Suvestinė redakcija nuo 2021-03-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 34-1675, i. k. 1132230ISAK00A1-133

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-04:

Nr. A1-180, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04293

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 27 d. Nr. A1-133
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė            Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2013-03-08 raštu Nr. 1D-2598 (3)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A1-180

redakcija)

 

LEIDIMO DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių nustatymo kriterijus, prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti) pateikimo, Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikio įvertinimo, leidimo dirbti užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba kurio nuolatinė darbo vieta yra užsienyje ir jis atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, išdavimo, jo galiojimo pratęsimo, atsisakymo jį išduoti arba pratęsti jo galiojimą, prireikus jo dublikato išdavimo bei duomenų pranešimo tvarką.

2. Užsienietis leidimą dirbti privalo gauti iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos arba numatyto darbo Lietuvos Respublikoje pradžios.

3. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  57 straipsnio 1 dalies 1–3, 5 ar 6 punkte nurodytam užsieniečiui.

4. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1–3 ar 5 punkte nurodytam užsieniečiui leidimas dirbti gali būti išduotas iki užsieniečiui atvykstant į Lietuvos Respubliką arba jam esant Lietuvos Respublikoje, jei:  

4.1. jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;

4.2. turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje.

5. Nuostatos, susijusios su sąlygomis, taikomomis užsieniečiui, kurį įdarbinti įsipareigojusi įmonė Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1V-890 „Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Patvirtintų įmonių sąrašas), nustatyta tvarka įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą, taikomos tik tiems užsieniečiams, kuriems pagal 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1806, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (toliau – Vizų režimo reglamentas) taikomas bevizis režimas arba kurie turi pilietybę tokios užsienio valstybės, kuriai Lietuvos Respublika taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas vienašališkai arba pagal tarptautinius susitarimus.

6. Aprašas netaikomas Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimos nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, ir užsieniečiams, kurie pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnį atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

7. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

8. Leidimas dirbti išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, vadovaujantis šiais kriterijais

8.1. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje darbdavio užregistruota laisva darbo vieta buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos, o įdarbinant Aprašo 4.2 papunktyje nurodytą užsienietį – ne mažiau kaip 1 darbo dieną nuo jos registracijos dienos; 

8.2. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruota darbo ieškančio Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kuris kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, kuris teisėtai gyvena Lietuvoje, jau yra Lietuvos Respublikos darbo rinkos dalyvis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketina dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje ir kuriam Aprašo 8.1 papunktyje nurodytoje darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje;

8.3. užsienietis specialistas pagal turimą kvalifikaciją ir patirtį atvyksta pagal paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartį.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI PATEIKIMAS

 

9. Prašymą išduoti leidimą dirbti užsieniečiui (toliau – Prašymas) (Aprašo 1 priedas) darbdavys, kuris užregistravo laisvą darbo vietą ir ketina įdarbinti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1–3 ar 5 punkte nurodytą užsienietį, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) gali pateikti per 1 mėnesį pasibaigus laisvos darbo vietos skelbimo galiojimui. Prie Prašymo pridedami dokumentai:

9.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;

9.2. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

9.3. darbdavio informacija apie įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1–3 punkte nurodyto užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas), jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (užsieniečio darbo pagal turimą kvalifikaciją laikotarpis, sudarantis ne mažiau kaip vienerius metus per pastaruosius penkerius metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas), o jeigu darbdavys (įmonė) yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, – darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas) ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus (užsieniečio darbo pagal darbdavio nurodytą profesiją laikotarpis, sudarantis ne mažiau kaip vienerius metus per pastaruosius penkerius metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas). Jeigu Aprašo 4.2 papunktyje nurodytas užsienietis neturi kvalifikacijos ir (ar) darbo patirties, Prašyme nurodoma informacija apie šio užsieniečio atitiktį darbdavio keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti (pagrindžiama užsieniečio atitiktis darbdavio keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti); 

9.4. darbdavio informacija apie įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto užsieniečio turimą aukštąjį išsilavinimą arba užsieniečio studijas aukštojoje mokykloje (užsienio valstybės aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų pavadinimas, studijų pradžios data arba įgyto aukštojo išsilavinimo pavadinimas, diplomo numeris, data, diplomą išdavusios aukštosios mokyklos pavadinimas), užsieniečio ketinimą pagilinti lietuvių kalbos žinias ar profesinę kompetenciją arba įgyti papildomų kompetencijų (numatoma žinių, kompetencijų sritis).

10. Įmonė Lietuvos Respublikoje, ketinanti priimti atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą užsienietį, Užimtumo tarnybai pateikia Prašymą (Aprašo 2 priedas) ir šiuos dokumentus:

10.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

10.2. paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutarties, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, patvirtintą kopiją. Kartu su esminėmis sąlygomis paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartyje turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;

10.3. siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro patvirtintą kopiją;

10.4. užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje patvirtintą kopiją;

10.5. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius užsienietis buvo įdarbintas siunčiančiojoje įmonėje ir apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje (Prašymą teikiant elektroniniu paštu, teikiama dokumento kopija; Prašymą teikiant paštu, teikiamas dokumento originalas arba patvirtinta jo kopija), ir siunčiančiosios įmonės įsipareigojimą, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje (nurodomas užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir įsipareigojimas dėl socialinio draudimo). Jei užsienio valstybės kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu (nurodomas užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir patvirtinimas dėl socialinio draudimo);

10.6. siunčiančiosios įmonės informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas), tinkamą darbams atlikti ar paslaugoms teikti, ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (užsieniečio darbo pagal turimą kvalifikaciją laikotarpis, sudarantis ne mažiau kaip vienerius metus per pastaruosius penkerius metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas);

10.7. įmonės Lietuvos Respublikoje informaciją, kokiems konkretiems darbams atlikti ar paslaugoms teikti atvyksta komandiruojamas užsienietis. 

11. Aprašo 9 ar 10 punkte nurodytus dokumentus darbdavys pateikia Užimtumo tarnybai elektroniniu paštu, pasirašytus darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu, arba paštu, pasirašytus darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu.

12. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti. Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

13. Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui nepriimamas nagrinėti, jeigu:

13.1. užsienietis neatitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1–3, 5 ar 6 punkte ir / ar Aprašo 4 punkte nurodytų sąlygų ar Aprašas jam netaikomas dėl Aprašo 6 punkte nurodytų sąlygų;

13.2. užsienietis turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje;

13.3. pateikti ne visi Aprašo 9 ar 10 punktuose nurodyti dokumentai.

14. Už leidimo dirbti išdavimą, prireikus jo dublikato išdavimą, leidimo dirbti galiojimo pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki Prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos (prie Prašymo pridedama mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, kurioje nurodyta gavėjas, gavėjo sąskaitos numeris, įmokos kodas, sumokėta suma, mokėjimo paskirtis (už leidimą dirbti (užsieniečio vardas ir pavardė), mokėtojo pavadinimas (jei moka fizinis asmuo – vardas ir pavardė). Jeigu darbdavys pateikė prašymą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo procedūros nutraukimo, valstybės rinkliava grąžinama vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

15. Darbdavio pageidavimu išduodama Užimtumo tarnybos nustatytos formos dokumentų gavimo pažyma.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIO ĮVERTINIMAS IR LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS

 

16. Priėmęs Aprašo 9 ar 10 punktuose nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), patikrina:

16.1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) interneto svetainėje – ar darbdavys (įmonė) yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą ir užsienietis atitinka Aprašo 5 punkte nurodytą sąlygą;

16.2. jei darbdavys (įmonė) nėra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą arba užsienietis neatitinka Aprašo 5 punkte nurodytos sąlygos:

16.2.1. Juridinių asmenų registre – ar yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos  filialai ar atstovybės, įsteigti Lietuvos Respublikoje, o Aprašo 10 punkte nurodytu atveju – įmonė Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos gyventojų registre – ar darbdavys fizinis asmuo yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

16.2.2. ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 4–6 ar 9 punkte nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų (tikrinant pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 4 punktą duomenys gaunami duomenų teikimo sutartyje su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka; tikrinant pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktus, duomenys gaunami duomenų teikimo sutartyje su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka; tikrinant pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktus, duomenys gaunami duomenų teikimo sutartyje su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka);

16.3. ar užsieniečiui pagal Vizų režimo reglamentą taikomas bevizis režimas, ar jis turi pilietybę tokios užsienio valstybės, kuriai Lietuvos Respublika taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas vienašališkai arba pagal tarptautinius susitarimus;

16.4. Užsieniečių registre – ar informacija apie Aprašo 4.2 papunktyje nurodyto užsieniečio turimą dokumentą, suteikiantį teisę būti Lietuvos Respublikoje, sutampa su informacija, nurodyta šio užsieniečio Lietuvos Respublikos išduotoje nacionalinėje vizoje.

17. Priėmęs Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas įvertina Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikio nustatymo kriterijus pagal Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčius, patikrindamas, ar:

17.1. užsieniečio turima kvalifikacija ir (ar) darbo patirtis yra tinkamos darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 8.1 papunktyje, užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, vykdyti;

17.2. užsieniečiui darbdavio keliami kvalifikaciniai reikalavimai konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti, atitinka darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 8.1 papunktyje, užimti ir yra tinkami darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime, vykdyti, įdarbinant įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą užsienietį, arba jeigu Aprašo 4.2 papunktyje nurodytas užsienietis neturi kvalifikacijos ir (ar) darbo patirties. 

18. Priėmęs Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas įvertina Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikio nustatymo kriterijus pagal Aprašo 8.3 papunktį: ar užsieniečio kvalifikacija ir patirtis Aprašo 10.6 papunktyje nurodytoje darbdavio informacijoje tinkamos darbams ar paslaugoms, nustatytiems Aprašo 10.2 papunktyje nurodytoje paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartyje, atlikti.

19. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs, ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalyje nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų, Aprašo 17 ar 18 punkte nustatyta tvarka – užsieniečio darbo atitiktį Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Aprašo 9 ar 10 punkte nurodytų dokumentų Užimtumo tarnyboje gavimo dienos priima sprendimą išduoti leidimą dirbti užsieniečiui arba atsisakyti išduoti leidimą dirbti.

20. Darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas elektroniniu paštu (jei nenurodytas elektroninio pašto adresas, pranešimas išsiunčiamas paštu) apie Aprašo 19 punkte nurodyto termino sustabdymą, jeigu:

20.1. darbdavys neatitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto reikalavimo;

20.2. nesilaikoma Aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų;

20.3. kilus įtarimui, kad darbdavio pateikta informacija apie užsieniečio kvalifikaciją ir patirtį nėra teisinga arba užsieniečio kvalifikacija ir patirtis neatitinka reikalavimų darbo vietai užimti;

20.4. kilus įtarimų, kad kartu su Prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra suklastotas (-i) ar informacija jame (juose) nėra teisinga, taip pat kilus įtarimų dėl veiklos, susijusios su nelegaliu ar nedeklaruotu darbu, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.

21. Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo kompetentingos institucijos pateikti patikslintą informaciją Aprašo 20.1 ar 20.4 papunktyje nurodytais atvejais (duomenys gaunami duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu tokia nesudaryta, raštu kreipiantis į kompetentingą instituciją nurodomas darbdavio juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir duomenų apimtis), o darbdavio – Aprašo 20.2 papunktyje nurodytu atveju ištaisyti trūkumus ar Aprašo 20.3 papunktyje nurodytu atveju pateikti užsieniečio kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus arba šių dokumentų kopijas (Užimtumo tarnyba kiekvienu atveju nurodo konkrečiai) per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos.

22. Sprendimas išduoti leidimą dirbti, atsisakyti išduoti leidimą dirbti, pratęsti leidimo dirbti galiojimą, atsisakyti pratęsti leidimą dirbti galiojimą, panaikinti leidimą dirbti, prireikus išduoti dublikatą įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu. Įsakymų, kuriais įforminami šiame punkte nurodyti sprendimuai, formas tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius.

23. Leidime dirbti nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data, kvalifikacija, leidimo dirbti galiojimo laikas, numatomas darbo sutarties galiojimo laikotarpis, darbo užmokestis darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, darbo vieta (įmonės, įstaigos, organizacijos juridinio asmens pavadinimas ir kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas; filialo ar atstovybės, struktūrinio padalinio pavadinimas; jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas) ir užsieniečio darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių).

24. Užimtumo tarnyba apie išduotą leidimą dirbti arba apie atsisakymą išduoti leidimą dirbti per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą per 3 darbo dienas informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį – elektroniniu paštu išsiunčia nuskaityto leidimo dirbti arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti kopiją arba nurodytus dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu.

25. Darbdaviui pateikus prašymą nutraukti leidimo dirbti išdavimo procedūrą, procedūra nutraukiama, paštu pateikti dokumentų originalai grąžinami darbdaviui.

26. Darbdavys, praradęs leidimą dirbti, prireikus pateikia Užimtumo tarnybai rašytinį prašymą (nurodoma darbdavio pavadinimas, užsieniečio vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data) išduoti leidimo dirbti dublikatą. Leidimo dirbti dublikatas išduodamas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

27. Užsienietis vienu metu gali turėti vieną leidimą dirbti.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMAS IR GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

28. Užsieniečiui leidimas dirbti išduodamas darbo ir jo teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau, nei galioja nacionalinė viza.

29. Leidimo dirbti galiojimas gali būti pratęstas, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam nei Aprašo 28 punkte nurodytas laikotarpis.

30. Pratęsiant leidimo dirbti galiojimą, ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki jo galiojimo pabaigos darbdavys pateikia Užimtumo tarnybai Prašymą pratęsti leidimo dirbti galiojimą (Aprašo 3 priedas) ir užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją. Prašymo pateikimo terminas netaikomas pratęsiant leidimo dirbti galiojimą Aprašo 4.2 papunktyje nurodytam užsieniečiui.

31. Priėmęs Aprašo 30 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar nėra įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 3 ir 9 punktuose nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų (duomenys gaunami duomenų teikimo sutartyje su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka).

32. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 31 punkte gautos informacijos Užimtumo tarnyboje priima sprendimą pratęsti leidimo dirbti galiojimą arba atsisakyti pratęsti jo galiojimą.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI PANAIKINIMAS

 

33. Užimtumo tarnyba leidimą dirbti panaikina įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais per 5 darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos.

34. Apie leidimo dirbti panaikinimą Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo panaikinimo per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį, o jei dėl leidimo dirbti panaikinimo kreipiasi pats užsienietis,‒ ir užsienietį, elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto įsakymo išrašą arba šį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ PRANEŠIMAS

 

35. Darbdaviai apie įdarbintus užsieniečius turi teikti pranešimus įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

36. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo leidimo dirbti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytam užsieniečiui išdavimo dienos per jos valdomą informacinę sistemą informuoja Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie šiam užsieniečiui išduotą leidimą dirbti ir įmonę Lietuvos Respublikoje (nurodoma priimančios įmonės pavadinimas, kodas, siunčiančios įmonės pavadinimas, kodas, valstybė, užsieniečio vardas, pavardė, užsieniečiui išduoto leidimo dirbti Nr., data). 

37. Įmonė Lietuvos Respublikoje, nutrūkus užsieniečio darbo santykiams su užsienyje esančiu darbdaviu, kuris buvo atsiuntęs užsienietį laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, atlikus darbus (paslaugas) anksčiau, nei numatyta paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartyje, informuoja per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.   

38. Darbdavys apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą dirbti, nutraukimą informuoja per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka

39. Užimtumo tarnyba gauna informaciją apie užsieniečiams išduotas nacionalines vizas iš Migracijos departamento duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Darbo sutartis (terminuota ar neterminuota) su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba.

41. Užsienietis gali dirbti pas darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti ir yra nurodytas leidime dirbti, atlikti darbo funkcijas arba eiti pareigas, nurodytas leidime dirbti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, Prašyme turi būti nurodyti visi darbdaviai.

42. Užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimu.

43. Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo priėmimo procedūroje dalyvaujantys subjektai asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

44. Dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi, nustatyta tvarka.

 

________________________________

 

 

Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį forma)

_____________________________________________________________________________

(pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data,

____________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

__________________ Nr. _______________

(data)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

UŽSIENIEČIUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

 

Kelionės dokumentas

 

Nr. __________, galioja iki  ________________

(nurodyti vieną):

□ Lietuvos Respublikos išduota nacionalinė viza

Teisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje ne ilgiau negu 90 d. per bet kurį 180 d. laikotarpį

□ bevizis

□ Šengeno viza

□ Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė

□ kitos Šengeno valstybės leidimas gyventi

□ kitos Šengeno valstybės nacionalinė viza

 

 

Nr. __________, galioja iki  ________________ 

 

 

nuo ___________________________________

Nr. __________, galioja iki  ________________

Nr. __________, galioja iki  ________________

Nr. __________, galioja iki  ________________

Nr. __________, galioja iki  ________________

Kvalifikacija ir patirtis

□ Kvalifikacija ir jos atitiktis darbo vietai

(diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

□ ir (arba) darbo patirtis pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius 5 metus (užsieniečio darbo pagal turimą kvalifikaciją laikotarpis, sudarantis ne mažiau kaip vienerius metus per pastaruosius 5 metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

□ Stažuotojas ar praktikantas (užsienio valstybės aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų pavadinimas, studijų pradžios data arba įgyto aukštojo išsilavinimo pavadinimas, diplomo numeris, data, diplomą išdavusios aukštosios mokyklos pavadinimas)

 

Darbdavys

Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas

 

Fizinis asmuo: Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Kiti darbdaviai, jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96–99 straipsnius (įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Registruota laisva darbo vieta

(registravimo data, pavadinimas)

 

Numatomas darbo sutarties laikotarpis

(ne trumpesnis nei 6 mėn.)

ir mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

 

nuo ________________iki__________________

___________Eur

Numatoma darbo funkcija

(profesija, pareigų pavadinimas)

 

Kita informacija:

jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui, nurodyti jų vidutinį darbo užmokesčio dydį (Eur)

 

 

 

Leidimą dirbti išduoti       nuo __ __ __ __-__ __-__ __ iki __ __ __ __-__ __-__ __ .

 

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2, 4 p.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus (Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo 9 p.), jų lapų skaičių)

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečiui forma)

______________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

__________________ Nr. ________________

(data)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

ATSIŲSTAM LAIKINAI DIRBTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ UŽSIENIEČIUI

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

Kelionės dokumentas

________ Nr. _________, išduotas ________________, galioja iki ____________________________________

Atsiųstas laikinai dirbti iš

(užsienio valstybės pavadinimas)

 

Siunčiančiosios įmonės pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas

 

Kvalifikacija ir darbo patirtis pagal

turimą kvalifikaciją per pastaruosius 5 metus (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas; užsieniečio darbo pagal turimą kvalifikaciją laikotarpis, sudarantis ne mažiau kaip vienerius metus per pastaruosius 5 metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirtį, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Įmonė Lietuvos Respublikoje

Pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas

 

Numatoma darbo funkcija

(profesija, pareigų pavadinimas)

 

 

Leidimą dirbti išduoti nuo __ __ __ __-__ __-__ __ iki __ __ __ __-__ __-__ __ .

 

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2, 4 p.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus (Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo 10 p.), jų lapų skaičių)

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo pratęsti leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimą forma)

______________________________________________________________________________

(pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data,

_____________________________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

_________________ Nr. _______________

(data)

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI LEIDIMO DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJIMĄ

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __-__ __-__ __ (metai-mėnuo-diena)

Lytis

mot. / vyr.

Pilietybė

 

Išduotas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje Nr. __________, data __ __ __ __-__ __-__ __

Pratęsti leidimo dirbti galiojimą              nuo __ __ __ __-__ __-__ __ iki __ __ __ __-__ __-__ __

Pratęsimo priežastis

 

Darbdavys

Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas

 

Fizinis asmuo: Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Numatomas darbo sutarties laikotarpis,

numatomas mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

nuo ________________iki___________________

_______________Eur

Numatoma darbo funkcija

(profesija, pareigų pavadinimas)

 

Užsieniečio darbo Lietuvos Respublikoje 

laikotarpis:

darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas), darbo laikas,

darbo užmokesčio dydis per mėnesį (Eur)

 

nuo_______________ iki___________________

________________________________________

________________________________________ 

______________Eur

 

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2, 4 p.)

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus (Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo 30 p.), jų lapų skaičių)

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-191, 2013-05-07, Žin., 2013, Nr. 48-2396 (2013-05-11), i. k. 1132230ISAK00A1-191

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 "Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-448, 2013-07-26, Žin., 2013, Nr. 83-4208 (2013-07-30), i. k. 1132230ISAK00A1-448

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 "Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-519, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15296

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-141, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-23, i. k. 2015-04040

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-677, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18552

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-25, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-19, i. k. 2016-01186

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-173, 2016-04-04, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07363

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-649, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28304

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-252, 2017-05-15, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08295

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-213, 2018-05-18, paskelbta TAR 2018-05-21, i. k. 2018-08110

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-688, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19799

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-131, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-05, i. k. 2019-03589

DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-536, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14698

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1008, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21787

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-180, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04293

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo