Suvestinė redakcija nuo 2021-05-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 92-3367, i. k. 1041100NUTA00000699

 

Nauja redakcija nuo 2018-06-30:

Nr. 620, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10870

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ

 

2004 m. birželio 8 d. Nr. 699

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir 3 priedo 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1121, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21491

 

1. Įgalioti šio nutarimo priede nurodytas ministerijas parengti ir, suderinus su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, patvirtinti pagal šio nutarimo priedą joms priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su pagal šio nutarimo priedą joms priskirta nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra (toliau – infrastruktūra) dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie šiame punkte nurodytų įmonių infrastuktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašus (toliau – pareigų sąrašai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1121, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21491

 

2. Įgalioti šio nutarimo priede nurodytas ministerijas parengti ir, suderinus su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, patvirtinti pagal šio nutarimo priedą joms priskirtų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus (toliau fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai).

3. Įgalioti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją patvirtinti Psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 4 priedo 1 punkte nurodytos nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai, sąrašą.

4. Įgalioti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją, suderinus su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, patvirtinti kriterijus, pagal kuriuos įmonė laikoma teikianti penktosios kartos judriojo ryšio (5G) paslaugas ar valdanti šioms paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą.

Papildyta punktu:

Nr. 1121, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21491

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 priedas

 

INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ FIZINĖS IR VEIKLOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR (ARBA) PAREIGŲ SĄRAŠŲ PARENGIMĄ, IR NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮMONIŲ AR

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI STRATEGINĘ AR SVARBIĄ REIKŠMĘ TURINČIOS INFRASTRUKTŪROS SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė ar

infrastruktūra

Institucija, atsakinga už fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų ir pareigų sąrašo parengimą

1.

Įmonė, patikėjimo teise valdanti Klaipėdos valstybinį jūrų uostą (uosto žemę, akvatoriją, krantines, hidrotechninius įrenginius, navigacijos kelius, kanalus ir kitus infrastruktūros objektus)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

2.

Neteko galios nuo 2019-06-01

 

3.

Įmonė, teikianti oro eismo vadybos, ryšių, navigacijos ir stebėjimo, oro navigacijos informacijos bei paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

4.

Įmonė, patikėjimo teise valdanti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

5.

Įmonė, patikėjimo teise valdanti tarptautinius Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus

Lietuvos Respublikos  susisiekimo ministerija

6.

Įmonė, tvarkanti pagrindinius Lietuvos Respublikos registrus (Juridinių asmenų registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

7.

Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

8.

Įmonė, aptarnaujanti civilinį susisiekimą kariniame Šiaulių aerodrome

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

9.

Viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paskirti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

10.

Įmonė, patikėjimo teise valdanti Lietuvos valstybinius miškus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

11.

UAB „EPSO-G“

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

12.

UAB „Ignitis grupė“

Lietuvos Respublikos  finansų ministerija

13.

AB „Ignitis gamyba“

Lietuvos Respublikos  finansų ministerija

14.

LITGRID AB

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

15.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Lietuvos Respublikos  finansų ministerija

16.

Nacionalinis investuotojas, nustatytas Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme

Lietuvos Respublikos  finansų ministerija

17.

AB „Amber Grid“

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

18.

Paskirtasis tiekėjas, numatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

19.

UAB „Ignitis“

Lietuvos Respublikos  finansų ministerija

20.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo operatorius

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

21.

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

22.

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

23.

Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

24.

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

25.

Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

26.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

27.

UAB „Geoterma“

Valstybei atstovaujanti institucija

28.

AB „Detonas“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

29.

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

30.

Akcinė bendrovė „Achema“

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

31.

Projekto įgyvendinimo bendrovė, numatyta Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

32.

Telia Lietuva, AB

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

33.

Tarptautiniuose Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose esantys aerodromai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

34.

Tarptautiniame Šiaulių kariniame oro uoste esantis aerodromas, Jonavos aerodromas (Rukloje), Kazlų Rudos aerodromas, Pajuosčio aerodromas, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ir Šilutės aerodromas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

35.

Valstybinės reikšmės automobilių keliai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

36.

Viešoji geležinkelių infrastruktūra, Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai ir kiti įrenginiai ir turtas, reikalingi sklandžiam geležinkelių transporto eismui užtikrinti

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

37.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechniniai įrenginiai, krantinės, navigacijos keliai ir kanalai, navigaciniai įrenginiai ir kiti infrastruktūros objektai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

38.

Oro erdvės valdymo sistemos, oro eismo srautų valdymo sistemos, oro eismo paslaugų sistemos, ryšių sistemos, navigacijos sistemos, stebėjimo (apžvalgos) sistemos įrenginiai, oro navigacijos informacijos paslaugų sistemos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

39.

Valstybės įmonės Registrų centro informacinių technologijų techninė ir programinė įranga, programinės įrangos platformos ir pagrindinių valstybės registrų bei valstybės informacinių sistemų, kuriose tvarkoma ypatingos svarbos informacija, duomenys

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

40.

Viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

41.

Polderiai ir jų statiniai Klaipėdos ir Šilutės rajonų bei Pagėgių savivaldybėse

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

42.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūra, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

43.

Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus valdomas Lietuvos elektros energetikos sistemos valdymo centras (taip pat elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų bei elektros energetikos sistemos valdymo informacinių technologijų techninė ir programinė įranga, realaus laiko programinės įrangos platformos) ir rezervinis valdymo centras

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

44.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus valdomas Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos dispečerinio valdymo centras

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

45.

330 kV ir aukštesnės įtampos elektros energijos perdavimo linijos ir elektros energijos perdavimo jungtys su užsienio valstybių elektros energetikos sistemomis (elektros energijos perdavimo linijos, skirstyklos, keitiklių stotys), reikalingos elektros energijos perdavimo funkcijai atlikti

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

46.

Lietuvos elektrinė

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

47.

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

48.

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

49.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos vamzdynas (išskyrus vamzdyno dalį, iš esmės naudojamą gamtinėms dujoms vietoje paskirstyti, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams), dujų kompresorių stočių ir tarpvalstybinių dujų apskaitos stočių pagrindinė technologinė įranga (gamtinių dujų perdavimo vamzdynai, kompresoriai, turbinos), reikalinga gamtinių dujų perdavimo funkcijai atlikti

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

50.

Valstybės kontroliuojamas naftos terminalas, esantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, ir jo priklausiniai, reikalingi naftos terminalo veiklai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

51.

Valstybės kontroliuojamas naftos terminalas, esantis Subačiaus gyvenvietėje, ir jo priklausiniai, reikalingi naftos terminalo veiklai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

52.

Būtingės naftos terminalas ir jo priklausiniai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

53.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos aerodromas.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

54.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, nurodytas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

55.

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nurodytos geležinkelio įmonės (vežėjai), kurioms (kuriems) suteikiama išimtinė teisė gauti minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

56.

Akcinė bendrovė „Problematika“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

57.

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

58.

Įmonė, patikėjimo teise valdanti valstybinės reikšmės automobilių kelius

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

59.

Įmonė, teikianti penktosios kartos judriojo ryšio (5G) paslaugas ar valdanti šioms paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

60.

Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

61.

Paskirtasis elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorius, numatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

62.

Elektros energijos kaupimo įrenginiai, įrengti įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymą

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 266, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04624

Nr. 1172, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19204

Nr. 695, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13920

Nr. 948, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18205

Nr. 1121, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21491

Nr. 286, 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09046

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 512, 2011-05-04, Žin., 2011, Nr. 54-2613 (2011-05-07), i. k. 1111100NUTA00000512

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 620, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10870

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 266, 2019-03-20, paskelbta TAR 2019-03-26, i. k. 2019-04624

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1172, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19204

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 695, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13920

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 948, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18205

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1121, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-15, i. k. 2020-21491

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 286, 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo