Suvestinė redakcija nuo 2019-05-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 108-4445, i. k. 107301MISAK00D1-528

 

Nauja redakcija nuo 2018-08-18:

Nr. D1-758, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13167

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJOS APDOVANOJIMŲ UŽ GERIAUSIUS URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS KŪRINIUS SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. spalio 17 d. Nr. D1-528

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

t v i r t i n u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius skyrimo taisykles (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                      ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. D1-528

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-262 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINSITERIJOS APDOVANOJIMŲ UŽ GERIAUSIUS URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS KŪRINIUS SKYRIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius skyrimo taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius (toliau – apdovanojimai) tikslą, vertinimo kriterijus, skyrimo tvarką ir vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarką.

2. Apdovanojimų tikslas – skatinti Lietuvos architektų profesinę veiklą.

3. Apdovanojimus steigia ir teikia Aplinkos ministerija. Apdovanojimai skiriami kiekvienais kalendoriniais metais. Apdovanojimą sudaro aplinkos ministro Aplinkos ministerijos vardu pasirašytas diplomas ir įsteigtas prizas.

 

II SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ SKYRIMO TVARKA

 

4. Apdovanojimai skiriami Lietuvos architektams – kūrinių autoriams ar bendraautorių grupėms:

4.1. už geriausią urbanistikos kūrinį. Urbanistikos kūriniams priskiriamos urbanistinės idėjos, urbanistinio vystymo galimybių studijos, teritorijos vystymo koncepcijos, projektiniai pasiūlymai ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, kiti su urbanistika susiję edukaciniai projektai ir leidiniai;

4.2. už geriausią architektūros kūrinį (pastatą ar kitą statinį), įgyvendintą per pastaruosius ir einamuosius kalendorinius metus. Architektūros kūrinio įgyvendinimo faktą patvirtina statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo data.

5. Apie pasiūlymų apdovanojimams gauti (toliau – pasiūlymų) teikimo pradžią ir pabaigą skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lrv.lt (toliau – svetainė), Lietuvos architektų rūmų interneto svetainėje www.architekturumai.lt ir Lietuvos architektų sąjungos interneto svetainėje www.architektusajunga.lt.

6. Pretendentus apdovanojimams gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pasiūlymai, kuriuose nurodomas urbanistikos arba architektūros kūrinio pavadinimas, autorius ir (ar) bendraautoriai (jeigu žinoma) tikslus adresas ir trumpa informacija, kodėl šitą kūrinį siūloma apdovanoti, Aplinkos ministerijai pateikiamos raštu tiesiogiai, siunčiamos paštu (A. Jakšto g. 4, Vilnius) arba elektroniniu paštu info@am.lt. Pasiūlymai dėl urbanistikos ir architektūros kūrinių, neatitinkančių apdovanojimų skyrimo tvarkos, nesvarstomi.

 

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJA IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

7. Pateiktus pasiūlymus svarsto aplinkos ministro įsakymu sudaryta pretendentų vertinimo komisija (toliau – komisija). Komisiją sudaro: po vieną Aplinkos ministerijos, Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos Respublikos aukštųjų universitetinių mokyklų, rengiančių architektus (Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus dailės akademijos), urbanistų asociacijos, kultūros paveldo restauratorių, paveldosaugos ar paminklotvarkos asociacijos, kraštovaizdžio architektų asociacijos ir žaliosios architektūros asociacijos atstovą. Komisijos pirmininku (toliau – pirmininkas) skiriamas Aplinkos ministerijos atstovas. Komisijos sudėtis skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainės rubrikoje Premijos ir konkursai.

8. Aplinkos ministerija skiria sekretorių (toliau – sekretorius), kuris nėra komisijos narys. Sekretorius tvarko dokumentus, informaciją, susijusius su komisijos posėdžiu, ją teikia komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Sekretorius ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio patikrina gautus pasiūlymus, ar jie atitinka apdovanojimų skyrimo tvarką, teritorijų planavimo dokumentų ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Susisiekia su apdovanoti siūlomais autoriais ar bendraautoriais dėl papildomos medžiagos (kūrinio aprašymo, vaizdo medžiagos) pateikimo.

9. Komisijos posėdžio datą nurodo pirmininkas, posėdį Aplinkos ministerijoje organizuoja sekretorius. Jis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu informuoja komisijos narius apie posėdžio laiką ir vietą, pateikia atrinktus pasiūlymus ir papildomą medžiagą.

10. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jei dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Sekretorius balsavime nedalyvauja.

11. Komisijos narys negali balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas komisijos sprendimo rezultatais bei priimamas komisijos sprendimas gali turėti jam materialinės ar kitokios asmeninės naudos arba gali sukelti interesų konfliktą. Atsiradus tokių aplinkybių, jis privalo apie tai informuoti komisijos narius ir nusišalinti svarstant klausimą. Komisijos nariai raštu pateikia informaciją, duomenis dėl nešališkumo nagrinėjamais klausimais.

12. Komisijos pirmininkas į komisijos posėdžius gali prireikus kviesti ekspertus, kitus asmenis, galinčius padėti komisijai priimti teisingą sprendimą. Komisija turi teisę prašyti, kad minėti asmenys pateiktų reikalingus duomenis, informaciją.

13. Komisijos nariai vertina atrinktus pasiūlymus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytais architektūros kokybės kriterijais, Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 2016 m. patvirtinta Naująja miestų darbotvarke, Darnaus vystymosi darbotvarke ir Darnaus vystymosi tikslais.

14. Komisijos sprendimas priimamas atviru balsavimu balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį sprendimą priima pirmininkas. Komisijos sprendimas ir argumentai, kuriais remiantis priimtas sprendimas, įrašomas į komisijos posėdžio protokolą.

15. Komisija gali siūlyti skirti paskatinamąjį apdovanojimą pasiūlymui, kuris, komisijos nuomone, yra išskirtinis, bet komisijos sprendimu nesiūlomas apdovanoti.

16. Kai komisijos narys nesutinka su komisijos sprendimu, jis turi teisę pateikti nuomonę raštu, kuri pridedama prie komisijos posėdžio protokolo.

17. Įvertinęs komisijos sprendimą, aplinkos ministras priima sprendimą dėl apdovanojimų skyrimo. Aplinkos ministras gali skirti paskatinamąjį apdovanojimą pasiūlymui, kuris, jo nuomone, yra išskirtinis, arba atsižvelgdamas į komisijos siūlymą. Laureatai skelbiami Aplinkos ministerijos svetainėje.

18. Komisijos sprendimus galima skųsti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-230, 2011-03-16, Žin., 2011, Nr. 33-1587 (2011-03-19), i. k. 111301MISAK00D1-230

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-528 "Dėl Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-934, 2014-11-24, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18004

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-417, 2015-05-18, paskelbta TAR 2015-05-21, i. k. 2015-07689

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-758, 2018-08-17, paskelbta TAR 2018-08-17, i. k. 2018-13167

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-262, 2019-05-03, paskelbta TAR 2019-05-03, i. k. 2019-07265

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo