Suvestinė redakcija nuo 2014-02-28 iki 2014-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 93-3466, i. k. 105301MISAK00D1-341

 

Nauja redakcija nuo 2014-02-08:

Nr. D1-120, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01228

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ARCHITEKTŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR ATESTAVIMO, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA JŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO, TEISĖS PRIPAŽINIMO IR TAI ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 11 d. Nr. D1-341

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 890 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymą“ 1.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 2, 3, 4, 11 ir 12 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.7, 1.2.29 ir 1.2.30 papunkčiais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų planavimo įstatymo 281 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalį:

1. T v i r t i n u Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo įsakymu tvirtinamo Aprašo 7.2.1 ir 20.11 papunkčiai įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-191, 2014-02-27, paskelbta TAR 2014-02-27, i. k. 2014-02168

 

2.2. šiuo įsakymu tvirtinamo Aprašo 58 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2014 m vasario 7 d.

įsakymu Nr. D1-120

 

 

ARCHITEKTŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR ATESTAVIMO, ATESTATŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA JŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO, TEISĖS PRIPAŽINIMO IR TAI ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių, išskyrus Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos, architektų atestavimo, architektų kvalifikacijos atestatų išdavimo ir jų galiojimo sustabdymo arba panaikinimo, ir Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos architektų teisės pripažinimo, architektų teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ir jų galiojimo sustabdymo arba panaikinimo tvarką ir atestuotų architektų ir architektų, kurių teisė pripažinta, sąrašo tvarkymą.

2. Tvarkos aprašas privalomas architektams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovų pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose. Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių architektams Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduodamas Architekto kvalifikacijos atestatas (toliau – atestatas), išskyrus Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos architektus, kuriems Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduodamas Architekto teisės pripažinimo dokumentas, suteikiantis teisę eiti pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 6.1, 6.3, 6.5, 6.7 ir 6.8 papunkčiuose (toliau – dokumentas).

3. Vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui turi teisę Europos ekonominės erdvės valstybių architektai ir Šveicarijos Konfederacijos architektai, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje teisėmis, jeigu jie turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę vadovauti tokių dokumentų rengimui.

4. Lietuvos Respublikos architektų rūmai (toliau – Rūmai), vadovaudamiesi Tvarkos aprašu ir Rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka, atestuoja architektus, siekiančius eiti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, pripažįsta architektų teisę, sustabdo atestatų, dokumentų galiojimą arba juos panaikina, išduoda atestatus ir dokumentus, sudaro ir tvarko atestuotų architektų ir architektų, kurių teisė pripažinta, sąrašą.

5. Rūmai, vadovaudamiesi Tvarkos aprašu ir Rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka, organizuoja architektų, siekiančių gauti Aplinkos ministerijos atestatą, suteikiantį teisę eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, atestavimą, išduoda atestatus, sudaro ir tvarko atestuotų architektų sąrašą.

6. Architektui išduodamas atestatas ar dokumentas suteikia teisę eiti šių statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas:

6.1. ypatingo statinio projekto vadovo;

6.2. ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo;

6.3. ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;

6.4. ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo;

6.5. statinio projekto ekspertizės vadovo;

6.6. statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovo;

6.7. ypatingo statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo;

6.8. ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo.

7. Architektui išduodamas atestatas suteikia teisę eiti šių teritorijų planavimo vadovų pareigas pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis:

7.1. kompleksinio plano vadovo:

7.1.1. valstybės lygmens bendrojo plano vadovo;

7.1.2. savivaldybės lygmens bendrojo plano vadovo;

7.1.3. vietovės lygmens bendrojo plano vadovo;

7.1.4. detaliojo plano vadovo;

7.2. valstybės, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento vadovo:

7.2.1. saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovo;

7.2.2. inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vadovo.

8. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyta teisė vadovauti ypatingo statinio projekto architektūrinei daliai ir ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūrai atitinkamai suteikia teisę vadovauti ypatingo statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai ir ypatingo statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies vykdymo priežiūrai.

9. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyta teisė vadovauti ypatingų statinių statybos techninės veiklos tam tikrai sričiai (sritims) suteikia teisę vadovauti ir neypatingų statinių statybos atitinkamai veiklos sričiai (sritims).

10. Eiti statinio projekto architektūrinės dalies vadovo ir statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas turi teisę tik architektas.

11. Europos Sąjungos valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką), Šveicarijos Konfederacijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, įgyta architekto profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2004 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ir Šveicarijos Konfederacijos architekto Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka įgyta pažyma suteikia teisę eiti pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 6.2, 6.4, 6.6 papunkčiuose ir 7 punkte.

13. Užsienio valstybių, išskyrus išvardintas Tvarkos aprašo 11 punkte, architektų profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI NEYPATINGŲ STATINIŲ VADOVAMS

 

14. Neypatingo statinio projekto vadovo, neypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, neypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo, neypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas eiti turi teisę neatestuotas architektas, atitinkantis šiuos reikalavimus:

14.1. architekto pasirengimas ir išsilavinimas turi atitikti Tvarkos aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus arba turėti pažymą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje, įgytą Tvarkos aprašo 11 ar 13 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka;

14.2. asmenims, įgijusiems architektūros bakalauro laipsnį, turėti 3 metų profesinę patirtį statinių projektavimo srityje; asmenims, įgijusiems architekto diplomą ar architektūros magistro laipsnį, turėti 1 metų profesinę patirtį statinių projektavimo srityje (šis reikalavimas netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams). Laikoma, kad profesinė patirtis įgyjama nuo to laiko, kai asmuo įgijo architekto kvalifikaciją, architektūros bakalauro arba architektūros magistro laipsnį ir Tvarkos aprašo nustatytais terminais pradėjo teisėtai verstis architekto veikla.

15. Neypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovas ir neypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas atitinkamai turi teisę eiti neypatingo statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies vadovas ir neypatingo statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

16. Nesudėtingo statinio projekto vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas turi teisę eiti neatestuoti architektai, atitinkantys statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“, nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

 

III. PRETENDENTUI KELIAMI REIKALAVIMAI

 

17. Lietuvos Respublikos architekto, pretenduojančio gauti atestatą (toliau – pretendentas), pasirengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 42 straipsnyje nustatytus architektų rengimo reikalavimus ir privalo turėti šio įstatymo 6 priedo 6 punkte nurodytą diplomą:

17.1. inžinieriaus architekto/architekto diplomą, kurį išdavė Kauno politechnikos institutas iki 1969 m.;

17.2. architekto/architektūros bakalauro/architektūros magistro diplomą, kurį išdavė Vilniaus inžinerinis statybos institutas iki 1990 m., Vilniaus technikos universitetas – iki 1996 m., Vilniaus Gedimino technikos universitetas – nuo 1996 m.;

17.3. specialisto, baigusio architektūros kursus/architektūros bakalauro/architektūros magistro kursus, diplomą, kurį išdavė LTSR valstybinis dailės institutas iki 1990 m.; Vilniaus dailės akademija – nuo 1990 m.;

17.4. architektūros bakalauro/architektūros magistro diplomą, kurį suteikė Kauno technologijos universitetas nuo 1997 m.

18. Užsienio šalių, išskyrus Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos, architektas, pretenduojantis gauti atestatą (toliau – pretendentas), privalo turėti pažymą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje, įgytą Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.

19. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos architektas, pretenduojantis gauti dokumentą (toliau – pretendentas), privalo turėti pažymą dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje, įgytą Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.

20. Pretendentui nustatomi šie reikalavimai:

20.1. aukštasis universitetinis architekto išsilavinimas, įgytas Tvarkos aprašo 17.1–17.4 papunkčiuose nurodytose Lietuvos aukštosiose mokyklose ar Tvarkos aprašo 18 ar 19 punkte nurodyta pažyma;

20.2. profesinių žinių lygis, pageidaujantiems eiti pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 6.7, 6.8 ir 7.2 papunkčiuose (išskyrus Tvarkos aprašo 3 punktą);

20.3. teisinių žinių lygis (išskyrus Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą atvejį);

20.4. ypatingo statinio projekto vadovo pareigoms įgyti – profesinė patirtis ypatingų statinių projektavimo srityje po architektūros bakalauro laipsnio įgijimo datos ne mažesnė kaip 5 metų; po architekto, po architektūros magistro laipsnio įgijimo datos – 3 metų. Ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigoms įgyti – profesinė patirtis ypatingų statinių projektavimo srityje po architektūros bakalauro laipsnio įgijimo datos ne mažesnė kaip 3 metų; po architekto, architektūros magistro laipsnio įgijimo datos – 1 metų (šio papunkčio reikalavimai netaikomi Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams). Laikoma, kad profesinė patirtis įgyjama nuo to laiko, kai asmuo įgijo architekto kvalifikaciją, architektūros bakalauro arba architektūros magistro laipsnį ir Tvarkos aprašo nustatytais terminais pradėjo teisėtai verstis architekto veikla;

20.5. statinio projekto ekspertizės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigoms įgyti – profesinė patirtis einant statinių statybos techninės veiklos vadovų pareigas po ypatingo statinio projekto vadovo kvalifikacijos įgijimo datos ne mažesnė kaip 5 metų. Ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovo pareigoms įgyti – profesinė patirtis einant ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas po ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo kvalifikacijos įgijimo datos ne mažesnė kaip 3 metų (šio papunkčio reikalavimai netaikomi Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams). Laikoma, kad profesinė patirtis įgyjama nuo to laiko, kai asmuo įgijo šiame papunktyje nurodytą vadovo kvalifikaciją ir Tvarkos aprašo nustatytais terminais pradėjo teisėtai verstis projekto vadovo ar atitinkamai projekto architektūrinės dalies vadovo veikla;

20.6. kompleksinio teritorijų planavimo vadovo pareigoms įgyti – ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis dalyvaujant rengiant atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus arba teritorijų planavimo vadovo patirtis rengiant žemesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus po architektūros bakalauro laipsnio įgijimo datos arba 1 metų – po architekto, architektūros magistro laipsnio įgijimo datos (šio papunkčio reikalavimai netaikomi Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams). Laikoma, kad profesinė patirtis įgyjama nuo to laiko, kai asmuo įgijo architekto kvalifikaciją, architektūros bakalauro arba architektūros magistro laipsnį ir Tvarkos aprašo nustatytais terminais teisėtai pradėjo verstis architekto veikla;

20.7. specialiojo teritorijų planavimo dokumento vadovo pareigoms eiti – ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis dalyvaujant rengiant atitinkamo lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus arba teritorijų planavimo vadovo patirtis rengiant žemesnio lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus po architektūros bakalauro laipsnio įgijimo datos arba 1 metų – po architekto, architektūros magistro laipsnio įgijimo datos (šio papunkčio reikalavimai netaikomi Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams). Laikoma, kad profesinė patirtis įgyjama nuo to laiko, kai asmuo įgijo architekto kvalifikaciją, architektūros bakalauro arba architektūros magistro laipsnį ir Tvarkos aprašo nustatytais terminais teisėtai pradėjo verstis architekto veikla;

20.8. būti dalyvavusiam rengiant ir realizuojant bent vieną ypatingo statinio projektą, kuris įgyvendintas (statinys pastatytas), arba dalyvavusiam rengiant teritorijų planavimo dokumentą, ar vadovaujant jo rengimui pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis, kuris patvirtintas:

20.8.1. pretendento bendraautoriaus kūrybos indėlis turi būti ne mažesnis kaip 25 procentai;

20.8.2. jei pretendentas pateikia ypatingo statinio projektus ar teritorijų planavimo dokumentus (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kurių rengime dalyvavo, bet jo bendraautorio kūrybos indėlis kiekviename jų yra mažesnis nei 25 procentai, Rūmų deleguoti ekspertai pateikia Architektų profesinio atestavimo komisijai (toliau –Komisija) rekomendacijas, į kurias atsižvelgusi Komisija parengia išvadą, ar pretendento patirtis ir gebėjimai atitinka jam keliamus reikalavimus. Šis reikalavimas netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams;

20.9. pretendentas, siekiantis įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas, privalo išlaikyti profesinių žinių egzaminą institucijoje, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti gaisrinės saugos žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas (išskyrus architektus, siekiančius įgyti neterminuotą atestatą ar dokumentą, pateikusiems galiojantį šios institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą);

20.10. pretendentas, siekiantis įgyti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, privalo išlaikyti profesinių žinių egzaminą organizacijoje, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti žinias specialistų, siekiančių teisės eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas;

20.11. pretendentas, siekiantis įgyti teisę eiti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovų pareigas, privalo turėti profesinių žinių įvertinimo patvirtinimo pažymą, išduotą organizacijos, turinčios teisę tikrinti šių specialistų profesines žinias vadovaujantis Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyriumi.

 

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

21. Pretendentas (raštu arba elektroniniu būdu) užpildo prašymą (priedas) ir teikia Rūmams, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius, kartu su Tvarkos apraše nurodytais dokumentais. Pretendentas gali prašymą teikti elektroniniu būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro portalą www.verslovartai.lt. Atestavimo ir teisės pripažinimo procedūros vyksta ir dokumentai išduodami valstybine kalba. Pagal Rūmų nustatytą Architektų atestavimo vidaus tvarką teikiami šie dokumentai:

21.1. prašymas atestatą ar dokumentą išduoti (papildyti ar pakeisti), kuriame nurodoma:

21.1.1. pageidaujamos pareigos (viena ar kelios) – iš nurodytų Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose;

21.1.2. statinių rūšis (rūšys) pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“, statiniai, kurie priskiriami ypatingų statinių kategorijai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-814 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“;

21.1.3. pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis (iš nurodytų 7.1 ir 7.2 papunkčiuose);

21.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai (šis papunktis netaikomas Tvarkos aprašo 11 ir 13 punktuose nurodytų valstybių architektams);

21.3. diplomo kopija teikiant prašymą išduoti atestatą (šis papunktis netaikomas Tvarkos aprašo 11 ir 13 punktuose nurodytų valstybių architektams ir architektams, siekiantiems papildyti ar pakeisti atestatą);

21.4. darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymas (curriculum vitae) nurodant veiklos formą;

21.5. atestato ar dokumento kopija – papildymo atvejais (atestatų ar dokumentų originalus, jeigu pretendentas pageidauja, kad būtų įrašyta pirmojo atestato ar dokumento išdavimo data);

21.6. parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių projektų, kurie įgyvendinti, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos vadovo pareigas, sąrašas nurodant realizavimo datą bei bendraautorių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra (šis papunktis netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams);

21.7. parengtų teritorijų planavimo dokumentų ar patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas, sąrašas, nurodant patvirtinimo datą bei bendraautorių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra (šis papunktis netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams);

21.8. išsamus parengtų ir realizuotų statinio projektų, kurie įgyvendinti, ir (ar) parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis) iliustracinės medžiagos albumas (fotonuotraukos, brėžiniai, jų kopijos, ir pan.) elektroninėje laikmenoje. Komisijos posėdžio metu iliustracinės medžiagos albumas pateikiamas ir popieriniame formate (šis papunktis netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams);

21.9. pažymos dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje, įgytos Tvarkos aprašo 11 ir 13 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka, kopija;

21.10. dokumentas, patvirtinantis pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas. Dokumentą turi išduoti institucija, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti gaisrinės saugos žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas;

21.11. dokumentas, patvirtinantis pretendento statybos techninės priežiūros profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Dokumentą turi išduoti institucija, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti žinias specialistų, siekiančių teisės eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas;

21.12. pažyma, patvirtinanti pretendento saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovų pareigas. Pažymą turi išduoti organizacijos, turinčios teisę tikrinti šių specialistų profesines žinias;

21.13. dviejų atestuotų architektų rekomendacijas (bent vienas iš rekomenduojančių asmenų turi būti vadovavęs pretendento vykdytai architekto veiklai. Jei nėra galimybės pateikti tokio asmens rekomendaciją, pridedamas laisvos formos pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito atestuoto architekto rekomendacija) (netaikoma architektams, siekiantiems pakeisti atestatą);

21.14. savo nuožiūra kiti dokumentai, įrodantys jo kvalifikacinį pasirengimą.

 

V. ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKA

 

22. Rūmai, gavę IV skyriuje nurodytus dokumentus, juos patikrina ir per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą arba praneša pretendentui (raštu, elektroniniu būdu ar žodžiu) apie trūkstamus dokumentus. Įregistravus prašymą, pretendentas pateikia atestavimo ar teisės pripažinimo paslaugų apmokėjimo dokumentą.

23. Įregistravus pretendento prašymą, Rūmai pagal Rūmų nustatytą Architektų atestavimo vidaus tvarką organizuoja Komisijos posėdį. Komisija sudaroma iš Aplinkos ministerijos ir Rūmų atstovų ir jos sudėtį tvirtina aplinkos ministras Architektų profesinio atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. D1-615 „Dėl Architektų profesinio atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

24. Komisijos posėdžiai vyksta Rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka. Apie Komisijos posėdį pretendentas informuojamas elektroniniu būdu ne vėliau kaip prieš savaitę iki numatomo posėdžio dienos.

25. Pretendentas turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal Rūmų parengtą ir Aplinkos ministerijos patvirtintą programą (toliau – programa), kuri skelbiama Rūmų interneto svetainėje. Teisinių žinių egzaminą organizuoja Rūmai pagal Rūmų nustatytą Architektų atestavimo vidaus tvarką. Pretendento teisinės žinios vertinamos testais, kuriuos, suderinę su Aplinkos ministerija, parengia ir tvirtina Rūmai. Rūmai programą atnaujina ir pakartotinai tvirtina pasikeitus teisės aktams. Teisinių žinių patikrinimo testai keičiami ar papildomi pasikeitus teisės aktams. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Teisinių žinių vertinimo egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius po egzamino išlaikymo.

26. Į Komisijos posėdžius kviečiami Rūmų deleguoti ekspertai (toliau – Ekspertai), kurie išnagrinėja pretendento pateiktus profesinę patirtį įrodančius dokumentus ir rekomenduoja suteikti ar nesuteikti tam tikros srities (vienos ar kelių) atestatą ar dokumentą:

26.1. Ekspertai Komisijos posėdžio metu išnagrinėja pretendento pateiktą statinių projektų ir (ar) teritorijų planavimo dokumentų ir realizuotų statinių projektų ir (ar) patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sąrašą bei parengtų ir realizuotų statinio projektų ir (ar) parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų iliustracinę medžiagą, kurios pagrindu įvertinama pretendento profesinė patirtis. Šis reikalavimas netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams;

26.2. Ekspertai pateikia Komisijai nuomonę, ar pretendento pateikti statinio projektai ir (ar) patvirtintų teritorijų planavimo dokumentai atitinka Tvarkos aprašo 20.8 papunktyje nustatytus profesinės patirties reikalavimus ir architektūrinės – urbanistinės kokybės reikalavimus, ir rekomenduoja, kokiai statinių rūšiai pagal naudojimo paskirtį ir (ar) kokiai teritorijų planavimo dokumentų rūšiai ir lygmeniui suteikti atestatą;

26.3. Ekspertai gali siūlyti Komisijai pareikalauti, kad pretendentas pateiktų papildomus dokumentus ar medžiagą, susijusius su jo pateiktais projektais bei dokumentais ar jo vykdoma architekto veikla.

27. Komisija posėdžių metu išnagrinėja pretendento dokumentus, teisinių žinių įvertinimo rezultatus, atsižvelgusi į Ekspertų nuomonę, įvertina pretendento profesinę patirtį pagal statinių rūšis, teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir lygmenis ir parengia išvadą dėl atestato ar dokumento išdavimo.

28. Komisija atsako už savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą. Komisijos posėdis protokoluojamas.

29. Komisijai parengus išvadą atestatą ar dokumentą išduoti, Rūmai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Rūmų ar Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo dienos pretendentui įteikia atestatą ar dokumentą.

30. Komisijai parengus išvadą atestato ar dokumento neišduoti, Rūmai ar Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rūmų ar Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo dienos apie tai raštu informuoja pretendentą, nurodydami neišdavimo priežastis:

30.1. pretendento išsilavinimas ar profesinė patirtis neatitinka Tvarkos aprašo III skyriuje nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Šis reikalavimas netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams;

30.2. padaryti pažeidimai, nurodyti Tvarkos aprašo VII skyriuje.

31. Rūmai ar Aplinkos ministerija, vadovaudamiesi Komisijos parengta išvada, priima sprendimą atidėti pretendento atestavimo ar teisės pripažinimo procedūrą:

31.1. jei pretendento atžvilgiu padarytų pažeidimų ir skundų vykdomoje veikloje klausimą pradėjo nagrinėti teismas. Atestavimo ar teisės pripažinimo procedūra sustabdoma, kol bus baigtas tyrimas ar teismas išnagrinės skundą;

31.2. paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kai reikia gauti papildomą informaciją;

31.3. pretendento prašymu.

32. Atestate ar dokumente nurodoma:

32.1. atestato ar dokumento numeris;

32.2. architekto vardas, pavardė;

32.3. pareigos (viena ar kelios), kurias eiti suteikiama iš nurodytų Tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose;

32.4. statinių rūšis (rūšys) pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, kurie priskiriami ypatingų statinių kategorijai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“;

32.5. pareigos pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis (iš nurodytų 7.1 ir 7.2 papunkčiuose);

32.6. atestatą ar dokumentą pasirašiusio asmens pareigos, pavardė ir parašas:

32.6.1. kai išduodamas atestatas ar dokumentas, suteikiantis teisę eiti statybos techninės veiklos sričių vadovų pareigas, – atestuojančios organizacijos (Rūmų) vadovo pareigos, vardas, pavardė ir parašas. Atestato ar dokumento numeris žymimas didžiąja raide „Nr. A“;

32.6.2. kai išduodamas Aplinkos ministerijos atestatas, suteikiantis teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas, – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas. Atestato numeris žymimas didžiosiomis raidėmis „Nr. ATP“;

32.7. atestato ar dokumento išdavimo data. Atestato ar dokumento išdavimo data laikoma Rūmų ar Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo data, kuri sutampa su Komisijos posėdžio data;

32.8. pirmojo atestato ar dokumento išdavimo data (jeigu pretendentas pateikia anksčiau išduotų atestatų ar dokumentų originalus).

33. Atestatas ar dokumentas išduodami neterminuotam laikui.

34. Atestatui ar dokumentui gauti pretendento pateikti dokumentai saugomi Rūmuose teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Pretendentams, pageidaujantiems papildyti atestatą ar dokumentą, taikomos Tvarkos aprašo IV skyriuje nurodytos procedūros. Minėtu atveju pretendentas pateikia Tvarkos aprašo priede nurodytos formos prašymą ir Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus 21.2 ir 21.3 papunkčiuose.

36. Architektų, gavusių atestatą ar dokumentą ir siekiančių įgyti teisę eiti Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytas pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų, planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka.

 

VI. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

37. Architektai, gavę atestatą ar dokumentą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo:

37.1. atitinkamai pagal įgytas vadovo pareigas tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal atitinkamų organizacijų patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija, ir ne mažiau kaip 20 val. teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitų pagal Aplinkos ministerijos suderintą programą;

37.2. išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal Rūmų parengtą ir Aplinkos ministerijos patvirtintą programą. Teisinių žinių egzamino metu teisinės žinios vertinamos testais, kuriuos, suderinę su Aplinkos ministerija, parengia ir tvirtina Rūmai. Teisinių žinių vertinimas turi būti vykdomas valstybine kalba.

38. Atestato ar dokumento turėtojas ne rečiau kaip kas 5 metai (likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki sueina 5 metų terminas) privalo pateikti Rūmams peržiūrai reikalingus dokumentus (raštu ar elektroniniu būdu) Rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka:

38.1. prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pagal Rūmų patvirtintą formą;

38.2. kvalifikacijos, susijusios su atestate ar dokumente nurodyta veikla, tobulinimo dokumentus (kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimus, atestatus, sertifikatus, protokolus ir pan.). Tais atvejais, kai pretendentas Rūmams teikia kvalifikacijos tobulinimo kursų, kuriuos rengė ne Rūmai, pažymėjimą, kartu turi būti pridedama pažyma (arba žyma pažymėjime), patvirtinanti, kad kursus rengusios ir pažymėjimą išdavusios organizacijos paskaitų programa yra suderinta su Aplinkos ministerija;

38.3. per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, kuriuos suteikia teisę atlikti šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduotas atestatas ar dokumentas, sąrašą.

39. Rūmai, gavę pretendento pateiktus dokumentus, patikrina, ar jie atitinka Tvarkos aprašo 38 punkte nurodytus, ir:

39.1. jei pateikti visi Tvarkos aprašo 38.2 ir 38.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą ir raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą;

39.2. jei pateikti ne visi reikiami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu arba elektroniniu būdu praneša pretendentui, kad pateikti dokumentai neatitinka Tvarkos aprašo 38.2 ir 38.3 papunkčių reikalavimų ir nurodo terminą trūkstamiems dokumentams pateikti;

39.3. per nurodytą terminą gavę trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą ir raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą;

39.4. per nurodytą terminą negavę trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu arba elektroniniu būdu informuoja asmenį, kad jo prašymas neregistruojamas ir bus taikomos Statybos įstatymo10 straipsnio 15 dalies 3 punkte ir Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatytos poveikio priemonės.

40. Rūmai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo organizuoja Komisijos posėdį teisinių žinių egzaminui pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas programas vykdyti. Pretendentui, neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės, Rūmai taiko Statybos įstatymo 10 straipsnio 15 dalies 3 punkte arba Aplinkos ministerija taiko Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatytas poveikio priemones.

41. Komisija įvertina pretendento pateiktus Tvarkos aprašo 38 punkte nurodytus dokumentus ir teisinių žinių vertinimo rezultatus ir teikia Rūmams ar Aplinkos ministerijai išvadą apie pretendento kvalifikacijos tobulinimą.

42. Komisijai pateikus išvadą pretendento kvalifikacijos tobulinimą pripažinti tinkamu, Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Rūmų arba Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo raštu arba elektroniniu būdu informuoja pretendentą.

43. Komisijai pateikus išvadą pretendento kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu, Rūmai taiko Statybos įstatymo 10 straipsnio 15 dalies 3 punkte arba Aplinkos ministerija taiko Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatytas poveikio priemones.

44. Parengtas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas Rūmai teikia derinti Aplinkos ministerijai. Rūmai įgyja teisę rengti kvalifikacijos tobulinimo kursus, kai patvirtina su Aplinkos ministerija suderintas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas.

45. Rūmai kas 5 metus nuo atestato ar dokumento išdavimo dienos atlieka išduotų atestatų ar dokumentų peržiūrą. Atestato ar dokumento peržiūrai reikalingi dokumentai pateikiami Rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka. Jeigu asmenys, gavę atestatą, nevykdo Tvarkos aprašo 37 punkte nustatytų reikalavimų, Rūmai taiko Statybos įstatymo 10 straipsnio 15 dalies 3 punkte arba Aplinkos ministerija taiko Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nustatytas poveikio priemones.

 

VII. ATESTATŲ IR DOKUMENTŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS ARBA GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

46. Atestato ar dokumento galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymo panaikinamas arba atestato ar dokumento galiojimas panaikinamas Rūmų ar Aplinkos ministerijos sprendimu vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais. Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rūmų ar Aplinkos ministerijos sprendimo priėmimo dienos dėl atestato ar dokumento galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo arba įspėjimo atestato arba dokumento turėtojui pareiškimo turi sprendimą paskelbti Rūmų interneto svetainėje.

47. Rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 15, 16, 17 ir 18 dalimis, gali:

47.1. sustabdyti atestato ar dokumento, suteikiančių teisę eiti statybos techninės veiklos sričių vadovų pareigas, galiojimą 6 mėnesiams Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 15 dalyje nustatytais atvejais;

47.2. panaikinti atestato ar dokumento, suteikiančių teisę eiti statybos techninės veiklos sričių vadovų pareigas, galiojimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalyje nustatytais atvejais;

47.3. pareikšti atestato ar dokumento, suteikiančio teisę eiti statybos techninės veiklos sričių vadovų pareigas, turėtojui įspėjimą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 18 dalies nuostatas.

48. Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5, 6, 7, 8 ir 9 dalimis gali:

48.1. atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, galiojimą sustabdyti 6 mėnesiams Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais;

48.2. atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, galiojimo sustabdymą panaikinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju;

48.3. atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, galiojimą panaikinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju;

48.4. priimti sprendimą atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, galiojimo nestabdyti ir (ar) šio atestato galiojimo nenaikinti, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju.

49. Jei atestato ar dokumento originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, dokumento savininkas per 10 darbo dienų privalo pateikti Rūmams prašymą pripažinti atestatą ar dokumentą negaliojančiu ir išduoti atestato ar dokumento dublikatą, pateikiant paaiškinimus, kodėl reikia pripažinti atestatą ar dokumentą negaliojančiu. Rūmai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos Rūmų interneto tinklalapyje paskelbia atestatą ar dokumentą negaliojančiais. Neatliekant Tvarkos apraše V skyriuje numatytų procedūrų, atestato ar dokumento savininkui išduodamas su ankstesniu numeriu atestato ar dokumento dublikatas, kurį atitinkamai pasirašo Rūmų pirmininkas ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įgaliotas asmuo.

50. Kai atestato ar dokumento, suteikiančio teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, galiojimas panaikinamas, dėl naujo atestato ar dokumento išdavimo galima kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo sprendimo panaikinti atestato ar dokumento galiojimą priėmimo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 3 punkte nurodytą atvejį, kai prašymas išduoti atestatą ar dokumentą gali būti teikiamas nepraėjus vienerių metų laikotarpiui.

51. Kai atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas, galiojimas panaikinamas, dėl naujo atestato išdavimo galima kreiptis ne anksčiau kaip po 2 metų, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 8 dalies 6 punkte nurodytą atvejį.

 

VIII. ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ IR ARCHITEKTŲ, KURIŲ TEISĖ PRIPAŽINTA,

SĄRAŠO TVARKYMAS

 

52. Atestuotų architektų ir architektų, kurių teisė pripažinta, sąraše nurodomi šie duomenys:

52.1. atestato ar dokumento numeris;

52.2. architekto vardas ir pavardė;

52.3. pareigos (viena ar kelios) – iš nurodytų Tvarkos aprašo 6 ir 7 punkte;

52.4. statinių rūšis (rūšys) pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, kurie priskiriami ypatingų statinių kategorijai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“;

52.5. teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmuo;

52.6. atestato ar dokumento išdavimo data ir numeris;

52.7. pirmojo atestato ar dokumento išdavimo data (jeigu pretendentas pageidauja, kad būtų įrašyta pirmojo atestato ar dokumento išdavimo data ir pateikia išduotų atestatų ar dokumentų originalus);

52.8. atestato ar dokumento galiojimo sustabdymo data ir sustabdymo terminas. Pasibaigus atestato galiojimo sustabdymo terminui, informacija apie kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymą Rūmų interneto svetainėje panaikinama;

52.9. atestato ar dokumento galiojimo panaikinimo data.

53. Rūmai:

53.1. tvarko sąrašą, kuriame pateikiami duomenys apie atestuotus architektus ir architektus, kurių teisė pripažinta. Sąrašas skelbiamas ir atnaujinamas Rūmų interneto svetainėje ir portale www.verslovartai.lt;

53.2. atestatų ar dokumentų ir atestavimo dokumentų kopijos saugomos Rūmuose 10 metų nuo jų galiojimo panaikinimo dienos.

 

IX. IŠDUOTŲ ATESTATŲ IR DOKUMENTŲ TĘSTINUMAS

 

54. Terminuoti atestatai ar dokumentai, suteikiantys teisę eiti statybos techninės veiklos vadovų pareigas ir turi tokią pačią teisinę galią kaip Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoti atestatai ar dokumentai ir galioja iki juose nurodytos datos bei keičiami į neterminuotus šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduodant atestatą ar dokumentą. Prašymas pakeisti terminuotą atestatą ar dokumentą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki jo anksčiau išduoto atestato ar dokumento galiojimo termino pabaigos.

55. Pretendentai, pageidaujantys pakeisti terminuotą atestatą ar dokumentą, suteikiantį teisę eiti statybos techninės veiklos vadovų pareigas, į neterminuotą atestatą ar dokumentą, nepildant atestato ar dokumento, pateikia Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytą prašymą, Tvarkos aprašo 21.5 ir 21.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir turi išlaikyti Tvarkos aprašo nustatyta tvarka Tvarkos aprašo 20.3 papunktyje nurodytą teisinių žinių egzaminą Rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka.

56. Terminuoti atestatai, suteikiantys teritorijų planavimo (bendrojo, specialiojo ir (ar) detaliojo) specialisto kvalifikaciją, prilyginami teritorijų planavimo vadovo pareigoms ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoti atestatai ir galioja iki juose nurodytos datos bei keičiami į neterminuotus pasibaigus jų galiojimo terminui. Prašymas pakeisti terminuotą atestatą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki jo anksčiau išduoto atestato galiojimo termino pabaigos. Kai vadovaujantis Tvarkos aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka pateikiamas prašymas pakeisti atestatą, Komisijai įvertinus pretendento patirtį pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis, pateikus išvadą dėl teritorijų planavimo vadovo pareigų suteikimo pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis, Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduodamas atestatas.

57. Neterminuoti atestatai, suteikiantys teritorijų planavimo (bendrojo, specialiojo ir (ar) detaliojo) specialisto kvalifikaciją, prilyginami teritorijų planavimo vadovo pareigoms, turi tokią pačią teisinę galią, kaip Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoti atestatai. Kai vadovaujantis Tvarkos aprašo VI skyriaus nustatyta tvarka atestatai peržiūrimi, Komisijai įvertinus pretendento patirtį pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis ir pateikus išvadą dėl teritorijų planavimo vadovo pareigų suteikimo pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis ir šio skyriaus nustatyta tvarka priėmus sprendimą apie pretendento kvalifikacijos tobulinimą, išduodamas atestatas.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Rūmai atsakingi už elektroninių atestatų ir dokumentų išdavimą. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina visų procedūrų, susijusių su atestatų ar dokumentų išdavimu, atestatų ar dokumentų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimu, atlikimą elektroninėmis priemonėmis.

59. Pretendentas už atestavimo ar teisės pripažinimo paslaugų organizavimą iki Komisijos posėdžio turi sumokėti Rūmams Aplinkos ministerijos nustatyto dydžio įmoką. Jei atestavimas, teisės pripažinimas atidedami ar pretendentas neatestuojamas, pretendento teisė nepripažįstama, sumokėti pinigai negrąžinami.

60. Architektas, nesutinkantis su Rūmų ar Aplinkos ministerijos sprendimu, gali jį skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-616, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 121-4974 (2007-11-24), i. k. 107301MISAK00D1-616

Nr. D1-176, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 26-1204 (2012-02-29), i. k. 112301MISAK00D1-176

Nr. D1-120, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01228

 


 

Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir

atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo

arba jų galiojimo panaikinimo tvarkos,

teisės pripažinimo ir tai įrodančių

dokumentų išdavimo aprašo

priedas

 

(Prašymo išduoti (papildyti, pakeisti) Architekto kvalifikacijos atestatą ar Teisės pripažinimo dokumentą forma)

 

(Vardas, pavardė)

(Ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi))

(Asmens kodas)

(Adresas)

(Pagrindinė darbovietė)

(Pareigos)

(Darbovietės telefonas kontaktams, privatus telefonas)

(El. pašto adresas)

 

PRAŠYMAS

 

(Data)

 

Prašau išduoti (papildyti, pakeisti) Architekto kvalifikacijos atestatą (toliau – atestatas) ar Teisės pripažinimo dokumentą (toliau – dokumentas) (Nr.              ) ir suteikti teisę eiti pareigas (vieną ar kelias) pagal Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo tvarkos, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo aprašo (toliau –Tvarkos aprašo) 6 ir 7 punktus (reikalingą pabraukti):

statinių rūšis (nurodyti pagal Tvarkos aprašo 21.1.2 papunktį);

teritorijų planavimo dokumentų rūšys ir teritorijų planavimo lygmenys (nurodyti pagal Tvarkos aprašo 21.1.3 papunktį;

Už paslaugą apmokėsiu asmeniškai arba apmokės darbovietė: (nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, el. paštą, įmonės kodą, įmonės PVM mokėtojo kodą).

Su kvalifikaciniais reikalavimais, atestatų išdavimo ir papildymo bei peržiūros tvarka, atestatų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

Su Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksu esu susipažinęs ir įsipareigoju jį vykdyti.

Patvirtinu, kad visa prašyme pateikta ir pridedama informacija yra teisinga. Pateikti dokumentai ir dokumentų kopijos patvirtintos mano parašu.

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei buvo keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai (šis punktas netaikomas Tvarkos aprašo 11 ir 13 punktuose nurodytų valstybių architektams), .... lapų.

2. Diplomo kopija (šis punktas netaikomas Tvarkos aprašo 11 ir 13 punktuose nurodytų valstybių architektams ir architektams, siekiantiems papildyti ar pakeisti atestatą), .... lapų.

3. Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymas (curriculum vitae), nurodant veiklos formą, .... lapų.

4. Dviejų atestuotų architektų rekomendacijos (bent vienas iš rekomenduojančių asmenų turi būti vadovavęs pretendento vykdytai architekto veiklai. Nesant galimybės pateikti tokio asmens rekomendaciją, pridedamas laisvos formos pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito atestuoto architekto rekomendacija) (netaikoma, jei pateiktas prašymas pakeisti atestatą),.... lapų.

5. Atestato ar dokumento kopija – papildymo ar keitimo atveju, .... lapų.

6. Statinių projektų ir realizuotų statinių projektų (pagal statinių rūšis) sąrašas, nurodant realizavimo datą bei bendraautorių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra, tarp jų projekto dalies vadovo (šis punktas netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams), .... lapų.

7. Teritorijų planavimo dokumentų ar patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis), kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas, sąrašas, nurodant patvirtinimo datą bei bendraautorių indėlį procentais, raštu patvirtintą bendraautorių, jei tokie yra, tarp jų plano vadovo (šis punktas netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams), .... lapų.

8. Parengtų ir realizuotų statinio projektų, kurie įgyvendinti, ir (ar) parengtų ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis ir teritorijų planavimo lygmenis) iliustracinės medžiagos albumas (fotonuotraukos, brėžiniai, jų kopijos, ir pan.) elektroninėje laikmenoje. Komisijos posėdžio metu iliustracinės medžiagos albumas pateikiamas ir popieriniame formate (šis punktas netaikomas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų valstybių architektams ir architektams, siekiantiems pakeisti atestatą).

9. Pažymos dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje, įgytos Tvarkos aprašo 11 ir 13 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka, kopija (taikoma Tvarkos aprašo 11 ir 13 punktuose nurodytų valstybių architektams),......lapų.

10. Dokumentas, patvirtinantis pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas. Dokumentą turi išduoti institucija, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti gaisrinės saugos žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas (netaikoma, jei pateiktas prašymas pakeisti atestatą),.... lapų.

11. Dokumentas, patvirtinantis pretendento statybos techninės priežiūros profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Dokumentą turi išduoti institucija, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti žinias specialistų, siekiančių teisės eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (netaikoma, jei pateiktas prašymas pakeisti atestatą),.... lapų.

12. Pažyma, patvirtinanti pretendento saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos profesinių žinių lygį, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovų pareigas. Pažymą turi išduoti organizacija, turinti teisę tikrinti šių specialistų profesines žinias,.... lapų.

13. Kiti dokumentai, įrodantys jo kvalifikacinį pasirengimą, .... lapų.

 

 

(Parašas)                       ..................(Vardas, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-616, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 121-4974 (2007-11-24), i. k. 107301MISAK00D1-616

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-882, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 3-130 (2010-01-09), i. k. 109301MISAK00D1-882

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-810, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 117-5985 (2010-10-02), i. k. 110301MISAK00D1-810

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-176, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 26-1204 (2012-02-29), i. k. 112301MISAK00D1-176

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-942, 2012-11-19, Žin., 2012, Nr. 135-6936 (2012-11-22), i. k. 112301MISAK00D1-942

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-789, 2013-10-24, Žin., 2013, Nr. 113-5665 (2013-10-30), i. k. 113301MISAK00D1-789

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-120, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01228

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-191, 2014-02-27, paskelbta TAR 2014-02-27, i. k. 2014-02168

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo