grandinę sudarančių procesų metu susidariusių nuotekų kiekio pakartotinio vandens naudojimo koeficientas[129] turi būti ne mažesnis, kaip 90 %;

50.2.2. aglomeruotų akmenų viso gamybos proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis turi būti ne didesnis, negu:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Kietosios dalelės

300

LST EN 13284-1 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Mažos masės dulkių koncentracijos nustatymas. 1 dalis. Rankinis gravimetrinis metodas“ (toliau – LST EN 13284-1) ar lygiavertis

2.

Azoto oksidai NOX

1200

LST EN 14792 „Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Azoto oksidų (NOx) masinės koncentracijos nustatymas. Pamatinis metodas. Chemiliuminescencija“ (toliau – LST EN 14792) ar lygiavertis

3.

Sieros dioksidas SO2

850

LST EN 14791 „Stacionariųjų taršos šaltinių išmetamieji teršalai. Sieros dioksido masinės koncentracijos nustatymas. Pamatinis metodas“ (toliau – LST EN 14791) ar lygiavertis

4.

Stirenas

2000

 

 

50.2.3. keraminių plytelių degimo proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis, negu:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė,

mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Kietosios dalelės

200

LST EN 13284-1 ar lygiavertis

2.

Fluoridai (HF)

200

ISO 15713 „Stationary source emissions - Sampling and determination of gaseous fluoride content“ (toliau - ISO 15713) ar lygiavertis

3.

Azoto oksidai NOX

2500

LST EN 14792 ar lygiavertis

4.

Sieros dioksidas SO2 (sieros kiekis žaliavoje ≤ 0,25%)

1500

LST EN 14791 ar lygiavertis

5.

Sieros dioksidas SO2 (sieros kiekis žaliavoje > 0,25%)

5000

LST EN 14791 ar lygiavertis

 

50.2.4. keraminių plytelių presavimo, glazūravimo ir purškiamojo džiovinimo procesų metu („šaltųjų išmetimų“) kietųjų dalelių išmetimo į orą bendras kiekis neturi būti didesnis negu 5g/m2;

50.2.5. molinių plytelių degimo proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis, negu:

Nr.

Parametras

Išmetamų teršalų srautas, mg/m2cm

Ribinė vertė,[130]

mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Kietosios dalelės

250

1000

LST EN 13284-1 ar lygiavertis

2.

Fluoridai (HF)

200

800

ISO 15713 ar lygiavertis

3.

Azoto oksidai NOX

3000

12000

LST EN 14792 ar lygiavertis

4.

Sieros dioksidas SO2

2000

8000

LST EN 14791 ar lygiavertis

 

50.2.6. mozaikinių plytelių ir betoninių grindinio trinkelių viso gamybos proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis, negu:

Nr.

Parametras

 

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Kietosios dalelės

300

LST EN 13284-1 ar lygiavertis

2.

Azoto oksidai NOX

2000

LST EN 14792 ar lygiavertis

3.

Sieros dioksidas SO2

1500

LST EN 14791 ar lygiavertis

 

50.2.7. apdorotų produktų gamybos procese po nuotekų valymo (įmonėje ar už jos ribų) teršalų išmetimas į vandenį neturi viršyti šių reikšmių:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė,

mg/l

Tyrimo metodas

1.

Kietųjų medžiagų išmetimo į vandenį kiekis

40

ISO 5667-17 „Water quality -- Sampling - Part 17: Guidance on sampling of bulk suspended solids“ (toliau - ISO 5667-17) ar lygiavertis

2.

Kadmio (Cd) išleidimas į vandenį

0,015

LST ISO 8288 „Vandens kokybė. Kobalto, nikelio, vario, cinko, kadmio ir švino nustatymas. Liepsnos atominės absorbcijos spektrometriniai metodai“ (toliau – LST ISO 8288)“ ar lygiavertis

3.

Chromo (Cr (VI)) išleidimas į vandenį

0,15

LST ISO 11083 „Vandens kokybė. Chromo (VI) nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant 1,5-difenilkarbazidą“ (toliau - LST ISO 11083) ar lygiavertis

4.

Geležies (Fe) išleidimas į vandenį[131]

1,5

LST ISO 6332 „Vandens kokybė. Geležies nustatymas. Spektrometrinis metodas naudojant 1,10-fenantroliną“ (toliau - LST ISO 6332) ar lygiavertis

5.

Švino (Pb) išleidimas į vandenį

0,15

LST ISO 8288 ar lygiavertis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.2.1–50.2.7 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.2.8. produkto gamintojas turi turėti dokumentuotą gamybos procese susidariusių atliekų tvarkymo sistemą, kurioje būtų aprašytos gamybos atliekų tvarkymo procedūros – grįžtamojo perdirbimo medžiagų išskyrimas iš nuotekų srauto ir panaudojimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.2.9. su produktais, kurių gamyboje naudojamas cementas, turi būti pateikta informacija, kad cemento:

50.2.9.1. gamybai naudota žaliava atitinka gavybos veiklai taikomus reikalavimus (leidimas vykdyti gavybos veiklą; žemėlapis, kuriame nurodyta karjero vieta);

50.2.9.2. gamybos energijos sąnaudos, reikalingos apdorojimo procese, yra ne didesnės nei 3800 MJ/t;

50.2.9.3. gamybos metu susidariusių teršalų išmetimas neturi viršyti ribinių verčių:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė, g/t

 

Tyrimo metodas

1.

Dulkės

65

LST EN 13284-1 ar lygiavertis

2.

Azoto oksidai NOX

900

LST EN 14792 ar lygiavertis

3.

Sieros dioksidas SO2

350

LST EN 14791 ar lygiavertis

 

50.2.10. naudojimo metu produktas (taikoma tik glazūruotoms plytelėms) neturi išskirti pavojingų medžiagų daugiau, negu:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

1.

Švinas (Pb)

80

LST ISO 10545-15 „Keraminės plytelės. 15 dalis. Švino ir kadmio plovimosi iš glazūruotų plytelių nustatymas“ (toliau – LST ISO 10545-15) ar lygiavertis

2.

Kadmis (Cd)

7

LST ISO 10545-15

ar lygiavertis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.2.9–50.2.10 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

50.2.11. žaliavų gavyba turi atitikti šiuos reikalavimus:

50.2.11.1. gamtinių produktų gavybos karjere:

50.2.11.1.1. neturi būti įsiterpusio giluminio požeminio vandens telkinio;

50.2.11.1.2. neturi būti įsiterpusių paviršinių vandens telkinių;

50.2.11.1.3. turi būti naudojama uždara nuotekų antrinio panaudojimo sistema;

50.2.11.2. pakartotinio vandens naudojimo koeficientas (%) turi būti ne mažesnis kaip 65;

50.2.11.3. karjero poveikio koeficientas (naudojamas plotas (m2) (karjero kraštas + naudojama uolienų sąvartos vieta)/ kasybos teisėto vykdymo zona (m2)) (%) turi būti ne didesnis kaip 50;

50.2.11.4. gamtinių išteklių įvertinimo koeficientas (tinkamos naudoti medžiagos (m3)/iškastos medžiagos ( m3) ) (%) turi būti ne mažesnis kaip 25;

50.2.11.5. metinė ribinė kietųjų dalelių[132] KD10 vertė, išmatuota išilgai karjero teritorijos ribos (tyrimo metodas apibūdintas pagal LST EN 12341 Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas tvyrančių kietųjų dalelių KD10 arba KD2,5 masės koncentracijai nustatyti“ (toliau –LST EN 12341) arba lygiavertį standartą), turi būti ne didesnė kaip 150 µg/Nm3;

50.2.11.6. iš karjero į paviršiaus vandenis išleidžiamų kietųjų medžiagų kiekis, išmatuotas pagal ISO 5667-17 pateiktą tyrimo metodą arba lygiavertį, turi būti ne didesnis kaip 40 mg/l;

50.2.11.7. triukšmo dydis, išmatuotas išilgai karjero teritorijos ribos pagal LST ISO 1996-1 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“ pateiktą tyrimo metodą, turi būti ne didesnis kaip 60 dB(A).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, arba taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

50.2.12. gamtinių produktų apdailos darbų procese susidarančių teršalų išmetimai neturi viršyti ribinių verčių:

Nr.

Parametras

Ribinė vertė

 

Tyrimo metodas

1.

Kietųjų dalelių išmetimas į orą

KD10<150µg/Nm3

LST EN 12341 ar lygiavertis

2.

Stireno išmetimas į orą

<210 mg/Nm3

 

3.

Pakartotinio vandens naudojimo koeficientas

≥ 90%

Techninis priedas A3 skirsnis[133]

4.

Kietųjų medžiagų išleidimas į vandenį

< 40 mg/l

ISO 5667-17 ar lygiavertis

5.

Kadmio (Cd) išleidimas į vandenį

< 0,015 mg/l

LST ISO 8288

 ar lygiavertis

6.

Chromo (Cr) (VI) išleidimas į vandenį

< 0,15 mg/l

LST ISO 11083 ar lygiavertis

7.

Geležies (Fe) išleidimas į vandenį

< 1,5 mg/l

LST ISO 6332 ar lygiavertis

8.

Švino (Pb) išleidimas į vandenį

< 0,15 mg/l

LST ISO 8288 ar lygiavertis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XXIII SKYRIUS

LANGAI, STOGLANGIAI IR IŠORINĖS ĮSTIKLINTOS DURYS

 

51. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys:

51.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

51.1.1. langų gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 ar LST EN ISO 14001, arba EMAS), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.1.2. perdirbtame plastike švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm. Šis reikalavimas netaikomas plastikinėms detalėms, kurių svoris ≤ 50 g;

51.1.3. produkte neturi būti naudojamas turintis įtakos šiltnamio efektui dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas – (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

51.1.4. produktas, esant normalioms naudojimo sąlygoms, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413);

51.1.5. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (51.1.2–51.1.5 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.1.6. [134]tiekėjas turi pateikti gamintojo rekomendacijas produkto transportavimui, saugojimui, montavimui, eksploatacijai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

51.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

51.2.1. langų gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000, LST EN ISO 14001 ar EMAS), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.2.2. langų gamybai naudojame plastike neturi būti švino, kadmio, halogeninto parafino, organinio alavo junginių, bisfenolio A, ftalatų ir halogenintų antipirenų. Šis reikalavimas netaikomas ≤ 50 g detalėms;

51.2.3. plastikų gamyboje, chloras neturi būti gaminamas naudojant gyvsidabrį ir asbestą. Šis reikalavimas netaikomas plastikinėms detalėms, kurių svoris ≤ 50 g;

51.2.4. languose ir duryse, kurie pagaminti iš neatsinaujinančių išteklių, turi būti ne mažiau kaip[135]:

51.2.4.1. 30 % perdirbto aliuminio iš profiliuose ar durų varčiose naudojamo viso aliuminio;

51.2.4.2. 30 % perdirbto PVC iš profiliuose ar durų varčiose naudojamo viso PVC;

51.2.4.3. 20 % perdirbto plieno iš profiliuose ar durų varčiose naudojamo viso plieno;

51.2.5. produktui turi būti suteikiama 10 metų garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (52.2.2–52.2.5 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.2.6. [136]produkte tam tikra medžiagų dalis[137] turi būti pagaminta iš pakartotinai panaudotų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba ekologinis ženklas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.2.7. baigtame įrengti lange cheminiai produktai (dažai, klijai, sandarikliai, glaistai ir kt.) neturi būti klasifikuojami kaip pavojingi žmogaus sveikatai ar aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba saugos duomenų lapai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.2.8. [138]jeigu kartu su produktu perkami montavimo darbai, rangovas turi atliekas, susidarančias, senus langus keičiant naujais, perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

XXIV SKYRIUS

PATALPŲ APŠVIETIMAS

 

52. Elektros lempos:

52.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

52.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

52.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1154 Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

53. Patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos:

53.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

53.1.1. Neteko galios nuo 2021-12-24

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

53.1.2. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Pastatų paskirtis

Apšvietimo galios tankis W/m2

1.

Garažų

2,5

2.

Administracinė (teismas, paštas)

14

3.

Kultūros (parodų centrai, muziejai, salės)

9

4.

Specialioji (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų)

12

5.

Mokslo (profesinės ir aukštosios mokyklos)

13

6.

Gydymo

12

7.

Kultūros (bibliotekos, skaityklos)

12

8.

Administracinė (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

13

9.

Administracinė (darbo patalpa be pertvarų)

11

10.

Specialioji (policija)

14

11.

Specialioji (kalėjimai, tardymo izoliatoriai, pataisos darbų kolonijos)

9

12.

Sporto (salės, klubai)

9

13.

Gyvenamosios

11

14.

Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos

6

15.

Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos

8

16.

Kultūros (kita)

13

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia, padalinta iš visų pastato patalpų bendro grindų ploto arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.1.3. apšvietimas turi atitikti susijusius eksploatacinius parametrus, nustatytus LST EN 12464-1 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje“ (toliau – LST EN 12464-1) standartu arba lygiaverčiais tarptautiniais standartais, arba gerosios praktikos vadovuose, arba Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus parametrus. Atsižvelgiant į patalpos tipą ir jai taikomus reikalavimus, pastarieji gali aprėpti skaistį, tolygumą, akinimo reguliavimą, spalvų perteikimą ir apšviestų objektų spalvą .

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas aprašymas, skaičiavimai, įrodantys eksploatacinių parametrų atitikimą, nustatytiems reikalavimams arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.1.4. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tam tikroje pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Patalpų paskirtis

Normuotasis apšvietimo galios tankis

(W/m2/100 lx)

1.

Gyvenamoji (miegamieji)

7,5

2.

Maitinimo (valgyklos)

3,5

3.

Garažų

2,2

4.

Gyvenamoji (bendrojo naudojimo patalpos, įskaitant liftus ir laiptines)

3,2

5.

Kultūros (salės, konferencijų patalpos)

2,8

6.

Sporto (salės)

2,8

7.

Gydymo (ligoninės palatos ir apžiūros patalpos)

4

8.

Gyvenamoji (virtuvė, valgomasis)

5

9.

Maitinimo (restoranų virtuvės)

2,8

10.

Mokslo (laboratorijos)

2,8

11.

Kultūros (bibliotekos)

3,2

12.

Poilsio (didelio ploto patalpos)

6

13.

Poilsio (mažo ploto patalpos)

7,5

14.

Administracinės (darbo patalpa be pertvarų)

2,3

15.

Administracinės (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

3

16.

Gamybos

3,2

17.

Administracinės (pašto patalpos)

3,2

18.

Specialioji (kalėjimo kameros)

4

19.

Viešbučių (priimamasis)

4

20.

Poilsio (kambariai, tualetų ir vonios patalpos)

5

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas paskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balansinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia padalinta iš visų zonos patalpų bendro grindų ploto[139] ir vienos šimtosios šios zonos apšvietos dalies (pavyzdžiui, jeigu apšvieta yra 500 liuksų, apšvietimo galia turėtų būti dalinama iš grindų ploto ir iš 5. Apskaičiuojant taikoma standarte LST EN 12464-1 arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte rekomenduojama apšvieta, arba išlaikyti patalpų dalyje, kurioje yra sumontuotas apšvietimas, užtikrinamą apšvietą, jeigu ji yra mažesnė. Jeigu LST EN 12464-1 standarte arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte nepateikta zonos tipo rekomendacijų, taikoma patalpų dalyje, kurioje sumontuotas apšvietimas užtikrinama apšvieta) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.1.5. reikalavimai apšvietimo valdymui:

53.1.5.1. patalpų, kuriose būnama retai, apšvietimo įranga turi būti valdoma judesio davikliais, išjungiančiais apšvietimo įrangą, kai iš patalpos išeina žmonės, nebent tai keltų saugos arba saugumo pavojų;

53.1.5.2. patalpų, kuriose naktį ar savaitgaliais žmonių nebūna arba kuriose netyčia gali būti palikta įjungta apšvietimo įranga, apšvietimo įrangoje turi būti sumontuotos laiko relės arba judesio davikliai, kad apšvietimo įranga būtų išjungta, kai naktį arba savaitgaliais patalpoje nieko nebūna;

53.1.5.3. patalpų su šoniniu natūraliu apšvietimu apšvietimo įranga turi būti valdoma paeiliui, lygiagrečiai langų išdėstymui taip, kad arčiausiai langų esančią įrangą būtų galima išjungti atskirai;

53.1.5.4. administracinių, konferencijų patalpų, mokyklos klasių ir laboratorijų patalpų apšvietimo įrangą žmonės turi valdyti patogiose vietose įrengtais prieinamais jungikliais;

53.1.5.5. apšvietimas natūraliu apšvietimu apšviestose bendrojo naudojimo patalpose ir registratūrų zonose turi būti reguliuojamas automatiniu su natūraliu apšvietimu susietu jungikliu (apšvietimas įjungiamas arba prislopinamas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjas pateikia kiekvienoje zonoje montuojamų apšvietimo valdymo įtaisų schemą, pateikia gaminių aprašą arba gamintojo parengtus techninių duomenų lapus, kuriais apibūdinamas šių įtaisų veikimas, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

53.1.6. [140]atskirose patalpose patalpų apšvietimo įrangą turi būti įmanoma savaime reguliuoti taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama natūraliu apšvietimu, turi būti užtikrinamas su natūraliu apšvietimu susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.1.7. [141]apšvietimo galios tankis yra mažesnis kaip 90 procentų 53.1.2. kriterijaus lentelėje nustatyto apšvietimo galios tankio arba jei normuotasis apšvietimo galios tankis yra mažesnis kaip 90 procentų 53.1.4 kriterijaus lentelėje nustatyto normuotojo apšvietimo galios tankio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

53.2.1. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Pastatų paskirtis

Apšvietimo galios tankis W/m2

1.

Garažų

2,2

2.

Administracinė (teismas, paštas)

13

3.

Kultūros (parodų centrai, muziejai, salės)

7,5

4.

Specialioji (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų)

11

5.

Mokslo (profesinės ir aukštosios mokyklos)

11

6.

Gydymo

11

7.

Kultūros (bibliotekos, skaityklos)

11

8.

Administracinė (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

11

9.

Administracinė (darbo patalpa be pertvarų)

10

10.

Specialioji (policija)

13

11.

Specialioji (kalėjimai, tardymo izoliatoriai, pataisos darbų kolonijos)

8

12.

Sporto (salės, klubai)

7,5

13.

Gyvenamosios

9

14.

Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos

4,5

15.

Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos

7

16.

Kultūros (kita)

13

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas - bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia, padalinta iš visų pastato patalpų bendro grindų ploto arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.2.2. [142]jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tam tikroje pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Patalpų paskirtis

Normuotasis apšvietimo galios tankis (W/m2/100 lx)

1.

Gyvenamoji (miegamieji)

6

2.

Maitinimo (valgyklos)

3,2

3.

Garažų

2

4.

Gyvenamoji (bendrojo naudojimo patalpos, įskaitant liftus ir laiptines)

3

5.

Kultūros (salės, konferencijų patalpos)

2,6

6.

Sporto (salės)

2,6

7.

Gydymo (ligoninės palatos ir apžiūros patalpos)

3,5

8

Gyvenamoji (virtuvė, valgomasis)

4

9.

Maitinimo (restoranų virtuvės)

2,6

10.

Mokslo (laboratorijos)

2,6

11.

Kultūros (bibliotekos)

3

12.

Poilsio (didelio ploto patalpos)

4,5

13.

Poilsio (mažo ploto patalpos)

6

14.

Administracinės (darbo patalpa be pertvarų)

2

15.

Administracinės (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

2,8

16.

Gamybos

3

17.

Administracinės (pašto patalpos)

3

18.

Specialioji (kalėjimo kameros)

3,5

19.

Viešbučių (priimamasis)

3,5

20.

Poilsio (kambariai, tualetų ir vonios patalpos)

4

21.

Prekybos (mažmeninės prekybos patalpos)

3,2

22.

Mokslo (mokyklos klasės)

2

23.

Sandėliavimo

3

24.

Kita (laukiamojo patalpos)

3

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia padalinta iš visų zonos patalpų bendro grindų ploto[143] ir vienos šimtosios šios zonos apšvietos dalies (pavyzdžiui, jeigu apšvieta yra 500 liuksų, apšvietimo galia turėtų būti dalinama iš grindų ploto ir iš 5. Apskaičiuojant taikoma standarte LST EN 12464-1 arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte rekomenduojama apšvieta, arba išlaikyti patalpų dalyje, kurioje yra sumontuotas apšvietimas, užtikrinamą apšvietą, jeigu ji yra mažesnė. Jeigu LST EN 12464-1 standarte arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte nepateikta zonos tipo rekomendacijų, taikoma patalpų dalyje, kurioje sumontuotas apšvietimas užtikrinama apšvieta) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.2.3. [144]patalpų apšvietimo įrangos skleidžiamas šviesos srautas savaime turi būti reguliuojamas taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama natūraliu apšvietimu, turi būti užtikrinamas su natūraliu apšvietimu susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas. Pavienių darbo zonų apšvietimas įstaigose turi būti reguliuojamas atskirai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjas pateikia kiekvienoje zonoje montuojamų apšvietimo valdymo įtaisų schemą, gaminio aprašą arba gamintojo parengtus techninių duomenų lapus, kuriais apibūdinamas šių įtaisų veikimas, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

53.2.4. [145]jei zonoms būtų naudinga taikyti šviesos srauto reguliavimą, papildomi balai skiriami proporcingai visos apšvietimo galios daliai tose patalpose, kuriose įmanoma reguliuoti šviesos srautą. Kad patalpų apšvietimo įrangą būtų galima laikyti reguliuojamo šviesos srauto įranga, patalpų apšvietimo įrangą turi būti įmanoma reguliuoti taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti, siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama dienos šviesa, turi būti užtikrinamas su dienos šviesa susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas[146].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: apšvietimo projekto rengėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

54. Patalpų apšvietimo montavimo darbai:

54.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

54.1.1. Neteko galios nuo 2021-12-24

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

 

54.1.2. turi būti pateikti šie naujų apšvietimo sistemų montavimo arba apšvietimo sistemų atnaujinimo duomenys:

54.1.2.1. šviestuvų išmontavimo instrukcijos;

54.1.2.2. lempų pakeitimo instrukcijos ir informacija, kurias lempas galima naudoti šviestuvuose, nedidinant nustatyto šviesos intensyvumo;

54.1.2.3. apšvietimo įrangos valdymo įtaisų naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos;

54.1.2.4. judesio daviklių instrukcijos, kaip nustatyti jautrumą ir atidėjimą, ir rekomendacijos, kaip geriausia atlikti šį nustatymą pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio;

54.1.2.5. su dienos šviesa susietų valdymo įtaisų instrukcijas, kaip iš naujo kalibruoti ir nustatyti šiuos įtaisus, pavyzdžiui, kad būtų atsižvelgiama į patalpos išplanavimo pokyčius;

54.1.2.6. laiko relės instrukcijas, kaip nustatyti apšvietimo išjungimo laiką, ir rekomendacijas, kaip geriausia atlikti šį nustatymą pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pateikta instrukcija arba programinėje įrangoje įrašyta atitinkama informacija, arba gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

54.1.3. tiekėjas turi būti įsipareigojęs vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti apšvietimo sistemos montavimo atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos lempos ir šviestuvai bei apšvietimo įrangos valdymo įtaisai turi būti renkami, rūšiuojami ir perduodami tokias atliekas tvarkančiai įmonei.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

54.1.4. [147]tiekėjas turi užtikrinti, kad nauja arba atnaujinta apšvietimo įranga ir jos valdymo įtaisai veiktų tinkamai ir nevartotų energijos daugiau negu būtina:

54.1.4.1. judesio daviklių jautrumas ir atidėjimas nustatomi pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio;

54.1.4.2. judesio davikliai turi būti patikrinti siekiant, kad jie veiktų tinkamai ir būtų pakankamai jautrūs, kad pajustų būdingus patalpoje esančių asmenų judesius;

54.1.4.3. su natūraliu apšvietimu susiję valdymo įtaisai turi būti sukalibruoti siekiant, kad jie išjungtų apšvietimo įrangą, kai natūralaus apšvietimo pakanka;

54.1.4.4. šviesos srauto valdymo įtaisai turi būti sukalibruoti siekiant, kad jie išlaikytų patalpoje privalomą mišraus apšvietimo šviesos srauto lygį;

54.1.4.5. laiko relės nustatomos taip, kad apšvietimo išjungimo laikas būtų tinkamas pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio;

54.1.4.6. jungiklių ir šviesos srauto valdymo įtaisų, kuriuos valdo patalpose būnantys asmenys, instaliacija tikrinama siekiant užtikrinti, kad šiais įtaisais valdomos atitinkamos patalpos zonos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija, kad atliktas reikiamas reguliavimas ir kalibravimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

54.1.5. tiekėjas turi suteikti garantiją apšvietimo įrangai, jeigu paaiškėtų, kad apšvietimo valdymo įtaisai neatitinka visų minėtų reikalavimų, tiekėjas turi sureguliuoti ir (ar) pakartotinai kalibruoti valdymo įtaisus, kad jie atitiktų šiuos reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

XXV SKYRIUS

SANTECHNIKOS ĮTAISAI, ĮRANGA IR JŲ MONTAVIMO DARBAI

 

55. Santechnikos įtaisai[148]:

55.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

55.1.1. maksimalus gaunamas vandens srautas į praustuvą arba kriauklę, nepaisant vandens slėgio, negali viršyti šių verčių:

Nr.

Gaminių pogrupis

 

Vandens srautas

l/min.

 

1.

Virtuvės čiaupai

8,0


2.

Praustuvo čiaupai

7,0

3.

Dušo galvutės arba dušai[149]

9,0

 

55.1.2. mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas iš santechnikos įtaisų, nepaisant vandens slėgio, turi ti ne mažesnis už pateiktas vertes:

Nr.

Gaminių pogrupis

Vandens srautas l/min.

 

1.

 

Virtuvės kriauklės čiaupai

2,0

 

2.

 

Praustuvo čiaupai

2,0

 

3.

 

Dušo galvutės ir dušai

4,5

4.

Elektriniai dušai ir mažaslėgiai

dušai[150]

3,0

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (55.1.1–55.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami santechnikos įtaisų bandymų[151] pagal standartuose:

LST EN 200 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų paprastieji ir maišymo čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 200)

LST EN 816 „Santechnikos įtaisai. Užsidarantieji čiaupai PN 10“ (toliau – LST EN 816)

LST EN 817 „Santechnikos įtaisai. Mechaniniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 817)

LST EN 1111 „Santechnikos įtaisai. Termostatiniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 1111)

LST EN 1112 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų santechnikos įtaisų dušų čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 1112)

LST EN 1286 „Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai mechaniniai maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 1286)

LST EN 1287 „Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai termostatiniai maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 1287)

LST EN 15091 „Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai“ (toliau – LST EN 15091)

LST EN 248 „Santechnikos įtaisai. Bendrieji techniniai elektrolitinių nikelio ir chromo dangų reikalavimai" (toliau – LST EN 248)

arba jiems lygiaverčiuose standartuose nustatytą bandymų procedūrą rezultatai[152] (trijų matavimų vidurkis negali viršyti nurodytų maksimalaus gaunamo vandens srauto verčių), arba gamintojo parengti techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.3. santechnikos įtaisuose[153] turi būti sumontuotas pažangus įtaisas arba įdiegtas pažangus techninis sprendimas, suteikiantis galimybę reguliuoti temperatūrą, tai yra:

55.1.3.1. santechnikos įtaisuose turi būti sumontuotas karšto vandens vožtuvas;

55.1.3.2. arba santechnikos įtaisai turi turėti termostatinio reguliavimo galimybę;

55.1.3.3. arba santechnikos įtaisas turi būti suprojektuotas taip, kad šaltas vanduo būtų tiekiamas esant vidurinei padėčiai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, gamintojo arba tiekėjo pažyma, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai[154], arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.4. [155]santechnikos įtaisai, naudojami mokyklų, administracinių patalpų, ligoninių, baseinų ir panašių patalpų viešuosiuose tualetuose arba prausyklose turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę (tai yra sunaudojamo vandens kiekio ribojimo galimybę)[156]:

55.1.4.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė turi neviršyti 15 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 35 sekundžių, jeigu tai dušai. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę, atsižvelgdamas į numatomą gaminio naudojimo būdą;

55.1.4.2. arba davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus naudoti turi neviršyti 2 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 3 sekundžių, jeigu tai dušai. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos arba nuolatinio vandens tekėjimo iš čiaupų arba dušų, kai jie nenaudojami.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba tiekėjo pažyma, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai (iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, davikliams nustatytas išjungimo atidėjimas baigus naudoti), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5. gaminio kokybė ir ilgaamžiškumas:

55.1.5.1. santechnikos gaminiai, padengti metaline nichromo danga (nepaisant to, koks yra dengiamos medžiagos pobūdis), turi atitikti LST EN 248 arba lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: santechnikos įtaisų bandymų pagal LST EN 248 standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai[157], arba gamintojo parengti techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5.2. gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad galutinis naudotojas arba kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų nesunkiai pakeisti keičiamas jo sudedamąsias dalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi nustatytų reikalavimų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5.3. informacija apie tai, kurios sudedamosios dalys gali būti keičiamos, turi būti aiškiai pateikta prie gaminio pridėtame informaciniame lape. Tiekėjas turi pateikti aiškias instrukcijas, kuriomis vadovaudamasis galutinis naudotojas arba kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų atlikti elementarius taisymo darbus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo aprašas, kaip pakeisti sudedamąsias dalis arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5.4. tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 4 metų gaminio taisymo arba pakeitimo garantiją.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi nustatytų reikalavimų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5.5. kartu su gaminiu turi būti pateikiama:

55.1.5.5.1. įrengimo nurodymai, įskaitant informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas;

55.1.5.5.2. rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį (įskaitant jo valymą ir kalkių nuosėdų šalinimą), pateikiant visus susijusius nurodymus: patarimus, kaip prižiūrėti ir naudoti gaminius; informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti; nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius, jei iš čiaupo varva vanduo; patarimus, kaip valyti santechnikos įtaisus naudojant tinkamas medžiagas, kad nebūtų pažeisti jų vidaus arba išorės paviršiai; patarimus, kaip reguliariai ir tinkamai prižiūrėti aeratorius;

55.1.6. tiekėjas turi užtikrinti, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 metus nuo pirkimo dienos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (55.1.5.5–55.1.6 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, instrukcija, arba gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.7. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

55.2.1. maksimalus gaunamas vandens srautas į praustuvą arba kriauklę, nepaisant vandens slėgio, negali viršyti šių verčių:

Nr.

Gaminių pogrupis

Vandens srautas l/min.

 

1.

Virtuvės kriauklės čiaupai

Be srauto ribojimo įtaiso

6,0

2.

Su srauto ribojimo įtaisu

8,0

3.

Praustuvo čiaupai

Be srauto ribojimo įtaiso

6,0

4.

Su srauto ribojimo įtaisu

8,0

5.

Dušo galvutės arba dušai[158]

8,0

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami santechnikos įtaisų bandymų pagal standarte (LST EN 200, LST EN 816, LST EN 817, LST EN 1111, LST EN 1112, LST EN 1286, LST EN 1287, LST EN 15091, LST EN 248) arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai (trijų matavimų vidurkis negali viršyti nurodytų maksimalaus gaunamo vandens srauto verčių), arba gamintojo parengti techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.2.2. gaminiuose naudojamos medžiagos, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu, arba su jomis susijusios priemaišos į žmonėms vartoti skirtą vandenį negali išskirti jokių junginių, jeigu dėl to tiesiogiai arba netiesiogiai nukentėtų žmonių sveikatos apsauga. Jos niekaip nepablogina žmonėms vartoti skirto vandens kokybės – nei išvaizdos, nei kvapo, nei skonio. Laikantis rekomenduojamų tinkamo medžiagų naudojimo apribojimų (LST EN 200, LST EN 816, LST EN 817, LST EN 1111, LST EN 1112, LST EN 1286, LST EN 1287, LST EN 15091, LST EN 248) medžiagose negali įvykti jokių pakitimų, dėl kurių pablogėtų gaminio veikimas. Korozijai nepakankamai atsparios medžiagos turi būti deramai apsaugomos, kad nekeltų pavojaus sveikatai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.2.3. gaminio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos;

55.2.4. gaminio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (55.2.3–55.2.4 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

56. Klozetų įranga[159]:

56.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

56.1.1. klozetų įrangos vardinis visas nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, turi būti ne didesnis nei 6 litrai per vieną nuplovimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.2. klozetų komplektai, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra didesnis kaip 4 litrai, ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti vandens taupymo įtaisą. Įrangos sumažintas nuplaunamojo vandens tūris (susidarantis veikiant vandens taupymo įtaisui) turi būti ne didesnis kaip 3 litrai per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio. Unitazų, pritaikytų prie tokių vandens taupymo įtaisų, sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant tam įtaisui, turi būti ne didesnis kaip 3 litrai per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.3. nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti koregavimo įtaisą, kuriuo galima koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį, atsižvelgiant į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, turi būti ne didesnis kaip 6 litrai per vieną nuplovimą arba 4 litrai per vieną nuplovimą, jei klozeto komplektas neturi vandens taupymo įtaiso, o sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, turi būti ne didesnis kaip 3 litrai per vieną nuplovimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.4. nuplovimo vandeniu sistemos turi atitikti atitinkamo standarto reikalavimus:

 

Nuplovimo vandeniu sistema

Standartai

Klozetų plovimo bakeliai

LST EN 14055 „Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai“ (toliau – LST EN 14055)

Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai

LST EN 12541 „Santechnikos įtaisai. Automatiškai užsidarantys išpuodžių ir pisuarų plovimo čiaupai PN 10“ (toliau – LST EN 12541)

Santechnikos įtaisai bei elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai

LST EN 15091

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba bandymų procedūrą rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.5. klozetų komplektų ir unitazų nuplovimo vandeniu veiksmingumas turi atitikti LST EN 997 „Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu“ (toliau – LST EN 997) standarto reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba bandymų procedūrą rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.6. įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.7. tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų po pirkimo datos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.8. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.9. [160]klozetų įrangos vardinis visas nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, turi būti mažesnis negu nurodyta 56.1.2 papunktyje;

56.1.10. [161]papildomai sumažintas produkto nuplaunamojo vandens tūris turi būti mažesnis negu nurodyta 56.1.3 papunktyje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (56.1.9–56.1.10 papunkčiams) bandymų pagal LST EN 997 standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai arba kiti tinkami įrodymai;

56.1.11. [162]turi būti bekontaktė (jutikliais grindžiama) nuplovimo vandeniu kontrolės sistema, kuri yra apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ar tiekėjo pažyma, kurioje yra informacija apie atitinkamą sistemą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

56.2.1. klozeto įrangos vidutinis nuplaunamojo vandens tūris, apskaičiuotas pagal 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu (OL 2013, L 299, p. 38) 1 priedėlyje nustatytą metodą, turi neviršyti 3,5 litro per vieną nuplovimą. Klozetų komplektams, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 4 litrai arba mažesnis, šis reikalavimas netaikomas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.2.2. [163]klozeto įrangos vidutinis nuplaunamojo vandens tūris turi būti mažesnis kaip 3,5 litro per vieną nuplovimą. Klozetų komplektams, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 4 litrai arba mažesnis, šis reikalavimas netaikomas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ar tiekėjo pažyma, kurioje yra informacija apie atitinkamą sistemą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.2.3. kartu su įranga tiekėjas turi pateikti:

56.2.3.1. instrukcijas, įskaitant informaciją apie tai, kokiai (-ioms) klasei (-ėms) ir (ar) tipui (-ams) skirti bandymai buvo taikomi gaminiui, informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas, informaciją apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms tinka šis gaminys, informaciją apie tai, kaip koreguoti nuplaunamojo vandens tūrius ir tokio koregavimo poveikį (pvz., nuotekų lygiui, pripildymo lygiui ir kt.) ir unitazų ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemų atveju – informaciją apie tai, su kokiais gaminiais jie turi būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą;

56.2.3.2. patarimus, kaip racionaliai naudojantis įranga galima sumažinti poveikį aplinkai, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų suvartojama kuo mažiau vandens;

56.2.3.3. informaciją apie visą ir sumažintą nuplaunamojo vandens tūrius (litrais per vieną nuplovimą);

56.2.3.4. rekomendacijas, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, įskaitant informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti, nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys leidžia vandenį, patarimus dėl valymo ir kt.;

56.2.3.5. informaciją apie tinkamą gaminio pašalinimą naudojimo ciklo pabaigoje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.2.4. įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

57. Pisuarų įranga[164]:

57.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

57.1.1. pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą turi būti ne didesnis kaip 2 litrai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.2. pisuarų komplektai ir pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti atskiras pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkcijas;

57.1.2.1. loveliniai pisuarai su nuplovimo vandeniu sistema turi turėti atskirą pasirinktinio ne daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją. Pisuarai turi būti pritaikyti taip, kad būtų galima naudoti pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją;

57.1.2.2. nuplovimo vandeniu sistemos neturintys loveliniai pisuarai turi turėti atskirą pasirinktinio ne daugiau kaip 60 cm pločio ištisinės sienelės dalies nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.3. nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti koregavimo įtaisą, kuriuo galima koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį, atsižvelgiant į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, turi būti ne didesnis kaip 2 litrai per vieną nuplovimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.4. nuplovimo vandeniu sistemos turi atitikti atitinkamo standarto reikalavimus:

 

Nuplovimo vandeniu sistema

 

Standartai

Klozetų plovimo bakeliai

LST EN 14055

Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai

LST EN 12541

Santechnikos įtaisai bei elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai

LST EN 15091

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba santechnikos įtaisų bandymų procedūrą rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.5. pisuarų komplektų ir pisuarų nuplovimo vandeniu veiksmingumas turi atitikti LST EN 13407 „Sieniniai pisuarai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai“ standarto reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba santechnikos įtaisų bandymų procedūrą rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.6. pisuarai be nuplaunamojo vandens turi atitikti 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Europos Sąjungos ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu (OL 2013, L 299, p.38) 2 priedėlyje apibrėžtus reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.7. pisuarams be nuplaunamojo vandens naudojamas skystis (jeigu taikoma) turi būti biologiškai skaidus. Tiekėjas turi nurodyti pisuarų be nuplaunamojo vandens priežiūros tvarką, kasetės keitimo intervalus (jeigu taikoma) ir pateikti reguliarios šių gaminių priežiūros paslaugų tiekėjų sąrašą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: aprašyta priežiūros tvarka (laisva forma), jeigu naudojami skysčiai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.8. pisuarų nuplovimo vandeniu įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija. Garantijos sąlygose turi būti nurodyta, kad ji galioja sandarumo ir visų gaminio vožtuvų problemų atveju.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.9. tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų po pirkimo datos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.10. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.11. [165]pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą turi būti mažesnis kaip 2 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.12. [166]turi būti bekontaktė (jutikliais grindžiama) nuplovimo vandeniu kontrolės sistema, kuri yra apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

57.2.1. pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą turi neviršyti 1 litro.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.2. jutikliais grindžiama nuplovimo vandeniu kontrolės sistema turi būti apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.3. nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti koregavimo įtaisą, kuriuo galima koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį, atsižvelgiant į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, turi būti ne didesnis kaip 1 litras per vieną nuplovimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.4. pisuarų nuplovimo vandeniu įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.5. [167]pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą turi būti mažesnis negu 1 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.6. kartu su įranga tiekėjas turi pateikti:

57.2.6.1. instrukcijas, įskaitant informaciją apie tai, kokiai (-ioms) klasei (-ėms) ir (ar) tipui (-ams) skirti bandymai buvo taikomi gaminiui, informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas, informaciją apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms tinka šis gaminys, informaciją apie tai, kaip koreguoti visą nuplaunamojo vandens tūrį ir tokio koregavimo poveikį (pvz., nuotekų lygiui, pripildymo lygiui ir kt.) ir atskirai pateiktų unitazų ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemų atveju – informaciją apie tai, su kokiais gaminiais jie turi būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą;

57.2.6.2. patarimus, kaip racionaliai ja naudojantis galima sumažinti poveikį aplinkai, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų suvartojama kuo mažiau vandens;

57.2.6.3. informaciją apie visą nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną nuplovimą);

57.2.6.4. rekomendacijas, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, įskaitant informaciją apie jo priežiūrą ir naudojimą ir apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti, nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys leidžia vandenį, patarimus dėl valymo ir kt.;

57.2.6.5. informaciją apie tinkamą gaminio pašalinimą naudojimo ciklo pabaigoje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo rašytinis įrodymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

58. Santechnikos įtaisų, įrangos montavimo darbai:

58.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

58.1.1. tiekėjas santechnikos įtaisų ir įrangos montavimo arba keitimo darbams atlikti turi turėti specialistą (specialistų skaičių nurodo pirkimo vykdytojas), atitinkantį tam reikalingą profesinę kvalifikaciją ir turintį santechnikos įtaisų ar įrangos montavimo arba keitimo patirties.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir gyvenimo aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

58.1.2. [168]santechnikos įtaisai turi būti su davikliais arba turėti galimybę reguliuoti srovės tekėjimo trukmę. Jeigu naudojami davikliai, suderinus su pirkimo vykdytoju, nustatomi tinkami jautrio ir atidėjimo dydžiai, kurie atitiktų naudotojų poreikius, bet nesudarytų galimybės sunaudoti per daug vandens ir energijos. Montuojant turi būti patikrinama, ar davikliai tinkamai veikia ir ar jie yra pakankamai jautrūs, kad reaguotų į įprastus naudotojų judesius. Jeigu reguliuojama srovės tekėjimo trukmė, nustatoma derama trukmė, atitinkanti naudotojų poreikius, tačiau nesudaranti galimybės sunaudoti per daug vandens ir susijusios energijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodyta, kad bus atliktas reikiamas reguliavimas ir kalibravimas.

 

XXVI SKYRIUS

VANDENINIAI ŠILDYTUVAI