Suvestinė redakcija nuo 2015-09-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 116-4436, i. k. 1085190ISAK0003R-72

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIZAINO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3R-72

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3R-34, 2013-05-31, Žin., 2013, Nr. 58-2937 (2013-06-04); Žin., 201388-(2013-08-14), i. k. 1135190ISAK0003R-34

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 2, 3, 10, 16, 21, 31, 35, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo trečiuoju1 skirsniu įstatymo (Žin., 2008, Nr. 81-3171) 11 straipsniu,

1. Tvirtinu:

1.1. Dizaino registravimo taisykles (pridedama);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-34, 2013-05-31, Žin., 2013, Nr. 58-2937 (2013-06-04); Žin., 201388-(2013-08-14), i. k. 1135190ISAK0003R-34

 

1.2. Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarkos aprašą DR/05/2008 (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3R-108 (Žin., 2004, Nr. 179-6657) 1 punktą;

2.2. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2003 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 3R-77 (Žin., 2003, Nr. 77-3563) 1 punktą.

3. Pakeičiu Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisykles AP/01/2005, patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3R-132 (Žin., 2005, Nr. 151-5587):

3.1. įrašau 11 ir 36 punktuose vietoj žodžių „Paraiškų priėmimo ir raštvedybos“ žodžius „Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo“;

3.2. išdėstau 27.4 punktą taip:

„27.4. nesutinka su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu neregistruoti dizaino ar sprendimu atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje;“;

3.3. papildau 33 punktą nauja antra pastraipa:

„Protestas dėl tarptautinės dizaino registracijos į Apeliacinį skyrių gali būti paduotas per 3 mėnesius nuo tarptautinės dizaino registracijos, kurioje nurodoma Lietuvos Respublika, paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje dienos.“;

3.4. įrašau 39.3, 39.3.1, 39.3.2, 47, 61, 63 ir 77 punktuose vietoj žodžių „tarptautinė ženklo registracija“ žodžius „tarptautinė dizaino ar ženklo registracija“ (atitinkamu linksniu);

3.5. išdėstau 41.3.3 punktą taip:

„41.3.3. topografijos, dizaino, prekių ženklo registracijos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje data ir biuletenio numeris, tarptautinės dizaino registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje data ir biuletenio numeris arba tarptautinės ženklo registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje data ir biuletenio numeris;“;

3.6. įrašau 46 punkte vietoj skaičiaus „34“ skaičių „35“;

3.7. išdėstau 48 punktą taip:

„48. Suinteresuotas asmuo prie protesto dėl tarptautinės dizaino ar ženklo registracijos turi pateikti šios registracijos vertimą į lietuvių kalbą. Jei protestas grindžiamas ankstesniu tarptautiniu ar Bendrijos prekių ženklu, ankstesniu tarptautiniu ar Bendrijos dizainu, suinteresuotas asmuo turi pateikti minėtų paraiškų ar registracijų vertimą į lietuvių kalbą. Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti 2 egzemplioriais per vieną mėnesį nuo protesto padavimo datos.“;

3.8. įrašau 57 punkte vietoj skaičių „14“ skaičius „20“;

3.9. išdėstau 64 punktą taip:

„64. Apeliacinis skyrius informuoja Išradimų ar Prekių ženklų ir dizaino skyrių apie gautą protestą rašytiniu pranešimu, kuriame nurodoma protesto gavimo data, protestuojamo registracijos numeris bei paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje, Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje ar Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje data. Prie pranešimo pridedamas 1 protesto egzempliorius.“;

3.10. išdėstau 65 punkto antrąją pastraipą taip:

„Prekių ženklų ir dizaino skyrius, gavęs 64 punkte nurodytą Apeliacinio skyriaus pranešimą apie gautą protestą dėl tarptautinės ženklo registracijos, parengia Tarptautiniam biurui pranešimą apie atsisakymą suteikti apsaugą, o gavęs pranešimą apie gautą protestą dėl tarptautinės dizaino registracijos – apie atsisakymą pripažinti galiojimą Lietuvos Respublikoje.“;

3.11. išdėstau 68 punkto antrąją pastraipą taip:

„Užprotestuotos tarptautinės dizaino ar ženklo registracijos savininko paskirtas atstovas per 5 mėnesius nuo pranešime Tarptautiniam biurui apie atsisakymą suteikti apsaugą ar apie atsisakymą pripažinti galiojimą Lietuvos Respublikoje nurodytos datos privalo pateikti motyvuotą atsakymą į protestą.“;

3.12. papildau 71 punktą 71.3 ir 71.4 papunkčiais:

„71.3. negalima nagrinėti protesto, grindžiamo ankstesniu Bendrijos dizainu ar Bendrijos ženklu, kurie nustatyta tvarka yra užginčyti, kol nebus pasibaigusi ginčo procedūra;

71.4. negalima nagrinėti protesto dėl tarptautinės ženklo registracijos, jeigu ji yra priklausoma nuo pagrindinės paraiškos, kuri nustatyta tvarka yra užginčyta, kol bus priimtas galutinis sprendimas dėl šios paraiškos.“;

3.13. išdėstau 74.2 punktą taip:

„74.2. kai protestuojamos topografijos, dizaino ar prekių ženklo savininkas pateikia prašymą panaikinti užginčytos topografijos registraciją, išregistruoti dizainą ar prekių ženklą, nėra suteikiama teisinė apsauga protestuojamai tarptautinei ženklo registracijai ar atsisakoma pripažinti protestuojamos tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje;“;

3.14. įrašau 101.6.2 punkte po žodžių „galiojimo terminą“ žodžius „arba apeliaciją atmesti“ ir šį punktą išdėstau taip:

„101.6.2. apeliaciją dėl papildomos apsaugos liudijimo – apeliaciją patenkinti ir priimti sprendimą išduoti papildomos apsaugos liudijimą ar nustatyti kitą papildomos apsaugos liudijimo galiojimo terminą arba apeliaciją atmesti;“;

3.15. išdėstau 101.6.4 punktą taip:

„101.6.4. apeliaciją dėl dizaino – apeliaciją patenkinti ir priimti sprendimą įregistruoti visų arba dalies dizaino pavyzdžių dizainą arba pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje visų arba dalies dizaino pavyzdžių atžvilgiu, arba apeliaciją atmesti ir palikti galioti sprendimą neregistruoti dizaino ar atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje;“;

3.16. išdėstau 101.6.7 punktą taip:

„101.6.7. protestą dėl dizaino – patenkinti protestą ir pripažinti negaliojančia visų ar dalies dizaino pavyzdžių dizaino registraciją arba atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje visų ar dalies dizaino pavyzdžių atžvilgiu, arba atmesti protestą ir dizaino registraciją palikti galioti ar pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje;“.

4. Nustatau:

4.1. kad Bendrųjų taisyklių pagal Hagos susitarimo 1934 m. Aktą, 1960 m. Aktą ir 1999 m. Aktą (toliau – Bendrosios taisyklės) 6(3)(ii) taisyklę siunčiamų Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą (toliau – VPB) pranešimų kalba yra anglų kalba;

4.2. kad 2004 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-108 patvirtintose Dizaino registravimo taisyklėse DR/03/2004 nurodytos dokumentų formos gali būti naudojamos iki 2008 m. gruodžio 31 d.

5. Pavedu:

5.1. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui priimti tarptautines dizaino paraiškas ir jas persiųsti Tarptautiniam biurui, išduoti jų standartinius blankus.

5.2. Prekių ženklų ir dizaino skyriui:

5.2.1. vykdyti įsipareigojimus dėl tarptautinių dizaino registracijų, kuriose nurodyta Lietuvos Respublika, dizaino ekspertizės;

5.2.2. užtikrinti, kad apie atsisakymą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje Tarptautiniam biurui būtų pranešta per 12 mėnesių, atsižvelgiant į Ženevos akto 12 straipsnį ir Bendrųjų taisyklių 18(c)(ii) taisyklę;

5.2.3. informuoti Tarptautinį biurą apie Apeliacinio skyriaus teikiamus pranešimus apie reikšmingus faktus ir sprendimus, nurodytus Ženevos akte;

5.2.4. nuo 2008 m. spalio 27 d. vadovaujantis šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintu aprašu skelbti Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenis Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

5.3. Apeliaciniam skyriui nedelsiant informuoti Prekių ženklų ir dizaino skyrių apie:

5.3.1. gautus prašymus (apeliacijas), susijusius su tarptautinėmis dizaino registracijomis, ir dėl jų Apeliaciniame skyriuje priimtus sprendimus;

5.3.2. gautus protestus bei priimtus sprendimus, susijusius su tarptautinėmis dizaino registracijomis.

5.4. Teisės ir tarptautinių reikalų skyriui šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“ ir VPB interneto tinklalapyje.

 

 

 

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                           LINA MICKIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DIZAINO REGISTRAvimo TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I SKIRSNIS. TAISYKLIŲ PASKIRTIS

 

1. Dizainas registruojamas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure (toliau – VPB), vadovaujantis Lietuvos Respublikos dizaino įstatymu (Žin., 2002, Nr. 112-4980) (toliau – Įstatymas).

2. Dizaino registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paraiškos įregistruoti dizainą padavimo, paraiškos ir dizaino ekspertizės, dizaino įregistravimo, paraiškos atšaukimo, paraiškos išskyrimo, Įstatyme numatytų terminų pratęsimo ar atnaujinimo, dizaino registracijos užprotestavimo, dizaino registracijos liudijimo išdavimo, pakeitimų įrašymo į paraišką ir Lietuvos Respublikos dizaino registrą (toliau – Dizaino registras), susipažinimo su paraiškos dokumentais, dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimo, dizaino išregistravimo, teisės į dizainą perdavimo, licencijos suteikimo, teisės į dizainą įkeitimo ar arešto tvarką; įgyvendinant 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL 2004 m. specialusis leidimas 13 skyrius, 27 tomas, p. 142) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 6/2002) nustato Bendrijos dizaino paraiškos padavimo per VPB tvarką; įgyvendinant Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą, priimtą Ženevoje 1999 m. liepos 2 d. (toliau – Ženevos aktas), nustato tarptautinės paraiškos padavimo per VPB, tarptautinės dizaino registracijos dizaino ekspertizės, tarptautinės dizaino registracijos paskelbimo, užprotestavimo ir galiojimo nutraukimo, licencijos naudoti tarptautinės registracijos dizainą suteikimo ir tarptautinės dizaino registracijos galiojimo Lietuvos Respublikoje termino pratęsimo tvarką.

3. Siekiant įgyvendinti Įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 6/2002, 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (toliau – Paryžiaus konvencija), Ženevos akto nuostatas, šiose Taisyklėse nustatytais atvejais VPB vardu sprendimus dėl dizaino registravimo priima VPB ekspertas (toliau – ekspertas) arba kitas VPB direktoriaus įgaliotas darbuotojas.

4. Tarptautiniai kodai dizaino duomenims identifikuoti, patvirtinti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartu ST.80 (toliau – INID kodai) ir valstybių, teritorijų ir tarptautinių organizacijų žymėjimo kodai pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą ST.3 (toliau – tarptautiniai valstybių kodai) yra skelbiami VPB oficialiame biuletenyje ir VPB interneto svetainėje http://www.vpb.gov.lt.

5. Tarptautinių paraiškų padavimo tvarką ir Lietuvos Respublikoje išplėstų tarptautinių registracijų apsaugą reglamentuoja šie Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau – PINO) dokumentai:

5.1. Ženevos aktas;

5.2. Bendrosios taisyklės pagal Hagos susitarimo 1999 m., 1960 m. ir 1934 m. aktus, įsigaliojusios 2008 m. sausio 1 d. (toliau – Hagos susitarimo taisyklės), skelbiamos PINO interneto svetainėje, lietuvių kalba – ir VPB interneto svetainėje;

5.3. PINO Tarptautinio biuro Tarptautinių dizainų biuletenis „International Designs Bulletin“, skelbiamas PINO interneto svetainėje http://www.wipo.int/hague/en/bulletin (toliau – Tarptautinių dizainų biuletenis);

5.4. Administraciniai nurodymai Hagos susitarimo taikymui (Administrative Instructions for the Application of the Hague Agreement), įsigalioję 2008 m. sausio 1 d., skelbiami PINO interneto svetainėje (toliau – Administraciniai nurodymai);

5.5. Tarptautinių pramoninio dizaino registracijų pagal Hagos susitarimą vadovas (Guide to the International Registration of Industrial Designs under the Hague Agreement), skelbiamas PINO interneto svetainėje (toliau – Tarptautinės dizaino registracijos vadovas);

5.6. Oficialios tarptautinės registracijos paraiškos formos DM/1 aiškinamosios pastabos, skelbiamos PINO interneto svetainėje (toliau – Paraiškos aiškinamosios pastabos).

6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VPB PATEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS

 

7. Dokumentai, įskaitant ir Taisyklėse nurodytus prašymus, pateikiami lietuvių kalba. Pateikus dokumentus ne lietuvių kalba, pareiškėjas, dizaino savininkas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo dokumentų pateikimo datos privalo pristatyti jų vertimą į lietuvių kalbą.

8. Pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti pareiškėjo, dizaino savininko, prašymą pateikiančio asmens arba jo atstovo, nurodant pasirašančio asmens vardą, pavardę ir, jeigu reikia, pareigas. Parašas gali būti originalus arba faksimilė, už kurios naudojimą atsako pats pasirašantis asmuo.

Dokumentai tvirtinami antspaudu, jeigu juridinis asmuo jį privalo turėti.

Jeigu dokumentai teikiami elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, parašui taikomi tuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

9. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti pasirašyti valstybės, kurioje išduotas dokumentas, nustatyta tvarka. Pateikiamų dokumentų legalizuoti nereikia.

10. VPB pateikiami dokumentai turi būti spausdinti. Dokumentų lapai negali būti suglamžyti ar suplėšyti, juose neturi būti perlenkimų, taisymų, užrašų ar intarpų, trynimų.

Dokumentams turi būti naudojamas baltas A4 (29,7 x 21 cm) formato popierius, ir jie pateikiami tokie, kad būtų galima padaryti bet kokį jų kopijų kiekį tiesioginės reprodukcijos būdu.

11. Paraiškos dokumentai turi būti susegti į atskirus paraiškos egzempliorius taip, kad juos būtų galima lengvai vartyti, atskirti ir vėl susegti. Dokumentai, kurie pateikiami vienu egzemplioriumi, prisegami prie pirmojo paraiškos ar prašymo egzemplioriaus.

12. VPB prašymai, dokumentai teikiami Taisyklėse nustatyta forma, jeigu ji nenustatyta – laisva forma. Laisvos formos prašyme turi būti šie duomenys:

12.1. prašymą pateikiančio asmens:

12.1.1. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, el. paštas), jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo;

12.1.2. pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, el. paštas), jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo;

12.2. VPB rašto, į kurį atsakoma, data ir numeris, jeigu yra žinomas;

12.3. prašymo pateikimo data;

12.4. paraiškos padavimo data ir numeris arba dizaino registracijos numeris, jei jis yra žinomas, dėl kurių kreipiamasi į VPB. Jeigu prašymas susijęs su keliomis paraiškomis ar registracijomis, nurodomi visų paraiškų ar registracijų numeriai;

12.5. pareiškėjo ar dizaino savininko vardas, pavardė, pavadinimas;

12.6. prašymo turinys;

12.7. duomenys apie mokesčio sumokėjimą (mokesčio sumokėjimo data, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė arba pavadinimas), jeigu reikia;

12.8. kiti duomenys, jeigu reikia;

12.9. išvardyti pridedami dokumentai, jeigu reikia;

12.10. parašas.

13. VPB dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu arba elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu pateikiamų dokumentų sąrašą, formas ir jų pateikimo tvarką nustato VPB direktorius.

14. VPB su prašymą, dokumentus pateikusiu asmeniu susirašinėja tokiu būdu, kokiu yra gautas dokumentas – paštu, elektroniniu būdu arba įteikiant dokumentą tiesiogiai, jeigu to pageidauja prašymą, dokumentus pateikęs asmuo.

15. Visi VPB pranešimai ir sprendimai, kurių išsiuntimas numatytas šiose Taisyklėse, išsiunčiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų priėmimo dienos.

III SKIRSNIS. ĮGALIOJIMAS

 

16. Kai VPB pareiškėjui ar dizaino savininkui atstovauja šio asmens paskirtas atstovas, toks paskyrimas turi būti patvirtintas įgaliojimu.

17. Įgaliojimas sudaromas paprasta rašytine forma.

Pateikdamas paraišką arba atlikdamas kitus veiksmus, įgaliotas asmuo turi VPB pateikti įgaliojimo originalą arba jo kopiją, patvirtintą įgaliotojo ar įgaliotinio parašu, ir tiek kopijų, su kiek paraiškų ar registracijų yra susijęs prašymas.

Gavęs įgaliojimo kopiją, VPB turi teisę raštu pareikalauti pateikti jo originalą, jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl dokumento tikrumo.

Jeigu fizinis asmuo įgaliojimą sudarė informacinių technologijų priemonėmis ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre, apie įgaliojimą turi būti pateikiami jo duomenys – įgaliotinio asmens kodas ir įgaliojimo identifikavimo kodas. Šie duomenys pateikiami prašyme prie kitų atstovo duomenų. Šių duomenų pateikimas prilyginamas įgaliojimo originalo arba jo kopijos, patvirtintos įgaliotojo ar įgaliotinio parašu, pateikimui.

Įgaliojimas, patvirtinantis atstovui suteiktus įgaliojimus, gali būti išduotas vienai ar kelioms jame nurodytoms paraiškoms ir (ar) registracijoms, taip pat gali būti išduotas bendras įgaliojimas visoms esamoms ir būsimoms to paties asmens paraiškoms ir (ar) registracijoms.

Esant keliems pareiškėjams (dizaino savininkams) įgaliojimą atstovui gali išduoti kiekvienas pareiškėjas arba gali būti vienas kelių pareiškėjų išduotas įgaliojimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3R-59, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-10, i. k. 2015-13699

 

18. Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų išduoti įgaliojimai ar kiti atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų išduoto įgaliojimo formai taikoma valstybės, kurioje jis išduotas, teisė. Įgaliojimo galiojimo terminas, jeigu nenurodytas įgaliojime, taip pat atstovo teisės ir pareigos, atstovo ir atstovaujamojo tarpusavio atsakomybė bei jų atsakomybė tretiesiems asmenims yra nustatoma pagal valstybės, kurioje atstovas veikia, teisę.

19. Įgaliojime turi būti šie duomenys apie pareiškėją ir paraiškas ar dizaino savininką ir dizaino registracijas:

19.1. įgaliotojo vardas, pavardė arba oficialus pavadinimas, fizinio asmens kodas arba juridinio asmens registracijos kodas, jeigu asmuo jį turi;

19.2. įgaliotojo adresas;

19.3. paraiškos numeris ar kitokie paraiškos identifikavimo duomenys, ar dizaino registracijos numeris (jeigu žinoma).

20. Įgaliojimas atstovauti VPB suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus veiksmus, išskyrus išimtis, aiškiai nurodytas įgaliojime. Jeigu įgaliojimu suteikiama teisė atšaukti paraišką arba atsisakyti dizaino registracijos, tai turi būti tiksliai apibrėžta.

Atstovas gali perįgalioti kitą asmenį tik tuo atveju, jeigu tokią teisę jam suteikia įgaliotojo išduotas įgaliojimas. Perįgaliojimo turinį ir formą apibrėžia pagrindinio įgaliojimo turinys ir forma.

21. Įgaliojimas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodyta jo sudarymo vieta ir data. Įgaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja. Jei įgaliojime nenurodyta jo sudarymo vieta, laikoma, kad jis sudarytas Lietuvos Respublikoje ir jo galiojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

22. Įgaliojime nurodomas galiojimo terminas. Įgaliojimo galiojimo terminą reglamentuoja Civilinis kodeksas. Jeigu terminas nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienus metus nuo jo sudarymo dienos.

Įgaliojimui pasibaigus Civilinio kodekso 2.147 straipsnyje numatytais pagrindais, atstovas, registruojant dizainą ir VPB atliekant visus kitus su dizaino registracija susijusius veiksmus, netenka teisės atstovauti pareiškėjui ar dizaino savininkui.

Įgaliotojas privalo pranešti VPB apie įgaliojimo panaikinimą, jeigu įgaliojimas išduotas palaikyti santykius su VPB.

23. VPB oficialiai susirašinėja su tuo atstovu ir tokiu adresu, kuris yra nurodytas paraiškoje ar Dizaino registre.

Jeigu į VPB kreipiasi atstovas, kuris turi įgaliojimus atstovauti pareiškėjui ar dizaino savininkui, tačiau jo duomenys nėra įrašyti į paraišką ar Dizaino registrą, VPB atlieka jo prašomą atlikti veiksmą ir dėl konkretaus veiksmo atlikimo susirašinėja su šiuo atstovu, neinformuodamas apie tai atstovo, kuris yra įrašytas paraiškoje arba Dizaino registre.

iv SKIRSNIS. MOKESČIAI

 

24. Už paraiškos įregistruoti dizainą padavimą, dizaino įregistravimą ir kitus VPB atliekamus veiksmus mokami mokesčiai Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo (Žin., 2001, Nr. 52-1811) ir Taisyklių nustatytais atvejais ir tvarka.

25. Mokesčiai sumokami į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą per kredito ar kitą mokėjimus priimančią įstaigą grynaisiais pinigais arba lėšas pervedant. Mokesčiai mokami pagal mokėjimo dieną galiojančius dydžius.

26. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami VPB prašyme ar dokumente nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas). Nurodant mokesčių sumokėjimą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodyta mokesčio sumokėjimo data, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas).

27. Mokestį už paraiškos padavimą ir su tuo susijusius mokesčius už kiekvieną po dešimtojo paraiškoje nurodytą dizaino pavyzdį, jeigu reikia, pareiškėjas privalo sumokėti ir tai patvirtinančius duomenis pateikti VPB paraiškos padavimo dieną arba per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo VPB datos. Jeigu pareiškėjas sumoka mokestį paduodamas paraišką, mokesčiui skirtame prašymo langelyje jis turi nurodyti mokesčio sumokėjimo duomenis.

Mokesčio sumokėjimo faktui nustatyti VPB naudojasi Mokesčių inspekcijos duomenų baze ir nustato mokesčių sumokėjimą pagal pateiktus tai patvirtinančius duomenis.

28. Mokėjimo pavedime privalo būti nurodytas įmokos kodas, konkretus veiksmas, už kurį yra mokamas mokestis, taip pat paraiškos numeris arba dizaino registracijos numeris, jeigu yra žinomas. Jeigu vienu pavedimu sumokami mokesčiai už kelis veiksmus, jie visi turi būti išvardyti pavedime ir bendra pavedimo mokestinė suma turi atitikti atskirų mokesčių dydžių sumą.

Jeigu iš pavedimo turinio ir kitų aplinkybių (nėra pateiktas prašymas ar kiti dokumentai) VPB negali nustatyti, už kokius veiksmus yra sumokėtas mokestis, arba jeigu yra sumokėti per maži mokesčiai, nepripažįstama, kad mokestis sumokėtas tinkamai. VPB gali prašyti ištaisyti trūkumus, jeigu jie susiję su mokesčių paskirties ar dydžio paskirstymu, jeigu pavedime mokėta už kelis veiksmus, šių Taisyklių nustatyta tvarka.

29. Kai asmuo sumoka per didelį mokestį, taip pat kai VPB atsisako priimti paraišką ir ją grąžina pareiškėjui arba jo atstovui, arba jeigu asmuo nesikreipia dėl dizaino registravimo ar su tuo susijusių dokumentų išdavimo, taip pat dėl dizaino galiojimo termino pratęsimo, mokestį sumokėjęs asmuo jį gali atsiimti padavęs pareiškimą įstaigai, į kurios sąskaitą buvo sumokėtas mokestis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka.

II SKYRIUS. paraiškos padavimas

 

V SKIRSNIS. ASMENYS, TURINTYS TEISĘ PADUOTI PARAIŠKĄ

 

30. Pagal Įstatymo 12 ir 16 straipsnius paduoti VPB paraišką turi teisę:

30.1. fizinis ar juridinis asmuo, norintis savo vardu įregistruoti dizainą ir įgyti dizaino savininko teises Lietuvos Respublikoje (dizaineris, dizainerio teisės registruoti dizainą perėmėjas ar šios teisės paveldėtojas, darbdavys ar užsakovas, jeigu dizainas yra tarnybinis), išskyrus Taisyklių 30.4 punkte numatytą atvejį;

30.2. keletas fizinių ar keletas juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu, kurie, įregistravus dizainą, pripažįstami dizaino bendraturčiais;

30.3. atstovas, įskaitant Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį, kuris turi įgaliojimus atstovauti asmenims VPB;

30.4. tik Lietuvos Respublikos patentinis patikėtinis, atstovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytiems užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims – užsienio valstybių fiziniams asmenims, nuolat negyvenantiems Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje savo buveinės, filialo arba atstovybės.

31. Jei yra keli pareiškėjai ir nors vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės fizinis ar juridinis asmuo, paraišką galima paduoti ir ne per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

VI SKIRSNIS. PARAIŠKOS DOKUMENTAI

 

32. Paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti daugiau negu vieną, bet ne daugiau kaip šimtą to paties gaminio dizaino pavyzdžių.

Gaminys, išskyrus ornamentiką, kurio dizaino pavyzdžius prašoma įregistruoti paraiškoje, turi priklausyti vienai Lokarno klasifikacijos klasei, išskyrus daugiafunkcius gaminius, kurie pagal savo funkcijas gali priklausyti kelioms Lokarno klasifikacijos klasėms.

33. Paraišką dizainui įregistruoti sudaro:

33.1. prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo;

33.2. dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai (dizaino vaizdas);

33.3. dizaino aprašymas;

33.4. pareiškėjo įgaliojimas atstovui (jeigu paraišką paduoda įgaliotas asmuo);

33.5. pareiškimas dėl dizainerio autorystės;

33.6. dokumentas, patvirtinantis dizainerio teisių perdavimą (jeigu reikia);

33.7. prioritetą patvirtinantis dokumentas pagal Įstatymo 11 straipsnio 3 dalį (jeigu reikia);

33.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas naudoti dizaine Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojančius žymenis, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus (Įstatymo 9 straipsnio 3 punktas) (jeigu reikia);

33.9. kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų pagal Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnį duotas sutikimas naudoti dizaine tų valstybių herbus, vėliavas, oficialius ar tradicinius valstybių pavadinimus, valstybių emblemas, garantinius ar prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus, tarptautinių organizacijų oficialius ar tradicinius pavadinimus, herbus, vėliavas (Įstatymo 9 straipsnio 4 punktas) (jeigu reikia);

33.10. juridinio asmens ar prekių ženklo savininko sutikimas naudoti dizaine juridinio asmens pavadinimą ar prekių ženklą (Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punktas) (jeigu reikia);

33.11. autoriaus ar jo teisių perėmėjo sutikimas naudoti dizaine autorių teisių saugomą kūrinį (Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktas) (jeigu reikia);

33.12. prašymas dėl ankstesnio dizaino paskelbimo (jeigu reikia);

33.13. prašymas atidėti dizaino paskelbimą (jeigu reikia).

34. Prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą popierine forma pateikiamas 2 egzemplioriais, kiti paraiškos dokumentai pateikiami 1 egzemplioriumi.

Taisyklių 33.12 ir 33.13 punktuose nustatyti prašymai atskirai pateikiami tik tokiu atveju, jeigu nepažymimas atitinkamas langelis paraiškos formoje.

VII SKIRSNIS. PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI DIZAINĄ IR IŠDUOTI DIZAINO REGISTRACIJOS LIUDIJIMĄ

 

35. Prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą (toliau – prašymas) pateikiamas VPB nustatytos formos blanke (DP-1 forma), kuris išduodamas VPB nemokamai ir yra viešai prieinamas VPB interneto svetainėje. Kai kurie prašymo blanko langeliai pažymėti tarptautiniais kodais, skirtais identifikuoti dizaino duomenis (INID kodai).

36. Prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą INID kodais pažymėtuose langeliuose turi būti nurodyta:

36.1. 71 – pareiškėjo tapatybės nustatymo duomenys: pareiškėjo pavadinimas ir juridinio asmens registracijos kodas (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo); vardas, pavardė ir asmens kodas (jei pareiškėjas yra fizinis asmuo); adresas, valstybės kodas, telefonas, faksas, elektroninis paštas;

36.2. 72 – dizainerio tapatybės nustatymo duomenys: dizainerio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, valstybės kodas;

36.3. 74 – pareiškėjo atstovo tapatybės nustatymo duomenys: atstovo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas), adresas, valstybės kodas, telefonas, faksas, elektroninis paštas;

36.4. 75 – susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas, kurį privalo nurodyti pareiškėjas ar jo atstovas, jeigu jo adresas (buveinė) yra ne Lietuvos Respublikoje. Susirašinėjimo adresą gali nurodyti ir bet kuris pareiškėjas ar jo atstovas, norintis šiuo adresu gauti korespondenciją;

36.5. 54 – gaminio pavadinimas;

36.6. 55 – dizaino vaizdas (dizaino pavyzdžiai ir jų aprašymas pateikiami pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus);

36.7. 28 – dizaino pavyzdžių skaičius;

36.8. 51 – Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis pagal Taisyklių IX skirsnį;

36.9. 31, 32, 33 – pirmosios paraiškos numeris, data ir valstybės kodas, jei pareiškėjas prašo suteikti pirmosios paraiškos prioriteto datą pagal Taisyklių XI skirsnį;

36.10. 23 – parodos data ir vieta, jei pareiškėjas prašo suteikti tarptautinės parodos prioriteto datą pagal Taisyklių XI skirsnį;

36.11. mokesčio sumokėjimo duomenims skirtame langelyje – duomenys, patvirtinantys mokesčio sumokėjimą pagal Taisyklių IV skirsnį;

36.12. pridedami dokumentai ir jų lapų skaičius.

Prašyme pareiškėjas arba jo atstovas gali nurodyti savo žymą, kuri rašoma prašymo blanko langelyje „Pareiškėjo žyma“.

37. Prašymo blanko 71 ir 74 INID kodu pažymėtuose langeliuose nurodomi oficialūs juridinių asmenų pavadinimai, rašomi lotyniškais rašmenimis. Fizinio asmens vardas rašomas prieš pavardę. Rekomenduojama pavardę rašyti didžiosiomis raidėmis. Vardas ir pavardė taip pat rašomi lotyniškais rašmenimis.

Rekomenduojama Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų adresus 71, 74 ir 75 INID kodais pažymėtuose langeliuose rašyti su pašto indeksu, taip pat nurodyti telefono numerį su Lietuvos miestų ir rajonų telefono ryšio kodais.

Valstybės kodas prašymo blanko 71, 74, 23, 31, 32, 33 INID kodu pažymėtuose langeliuose nurodomas tarptautiniais valstybių žymėjimo kodais.

38. Jei yra keli pareiškėjai ir jeigu prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą 74 INID kodu pažymėtame langelyje nenurodytas jų atstovas, laikoma, kad pareiškėjams atstovauja pirmasis prašyme įrašytas pareiškėjas.

Jei yra keli pareiškėjai, bet nėra jų atitinkamą susitarimą patvirtinančio dokumento, prašymo blanko 71 INID kodu pažymėtame langelyje pirmasis nurodomas tas pareiškėjas, kuriam turi būti išduotas dizaino registracijos liudijimas.

39. Jei duomenys kuriame nors prašymo blanko langelyje netelpa, jame nurodoma „tęsinį žr. priede“ ir netilpę duomenys išvardijami papildomame lape, kuriame duomenys pateikiami užrašant atitinkamo langelio INID kodą ir šalia pažymint – „tęsinys“. Priedas turi būti pasirašytas prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą pasirašiusiojo asmens, nurodant vardą ir pavardę, ir pridėtas prie kiekvieno prašymo egzemplioriaus.

Kiti prašymo priedai žymimi arabiškais skaitmenimis ir pareiškėjo ar jo atstovo prašymui suteikta žyma, jų skaičius nurodomas prašymo blanke prie prašymo pridedamų dokumentų sąraše.

40. VPB susirašinėja su pareiškėju adresu Lietuvos Respublikoje, kuris nurodytas pareiškėjo 71 INID kodu pažymėtame langelyje, arba, jeigu paskirtas atstovas, – su atstovu adresu, nurodytu 74 INID kodu pažymėtame langelyje.

Jeigu pareiškėjo ar atstovo adresas atitinkamai 71 ar 74 INID kodu pažymėtame langelyje yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje arba jeigu pareiškėjas ar jo atstovas nurodė susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresą, su pareiškėju ar jo atstovu susirašinėjama adresu, nurodytu 75 INID kodu pažymėtame langelyje.

VIII SKIRSNIS. PAREIKŠTO REGISTRUOTI DIZAINO VAIZDAS IR JO APRAŠYMAS

 

41. Dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai yra pagrindinis dokumentas, kuriame yra informacija apie registruojamą dizainą, nustatanti teisinės apsaugos apimtį.

Prašymo blanko 55 kodu pažymėtame langelyje atspausdinamas arba įklijuojamas dizaino vaizdas (fotografija, poligrafinis spaudas ir pan.), atliktas ant geros kokybės popieriaus.

Vaizdas turi būti tokios kokybės, kad būtų galima aiškiai išskirti visas dizaino, kuriam prašoma apsaugos, detales ir kad kiekvieną vaizdą būtų galima sumažinti arba padidinti.

Dizainas turi būti neutraliame, lygiai apšviestame fone, be papildomų elementų, kuriems nėra prašoma apsaugos. Erdvinis dizainas turi būti pateikiamas iš priekio, pasuktas 45o kampu, jeigu reikia, ir iš kitų pusių. Visos dizaino detalės, esančios apšviestose ir neapšviestose gaminio vietose, turi būti gerai matomos.

Pateikiant sudėtinio gaminio dizainą, sudarytą iš kelių sudedamųjų dalių, visos jo dalys turi būti gerai matomos. Dizainui, kuris gali būti atidaromas, sudedamas arba kitaip transformuojamas, pridedama gaminio išskleisto vaizdo kopija.

Pateikiant dizainą gaminių, kurie įprastai parduodami kaip vienas vienetas, komplektą, gaminiai turi būti vieno stiliaus ir formos. Bent vienas dizaino vaizdas turi apimti visą komplektą (pvz., šachmatų lenta su figūrėlėmis, baldų komplektas).

Paraiškoje pateikiant daugiau nei vieną dizaino pavyzdį, kiekvienam dizaino pavyzdžiui pateikiamas fotografijų arba grafinių vaizdų komplektas pagal Taisyklių 42 punktą.

Pateikiamas juodai baltas arba spalvotas grafinis arba fotografinis dizaino vaizdas. Jei dizainas sudarytas iš spalvų derinių, pateikiamos spalvoto vaizdo kopijos. Ši nuostata taikoma visiems dizaino pavyzdžiams.

Pareiškėjas ar jo atstovas sunumeruoja dizaino pavyzdžius ir vaizdus nuosekliai, naudodamas arabiškus skaitmenis. Numerį sudaro tašku atskiriami skaitmenys, kurių pirmasis žymi dizaino pavyzdžio numerį, o antrasis – dizaino pavyzdžio vaizdo numerį. Žodinių paaiškinimų ar kitos informacijos neturi būti.

Viename lape pateikiamas vienas dizaino pavyzdžio vaizdas. Fotografijų ir grafinių vaizdų formatas turi būti ne didesnis kaip 200 x 150 mm.

42. Pateikiamos 3 kiekvieno dizaino vaizdo kopijos. Kopijos turi būti tapačios atspausdintiems arba priklijuotiems prašymo blanke dizaino vaizdams.

Jei paraiškoje prašoma įregistruoti daugiau nei vieną dizaino pavyzdį, pateikiama po 3 kiekvieno dizaino pavyzdžio vaizdo kopijas. Dizaino pavyzdžio vaizdo kopijos pridedamos prie prašymo atskirame voke. Kiekviena dizaino pavyzdžio vaizdo kopija turi būti pateikta atskirai tokiu formatu, kokiu buvo pateiktas dizaino pavyzdžio vaizdas prašyme.

43. Dizaino aprašyme nurodomas:

43.1. gaminio pavadinimas, atitinkantis Lokarno klasifikacijos klasės ir poklasio pavadinimą;

43.2. dizaino paskirtis ir jo panaudojimo sritis;

43.3. eilės tvarka nurodomi dizaino pavyzdžiai, jų vaizdai ir kas juose pavaizduota;

43.4. požymiai, skiriantys vieną pavyzdį nuo kito, jeigu paraiškoje pateikiamas registruoti daugiau kaip vienas dizaino pavyzdys;

43.5. spalvų deriniai, struktūra, faktūra ir kitos medžiagos ar gaminio dekoratyvinės savybės, jeigu dizainas sudarytas iš linijų, kontūrų, spalvų.

Kai dizaino paraiškoje pateikiamas sudėtinis gaminys, nurodomos visos sudėtinį gaminį sudarančios dalys, jas trumpai aprašant ir nurodant jų konstrukcines sudėjimo, išskyrimo, pakeitimo galimybes.

Kai paraiškoje pateikiamas dizainas – gaminių komplektas, nurodomi komplektą sudarantys gaminiai, aprašant jų bendrą stilių ir formą.

Jei dizaino paraiškoje yra daugiau kaip vienas dizaino pavyzdys, prie pavadinimo nurodomas dizaino pavyzdžių skaičius.

Dizaino aprašymas rašomas tik vienoje A4 formato lapo pusėje. Aprašymo lapai numeruojami. Aprašymas turi būti pasirašytas prašymą pasirašiusiojo asmens, nurodant vardą ir pavardę.

IX SKIRSNIS. LOKARNO KLASIFIKACIJA

 

44. Dizaino gaminiai turi būti priskirti klasėms ir poklasiams pagal Lokarno sutarties 1 straipsnio nuostatas su visomis dizaino paraiškos pateikimo dieną galiojančiomis pataisomis ir pakeitimais.

45. Dizaino gaminys turi būti įvardijamas tokiu būdu, kad būtų galima aiškiai nustatyti gaminio pobūdį ir jį priskirti tik vienai Lokarno klasifikacijos klasei, vartojant terminus, kuriais aprašomi minėtos klasifikacijos sąraše pateikti gaminiai.

46. Dizaino gaminiai grupuojami pagal Lokarno klasifikacijos klases, nurodant klasės ir poklasio, kuriam priklauso gaminys, numerį, laikantis klasifikacijos klasių ir poklasių išdėstymo tvarkos.

x SKIRSNIS. PAREIŠKIMAS DĖL DIZAINERIO AUTORYSTĖS IR DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS DIZAINERIO TEISIŲ PERDAVIMĄ

 

47. Pareiškimas dėl dizainerio autorystės (DP-10 forma) prie prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą pridedamas, kai dizaineris yra pareiškėjas arba visi dizaineriai yra pareiškėjai.

48. Pareiškime dėl dizainerio autorystės (DP-10 forma) turi būti nurodyti visų dizaino autorių (dizainerių) vardai, pavardės, adresai. Prie kiekvienos pavardės turi būti to dizainerio parašas ir pasirašymo data. Jeigu dizaineris yra miręs, turi būti nurodomas dizainerio vardas ir pavardė, žodis „miręs“, mirties data ir paskutinis adresas, jeigu žinoma.

49. Dizainerio teisių perdavimo dokumentas (DP-11 forma) prie prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą pridedamas, kai pareiškėjas teisę registruoti dizainą perėmė pagal teisių perdavimo sutartį arba kaip darbdavys ar užsakovas pagal Įstatymo 13 straipsnį, arba jeigu jis šią teisę paveldėjo.

50. Dizainerio teisių perdavimo dokumente (DP-11 forma) turi būti nurodyta visų dizaino autorių (dizainerių) vardai, pavardės, adresai, kiekvieno dizainerio parašas ir pasirašymo data. Jeigu dizaineris yra miręs, turi būti nurodoma dizainerio vardas ir pavardė, žodis „miręs“, mirties data ir paskutinė gyvenamoji vieta, jei žinoma.

51. Pareiškimas dėl dizainerio autorystės ir dizainerio teisių perdavimo dokumentas pateikiami 1 egzemplioriumi. Jie gali būti pateikti kartu su prašymu įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą arba per 3 mėnesius nuo šio prašymo padavimo dienos.

XI SKIRSNIS. PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAIŠKAI PRIORITETĄ

 

52. Pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalį pareiškėjas ar jo teisių perėmėjas, norintis pasinaudoti vienos ar daugiau pirmųjų paraiškų, paduotų valstybėje, kuri yra Paryžiaus konvencijos narė arba Pasaulio prekybos organizacijos narė, prioriteto data, paraišką įregistruoti tą patį dizainą VPB paduoda per 6 mėnesius nuo pirmosios paraiškos ar paraiškų padavimo datos.

53. Pirmosios paraiškos padavimo valstybės, šios paraiškos numerio, datos arba dizaino eksponavimo tarptautinėje parodoje datos, valstybės nurodymas prašyme įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą laikomas prašymu suteikti prioriteto datą.

54. Pareiškėjas, prašantis suteikti prioriteto datą pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos privalo VPB pateikti dizainą registruojančios užsienio valstybės tarnybos toje valstybėje galiojančia tvarka patvirtintą pirmosios paraiškos (paraiškų) kopiją ir jos (jų) vertimą į lietuvių kalbą.

55. Pagal Įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, pareiškėjas, norintis pasinaudoti dizaino eksponavimo tarptautinėje parodoje prioriteto data, paraišką įregistruoti tą patį dizainą VPB paduoda per 6 mėnesius nuo pirmojo dizaino eksponavimo parodoje dienos.

56. Pareiškėjas, prašantis suteikti prioriteto datą pagal Įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos privalo VPB pateikti tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo eksponuojamas pareikštas dizainas, administracijos pažymą, patvirtinančią parodos statusą, atitinkantį reikalavimus prioritetui gauti, pareiškėjo dalyvavimą parodoje, eksponuoto gaminio dizaino vaizdą, eksponavimo parodoje datą ir pažymos vertimą į lietuvių kalbą.

57. Jeigu pareiškėjas neįvykdo Įstatymo 11 straipsnio ir šio Taisyklių skirsnio reikalavimų, VPB pripažįsta, kad nurodyti prašymai suteikti paraiškai prioritetą nebuvo paduoti.

XII SKIRSNIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS, KITŲ VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ, HERBŲ, VĖLIAVŲ IR KITŲ HERALDIKOS OBJEKTŲ AR JUOS MĖGDŽIOJANČIŲ ŽYMENŲ NAUDOJIMAS DIZAINE

 

58. Pareiškėjas, norintis įregistruoti dizainą, kuriame yra Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas, herbas, vėliava ar kiti valstybės heraldikos objektai ar juos mėgdžiojantys žymenys, garantiniai ir prabos ženklai, antspaudai, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklai (toliau – Lietuvos valstybės simboliai) pagal Įstatymo 9 straipsnio 3 punktą turi VPB pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro išduotą leidimą. Leidimų išdavimo tvarką reglamentuoja Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 65 (Žin., 2001, Nr. 32-1075; 2008, Nr. 138-5466).

59. Pareiškėjas, norintis įregistruoti dizainą, sudarytą iš žymenų, nurodytų Įstatymo 9 straipsnio 4 punkte, turi VPB pateikti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų raštišką sutikimą raštu pagal Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnį naudoti dizaine tos valstybės ar tarptautinės organizacijos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) pavadinimą, herbą, vėliavą, emblemas, antspaudus, pasižymėjimo ir apdovanojimo ženklus ir kitus simbolius (toliau – kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simboliai).

III SKYRIUS. DIZAINO REGISTRAVIMAS

 

XIII SKIRSNIS. PARAIŠKOS DOKUMENTŲ FORMALI EKSPERTIZĖ. PARAIŠKOS PADAVIMO DATA

 

60. Paraiškai, gautai tiesiogiai arba paštu, arba teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka elektroniniu būdu, VPB suteikia paraiškos gavimo datą ir numerį. Pareiškėjui arba jo atstovui išduodamas pranešimas apie dokumentų gavimą.

Jeigu paraiška gaunama paštu, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos gavimo VPB data. Kilus ginčui, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos atidavimo į paštą diena, kuri nustatoma pagal pašto spaudą. Paraiškų, gautų VPB tą pačią dieną arba atsiųstų paštu ir turinčių vienodą išsiuntimo datą, gavimo data nustatoma pagal paraiškų numerius, kurie suteikti jas gavus VPB. Šiuo atveju ankstesne laikoma ta paraiška, kurios eilės numeris yra mažesnis.

61. Paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo:

61.1. prašymą įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, kuriame yra pateikti bent šie duomenys:

61.1.1. pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;

61.1.2. gaminio pavadinimas;

61.1.3. Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis;

61.2. dizaino fotografijas ar grafinius vaizdus.

62. VPB per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį ir patikrina, ar pateikti ir tinkamai įforminti Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 1–3 punktuose nurodyti dokumentai.

63. VPB priima sprendimą nesuteikti paraiškai padavimo datos ir paraiška pripažįstama nepaduota, paraiškos dokumentai grąžinami pareiškėjui, jeigu:

63.1. nepateiktas prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą;

63.2. trūksta duomenų, leidžiančių identifikuoti pareiškėją arba jo atstovą;

63.3. nepateiktas dizaino vaizdas;

63.4. nenurodytas gaminio pavadinimas;

63.5. nenurodyta Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis;

63.6. prašymas užpildytas ne lietuvių kalba;

63.7. per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo VPB datos nesumokėtas ar netinkamai sumokėtas mokestis (mažesnis nei turėtų būti sumokėtas už paraiškos padavimą, įskaitant papildomą mokestį už kiekvieną po dešimtojo paraiškoje nurodytą dizaino pavyzdį), arba nepateikti duomenys apie mokesčio sumokėjimą.

64. Sprendimas nesuteikti paraiškai padavimo datos, nurodant tokio sprendimo motyvus, išduodamas arba išsiunčiamas pareiškėjui arba jo atstovui.

VPB lieka vienas prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą egzempliorius, o kiti dokumentai grąžinami pareiškėjui ar jo atstovui kartu su sprendimu.

65. Jeigu pateikti Taisyklių 61 punkte nurodyti duomenys ir jie atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB paraišką pripažįsta paduota ir suteikia jai padavimo datą, kuri nustatoma pagal paraiškos gavimo VPB datą, ir numerį.

66. Prašymo įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą antrasis egzempliorius su užpildytais VPB rekvizitais, kuriame nurodyta paraiškos padavimo data ir paraiškai suteiktas numeris, yra paraiškos priėmimo pažyma, kuri išduodama arba išsiunčiama pareiškėjui arba jo atstovui.

67. Prašymas dėl dizaino ankstesnio paskelbimo arba prašymas atidėti dizaino paskelbimą gali būti pateikiamas paduodant paraišką kaip nuoroda prašyme įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą pagal Įstatymo 16 straipsnio 5 dalies 6 punktą arba per 5 mėnesius po paraiškos padavimo datos atskiru dokumentu.

XIV SKIRSNIS. PARAIŠKOS EKSPERTIZĖ

 

68. Suteikus paraiškai padavimo datą ir numerį, VPB patikrina, ar pateikti Taisyklių 33.3–33.7 punktuose nurodyti dokumentai ir Taisyklių 42 punkte nurodytos dizaino vaizdo kopijos. Šių dokumentų nepateikus kartu su prašymu, apie tai per 10 dienų nuo paraiškos padavimo datos suteikimo pranešama pareiškėjui arba jo atstovui.

69. Paraiškos ekspertizę pagal Įstatymo 18 straipsnio 4 dalį atlieka ekspertas. Ekspertizei atlikti paraiškos ekspertams išduodamos eilės tvarka pagal suteiktą paraiškai numerį.

70. Paraiškos ekspertizės metu ekspertas patikrina, ar pareiškėjas laikosi Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, ir nustato:

70.1. ar išsamiai ir teisingai užpildytas prašymas įregistruoti dizainą ir išduoti dizaino registracijos liudijimą, – pagal Taisyklių VII skirsnį;

70.2. pareikšto registruoti dizaino vaizdo kokybę, dizaino aprašymą, kitas dizaino vaizdo kopijas, – pagal Taisyklių VIII skirsnį;

70.3. ar teisingai suklasifikuotas dizainas, – pagal Taisyklių IX skirsnį;

70.4. ar tinkamai pateiktas įgaliojimas atstovui, jei paraišką paduoda atstovas, – pagal Taisyklių III skirsnį;

70.5. ar pateiktas pareiškimas dėl dizainerio autorystės ir dizaino teisių perdavimo dokumentas (jeigu reikia), – pagal Taisyklių X skirsnį;

70.6. prašymo suteikti paraiškai pirmosios paraiškos ar eksponavimo tarptautinėje parodoje prioritetą tam pačiam dizainui registruoti pagrįstumą ir prioriteto datą patvirtinančius duomenis ir dokumentus, – pagal Taisyklių XI skirsnį;

70.7. ar pateikti visų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą;

70.8. ar reikalingas kompetentingų institucijų (savivaldybių ir pan.) leidimas dėl jų herbų, pavadinimų, emblemų ar kitų žymenų, kurių naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais, naudojimo dizaine, – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

70.9. ar reikalingas kompetentingos institucijos leidimas ar sutikimas (toliau – leidimas) dėl Lietuvos valstybės ar kitų valstybių simbolių naudojimo dizaine, – pagal Taisyklių XII skirsnį.

71. Nustatęs, kad pateikti ne visi Taisyklių 70.1–70.8 punktuose nurodyti dokumentai (jeigu jie reikalingi), trūksta duomenų arba pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo, kokių dokumentų ir (ar) duomenų paraiškoje trūksta. Pranešime nurodomas 3 mėnesių terminas, per kurį paraiška turi būti papildyta ar pataisyta. Jei per nustatytą laikotarpį reikiami dokumentai ar duomenys nebus pateikti, paraiška bus pripažinta nepaduota.

72. Pranešimas dėl reikiamų pateikti leidimų pagal Taisyklių 70.9 punktą siunčiamas atliekant dizaino ekspertizę Taisyklių XV skirsnio nustatyta tvarka.

73. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo pranešimo pagal Taisyklių 70.3 punktą išsiuntimo dienos pranešė, kad nesutinka su eksperto pasiūlymais dėl dizaino priskyrimo tam tikrai Lokarno klasei ir poklasiui, galutinį sprendimą dėl klasifikavimo priima ekspertas, atlikdamas dizaino ekspertizę pagal Taisyklių XV skirsnį.

Jeigu ekspertas nustato, kad vienoje paraiškoje esantys dizainai priklauso skirtingoms Lokarno klasifikacijos klasėms ar poklasiams, gali pasiūlyti paraišką išskirti pagal Taisyklių XVIII skirsnį.

74. Akivaizdžios rašybos ar spaudos klaidos prašymo tekste gali būti eksperto pataisytos jo paties iniciatyva ar gavus pareiškėjo ar jo atstovo prašymą ir nesiunčiant atskiro pranešimo.

75. Jeigu per nurodytus terminus paraiška nepataisoma arba nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami, ekspertas priima sprendimą dokumentą arba paraišką pripažinti nepaduotais. Sprendimas, nurodant jo priėmimo motyvus, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

xV SKIRSNIS. DIZAINO ekspertizė

 

76. Pareikšto registruoti dizaino ekspertizę pagal Įstatymo 19 straipsnį atlieka ekspertas.

77. Dizaino ekspertizės metu ekspertas nustato, ar pareikštas registruoti dizainas atitinka Įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Ekspertas neatlieka dizaino ekspertizės pagal Įstatymo 10 straipsnį.

78. Atlikdamas dizaino ekspertizę ir priimdamas sprendimą dėl registravimo, ekspertas:

78.1. vadovaujasi Dizaino ekspertizės gairėmis, kurias įsakymu tvirtina VPB direktorius;

78.2. naudojasi visa jam prieinama rašytine ir elektronine informacija, susijusia su dizaino vaizdu ir kurios kilmės šaltinį galima nustatyti: duomenų bazėmis, enciklopedijomis, žinynais, žodynais, žurnalais, katalogais ir kitais leidiniais;

78.3. dizainą vertina atsižvelgdamas į savo sukauptą gyvenimo ir darbo patirtį, vidinį įsitikinimą, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus;

78.4. įvertina pareiškėjo pateiktą informaciją.

79. Atlikdamas dizaino ekspertizę ir nustatęs, kad reikalinga papildoma informacija, ekspertas išsiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodo, kokią papildomą informaciją turėtų pateikti pareiškėjas ir 3 mėnesių terminą, per kurį ši informacija turi būti pateikta.

80. Jeigu dizaine yra simbolių, kurie gali būti pripažinti Lietuvos valstybės, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simboliais, ir jeigu nėra pateiktas kompetentingos institucijos leidimas jiems naudoti, ekspertas išsiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodo, kokiems dizaine esantiems žymenims naudoti reikalingas kompetentingos institucijos leidimas. Nurodomas 6 mėnesių terminas leidimui pateikti, kuris gali būti pratęstas dar 3 mėnesiams, jeigu pareiškėjas pateikia įrodymus, kad jis kreipėsi dėl leidimo gavimo ir kad sprendimas dėl leidimo išdavimo dar nėra priimtas. Pareiškėjui nepateikus leidimo, ekspertas priima sprendimą dizaino neregistruoti.

Ekspertizės metu nustačius, kad dizaine esantys simboliai yra Lietuvos valstybės, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simboliai, kuriems naudoti yra gautas atitinkamas kompetentingos institucijos sutikimas, duomenys apie tai įrašomi į Dizaino registrą.

81. Jeigu pareikštas dizainas neatitinka Įstatymo 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ekspertas priima sprendimą dizaino neregistruoti visiems arba daliai dizaino pavyzdžių. Eksperto sprendimas, kuriame nurodyti atsisakymo įregistruoti dizainą pagrindai ir motyvai, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

Jeigu atliekant dizaino ekspertizę ekspertas nustato, kad yra keli pagrindai neregistruoti dizaino, pranešime nurodomi visi pagrindai.

82. Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti dizaino arba dizaino neregistruoti daliai dizaino pavyzdžių išsiuntimo dienos raštu pateikti VPB motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Prašyme turi būti nurodyti argumentai, kodėl nesutinkama su eksperto sprendimu, ir pridedami įrodymai, kurie pagrindžia pareiškėjo argumentus.

Terminas paduoti prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę gali būti pratęstas Taisyklių XIX skirsnyje nustatyta tvarka.

83. Gavęs prašymą dėl pakartotinės ekspertizės ir išnagrinėjęs pareiškėjo ar jo atstovo pateiktus argumentus bei įrodymus, ekspertas atlieka pakartotinę ekspertizę ir priima vieną iš šių sprendimų:

83.1. ankstesnį sprendimą neregistruoti dizaino pripažinti netekusiu galios ir įregistruoti dizainą;

83.2. sprendimą neregistruoti dizaino palikti galioti visiems arba daliai dizaino pavyzdžių.

Sprendimas, nurodant jo motyvus, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

84. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti dizaino išsiuntimo dienos nepateikia prašymo dėl pakartotinės ekspertizės, VPB raštu praneša pareiškėjui ar jo atstovui apie teisę prašyti termino pratęsimo Įstatymo 32 straipsnio ir Taisyklių XIX skirsnio nustatyta tvarka.

Jeigu per 2 mėnesius nuo pirmojo 3 mėnesių termino pabaigos VPB negauna prašymo dėl pakartotinės ekspertizės, sprendimas neregistruoti dizaino įsigalioja.

85. Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d įsakymu Nr. 3R-132 (Žin., 2005, Nr. 151-5587; 2009, Nr. 101-4238), nustatyta tvarka.

Už apeliacijos padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

Patenkinus apeliaciją, toliau veiksmus dėl dizaino įregistravimo ekspertas atlieka Taisyklių XVI skirsnyje nurodyta tvarka.

86. Jeigu priimtas sprendimas neregistruoti dizaino daliai dizaino pavyzdžių ir jeigu pareiškėjas per Taisyklėse nustatytus terminus neprašo atlikti pakartotinės ekspertizės arba nepaduoda apeliacijos, ekspertas priima sprendimą įregistruoti dizainą daliai dizaino pavyzdžių.

XVI SKIRSNIS. DIZAINO įregistravimas

 

87. Nustatęs, kad pareikštas dizainas atitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, ekspertas priima sprendimą dizainą įregistruoti.

Eksperto sprendimas, kuriame nurodomos mokesčio už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą sumokėjimo sąlygos, išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

88. Pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo eksperto sprendimo išsiuntimo datos turi sumokėti nustatytą mokestį už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą bei pateikti duomenis VPB apie mokesčio sumokėjimą pagal Taisyklių IV skirsnį.

89. Dizainas įregistruojamas ir paskelbiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos.

Pareiškėjo ar jo atstovo prašymu dizainas gali būti įrašytas į Dizaino registrą ir paskelbtas VPB oficialiame biuletenyje dar nepraėjus šiam terminui, taip pat jo paskelbimas gali būti atidėtas iki 30 mėnesių nuo paraiškos padavimo arba, jeigu prašoma suteikti prioriteto datą, nuo prioriteto datos.

90. VPB, gavęs duomenis apie mokesčio už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą sumokėjimą, atlieka šiuos veiksmus:

90.1. patikrina, ar teisingai sumokėtas mokestis;

90.2. įrašo duomenis apie įregistruotą dizainą į Dizaino registrą, jeigu mokestis sumokėtas tinkamai;

90.3. parengia duomenis paskelbti dizaino įregistravimą VPB oficialiame biuletenyje.

91. Duomenys apie dizaino įregistravimą skelbiami VPB oficialiame biuletenyje ir VPB interneto svetainėje VPB direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

92. Jeigu pagal Įstatymo 14 straipsnio 3 dalį dizaineris pateikė prašymą raštu, kad jo pavardė nebūtų skelbiama, VPB oficialiame biuletenyje ir kituose viešai prieinamuose šaltiniuose dizainerio duomenys neskelbiami.

XVII SKIRSNIS. Paraiškos atšaukimas

 

93. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo sprendimo įregistruoti dizainą išsiuntimo dienos nesumoka nustatyto mokesčio už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą arba neištaiso trūkumų dėl mokesčio sumokėjimo, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio termino pasibaigimo dienos VPB priima sprendimą paraišką pripažinti atšaukta ir apie tai raštu praneša pareiškėjui arba jo atstovui, nurodydamas teisę prašyti termino pratęsimo ar atkūrimo Įstatymo 32 straipsnio ir Taisyklių XIX skirsnio nustatyta tvarka.

94. Jeigu per 2 mėnesius nuo pirmojo 3 mėnesių termino pabaigos VPB negauna informacijos apie mokesčių sumokėjimą, sprendimą apie paraiškos atšaukimą įrašo į Dizaino registro duomenų bazę.

95. Pareiškėjas ar jo atstovas savo iniciatyva padavęs prašymą turi teisę bet kuriuo paraiškos ar dizaino ekspertizės metu iki dizaino įregistravimo atšaukti savo paraišką arba sumažinti paraiškoje nurodytų dizaino pavyzdžių skaičių.

XVIII SKIRSNIS. Paraiškos IŠSKYRIMAS

 

96. Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę bet kuriuo paraiškos, kurioje nurodytas daugiau negu vienas dizaino pavyzdys, ar dizaino ekspertizės metu pateikti prašymą (DP-4 forma ir DP-1 forma) išskirti dizaino pavyzdžius į kelias atskiras paraiškas. Kartu su prašymu pateikiami išskirtos paraiškos dizaino vaizdai pagal Taisyklių VIII skirsnį.

Šioms išskirtoms paraiškoms suteikiama pirminės paraiškos padavimo data ir prioritetas, jeigu jo buvo prašyta ar jis buvo suteiktas.

Išskirtai paraiškai suteikiamas einamųjų metų eilės numeris.

97. Už kiekvieną išskirtą paraišką mokamas mokestis kaip už naujai paduotą paraišką teisės aktų nustatyta tvarka.

XIX SKIRSNIS. Įstatymo numatytų terminų pratęsimas

 

98. Pareiškėjas, dizaino ar tarptautinės dizaino registracijos savininkas ar jo atstovas gali prašyti pratęsti šiuos Įstatyme nustatytus terminus:

98.1. paraiškos trūkumams ištaisyti pagal Įstatymo 18 straipsnio 4 dalį;

98.2. prašymui dėl pakartotinės ekspertizės atlikimo pateikti pagal Įstatymo 19 straipsnio 3 dalį;

98.3. apeliacijai pateikti pagal Įstatymo 20 straipsnio 1 dalį;

98.4. mokesčiui už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą sumokėti pagal Įstatymo 22 straipsnio 1 dalį;

98.5. ne lietuvių kalba pateiktų dokumentų vertimui pateikti pagal Įstatymo 31 straipsnio 1 dalį;

98.6. prašymui dėl tarptautinės registracijos dizaino pakartotinės ekspertizės atlikimo pateikti pagal Įstatymo 334 straipsnio 1 dalį;

98.7. apeliacijai dėl pakartotinės ekspertizės dėl sprendimo dėl tarptautinės dizaino registracijos pateikti pagal Įstatymo 334 straipsnio 2 dalį.

99. Pareiškėjas, dizaino ar tarptautinės dizaino registracijos savininkas ar jo atstovas turi pateikti rašytinį prašymą VPB ir duomenis apie sumokėtą mokestį už termino pratęsimą. Rašytinis prašymas pratęsti terminą turi būti paduotas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos.

Terminas gali būti pratęstas vieną kartą ir ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos.

Atsisakymas pratęsti terminą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

100. Pratęsus terminus atliekami tolimesni veiksmai Įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka.

XX SKIRSNIS. Termino, nustatyto sumokėti mokestį už DIZAINO registraciją, paskelbimą ir REGISTRACIJOS liudijimo išdavimą, atNAUJINIMAS

 

101. Pareiškėjo praleistas terminas sumokėti mokestį už dizaino registraciją, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą gali būti atnaujintas pagal Įstatymo 32 straipsnio 3 dalį VPB direktoriaus sprendimu. Pareiškėjas, prašantis termino atnaujinimo, turi pateikti šiuos dokumentus ir duomenis:

101.1. motyvuotą prašymą atnaujinti praleistą terminą, kuriame turi būti nurodyta, su kokia paraiška susijęs prašymas; priežastys, dėl kurių praleistas terminas; data, kada buvo pašalintos termino praleidimo priežastys;

101.2. duomenis, pagrindžiančius termino praleidimo priežastis (dokumentus, susirašinėjimo medžiagą ir pan.);

101.3. duomenis, patvirtinančius, kad sumokėtas mokestis už termino atnaujinimą.

102. Prašymas atnaujinti terminą turi būti pateiktas VPB ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas negalėjo laiku sumokėti nustatyto mokesčio, išnykimo, bet ne vėliau kaip per vienus metus nuo termino, kurio turėjo būti laikomasi, pabaigos dienos.

103. Gavęs prašymą atnaujinti terminą, VPB per 15 darbo dienų išnagrinėja pareiškėjo prašymą bei praleidimo priežastis ir priima vieną iš šių sprendimų:

103.1. atnaujinti praleistą terminą;

103.2. atsisakyti atnaujinti praleistą terminą.

104. Terminas mokesčiui sumokėti atnaujinamas nustačius, kad terminas praleistas netyčia, dėl nuo pareiškėjo valios nepriklausančių ar kitų svarbių aplinkybių.

Motyvuotas sprendimas dėl termino atnaujinimo arba neatnaujinimo išsiunčiamas pareiškėjui.

Priėmus sprendimą atnaujinti praleistą terminą veiksmai toliau atliekami Įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka.

105. Atsisakymas atnaujinti praleistą terminą gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

XXI SKIRSNIS. DIZAINO registracijos užprotestavimas

 

106. Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto dizaino paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos, remdamiesi Įstatymo 9 ir (ar) 10 straipsniais, gali užprotestuoti dizaino registraciją, raštu paduodami Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą.

107. Už protesto padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

108. Protestų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

109. Apeliaciniam skyriui priėmus sprendimą pripažinti negaliojančia visų arba dalies dizaino pavyzdžių dizaino registraciją, tai įrašoma į Dizaino registrą ir paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

XXII SKIRSNIS. DIZAINO registracijos liudijimas ir jo išdavimas

 

110. Pagal Įstatymo 25 straipsnio 1 dalį VPB įregistruoto dizaino savininkui ar jo atstovui išduoda dizaino registracijos liudijimą, jeigu Įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pareikštas protestas arba jeigu protestas buvo atmestas ar patenkintas iš dalies.

111. Dizaino registracijos liudijimo forma nustatyta Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3R-51 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduodamų dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 103-4346). Joje nurodomi šie duomenys:

111.1. liudijimo (registracijos) numeris;

111.2. liudijimo išdavimo data;

111.3. dizaino vaizdas;

111.4. paraiškos numeris;

111.5. paraiškos padavimo data;

111.6. registracijos data;

111.7. dizaino savininko pavadinimas / vardas, pavardė, adresas (buveinė);

111.8. dizainerio vardas, pavardė, adresas;

111.9. atstovo pavadinimas / vardas, pavardė, adresas (buveinė);

111.10. tarptautinės parodos data, valstybė;

111.11. pirmosios paraiškos numeris, data, valstybė;

111.12. Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis;

111.13. gaminio pavadinimas;

111.14. dizaino pavyzdžių skaičius;

111.15. nuoroda apie spalvas;

111.16. dizaino elementai, kuriems naudoti gautas leidimas arba sutikimas;

111.17. registracijos paskelbimo data;

111.18. registracijos galiojimo termino pabaigos data.

112. Dizaino registracijos liudijimo titulinį lapą pasirašo VPB direktorius arba naudojama VPB direktoriaus parašo faksimilė. Dizaino registracijos liudijime esančių duomenų tikrumas patvirtinamas VPB Prekių ženklų ir dizaino skyriaus vedėjo parašu ir VPB antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

113. Dizaino registracijos liudijimas išduodamas pasirašytinai dizaino savininkui ar jo atstovui. Jeigu dizaino savininkas ar jo atstovas per 1 mėnesį nuo dizaino registracijos liudijimo išdavimo dienos nepasiima liudijimo VPB, liudijimas išsiunčiamas paštu.

114. Jei dizaino registracijos liudijimas pametamas ar susidėvi, dizaino savininkas pateikia motyvuotą prašymą dėl liudijimo dublikato išdavimo ir sumoka nustatytą mokestį Taisyklių IV skirsnyje nurodyta tvarka. VPB išduoda dizaino registracijos liudijimo dublikatą.

115. Prašyme išduoti liudijimo dublikatą turi būti tokie duomenys:

115.1. visas oficialus dizaino savininko pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas;

115.2. dizaino paraiškos padavimo data ir numeris, registracijos liudijimo numeris, jeigu žinomas;

115.3. liudijimo dublikato išdavimo priežastys;

115.4. mokesčio už registracijos liudijimo dublikato išdavimą sumokėjimo duomenys.

Prie prašymo turi būti pridėtas susidėvėjęs liudijimo originalas (jeigu toks yra).

116. Liudijimo dublikatas išduodamas Taisyklių 111–113 punktuose nustatyta tvarka. Liudijimo dublikato kiekvieno lapo dešiniajame kampe užrašoma „dublikatas“.

117. Jeigu, išdavus dublikatą, atsiranda dingęs ar pamestas dizaino registracijos liudijimo originalas, pastarasis turi būti sugrąžintas VPB.

XXIII SKIRSNIS. Lietuvos Respublikos DIZAINO registras

 

118. Dizaino dokumentų ir duomenų kaupimo, tvarkymo, saugojimo bei naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 325 (Žin., 2003, Nr. 28-1137; 2005, Nr. 98-3709).

Dizaino registro duomenys skelbiami Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų skelbimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72 (Žin., 2008, Nr. 116-4436) nustatyta tvarka.

119. Asmenų, sumokėjusių nustatytą mokestį, prašymu VPB išduoda išrašą iš Dizaino registro.

Išrašu iš Dizaino registro oficialiai patvirtinama, kad šiame dokumente išdavimo dieną pateikti duomenys apie įregistruotą dizainą atitinka Dizaino registro duomenis.

XXIV SKIRSNIS. Pakeitimai paraiškoje ir DIZAINO registre

 

120. Pagal Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas, dizaino savininkas ar jo įgaliotas atstovas privalo pranešti VPB, kad:

120.1. pasikeitė dizainerio, pareiškėjo ar dizaino savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, arba jo adresas (buveinė);

120.2. pasikeitė pareiškėjo ar dizaino savininko atstovas arba jo adresas (buveinė);

120.3. pasikeitė pareikšto registruoti ar įregistruoto dizaino vaizdas, jeigu, VPB nuomone, šis pakeitimas atitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimus ir išlaikomas dizaino tapatumas;

120.4. mažinamas dizaino pavyzdžių skaičius;

120.5. visiškai arba iš dalies pasikeitė pareiškėjas arba dizaino savininkas;

120.6. reikia ištaisyti technines klaidas.

121. Pareiškėjas, dizaino savininkas ar jų atstovas, prašydami įrašyti pakeitimus paraiškoje arba Dizaino registre, turi pateikti VPB šiuos dokumentus:

121.1. prašymą įrašyti pakeitimus paraiškoje ir (arba) Dizaino registre, jeigu keičiasi Taisyklių 120.1–120.4 punktuose nurodyti duomenys, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (DP-2 forma);

121.2. prašymą įrašyti Taisyklių 120.5 punkte nurodytą pareiškėjo arba dizaino savininko pasikeitimą, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (DP-6 forma);

121.3. prašymą ištaisyti klaidas paraiškoje dizainui registruoti ir (arba) Dizaino registre, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (DP-3 forma);

121.4. duomenis apie mokesčio sumokėjimą pagal Taisyklių IV skirsnio reikalavimus;

121.5. įgaliojimą atstovui (jeigu reikia) pagal Taisyklių III skirsnio reikalavimus;

121.6. kompetentingos institucijos išduotą reorganizavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., išrašą iš juridinių asmenų registro), jeigu pareiškėjas arba dizaino savininkas pasikeitė dėl juridinio asmens reorganizavimo (pvz., susijungimo, padalijimo, prijungimo ar kt.);

121.7. kompetentingos institucijos išduotą pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą patvirtinantį dokumentą (pvz., teismo sprendimą, paveldėjimo liudijimą), jeigu pareiškėjas arba dizaino savininkas pasikeitė ne dėl juridinio asmens reorganizavimo;

121.8. pakeisto dizaino vaizdo kopijas pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus, jeigu prašymas paduodamas atlikti neesminius pareikšto registruoti arba įregistruoto dizaino vaizdo pakeitimus;

121.9. dizaino pavyzdžius, kuriems paliekama registracija, jeigu mažinamas dizaino pavyzdžių sąrašas.

122. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną pakeitimų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir (arba) registracijoje.

Jeigu pareiškėjas ar dizaino savininkas pasikeičia dėl teisių perdavimo, pakeitimas atliekamas pagal Taisyklių XXVIII skirsnio reikalavimus ir mokestis mokamas tik už teisių perdavimą.

123. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti tą patį pakeitimą keliose to paties pareiškėjo ar dizaino savininko paraiškose ir (arba) registracijose. Tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs paduotas prašymas.

Jeigu prašymas paduodamas dėl pareiškėjo arba dizaino savininko atstovo pasikeitimo įrašymo, kartu su prašymu pateikiamas naujas įgaliojimas atstovui ir tiek įgaliojimo kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs paduotas prašymas.

124. Pareiškėjas, dizaino savininkas ar jų atstovas gali prašyti ištaisyti klaidas paraiškoje, Dizaino registre ar bet kuriame pateiktame dokumente, jeigu klaidos yra techninės.

VPB savo padarytas arba akivaizdžias rašybos ar spaudos klaidas, kurios nekeičia pateiktos informacijos turinio, ištaiso savo iniciatyva arba pagal gautą pareiškėjo, dizaino savininko ar jų atstovų pranešimą be jokių mokesčių.

125. Gavęs prašymą, VPB per 1 mėnesį patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir duomenys ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus.

Nustatęs, kad pateikti ne visi Taisyklių 121 punkte nurodyti dokumentai (jeigu jie reikalingi), trūksta duomenų arba pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, VPB darbuotojas išsiunčia pareiškėjui, dizaino savininkui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo trūkumus ir pasiūlymus, kaip juos ištaisyti. Pranešime nurodomas 1 mėnesio terminas, per kurį trūkumai turi būti ištaisyti.

126. Jeigu pareiškėjas, dizaino savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių reikalavimus ir trūkumai neištaisyti, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, pagal Įstatymo 31 straipsnio 5 dalį prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui kartu išsiunčiant sprendimą, kuriame nurodomi prašymo nepriėmimo motyvai. VPB lieka prašymo kopija.

127. Klaidų taisymas neatliekamas, jeigu prašomas taisymas nepripažintinas klaida.

Priimtas VPB sprendimas neatlikti pakeitimo ar klaidų taisymo išsiunčiamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jo atstovui nurodant šio sprendimo motyvus.

128. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB įrašo pakeitimus į paraišką ir (arba) Dizaino registrą ir pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui išsiunčia pranešimą, kuriame pateikiami atnaujinti paraiškos ar Dizaino registro duomenys, padaryti po pakeitimų.

Pakeitimas įsigalioja nuo jo įrašymo į paraišką ir (arba) Dizaino registrą dienos.

Apie pakeitimus Dizaino registre skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

XXV SKIRSNIS. SUSIPAŽINIMAS SU PARAIŠKOS DOKUMENTAIS

 

129. Dizaino paraiškos dokumentai ir duomenys apie pareikštą dizainą visuomenei neatskleidžiami iki dizaino paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje Įstatymo 21 straipsnio nustatyta tvarka.

130. Taisyklių 129 punkto nuostatos netaikomos tais atvejais, kai:

130.1. pareiškėjas duoda rašytinį sutikimą trečiajam asmeniui susipažinti su paraiškos dokumentais ir duomenimis;

130.2. informacijos apie paduotas paraiškas prašo teismas ir kitos valstybės institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka turinčios teisę gauti neviešą informaciją;

130.3. dizaino registracija užprotestuota remiantis ankstesne dizaino paraiška ir užprotestuoto dizaino savininkas yra pateikęs rašytinį prašymą atskleisti ankstesnės paraiškos dokumentus ir duomenis.

131. Jeigu paraiška pagal Įstatymo 18 straipsnio 4 dalį pripažinta nepaduota arba pagal Įstatymo 22 straipsnio 1–3 dalis pripažinta atšaukta, susipažinti su ja galima tik gavus rašytinį ją padavusio asmens sutikimą.

132. Asmuo, norintis susipažinti su dizaino paraiškos dokumentais ir duomenimis, turi VPB pateikti prašymą ir Taisyklių 130 punkte nurodytus dokumentus, suteikiančius jam teisę susipažinti su dizaino paraiška. Susipažinti su dokumentais leidžiama paraiškos dokumentus vizualiai peržiūrint VPB. Dokumentų kopijos daromos tik tada, jeigu yra išreikštas toks pareiškėjo rašytinis sutikimas arba jeigu informacijos apie paduotas paraiškas prašo teismas ir kitos valstybės institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka turinčios teisę gauti neviešą informaciją.

IV SKYRIUS. DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMAS

 

XXVI SKIRSNIS. DIZAINO registracijos galiojimo terminas ir jo pratęsimas

 

133. Pasibaigus dizaino registracijos galiojimo 5 metų terminui, dizaino registracijos galiojimas pagal dizaino savininko prašymą gali būti pratęsiamas visiems arba daliai pavyzdžių dar keturis kartus po 5 metus iki 25 metų, skaičiuojant nuo paraiškos padavimo datos.

Vienas prašymas paduodamas vieno dizaino registracijos galiojimui pratęsti.

134. Dizaino savininkas ar jo atstovas, norintis pratęsti dizaino registracijos galiojimo terminą, turi pateikti VPB šiuos dokumentus:

134.1. prašymą pratęsti dizaino registracijos galiojimą visiems arba daliai dizaino pavyzdžių (DP-5 forma);

134.2. duomenis apie mokesčio sumokėjimą pagal Taisyklių IV skirsnio reikalavimus;

134.3. įgaliojimą atstovui, jeigu prašymą paduoda dizaino savininko įgaliotas asmuo pagal Taisyklių III skirsnio reikalavimus.

135. Pateikiant VPB prašymą pratęsti dizaino registracijos galiojimą turi būti laikomasi šių sąlygų:

135.1. prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per šešis paskutinius dizaino registracijos galiojimo mėnesius. Pagal Įstatymo 35 straipsnio 4 dalį dizaino savininkas ar jo atstovas, sumokėjęs mokesčio už dizaino registracijos galiojimo pratęsimą 50 procentų priemoką, prašymą pratęsti registracijos galiojimą gali pateikti per 6 mėnesius nuo dizaino registracijos galiojimo pasibaigimo dienos;

135.2. nurodoma, kokia apimtimi prašoma pratęsti dizaino registraciją – ar visiems, ar daliai dizaino pavyzdžių, kuriems dizainas buvo įregistruotas, pažymint atitinkamą prašymo (DP-5 forma) langelį.

Jeigu dizaino registracija pratęsiama tik daliai dizaino pavyzdžių, pateikiami tik tie dizaino vaizdai, kuriems registracija pratęsiama;

135.3. nurodomas atstovas, kuris turi teisę atstovauti dizaino savininką pratęsus dizaino registracijos galiojimą (jeigu reikia). Jeigu prašyme pratęsti dizaino registracijos galiojimą nurodomas dizaino savininko atstovas, už atstovo pakeitimą mokesčio mokėti nereikia;

135.4. nurodomas susirašinėjimo adresas, jeigu dizaino savininko ar jo atstovo adresas yra ne Lietuvos Respublikoje;

135.5. mokestis už dizaino registracijos galiojimo pratęsimą turi būti sumokėtas pagal mokėjimo dieną galiojančius dydžius;

135.6. prašymas ir prie jo pridėti dokumentai bei duomenys turi atitikti Taisyklių reikalavimus.

136. Gavęs prašymą, VPB per 1 mėnesį patikrina, ar pateikti visi Taisyklėse nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus.

Nustatęs, kad pateikti ne visi Taisyklių 134 ir 135 punktuose nurodyti dokumentai (jeigu jie reikalingi), trūksta duomenų arba pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, VPB išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo, kokių dokumentų ir (ar) duomenų trūksta, ir nurodo 1 mėnesio terminą trūkumams ištaisyti.

137. Jeigu dizaino savininkas arba jo atstovas nepateikė reikiamų dokumentų, duomenų arba jie įforminti ne pagal Taisyklių reikalavimus ir trūkumai neištaisyti, dizaino galiojimas nepratęsiamas ir jis išregistruojamas Taisyklių XXVII skirsnio nustatyta tvarka.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui, kartu išsiunčiant sprendimą, kuriame nurodomi prašymo nepriėmimo motyvai. VPB lieka prašymo kopija.

138. Priėmus sprendimą pratęsti dizaino registracijos galiojimą, dizaino savininkui ar jo atstovui išsiunčiamas sprendimas apie dizaino registracijos galiojimo pratęsimą, kuriame nurodomi su dizaino registracija susiję duomenys.

Duomenys apie dizaino registracijos galiojimo pratęsimą įrašomi į Dizaino registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

Dizaino registracijos galiojimo pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos dienos.

XXVII SKIRSNIS. DIZAINO išregistravimas

 

139. VPB išregistruoja dizainą iš Lietuvos Respublikos dizaino registro pagal Įstatymo 30 straipsnį per 1 mėnesį gavęs vieną iš šių dokumentų:

139.1. įsiteisėjusį teismo sprendimą dizaino registraciją pripažinti negaliojančia;

139.2. raštišką dizaino savininko prašymą;

139.3. Apeliacinio skyriaus sprendimą dizaino registraciją pripažinti negaliojančia.

140. Nepratęsus dizaino registracijos galiojimo, dizainas išregistruojamas VPB iniciatyva po 7 mėnesių po dizaino registracijos galiojimo pabaigos.

Duomenys apie dizaino išregistravimą įrašomi į Dizaino registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

V SKYRIUS. TEISĖS Į DIZAINĄ PERDAVIMAS, LICENCIJAVIMAS, ĮKEITIMAS AR AREŠTAS

 

XXVIII SKIRSNIS. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą DIZAINĄ perdavimas

 

141. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą dizainą perdavimas pagal Įstatymo 40 straipsnį įrašomas į Dizaino registrą vienos iš teisės perdavimo šalių prašymu, jeigu VPB pateikiami šie dokumentai:

141.1. prašymas įrašyti teisės į pareikštą registruoti ir (arba) įregistruotą dizainą perdavimą, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (DP-6 forma). Jeigu teisių perdavimas yra atliekamas daliai dizaino pavyzdžių, prašyme turi būti pateikti pavyzdžiai, kurių atžvilgiu yra atliekamas teisių perdavimas. Dizaino pavyzdžiai, kurių atžvilgiu teisės yra perduodamos, negali sutapti su pirminėje paraiškoje ar registracijoje paliktaisiais dizaino pavyzdžiais;

141.2. teisės perdavimą patvirtinantis dokumentas: sutarties kopija arba sutarties išrašas, patvirtintas vienos iš teisės perdavimo šalių ar jos atstovo, arba abiejų šalių pasirašytas teisių perdavimo patvirtinimas (DP-7 forma);

141.3. leidimas naudoti Lietuvos valstybės ar kitų valstybių simbolius, išduotas teisių perėmėjui, jeigu dizaine yra simbolių, kuriuos naudoti turi būti gautas leidimas pagal Įstatymo 9 straipsnio 3 ar 4 punktų reikalavimus;

141.4. duomenys apie sumokėtą mokestį pagal Taisyklių IV skirsnio reikalavimus;

141.5. įgaliojimas atstovui, jeigu prašymą paduoda naujojo savininko įgaliotas atstovas pagal Taisyklių III skirsnio reikalavimus.

142. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą dizainą perdavimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

142.1. teisės perdavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, įregistravimo arba asmens kodas ir adresas;

142.2. teisės perėmėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, įregistravimo arba asmens kodas ir adresas;

142.3. paraiškos ir (arba) registracijos, kuriai skirtas patvirtinimas, numeris;

142.4. nuoroda, kokiems dizaino pavyzdžiams taikomas teisės perdavimas.

143. Jeigu teisės perdavimas yra susijęs su keliomis paraiškomis ir (arba) registracijomis, pakanka pateikti vieną prašymą, jeigu kiekvienos paraiškos ir (arba) registracijos teisę perduodantis ir naujas savininkas yra tie patys asmenys ir perduodama ta pati teisė. Kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs teisės perdavimas.

144. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvienos paraiškos arba registracijos teisių perdavimo įregistravimą.

Jeigu prašyme įrašyti teisių perdavimą paskiriamas naujo savininko atstovas, už atstovo pakeitimą mokesčio mokėti nereikia.

145. Gavęs prašymą, VPB per 1 mėnesį patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus.

Jeigu nepateikti reikiami dokumentai arba jie įforminti ne pagal Taisyklių reikalavimus, nustatomas 1 mėnesio terminas nuo pranešimo išsiuntimo dienos trūkumams ištaisyti.

Jeigu reikalingas Įstatymo 9 straipsnio 3 ar 4 punktuose nurodytas leidimas arba sutikimas, nustatomas 6 mėnesių terminas jam pateikti. Šis terminas gali būti pratęstas dar 3 mėnesiams, jeigu teisių perėmėjas pateikia įrodymus, kad jis kreipėsi dėl leidimo ar sutikimo gavimo ir kad sprendimas dėl jo išdavimo dar nėra priimtas.

146. Jeigu teisių perdavimą registruojantis asmuo arba jo atstovas nepateikė reikiamų dokumentų, duomenų arba jie įforminti ne pagal Taisyklių reikalavimus ir trūkumai neištaisyti, prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, dizaino savininkui ar jų atstovui kartu išsiunčiant sprendimą, kuriame nurodomi prašymo nepriėmimo motyvai. VPB lieka prašymo kopija.

147. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, vadovaudamasis Įstatymo 40 straipsnio 6 dalimi VPB patikrina, ar yra gautas leidimas pagal Įstatymo 9 straipsnio 3 ar 4 punkto reikalavimus.

Jeigu VPB nustato, kad teisės perėmėjas nėra gavęs leidimo naudoti Lietuvos valstybės ar kitų valstybių simbolių, priimamas sprendimas neįrašyti teisės į pareikštą įregistruoti ar įregistruotą dizainą perdavimo duomenų į paraišką ar Dizaino registrą. Pranešimas, kuriame nurodomi atsisakymo įrašyti teisių perdavimą motyvai, išsiunčiamas teisės perdavimo sutarties šaliai, kuri pateikė prašymą įrašyti teisės perdavimą.

148. Jeigu nėra nustatyta trūkumų arba jeigu jie pašalinti per Taisyklių 145 punkte nurodytą terminą, VPB įrašo teisių perdavimo duomenis į paraišką ir (arba) Dizaino registrą.

Jeigu įrašomas dalinis teisių perdavimas, perduotajai paraiškos daliai suteikiamas iš eilės einantis einamųjų metų paraiškos numeris; perduotajai registracijos daliai identifikuoti prie pirminės registracijos numerio pridedama didžioji raidė abėcėlės tvarka. Jei perduodama daugiau negu viena dalis, kiekvienai iš jų identifikuoti pridedama kita pagal eilę abėcėlės didžioji raidė.

Perduotajai dalinei paraiškai ar registracijai galioja pirminės paraiškos padavimo data ir prioriteto teisė, jeigu ši yra.

149. Asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas (teisę perduodančio, naujo savininko ar jų atstovo), išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi su paraiška ar dizaino registracija susiję duomenys po teisių perdavimo įregistravimo.

150. Teisės perdavimas įsigalioja nuo perdavimo duomenų įrašymo į paraišką ar Dizaino registrą dienos. Teisės į įregistruotą dizainą perdavimo duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

XXIX SKIRSNIS. Licencijos suteikimas

 

151. Duomenys apie licencinę sutartį įrašomi į Dizaino registrą pagal Įstatymo 41 straipsnį vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu, jeigu VPB pateikiami šie dokumentai:

151.1. prašymas įregistruoti licenciją, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (DP-8 forma);

151.2. abiejų šalių pasirašytas licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (DP-9 forma), ar šalių pasirašytas licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas arba vienos iš šalių ar jo atstovo pasirašytas išrašas iš licencinės sutarties arba licencinės sutarties kopija, patvirtinta ją pateikiančio asmens, jeigu šalys pageidauja pateikti sutarties kopiją;

151.3. duomenys apie nustatyto mokesčio sumokėjimą pagal Taisyklių IV skirsnio reikalavimus;

151.4. įgaliojimas atstovui, jeigu prašymą paduoda licencijos gavėjo įgaliotas atstovas pagal Taisyklių III skirsnio reikalavimus.

152. Licencinės sutarties sudarymą patvirtinančiame dokumente arba išraše iš licencinės sutarties turi būti nurodyta:

152.1. dizaino savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, įregistravimo arba asmens kodas ir adresas;

152.2. licencijos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė įregistravimo arba asmens kodas ir adresas;

152.3. dizaino, kuriam naudoti suteikiama licencija, registracijos numeris;

152.4. licencijos rūšis;

152.5. nuoroda, kokiems dizaino pavyzdžiams suteikiama licencija;

152.6. licencijos galiojimo terminas;

152.7. licencijos galiojimo teritorija.

153. Jeigu licencijos suteikimas yra susijęs su keliomis registracijomis, gali būti pateiktas vienas prašymas tuo atveju, kai kiekvienos dizaino registracijos savininkas ir licencijos gavėjas yra tie patys asmenys ir suteikiama ta pati licencija. Kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek registracijų susijęs licencijos suteikimas.

Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną dizaino registraciją, kuriai suteiktą licenciją prašoma įrašyti.

154. Prašymą dėl licencijos įregistravimo pasirašo ir pateikia VPB dizaino savininkas ar jo atstovas arba licencijos gavėjas ar jo atstovas.

Prašymo blankas (DP-8 forma) naudojamas norint įrašyti į Dizaino registrą licencijos suteikimą arba licencinės sutarties pasikeitimus arba atšaukti suteiktą licenciją.

155. Gavęs prašymą, VPB patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus.

Jeigu dizaino savininkas ar jo atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal Taisyklių reikalavimus, nustatomas 1 mėnesio terminas nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos trūkumams ištaisyti.

Jeigu licenciją registruojantis asmuo ar jo atstovas nepateikia reikiamų dokumentų, duomenų arba jie įforminti ne pagal Taisyklių reikalavimus ir trūkumai neištaisyti, prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas licenciją registruojančiam asmeniui ar jo atstovui kartu išsiunčiant sprendimą, kuriame nurodomi prašymo nepriėmimo motyvai. VPB lieka prašymo kopija.

156. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos įrašo duomenis apie licencijos suteikimą į Dizaino registrą. Asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas, išsiunčiamas pranešimas apie licencijos įregistravimą.

Jeigu prašymas pasirašytas dizaino savininko ir licencijos gavėjo arba jų atstovų, pranešimas išsiunčiamas pirmajam asmeniui.

Licencinės sutarties duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

157. Taisyklių 151–156 punktų reikalavimai taikomi ir sublicencinei sutarčiai. Taisyklių XXIV skirsnio reikalavimai taikomi, jeigu norima įregistruoti licencinės sutarties ar sublicencinės sutarties pakeitimus.

XXX SKIRSNIS. Teisės į DIZAINĄ įkeitimas AR AREŠTAS

 

158. Pagal Įstatymo 42 straipsnį, gavęs Hipotekos registro arba Turto arešto aktų registro tvarkytojo pranešimą apie įkeistą arba areštuotą teisę į dizainą, VPB per 24 valandas duomenis apie įkeistą ar areštuotą dizainą įrašo į Dizaino registrą.

Informacija apie įkeistą ar areštuotą dizainą paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

159. Gavęs Hipotekos registro arba Turto arešto registro tvarkytojo pranešimą apie įkeistos ar areštuotos teisės į dizainą išregistravimą, VPB duomenis įrašo į Dizaino registrą ir šie duomenys paskelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

 

VI SKYRIUS. BENDRIJOS DIZAINAS

 

XXXI SKIRSNIS. BENDRIJOS DIZAINO PARAIŠKOS PADAVIMAS PER VPB

 

160. Pateikti VPB prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką turi teisę asmenys, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 6/2002 reikalavimus.

Prie prašymo paduoti Bendrijos dizaino paraišką turi būti pridėti šie dokumentai:

160.1. Bendrijos dizaino paraiška, 3 egz.;

160.2. įgaliojimas atstovui pagal Taisyklių III skirsnį (jeigu reikia), 1 egz.;

160.3. duomenys apie mokesčio sumokėjimą už Bendrijos dizaino paraiškos padavimą per VPB pagal Taisyklių IV skirsnį.

161. Prašymas paduoti Bendrijos dizaino paraišką pateikiamas VPB vienu egzemplioriumi nustatytos formos blanke (CD-1 forma) ir užpildomas pagal Taisyklių reikalavimus. Prašyme paduoti Bendrijos dizaino paraišką tarptautiniais kodais dizaino duomenims identifikuoti (INID kodai) pažymėtuose langeliuose turi būti nurodyta:

161.1. 71 – pareiškėjo pavadinimas ir adresas, atitinkantys pavadinimą ir adresą, nurodytus Bendrijos dizaino paraiškoje (rekomenduojama nurodyti fizinio asmens kodą, juridinio asmens registracijos kodą, telefono ir fakso numerį (-ius);

161.2. 74 – atstovo vardas ir pavardė, jeigu pareiškėjas paskiria savo atstovą atstovauti VPB (rekomenduojama nurodyti asmens kodą, telefono ir fakso numerį (-ius).

162. Bendrijos dizaino paraiška turi būti pateikiama Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) (toliau – VRDT) nustatytos formos blanke, kurį VPB išduoda nemokamai ir kurį galima rasti VRDT interneto svetainėje http://oami.europa.eu, lietuvių kalba – ir VPB interneto svetainėje. Bendrijos dizaino paraiška turi atitikti 2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL 2004 m. specialusis leidimas 13 skyrius, 31 tomas, p. 14) (toliau – Reglamentas (EB) 2245/2002) reikalavimus.

163. Mokesčiai už Bendrijos dizaino paraišką ir kiti su Bendrijos dizaino registravimu VRDT susiję mokesčiai mokami tiesiogiai VRDT, vadovaujantis 2002 m. gruodžio 16 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2246/2002 dėl mokesčių, mokamų Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) už Bendrijos dizainų registraciją (OL 2004 m. specialusis leidimas 13 skyrius, 31 tomas, p. 40), nuostatomis. Mokesčiai, susiję su Bendrijos dizaino registravimu, skelbiami VRDT interneto svetainėje.

VPB neatlieka mokesčių, susijusių su Bendrijos dizaino paraiškos padavimu ir dizaino registravimu, apskaičiavimo, patikrinimo ar persiuntimo ir neatsako, jeigu pareiškėjas laiku nesumoka VRDT mokesčių arba sumoka mokesčius mažesnius, negu reikia.

XXXII SKIRSNIS. VPB VEIKSMAI, GAVUS PRAŠYMĄ PADUOTI BENDRIJOS DIZAINO PARAIŠKĄ

 

164. VPB, gavęs prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką, atlieka Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 7 straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus.

Bendrijos dizaino paraišką padavusiam asmeniui išduodamas nustatytos formos pranešimas apie dokumentų gavimą.

165. VPB per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 160 ir 161 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus.

VPB prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką pripažįsta nepaduotu ir grąžina pateiktų dokumentų 1 egzempliorių pareiškėjui arba jo atstovui kartu su nustatytos formos pranešimu, kuriame nurodoma atsisakymo priimti prašymą paduoti Bendrijos dizaino paraišką motyvai, jeigu nepateikti Taisyklėse nurodyti dokumentai arba jeigu jie neatitinka Taisyklių reikalavimų.

166. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo paduoti Bendrijos dizaino paraišką gavimo dienos registruotu paštu išsiunčia Bendrijos dizaino paraiškos vieną egzempliorių į VRDT.

Išsiuntus Bendrijos dizaino paraišką į VRDT, VPB pareiškėjui arba jo atstovui išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma Bendrijos dizaino paraiškos išsiuntimo į VRDT data. Kartu su pranešimu pareiškėjui grąžinamas Bendrijos dizaino paraiškos antrasis egzempliorius su pažymėta gavimo data.

167. VPB netikrina Bendrijos dizaino paraiškos atitikties Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 reikalavimams ir neatsako, jeigu VRDT atsisako priimti Bendrijos dizaino paraišką kaip neatitinkančią reikalavimų, nurodytų šio reglamento 10 straipsnyje.

VII SKYRIUS. TARPTAUTINĖ DIZAINO REGISTRACIJA

 

XXXIII SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS PARAIŠKOS PADAVIMAS

 

168. Tarptautinė paraiška pareiškėjo pasirinkimu gali būti paduota tiesiogiai PINO Tarptautiniam biurui (toliau – Tarptautinis biuras) arba per VPB.

169. Tarptautinė paraiška pateikiama užpildant Tarptautinio biuro nustatytos formos blanką (DM/1) arba elektroniniu būdu PINO interneto svetainėje.

Reikalavimai tarptautinei paraiškai nustatyti Ženevos akte, Hagos susitarimo taisyklėse ir Administraciniuose nurodymuose. Detalesnę informaciją apie tarptautinės paraiškos padavimą ir pildymą galima rasti Tarptautinių dizaino registracijų vadove bei Paraiškos aiškinamosiose pastabose.

XXXIV SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS PARAIŠKOS DOKUMENTŲ PADAVIMAS PER VPB

 

170. Paduoti tarptautinę paraišką per VPB turi teisę asmenys, atitinkantys Ženevos akto 3 straipsnio reikalavimus Lietuvos Respublikos atžvilgiu. Pareiškėjas, paduodantis tarptautinę paraišką per VPB, gali joje nurodyti Lietuvos Respubliką.

Prie prašymo paduoti tarptautinę paraišką turi būti pridėti šie dokumentai:

170.1. tarptautinė paraiška, 3 egz.;

170.2. įgaliojimas atstovui pagal Taisyklių III skirsnį (jeigu reikia), 1 egz.

Atstovo paskyrimo taisykles, paduodant tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui, nustato Hagos susitarimo taisyklių 3 taisyklė.

171. Prašymas paduoti tarptautinę paraišką pateikiamas VPB nustatytos formos blanke (TDP-1 forma) vienu egzemplioriumi ir užpildomas pagal Taisyklių reikalavimus. Prašyme paduoti tarptautinę paraišką tarptautiniais kodais dizaino duomenims identifikuoti (INID kodai) pažymėtuose langeliuose turi būti nurodyta:

171.1. 71 – pareiškėjo pavadinimas ir adresas, atitinkantys pavadinimą ir adresą, nurodytus tarptautinėje paraiškoje (rekomenduojama nurodyti fizinio asmens kodą, juridinio asmens registracijos kodą, telefono ir fakso numerį (-ius);

171.2. 74 – atstovo vardas ir pavardė, jeigu pareiškėjas paskiria savo atstovą atstovauti VPB (rekomenduojama nurodyti asmens kodą, telefono ir fakso numerį (-ius);

171.3. 54 – gaminio pavadinimas;

171.4. 28 – dizaino pavyzdžių skaičius;

171.5. 51 – Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis.

172. Prašymo paduoti tarptautinę paraišką blanką nemokamai išduoda VPB, taip pat jį galima rasti VPB interneto svetainėje. Tarptautinės paraiškos blankas ir informacija apie jo pildymą pateikiami PINO interneto svetainėje.

173. Mokesčiai už tarptautinės paraiškos padavimą ir kiti su tarptautine dizaino registracija susiję mokesčiai mokami tiesiogiai Tarptautiniam biurui, vadovaujantis Hagos susitarimo taisyklėmis. Mokesčiai, susiję su tarptautine dizaino registracija, skelbiami PINO interneto svetainėje.

VPB neatlieka mokesčių, susijusių su tarptautine dizaino registracija, apskaičiavimo, tikrinimo ar persiuntimo ir neatsako, jeigu pareiškėjas laiku nesumoka Tarptautiniam biurui mokesčių arba sumoka mokesčius mažesnius, negu reikia.

174. Prašymai dėl pakeitimų įrašymo tarptautinėje dizaino registracijoje, tarptautinės dizaino registracijos galiojimo pratęsimo, teisių perdavimo ir kitų su tarptautinėmis dizaino registracijomis susijusių veiksmų atlikimo pateikiami tiesiogiai Tarptautiniam biurui. VPB šių dokumentų nepriima ir jų persiuntimo Tarptautiniam biurui neatlieka.

XXXV SKIRSNIS. VPB VEIKSMAI, KAI YRA GAUTAS PRAŠYMAS PADUOTI TARPTAUTINĘ PARAIŠKĄ

 

175. Gavęs prašymą paduoti tarptautinę paraišką, VPB suteikia šiai paraiškai gavimo datą, suskaičiuoja tarptautinės paraiškos lapus ir pažymi gavimo datos spaudu 2 tarptautinės paraiškos egzempliorius.

Tarptautinę paraišką padavusiam asmeniui išduodamas nustatytos formos pranešimas apie dokumentų gavimą, kuriame nurodoma priimtos tarptautinės paraiškos lapų skaičius ir gavimo data.

176. VPB per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 170 ir 171 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus.

VPB prašymą paduoti tarptautinę paraišką pripažįsta nepaduotu ir grąžina pateiktų dokumentų 2 egzempliorius pareiškėjui arba jo atstovui kartu su nustatytos formos pranešimu, kuriame nurodomi atsisakymo priimti prašymą paduoti tarptautinę paraišką motyvai, jeigu nepateikti Taisyklėse nurodyti dokumentai arba jeigu jie neatitinka Taisyklių reikalavimų.

177. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, VPB ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo paduoti tarptautinę paraišką gavimo dienos registruotu paštu išsiunčia vieną tarptautinės paraiškos egzempliorių Tarptautiniam biurui.

Išsiuntęs tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui, VPB pareiškėjui arba jo atstovui išsiunčia pranešimą, kuriame nurodo tarptautinės paraiškos išsiuntimo Tarptautiniam biurui datą. Kartu su pranešimu pareiškėjui grąžinamas tarptautinės dizaino paraiškos antrasis egzempliorius su pažymėta gavimo data.

178. VPB neatlieka tarptautinės paraiškos ekspertizės ir netikrina, ar ji užpildyta teisingai. VPB neatsako už tarptautinėje paraiškoje esančius netikslumus bei klaidas.

XXXVI SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS, KURIOJE NURODYTA LIETUVOS RESPUBLIKA, DIZAINO EKSPERTIZĖ

 

179. Ekspertas atlieka tarptautinėje dizaino registracijoje, kurioje nurodyta Lietuvos Respublika, pateikto dizaino ekspertizę pagal Įstatymo 19 straipsnio 1 dalį.

180. Ekspertas, nustatęs, kad dizainas, kuriame nurodyta Lietuvos Respublika, atitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, priima sprendimą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje.

181. Ekspertas, nustatęs, kad dizainas neatitinka Įstatymo 9 straipsnio reikalavimų, Hagos susitarimo taisyklių 18(2) taisyklės nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tarptautinės dizaino registracijos paskelbimo Tarptautinių dizainų biuletenyje praneša Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdžių, nurodydamas visus tokio atsisakymo motyvus.

182. Jeigu tarptautinės dizaino registracijos savininkas nesutinka su eksperto sprendimu atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje, jis, vadovaudamasis Įstatymo 334 straipsnio 1 dalies nuostatomis, turi teisę per 5 mėnesius nuo to sprendimo priėmimo dienos paprašyti atlikti pakartotinę dizaino ekspertizę.

183. Gavęs prašymą ir išnagrinėjęs tarptautinės dizaino registracijos savininko ar jo atstovo pateiktus argumentus, ekspertas atlieka pakartotinę ekspertizę ir priima vieną iš šių sprendimų:

183.1. ankstesnį sprendimą atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje pripažinti netekusiu galios;

183.2. sprendimą atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje palikti galioti visiems arba daliai dizaino pavyzdžių.

184. Jeigu remiantis Taisyklių 183.1 punktu sprendimas atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje pripažįstamas netekusiu galios arba remiantis Taisyklių 183.2 punktu sprendimas atsisakyti pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje paliekamas galioti daliai dizaino pavyzdžių, ekspertas Hagos susitarimo taisyklių 18(4) taisyklės nustatyta tvarka praneša Tarptautiniam biurui apie tai, kad atsisakymas pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje yra atšaukiamas, ir tarptautinė dizaino registracija lieka galioti Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdžių.

185. Tarptautinės dizaino registracijos savininkui ar jo atstovui nepateikus prašymo atlikti pakartotinę dizaino ekspertizę per nustatytą terminą, eksperto sprendimas laikomas galutiniu ir įsigalioja po 5 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Apie tai Tarptautinis biuras antrą kartą neinformuojamas.

186. Tarptautinės dizaino registracijos savininkas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti VPB Apeliaciniam skyriui apeliaciją Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

Už apeliacijos padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

Patenkinus apeliaciją, toliau veiksmus dėl tarptautinės dizaino registracijos ekspertas atlieka Taisyklių 180 punkte nurodyta tvarka.

XXXVII SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS PASKELBIMAS, UŽPROTESTAVIMAS IR GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

 

187. Duomenys apie tarptautines dizaino registracijas skelbiami Tarptautinio biuro tarptautinių dizainų biuletenyje.

188. Pagal Įstatymo 334 straipsnio 3 dalies nuostatas, suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo tarptautinės dizaino registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro Tarptautinių dizainų biuletenyje dienos, turi teisę, remdamiesi Įstatymo 9 ir (ar) 10 straipsniais, užprotestuoti tarptautinę dizaino registraciją, paduodami Apeliaciniam skyriui protestą Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

Už protesto padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

189. Gavęs protestą VPB praneša Tarptautiniam biurui apie atsisakymą pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje Ženevos akto 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

190. Atmetus protestą ir galutiniu sprendimu pripažinus tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje, VPB Hagos susitarimo bendrųjų taisyklių 18(4) taisyklės nustatyta tvarka praneša Tarptautiniam biurui apie tai, kad atsisakymas pripažinti tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje yra atšaukiamas ir tarptautinė dizaino registracija lieka galioti Lietuvos Respublikoje visiems arba daliai dizaino pavyzdžių.

191. Informacija apie tarptautinės dizaino registracijos pripažinimą negaliojančia Lietuvos Respublikoje skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

XXXVIII SKIRSNIS. LICENCIJOS NAUDOTI TARPTAUTINĖS REGISTRACIJOS DIZAINĄ SUTEIKIMAS

 

192. Pripažinus tarptautinės dizaino registracijos galiojimą Lietuvos Respublikoje pagal Taisyklių 180 punktą, tarptautinės dizaino registracijos savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui licenciją naudoti dizainą Įstatymo 41 straipsnio nustatyta tvarka.

Duomenys apie tarptautinės dizaino registracijos savininko suteiktą licenciją gali būti įrašyti į Lietuvos Respublikos dizaino registrą Taisyklių XXIX skirsnio nustatyta tvarka.

193. Informacija apie licencijos naudoti tarptautinės registracijos dizainą suteikimą skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

XXXIX SKIRSNIS. TARPTAUTINĖS DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TERMINAS IR JO PRATĘSIMAS

 

194. Pradinis tarptautinės dizaino registracijos, kurioje nurodyta Lietuvos Respublika, galiojimo terminas yra 5 metai nuo tarptautinės registracijos dienos, ir gali būti pratęstas keturis kartus po 5 metus iki 25 metų.

195. Prašymai dėl tarptautinės dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimo pateikiami tiesiogiai Tarptautiniam biurui.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3R-34, 2013-05-31, Žin., 2013, Nr. 58-2937 (2013-06-04); Žin., 201388-(2013-08-14), i. k. 1135190ISAK0003R-34

 


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-1 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

22

Paraiškos padavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

21

Paraiškos numeris

*

PRAŠYMAS

ĮREGISTRUOTI DIZAINĄ IR IŠDUOTI DIZAINO REGISTRACIJOS LIUDIJIMĄ

 

 

 

11

Registracijos numeris

*

 

 

 

 

*Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

 

 

Pareiškėjo / atstovo žyma

 

**

 

** Užpildo pareiškėjas ar atstovas.

71

Pareiškėjas: fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas / juridinio asmens

pavadinimas, registracijos kodas, adresas, valstybės kodas, telefonas, faksas, el. paštas

 

74

Atstovas: fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas /

juridinio asmens pavadinimas, registracijos kodas,adresas,

valstybės kodas, telefonas, faksas, el. paštas

 

 

72

Dizainerio vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, valstybės kodas, telefonas,

faksas, el. paštas

75

Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas

(jei reikia)

 

 

 

 

 

 

[ ][]

Ankstesnis dizaino paskelbimas

31

32

33

Pirmosios paraiškos numeris, data, valstybės kodas

51

Lokarno klasifikacijos klasė ir poklasis

 

 

 

23

Eksponavimo parodoje prioriteto data, valstybės kodas

 

28

Pavyzdžių skaičius

 

[ ][]

Atidėti paskelbimo terminą

mėn.

 

 

 

54

Gaminio pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

2. Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra paraiškos priėmimo pažyma.

 

VPB darbuotojas

_________

(Pareigos)

_________

(Parašas)

_____________

(Vardas ir pavardė)

_____

(Data)

 


Prie prašymo pridedama:

 

 

 

1. [ ][] Dizaino fotografijos ar grafiniai vaizdai

 

.... vaizdas (-ai)

 

3 egz.

 

2. [ ][] Dizaino aprašymas

 

.... lapas (-ai)

 

1 egz.

 

3. [ ][] Pareiškimas dėl dizainerio autorystės

 

.... lapas (-ai)

 

1 egz.

 

4. [ ][] Dokumentas, patvirtinantis dizainerio teisių perdavimą

 

.... lapas (-ai)

 

1 egz.

 

5. [ ][] Pirmosios paraiškos kopija

 

.... lapas (-ai)

 

1 egz.

 

6. [ ][] Įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda pareiškėjo įgaliotas asmuo

 

.... lapas (-ai)

 

1 egz.

 

7. [ ][] Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už paraiškos padavimą (kopija)

 

.... lapas (-ai)

 

1 egz.

 

8. [ ][] Kiti dokumentai: ........................................................................

................................................................................................................

 

.... lapai (-ų)

 

1 egz.

 

Pateiktus dokumentus pažymėti [x]x

 

 

 

Iš viso:

.... lapai (-ų)

.... vaizdų

 

 

Pareiškėjas / atstovas

_________

(Pareigos)

_________

(Parašas arba parašo faksimilė)

_____________

(Vardas ir pavardė)

A. V.

 

Mokestis 

Už paraiškos padavimą sumokėtas

 

 

mokestis

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojo vardas, pavardė

ar pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokestis sumokėtas*

 

 

 

 

 

 

 

 

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

 


 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sprendimas dėl dizaino įregistravimo)

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimas

 

 

Ekspertas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priimta lapų

 

 

 

_______

(Parašas)

_______

(Vardas ir pavardė)

______

(Data)

 

*Užpildo Valstybinis patentų biuras.

**Pareigos nurodomos, jeigu pareiškėjas / atstovas yra juridinis asmuo.

 

 

 

21

Paraiškos numeris

*

 

 

 

 

 

55

Dizaino vaizdas

Dizaino pavyzdžio ir vaizdo numeracija

xx . xx

 

 

 

 

 

 

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-2 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

PRAŠYMAS

ĮRAŠYTI PAKEITIMUS PARAIŠKOJE DIZAINUI REGISTRUOTI IR (ARBA) DIZAINO REGISTRE

 

Pareiškėjo arba dizaino savininko žyma

**

 

 

 

 

Atstovo žyma

**

 

 

 

** Užpildo pareiškėjas / dizaino savininkas ar atstovas.

 

 

 

 

 

1

Prašome įrašyti paraiškoje (-ose) ir (arba) registre šiame prašyme nurodytą (-us) pakeitimą (-us)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Paraiška (-os) ir (arba) registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas šis prašymas

 

 

 

2.1 Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

2.2 Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

 

 

 

 

2.3 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę registracijų ir (arba) paraiškų numeriai išvardyti papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pareiškėjas (-ai) ir (arba) dizaino savininkas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

3.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

3.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

3.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

3.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

3.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir (arba) dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti tą patį (tuos pačius) pakeitimą (-us) keliose to paties pareiškėjo (-ų)

paraiškose ir (arba) dizaino savininko (-ų) registracijose. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną pakeitimų

rūšį kiekvienoje paraiškoje ir (arba) registracijoje.


 

 

 

 

 

4

Atstovas

 

 

 

4.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas...............................................................................

4.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas.............................................................

4.3 Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

4.4 Įgaliojimo numeris.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Pakeitimo (-ų) nurodymas

 

 

 

5.1 Duomenys, kuriuos reikia pakeisti:.........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5.2 Duomenys, kurie turi būti įrašyti:............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 

5.3 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 5.1 ir 5.2 punktuose netilpę duomenys išvardyti papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Prie prašymo pridedama:

 

 

 

6.1 [ ][]

Įgaliojimas atstovui  Nr. ........... (originalas, kopija)

.... lapų, 1 egz.

6.2 [ ][]

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis (kopija)

.... lapų, 1 egz.

6.3 [ ][]

Papildomi lapai priede

.... lapų, 1 egz.

6.4 [ ][]

Kiti dokumentai:

.... lapų, 1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti  [x]x

Iš viso:

.... lapų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Parašas arba parašo faksimilė

 

 

Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė 

......................................................................................................................................................

A. V.

 

 

.................

(Parašas arba parašo faksimilė)

.................

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mokestis

Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos dizaino registre sumokėtas

 

 

mokestis

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojo vardas, pavardė ar pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokestis sumokėtas*

 

 

 

 

 

 

 

 

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

*Užpildo Valstybinis patentų biuras.

_________________


 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-3 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

PRAŠYMAS

IŠTAISYTI KLAIDĄ (-AS) PARAIŠKOJE DIZAINUI REGISTRUOTI IR (ARBA) DIZAINO REGISTRE

 

Pareiškėjo arba dizaino savininko žyma

**

 

 

 

 

Atstovo žyma

**

 

 

 

** Užpildo pareiškėjas / dizaino savininkas ar atstovas.

 

 

 

 

 

1

Prašome ištaisyti paraiškoje (-ose) arba registre šiame prašyme nurodytą (-as) klaidą (-as)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Paraiška (-os) ir (arba) registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas šis prašymas

 

 

 

2.1 Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

2.2 Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

 

 

 

 

2.3 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę registracijų ir (arba) paraiškų numeriai išvardyti papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pareiškėjas (-ai) ir (arba) dizaino savininkas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

3.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

3.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

3.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

3.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

3.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir (arba) dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

Vienu prašymu gali būti prašoma ištaisyti klaidą (-as) keliose to paties pareiškėjo (-ų) paraiškose ir (arba) dizaino

savininko (-ų) registracijose, kai kartojasi ta pati klaida (-os). Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną atitaisymų rūšį

kiekvienoje paraiškoje ir (arba) registracijoje.


 

 

 

 

 

4

Atstovas

 

 

 

4.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas...............................................................................

4.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas.............................................................

4.3 Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

4.4 Įgaliojimo numeris.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Klaidos (-ų) ištaisymo nurodymas

 

 

 

5.1 Duomenys, kuriuos reikia ištaisyti::...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5.2 Duomenys, kurie turi būti įrašyti:...................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 

5.3 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 5.1 ir 5.2 punktuose netilpę duomenys išvardyti papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Prie prašymo pridedama:

 

 

 

6.1 [ ][]

Įgaliojimas atstovui  Nr. ........... (originalas, kopija)

.... lapų, 1 egz.

6.2 [ ][]

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis (kopija)

.... lapų, 1 egz.

6.3 [ ][]

Papildomi lapai priede

.... lapų, 1 egz.

6.4 [ ][]

Kiti dokumentai:

.... lapų, 1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti  [x]x

Iš viso:

.... lapų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Parašas arba parašo faksimilė

 

 

Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė 

......................................................................................................................................................

A. V.

 

 

.................

(Parašas arba parašo faksimilė)

.................

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mokestis

Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos dizaino registre sumokėtas

 

 

mokestis

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojo vardas, pavardė ar pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokestis sumokėtas*

 

 

 

 

 

 

 

 

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

* Jei klaida (-os) padaryta (-os) VPB, už ištaisymą mokėti nereikia.

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

_________________


 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-4 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

PRAŠYMAS

IŠSKIRTI DIZAINO PAVYZDŽIUS Į ATSKIRĄ PARAIŠKĄ (-AS)

 

Pareiškėjo žyma

**

 

 

 

 

Atstovo žyma

**

 

 

 

** Užpildo pareiškėjas ar atstovas.

 

 

 

 

 

1

Prašome išskirti dizaino pavyzdžius į atskirą paraišką (-as)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Paraiška, kuriai skirtas prašymas

 

 

 

2.1 Paraiškos numeris .........

Paraiškos padavimo data .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pareiškėjas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

3.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

3.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

3.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

3.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

3.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant  3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pareiškėjo (-ų) atstovas

 

 

 

4.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas...............................................................................

4.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas.............................................................

4.3 Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

4.4 Įgaliojimo numeris.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

5

Dizaino pavyzdžiai, kurie įrašomi išskirtoje paraiškoje

 

 

 

5.1 Dizaino pavyzdžių skaičius (išskirtoje paraiškoje)::............................................................................

5.2 Gaminio pavadinimas:..............................................................................................................................

5.3 Dizaino aprašymas:...................................................................................................................................

5.4 Dizaino vaizdas (-ai)..................................................................................................................................

 

 

 

[ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu papildomame lape pateikiamas dizaino aprašymas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Prie prašymo pridedama:

 

 

 

6.1 [ ][]

Įgaliojimas atstovui  Nr. ........... (originalas, kopija)

.... lapų, 1 egz.

6.2 [ ][]

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis (kopija)

.... lapų, 1 egz.

6.3 [ ][]

Papildomi lapai priede

.... lapų, 1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti  [x]x

Iš viso:

.... lapų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Parašas arba parašo faksimilė

 

 

7.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė 

......................................................................................................................................................

A. V.

 

 

.................

(Parašas arba parašo faksimilė)

.................

(Data)

 

 

 

7.2 Pažymėti atitinkamą langelį, atsižvelgiant į tai, kurio asmens vardu pasirašytas prašymas arba uždėta parašo faksimilė

 

7.1 [ ][]

pareiškėjo vardu

 

7.2 [ ][]

atstovo vardu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mokestis

Už paraiškos įregistruoti dizainą padavimą sumokėtas

 

 

mokestis

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojo vardas, pavardė ar pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokestis sumokėtas*

 

 

 

 

 

 

 

 

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

___________________


 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-5 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO TERMINĄ

 

Dizaino savininko žyma

**

 

 

 

 

Atstovo žyma

**

 

 

 

** Užpildo dizaino savininkas ar atstovas.

 

 

 

 

 

1

Prašome pratęsti šiame prašyme nurodytos dizaino registracijos galiojimo terminą

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Registracija, kurią prašoma pratęsti

 

 

 

2.1 Registracijos numeris.........

2.2 Paraiškos padavimo data.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dizaino savininkas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

3.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

3.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

….......................................................................................................................

3.4 Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas (jei reikia) ...........................................

….......................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.5 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

3.6 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

3.7 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

3.8 Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas (jei reikia) ...........................................

….......................................................................................................................

 

 

3.9 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.1, 3.2, 3.3 ir 3.4 arba 3.5, 3.6, 3.7 ir 3.8 punktų duomenis.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

4

Atstovas

 

 

 

4.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas...............................................................................

4.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas.............................................................

4.3 Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

4.4 Įgaliojimo numeris.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dizaino pavyzdžiai, kuriems prašoma pratęsti registraciją

 

 

 

5.1 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu prašoma pratęsti registraciją visiems pavyzdžiams.

 

5.2 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu prašoma pratęsti registraciją tik šiems išvardintiems pavyzdžiams (pateikti dizaino vaizdus).

 

......................................................................................................................................................

Pažymimas tik vienas langelis: 5.1 arba 5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Prie prašymo pridedama:

 

 

 

6.1 [ ][]

Įgaliojimas atstovui  Nr. ........... (originalas, kopija)

.... lapų, 1 egz.

6.2 [ ][]

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis (kopija)

.... lapų, 1 egz.

6.3 [ ][]

Papildomi lapai priede

.... lapų, 1 egz.

6.4 [ ][]

Kiti dokumentai:

.... lapų, 1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti  [x]x

Iš viso:

.... lapų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Parašas arba parašo faksimilė

 

 

Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė 

......................................................................................................................................................

A. V.

 

 

.................

(Parašas arba parašo faksimilė)

.................

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mokestis

Už galiojimo termino pratęsimą sumokėtas

 

 

mokestis

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojo vardas, pavardė ar pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokestis sumokėtas*

 

 

 

 

 

 

 

 

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-6 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI DIZAINO REGISTRACIJOS GALIOJIMO TERMINĄ

 

Pareiškėjo arba dizaino savininko žyma

**

 

 

 

 

Atstovo žyma

**

 

 

 

** Užpildo pareiškėjas / dizaino savininkas ar atstovas.

 

 

 

 

 

1

Prašome įrašyti į paraišką ir (arba) Lietuvos Respublikos dizaino registrą šiame prašyme nurodytą pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Paraiška (-os) ir (arba) registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas prašymas

 

 

 

2.1 Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

2.2 Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

 

 

 

 

2.3 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir (arba) registracijų numeriai išvardyti papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dizaino pavyzdžiai, kuriems taikomas pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimas

 

 

 

3.1 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir (arba) registracijos (-ų) visiems pavyzdžiams.

 

3.2 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir (arba) registracijos (-ų) daliai pavyzdžių. Papildomame lape pateikti perduodamus pavyzdžius pagal Taisyklių  VIII skirsnio reikalavimus.

 

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2.

 

 

 

 

 

 

Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą keliose paraiškose ir (arba)

registracijose, kuriose buvęs ir naujasis savininkai yra tie patys asmenys. Mokestis turi būti sumokėtas už

kiekvienos paraiškos ir (arba) registracijos pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą.


 

 

 

 

 

4

Pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimo pagrindas

 

4.1 Sutartis

Pridedamas vienas iš šių dokumentų:

 

 

4.1.1 [ ][]

patvirtinta sutarties kopija

 

4.1.2 [ ][]

patvirtintas sutarties išrašas

 

4.1.3 [ ][]

teisių perdavimo patvirtinimas  (DP-7 forma)

 

4.2 Juridinio (-ių) asmens (asmenų) reorganizavimas (sujungimas, padalijimas, prijungimas ar kt.)

Pridedama vieno iš dokumentų, įrodančių reorganizavimą, patvirtinta kopija:

 

 

4.2.1 [ ][]

išrašas iš įmonių rejestro

 

4.2.2 [ ][]

kiti kompetentingų įstaigų išduoti dokumentai

 

4.3  Teisės perdavimas, nesant sutarties ar reorganizavimo

Pridedamas dokumentas:

 

 

4.3.1 [ ][]

kompetentingų įstaigų išduoto dokumento, įrodančio pasikeitimą, patvirtinta kopija

Pateiktus dokumentus pažymėti  [x]x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Pareiškėjas (-ai) ir (arba) dizaino savininkas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

5.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

5.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

5.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

5.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

5.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

5.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

5.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir (arba) dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant  5.1, 5.2 ir 5.3 arba 5.4, 5.5 ir 5.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pareiškėjo (-ų) ir (arba) dizaino savininko (-ų) atstovas

 

 

 

6.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas...............................................................................

6.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas.............................................................

6.3 Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

6.4 Įgaliojimo numeris.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

7

Naujasis (-ieji) pareiškėjas (-ai) ar dizaino savininkas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

7.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

7.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

7.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

7.4 Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas (jei reikia) ...........................................

…..........................................................................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

7.5 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

7.6 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

7.7 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

7.8 Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas (jei reikia) ...........................................

…..........................................................................................................................................................................

 

 

7.9 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ar dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 7.1, 7.2, 7.3 ir 7.4 arba 7.5, 7.6, 7.7 ir 7.8 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Naujojo (-ųjų) pareiškėjo (-ų) ar dizaino savininko (-ų) atstovas

 

 

 

8.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas...............................................................................

8.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas.............................................................

8.3 Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

8.4 Įgaliojimo numeris.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Prie prašymo pridedama:

 

 

 

9.1 [ ][]

Įgaliojimas atstovui  Nr. ........... (originalas, kopija)

.... lapų, 1 egz.

9.2 [ ][]

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis (kopija)

.... lapų, 1 egz.

9.3 [ ][]

Pareiškėjo ar dizaino savininko pasikeitimą patvirtinantis dokumentas (pagal 4 punktą)

.... lapų, 1 egz.

9.4 [ ][]

Papildomi lapai priede

.... lapų, 1 egz.

9.5 [ ][]

Kiti dokumentai: ............

............

............

.... lapų, 1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti  [x]x.

Iš viso:

.... lapų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Parašas arba parašo faksimilė

 

 

10.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė 

......................................................................................................................................................

A. V.

 

 

.................

(Parašas arba parašo faksimilė)

.................

(Data)

 

 

 

10.2 Pažymėti atitinkamą langelį, atsižvelgiant į tai, kurio asmens vardu pasirašytas prašymas arba uždėta parašo faksimilė

 

10.2.1 [ ][]

pareiškėjo ar dizaino savininko vardu

 

10.2.2 [ ][]

naujojo pareiškėjo ar dizaino savininko vardu

 

10.2.3 [ ][]

atstovo vardu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

11

Mokestis

Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos dizaino registre / Už dizaino perdavimo sutarties registravimą sumokėtas

 

 

mokestis

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojo vardas, pavardė ar pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokestis sumokėtas*

 

 

 

 

 

 

 

 

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-7 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Gavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

TEISĖS Į PAREIKŠTĄ REGISTRUOTI IR (ARBA) ĮREGISTRUOTĄ DIZAINĄ PERDAVIMO PATVIRTINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Patvirtinimas

 

 

Žemiau pasirašęs (-ę) teisės perdavėjas (-ai) ir teisės perėmėjas (-ai) patvirtina, kad teisė į žemiau nurodytą (-as) paraišką (-as) ir (arba) registraciją (-as) perduota pagal sutartį.

 

 

 

 

 

2

Paraiška (-os) ir (arba) registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas patvirtinimas

 

 

 

2.1 Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

2.2 Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

 

 

 

 

2.3 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir (arba) registracijų numeriai išvardyti papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dizaino pavyzdžiai, kuriems taikomas teisės perdavimas

 

 

 

3.1 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu teisės perdavimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir (arba) registracijos (-ų) visiems pavyzdžiams.

 

3.2 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu teisės perdavimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir (arba) registracijos (-ų) daliai pavyzdžių (nurodyti).

 

......................................................................................................................................................

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

4

Teisės perdavėjas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

4.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

4.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

4.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

4.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

4.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

4.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

4.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.1, 4.2 ir 4.3 arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Teisės perėmėjas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

5.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

5.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

5.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

5.4 Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas (jei reikia) ...........................................

…..........................................................................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

5.5 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

5.6 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

5.7 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5.8 Susirašinėjimo Lietuvos Respublikoje adresas ir adresatas (jei reikia) ...........................................

…..........................................................................................................................................................................

 

 

5.9 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perėmėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant  5.1, 5.2, 5.3 ir 5.4 arba 5.5, 5.6, 5.7 ir 5.8 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Parašai arba parašų faksimilės

 

 

6.1 Teisės perdavėjo (-ų) parašas (-ai):

 

 

6.1.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

......................................................................................................................................................

A. V.

6.1.2 Pasirašymo data ir vieta

......................................................................................................................................................

6.1.3 Parašas arba parašo faksimilė .....................................................................................

 

 

6.2 Teisės perėmėjo (-ų) parašas (-ai):

 

 

6.2.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

......................................................................................................................................................

A. V.

6.2.2 Pasirašymo data ir vieta

......................................................................................................................................................

6.2.3 Parašas arba parašo faksimilė .....................................................................................

6.3 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai arba teisės perėmėjai ir jų 6.1.1, 6.1.2 ir 6.2.1, 6.2.2 punktų duomenys ir 6.1.3 ir 6.2.3 punktuose nurodyti parašai ir parašų faksimilės pateiktos papildomame lape priede.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

7

[ ][] Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir (arba) dokumentai

 

Iš viso: .... lapai (-ų)

 

 

 

 

 

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-8 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Prašymo gavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

PRAŠYMAS

ĮRAŠYTI LICENCIJOS / SUBLICENCIJOS SUTEIKIMĄ / LICENCINĖS / SUBLICENCINĖS SUTARTIES PASIKEITIMUS / ATŠAUKTI SUTEIKTĄ LICENCIJĄ / SUBLICENCIJĄ

 

Dizaino savininko arba licencijos gavėjo žyma

**

 

 

 

 

Atstovo žyma

**

 

 

 

** Užpildo dizaino savininkas, ar licencijos gavėjas, ar atstovas.

 

 

 

 

 

1

Prašymas

1.1 [ ][]

Šiuo prašymu patvirtiname, kad jame nurodyta (-os) registracija(-os) yra licencijos objektas, ir prašome sutarties duomenis įrašyti į Lietuvos Respublikos dizaino registrą

 

1.2. [ ][]

Šiuo prašymu prašome įrašyti licencinės sutarties pasikeitimus

 

1.3 [ ][]

Šiuo prašymu prašome atšaukti suteiktą licenciją

Pažymimas tik vienas langelis: 1.1, 1.2  arba 1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas prašymas

 

 

 

2.1 Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

2.2 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 punkte netilpę registracijų numeriai išvardyti papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dizaino pavyzdžiai, kuriems taikoma licencija

 

 

 

3.1 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu licencija suteikta 2 grafoje nurodytos (-ų) registracijos(-ų) visiems pavyzdžiams

 

3.2 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu licencija suteikta 2 grafoje nurodytos registracijos daliai pavyzdžių (išvardyti)

............................................................................................................................

 

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2.

 

 

 

 

 

 

Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti licencijos / sublicencijos suteikimą keliose registracijose,

kuriose dizaino savininkas ir  licencijos / sublicencijos gavėjas yra tie patys asmenys. Mokestis turi būti

sumokėtas už kiekvieną suteiktą licenciją / sublicenciją.


 

 

 

 

 

4

Dizaino savininkas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

4.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

4.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

4.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

4.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

4.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

4.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

4.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant  4.1, 4.2 ir 4.3 arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dizaino savininko (-ų) atstovas

 

 

 

5.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas...............................................................................

5.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas.............................................................

5.3 Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

5.4 Įgaliojimo numeris.....................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Licencijos gavėjas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

6.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

6.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

6.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

6.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

6.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

6.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

6.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licencijos gavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 6.1, 6.2 ir 6.3  arba 6.4, 6.5, ir 6.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Licencijos gavėjo (-ų) atstovas

7.1 Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas...............................................................................

7.2 Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens registracijos kodas.............................................................

7.3 Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

7.4 Įgaliojimo numeris.....................................................................................................................................

 

 

7.5 [ ][]

Įgaliojimas pridedamas

 

 

Reikiamus duomenis pažymėti  [x]x.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

8

Licencijos rūšis, pažymėta [x]x.

 

 

 

 

8.1 [ ][]

Išimtinė licencija

 

8.2 [ ][]

Neišimtinė licencija

 

8.3 [ ][]

Sublicencinė sutartis

 

8.4 [ ][]

Licencijos galiojimo teritorija:

 

..............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Licencijos galiojimo terminas, pažymėtas [x]x.

 

 

 

 

9.1 [ ][]

Terminuota licencija išduota terminui nuo ..... iki .....

 

9.2 [ ][]

Neterminuota licencija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Prie prašymo pridedama:

 

 

 

10.1 [ ][]

Įgaliojimas atstovui  Nr. ........... (originalas, kopija)

.... lapų, 1 egz.

10.2 [ ][]

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis (kopija)

.... lapų, 1 egz.

10.3 [ ][]

Licencijos suteikimą patvirtinantis dokumentas. Pridedamas vienas iš šių dokumentų:

 

 

10.1 [ ][] licencinės sutarties sudarymo patvirtinimas (DP-9 forma)

 

 

10.2 [ ][] licencinės sutarties išrašas,

 

 

10.3 [ ][] licencinės sutarties kopija (šalių pageidavimu)

 

10.4 [ ][]

Papildomi lapai priede

.... lapų, 1 egz.

10.5 [ ][]

Kiti dokumentai: ............

............

............

.... lapų, 1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti  [x]x.

Iš viso:

.... lapų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Parašas arba parašo faksimilė

 

 

11.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė 

......................................................................................................................................................

A. V.

 

 

.................

(Parašas arba parašo faksimilė)

.................

(Data)

 

 

 

11.2 Pažymėti atitinkamą langelį, atsižvelgiant į tai, kurio asmens vardu pasirašytas prašymas arba uždėta parašo faksimilė

 

11.2.1 [ ][]

dizaino  savininko vardu

 

11.2.2 [ ][]

licencijos gavėjo vardu

 

11.2.3 [ ][]

atstovo vardu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

12

Mokestis

Už dizaino licencinės ar sublicencinės sutarties registravimą sumokėtas

 

 

mokestis

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

Mokėtojo vardas, pavardė ar pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokestis sumokėtas*

 

 

 

 

 

 

 

 

(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72

(Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-9 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Gavimo data

*

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

LICENCINĖS / SUBLICENCINĖS SUTARTIES SUDARYMO PATVIRTINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Patvirtinimas

 

 

Žemiau pasirašęs (-ę) dizaino savininkas (-ai) ir licencijos gavėjas (-ai) patvirtina, kad licencija suteikta žemiau nurodytai (-oms) registracijai (-oms) pagal licencinę sutartį.

 

 

 

 

 

2

Registracija (-os), kuriai (-ioms) taikoma licencija

 

 

 

2.1 Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

.............

.............

.............

.............

2.2 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 punkte netilpę registracijų numeriai išvardyti papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dizaino savininkas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

3.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

3.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

3.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

3.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

3.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant  3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 


 

 

4

Licencijos gavėjas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

4.1 Vardas, pavardė ........................................................................................................................................

4.2 Asmens kodas ............................................................................................................................................

4.3 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

4.4 Oficialus pavadinimas ..............................................................................................................................

4.5 Juridinio asmens registracijos kodas ......................................................................................................

4.6 Adresas, valstybės kodas .........................................................................................................................

 

 

4.7 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licencijos gavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.1, 4.2 ir 4.3 arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dizaino pavyzdžiai, kuriems taikoma licencija

 

 

 

5.1 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu licencinė sutartis taikoma 2 grafoje nurodytos registracijos (-ų) visiems pavyzdžiams.

 

5.2 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu licencinė sutartis taikoma 2 grafoje nurodytos registracijos (-ų) daliai pavyzdžių (išvardyti).

............................................................................................................................

 

Pažymimas tik vienas langelis: 5.1 arba 5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Licencijos rūšis, pažymėta [x]x.

 

 

 

 

6.1 [ ][]

Išimtinė licencija

 

6.2 [ ][]

Neišimtinė licencija

 

6.3 [ ][]

Sublicencinė sutartis

 

6.4 [ ][]

Licencijos galiojimo teritorija:

 

..............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Licencijos galiojimo terminas, pažymėtas [x]x.

 

 

 

 

7.1 [ ][]

Terminuota licencija išduota terminui nuo ..... iki .....

 

7.2 [ ][]

Neterminuota licencija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Parašai arba parašų faksimilės

 

 

8.1 Dizaino savininko (-ų) parašas (-ai):

 

 

8.1.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

......................................................................................................................................................

A. V.

8.1.2 Pasirašymo data ir vieta.................................................................................................

8.1.3 Parašas arba parašo faksimilė .....................................................................................

 

 

8.2 Licencijos gavėjo (-ų) parašas (-ai):

 

 

8.2.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

......................................................................................................................................................

A. V.

8.2.2 Pasirašymo data ir vieta.................................................................................................

8.2.3 Parašas arba parašo faksimilė .....................................................................................

9.3 [ ][]

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli dizaino savininkai arba licencijos gavėjai ir jų 8.1.1, 8.1.2 ir 8.2.1, 8.2.2 punktų  duomenys ir 8.1.3 ir 8.2.3 punktuose nurodyti parašai ir parašų faksimilės pateiktos papildomame lape priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

[ ][] Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir (arba) dokumentai

 

Iš viso: .... lapai (-ų)

 

 

 

 

 

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72 (Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-10 forma

 

PAREIŠKIMAS DĖL DIZAINERIO AUTORYSTĖS

 

Pareiškėjo žyma (jei ji yra)

Gaminio pavadinimas

 

 

 

 

 

Paraiškos numeris (jei jis yra)

 

 

 

 

 

Aš (mes), žemiau pasirašęs (-ę), esu (esame) šio dizaino autorius (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas, pavardė, adresas, parašas, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ][] Pažymėti šį langelį, jeigu kiti dizaino autoriai nurodyti ant atskiro lapo.

 

 

 

 

 

 

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72 (Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

DP-11 forma

 

DIZAINERIO TEISIŲ PERDAVIMO DOKUMENTAS

 

Pareiškėjo žyma (jei ji yra)

Gaminio pavadinimas

 

 

 

 

 

Paraiškos numeris (jei jis yra)

 

 

 

 

 

1. Aš (mes), žemiau pasirašęs (-ę), esu (esame) šio dizaino autorius (-iai) ir teisę registruoti dizainą perdaviau (-ėme) šio dokumento 2 dalyje nurodytam (-iems) asmeniui (-ims):

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas, pavardė, adresas, parašas, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ][] Pažymėti šį langelį, jeigu kiti dizaino autoriai nurodyti ant atskiro lapo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Patvirtinu, kad dizainerio (-ių) teisę registruoti dizainą perėmiau:

 

[ ][] pagal teisių perdavimo sutartį

 

 

[ ][] kaip darbdavys ar užsakovas pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo 13 straipsnį

 

[ ][] kaip teisių paveldėtojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sutarties rekvizitai arba paveldėjimo dokumento rekvizitai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Vardas, pavardė)

 

(Parašas)

 

 

(A. V.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data)

 

 

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72 (Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34

redakcija)

 

CD-1 forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

 

Prašymo gavimo data

*

 

 

 

 

Prašymo numeris

*

 

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

 

 

PRAŠYMAS

PADUOTI BENDRIJOS DIZAINO PARAIŠKĄ