Suvestinė redakcija nuo 2019-02-15

 

Sprendimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 156-7959, i. k. 1105060SPRE00KS-117

 

Nauja redakcija nuo 2019-02-15:

Nr. KS-8, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02302

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMO AUDIOVIZUALINĖMIS PRIEMONĖMIS PASLAUGŲ TEIKĖJĄ SKELBIMO TVARKOS

 

2010 m. gruodžio 22 d. Nr. KS-117

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 342 straipsniu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

Nustatyti, kad:

1. Televizijos programų transliuotojai privalo skelbti šią informaciją:

1.1. televizijos programos transliuotojo pavadinimą;

1.2. buveinės adresą, kuriuo televizijos programos transliuotojas yra įsisteigęs;

1.3. televizijos programos transliuotojo duomenis, pagal kuriuos galima greitai, tiesiogiai ir veiksmingai kreiptis į televizijos programos transliuotoją: telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą arba interneto svetainės adresą;

1.4. priežiūros institucijos – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – duomenis: pavadinimą, adresą ir telefono ryšio numerį;

1.5. savitvarkos institucijos – Visuomenės informavimo etikos asociacijos – duomenis: pavadinimą, adresą ir telefono ryšio numerį.

2. Šio sprendimo 1 punkte nurodyta informacija turi būti:

2.1. skelbiama kiekvienos dienos televizijos programos pradžioje ir jos pabaigoje;

2.2. skelbiama lengvai įskaitomu tekstu, vienspalviame fone ir rodoma ekrane ne trumpiau kaip 1 minutę.

3. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai privalo skelbti šią informaciją:

3.1. užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjo pavadinimą;

3.2. buveinės adresą, kuriuo užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas yra įsisteigęs;

3.3. užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjo duomenis, pagal kuriuos galima greitai, tiesiogiai ir veiksmingai kreiptis į užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėją: telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą arba interneto svetainės adresą;

3.4. priežiūros institucijos – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – duomenis: pavadinimą, adresą ir telefono ryšio numerį;

3.5. savitvarkos institucijos – Visuomenės informavimo etikos asociacijos – duomenis: pavadinimą, adresą ir telefono ryšio numerį.

4. Šio sprendimo 3 punkte nurodyta informacija turi būti:

4.1. paskelbta katalogo skelbimo arba kitoje paslaugų gavėjui lengvai prieinamoje vietoje, kurią paslaugų gavėjas rastų ne daugiau kaip trimis pelės paspaudimais;

4.2. skelbiama nuolat.

5. Televizijos programų transliuotojai ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai gali sudaryti paslaugų gavėjams galimybę gauti ir kitą, šio sprendimo 1 ir 3 punktuose nenurodytą, informaciją apie televizijos programų transliuotojus ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjus.

6. Šio sprendimo 5 punkte nurodyta informacija turi būti skelbiama šio sprendimo 2 ir 4 punktuose nustatyta tvarka.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                     Jonas Liniauskas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-8, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02302

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. KS-117 „Dėl informacijos apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją skelbimo tvarkos“ pakeitimo