Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDĖTIES IR JŲ PATEIKIMO LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 12 d. Nr. DI-4

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1495; 2011, Nr. 119-5611) 29 straipsnio 10 punktu, 30 straipsniu, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1K-062 (Žin., 2012, Nr. 24-1106), 10.14 punktu:

1. T v i r t i n u Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėtį ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

2.1. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. 1 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-205);

2.2. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. N-62 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarkos pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 109-4847);

2.3. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2003 m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. N-170 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 93-4245);

2.4. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. N-285 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 145-5298);

2.5. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2005 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. N-236 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 136-4910);

2.6. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2007 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. N-227 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 104-4285);


2.7. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. N-311 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2002 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Valstybinei lošimų priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 99-1177).

 

 

Lošimo įrenginių techninės kontrolės ir

registro skyriaus vedėjas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                Danielius Stašys

 

 


 

PATVIRTINTA 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus  

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-4

(Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos   

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus  

2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. DI-609 redakcija)

 

 

LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDĖTIS IR JŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lošimus organizuojančių bendrovių (toliau – bendrovės) finansinių ataskaitų sudėtis ir jų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato, kokias finansines ataskaitas ir kokia tvarka turi teikti bendrovės Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba).

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatyme.

 

II SKYRIUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDĖTIS

 

3. Bendrovės ne vėliau kaip per mėnesį, pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, Priežiūros tarnybai teikia einamųjų metų pirmo ketvirčio, pirmo pusmečio, devynių ir dvylikos mėnesių balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas, kartu pateikdamos pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių detalizavimą.

4. Bendrovės, pasibaigus kiekvienam finansinių metų mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos Priežiūros tarnybai pateikia:

4.1. Minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP) ataskaitą (Aprašo 1 priedas);

4.2. Įplaukų ir išmokėtų laimėjimų ataskaitą (Aprašo 2 priedas);

4.3. Lošimo automatų skaitiklių parodymų ir laimėjimų fondo ataskaitą (Aprašo 3 priedas);

4.4. Minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams apskaičiavimo, laikymo ir investavimo į VVP ataskaitą (Aprašo 4 priedas);

4.5. Lošimo stalų dienos rezultatų ataskaitą (Aprašo 5 priedas);

4.6. Lošimų A ir/arba B kategorijos automatais vykdomų nuotolinio lošimo įrenginiais įplaukų, išmokėtų laimėjimų ir laimėjimų fondo ataskaitą (Aprašo 6 priedas).

 

III SKYRIUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO FORMA

 

5. Aprašo 3 ir 4 punkte nurodytos finansinės ataskaitos, išskyrus Aprašo 4.3 papunktyje nurodytą finansinę ataskaitą, Priežiūros tarnybai pateikiamos kaip pasirašytas popierinis dokumentas ir patalpinamos Priežiūros tarnybos bylų serveryje. Prisijungimo duomenis prie bylų serverio bendrovei suteikia Priežiūros tarnyba.

6. Aprašo 4.3 papunktyje nurodyta finansinė ataskaita patalpinama Priežiūros tarnybos bylų  serveryje. Kaip pasirašytas popierinis dokumentas finansinė ataskaita pateikiama Priežiūros tarnybai pareikalavus. 

7. Finansinėse ataskaitose įrašomos sumos apvalinamos iki 1 (vieno) euro: 49 (keturiasdešimt devyni) euro centai ir mažiau atmetami, 50 (penkiasdešimt) euro centų ir daugiau laikoma 1 (vienu) euru.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.  Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_____________

 

Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių

ataskaitų sudėties ir jų pateikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į Vyriausybės vertybinius popierius ataskaitos forma)

 

MINIMALIOS PINIGŲ SUMOS, SKIRTOS TIK LOŠIMŲ LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAMS, INVESTAVIMO Į VYRIAUSYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS ATASKAITA

 

_____________________________________________

(bendrovės pavadinimas)

_____________________________________________

(bendrovės kodas, adresas, telefonas, faksas)

 

20         m.                                mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

 

Eil. Nr.

Vertybinių popierių pavadinimas

Vertybinių popierių emisijos Nr.

Įsigijimo data

Pardavimo data

Išpirkimo data

Banko pavadinimas

Vertybinių popierių balansinė vertė, EUR

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrovės vadovas                                ________________________________________________

                                                                        (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

Vyriausiasis finansininkas                       ________________________________________________

(buhalteris)                                                     (parašas)                               (vardas ir pavardė)

___________


 

Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių

ataskaitų sudėties ir jų pateikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Įplaukų ir išmokėtų laimėjimų ataskaitos forma)  

 

ĮPLAUKŲ IR IŠMOKĖTŲ LAIMĖJIMŲ ATASKAITA  

____________________________________________

(bendrovės pavadinimas)

_____________________________________________

(bendrovės kodas, adresas, telefonas, faksas)

20         m.                                mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.

Lošimų organizavimo vietos pavadinimas, adresas

Organizuojamų

lošimų rūšys

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo metų pradžios

Lošimo įrenginių kiekis

Įplaukos, EUR

Išmokėti laimėjimai, EUR

Skirtumas (5 – 6)

Įplaukos, EUR

Išmokėti laimėjimai, EUR

Skirtumas (8 – 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

Lošimas A kategorijos automatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo lošimai

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Lošimas B kategorijos automatu

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Lažybos

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Totalizatorius

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Bingas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso lošimų :

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Nuotoliniai lošimai A kategorijos automatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotoliniai stalo lošimai

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Nuotoliniai lošimai B kategorijos automatu

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Nuotolinės lažybos

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Nuotolinis totalizatorius

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Nuotolinis bingas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso nuotolinių lošimų :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

Bendrovės vadovas                                 ________________________________________________

                                                                        (parašas)                              (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas                       ________________________________________________

(buhalteris)      (parašas)          (vardas ir pavardė)

 

___________

 

 

Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių

ataskaitų sudėties ir jų pateikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Lošimo automatų skaitiklių parodymų ir laimėjimų fondo ataskaitos forma)

 

LošimO automatų skaitiklių parodymų ir laimėjimų fondo ataskaita

____________________________________________

(bendrovės pavadinimas)

_____________________________________________

(bendrovės kodas, adresas, telefonas, faksas)

 

20         m.                                mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

 

Eil. Nr.

Automato serijos Nr./Specialaus tapatumo ženklo Nr.

Automato tipas

Automato negrąžinami elektroniniai skaitikliai

Ataskaitinio mėnesio pradžiai

Ataskaitinio mėnesio pabaigai

Skirtumas
(5 – 6)

Kredito vertė, EUR

Rezultatas (7*8) EUR

Laimėjimų fondas mėn. pab., %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

Už dalyvavimą lošime įmokėti kredito vienetai

 

 

 

 

 

 

 

Laimėti kredito vienetai

 

 

 

 

 

 

Kasoje apmokėti kredito vienetai

 

 

 

 

 

 

Loštų lošimų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automato rezultatas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visų automatų rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

Laimėtas kaupiamasis fondas

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Bendrovės vadovas                                 ________________________________________________

                                                                        (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

Vyriausiasis finansininkas                       ________________________________________________

(buhalteris)                                                     (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

____________________

 

 


 

Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių

ataskaitų sudėties ir jų pateikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams apskaičiavimo, laikymo ir investavimo į VVP ataskaitos forma)

 

MINIMALIOS PINIGŲ SUMOS, SKIRTOS TIK LOŠIMŲ LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAMS APSKAIČIAVIMO, LAIKYMO IR INVESTAVIMO Į VVP ATASKAITA

_____________________________________________

(bendrovės pavadinimas)

_____________________________________________

(bendrovės kodas, adresas, telefonas, faksas)

 

20         m.                                mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

 

 

Eil. Nr.

Lošimų rūšys

Minimalios pinigų sumos apskaičiavimas

Faktinės pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, laikymas ir investavimas

Įstatymo numatyta minimali suma

Lošimų įrenginių kiekis

viso

(3 x 4)

Investicijų į VVP suma,

EUR

Terminuotų indėlių suma, EUR

Banko sąskaitose, EUR

Kasoje, EUR

Automatų talpose, EUR

viso, EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrovės vadovas                                ________________________________________________

                                                                        (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

Vyriausiasis finansininkas                       ________________________________________________

(buhalteris)                                                     (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

__________________

 

 


 

Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių

ataskaitų sudėties ir jų pateikimo tvarkos aprašo 5 priedas

 

(Lošimo stalų dienos rezultatų ataskaitos forma)

 

LOŠIMO STALŲ DIENOS REZULTATŲ

ATASKAITA

_________________________________________________

(bendrovės pavadinimas)

_________________________________________________

(bendrovės kodas, adresas, telefono, fakso numeriai)

 

20         m.                                mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

 

_________________________________________________

   (Lošimų organizavimo vietos pavadinimas, adresas)

 

Mėnesio diena

Pajamos už parduotus žetonus

Kasoje išmokėti laimėjimai, EUR

Rezultatas, EUR

(2 + 3 – 4)

Prie lošimo stalų, EUR

Kasoje, EUR

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Bendrovės vadovas                                ________________________________________________

                                                                        (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

Vyriausiasis finansininkas                       ________________________________________________

(buhalteris)                                                     (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

________________

 

 

Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių

ataskaitų sudėties ir jų pateikimo tvarkos aprašo    

6 priedas          

 

(Lošimų A ir/arba B kategorijos automatais vykdomų nuotolinio lošimo įrenginiais įplaukų, išmokėtų laimėjimų ir laimėjimų

fondo ataskaitos forma)

 

LOŠIMŲ A IR/ARBA B KATEGORIJOS AUTOMATAIS VYKDOMŲ NUOTOLINIO LOŠIMO ĮRENGINIAIS

ĮPLAUKŲ, IŠMOKĖTŲ LAIMĖJIMŲ IR LAIMĖJIMŲ FONDO ATASKAITA

_____________________________________________

(bendrovės pavadinimas)

_____________________________________________

(bendrovės kodas, adresas, telefonas, faksas)

 

20         m.                                mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

 

Eil. Nr.

Nuotolinio lošimo įrenginio specialaus tapatumo ženklo Nr.

Nuotolinio

lošimo

kategorija

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo metų pradžios

 

 

Įplaukos, EUR

Išmokėti laimėjimai, EUR

Skirtumas (5 – 6)

Loštų lošimų skaičius

per mėn.

Laimėjimų fondas mėn. pab., % (6/5*100)

Įplaukos, EUR

Išmokėti laimėjimai, EUR

 

 

 

Skirtumas (10 – 11)

Loštų lošimų skaičius nuo metų pradžios

 

Laimėjimų fondas nuo metų pradžios   %

(11/10*100)

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrovės vadovas                                 ________________________________________________

                                                                        (parašas)                              (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas                       ________________________________________________

(buhalteris)                                                     (parašas)                                (vardas ir pavardė)

__________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. DI-536, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19081

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. DI-609, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15147

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo