Suvestinė redakcija nuo 2016-03-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 16-635, i. k. 1022210ISAK00003-25

 

Nauja redakcija nuo 2016-03-05:

Nr. 3-64(1.5 E), 2016-03-04, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04251

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ORLAIVIŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ klasifikavimo ir pranešiMŲ APIE ORLAIVIŲ AVARIJAS IR INCIDENTUS TEIKIMO tvarkos Aprašo patvirtinimo

 

2002 m. sausio 15 d. Nr. 3-25

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010  dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL 2010 L 295, p. 35), su vėlesniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL 2014 L 122, p. 18), nuostatas:

 

tvirtinu Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

 

Susisiekimo Ministras                                                                   Zigmantas Balčytis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3-25

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. kovo 4 d. įsakymo

Nr. 3-64(1.5 E) redakcija)

 

 

 

ORLAIVIŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ KLASIFIKAVIMO IR PRANEŠIMŲ apie  

 

orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

I skyrius

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja orlaivių avarijų, incidentų ir pavojingų incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie orlaivių avarijas, incidentus ir pavojingus incidentus teikimo tvarką.

 

2. Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi visoms Lietuvos Respublikoje įregistruotoms   civilinės aviacijos įmonėms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojantiems  orlaivius, teikiantiems oro navigacijos ir kitas aviacijos paslaugas, techniškai prižiūrintiems orlaivius ir aviacijos įrangą bei juos gaminantiems. Bet koks pranešimas, pateiktas vadovaujantis Tvarkos aprašu, neatleidžia nuo pareigos pateikti pranešimus apie civilinės aviacijos įvykius ir pagal 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007, reikalavimus.

 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, su vėlesniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 996/2010), ir Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

4.  Avarijos, incidentai ir pavojingi incidentai  suprantami taip, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 996/2010. 

 

 

 

II SKYRIUS

 

PRANEŠIMAS APIE ORLAIVIO AVARIJĄ

 

 

 

5. Orlaivio, patyrusio avariją, likę gyvi įgulos nariai arba bet kuris susijęs asmuo, turintis informaciją apie orlaivio avariją, skubiausiu ir tinkamiausiu būdu nedelsdami privalo informuoti orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovą ir VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinį centrą (toliau – Koordinacinis centras).

 

6. Koordinacinis  centras  apie  orlaivio  avariją nedelsdamas šia tvarka praneša:

 

6.1. avarinės paieškos ir gelbėjimo tarnyboms;

 

6.2. orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovui;

 

6.3. Civilinės  aviacijos  administracijos  direktoriaus paskirtiems atsakingiems asmenims.

 

7. Koordinacinio centro pranešimuose apie orlaivio avariją nurodoma:

 

7.1. orlaivio avarijos data, vietos laikas, vieta;

 

7.2. orlaivio tipas, nacionalinis ir registracijos ženklai;

 

7.3. pranešimo perdavimo metu žinomos objektyvios avarijos aplinkybės;

 

7.4.  orlaivio vieta,  nustatyta pagal lengvai atpažįstamą geografinį punktą;

 

7.5. žuvusiųjų ir sužeistųjų, jeigu tokių yra, skaičius;

 

7.6. orlaivio sulaužymo, kiek tai įmanoma nustatyti, laipsnis.

 

8. Neleistina pranešimo apie orlaivio avariją uždelsti, jeigu trūksta kokių nors Tvarkos aprašo 7 punkte išvardytų duomenų.

 

 

 

III SKYRIUS

 

PRANEŠIMAS APIE INCIDENTUS IR PAVOJINGUS INCIDENTUS

 

 

 

9. Įvykus incidentui ar pavojingam incidentui, civilinės aviacijos įmonės ar organizacijos, kuriai priklauso orlaivis, atitinkami darbuotojai nedelsdami privalo informuoti tos įmonės ar organizacijos vadovą. Įmonės ar organizacijos vadovas arba orlaivio savininkas (valdytojas) privalo nedelsdamas skubiai, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai buvo sužinota apie incidentą arba pavojingą incidentą, raštu pranešti apie jį orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovui.

 

10. Kiekvienoje civilinės aviacijos įmonėje ar organizacijoje turi būti parengta instrukcija, kurioje nurodomos konkrečių darbuotojų, atsakingų už pirminės informacijos apie incidentą ar pavojingą incidentą pranešimą, pareigos ir atsakomybė.

 

11. Pranešime apie incidentą ar pavojingąjį pateikiama ši informacija:

 

11.1. incidento (pavojingo incidento) data, vieta, laikas;

 

11.2. orlaivio tipas, nacionalinis ir registracijos ženklai;

 

11.3. orlaivio įgulos vadas;

 

11.4. skrydžio maršrutas, reiso numeris (jeigu turi), paskutinis išskridimo oro uostas (aerodromas);

 

11.5. incidento (pavojingo incidento) aplinkybės.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

_______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-64(1.5 E), 2016-03-04, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04251

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-78, 2003-02-20, Žin., 2003, Nr. 20-872 (2003-02-26), i. k. 1032210ISAK00003-78

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 01 15 įsakymo Nr. 3-25 "Dėl Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-642, 2010-10-28, Žin., 2010, Nr. 133-6824 (2010-11-13), i. k. 1102210ISAK0003-642

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-25 "Dėl Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-64(1.5 E), 2016-03-04, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04251

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-25 „Dėl Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų“ pakeitimo