Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 18-588, i. k. 1052250ISAK0000V-84

 

Nauja redakcija nuo 2014-05-01:

Nr. V-411, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-03987

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KRAUJO IR KRAUJO SUDĖTINIŲ DALIŲ DONORŲ SVEIKATOS TIKRINIMO IR DONORŲ KRAUJO IR KRAUJO SUDĖTINIŲ DALIŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. vasario 4 d. Nr. V-84

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 4 ir 7 straipsniais ir įgyvendindamas 2004 m. kovo 22 d. Europos Komisijos direktyvą 2004/33/EB, įgyvendinančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/98/EB dėl tam tikrų kraujo ir kraujo komponentų techninių reikalavimų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 272), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos direktyva 2014/110/ES (OL 2014 L 366, p. 81):

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1145, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15689

Nr. V-1235, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27117

 

1. T v i r t i n u Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos  tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašą (pridedama).     

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos  1998 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 605 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo iš donorų tvarkos, davimo dozių ir dažnumo patvirtinimo“.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                        ŽILVINAS PADAIGA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 84

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m.   kovo 27  d.

įsakymo Nr. V-411   redakcija)

 

KRAUJO IR KRAUJO SUDĖTINIŲ DALIŲ DONORŲ SVEIKATOS TIKRINIMO IR DONORŲ KRAUJO IR KRAUJO SUDĖTINIŲ DALIŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorams (toliau – donorai) teikiamą ir donorų teikiamą informaciją, donorų medicininės atrankos tvarką, privalomųjų tyrimų sąrašą ir jų atlikimo tvarką, donorų tinkamumo kriterijus, kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo iš donorų tvarką, davimo dozes ir dažnumą.

2.  Donorų medicinine atranka siekiama apsaugoti donorų sveikatą ir kiek galima sumažinti ligų perdavimo per kraują riziką.

3. Įvertinti donoro medicininę anamnezę ir rizikos veiksnius, atrinkti  donorą ir konsultuoti jį prieš kraujo ar jo  sudėtinių dalių davimą bei leisti duoti kraujo ar jo sudėtinių dalių turi teisę tik gydytojas.

4. Donoras, pageidaujantis duoti kraujo arba jo sudėtinių dalių, prieš kiekvieną kraujo ar jo sudėtinių dalių davimą  privalo užpildyti Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų apklausos anketą (priedas) ir nurodyti, ko pageidauja duoti – kraujo ar jo sudėtinių dalių. Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų apklausos anketa saugoma kraujo donorystės įstaigoje (toliau – KDĮ) 30 metų.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Cirkuliuojančio kraujo tūris (toliau – CKT) – donoro kraujo tūris, apskaičiuojamas pagal donoro lytį, svorio ir ūgio parametrus.

5.2. Donorystės sustabdymas – tai asmens teisės duoti kraujo ar jo sudėtinių dalių sustabdymas gydytojo nurodymu. Donorystės sustabdymas gali būti nuolatinis (donorystės uždraudimas) arba laikinas (donorystės atidėjimas).

6. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatyme, kituose įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DONORAMS TEIKIAMA INFORMACIJA

 

7. KDĮ numatomiems kraujo ar jo sudėtinių dalių donorams teikia:

7.1. visuomenės nariams suprantamą mokomąją medžiagą apie pagrindines kraujo savybes,  kraujo ir kraujo sudėtinių dalių davimo procedūras, iš kraujo ir  aferezės  būdu  gaunamus komponentus ir jų naudą pacientams;

7.2. informaciją apie sveikatos patikrinimo, sveikatos bei medicininės istorijos  ir donorų kraujo tyrimų reikalavimo priežastis ir žinojimu pagrįsto sutikimo svarbą;

7.3. informaciją apie donorystės atidėjimą ir donorystės uždraudimą bei priežastis, dėl kurių asmenys neturi duoti kraujo ar kraujo sudėtinių dalių, nes tai gali sukelti pavojų recipientui, taip pat informaciją apie savarankišką donorystės atidėjimą ir jos atsisakymą.

7.4. informaciją apie donoro asmens duomenų teikimą Kraujo donorų registrui ir asmens duomenų apsaugą;

7.5.  informaciją apie priežastis, dėl kurių asmenys neturi duoti kraujo ar kraujo sudėtinių dalių,   nes tai gali pakenkti jų sveikatai;

7.6.   informaciją apie donorystės procedūrų pobūdį ir atitinkamą  su  donoryste  susijusią riziką  bei  galimybę,   kad kraujas   ir  kraujo  komponentai  gali  neatitikti     nustatytų transfuzijos reikalavimų;

7.7. informaciją apie galimybę bet kuriuo kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo proceso metu patiems atsisakyti donorystės arba ją atidėti;

7.8. informaciją apie  priežastis, dėl kurių yra svarbu, kad donorai  informuotų KDĮ apie bet kokį vėlesnį įvykį, dėl  kurio anksčiau duotas kraujas ar kraujo sudėtinės dalys galėtų tapti nebetinkamais transfuzijai;

7.9. informaciją apie būtinybę pranešti KDĮ apie atsiradusias po donacijos pavojingas nepageidaujamas reakcijas, apie tai, kad Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų apklausos anketoje nepažymėjo svarbių faktų, dėl kurių duotas kraujas ar kraujo sudėtinės dalys gali būti netinkami naudoti;

7.10.  informaciją apie KDĮ pareigą informuoti donorą, jei tyrimo rezultatai rodo kokį nors  svarbų donoro sveikatos sutrikimą;

7.11.  informaciją apie tai, kad pakartotinai gavus reaktyvius atrankinių tyrimų dėl hepatito B, hepatito C, ŽIV ar sifilio rezultatus, paimtas kraujo vienetas bus sunaikintas, o gavus teigiamus patvirtinamųjų tyrimų rezultatus – donorui bus uždrausta duoti kraujo;

7.12. informaciją  apie  tai, kad donorai gali bet  kuriuo  metu pateikti jiems rūpimus klausimus.

8.  Informacijos  teikimo  donorams  tvarką  nustato KDĮ vadovas.

 

III SKYRIUS

DONORŲ TEIKIAMA INFORMACIJA

 

9. KDĮ užtikrina, kad donorai prieš kiekvieną kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimą pateiktų KDĮ šiuos dokumentus ir informaciją:

9.1. donoro asmens dokumentą ir  informaciją ryšiams palaikyti;

9.2. užpildytą Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų apklausos anketą ir gydytojo prašomą informaciją asmeninės apklausos metu. Ši informacija apima veiksnius, kurie gali  padėti nustatyti ir atmesti asmenis, kurių duodamas kraujas galėtų kelti pavojų recipientų sveikatai (pvz., platinti ligas) arba  kraujo davimas – savo  pačių sveikatai.

10.  KDĮ imti kraują ar jo sudėtines dalis gali tik donorui pasirašius Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų apklausos anketoje, patvirtintoje gydytojo parašu. Donoras parašu patvirtina, kad:

10.1. perskaitė ir suprato pateiktą mokomąją medžiagą;

10.2. turėjo galimybę užduoti klausimų;

10.3. gavo tinkamus atsakymus į visus užduotus klausimus;

10.4. suteikė informacija pagrįstą sutikimą tęsti kraujo davimo procesą;

10.5. visa jo pateikta informacija, jo turimais duomenimis, yra teisinga.

 

IV SKYRIUS

DONORŲ MEDICININĖ ATRANKA

 

11. Donorų medicininę atranką sudaro anamnezės surinkimas, medicininė donoro apžiūra, kai vertinama bendras jo kūno išsivystymas, psichikos ir emocinė būklė, intoksikacijos alkoholiu ir (arba) psichiką veikiančiais vaistais ar narkotinėmis medžiagomis požymiai, silpnumas, išsekimas, mažakraujystė.                Donoro oda turi būti sveika, jos vientisumas nepažeistas infekcijų, injekcijų ar kitokių sužeidimų.

12. Donoro pulsas turi būti ritmiškas, jo dažnis – nuo 50  iki 100  kartų  per minutę. Sistolinis arterinis kraujo spaudimas – nuo 100 iki 180 mm Hg, diastolinis – nuo 50 iki 100 mm Hg.

13. Privalomų tyrimų sąrašas ir jų atlikimo tvarka:

13.1. atliekami klinikiniai kraujo tyrimai prieš kiekvieną donaciją:

 

Tyrimas

Tyrimo atlikimas duodant kraują ar jo sudėtines dalis, išskyrus trombocitus

Tyrimo atlikimas duodant trombocitus

Hemoglobino konc. g/l

Privalomas

Privalomas

Trombocitų skaičius /l

Neprivalomas

Privalomas

 

13.2. kraujo grupių tyrimai, kai kraujas ar jo komponentai yra skirti transfuzijai:

 

Tyrimas

Pirma donacija

Antra ar vėlesnės donacijos, atliktos toje pačioje KDĮ

Kraujo grupė pagal ABO ir RhD

Privalomi

Privalomi

Kell antigenas

Privalomas

Neprivalomas

.

13.3. imuninių eritrocitų antikūnų tyrimai, kai kraujas ar jo komponentai yra skirti transfuzijai:

 

Tyrimas

Pirma donacija

Antra ir kitos donacijos

 

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Imuniniai eritrocitų antikūnai

Privalomas

Privalomas

Privalomas kas 6 mėnesius arba dažniau, jei po paskutinio kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo buvo nėštumas ar buvo atlikta transfuzija

Privalomas, jei po paskutinio kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo buvo atlikta transfuzija

 

13.4. infekcinių ligų tyrimai:

 

Tyrimas

Kiekviena donacija

T. pallidum antikūnų

Privalomas, išskyrus aferezės būdu paruoštai plazmai, skirtai kraujo vaistinių preparatų gamybai (ar šį tyrimą būtina atlikti aferezės būdu paruoštai plazmai, sprendžia KDĮ vadovas)

Hepatito B paviršinio antigeno

Privalomas

Hepatito C viruso antikūnų

Privalomas

Virusų ŽIV-I ir ŽIV-II antikūnų

Privalomas

Virusų ŽIV-I, hepatito B ir hepatito C nukleino rūgščių

Privalomas

 

13.5. Bendro baltymo koncentracija plazmos donoro kraujyje nustatoma pirmą kartą duodantiems plazmos donorams, toliau – ne rečiau kaip kartą per metus.

13.6. Prireikus, atliekant medicininę donoro atranką, gydytojas gali paskirti papildomus tyrimus ir (arba) rekomenduoti gydytojų specialistų konsultacijas.

131. Donoras, reguliariai, t. y. ne mažiau kaip 8 kartus per paskutinius 24 mėn. ir ne mažiau kaip 4 kartus per paskutinius 12 mėn. davęs kraujo ir (ar) kraujo sudėtinių dalių, turi teisę reikalauti, kad gydytojo sprendimu jam būtų atliekamas profilaktinis feritino koncentracijos kraujyje tyrimas. Profilaktiniai feritino koncentracijos kraujyje tyrimai apmokami iš Neatlygintinai kraujo donorystės propagavimo 2016–2020 metų programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-887 „Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2016–2020 metų programos patvirtinimo“, finansuoti skirtų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų

Papildyta punktu:

Nr. V-1235, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27117

 

14. Donorui gali būti taikomas laikinas ir (arba) nuolatinis donorystės sustabdymas. Teisę sustabdyti donorystę turi gydytojas,  atsižvelgdamas  į  donorų  tinkamumo, donorystės uždraudimo ir atidėjimo kriterijus.

 

V SKYRIUS

DONORŲ TINKAMUMAS

 

15. Donorų tinkamumo kriterijai ir reikiami sveikatos rodikliai:

15.1. donorų amžius:

 

Amžius

Papildomos sąlygos

18–65 metai         

 

Vyresni kaip 60 metų, pirmą kartą duodantys kraujo ar jo sudėtinių dalių            

KDĮ gydytojo nuožiūra, vadovaujantis donorų tinkamumo kriterijais

Vyresni kaip 65 metų

KDĮ gydytojas kasmet išduoda leidimą, vadovaudamasis donorų tinkamumo kriterijais

 

15.2. donorų kūno masė, ūgis, CKT:

 

 

Kūno masė

CKT

Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų (išskyrus tuos donorus, kuriems atliekama dviguba eritrocitų aferezė)

50 kg

Donorų, kuriems atliekama dviguba eritrocitų aferezė, kai vadovaujamasi CKT formule

4,5 litrai

Donorų, kuriems atliekama dviguba eritrocitų aferezė, kai nesivadovaujama CKT formule

Vyrų kūno masė  70 kg ir ūgis

165 cm;

moterų kūno masė  70 kg ir ūgis  170 cm

 

15.3  hemoglobino koncentracija  donoro kraujyje:

 

Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų (išskyrus tuos donorus, kuriems atliekama dviguba eritrocitų aferezė)

Donorų, kuriems atliekama dviguba eritrocitų aferezė

Vyrų

Moterų

Vyrų

Moterų

≥135 g/l

≥125 g/l

≥140 g/l

≥145 g/l

 

15.4. bendro baltymo koncentracija aferezės plazmos donoro kraujyje:

 

Bendras baltymas

≥60 g/l

 

15.5. trombocitų skaičius aferezės trombocitų donoro kraujyje:

 

Trombocitai

≥150 x 109 /l

 

16. Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorystės uždraudimo kriterijai:

 

Kraujotakos sistemos liga

Aktyvi ar buvusi sunki kraujotakos sistemos liga, išskyrus visiškai išgydytus įgimtus sutrikimus

Centrinės nervų sistemos liga

Sirgę sunkia centrinės nervų sistemos liga

Padidėjusi kraujavimo rizika

Koagulopatija, trombocitopatija

Kartotiniai alpimo atvejai ar buvę traukuliai

Išskyrus vaikystėje buvusius traukulių epizodus arba jei praeityje buvę traukuliai, nutraukus prieštraukulinį gydymą, nesikartojo 3 metus

Kraujo, imuninės sistemos, kvėpavimo sistemos,  lyties ir šlapimo sistemos,  medžiagų apykaitos,  virškinimo sistemos ligos

Sergantys sunkia aktyvia, lėtine ar pasikartojančia liga

Diabetas

Gydomi / gydyti insulinu

Infekcinės ligos

Sifilis

Hepatitas B, išskyrus HBsAg ir HBV DNR neigiamus donorus, kuriems yra susiformavęs imunitetas prieš hepatito B virusą.

Hepatitas C

ŽIV I/II

ŽTLV I/II

Babesiozė (išskyrus aprašo18 punkte nurodytą atvejį)

Vidaus organų leišmaniozė (išskyrus aprašo18 punkte nurodytą atvejį)

Čago liga (išskyrus aprašo18 punkte nurodytą atvejį)

Piktybinės ligos

Išskyrus išgydytas neoplazijas in situ

Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (pvz., Kroicfeldo-Jakobo liga, Kroicfeldo-Jakobo ligos variantas)

Asmenys, kurių šeimos istorija rodo esant didelę riziką išsivystyti užkrečiamosioms spongiforminėms encefalopatijoms, asmenys su ragenos ar tvirtosios smegenų plėvelės transplantu arba asmenys, kurie anksčiau buvo gydyti vaistais, pagamintais iš žmogaus hipofizės (esant Kroicfeldo-Jakobo ligos variantui gali būti rekomenduojamos papildomos apsaugos priemonės)

Intraveninių narkotikų,  intraveninių / intraraumeninių  anabolinių steroidų ar hormoninių preparatų vartojimas

 

Ksenotransplantacijos recipientai

 

Seksualinė elgsena

Asmenys, dėl kurių seksualinės elgsenos kyla didelė rizika užsikrėsti infekcine liga, kuri gali būti perduodama per kraują

 

17. Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorystės atidėjimo kriterijai:

17.1. infekcijos. Po infekcinės ligos (visiškai pasveikus) donorystė  atidedama ne  trumpiau  kaip  dviem  savaitėms. Kitais atvejais atidedama:

 

Kriterijus

Atidėjimo laikotarpio trukmė

Bruceliozė (išskyrus aprašo18 punkte nurodytą atvejį)

2 metai po visiško pasveikimo

Osteomielitas

2 metai po patvirtinto pasveikimo

Ku karštligė (išskyrus aprašo18 punkte nurodytą atvejį)

2 metai po patvirtinto pasveikimo

Toksoplazmozė (išskyrus aprašo18 punkte nurodytą atvejį)

6 mėnesiai po klinikinio pasveikimo

Tuberkuliozė

2 metai po patvirtinto pasveikimo

Reumatas

2 metai po simptomų išnykimo ir kai nėra lėtinės širdies ligos požymių

Karščiavimas

2 savaitės po simptomų išnykimo

Gripas ar kitos į gripą panašios ligos

2 savaitės po simptomų išnykimo

Maliarija (išskyrus aprašo18 punkte nurodytą atvejį)

Asmenys, gyvenę maliarijos zonoje pirmuosius penkerius gyvenimo metus

 

 

 

 

Asmenys, sirgę maliarija

 

 

 

Asimptominiai endeminių zonų lankytojai

 

 

 

Asmenys, karščiavę apsilankymo endeminėje zonoje metu arba šešių mėnesių laikotarpiu po apsilankymo endeminėje zonoje

 

 

3 metai po grįžimo iš paskutinio lankymosi bet kokioje endeminėje zonoje, jei nepasireiškia simptomai;

laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 4 mėnesių,  kraują imunologinių arba molekulinių genominių tyrimų rezultatai yra neigiami

 

3 metai po gydymo nutraukimo ir nesant simptomų. Po to priimtina tik tuomet, jei imunologinio arba molekulinio genominio tyrimo rezultatas yra neigiamas

 

6 mėnesiai po išvykimo iš endeminės zonos, nebent imunologinio arba molekulinio genominio tyrimo rezultatas yra neigiamas

 

3 metai po simptomų išnykimo; laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 4 mėnesių, jei imunologinio arba molekulinio tyrimo rezultatas yra neigiamas

Vakarų Nilo karštligė (išskyrus aprašo 18 punkte nurodytą atvejį)

28 dienos po išvykimo iš rizikos zonos, kurioje galima užsikrėsti vietos kilmės Vakarų Nilo virusu, nebent individualaus nukleino rūgšties tyrimo rezultatai yra neigiami.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1145, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15689

 

17.2. rizika gauti infekciją perpilant kraujo komponentus:

 

Kriterijus

Atidėjimo laikotarpio trukmė

– Endoskopinis tyrimas;

– kraujo patekimas ant gleivinės arba sužeidimas adata;

– kraujo komponentų transfuzija;

– žmogaus audinių ar ląstelių transplantas;

– didžioji chirurginė operacija;

– tatuiravimas arba žiedų vėrimas į kūną; 

– akupunktūra, išskyrus tuomet, kai ją atlieka kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas, naudojantis sterilias vienkartines adatas;

– asmenys, kuriems kyla pavojus dėl artimų buitinių santykių su hepatitu B, hepatitu C, ŽIV   sergančiais ir šiais virusais infekuotais asmenimis

Donorystė atidedama 6 mėnesiams arba 4 mėnesiams, jei hepatito B, hepatito C ir ŽIV nukleino rūgščių tyrimas yra neigiamas

Asmenys, dėl kurių elgsenos ar veiklos kyla pavojus užsikrėsti infekcija, kuri gali būti perduodama per kraują

Nutraukus rizikingą elgseną ar veiklą, donorystė atidedama:

– 6 mėnesiams arba 4 mėnesiams, jei hepatito B, hepatito C ir ŽIV nukleino rūgščių tyrimas yra neigiamas;

– laikotarpiui pagal atitinkamą ligą ir galimybę ją diagnozuoti

 

17.3. skiepijimas:

 

Kriterijus

Atidėjimo laikotarpio trukmė

Susilpninti virusai arba bakterijos

4 savaitės

Inaktyvuoti / sunaikinti virusai, bakterijos arba riketsijos

Donorystės atidėti nereikia, jei asmuo sveikas

 

Toksoidai

Donorystės atidėti nereikia, jei asmuo sveikas

Hepatito A ar hepatito B vakcina

1 savaitė po hepatito B vakcinos, siekiant išvengti HBsAg teigiamo rezultato dėl vakcinavimo

Pasiutligė

Donorystės atidėti nereikia, jei asmuo sveikas. Jei vakcinuotas užsikrėtęs asmuo, atidedama vieniems metams

Erkinio encefalito vakcinos

Donorystės atidėti nereikia, jei asmuo sveikas

 

17.4. kitos priežastys:

 

Kriterijus

Atidėjimo laikotarpio trukmė

Nėštumas

6 mėnesiai po gimdymo arba nėštumo nutraukimo, išskyrus išskirtines aplinkybes, vadovaujantis gydytojo sprendimu

Mažoji chirurginė operacija

1 savaitė

Dantų gydymas

Po mažosios odontologinės procedūros (danties traukimo, šaknų plombavimo) atidedama iki kitos dienos

Gydymas vaistais

Atsižvelgiant į paskirtų vaistų pobūdį, jų veikimą ir gydomą ligą

Apsvaigimas nuo alkoholinių ar kitų medžiagų

3 dienos

Buvimas kardomojo kalinimo ir (arba) laisvės atėmimo vietose

Atidedama 1 metams po išėjimo iš kardomojo kalinimo ir (arba) laisvės atėmimo vietos

 

18. Aprašo 16 punkte nurodyti kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorystės uždraudimo kriterijai dėl babesiozės,  vidaus organų leišmaniozės ir Čago ligos bei 17 punkte nurodyti kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorystės atidėjimo kriterijai dėl bruceliozės, Ku karštligės, toksoplazmozės, maliarijos, Vakarų Nilo karštligės netaikomi plazmos donorams, kai plazma skirta perdirbti į vaistinius preparatus.

19. Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorystės uždraudimas / atidėjimas ypatingomis epidemiologinėmis sąlygomis:

 

Ypatingos epidemiologinės sąlygos (pvz., ligų protrūkiai)

Donorystė uždraudžiama /  atidedama atsižvelgiant į epidemiologines sąlygas (apie tokį atidėjimą Europos Komisijai praneša kompetentinga institucija)

 

VI SKYRIUS

KRAUJO IR KRAUJO SUDĖTINIŲ DALIŲ PAĖMIMO IŠ DONORŲ TVARKA, DAVIMO DOZĖS IR DAŽNUMAS

 

20. Didžiausias leistinas paimamo kraujo ir jo sudėtinių dalių kiekis ir kraujo bei jo sudėtinių dalių davimų dažnumas:

 

 

Dviguba eritrocitų aferezė

Plazmaferezė

Trombocitaferezė ir (arba) plazmaferezė ir eritrocitaferezė

Standartinė kraujo paėmimo procedūra

Kraujo sudėtinių dalių davimo dažnumas (kartai per metus)

Vyrai: 3                          Moterys: 2

33

Netaikoma

Vyrai: 6

Moterys: 4

Surenkamų kraujo komponentų kiekis vienos procedūros metu (be antikoagulianto)

400 ml

750 ml              

16 % CKT

650 ml                            13 % CKT

450 ml ± 10%

15 % CKT

Ekstrakorporinis tūris  (%)

13

13

13

Netaikoma

 

21. Jei kraujas iš donoro imamas mažesniais kiekiais, nei nurodyta aprašo 20 punkte, kraujo ar jo sudėtinių dalių davimo dažnumą ir kiekius, prisiimdamas atsakomybę, kiekvienam donorui individualiai KDĮ vadovo nustatyta tvarka nustato gydytojas, atliekantis donorų medicininę atranką.

22. Laikotarpiai tarp donacijų:

 

 

Atlikta donacija

 

 

Kita donacija     

Trombocitaferezė ir (arba) plazmaferezė

Trombocitaferezė ir (arba) plazmaferezė ir eritrocitaferezė arba standartinė kraujo paėmimo procedūra

Dviguba eritrocitų aferezė

Trombocitaferezė ir  (arba) plazmaferezė

Po 2 sav.

(galimas laikotarpio sutrumpinimas iki 48 val., jei reikia specialiai parinkti trombocitus pagal žmogaus leukocitų antigeną ar žmogaus trombocitų antigeną)

Po 1 mėn.

Po 1 mėn.

Trombocitaferezė ir  (arba) plazmaferezė ir eritrocitaferezė arba standartinė kraujo paėmimo procedūra

Po 2 sav.

Po 2 mėn.

Po 4 mėn. vyrams,  po 6 mėn. moterims

Dviguba eritrocitų aferezė

Po 2 sav.

Po 3 mėn.

Po 4 mėn. vyrams,  po 6 mėn. moterims

 

23. Kraujo ar kraujo sudėtinių dalių paėmimo procedūrai atlikti turi būti gautas raštiškas donoro sutikimas.

24. Kraujo, kraujo sudėtinių dalių paėmimo iš donorų procedūra:

24.1. donorams, kuriems KDĮ gydytojas leido duoti kraujo ar kraujo sudėtinių dalių, po medicininės apžiūros iki venos punkcijos procedūros draudžiama rūkyti, gerti alkoholinių gėrimų, mankštintis;

24.2. prieš kraujo ar kraujo sudėtinių dalių paėmimą donorui reikia duoti atsigerti gaiviųjų gėrimų;

24.3. [lastikinė kraujo ar kraujo sudėtinių dalių surinkimo tara naudojama vadovaujantis gamintojų rekomendacijomis, jos galiojimo laikas negali būti trumpesnis už kraujo komponento galiojimo laiką;

24.4. pasiruošimas venos punkcijai:

24.4.1. donoras pasodinamas į specialią kėdę arba pusiau gulom į pritaikytą lovą. Donoro kėdė ar lova turi būti lengvai prieinamos, patogios dirbti aptarnaujančiam personalui ir funkcionalios – pritaikytos prireikus lengvai, greitai ir saugiai nuleisti galvūgalį, pakelti kojūgalį;

24.4.2. būtina griežtai laikytis venos punkcijos vietos paruošimo procedūros reikalavimų. Draudžiama atlikti venos punkciją, jei dar nenudžiūvęs naudotas antiseptinis tirpalas. Antiseptinių tirpalų ekspozicijos laikas išlaikomas pagal tirpalo gamintojo rekomendacijas, tačiau būtina laikytis minimalios 30 sekundžių trukmės ekspozicijos. Kol bus atlikta venos punkcija, paruoštą vietą draudžiama liesti pirštais, o palietus reikia pakartoti paruošimo procedūrą;

24.4.3. venos punkciją galima atlikti tik įvertinus donoro alkūnės linkio venų tinkamumą kraujo davimo ar aferezės procedūrai;

24.5. adata į veną turi būti įterpta iš pirmo karto ir pasluoksniui. Draudžiama ta pačia adata pakartotinai punktuoti veną. Po nesėkmingos venos punkcijos ją galima pakartoti tik nauja adata ir į kitą ranką;

24.6. tekant kraujui, būtina stebėti donoro būklę, kraujo tekėjimo greitį. Donoro sveikatai pavojingas 90 ir daugiau ml/min. kraujo ėmimo tempas;

24.7. siekiant paruošti kokybiškus kraujo komponentus, imant kraują reikia nuolat jį maišyti su antikoaguliantu. Jei maišoma rankomis, tai kraujo maišelis pavartomas kas 30–45 sekundės;

24.8. standartinė kraujo dozė turi būti imama ne ilgiau kaip 10 minučių. Jei ėmimas užtrunka ilgiau kaip 12 minučių, kraujas negali būti naudojamas trombocitams ruošti. Jei ėmimas užtrunka ilgiau kaip 15 minučių, iš šio kraujo paruošta šviežiai užšaldytai plazma negali būti naudojama transfuzijoms ir krešėjimo faktorių gamybai;

24.9. užpildžius kraujo maišelį iki reikiamo kiekio, reikia:

24.9.1. kraujo ėmimo vamzdelį užspausti spaustuku 20–25 cm atstumu nuo adatos;

24.9.2. adatą ištraukti, o venos punkcijos vietą uždengti sterilia sausa servetėle ir prispausti donoro pirštais. Donoras turi ranką laikyti ištiestą ir truputį pakeltą. Jei nėra kraujavimo požymių, servetėlę fiksuoti lipnia juostele (pleistru) arba tvarsčiu, o jei kraujuoja – uždėti spaudžiamąjį tvarstį;

24.9.3. vadovaujantis gamintojo instrukcija uždėti adatos apsaugą, užlydyti kraujo paėmimo vamzdelį užspaudimo vietoje, kai paliekamas vamzdelio segmentas kraujo tyrimams, ir atskirti per užlydymo siūlę;

24.9.4. kuo skubiau kraują iš vamzdelio išstumti į kraujo maišelį, kad susimaišytų su antikoaguliantu. Procedūrą kartoti du kartus. Vamzdelio galą prie kraujo maišelio užlydyti suformuojant segmentą;

24.9.5. jei segmento formuoti nenumatoma, vamzdelis užlydomas prie kraujo maišelio.

25. Bet kokie rašytinėse procedūrose nereglamentuoti kraujo tėkmės pertrūkiai atliekant aferezės procedūrą turi būti įvertinti dėl galimo paruošto kraujo komponento išėmimo iš apyvartos.

26. Už donoro sveikatos priežiūrą kraujo davimo ar aferezės procedūros metu turi būti atsakingas gydytojas, išklausęs ne trumpesnį kaip 40 akademinių valandų įvadinį mokymo kursą pagal KDĮ vadovo patvirtintą programą.

27. Surinktas kraujas ir kraujo komponentai ženklinami, laikomi ir transportuojami laikantis Kraujo ir kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1186 „Dėl Kraujo ir kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų.

28. Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorystės duomenų įrašai donorų apskaitos žurnale (forma Nr. 410/a), kraujo ruošimo apskaitos žurnale (forma Nr. 411/a) arba hemoferezės procedūrų registravimo žurnale (forma Nr. 412/a) gali būti pildomi raštu ir (arba) skaitmeninėje laikmenoje KDĮ vadovo nustatyta tvarka, užtikrinant privalomos informacijos pateikimą ir tinkamą duomenų apsaugą.

 

VII SKYRIUS

DONORŲ DUOMENŲ TIKRINIMO KRAUJO DONORŲ REGISTRE TVARKA

 

29. KDĮ donoro duomenis Kraujo donorų registre turi patikrinti prieš kiekvieną kraujo ar kraujo sudėtinių dalių paėmimo iš donoro procedūrą.

30. Donorų duomenų paieška Kraujo donorų registre vykdoma pagal donoro asmens kodą, nurodytą  donoro KDĮ pateiktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente. Jeigu donoras neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre (neturi asmens kodo), tuomet jo duomenų paieška Kraujo donorų registre vykdoma pagal vardą ir pavardę.

31. KDĮ Kraujo donorų registre patikrina donoro, pageidaujančio duoti kraujo ar kraujo sudėtinių dalių, duomenis, siekdama sužinoti:

31.1. ar donorui nepritaikytas donorystės sustabdymas;

31.2. kada ir kokia kraujo ar kraujo sudėtinių dalių paėmimo procedūra donorui buvo atlikta paskutinį kartą;

31.3. kraujo ar kraujo sudėtinių dalių paėmimo iš donoro procedūrų dažnumą per metus.

32. KDĮ gydytojas, vertindamas donoro medicininę anamnezę ir rizikos veiksnius, Kraujo donorų registre patikrina donoro, pageidaujančio duoti kraujo ar kraujo sudėtinių dalių,  duomenis, siekdamas sužinoti:

32.1. ankstesnių donoro donacijų atrankinių ir patvirtinamųjų (jei atlikti) kraujo tyrimų rezultatus;

32.2. donorystės sustabdymo donorui priežastis;

32.3. kitus jam reikalingus duomenis donoro tinkamumui kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorystei įvertinti.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-1235, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27117

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-411, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-03987

 

 

Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų

sveikatos  tikrinimo ir donorų kraujo

ir kraujo  sudėtinių dalių paėmimo

tvarkos aprašo

priedas

 

KRAUJO ir kraujo sudėtinių dalių DONORŲ APKLAUSOS ANKETA

 

 

Kiekvieną kartą prieš duodamas kraujo ar kraujo sudėtinių dalių donoras privalo užpildyti šią anketą, o kilus klausimų, kreiptis į kraujo donorystės įstaigos gydytoją.

Donoro vardas, pavardė__________________________________________________________

 

1.   Ar gerai jaučiatės?                                                                                       Taip           Ne

       

2.   Ar pastarąjį mėnesį  vartojote vaistus, buvote skiepijamas (-a),  lankėtės pas odontologą? Jei taip, patikslinkite ___________________________________________________________

3.   Ar skaitėte kraujo donorystės įstaigos mokomąją medžiagą, žinote bei suprantate, kas yra AIDS, hepatitas bei saugūs lytiniai santykiai? Jei taip, pažymėkite X.

4.   Ar per paskutinius 12 mėnesių turėjote lytinių santykių su partneriu:

- infekuotu žmogaus imunodeficito ar hepatitų virusais?                                              

- vartojusiu injekcinius narkotikus?                                                                     

- gaunančiu atlygį (ypač pinigais ar narkotikais) už lytinius santykius?

- sergančiu hemofilija (kraujo krešėjimo sutrikimu)?

Jei taip, pažymėkite X.                                                                                                

5.   Ar kada nors vartojote narkotines ar kitas nelegaliai įsigytas medžiagas (anabolinius steroidus), ypač injekcines? Jei taip, patikslinkite  __________________________________ 

6.  Ar kada nors turėjote lytinių santykių už pinigus ar narkotikus? Jei taip, patikslinkite______

 

7. Ar per pastaruosius 6 mėnesius turėjote nesaugių lytinių santykių (kaip apibrėžta kraujo

donorystės įstaigos mokomojoje medžiagoje)? Jei taip, pažymėkite X.

8. Ar per paskutinius 12 mėnesių:

- buvote tirtas (-a)  asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, operuotas (-a)?                           

- vėrėte auskarus, darėte tatuiruotę ar buvote gydomas akupunktūra?                                   

- Jums buvo perpilti kraujo komponentai?

Jei taip, pažymėkite X.                                                            

9. Klausimas moterims:

- ar esate (buvote per paskutinius 12 mėnesių) nėščia?   Jei taip, pažymėkite X.                    

10. Ar turite giminių, sergančių Kroicfeldo-Jakobo liga?   Jei taip, pažymėkite X.                     

11. Ar buvote gydytas (-a) preparatais, pagamintais iš žmogaus ar gyvūnų organų (augimo 

hormonai, nevaisingumo gydymas hormonais, skiriant gonadotropinius hormonus)? Jei taip, 

pažymėkite X.   

12. Kur gimėte (nurodykite šalį) __________________________________________________

13. Ar per paskutinius 12 mėnesių buvote įkalintas (-a) kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo

vietose? Jei taip, pažymėkite X.                                                                                                 

14. Ar 4 metų laikotarpiu gyvenote užsienyje ilgiau nei 6 mėn.? Jei taip, išvardykite šalis, kuriose gyvenote __________________________________________________  

15. Ar buvote išvykęs į užsienį per pastaruosius 6 mėn.? Jei taip, išvardykite  šalis, į kurias buvote išvykęs __________________________________________________

16. Ar kada nors sirgote (jei taip, pabraukite):                                                                        

- gelta, maliarija, tuberkulioze, kitomis infekcinėmis ligomis patikslinkite)?______________

- širdies ir kraujagyslių ligomis, padidėjusio kraujospūdžio ligomis?                            

- alergija, bronchų astma?                                                                                                       

- nervų sistemos ligomis, ar buvo traukulių, sąmonės sutrikimų?                                  

- kraujo ligomis, krešėjimo sutrikimu?                                                                                  

- lytiškai plintančiomis ligomis?

- kitomis lėtinėmis ligomis, dėl kurių esate / buvote stebimas (-a) gydytojo? Jei taip, 

patikslinkite     __________________________________________________________

- COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)? Jei taip, nurodykite patvirtinimo datą.             

17. Ar dirbate rizikingą darbą / užsiimate rizikinga veikla (kaip apibrėžta kraujo donorystės įstaigos mokomojoje medžiagoje)?                                                                                        

18.  Ar kada nors buvote atsisakę duoti kraujo ar jo sudėtinių dalių? Jei taip, nurodykite  

priežastį __________________________________________                                            

19.  Ar kada nors buvo atsisakyta iš Jūsų imti kraują ar jo sudėtines dalis? Jei taip,   

nurodykite priežastį  __________________________________________                          

20. Ar sutinkate duoti (pažymėkite X):

- kraujo?

- kraujo sudėtinių dalių (trombocitų / plazmos / eritrocitų) aferezės būdu?                            

 

 

Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau pateiktą mokomąją medžiagą, turėjau galimybę užduoti klausimų, gavau tinkamus atsakymus į visus užduotus klausimus ir pagal pateiktą informaciją sutinku tęsti kraujo ar jo sudėtinių dalių davimo procedūrą. Užtikrinu, kad visa mano pateikta informacija, mano turimais duomenimis, yra teisinga.

 

 

Donoras (-ė)                                                                                                      __________________

Parašas, data

 

 

Kraujo donorystės įstaigos gydytojas                                                              __________________

Parašas, data

Priedo pakeitimai:

Nr. V-411, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-03987

Nr. V-1068, 2020-05-05, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09599

Nr. V-2961, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27556

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-684, 2009-08-24, Žin., 2009, Nr. 104-4362 (2009-08-31), i. k. 1092250ISAK000V-684

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 "Dėl kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1082, 2009-12-29, Žin., 2009, Nr. 159-7220 (2009-12-31), i. k. 1092250ISAK00V-1082

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 "Dėl Kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-299, 2010-04-19, Žin., 2010, Nr. 47-2263 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-299

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 "Dėl Kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-411, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-03987

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 ,,Dėl Kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1145, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-16, i. k. 2015-15689

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1235, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27117

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1068, 2020-05-05, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09599

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 ,,Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2961, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27556

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo