Suvestinė redakcija nuo 2016-06-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 1-7, i. k. 110301MISAK0D1-1055

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LEIDIMŲ KIRSTI MIŠKĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-1055

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395), 7.5 punktu:

1. Tvirtinu Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 343 „Dėl privačių miškų kontrolės ir leidimų miškui kirsti išdavimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2059);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. 37 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 16-630);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 576 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 110-4876);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 50-2237);

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 729 „Dėl Leidimų kirsti mišką tvarkos pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-198);

2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-10 „Dėl Leidimų kirsti mišką miško valdytojui, naudotojui blankų naudojimo“ (Žin., 2004, Nr. 12-355);

2.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. D1-15 „Dėl Leidimų kirsti mišką miško savininkui blankų naudojimo“ (Žin., 2004, Nr. 12-358);

2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. D1-30 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 605 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-553);

2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 116-4348);

2.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. D1-459 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4973);

2.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-170);

2.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. D1-364 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3438);

2.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. D1-169 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 36-1330);

2.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. D1-582 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 133-5141);

2.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. D1-241 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 53-2125);

2.16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. D1-729 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 105-5450);

2.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. D1-887 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 132-6728).

3. Nustatau, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo išleisti Nenukirsto valstybinio miško pardavimo sutarties, Leidimo kirsti mišką miško savininkui ir Leidimo kirsti mišką valstybinių miškų valdytojui, naudotojui formų blankai naudojami iki 2012 m. kovo 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1042, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7830 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1042

 

4. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 dieną.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. D1-1055

 

LEIDIMŲ KIRSTI MIŠKĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimų kirsti mišką (toliau – Leidimai) išdavimo miško valdytojams ir naudotojams, įskaitant servituto turėtojus tais atvejais, kai miško kirtimas yra būtinas įgyvendinant servituto suteikiamas teises pagal teritorijų planavimo dokumentų sprendinius (toliau – Servituto turėtojai), tvarką, jų panaikinimo atvejus ir tvarką, nustato, kaip Leidimai turi būti pildomi, apskaitomi ir saugomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

 

2. Apraše vartojamos sąvokos:

leidimas kirsti mišką – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kirsti mišką jame nurodytu mastu ir sąlygomis;

pranešimas apie ketinimą kirsti mišką – Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nustatytus rekvizitus turintis leidimui kirsti mišką prilyginamas dokumentas, kuriame informuojama apie ketinimą kirsti mišką, privataus miško savininko pateikiamas Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui (toliau – VMT teritorinis poskyris), kuriuo įgyjama teisė kirsti mišką jame nurodytu mastu ir sąlygomis;

privataus miško savininkas – įstatymų nustatyta tvarka įgijęs nuosavybės teisę į mišką fizinis ar juridinis asmuo arba užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus;

valstybinio miško valdytojas – miškų urėdija, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė, valstybės įmonė ar organizacija, valdančios patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka joms Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę.

Kitos sąvokos Apraše suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Miško kirtimų taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 (Žin., 2010, Nr. 14-676).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-143, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1090 (2011-02-22), i. k. 111301MISAK00D1-143

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

3. Teisė kirsti mišką įgyjama:

3.1. gavus Leidimą nuo jame nurodytos datos.

3.2. Aprašo 33 ir 39 punktuose nurodytais atvejais, per 14 kalendorinių dienų negavus neigiamo VMT teritorinio poskyrio atsakymo į pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, arba gavus raštu VMT teritorinio poskyrio suderinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

3.3. Aprašo 32, ir 40 ir 43 punktuose nurodytais atvejais – per 5 darbo dienas negavus neigiamo VMT teritorinio poskyrio atsakymo į pranešimą apie ketinimą kirsti mišką arba numatomų iškirsti biržių sąrašą, kuris prilyginamas pranešimui apie ketinimą kirsti mišką (toliau – kertamų biržių sąrašas), arba gavus raštu VMT teritorinio poskyrio suderinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

31. Tais atvejais, kai medieną planuojama pateikti į rinką pagal 2010 m. spalio 20 d. patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL 2010 L 295, p. 23), miško valdytojai ir naudotojai privalo 5 metus saugoti teisėtą miško iškirtimą įrodančius dokumentus (leidimą kirsti mišką arba pranešimą apie ketinimą kirsti mišką ar jo kopiją).

Papildyta punktu:

Nr. D1-235, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 39-1922 (2013-04-16), i. k. 113301MISAK00D1-235

 

4. Leidimai neprivalomi:

4.1. privačių miškų savininkams Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117; 2007, Nr. 33-1191; 2009, Nr. 41-1574; 2010, Nr. 105-5432), numatytais atvejais;

4.2. valstybinių miškų valdytojams, norintiems kirsti medynuose pavienes drebules ir blindes žiemą papildomam žvėrių šėrimui;

4.3. elektros perdavimo sistemų ir skirstomųjų tinklų operatoriams, inžinerinius tinklus, komunikacijas ir kelius prižiūrinčioms įmonėms, kai avariniais atvejais kertami sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos, sniegalaužos ir palinkę medžiai, keliantys pavojų elektros, kitų inžinerinių tinklų ir įrenginių eksploatacijai arba eismo saugumui. Darbus atlikusios įmonės per 5 darbo dienas privalo informuoti valstybinio miško valdytoją ar privataus miško savininką apie jų valdose atliktus pavojingų medžių kirtimus.

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

5. Leidimus išduoda VMT teritoriniai poskyriai. Leidimas turi būti patvirtintas VMT teritorinio poskyrio antspaudu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

6. Leidimas išduodamas privataus miško savininkui ar savininko įgaliotam asmeniui pagal pateiktą notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą, valstybinio miško ar žemės valdytojui arba jo įgaliotam asmeniui, miško naudotojui ar jo įgaliotam asmeniui, pateikusiam miško ir miško išteklių naudojimo teisę įrodančius dokumentus. Servituto turėtojams ar jų įgaliotiems asmenims Leidimas išduodamas pateikus teritorijų planavimo dokumentą, kurio sprendiniams įgyvendinti būtinas Leidimas, ir servituto teisę patvirtinančius dokumentus. Kai miško savininkas yra juridinis asmuo, išduodamą įgaliojimą pasirašo juridinio asmens vadovas ir įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti. Jei žemės sklypas, kuriame numatyta kirsti mišką, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, išduodamas vienas Leidimas visiems bendraturčiams arba vienam ar keliems bendraturčiams tik esant visų bendraturčių raštiškam sutikimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-143, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1090 (2011-02-22), i. k. 111301MISAK00D1-143

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

7. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o esant Aprašo 14 punkte nurodytoms aplinkybėms arba kai pagrindinius miško kirtimus numatoma vykdyti privačiuose žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 ha plotą ir kuriems nesudarytas vidinės miškotvarkos projektas, arba jei miško kirtimą numatoma vykdyti genetiniuose miško medžių draustiniuose, genetiniuose ir sėkliniuose medynuose ar sėklinėse miško medžių plantacijose – per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kitų Leidimui gauti reikalingų dokumentų gavimo VMT teritoriniame poskyryje dienos arba nuo paraiškos Leidimui gauti ir kitų Leidimui gauti reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą, kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ALIS). Gauti biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentai ar kertamų biržių sąrašai (valstybinių miškų valdytojams) registruojami naudojantis Miškų valstybės kadastro integruotos informacinės sistemos leidimų kirsti mišką registravimo ir spausdinimo programine įranga (toliau – MKIIS programinė įranga).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

8. Leidimai išduodami remiantis vidinės miškotvarkos projektais, miško sanitarinės būklės įvertinimo, ugdomųjų miško kirtimų tikslingumo įvertinimo dokumentais, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytos procedūros dokumentais, kuriais eksploatuojamuose naudingųjų iškasenų karjeruose, kitos pagrindinės paskirties žemės sklypuose, nepatenkančiuose į valstybinės reikšmės miškų plotus, leistina naudingųjų iškasenų gavyba, ar kitais teisės aktų nustatytais dokumentais. Kai miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis, Leidimas kirsti mišką miško lydimo kirtimais išduodamas vadovaujantis specialiojo ar detaliojo teritorijų planavimo dokumentu ir sprendimu miško žemę paversti kitomis naudmenomis, kai už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis yra kompensuota Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, nustatyta tvarka. Kultūros paveldo objektų, kuriems suformuoti konservacinės paskirties žemės sklypai ir į juos patenka miško žemė, tvarkymui reikalingi leidimai kirsti mišką gali būti išduodami pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir suderintus kultūros paveldo tvarkybos darbų projektus arba techninius projektus, kurių sudėtinė dalis yra kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas. Leidimai valstybinių miškų valdytojams išduodami vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintomis pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų apimtimis valstybinių miškų valdytojams, pateikus valdytojo pasirašytą kertamų biržių sąrašą pagal Aprašo 1 priedo reikalavimus arba naudojant MKIIS programinę įrangą, o privačių miškų savininkams ir Servituto turėtojams – Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 „Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-777, 2011-10-06, Žin., 2011, Nr. 123-5843 (2011-10-13), i. k. 111301MISAK00D1-777

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

Nr. D1-486, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 74-3726 (2013-07-11), i. k. 113301MISAK00D1-486

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

81. Leidimas kirsti mišką trumpo kirtimo amžiaus plantaciniuose (IV B grupės) miškuose išduodamas VMT teritoriniam poskyriui pateikus teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Miško želdinimo ir žėlimo projektą, kuriame nurodyta, kad įveisiamas miškas yra plantacinis, ir numatyta kirtimų rotacijos trukmė.

Papildyta punktu:

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

9. Kai privačioje žemėje miškas kertamas pagrindiniais plynais ar atvejiniais miško kirtimais, arba plynais sanitariniais miško kirtimais be vidinės miškotvarkos projekto, kartu su biržės atrėžimo ir įvertinimo dokumentais turi būti pateikiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas, kurį parengia biržės rėžėjas pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 metų balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702; 2010, Nr. 124-6336), 6 priedo reikalavimus.

10. Kai miško kirtimus numatoma vykdyti miškuose, kurie įstatymų nustatyta tvarka numatyti privatizuoti (grąžinant miškus natūra, perduodant neatlygintinai lygiavertį miško plotą), Leidimai išduodami pretendentams arba valstybės įmonėms miškų urėdijoms pagal Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 219 (Žin., 2002, Nr. 49-1909).

11. Privataus miško savininkui ar valstybinio miško valdytojui pageidaujant ir pateikus neplynų pagrindinių miško kirtimų biržių atrėžimo dokumentus, Leidimas kirsti mišką neplynais pagrindiniais miško kirtimais vietoj suprojektuotų plynųjų išduodamas nepatikslinus vidinės miškotvarkos projekto, jei toks pagrindinių miško kirtimų būdo pakeitimas neprieštarauja teisės aktams.

12. Pagal Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisykles valstybinių miškų valdytojų pateiktame kertamų biržių sąraše nurodytų biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentacija, laikoma pas valstybinio miško valdytoją.

13. Neteko galios nuo 2015-10-03

Punkto naikinimas:

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-143, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1090 (2011-02-22), i. k. 111301MISAK00D1-143

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

131. Tais atvejais, kai žemės sklypui įregistruota hipoteka, VMT teritorinis poskyris, prieš priimdamas sprendimą dėl Leidimo išdavimo, privalo gauti hipotekos kreditoriaus raštišką sutikimą, išskyrus atvejus, kai hipotekos sutartyje (lakšte) numatyta kitaip. Negavus raštiško hipotekos kreditoriaus sutikimo, Leidimas neišduodamas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-491, 2012-06-11, Žin., 2012, Nr. 68-3478 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-491

 

14. Kai miško kirtimą numatoma vykdyti teritorijoje, kurioje yra nekilnojamoji kultūros vertybė ar jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis, VMT teritorinis poskyris, gavęs prašymą Leidimui gauti ir biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentus arba Aprašo 36 ir 40 punktuose numatytais atvejais, prieš priimdamas sprendimą dėl miško kirtimų, turi kreiptis ir gauti išvadas dėl šių miško kirtimų iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio (kai nekilnojamoji kultūros vertybė saugoma valstybės arba registruota Kultūros vertybių registre ir nepaskelbta saugoma nei valstybės, nei savivaldybės) arba savivaldybės paveldosaugos padalinio (kai nekilnojamoji kultūros vertybė paskelbta saugoma savivaldybės ar inicijuota skelbti savivaldybės saugoma). Negavus išvadų per 5 darbo dienas, laikoma, kad miško kirtimai yra suderinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-143, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1090 (2011-02-22), i. k. 111301MISAK00D1-143

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

141. VMT teritorinis poskyris, prieš priimdamas sprendimą dėl Leidimo išdavimo ar dėl miško kirtimų, vykdomų pagal pranešimą apie ketinimą kirsti mišką ar kertamų biržių sąrašą, kai jis prilyginamas pranešimui apie ketinimą kirsti mišką, privalo patikrinti MKIIS ir Saugomų rūšių informacinėje sistemoje duomenis, ar teritorijoje, kurioje numatoma kirsti mišką, nėra retųjų paukščių lizdaviečių, ir įvertinti, ar nebus pažeisti Miško kirtimų taisyklių 11 punkto reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-777, 2011-10-06, Žin., 2011, Nr. 123-5843 (2011-10-13), i. k. 111301MISAK00D1-777

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

15. Leidimo galiojimo terminas nustatomas ne ilgesnis kaip iki gruodžio 31 d. Jeigu miško kirtimai iki nurodytos datos nebaigti, Leidimo galiojimas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių pagal Leidimą gavusio juridinio ar fizinio asmens raštišką prašymą, pateikiamą per ALIS arba gautą VMT teritoriniame poskyryje ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nustatyto Leidimo galiojimo termino pabaigos. Leidimo galiojimo termino pratęsimas turi būti įrašomas visuose Leidimo egzemplioriuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-916, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 150-7084 (2011-12-08), i. k. 111301MISAK00D1-916

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

 

16. Kai miško kirtimus numatoma vykdyti kitų metų sausio mėnesį, Leidimai išduodami nuo gruodžio 1 dienos, Leidimuose nurodant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 dieną, galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d.

17. Valstybinių miškų valdytojai, turėdami Leidimus arba Aprašo 36 ar 40 punktuose nurodytais atvejais negavę neigiamo VMT teritorinio poskyrio atsakymo į pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, arba jį suderinę su VMT teritoriniu poskyriu, Nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1286 (Žin., 2001, Nr. 93-3286), numatytais atvejais gali parduoti nenukirstą mišką kitiems ruošėjams pagal nenukirsto valstybinio miško pardavimo sutartis (2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

 

181. Jei privataus miško savininkas, valstybinio miško valdytojas ar Servituto turėtojas, įvykdęs pagrindinius kirtimus pagal išduotą ir galiojantį Leidimą, nustato, kad gautas likvidinės medienos tūris viršijo Leidime numatytą apytikrį medienos tūrį, įskaitant leistiną paklaidą, kuri nustatoma vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V „Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, tai privataus miško savininkas, valstybinio miško valdytojas ar Servituto turėtojas per 5 darbo dienas privalo VMT teritoriniam poskyriui paštu ar tiesiogiai pateikti prašymą patikslinti Leidimą, nurodydamas gautą likvidinį medienos tūrį, ir Leidimo originalą. VMT teritorinis poskyris per 5 darbo dienas pataiso visus Leidimo egzempliorius ir vieną egzempliorių paštu grąžina privataus miško savininkui, valstybinio miško valdytojui ar Servituto turėtojui.

Papildyta punktu:

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

18. Neteko galios nuo 2013-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin. 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

 

III. LEIDIMŲ PILDYMAS

 

19. Leidimas kirsti mišką valstybinio miško valdytojui ar naudotojui (3 priedas), turinčiam struktūrinius padalinius – girininkijas, pildomas trimis egzemplioriais pagal girininkijas. Pirmas Leidimo egzempliorius skiriamas valstybinio miško valdytojui ar naudotojui, antras – valstybinio miško valdytojo ar naudotojo struktūriniam padaliniui – girininkijai, trečias paliekamas VMT teritoriniame poskyryje. Valstybinių miškų valdytojams ir naudotojams, neturintiems struktūrinių padalinių – girininkijų, pildomi tik du Leidimo egzemplioriai, neužpildytas Leidimo trečias egzempliorius saugomas VMT teritoriniame poskyryje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

20. Leidimas privataus miško savininkui (5 priedas) pildomas dviem egzemplioriais. Pirmas egzempliorius atiduodamas privataus miško savininkui, antras paliekamas VMT teritoriniame poskyryje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

201. Leidimas Servituto valstybiniame miške turėtojui išrašomas ant Leidimo kirsti mišką valstybinių miškų valdytojui, naudotojui formos blanko (3 priedas), Leidimas Servituto privačiame miške turėtojui išrašomas ant Leidimo kirsti mišką privataus miško savininkui formos blanko (5 priedas), Leidime papildomai įrašant Servituto turėtojo fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą arba juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą ir adresą. Leidimą šiais atvejais pasirašo Leidimą gavęs Servituto turėtojas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

 

21. Leidime nurodomas Leidimą išdavusio VMT teritorinio poskyrio kodas pagal Aprašo 4 priedo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

22. Kai miško kirtimas ir medienos ištraukimas ribojami dėl aplinkosauginių ar kitų priežasčių, Leidime (eilutėje „Ypatingos sąlygos“) turi būti nurodomi apribojimai ir jų galiojimas, taip pat pateikiama informacija apie biologinei įvairovei svarbius medžius, saugotiną pomiškį, sėklinius medžius, miško kirtimų atliekų sutvarkymą ir kt.

23. Pakeitus miškų grupę ar įvykus kitiems pasikeitimams, dėl kurių miškas vidinės miškotvarkos projekte arba Leidime nurodytomis sąlygomis negali būti kertamas, privačių miškų savininkams, kurių miškuose įvyko šie pasikeitimai, kompensuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 patvirtintu Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu. Jei biržės ekonominės vertės sumažėjimo ar praradimo negalima kompensuoti šiuo ar kitais įstatymų nustatytais būdais, Leidimai kirsti mišką privačių miškų savininkams išduodami ir miškas kertamas vadovaujantis miškotvarkos projekto patvirtinimo metu galiojusiais teisės aktais.

24. Visi pataisymai Leidimuose turi būti daromi visuose egzemplioriuose ir patvirtinti Leidimą išrašiusio pareigūno parašu.

25. Sugadintų blankų visi egzemplioriai perbraukiami įstrižais brūkšniais ir ant jų užrašoma „Sugadinta“, nurodoma sugadinimo priežastis.

 

IV. LEIDIMŲ SPAUSDINIMAS, APSKAITA, SAUGOJIMAS

 

26. Leidimų formų spausdinimą organizuoja Valstybinė miškų tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

 

27. Leidimai yra griežtos atskaitomybės dokumentai. Jie turi būti apskaitomi ir kartu su biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentais ar kertamų biržių sąrašu (valstybinių miškų valdytojams) 5 metus saugomi VMT teritoriniuose poskyriuose, išdavusiuose šiuos Leidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

28. Valstybinė miškų tarnyba informaciją apie išduotus ir panaikintus Leidimus privačių miškų savininkams pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

29. Neteko galios nuo 2013-04-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-235, 2013-04-05, Žin. 2013, Nr. 39-1922 (2013-04-16), i. k. 113301MISAK00D1-235

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

 

V. LEIDIMŲ PANAIKINIMAS

 

30. Leidimus panaikina VMT teritorinių poskyrių valstybiniai miškų pareigūnai šiais atvejais:

30.1. jei nustatoma, kad Leidimai išduoti pažeidžiant Aprašo reikalavimus;

30.2. išaiškėjus, kad miško kirtimas suprojektuotas nesilaikant Miško kirtimų taisyklių arba Miško sanitarinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 (Žin., 2007, Nr. 42-1596), reikalavimų;

30.3. pakeitus miškų grupę ar įvykus kitiems pasikeitimams, dėl kurių keičiasi miško apsaugos ir naudojimo reikalavimai ir miškas Leidime nurodytomis sąlygomis negali būti kertamas;

30.4. pasikeitus miško valdytojui ar naudotojui, įskaitant Servituto turėtojus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

 

30.5. pagal miško valdytojo ar naudotojo, įskaitant Servituto turėtojus, raštišką prašymą, jei Leidime nurodyti miško kirtimai nevykdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

 

31. Panaikintų Leidimų visi egzemplioriai perbraukiami įstrižais brūkšniais ir ant jų užrašoma „Panaikintas“, nurodoma panaikinimo priežastis ir data, Leidimą panaikinusio pareigūno pareigos, parašas, vardas, pavardė.

 

VI. PRANEŠIMAI APIE KETINIMĄ KIRSTI MIŠKĄ

 

32. Valstybinių miškų valdytojai, raštu ar per ALIS arba naudojantis MKIIS programine įranga pateikę VMT teritoriniam poskyriui kertamų biržių sąrašą (pagal Aprašo 1 priedo reikalavimus), kuris prilyginamas pranešimui apie ketinimą kirsti mišką, ir per 5 darbo dienas nuo kertamų biržių sąrašo išsiuntimo ar pateikimo negavę neigiamo VMT teritorinio poskyrio atsakymo arba gavę suderinimą raštu, gali vykdyti miško kirtimus kertamų biržių sąraše nurodytu mastu ir sąlygomis, kurių metu pagaminta mediena pagal Miško kirtimo taisyklių reikalavimus įtraukiama į tarpinių miško kirtimų apimtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

33. Privataus miško savininkas, apie ketinimą kirsti mišką informavęs VMT teritorinį poskyrį, kurio kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai, ir per 14 kalendorinių dienų  nuo pranešimo  apie ketinimą kirsti mišką išsiuntimo, įteikimo ar pateikimo per ALIS negavęs neigiamo VMT teritorinio poskyrio atsakymo arba gavęs suderinimą raštu, gali vykdyti miško kirtimus, nustatytus Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatuose, pranešime apie ketinimą kirsti mišką nurodytu mastu ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

34. Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti miško kirtimą pagal pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, privalo pateikti raštu arba per ALIS pranešimą apie ketinimą kirsti mišką (toliau – Pranešimas) (6 priedas) arba prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo miško kirtimo išsiųsti jį registruotu laišku VMT teritoriniam poskyriui, kurio kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

 

35. Pranešimą VMT teritoriniam poskyriui pateikti gali privataus miško savininkas arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs notaro patvirtinto įgaliojimo kopiją. Kai miško savininkas – juridinis asmuo, išduodamą įgaliojimą pasirašo juridinio asmens vadovas ir įgaliojimas patvirtinamas to juridinio asmens antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti. Jei žemės sklypas, kuriame numatyta vykdyti Pranešime nurodytus kirtimus, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, VMT teritoriniam poskyriui pateikiamas vienas Pranešimas, pasirašytas visų bendraturčių, arba vienas Pranešimas, pasirašytas vieno bendraturčio, kuris kartu su Pranešimu pateikia visų bendraturčių raštiškus sutikimus dėl Pranešime nurodytų miško kirtimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

36. Gavę Pranešimą, VMT teritorinio poskyrio pareigūnai įvertina jį per 5 darbo dienas:

36.1. jei mišką kirsti numatoma genetiniuose miško medžių draustiniuose, genetiniuose ir sėkliniuose medynuose ar sėklinėse miško medžių plantacijose, VMT teritorinis poskyris apie ilgesnį sprendimo priėmimo terminą valstybinio miško valdytoją informuoja per ALIS arba MKIIS programinę įrangą, o privataus miško savininkas informuojamas pasirašytinai, registruotu laišku arba per ALIS;

36.2. jei mišką kirsti numatoma nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje, VMT teritorinis poskyris papildomai atlieka Aprašo 14 punkte numatytus veiksmus. Apie ilgesnį sprendimo priėmimo terminą valstybinio miško valdytojas informuojamas per ALIS arba MKIIS programinę įrangą, o privataus miško savininkas informuojamas pasirašytinai, registruotu laišku arba per ALIS;

36.3. jei dėl numatomo miško kirtimo VMT teritorinio poskyrio pareigūnai priima neigiamą sprendimą arba vadovaujantis Miško kirtimų taisyklėmis numatomam miško kirtimui taikomi miško kirtimo laiko apribojimai, apie tai valstybinio miško valdytojas informuojamas per ALIS arba MKIIS programinę įrangą, privataus miško savininkas informuojamas pasirašytinai, registruotu laišku arba per ALIS;

36.4. jei dėl numatomo miško kirtimo VMT teritorinio poskyrio pareigūnai priima teigiamą sprendimą, apie tai valstybinio miško valdytojas informuojamas per ALIS arba MKIIS programinę įrangą, privataus miško savininkas neinformuojamas, išskyrus atvejus, kai savininkas pageidauja gauti VMT teritorinio poskyrio suderinimą raštu arba Pranešimas buvo pateiktas per ALIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

37. Dėl vėjo ar sniego pažeidimų susidariusių stichinių nelaimių miškuose atvejais valstybinių miškų valdytojai ir privačių miškų savininkai gali vykdyti plynuosius sanitarinius miško kirtimus kertamų biržių sąraše ar Pranešime nurodytu mastu ir sąlygomis apie tai informavę VMT teritorinį poskyrį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra jų numatyti kirsti miškai, Aprašo 38–41 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

38. Privačių miškų savininkai pateikia raštu arba per ALIS Pranešimą apie ketinimą kirsti mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu (toliau – Pranešimas apie plynuosius sanitarinius miško kirtimus) (7 priedas) ir Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse nustatytus biržių atrėžimo ir įvertinimo dokumentus, o valstybinių miškų valdytojai – valdytojo pasirašytą kertamų biržių sąrašą (pagal Aprašo 1 priedo reikalavimus), kuris prilyginamas pranešimui apie ketinimą kirsti mišką, arba naudojantis MKIIS programine įranga. VMT teritorinis poskyris pranešimą išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (esant Aprašo 13 ar 14 punktuose nurodytoms aplinkybėms – per 10 darbo dienų).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

39. Privačių miškų savininkai savo valdoje gali vykdyti Pranešime apie plynuosius sanitarinius miško kirtimus nurodytus miško kirtimus, raštu arba per ALIS suderinę juos su VMT teritoriniu poskyriu arba negavę neigiamo atsakymo per 14 kalendorinių dienų nuo Pranešimo apie plynuosius sanitarinius miško kirtimus išsiuntimo, įteikimo ar pateikimo per ALIS VMT teritoriniam poskyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

 

40. Valstybinių miškų valdytojai gali vykdyti kertamų biržių sąraše nurodytus plynuosius sanitarinius miško kirtimus, raštu arba per ALIS ar MKIIS suderinę juos su VMT teritoriniu poskyriu arba negavę neigiamo atsakymo per 5 darbo dienas nuo kertamų biržių sąrašo išsiuntimo, įteikimo ar pateikimo per ALIS ar MKIIS VMT teritoriniam poskyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

41. Pagal Pranešimą ar Pranešimą apie plynuosius sanitarinius miško kirtimus vykdomo miško kirtimo terminas – ne ilgesnis kaip iki gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

 

42. Pranešimai ir Pranešimai apie plynuosius sanitarinius miško kirtimus apskaitomi naudojant MKIIS programinę įrangą ir saugomi VMT teritoriniuose poskyriuose 5 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

Nr. D1-235, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 39-1922 (2013-04-16), i. k. 113301MISAK00D1-235

 

43. Jei privataus miško savininkas ar valstybinio miško valdytojas, pagal Pranešimą arba kertamų biržių sąrašą vykdydamas retinimo ar einamuosius miško kirtimus, nustato, kad, iškirtus visą Pranešime ar kertamų biržių sąraše nurodytame plote numatytą medžių skaičių ar apytikrį likvidinį medienos tūrį, įskaitant leistiną paklaidą, laikantis Miško kirtimų taisyklių nustatytų reikalavimų būtų galima iškirsti papildomą medžių skaičių ar likvidinį medienos tūrį Pranešime ar kertamų biržių sąraše nurodytame plote, tai privataus miško savininkas ar valstybinio miško valdytojas, norėdamas vykdyti papildomus retinimo ar einamuosius miško kirtimus Pranešime ar kertamų biržių sąraše nurodytame plote, privalo VMT teritoriniam poskyriui Aprašo nustatyta tvarka pateikti naują Pranešimą ar kertamų biržių sąrašą dėl papildomo medžių skaičiaus ar likvidinio medienos turio tame pačiame plote. Privataus miško savininkas ar valstybinio miško valdytojas turi teisę kirsti naujame Pranešime ar kertamų biržių sąraše numatytą medžių skaičių ar apytikrį likvidinį medienos tūrį tik gavęs VMT teritorinio poskyrio suderinimą raštu arba negavęs neigiamo  atsakymo per 5 darbo dienas nuo naujo Pranešimo ar kertamų biržių sąrašo išsiuntimo, įteikimo ar pateikimo per ALIS VMT teritoriniam poskyriui. Pranešime ar kertamų biržių sąraše nurodomo apytikrio medienos tūrio leistina paklaida nustatoma vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija.

Papildyta punktu:

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

_________________

 

 

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Numatomų iškirsti biržių sąrašo forma)

 

__________________________________________________________________

(miško valdytojo (urėdijos, nacionalinio parko direkcijos pavadinimas)

 

NUMATOMŲ IŠKIRSTI BIRŽIŲ SĄRAŠAS

 

________________________

(dokumento data)

_____________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Eilės Nr.

Girininkija

Kirtimų rūšis

Kvartalo Nr.

Taksacinių sklypų Nr.

Miškų grupė

Vyraujanti medžių rūšis

Biržės plotas, ha

Numatomas iškirsti apytikslis medienos tūris, ktm

Pastabos

bendras

likvidinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miškų urėdas (nac. parko direktorius) ........................................................  (Parašas)

 

A. V.

(Vardas ir pavardė)

 

_________________


Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Nenukirsto valstybinio miško pardavimo sutarties forma)

 

NENUKIRSTO VALSTYBINIO MIŠKO PARDAVIMO

SUTARTIS

Serija A-Z Nr. 000000

 

Valstybinio miško valdytojas ......................................................................................................................................... ,

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

vadovaudamasis Nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo taisyklėmis,

pagal leidimą kirsti mišką Nr. ......................................................................................................................................... ,

išduotą 20... m. ....... d., arba Pranešimą apie ketinimą kirsti mišką Nr. ........, pateiktą 20... m. ................................  d.,

parduoda pirkėjui .............................................................................................................................................................

(fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens – pavadinimas ir įmonės kodas)

............................. girininkijoje, iškirsti šį nenukirsto miško kiekį:

 

 

Kv. Nr.

Taks. skl. Nr.

Miškų grupė

Miško kirtimo rūšis

Medžių rūšis

Medžių skaičius

Medienos tūris, m3

Medienos (nenukirsto miško) kaina, Lt/m3

Nenukirsto miško vertė, Lt

PVM, Lt

Mokėjimo suma iš viso, Lt

padarinių

malkinių

padarinės

malkinės

likvidinių šakų, žabų

iš viso

padarinės

malkinės

likvidinių šakų, žabų

stambios

vidutinės

smulkios

stambios

vidutinės

smulkios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Miško iškirtimo terminas ................................................................................................................................................ ,

medienos išvežimo terminas ........................................................................................................................................... ,

kirtavietės sutvarkymo būdas ir terminas ....................................................................................................................... ,

nekirstina .........................................................................................................................................................................

Pinigus sumokėjau ...........................................................................................................................................................

(fizinio asmens – parašas, vardas ir pavardė; juridinio asmens – įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė, įmonės antspaudas)

Pinigus .............................................................................................................................................................................

(suma žodžiais)

gavau ...............................................................................................................................................................................

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

Miško iškirtimo terminas pratęstas iki 20... m. ................ .....d.

Pagamintos medienos išvežimo terminas pratęstas iki 20... m. ................ .....d.

..........................................................................................................................................................................................

(terminus pratęsusio pareigūno pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data)

A. V.

 

MEDIENOS IŠVEŽIMO DUOMENYS

 

Reiso Nr.

Išvežimas iš miško

Transportas

Vairuotojo vardas, pavardė

Sortimentai

Medienos savininko parašas

data

laikas

(val., min.)

pavadinimas

valst. Nr.

pavadinimas

medžių rūšis

skaičius, vnt.

ilgis, m

tūris, ktm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kertant mišką ir išvežant pagamintą medieną, būtina turėti nenukirsto miško pardavimo sutartį.

2. Draudžiama vežti pagamintą medieną, nenurodžius medienos išvežimo duomenų.

3. Pažeidus miško naudojimo ir medienos išvežimo reikalavimus, atsakote įstatymų nustatyta tvarka.

 

Susipažinau ....................................................................................................................................................................

(pirkėjo: fizinio asmens – vardas, pavardė, parašas; juridinio asmens – įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-143, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1090 (2011-02-22), i. k. 111301MISAK00D1-143

 


 

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Leidimo kirsti mišką forma)

 

_____________________________________________________________

(įstaigos, išdavusios leidimą, pavadinimas)

 

 

LEIDIMAS KIRSTI MIŠKĄ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ VALDYTOJUI, NAUDOTOJUI

Serija A-Z  Nr. 000000

 

 

Privalomi rekvizitai: leidimo įsigaliojimo data; miško valdytojo; struktūrinio padalinio pavadinimas; leidimo išdavimo pagrindas; miško kirtimo rūšis, miškų grupė, kvartalo ir sklypo numeriai, plotas (ha), kirstina vyraujanti medžių rūšis, numatomas iškirsti apytikris bendras ir likvidinis medienos tūris (ktm); leidimo galiojimo terminas; ypatingos sąlygos; leidimą išdavusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos, parašas ir leidimo išdavimo data; leidimą gavusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, leidimo gavimo data.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Leidimo galiojimo terminas pratęstas:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Leidimo galiojimo terminą pratęsė ..................................................................................................................................

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data)

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-916, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 150-7084 (2011-12-08), i. k. 111301MISAK00D1-916

 

 

 

Leidimų kirsti mišką išdavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

LEIDIMUS KIRSTI MIŠKĄ IŠDUODANČIŲ VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS TERITORINIŲ POSKYRIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

 

Alytaus teritorinis poskyris                                        1K

Kontroliuojamos teritorijos:

Druskininkų                                                                 1K-01

Lazdijų                                                                         1K-03

Varėnos                                                                        1K-04

Alytaus                                                                         1K-05

Prienų                                                                           1K-06

Marijampolės                                                               1K-07

Vilkaviškio                                                                   1K-08

 

Kauno teritorinis poskyris                                          2K

Kontroliuojamos teritorijos:

Jonavos                                                                          2K-01

Ukmergės                                                                      2K-02

Kaišiadorių                                                                    2K-03

Kauno                                                                            2K-04

Kėdainių                                                                        2K-05

Raseinių                                                                         2K-06

Kelmės                                                                           2K-07

Jurbarko                                                                         2K-08

Šakių                                                                              2K-09

 

Klaipėdos teritorinis poskyris                                    3K

Kontroliuojamos teritorijos:

Klaipėdos                                                                       3K-01

Kretingos                                                                       3K-02

Skuodo                                                                           3K-03

Šilalės                                                                            3K-04

Šilutės                                                                            3K-05

Plungės                                                                          3K-06

Telšių                                                                             3K-07

Mažeikių                                                                        3K-08

Tauragės                                                                        3K-09

   

Panevėžio teritorinis poskyris                                    5K

Kontroliuojamos teritorijos:

Biržų                                                                              5K-01

Kupiškio                                                                        5K-02

Panevėžio                                                                      5K-03

Rokiškio                                                                        5K-04

Pasvalio                                                                         5K-05

Pakruojo                                                                        5K-06

Radviliškio                                                                    5K-07

Kuršėnų                                                                         5K-08

Šiaulių                                                                           5K-09

Akmenės                                                                       5K-10

Joniškio                                                                         5K-11

  

Utenos teritorinis poskyris                                          7K

Kontroliuojamos teritorijos:

Anykščių                                                                       7K-01

Ignalinos                                                                       7K-02

Molėtų                                                                           7K-03

Utenos                                                                           7K-04

Zarasų                                                                           7K-05

 

Vilniaus teritorinis poskyris                                       8K

Kontroliuojamos teritorijos:

Elektrėnų                                                                       8K-01

Širvintų                                                                         8K-02

Švenčionių                                                                    8K-03

Trakų                                                                             8K-04

Vilniaus                                                                         8K-05

Pabradės                                                                        8K-06

Nemenčinės                                                                   8K-07

Šalčininkų                                                                      8K-08

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

Nr. D1-410, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15090

 


 

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos

aprašo

5 priedas

 

(Leidimo kirsti mišką privataus miško savininkui forma)

 

________________________________________________________________

(leidimą išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

 

LEIDIMAS KIRSTI MIŠKĄ PRIVATAUS MIŠKO SAVININKUI

Serija A-Z Nr. 000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimo galiojimo terminas pratęstas iki 20....m. ..........................d.

Leidimo galiojimo terminą pratęsė ..................................................................................

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data)

 

A. V.

 

Privalomi rekvizitai: leidimo įsigaliojimo data; miško savininko (pretendento) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas arba juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas ir adresas; leidimo išdavimo pagrindas; miško valdos adresas; miško valdos kadastrinis numeris; miško kirtimo rūšis, kvartalo ir sklypo numeriai, miškų grupė, plotas (ha), kirstinų medžių rūšys, numatomas iškirsti apytikris likvidinis medienos tūris (ktm) kiekvienai medžių rūšiai; įrašas „Kirtavietėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo. Atliekant medienos ruošos darbus turi būti tausojami miško keliai, sausinimo sistemos ir kiti technologiniai įrenginiai. Medienos sandėliavimas kelių apsaugos zonose turi būti suderintas su kelio ir žemės savininkais (valdytojais)“; leidimo galiojimo terminas; ypatingos sąlygos; leidimą išdavusio pareigūno pareigos, parašas, vardas, pavardė ir leidimo išdavimo data; Leidimą gavusio asmens parašas, vardas, pavardė.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-916, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 150-7084 (2011-12-08), i. k. 111301MISAK00D1-916

Nr. D1-235, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 39-1922 (2013-04-16), i. k. 113301MISAK00D1-235

 


Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pranešimo apie ketinimą kirsti mišką forma)

 

___________________________________________________________________________

(privataus miško savininko fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas)

___________________________________________________________________________

(privataus miško savininko arba jo įgalioto asmens adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus_________________ teritoriniam poskyriui

 

PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ KIRSTI MIŠKĄ

__________

(data)

 

Žemės sklypų, kuriuose numatyti kirtimai, adresai (sklypo kadastrinis numeris, rajonas, seniūnija, kaimas; jeigu yra žinoma – girininkija, kvartalas, sklypo numeris)

 

 

 

Pranešu, kad man nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose einamaisiais metais planuoju vykdyti šiuos miško kirtimus:

 

Kirtimų rūšis

(pagal Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 20-21 punktus)

Kirstinų medžių rūšys

Kirstinų medžių skaičius

Numatomas iškirsti apytikris likvidinis medienos tūris, ktm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdydamas šiame pranešime nurodytus kirtimus, įsipareigoju laikytis Miško kirtimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“.

PRIDEDAMA:

1. Notaro patvirtinto įgaliojimo kopija, ______ lapas (-ai).*

2. Bendraturčių sutikimas dėl kirtimų, ______lapas (-ai).**

3. ________________________________________________________________________

 

Miško savininko arba jo įgalioto asmens*** parašas

________________________________________________________________________________

 

* Notaro patvirtinto įgaliojimo kopija pridedama, kai pranešimą pateikia miško savininko įgaliotas asmuo.

** Bendraturčių raštiškas sutikimas dėl pranešime nurodytų kirtimų pateikiamas, jei žemės sklypas, kuriame numatyta kirsti mišką, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise.

*** Jei pranešimą pateikia miško savininko įgaliotas asmuo, nurodoma įgalioto asmens vardas ir pavardė.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Nr. D1-235, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 39-1922 (2013-04-16), i. k. 113301MISAK00D1-235

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 


Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pranešimo apie ketinimą kirsti mišką forma)

 

___________________________________________________________________________

(privataus miško savininko fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas)

___________________________________________________________________________

(privataus miško savininko arba jo įgalioto asmens adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus_________________ teritoriniam poskyriui

 

PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ KIRSTI MIŠKĄ PLYNUOJU SANITARINIU MIŠKO KIRTIMU

_________

(data)

 

Žemės sklypų, kuriuose numatyti kirtimai, adresai (sklypo kadastrinis numeris, rajonas, seniūnija, kaimas; jei žinoma, girininkija, kvartalas, sklypo numeris)

 

 

 

Pranešu, kad man nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose einamaisiais metais planuoju vykdyti šiuos plynuosius sanitarinius miško kirtimus:

 

Kvartalo

Nr.

Sklypo

Nr.

Plotas,

ha

Numatomas iškirsti apytikris likvidinis medienos tūris, ktm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdydamas šiame pranešime nurodytus kirtimus, įsipareigoju laikytis Miško kirtimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“.

PRIDEDAMA:

1. Biržės (-ių) brėžinys (-iai),______ lapas (-ai).

2. Notaro patvirtinto įgaliojimo kopija, ______ lapas (-ai).*

3. Bendraturčių sutikimas dėl kirtimų, ______lapas (-ai).**

4. ________________________________________________________________________

 

Miško savininko arba jo įgalioto asmens*** parašas

________________________________________________________________________________

 

* Notaro patvirtinto įgaliojimo kopija pridedama, kai pranešimą pateikia miško savininko įgaliotas asmuo.

** Bendraturčių raštiškas sutikimas dėl pranešime nurodytų kirtimų pateikiamas, jei žemės sklypas, kuriame numatyta kirsti mišką, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise.

*** Jei pranešimą pateikia miško savininko įgaliotas asmuo, nurodoma įgalioto asmens vardas ir pavardė.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-143, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1090 (2011-02-22), i. k. 111301MISAK00D1-143

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-777, 2011-10-06, Žin., 2011, Nr. 123-5843 (2011-10-13), i. k. 111301MISAK00D1-777

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-916, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 150-7084 (2011-12-08), i. k. 111301MISAK00D1-916

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1039, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-31 (2012-01-04), i. k. 111301MISAK0D1-1039

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1042, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7830 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1042

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-258, 2012-03-23, Žin., 2012, Nr. 37-1869 (2012-03-29), i. k. 112301MISAK00D1-258

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-491, 2012-06-11, Žin., 2012, Nr. 68-3478 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-491

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-106, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-803 (2013-02-12), i. k. 113301MISAK00D1-106

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-235, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 39-1922 (2013-04-16), i. k. 113301MISAK00D1-235

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-486, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 74-3726 (2013-07-11), i. k. 113301MISAK00D1-486

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-695, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14730

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-410, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15090

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo