Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 139-6133, i. k. 1092310ISAK001V-624

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 m. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO Nr. 338 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO FORMOS IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. lapkričio 19 d. Nr. 1V-624

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3309; 2008, Nr. 1-25) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO FORMOS IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 51 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo formą;

2. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisykles.“

 

2. Pavedu:

2.1. Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos:

2.1.1. parengti programines priemones, susijusias su duomenų, reikalingų valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato (toliau – valstybės tarnautojo sertifikatai) sudarymui ir tvarkymui, perdavimu Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Gyventojų registro tarnyba);

2.1.2. iki 2009 m. lapkričio 30 d. parengti programines priemones, susijusias su duomenų, reikalingų užtikrinti asmenų, turinčių teisę patekti į Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomus objektus, praėjimo kontrolę, perdavimu Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;

2.1.3. pakeisti Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 (Žin., 2007, Nr. 5-245), nustatant Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) sąsajas su Gyventojų registro tarnybos administruojama sertifikatų valdymo sistema.

2.2. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-1025, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19982

 

2.3. Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras):

2.3.1. užtikrinti Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos valstybės tarnautojo pažymėjimų blankų įsigijimą;

2.3.2. pagal kompetenciją parengti ir patvirtinti teisės aktus, būtinus reglamentuoti užsakymų išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus ir užsakymų atnaujinti valstybės tarnautojo pažymėjimuose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus teikimą Asmens dokumentų išrašymo centrui ir išrašytų valstybės tarnautojo pažymėjimų bei valstybės tarnautojų pažymėjimų su atnaujintais valstybės tarnautojo sertifikatais perdavimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – įstaigos);

2.3.3. parengti būtinas programines ir technines priemones ir ne vėliau kaip nuo 2009 m. gruodžio 31 d. pradėti vykdyti valstybės tarnautojo sertifikatų išrašytuose valstybės tarnautojo pažymėjimuose atnaujinimą.

2.4. Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos iki 2009 m. lapkričio 30 d.:

2.4.1. parengti būtinas programines priemones, reikalingas užtikrinti valstybės tarnautojo pažymėjimų naudojimą Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų objektų praėjimo kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – SOPKIS);

2.4.2. pagal kompetenciją parengti ir patvirtinti teisės aktus, būtinus užtikrinti SOPKIS sąsajas su VATIS.

3. Įgalioju Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų Migracijos skyrius, policijos komisariatų viešosios policijos skyrių (poskyrių) migracijos poskyrius ar migracijos grupes perduoti išrašytus valstybės tarnautojo pažymėjimus bei valstybės tarnautojų pažymėjimus su atnaujintais valstybės tarnautojo sertifikatais įstaigoms Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-858, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 148-6965 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-858

 

4. Nustatau,kad valstybės tarnautojo elektroninio parašo sertifikatas ir identifikavimo sertifikatas, įrašyti į valstybės tarnautojo pažymėjime įdiegtą lustą iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, galioja iki jų galiojimo nutraukimo arba iki jų galiojimo termino pabaigos.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2002 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr. 338

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymo Nr. 1V-624 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO FORMA

 

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) blanko (toliau – kortelė) pirmoji pusė:

 

 

 

2. Kortelės antroji pusė:

 

pazymejimo antra puse

 

 

 

 

3. Pažymėjimas valstybine kalba spausdinamas ant specialaus pavyzdžio kortelės. Kortelė – atitinkamo dizaino polikarbonatinė ar specialaus plastiko kortelė su joje įdiegtomis kontaktine ir nekontaktine elektroninėmis laikmenomis. Kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privataus ir viešo kriptografinių raktų poros bei įrašomi viešuosius raktus patvirtinantys Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos sudaryti valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nurodytų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys bei specialūs atributai: valstybės tarnautojo vardas (-ai), pavardė, pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Valstybės tarnautojų registre ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos (toliau – įstaiga), kurioje jis eina pareigas, pavadinimas. Nekontaktinėje laikmenoje įrašytas elektroninės laikmenos gamyklinis numeris. Kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose įstaigos nuožiūra.

4. Kortelės formatas yra 85,6 x 53,98 mm ir atitinka ID–1 formatą pagal Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos dokumente Doc9303 nustatytą formatų klasifikaciją.

5. Pažymėjimai numeruojami aštuoniaženkliais numeriais.

6. Kortelės technologinės apsaugos priemonės nustatomos ir kortelės gaminamos Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094) nustatyta tvarka.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2002 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr. 338

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymo Nr. 1V-624 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja valstybės tarnautojo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) išdavimą.

2. Pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir kad asmuo, kuriam jis išduotas, eina pareigas valstybės tarnyboje. Pažymėjimas suteikia valstybės tarnautojui galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu elektroniniu parašu, taip pat galimybę valstybės informacinėms sistemoms, valstybės ir žinybiniams registrams identifikuoti valstybės tarnautoją jam jungiantis prie šių sistemų ir registrų, siunčiant duomenis saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir bendro naudojimo duomenų perdavimo tinklais (internetu).

 

II. PRAŠYMO IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ PILDYMAS IR PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO PAGRINDAI

 

3. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos (toliau – įstaiga), kurioje asmuo yra priimtas į valstybės tarnautojo pareigas, o kai priimama į įstaigos vadovo pareigas, šį asmenį į pareigas priėmusio asmens vadovaujamos įstaigos, ar kai į pareigas priima Vyriausybė ar savivaldybės taryba – Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys arba valstybės tarnautojas, vykdantis personalo administravimo funkcijas (toliau – įstaigos personalo administravimo tarnyba), Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas dienos užpildo prašymą išduoti pažymėjimą (šių taisyklių 1 priedas).

4. Įstaigos personalo administravimo tarnyba per VATIS patikrina, ar Gyventojų registro duomenų bazėje (toliau – Gyventojų registras) yra valstybės tarnautojo amžių atitinkantis veido atvaizdas. Jeigu tokio atvaizdo Gyventojų registre nėra, įstaigos personalo administravimo tarnyba nuskenuoja valstybės tarnautojo nuotrauką. Nuotrauka turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362). Jeigu Gyventojų registre yra keli valstybės tarnautojo veido atvaizdai, Gyventojų registras teikia valstybės tarnautojui vėliausiai išduotame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente įrašytą veido atvaizdą. Valstybės tarnautojo, kuriam išduodamas pažymėjimas, iš Gyventojų registro gautas veido atvaizdas arba nuskenuota nuotrauka patalpinama prašymo išduoti pažymėjimą nustatytoje vietoje.

5. Naujo pažymėjimo vietoj turimo pažymėjimo išdavimo pagrindai ir jų kodai:

5.1. 02 – pasikeičia asmens duomenys;

5.2. 03 – pažymėjime yra netikslių įrašų;

5.3. 12 – pažymėjimas tampa netinkamas naudoti;

5.4. 14 – pažymėjimas prarandamas;

5.5. 13 – pasibaigia pažymėjimo galiojimo laikas;

5.6. 50 – pažymėjimas išduodamas vietoj pažymėjimo, išduoto iki 2008 m. rugsėjo 20 d.;

5.7. 65 – įstaigos personalo administravimo tarnybos techninė klaida arba Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) valstybės tarnautojų techninė klaida atliekant šių taisyklių 9 punkte nustatytus veiksmus;

5.8. 75 – Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) techninis brokas;

5.9. 80 – valstybės tarnautojas pradeda eiti pareigas kitoje įstaigoje.

6. Jeigu valstybės tarnautojui išduodamas naujas pažymėjimas vietoj turimo pažymėjimo, įstaigos personalo administravimo tarnyba prašyme išduoti pažymėjimą nurodo atitinkamą (-us) naujo pažymėjimo išdavimo pagrindo (-ų) kodą (-us).

7. Įstaigos personalo administravimo tarnyba VATIS užpildytą prašymą išduoti pažymėjimą pateikia valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam ar jo įgaliotam asmeniui, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Vyriausybė ar savivaldybės taryba – Ministrui Pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui arba savivaldybės merui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris pasirašo prašyme išduoti pažymėjimą. Šių asmenų pasirašyti prašymai išduoti pažymėjimą saugomi valstybės tarnautojų asmens bylose 3 metus nuo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu šių taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka dienos.

8. Įstaigos personalo administravimo tarnyba, šių taisyklių 7 punkte nustatytiems asmenims pasirašius prašymą išduoti pažymėjimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną VATIS įrašo šį prašymą pasirašiusio asmens pareigų pavadinimą, vardą (-us) ir pavardę, pasirašymo datą ir prašymą išduoti pažymėjimą per VATIS perduoda Valstybės tarnybos departamentui, o valstybės tarnautojui, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą, įteikia iš VATIS atspausdintą Valstybės tarnautojo sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygų dokumentą, kurio formą tvirtina Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Gyventojų registro tarnyba) direktorius.

9. Valstybės tarnybos departamente, gavus per VATIS įstaigos prašymą išduoti pažymėjimą, šis prašymas užregistruojamas VATIS ir patikrinus valstybės tarnautojo, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą, duomenis Valstybės tarnautojų registre ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti pažymėjimą gavimo Valstybės tarnybos departamente dienos suformuojamas VATIS prašymas Asmens dokumentų išrašymo centrui dėl pažymėjimo išrašymo.

10. Jeigu prašyme išduoti pažymėjimą yra netikslumų, apie tai Valstybės tarnybos departamentas per VATIS ir elektroniniu paštu nedelsdamas praneša šį prašymą pateikusiai įstaigai. Tokiu atveju įstaiga ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio pranešimo gavimo iš naujo užpildo prašymą išduoti pažymėjimą bei atlieka kitus šių taisyklių 7 ir 8 punktuose nustatytus veiksmus.

11. Šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka Valstybės tarnybos departamento suformuoti užsakymai Asmens dokumentų išrašymo centrui dėl pažymėjimo išrašymo formuojami ir išrašyti pažymėjimai įstaigai perduodami Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

12. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašo pažymėjimą, į jame įdiegtą kontaktinę elektroninę laikmeną įrašo duomenis, nurodytus Valstybės tarnautojo pažymėjimo formoje, valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatą ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą (toliau – valstybės tarnautojo sertifikatai), sudaro pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį), spausdina vokus su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), nuskaito pažymėjimo nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinį numerį ir perduoda jį VATIS.

Valstybės tarnautojo sertifikatai sudaromi ir atnaujinami, jų galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas, galiojimo sustabdymas atšaukiamas ir kiti su valstybės tarnautojų sertifikatų tvarkymu susiję veiksmai atliekami Gyventojų registro tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

13. Į pažymėjimą ir jame įdiegtą elektroninę kontaktinę laikmeną Valstybės tarnautojo pažymėjimo formoje nurodyti duomenys įrašomi pagal Valstybės tarnautojų registro duomenis.

Nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinis numeris fiksuojamas VATIS.

14. Šių taisyklių 5.1 punkte nurodytu pagrindu naujas pažymėjimas išduodamas tik po to, kai valstybės tarnautojo vardas ar pavardė yra pakeisti Valstybės tarnautojų registre Valstybės tarnautojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 (Žin., 2002, Nr. 80-3440), nustatyta tvarka.

 

III. PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS IR GALIOJIMAS

 

15. Pažymėjimas išrašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Valstybės tarnybos departamento suformuoto prašymo išrašyti pažymėjimą gavimo Asmens dokumentų išrašymo centre dienos.

16. Valstybės tarnautojas, įstaigos personalo administravimo tarnyboje atsiimdamas pažymėjimą ir voką su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), pasirašo prašymo išduoti pažymėjimą 8 punkte ir nurodo datą.

Valstybės tarnautojui atsiėmus pažymėjimą, įstaigos personalo administravimo tarnyba VATIS nedelsiant įveda žymą apie pažymėjimo atsiėmimą. Pažymėjimas tampa galiojančiu nuo žymos apie jo atsiėmimą įvedimo VATIS momento. Pažymėjimui tapus galiojančiu, automatiškai aktyvuojami pažymėjimo kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyti valstybės tarnautojo sertifikatai.

Jei pažymėjimas išduodamas vietoj seno pažymėjimo, valstybės tarnautojas įstaigos personalo administravimo tarnybai grąžina negaliojantį pažymėjimą. Įstaigos personalo administravimo tarnyba VATIS pažymi, ar pažymėjimas buvo grąžintas, nurodydama pažymėjimo grąžinimo datą, ir grąžintą pažymėjimą specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį: pavyzdžiui, perduria ne mažiau kaip dviejose vietose arba perlaužia.

17. Pažymėjimo galiojimo laikas – 8 metai nuo jo išdavimo dienos.

18. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas užpildo ir įstaigos personalo administravimo tarnybai pateikia pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą (2 priedas). Pranešimas apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą saugomas asmens byloje 1 metus nuo prarastojo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu.

