Įstatymas paskelbtas: Žin., 1999, Nr. 7-141

Neoficialus įstatymo tekstas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

ĮSTATYMAS

1998 m. gruodžio 29 d. Nr. VIII-1013
Vilnius


 

1 straipsnis. Diplomato tarnybos ir terminuotos diplomato tarnybos sutarties su asmenimis, dirbančiais Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje, sudarymo tvarka ir sąlygos

1. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įsigaliojimo dienos yra siūloma sudaryti diplomato tarnybos sutartis dirbantiems Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje asmenims, kurie:

1) Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įsigaliojimo dieną turi diplomatinį rangą ir dirba Užsienio reikalų ministerijoje;

2) Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įsigaliojimo dieną turi diplomatinį rangą ir dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose arba užsienio politikos darbą Prezidentūroje, Seime ar Vyriausybėje, jei iki paskyrimo eiti šias pareigas jie išdirbo ne mažiau kaip 3 mėnesius Užsienio reikalų ministerijoje.

2. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įsigaliojimo dienos yra siūloma sudaryti terminuotas diplomato tarnybos sutartis dirbantiems Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje asmenims, kurie Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įsigaliojimo dieną turi diplomatinį rangą ir dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose arba užsienio politikos darbą Prezidentūroje, Seime ar Vyriausybėje, jei iki paskyrimo eiti šias pareigas jie išdirbo mažiau kaip 3 mėnesius Užsienio reikalų ministerijoje;

3. Asmenims, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įsigaliojimo dieną neturintiems diplomatinio rango, tačiau einantiems Užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 3 priedėlyje nurodytas pareigas mažiau kaip metus, darbo Užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose laikotarpis yra įskaitomas į Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 19 straipsnyje nurodytą parengiamąjį laikotarpį. Šie asmenys į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą priimami Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. Darbo diplomatinėje tarnyboje stažo skaičiavimas Užsienio reikalų ministerijos darbuotojams, priimamiems į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą

Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, sudariusiems diplomato tarnybos sutartį, diplomato stažas skaičiuojamas nuo tos dienos, nuo kurios jie pagal darbo sutartį dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, bet ne anksčiau nei nuo 1990 m. kovo 11 d.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo suteikti diplomatiniai rangai

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo suteikti diplomatiniai rangai prilyginami Respublikos Prezidento suteikiamiems diplomatiniams rangams.

 

4 straipsnis. Diplomatų, dirbusių Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje

1940-1990 metais, diplomatiniai rangai ir renta

1. 1940-1990 metais Lietuvos Respublikai atstovavę diplomatai nuo Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įsigaliojimo dienos yra Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangą turintys diplomatai.

2. 1940-1990 metais Lietuvos Respublikai atstovavusiems diplomatams arba jų našlėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu skiriama renta. Šios rentos dydį ir skyrimo sąlygas bei tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1613, 00.04.11, Žin., 2000, Nr.34-954 (00.04.26)

 

5 straipsnis. Diplomato darbo apmokėjimo sistemos taikymas

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme numatyta darbo apmokėjimo sistema taikoma nuo 1999 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 VALDAS ADAMKUS

_____________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1613, 00.04.11, Žin., 2000, Nr.34-954 (00.04.26)

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

****Pabaiga ****

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2000.04.26)