Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1991, Nr. 12-0; Žin. 1991, Nr.3-78, i. k. 0911010ISTA000I-954

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. XII-2601, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23695

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOMPENSACIJŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, BEI JŲ ŠEIMOMS

ĮSTATYMAS

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato kompensacijų už vieno būsto, kuriame deklaruota asmens gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir nuotekas, dujas, kietąjį ir skystąjį kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį, žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu, mokestį ir kitas paslaugas (toliau – kompensacijos už būstą) nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, taip pat laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – laidojimo išlaidų kompensacija), teikimo sąlygas, tvarką ir dydį.

2. Kompensacijos už būstą teikiamos:

1) žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų);

2) nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;

3) nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų).

3. Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme.

 

2 straipsnis. Kompensacijų už būstą dydis ir lėšos

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims (toliau – kompensacijų už būstą gavėjai) kompensuojama 50 procentų išlaidų už:

1) būsto šildymą;

2) karštą vandenį;

3) geriamąjį vandenį ir nuotekas;

4) dujas;

5) kietąjį ir skystąjį kurą;

6) elektros energiją;

7) laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį;

8) žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį;

9) bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais;

10) komunalinių atliekų išvežimą.

2. Jeigu viename būste gyvena kompensacijų už būstą gavėjai ir kiti asmenys (šeimos), neturintys teisės į šio įstatymo nustatytas kompensacijas už būstą, tačiau už išlaidas jie atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), išlaidos, tenkančios kompensacijų už būstą gavėjams, apskaičiuojamos lygiomis dalimis, atsižvelgiant į tame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išlaidos, jeigu jos padarytos vykdant ūkinę ar komercinę veiklą, nekompensuojamos.

4. Kompensacijos už būstą mokamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

 

3 straipsnis. Laidojimo išlaidų kompensacijos dydis ir lėšos

1. Nepriklausomybės gynėjai, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją.

2. Laidojimo išlaidų kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

 

4 straipsnis. Kompensacijų už būstą ir laidojimo išlaidų kompensacijų administravimas

1. Kompensacijas už būstą skiria ir išmoka kompensacijų už būstą gavėjų deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracija savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

2. Laidojimo išlaidų kompensaciją nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui skiria ir išmoka nepriklausomybės gynėjo, pripažinto nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, paskutinės buvusios deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

3. Šiuo įstatymu nustatytoms kompensacijoms administruoti skiriami 2 procentai šioms kompensacijoms mokėti skirtų lėšų.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                                                                                                    V. LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1991 m. sausio 16 d.

Nr. I-954

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA, Įstatymas

Nr. I-2198, 1992-01-12, Lietuvos aidas, 1992, Nr. 10-0 (1992-01-16); Žin., 1992, Nr. 3-38 (1992-01-31), i. k. 0921010ISTA00I-2198

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių" pakeitimo ir papildymo

 

2.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA, Įstatymas

Nr. I-2751, 1992-07-15, Lietuvos aidas, 1992, Nr. 140-0 (1992-07-21); Žin., 1992, Nr. 22-642 (1992-08-10), i. k. 0921010ISTA00I-2751

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių" pakeitimo ir papildymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1079, 1995-10-31, Žin., 1995, Nr. 93-2067 (1995-11-15), i. k. 0951010ISTA00I-1079

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių" 3 straipsnio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-295, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3139 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-295

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo, Įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)", Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo, Įstatymo "Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių" pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-488, 2006-01-12, Žin., 2006, Nr. 6-194 (2006-01-17), i. k. 1061010ISTA000X-488

Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1334, 2014-11-18, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17987

Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2601, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23695

Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 pakeitimo įstatymas