Įstaigos personalo administravimo tarnyba nedelsdama paskelbia negaliojančiu prarastą pažymėjimą VATIS ir pranešime apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą nurodo prarastojo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu datą.

Paskelbtas negaliojančiu rastas pažymėjimas turi būti sunaikinamas Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

19. Pažymėjimas tampa negaliojantis:

19.1. valstybės tarnautojui šių taisyklių nustatyta tvarka išdavus naują pažymėjimą;

19.2. paskelbus pažymėjimą negaliojančiu šių taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka;

19.3. valstybės tarnautojui mirus;

19.4. atleidus valstybės tarnautoją iš pareigų.

20. Pažymėjimui tapus negaliojančiam pasibaigus jo galiojimo laikui, pažymėjimas per VATIS skelbiamas negaliojančiu automatiniu būdu. Pažymėjimui tapus negaliojančiam kitais šių taisyklių 19.1, 19.3 ir 19.4 punktuose nustatytais pagrindais, per VATIS jį negaliojančiu skelbia įstaigos personalo administravimo tarnyba.

Visais atvejais per VATIS paskelbus apie pažymėjimo negaliojimą, yra nutraukiamas negaliojančiame valstybės tarnautojo pažymėjime įrašytų valstybės tarnautojo sertifikatų galiojimas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Valstybės tarnautojas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų, įstaigos nustatyta tvarka grąžina pažymėjimą įstaigos personalo administravimo tarnybai.

22. Įstaigos personalo administravimo tarnyba šių taisyklių 16 ir 21 punktuose nurodytus grąžintus negaliojančius arba neįteiktus pažymėjimus ne dažniau kaip kartą per 3 mėnesius siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti, o neįteiktus vokus su pažymėjimų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) privalo sunaikinti nedelsiant.

23. Valstybės tarnybos departamentas pakuotes su įstaigų neatsiimtais pažymėjimais ir pažymėjimų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti, jei įstaigos jų neatsiima per 6 mėnesius nuo pranešimo, kad pažymėjimas yra pagamintas, paskelbimo VATIS dienos.

 

_________________

 


 

Valstybės tarnautojo pažymėjimo

išdavimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymo Nr. 1V-624 redakcija)

 

(Prašymo išduoti pažymėjimą forma)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMĄ

 

1. Valstybės tarnautojo veido atvaizdas

2. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas ______________________

3. Valstybės tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre __________________________

4. Valstybės tarnautojo vardas(-ai) ________________, pavardė ______________________

5. Valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas ______________________________________

6. Valstybės tarnautojo elektroninio pašto adresas __________________________________

7. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo pagrindo(-ų) kodas(-ai) __________________

 

Prašymą užpildė

__________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________

Prašymą užpildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

____________________________________________________________________________________

(valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)

 

8. Valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį) gavau, su Valstybės tarnautojo sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygų dokumentu susipažinau ir sutinku:

 

_____________________

(parašas)

__________________________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)

 

_________________

 


 

Valstybės tarnautojo pažymėjimo

išdavimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymo Nr.1V-624 redakcija)

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________________

(valstybės tarnautojo užimamos pareigos)

 

_________________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS

APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMĄ

 

______________

(data)

______________

(vieta)

 

Pranešu, kad prarastas valstybės tarnautojo pažymėjimas Nr. _______________, išduotas ____________________________________________________.

(išdavimo data ir išdavusios įstaigos pavadinimas)

Šis dokumentas prarastas ________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

(praradimo data, aplinkybės)

Valstybės tarnautojo pažymėjime buvo įrašyti šie duomenys:

vardas (-ai) _______________________, pavardė _________________________________ ,

valstybės tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre _____________________________ .

Prašau prarastą valstybės tarnautojo pažymėjimą paskelbti negaliojančiu ir išduoti naują valstybės tarnautojo pažymėjimą.

Atsiradus prarastam valstybės tarnautojo pažymėjimui, įsipareigoju nedelsdamas jį grąžinti išdavusiai įstaigai.

 

_____________

(asmens parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Pranešimą priėmė:

____________________

(pareigų pavadinimas)

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

_____________

(data)

 

Prarastas valstybės tarnautojo pažymėjimas

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje paskelbtas negaliojančiu

_____________

(data)

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-858, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 148-6965 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-858

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1V-624 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1025, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19982

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1V-624 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo