Suvestinė redakcija nuo 2005-01-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 54-2144, i. k. 102301MISAK00000199

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.06:2002 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 23 d. Nr. 199

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.1.19, 1.1.20 ir 1.1.28 punktais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Neteko galios nuo 2005-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-708, 2004-12-30, Žin. 2005, Nr. 4-80 (2005-01-11) ; Žin. 2005, Nr. 16-0 (2005-02-03), i. k. 104301MISAK00D1-708

 

2. Neteko galios nuo 2005-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-708, 2004-12-30, Žin. 2005, Nr. 4-80 (2005-01-11) ; Žin. 2005, Nr. 16-0 (2005-02-03), i. k. 104301MISAK00D1-708

 

3. Laikau nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiais galios Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 04 10 įsakymą Nr. 122 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:1997“ patvirtinimo (Žin., 1997, Nr. 32-807), 1997 05 08 įsakymą Nr. 139 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997“ patvirtinimo (Žin., 1997, Nr. 41-1023) ir 1997 01 22 įsakymą Nr. 8 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.02.02:1997 „Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla“patvirtinimo (Žin., 1997, Nr. 10-193).

4. Neteko galios nuo 2005-01-12

Punkto naikinimas:

Nr. D1-708, 2004-12-30, Žin. 2005, Nr. 4-80 (2005-01-11) ; Žin. 2005, Nr. 16-0 (2005-02-03), i. k. 104301MISAK00D1-708

 

 

 

Aplinkos Ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 460, 2002-08-23, Žin., 2002, Nr. 89-3814 (2002-09-11), i. k. 102301MISAK00000460

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 175, 2003-04-09, Žin., 2003, Nr. 37-1638 (2003-04-18), i. k. 103301MISAK00000175

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 199 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 296, 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 59-2684 (2003-06-20), i. k. 103301MISAK00000296

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 199 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 662, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 122-5550 (2003-12-27), i. k. 103301MISAK00000662

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 199 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2002 "Statinio projektavimas" patvirtinimo", papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-708, 2004-12-30, Žin., 2005, Nr. 4-80 (2005-01-11); Žin., 2005, Nr. 16-0 (2005-02-03), i. k. 104301MISAK00D1-708

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo