Suvestinė redakcija nuo 2023-03-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 51-2594, i. k. 113227RISAK000V-115

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. gegužės 15 d. Nr. v-115

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu (Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2006, Nr. 39-1380; 2010, Nr. 145-7415) ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-7743):

1. T v i r t i n u pridedamas Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisykles.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. v-244 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento“.

3. N u s t a t a u, kad valstybės įmonės Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Turto vertinimo valstybės reikmėms skyriaus sprendimu pakeistą ar Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisijos sprendimu patvirtintą mokestinę nekilnojamojo turto ir žemės vertę valstybės įmonės Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento skyrius Nekilnojamojo turto kadastre patikslina Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

 

 

 

Direktorius                                                                          Kęstutis Sabaliauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro

direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. v–115

(Valstybės įmonės Registrų centro

direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d.

įsakymo Nr. v-105 redakcija)

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Registrų centro nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų, teikiamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 11 straipsnyje nustatyta tvarka, nagrinėjimo tvarką ir paskirtos komisijos funkcijas, sudarymo, darbo organizavimo bei sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarką.

2.  Registrų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Masinio žemės vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 „Dėl nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“, Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu  Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Turto ir verslo vertinimo metodika), kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

3.  Pagrindinės Taisyklių sąvokos:

3.1. ataskaita – nekilnojamojo turto arba žemės individualaus vertinimo ataskaita;

3.2. nekilnojamasis turtas – tai Nekilnojamojo turto registre registruojamos patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai;

3.3. pareiškėjas – mokesčio mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 3 straipsnyje, kuriam yra nustatyta pareiga mokėti nekilnojamojo turto mokestį arba žemės mokestį, o Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – nekilnojamojo turto savininkas;

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

3.4. prašymas – pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Registrų centrą su prašymu nekilnojamojo turto arba žemės mokestine verte laikyti vertę, nustatytą atlikus individualų nekilnojamojo turto arba žemės vertinimą;

3.5. Priežiūros tarnyba – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

3.6. skundas – pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Registrų centrą dėl neteisingų, netikslių, neišsamių Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų nekilnojamojo turto arba žemės sklypo kadastro duomenų, turinčių įtakos nekilnojamojo turto mokestinės vertės arba žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams skaičiavimui, siekiant šiuos duomenis ištaisyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

 

3.7. neteko galios 2019-03-01;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

3.8. neteko galios 2019-03-01.

Papildyta papunkčiu:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

4.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymuose.

5. Registrų centro darbuotojai, nagrinėdami pareiškėjų skundus bei prašymus ir priimdami sprendimus, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo ir kitų principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme bei Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

II SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ SKUNDŲ PRIĖMIMO TVARKA, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

6. Pareiškėjas skundą Registrų centrui gali pateikti vieną kartą per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto arba žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams nustatymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

7. Skundas gali būti pateikiamas tiesiogiai kreipiantis į Registrų centrą, taip pat siunčiamas paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

8.  Pareiškėjo skunde turi būti nurodytas asmens, padavusio skundą, vardas, pavardė, gimimo data (pavadinimas, juridinio asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas). Skunde turi būti aiškiai nurodytos skundžiamos aplinkybės ir faktai, skundas turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo. Tuo atveju, kai skundas teikiamas Registrų centrui pareiškėjo įgalioto asmens, pridedamas atstovo įgaliojimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintus reikalavimus.

9. Pareiškėjo skundo priėmimą ir registravimą organizuoja Registrų centro klientų aptarnavimo centrai ir Dokumentų valdymo skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

10. Gautas skundas registruojamas gavimo dieną ir perduodamas nagrinėti Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Turto vertinimo valstybės reikmėms skyriui (toliau – Turto vertinimo valstybės reikmėms skyrius) ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

11. Neteko galios nuo 2020-03-04

Punkto naikinimas:

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

12. Skundą gavęs Turto vertinimo valstybės reikmėms skyrius raštu informuoja mokesčių administratorių:

12.1. per 1 darbo dieną nuo skundo gavimo Registrų centre dienos ir sprendimo priėmimo dienos – apie pareiškėjo skundo dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės gavimą ir priimtą sprendimą;

12.2. per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Registrų centre dienos ir sprendimo priėmimo dienos – apie pareiškėjo skundo dėl žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams gavimą ir priimtą sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

 

121. Jei skundas nėra susijęs su neteisingų, netikslių, neišsamių Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų nekilnojamojo turto arba žemės sklypo kadastro duomenų, turinčių įtakos nekilnojamojo turto mokestinės vertės arba žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams skaičiavimui, ištaisymu, ir (ar) pateiktas nesilaikant šių Taisyklių 6 punkte nustatyto termino, mokesčių administratorius apie šį skundą neinformuojamas, o skundas nagrinėjimas vadovaujantis Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėmis, patvirtintomis Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. VE-160 (1.3 E) „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

13. Pareiškėjo skundą dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės arba žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams nagrinėja Turto vertinimo valstybės reikmėms skyrius, vadovaudamasis šių Taisyklių 2 punkte išvardytais teisės aktais ir laikydamasis Taisyklių 5 punkte nurodytų reikalavimų. Nagrinėdamas skundą Turto vertinimo valstybės reikmėms skyrius:

13.1. įvertina pareiškėjo skunde nurodytus argumentus ir prie skundo pridėtus dokumentus (jeigu tokie pateikti);

13.2. išnagrinėja (patikrina), ar nekilnojamojo turto arba žemės sklypo kadastro duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą ir Nekilnojamojo turto kadastrą, o nustatęs, kad nekilnojamojo turto arba žemės sklypo kadastro duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą ir Nekilnojamojo turto kadastrą, kreipiasi į Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto kadastro departamento skyrių, kuris ne vėliau kaip per 10 d. d. patikrina įrašus Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre ir elektroniniu paštu informuoja Turto vertinimo valstybės reikmėms skyrių apie nekilnojamojo turto arba žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimą / nepatikslinimą. Patikslinus duomenis nurodo, kokie duomenys buvo patikslinti, kokia yra perskaičiuota mokestinė vertė / vidutinė rinkos vertė mokesčiams bei jos įsigaliojimo data. Nepatikslinus duomenų nurodoma, jog duomenys nebuvo patikslinti;

13.3. patikrina, ar patvirtintas masinio vertinimo modelis teisingai apskaičiuoja pareiškėjo nurodyto konkretaus objekto mokestinę vertę / vidutinę rinkos vertę mokesčiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

 

131. Atsakymą į pareiškėjo skundą (sprendimą) pasirašo Turto vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vadovas. Jei skundas yra pagrįstas ir priimamas sprendimas tikslinti mokestinę vertę / vidutinę rinkos vertę mokesčiams, sprendime nurodoma tiksli mokestinė vertė / vidutinė rinkos vertė mokesčiams ir nuo kada ši vertė yra tikslinama. Jei skunde pareiškėjas nurodo daugiau reikalavimų, susijusių su Turto registrų tvarkymo tarnybos veikla, atsakymą į skundą pasirašo Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos vadovas.

Papildyta punktu:

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

14. Pareiškėjo skundas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

15. Turto vertinimo valstybės reikmėms skyrius apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja elektroniniu paštu Nekilnojamojo turto kadastro departamentą (jei mokestinė vertė / vidutinė rinkos vertė mokesčiams turi būti patikslinama) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją, mokesčių administratorių. Pareiškėjas apie sprendimą informuojamas registruotu laišku, elektroninių ryšių priemonėmis arba sprendimas įteikiamas pareiškėjui asmeniškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS, FUNKCIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16.  Registrų centro direktorius įsakymu paskiria Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija).

17. Komisija sudaroma 4 metams. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 4 nariai, iš kurių paskiriamas Komisijos pirmininkas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris atlieka Komisijos pirmininko funkcijas jam nesant. Į Komisiją skiriami bent vienas teisininkas ir ne mažiau kaip du nekilnojamojo turto vertintojai, atitinkantys Taisyklių 18 punkte nustatytus kompetencijos ir kvalifikacijos reikalavimus. Kandidatus į Komisijos narius siūlo ir kandidatų atitikties kompetencijos ir kvalifikacijos reikalavimams vertinimą pagal kompetenciją atlieka Turto registrų tvarkymo tarnybos ir Veiklos teisinio reguliavimo skyriaus vadovai. Kandidatai į Komisijos narius privalo pateikti Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (Taisyklių 2 priedas „Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma“). Pasibaigus kadencijai, Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymu sudaroma nauja Komisija. Sudarant naują Komisiją į ją gali būti skiriama ne daugiau nei pusė buvusios Komisijos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

18. Komisijos nariu gali būti skiriamas Registrų centro darbuotojas, kuris yra nepriekaištingos reputacijos ir atitinka kompetencijos ir kvalifikacijos reikalavimus:

18.1. nekilnojamojo turto vertintojas:

18.1.1. turi galiojančią nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikaciją;

18.1.2. turi ne trumpesnę kaip 3 metų darbo, susijusio su turto masiniu ir individualiu vertinimu, patirtį;

18.1.3. išmano ir geba taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nekilnojamojo turto vertinimą ir (ar) būtinus tinkamai vykdyti Komisijai priskirtas funkcijas;

18.2. teisininkas:

18.2.1. turi aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypčių grupės (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;

18.2.2. turi ne trumpesnę nei 2 metų teisinio darbo patirtį;

18.2.3. išmano ir geba taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, būtinus tinkamai vykdyti Komisijai priskirtas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

 

19. Komisija nagrinėja pareiškėjų Registrų centrui pateiktus prašymus vadovaudamasi Taisyklių 2 punkte nurodytais teisės aktais ir priima sprendimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

20. Komisijos nariai privalo:

20.1. nagrinėti pareiškėjo prašymą ir kartu su prašymu pateiktą ataskaitą;

20.2. dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

20.3. nepraleisti Komisijos posėdžių be pateisinamos priežasties;

20.4. laikytis Taisyklių 5 punkte nurodytų veiklos principų;

20.5. pasirašyti Komisijos priimtus sprendimus;

20.6. neatskleisti informacijos, gautos einant Komisijos nario pareigas, asmenims, kurie nėra nekilnojamojo turto ar žemės teisėti savininkai, naudotojai ar kiti teisėtą interesą turintys asmenys;

20.7. teikti informaciją tik tam teisę turintiems asmenims ar teisėtiems jų atstovams;

20.8. pranešti Komisijai apie galimą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo konkretaus prašymo nagrinėjimo Registrų centre nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

 

20.9. priimant sprendimą vadovautis Priežiūros tarnybos pateikta išvada apie ataskaitos atitiktį Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčių reikalavimams.

21. Komisijos nariai turi teisę:

21.1. susipažinti su Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis bei Juridinių asmenų registro duomenimis, susijusiais su pareiškėjo prašymu;

21.2. kreiptis į Registrų centro Nekilnojamojo turto registro departamento ir Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro departamento skyrius dėl pareiškėjo prašyme nurodyto nekilnojamojo turto ar žemės sklypo duomenų patikslinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

21.3. kreiptis į pareiškėją su prašymu patikslinti prašymą;

21.4. kitas teises, numatytas Taisyklėse.

22Komisijos nariai atsako už savo veiklą ir konfidencialios informacijos išsaugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

23.  Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

24.       Komisijos posėdis laikomas teisėtu, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

25.  Komisijos pirmininkas:

25.1. vadovauja Komisijos darbui;

25.2. skiria Komisijos nariams pavedimus pagal Taisyklių 20–22 punktuose nurodytą kompetenciją;

25.3. kartu su kitais Komisijos nariais pasirašo Komisijos sprendimus;

25.4. vykdo kitas jam pavestas funkcijas.

26.  Komisijos pirmininko veiksmai įforminami rašytiniais pavedimais.

27. Rengiantis pareiškėjo prašymą svarstyti Komisijos posėdyje Komisijos pirmininkas Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) paveda vienam iš Komisijos narių įvertinti prašymą, surinkti visą su prašymo nagrinėjimu susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus sprendimui priimti. Komisijos narys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia Komisijai motyvuotą siūlymą tenkinti prašymą arba jį atmesti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

28.  Komisija priima sprendimus kolegialiai, paprasta balsų dauguma, Komisijos nariams balsuojant „už“ arba „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos balsavimas yra atliekamas DVS. Komisijos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

Nr. VE-226 (1.3 E), 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-03-29, i. k. 2022-06167

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

29.  Komisijos sprendime įrašomi šie duomenys:

29.1. Neteko galios nuo 2022-08-18

Punkto naikinimas:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

29.2. Komisijos pavadinimas ir sudėtis;

29.3. prašymo turinys;

29.4. priimto sprendimo esmė ir motyvai;

29.5. sprendimo apskundimo tvarkos paaiškinimas.

291. Sprendimo priėmimo data laikoma Komisijos narių pasirašyto sprendimo registracijos data DVS.

Papildyta punktu:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

30. Komisijos sprendimus DVS vizuoja ir pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Pareiškėjui yra teikiamas Komisijos sprendimo nuorašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

31. Komisijos posėdžiai organizuojami nuolat, atsižvelgiant į gautą pareiškėjų prašymų skaičių.

 

IV SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

32. Pareiškėjas prašymą Registrų centrui gali pateikti vieną kartą per mokestinį laikotarpį, per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios.

33. Pareiškėjas prašymą gali pateikti užpildydamas prašymo formą (Taisyklių 1 priedas) arba laisvos formos prašymą, atitinkantį Taisyklių reikalavimus. Prašymas pateikiamas tiesiogiai kreipiantis į Registrų centrą, siunčiamas paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

34. Pareiškėjo prašyme turi būti nurodytas asmens, padavusio prašymą, vardas, pavardė, gimimo data (pavadinimas, juridinio asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas). Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens. Tuo atveju, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo, pridedamas atstovo įgaliojimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintus reikalavimus. Prašymą turi pateikti visi bendraturčiai (arba vienas iš jų, turintis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę atstovauti kitiems bendraturčiams).

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

35. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti ataskaitos originalą.

36. Pareiškėjo prašymo ir ataskaitos priėmimą bei registravimą organizuoja Registrų centro klientų aptarnavimo centrai ir Dokumentų valdymo skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

 

37. Gautas prašymas registruojamas gavimo dieną jo padavimo vietoje ir išsiunčiamas arba perduodamas Komisijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Taisyklių 38 punkte numatyta tvarka ir terminais informuojamas mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

38. Mokesčių administratorius informuojamas iš anksto suderintu elektroniniu paštu, ne vėliau kaip:

38.1. per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos – apie pareiškėjo prašymo dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės gavimą ir priimtą sprendimą;

38.2. per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos – apie pareiškėjo prašymo dėl žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams gavimą ir priimtą sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

39. Pareiškėjo teikiamoje ataskaitoje turi būti apskaičiuota ir išskirta kiekvieno nekilnojamojo turto (statinio) ar žemės sklypo rinkos vertė, kuri teikiama mokestinės vertės tikslinimui.

40. Tuo atveju, jei pareiškėjo pateiktas prašymas neatitinka Taisyklių 3.3 papunkčio, 34, 35 punktų arba pateikta ataskaita neatitinka Taisyklių 39 punkto reikalavimų arba prašymą padavė tam teisės neturintis asmuo, yra nustatomas 10 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per Komisijos nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, prašymas laikomas nepaduotu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

41. Pareiškėjų prašymus nagrinėja ir dėl jų sprendimus priima Komisija. Pareiškėjo prašymą Komisija turi išnagrinėti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinti nekilnojamojo turto ar žemės masinio vertinimo dokumentai – per 4 mėnesius.

42. Komisija priima sprendimą atsisakyti priimti ir nagrinėti prašymą, jeigu yra bent vienas iš toliau išvardytų pagrindų:

42.1. Neteko galios nuo 2022-08-18

Punkto naikinimas:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

42.2. pareiškėjas per nustatytą terminą nepašalino prašymo trūkumų;

42.3. prašymas paduotas praleidus Taisyklėse numatytus terminus.

43. Komisija priima sprendimą tenkinti prašymą nekilnojamo turto mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, jeigu:

43.1. individualiu nekilnojamojo turto vertinimo būdu nustatyta nekilnojamojo turto vertė skiriasi daugiau kaip 20 procentų nuo Registrų centro nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

43.2. nekilnojamojo turto (statinio) vertės nustatymo data yra ne ankstesnė kaip 3 mėnesiai iki jos pateikimo Registrų centrui dienos;

43.3. individualus vertinimas atliktas ir ataskaita parengta laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimų;

43.4. apskaičiuota ir pateikta viso nekilnojamojo turto objekto (statinio) rinkos vertė;

43.5. Priežiūros tarnyba pateikia išvadą, kad ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje ir Turto ir verslo vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus.

43.6. pareiškėjo teikiamoje ataskaitoje apskaičiuota ir išskirta kiekvieno nekilnojamojo turto (statinio) ar žemės sklypo rinkos vertė, kuri teikiama mokestinės vertės tikslinimui

Papildyta papunkčiu:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

43.7. ataskaitoje nėra nurodyti apribojimai dėl ataskaitos ar joje nustatytos (-ų) vertės (-ių) panaudojimo mokestinės vertės patikslinimui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

44. Komisija priima sprendimą tenkinti prašymą žemės vidutine rinkos verte mokesčiams laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus žemės individualų vertinimą, jeigu:

44.1. individualiu žemės vertinimu nustatyta žemės vertė skiriasi daugiau kaip 20 procentų nuo Registrų centro nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams;

44.2. žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams ir individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės skirtumas susidarė ne dėl žemės naudojimo ne pagal numatytą paskirtį, būdą, pobūdį, disponavimo ja suvaržymų dėl hipotekos ar kitų savininko prievolių;

44.3. individualaus žemės sklypo vertės nustatymo data yra ne ankstesnė kaip 3 mėnesiai iki jos pateikimo Registrų centrui;

44.4. apskaičiuota ir pateikta viso žemės sklypo rinkos vertė;

44.5. apskaičiuota ir pateikta žemės sklypo rinkos vertė pateikta be miško žemės vertės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 4 straipsnyje;

44.6. Priežiūros tarnybos pateiktoje išvadoje nurodyta, kad ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje ir Turto ir verslo vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus.

44.7. pareiškėjo teikiamoje ataskaitoje apskaičiuota ir išskirta kiekvieno nekilnojamojo turto (statinio) ar žemės sklypo rinkos vertė, kuri teikiama mokestinės vertės tikslinimui

Papildyta papunkčiu:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

44.8. ataskaitoje nėra nurodyti apribojimai dėl ataskaitos ar joje nustatytos (-ų) vertės (-ių) panaudojimo mokestinės vertės patikslinimui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

45. Nustačiusi, kad nėra Taisyklių 42 punkte nurodytų pagrindų, dėl kurių prašymas yra nenagrinėtinas, Komisija nagrinėja prašymą iš esmės ir, įvertindama ataskaitos atitiktį atitinkamai Taisyklių 43.1–43.4 arba 44.1–44.5 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams, priima vieną iš nurodytų sprendimų:

45.1. netenkinti prašymo, jeigu ataskaita neatitinka bent vieno iš Taisyklių 43.1–43.4 arba 44.1–44.5 papunkčių reikalavimų;

45.2. jeigu ataskaita atitinka visus Taisyklių 43.1–43.4 arba 44.1–44.5 papunkčių reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų kreiptis į Priežiūros tarnybą dėl išvados apie ataskaitos atitiktį atitinkamai Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčių reikalavimams pateikimo.

46. Komisija, priėmusi šių Taisyklių 45.1 papunktyje nurodytą sprendimą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoti pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydama sprendimo priežastis ir motyvus. Pareiškėjas yra informuojamas Taisyklių 53 punkte nustatyta tvarka.

47. Komisija, priėmusi šių Taisyklių 45.2 papunktyje nurodytą sprendimą, kreipiasi į Priežiūros tarnybą su prašymu pateikti išvadą dėl ataskaitos atitikties atitinkamai Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčio reikalavimams, pridėdama pareiškėjo prašymo kopiją ir ataskaitos originalą.

48. Komisija, siųsdama Priežiūros tarnybai prašymą pateikti išvadą dėl pareiškėjo pateiktos ataskaitos atitikties atitinkamai Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčio reikalavimams, raštu apie tai informuoja pareiškėją.

49. Komisija, prieš išsiųsdama prašymą Priežiūros tarnybai, pasilieka pareiškėjo pateiktos ataskaitos kopiją DVS. Komisija, išnagrinėjusi prašymą, pareiškėjui paprašius, grąžina pareiškėjui su prašymu pateiktus dokumentų originalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

50. Priežiūros tarnyba išvadą dėl ataskaitos atitikties priima per 2 mėnesius nuo prašymo iš Registrų centro gavimo dienos ir parengtą bei patvirtintą išvadą registruotu laišku išsiunčia Registrų centrui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Kartu su išvada Priežiūros tarnyba grąžina Registrų centrui ataskaitos originalą.

51. Tuo atveju, kai Priežiūros tarnyba per nustatytą terminą nepateikia išvados, Komisija priima sprendimą stabdyti prašymo nagrinėjimą iki tol, kol bus gauta Priežiūros tarnybos išvada. Apie priimtą sprendimą Komisija informuoja pareiškėją ir Priežiūros tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

52. Komisijos pirmininkas, gavęs Priežiūros tarnybos išvadą dėl ataskaitos atitikties atitinkamai Taisyklių 43.5 arba 44.6 papunkčio reikalavimams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų sušaukia Komisijos posėdį, kuriame Komisija, atsižvelgdama į Priežiūros tarnybos pateiktą išvadą, priima motyvuotą sprendimą:

52.1. prašymą atmesti ir netikslinti pareiškėjo prašyme nurodyto nekilnojamojo turto arba žemės mokestinės vertės;

52.2. prašymą tenkinti ir nekilnojamojo turto ar žemės mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto arba žemės vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą.

53. Komisija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją. Pareiškėjas informuojamas registruotu laišku, elektroninių ryšių priemonėmis arba sprendimas pareiškėjui įteikiamas asmeniškai. Komisija, priėmusi sprendimą atsisakyti priimti ir nagrinėti prašymą, grąžina pareiškėjui su prašymu pateiktus dokumentų originalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

V SKYRIUS

SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA

 

54. Turto vertinimo valstybės reikmėms skyriaus ir Komisijos sprendimai gali būti skundžiami per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Taisyklės gali būti keičiamos Registrų centro direktoriaus įsakymu.

56. Komisijos sprendimai ir su jais susiję dokumentai tvarkomi ir saugomi Registrų centro direktoriaus įsakymu patvirtinto Dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

 

57. Skundus ir prašymus nagrinėjantys asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

 

___________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. v-105, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-22, i. k. 2016-10273

 

part_2f07482e54f5478aa259132ab9e69a26_end


 

Nekilnojamojo turto ir žemės

mokesčių mokėtojų skundų ir

prašymų nagrinėjimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data / juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

(Pareiškėją atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data; atstovavimo pagrindas)

 

(Pareiškėjo / atstovaujančio asmens gyvenamosios vietos / buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Valstybės įmonei Registrų centrui

 

PRAŠYMAS

DĖL MOKESTINĖS VERTĖS PATIKSLINIMO

________________
(Data)

 

Prašau patikslinti nekilnojamojo turto (statinio) / žemės sklypo, esančio_________________

(Pabraukti)

_______________________________________________________________________________                                                          (Objekto adresas, unikalus numeris)

_______________________________________________________________________________,

 

mokestinę vertę pagal atliktą individualų vertinimą ______________________________________

 

_______________________________________________________________________________.

(Ataskaitos data, numeris, rengėjas)

 

Tikslinama (-os) objekto (-ų) mokestinė (-ės) vertė (-ės) į individualaus vertinimo ataskaitoje nurodytą (-as) vertę (-es):

_____________________ iš __________________________ Eur, į ______________________ Eur;

(Objekto unikalus numeris)                                (Objekto mokestinė vertė)                                (Objekto vertė vertinimo ataskaitoje )

___________________ iš __________________________ Eur, į ____________________ Eur;

___________________ iš __________________________ Eur, į ____________________ Eur;

___________________ iš __________________________ Eur, į ____________________ Eur.

PRIDEDAMA (pažymėti):

Individualaus vertinimo ataskaita Nr. ___________________;

Įgaliojimas atstovauti pareiškėjui;

Kiti dokumentai:

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

_________________________________                                            ______________________

(Pareiškėjo / atstovaujančio asmens vardas, pavardė)                                                                                                             (Parašas)

 

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. v-105, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-22, i. k. 2016-10273

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Nr. VE-193 (1.3 E), 2023-03-24, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05209

 

part_bb07845ab18c43ffa1de1f890fa2a34a_end


 

Nekilnojamojo turto ir žemės

mokesčių mokėtojų skundų ir

prašymų nagrinėjimo taisyklių

2 priedas

 

(Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma)

 

ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

 

______________________________________________

(Vardas, pavardė)

______________________________________________

(Data)

______________________________________________

(Vieta)

 

1. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą? Jeigu taip,  – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

2. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

3. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

4. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo, ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas? Jeigu taip, – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

________________________________________________________________________________

5. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai?

________________________________________________________________________________

6. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą, ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai?

________________________________________________________________________________

7. Ar buvote atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo, ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai?

________________________________________________________________________________

8. Ar esate arba buvote įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai?

________________________________________________________________________________

 

 

_________________________                                   ____________________________

(Parašas)                                                                   (Pretendento vardas, pavardė)

_______________

 

Papildyta priedu:

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. v-27, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-28, i. k. 2014-00633

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013-05-15 įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. v-105, 2016-04-22, paskelbta TAR 2016-04-22, i. k. 2016-10273

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. v-137, 2018-04-27, paskelbta TAR 2018-05-03, i. k. 2018-06996

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. V-106 (101.2E), 2019-02-21, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02854

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-165 (1.3 E), 2020-03-02, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04722

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-226 (1.3 E), 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-03-29, i. k. 2022-06167

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-615 (1.3 E), 2022-08-17, paskelbta TAR 2022-08-17, i. k. 2022-17243

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybės įmonė Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-193 (1.3 E), 2023-03-24, paskelbta TAR 2023-03-24, i. k. 2023-05209

Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_6b9d527e693440f89670f992d07ecc66_end