Suvestinė redakcija nuo 2019-07-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 93-3466, i. k. 105301MISAK00D1-341

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-23:

Nr. D1-431, 2019-07-22, paskelbta TAR 2019-07-22, i. k. 2019-12049

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 11 d. Nr. D1-341

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 4, 7 ir 20 dalimis,

t v i r t i n u  Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-341

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. D1-431 redakcija)

 

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato:

1.1. Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių architekto išsilavinimą, ir trečiųjų šalių, Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybių narių) piliečių, įgijusių architekto profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje (išskyrus nurodytus Tvarkos aprašo 1.2 papunktyje), architekto kvalifikacijos atestatų (toliau – atestatas) išdavimo, šių atestatų keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką;

1.2. valstybių narių piliečių, įgijusių architekto profesinę kvalifikaciją kilmės ar kitoje valstybėje narėje, teisės pripažinimo tvarką, išduoto teisės pripažinimo dokumento (toliau – dokumentas) papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir keitimo tvarką.

2. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka Lietuvos architektų rūmai (toliau – rūmai) vadovaudamiesi Tvarkos aprašu ir rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka.

3. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduodamas atestatas ar dokumentas, suteikiantis teisę eiti:

3.1. šias pareigas:

3.1.1. statinio projekto architektūrinės dalies vadovas;

3.1.2. statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas;

3.1.3. statinio projekto vadovas;

3.1.4. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;

3.1.5. statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovas;

3.1.6. statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

3.1.7. statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas;

3.1.8. statinio projekto ekspertizės vadovas;

3.1.9. statinio architektūrinės dalies ekspertizės vadovas;

3.1.10. statinio ekspertizės vadovas;

3.2. šiuose statiniuose:

3.2.1. ypatingieji;

3.2.2. neypatingieji;

3.2.3. ypatingieji (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

3.2.4. neypatingieji (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

4. Eiti Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.2 papunkčiuose nurodytas pareigas turi teisę tik architektai.

5. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyta teisė eiti Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.6 papunkčiuose nurodytas pareigas Tvarkos aprašo 3.2.1 ir (ar) 3.2.3 papunkčiuose nurodytuose statiniuose suteikia teisę eiti atitinkamas Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.6 papunkčiuose nurodytas pareigas atitinkamai Tvarkos aprašo 3.2.2 ir (ar) 3.2.4 papunkčiuose nurodytuose statiniuose.

6. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyta teisė eiti Tvarkos aprašo 3.1.6–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas Tvarkos aprašo 3.2.3–3.2.4 papunkčiuose nurodytuose statiniuose suteikia teisę eiti atitinkamas Tvarkos aprašo 3.1.6–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas kultūros paveldo objektuose ir kultūros paveldo statiniuose.

7. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyta teisė eiti:

7.1. Tvarkos aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytas pareigas suteikia teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai;

7.2. Tvarkos aprašo 3.1.2 papunktyje nurodytas pareigas suteikia teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies vykdymo priežiūrai;

7.3 Tvarkos aprašo 3.1.7 papunktyje nurodytas pareigas suteikia teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ekspertizei.

8. Valstybėje narėje įgyta architekto profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Trečiojoje šalyje įgyta architekto profesinė kvalifikacija pripažįstama vadovaujantis Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka priimtas sprendimas pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją suteikia teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.2 papunkčiuose nurodytas pareigas Tvarkos aprašo 3.2.1–3.2.2 papunkčiuose nurodytuose statiniuose. Priimtos laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracijos saugomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje (toliau – Aplinkos ministerija) teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atestuotų architektų ir architektų, kurių teisė pripažinta, sąrašą (toliau – atestuotų architektų sąrašas) tvarko rūmai. Atestuotų architektų sąrašas skelbiamas ir nuolat atnaujinamas rūmų interneto svetainėje www.architekturumai.lt.

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, duomenys apie atestatų išdavimą, keitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą pateikiami rūmų interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje, vadovaujantis Licencijų informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-148 „Dėl Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRETENDENTUI IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

13. Asmenų, pretenduojančių gauti atestatą (toliau – pretendentai), pasirengimas turi atitikti Architektūros įstatymo 6 straipsnyje nurodytus architektų rengimo reikalavimus, jie privalo turėti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 4 priedo 4 punkte ir 2019 m. sausio 16 d. Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2019/608, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB V priedas (OL 2019 L 104 p. 1), 5.7.1 papunktyje nurodytą diplomą.

14. Tvarkos aprašo 1.1 papunktyje nurodyti trečiųjų šalių ir valstybių narių architektai, pretenduojantys gauti atestatą (toliau – pretendentai), privalo turėti sprendimą pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją Tvarkos aprašo 8 arba 9 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.

15. Tvarkos aprašo 1.2 papunktyje nurodyti valstybių narių architektai, pretenduojantys gauti dokumentą (toliau – pretendentai), privalo turėti sprendimą pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.

16. Pretendentams nustatomi šie reikalavimai:

16.1. aukštojo universitetinio architekto išsilavinimo, atitinkančio Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytus reikalavimus, diplomas arba sprendimas, priimtas Tvarkos aprašo 8 arba 9 punkte nurodyto teisės akto tvarka;

16.2. profesinių žinių lygis;

16.3. teisinių žinių lygis;

16.4. profesinės patirties trukmė, kuri skaičiuojama Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytais pagrindais:

16.4.1. Tvarkos aprašo 3.1.3–3.1.4 papunkčiuose nurodytoms pareigoms Tvarkos aprašo 3.2.1 ir 3.2.3 papunkčiuose nurodytuose statiniuose – ne mažesnė kaip 5 metai;

16.4.2. Tvarkos aprašo 3.1.6 papunktyje nurodytoms pareigoms Tvarkos aprašo 3.2.1 ir 3.2.3 papunkčiuose nurodytuose statiniuose ir Tvarkos aprašo 3.1.7–3.1.10 papunkčiuose nurodytoms pareigoms – ne mažesnė kaip 5 metai;

16.4.3. Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.2, 3.1.5 papunkčiuose nurodytoms pareigoms Tvarkos aprašo 3.2.1 ir 3.2.3 papunkčiuose nurodytuose statiniuose – ne mažesnė kaip 3 metai;

16.4.4. Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.6 papunkčiuose nurodytoms pareigoms Tvarkos aprašo 3.2.2 ir 3.2.4 papunkčiuose nurodytuose statiniuose – ne mažesnė kaip 2 metai;

16.5. pretendentams, įgijusiems architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taikomas 2 metais ilgesnės profesinės patirties reikalavimas už nurodytą Tvarkos aprašo 16.4.1–16.4.4 papunkčiuose;

16.6. būti dalyvavusiam rengiant statinių projektus ir įgyvendinant ne mažiau kaip du skirtingų paskirčių pastatus, kurių statyba (nauja statyba arba rekonstravimas) užbaigta Statybos įstatymo nustatyta tvarka (toliau – įgyvendinti pastatai), atitinkamai pagal siekiamas pareigas, nurodytas Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose, ir statinius, nurodytus Tvarkos aprašo 3.2.1–3.2.4 papunkčiuose. Tai įrodoma pateikiant pastatų projektų brėžinių (pastato ir sklypo plano dalies) su pretendento pavarde ir statinio architekto pavarde kampiniame brėžinio (-ių) spaude kopijas.

17. Pretendentas gali siekti eiti:

17.1. Tvarkos aprašo 3.1.2–3.1.3, 3.1.5, 3.1.7 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai turi arba kartu įgyja teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytas pareigas;

17.2. Tvarkos aprašo 3.1.4, 3.1.8 papunkčiuose nurodytas pareigas, kai turi arba kartu įgyja teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1.3 papunktyje nurodytas pareigas;

17.3. Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas Tvarkos aprašo 3.2.3–3.2.4 papunkčiuose nurodytuose statiniuose, kai turi arba kartu įgyja teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytas pareigas atitinkamai Tvarkos aprašo 3.2.1 ir (ar) 3.2.2 papunkčiuose nurodytuose statiniuose.

18. Pretendentai, siekiantys eiti Tvarkos aprašo 3.1.5–3.1.6, 3.1.9–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas, privalo išlaikyti profesinių žinių egzaminą Statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje nurodytose organizacijose, turinčiose teisę vertinti atitinkamas profesines žinias, pagal aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių egzaminų programas.

19. Pretendentai, nurodyti Tvarkos aprašo 17.3 papunktyje, privalo papildomai išlaikyti profesinių žinių egzaminą, išskyrus Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytais atvejais, ir teisinių žinių egzaminą rūmuose, pagal rūmų parengtą ir aplinkos ministro, suderinus su kultūros ministru, patvirtintą programą. Teisinio žinių egzamino metu pretendento teisinės žinios tikrinamos rūmų pirmininko patvirtintais testais, sudarytais vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiame punkte nurodyta programa. Profesinių žinių egzamino metu pretendento profesinės žinios tikrinamos žodžiu Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdyje.

20. Atestuoti architektai, turintys galiojantį iki 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą ir siekiantys eiti Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas Tvarkos aprašo 3.2.3–3.2.4 papunkčiuose nurodytuose statiniuose, turi kreiptis į rūmus dėl turimo atestato papildymo Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

21. Atestuotų architektų, turinčių teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas Tvarkos aprašo 3.2.1 papunktyje nurodytuose statiniuose ir siekiančių įgyti teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka Statybos įstatymo 12 straipsnio 19 dalyje nurodyta organizacija, statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

22. Pretendentas užpildo Tvarkos aprašo priede nurodytos formos prašymą, prideda Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytus dokumentus ir pateikia rūmams Statybos įstatymo 12 straipsnio 22 dalyje nurodytais būdais.

23. Su prašymu pateikiami dokumentai:

23.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai;

23.2. pretendento patvirtinta diplomo kopija arba Tvarkos aprašo 8 arba 9 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka priimto sprendimo kopija;

23.3. darbo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama ar teisės pripažinimo sritimi susijusios veiklos) aprašymas;

23.4. parengtų statinių projektų ir įgyvendintų pastatų, nurodant pastatų įgyvendinimo datą, sąrašas, raštu patvirtintas bendraautorių, jei tokie yra;

23.5. išsamus parengtų statinių projektų ir įgyvendintų pastatų, kitų parengtų projektų (konkursų ar pan.) iliustracinės medžiagos albumas (nuotraukos, pastato ir sklypo plano dalies brėžiniai, jų kopijos ir pan.) elektroninėje laikmenoje;

23.6. profesinių žinių vertinimo egzamino protokolas, išduotas Statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje nurodytos organizacijos ne anksčiau kaip prieš 2 metus, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1.5–3.1.6, 3.1.9–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas;

23.7. architekto, vadovavusio pretendento vykdytai Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytai veiklai, rekomendacija. Jei nėra galimybės pateikti tokio asmens rekomendacijos, pridedamas laisvos formos pretendento paaiškinimas, kodėl nepateikiama.

24. Pretendentų asmens duomenys tvarkomi atestavimo ir (ar) teisės pripažinimo vykdymo tikslais, t. y. rūmams vykdant Statybos įstatymu pavestas funkcijas, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), kitais teisės aktais.

25. Atestuotų architektų ir architektų, kurių teisė pripažinta, asmens duomenys skelbiami atestuotų architektų sąraše, pateikiami Licencijų informacinei sistemai ir gali būti perduodami Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinei sistemai (TPDRIS) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinei sistemai (ŽPDRIS).

26. Atestuotų architektų sąraše skelbiami šie duomenys:

26.1. dokumento tipas (atestatas ar dokumentas);

26.2. atestato ar dokumento numeris;

26.3. architekto vardas ir pavardė;

26.4. suteikta teisė eiti Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas (viena ar kelios) Tvarkos aprašo 3.2.1–3.2.4 papunkčiuose nurodytuose statiniuose (vienas ar keli) ir Tvarkos aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodyta teisė (viena ar kelios);

26.5. išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo data;

26.6. rūmų sprendimai dėl atestuoto architekto ar architekto, kurio teisė pripažinta, veiklos einant Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas, pažeidimo konstatavimo, nuobaudų taikymo.

 

III SKYRIUS

ATESTAVIMAS IR TEISĖS PRIPAŽINIMAS

 

27. Rūmai, gavę pretendento prašymą ir kitus dokumentus, nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka patikrina, ar pateikti visi Tvarkos aprašo 23 punkte nurodyti dokumentai, ar jie užpildyti teisingai ir per 3 darbo dienas registruoja prašymą ir informuoja pretendentą.

28. Įregistravus prašymą, pretendentas turi sumokėti rūmams už atestavimo ar teisės pripažinimo paslaugas Statybos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nurodytą įmoką ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki teisinių žinių egzamino laikymo arba Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdžio dienos ir pateikti rūmams apmokėjimo dokumentą. Jei atestavimas ar teisės pripažinimas atidedami, pretendentas neatestuojamas ar pretendento teisė nepripažįstama, sumokėta įmoka negrąžinama.

29. Atestavimo ir (ar) teisės pripažinimo metu:

29.1. organizuojamas teisinių žinių egzaminas;

29.2. organizuojamas profesinių žinių egzaminas, išskyrus Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus valstybių narių piliečius ir Tvarkos aprašo 15, 18, 20 punktuose nurodytais atvejais;

29.3. patikrinama, ar pretendentas atitinka Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytus reikalavimus;

29.4. priimamas sprendimas dėl atestato ar dokumento išdavimo ar neišdavimo.

30. Profesinių ir teisinių žinių egzaminus organizuoja rūmai pagal rūmų parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas programas (toliau – programa). Teisinio žinių egzamino metu pretendento teisinės žinios tikrinamos testais. Profesinių žinių egzamino metu pretendento profesinės žinios tikrinamos žodžiu Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdyje.

31. Rūmų pirmininko patvirtinti teisinių žinių egzamino testai sudaromi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir programa. Testai neskelbiami. Nauji testai tvirtinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį aplinkos ministrui pakeitus programą ar patvirtinus naują. Teisinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

32. Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, neatvykęs laikyti teisinio žinių egzamino, turi teisę pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą per 6 mėnesių laikotarpį nuo teisinių žinių egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Laikoma, kad pretendentas neišlaikė teisinio žinių egzamino, kai du kartus iš eilės gavo neigiamą teisinio žinių egzamino įvertinimą, du kartus neatvyko laikyti teisinio žinių egzamino arba suėjus 6 mėnesių terminui nuo pirmojo teisinių žinių egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisinių žinių egzamino rezultatų paskelbimo arba 6 mėnesių termino suėjimo dienos rūmai informuoja pretendentą.

33. Tvarkos aprašo 32 punkte nurodytais atvejais pretendentas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių laikotarpio nuo teisinių žinių egzamino rezultatų paskelbimo arba Tvarkos aprašo 32 punkte nurodyto termino suėjimo dienos turi iš naujo Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikti Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytą prašymą rūmams ir Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie pasikeitė nuo prieš tai pateiktų dokumentų.

34. Pretendentui išlaikius teisinių žinių egzaminą, rūmai, vadovaudamiesi Architektų atestavimo vidaus tvarka, organizuoja profesinių žinių egzaminą ir Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdį.

35. Profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka tobulinusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nenustatyta profesinės etikos pažeidimų, ir (ar) turintiems Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą, galioja neterminuotai.

36. Rūmai per Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos, išskyrus Tvarkos aprašo 32 punkte nurodytais atvejais, pretendentui išduoda atestatą ar dokumentą. Atestatas ar dokumentas išduodami neterminuotam laikui.

37. Jeigu rūmai priima sprendimą per Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą neišduoti atestato ar dokumento, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja pretendentą ir nurodo atestato ar dokumento neišdavimo priežastis.

38. Atestate ar dokumente nurodoma:

38.1. atestato ar dokumento numeris;

38.2. vardas ir pavardė;

38.3. Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytos pareigos (viena ar kelios);

38.4. Tvarkos aprašo 3.2.1–3.2.4 papunkčiuose nurodyti statiniai (vienas ar keli);

38.5. Tvarkos aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodyta teisė (viena ar kelios);

38.6. atestato ar dokumento išdavimo data ir Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdžio protokolo data ir numeris;

38.7. atestatą ar dokumentą pasirašiusio rūmų pirmininko vardas, pavardė, parašas, rūmų antspaudas;

38.8. atestato papildymo, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo, dublikato išdavimo, atestato keitimo dėl pasikeitusios pavardės, techninės klaidos ar kitos priežasties Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdžio protokolo ar rūmų pirmininko įsakymo data ir numeris.

39. Jei atestato ar dokumento originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, atestato ar dokumento savininkas privalo informuoti rūmus ir pateikti paaiškinimą raštu. Atestatą ar dokumentą praradusiam architektui rūmai išduoda atestato ar dokumento dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant Tvarkos apraše nurodytų atestavimo procedūrų. Atestato ar dokumento dublikatą pasirašo rūmų pirmininkas.

40. Architektams, pageidaujantiems pakeisti ar papildyti atestatą, patikslinti dokumentą, taikoma Tvarkos aprašo nustatyta dokumentų pateikimo, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarka, išskyrus atvejus, kai atestatai keičiami dėl pasikeitusios pavardės ar tikslinami dėl techninės klaidos. Architektas turi pateikti Tvarkos aprašo priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo pakeičiamo ar papildomo atestato, patikslinamo dokumento numerį ir Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus Tvarkos aprašo 23.2 papunktyje. Jei atestato ar dokumento tekstas pakeičiamas, architektui išduodamas naujas atestatas ar dokumentas, nekeičiant ankstesnio atestato ar dokumento numerio. Sprendimai dėl atestato keitimo dėl pasikeitusios pavardės ar techninės klaidos priimami rūmų pirmininko įsakymais.

41. Rūmai, vadovaudamiesi Statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, sprendimu gali:

41.1. įspėti atestato ar dokumento savininką Statybos įstatymo 12 straipsnio 18 dalyje nurodytais atvejais;

41.2. sustabdyti atestato ar dokumento galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nurodytais atvejais;

41.3. panaikinti atestato ar dokumento galiojimą Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalyje nurodytais atvejais.

42. Panaikinus atestato ar dokumento galiojimą, prašymas dėl naujo atestato ar dokumento išdavimo gali būti teikiamas rūmams ne anksčiau kaip po Statybos įstatymo 12 straipsnio 16 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 3 punkte nurodytą atvejį.

43. Rūmai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 41 punkte nurodyto rūmų sprendimo priėmimo dienos paskelbia priimtą sprendimą atestuotų architektų sąraše. Informacija apie atestato galiojimo sustabdymą ar pareikštą įspėjimą atestuotų architektų sąraše panaikinama po vienerių metų nuo sustabdymo termino pabaigos ar pareikšto įspėjimo datos.

44. Atestavimo ir teisės pripažinimo procedūros, profesinių ir teisinių žinių egzaminai vykdomi ir dokumentai išduodami valstybine kalba. Rūmai visą informaciją pretendentams teikia valstybine kalba el. paštu, jeigu pretendentas nepageidauja gauti kitu būdu.

45. Pretendentų pateikti asmens duomenys ir dokumentai saugomi rūmuose Architektų atestavimo vidaus tvarkoje nustatyta tvarka. Atestatų ir dokumentų kopijos saugomos rūmuose teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Atestuotas architektas, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulintis kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydamas ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, kurios atitinka galiojančių teisės aktų nuostatas.

47. Rūmai, vadovaudamiesi rūmų nustatyta Architektų atestavimo vidaus tvarka, nuolat peržiūri išduotus atestatus. Jeigu atestuotas architektas nevykdo Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nurodytų reikalavimų, rūmai taiko Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punkte nurodytas poveikio priemones.

48. Rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir rūmų nustatyta tvarka, nagrinėja skundus dėl atestuoto architekto ar architekto, kurio teisė pripažinta, veiklos einant Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas.

49. Rūmų sprendimai dėl atestato ir (ar) dokumento išdavimo (neišdavimo), sprendimai dėl atestato ir (ar) dokumento galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo, vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 23 dalimi, gali būti skundžiami Skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijai, vadovaujantis jos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-439 „Dėl Skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“.

50. Kiti rūmų sprendimai, nenurodyti Tvarkos aprašo 49 punkte, susiję su Tvarkos aprašo taikymu, gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________

 

Architektų atestavimo ir teisės

pripažinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo dėl atestato ar dokumento išdavimo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi), asmens kodas ir pareigos pagrindinėje darbovietėje)

 

_______________________________________________________________________________

(veiklos vykdymo adresas, mobiliojo ar kito telefono Nr., el. pašto adresas)

 

 

Lietuvos architektų rūmams

 

PRAŠYMAS

DĖL atestato ar dokumento išdavimo

 

_______________

(data)

 

Prašau _______________________________________________________________________________

(išduoti atestatą / pakeisti turimą atestatą Nr. 

________________________________________________________________________________

išduoti dokumentą / papildyti, patikslinti turimą dokumentą Nr.          )

 

Pareigos:____________________________________________________________________

(nurodyti pagal Tvarkos aprašo 3.1.1–3.1.10 papunkčius)

_______________________________________________________________________________

 

Statiniai:___________________________________________________________________

(nurodyti pagal Tvarkos aprašo 3.2.1–3.2.4 papunkčius)

_______________________________________________________________________________

 

Teisinių žinių egzaminas išlaikytas _____________________________________________

(nurodyti datą)

 

Su pretendentui keliamais reikalavimais, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarka, šių paslaugų įkainiais susipažinau.

Patvirtinu, kad susipažinau su Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksu ir kvalifikacijos tobulinimo reikalavimais.

Patvirtinu, kad visa prašyme pateikta ir pridedama informacija yra teisinga. Visi pateikti dokumentai ir jų kopijos (nuorašai) patvirtintos mano parašu arba įmonės atsakingo darbuotojo, įforminusio tikrumo žymą, parašu ir anspaudu (jeigu tokie yra).

Patvirtinu, kad susipažinau su Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu ir esu informuotas, kad, įgijęs (-usi) atestatą, tampu Lietuvos architektų rūmų nariu (-e).

 

PRIDEDAMA:

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė, – jų keitimo dokumentai, ..... lapas (-ų);

pretendento patvirtinta diplomo kopija arba Tvarkos aprašo 8 arba 9 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka priimto sprendimo kopija, ..... lapas (-ų);

darbo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama ar teisės pripažinimo sritimi susijusios veiklos) aprašymas, ..... lapas (-ų);

parengtų statinių projektų ir įgyvendintų pastatų, nurodant pastatų įgyvendinimo datą, sąrašas, raštu patvirtintas bendraautorių, jei tokie yra, ..... lapas (-ų);

išsamus parengtų statinių projektų ir įgyvendintų pastatų, kitų parengtų projektų (konkursų ar pan.) iliustracinės medžiagos albumas (nuotraukos, pastato ir sklypo plano dalies brėžiniai, jų kopijos ir pan.) elektroninėje laikmenoje;

profesinių žinių vertinimo egzamino protokolas, išduotas Statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje nurodytos organizacijos ne anksčiau kaip prieš 2 metus, kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti Tvarkos aprašo 3.1.5–3.1.6, 3.1.9–3.1.10 papunkčiuose nurodytas pareigas, ..... lapas (-ų);

architekto, vadovavusio pretendento vykdytai Tvarkos aprašo 3.1.1-3.1.10 papunkčiuose nurodytai veiklai, rekomendacija. Jei nėra galimybės pateikti tokio asmens rekomendacijos, pridedamas laisvos formos pretendento paaiškinimas, kodėl nepateikiama, ..... lapas (-ų).

 

 

 

(Parašas)                                                        (Vardas, pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-616, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 121-4974 (2007-11-24), i. k. 107301MISAK00D1-616

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-882, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 3-130 (2010-01-09), i. k. 109301MISAK00D1-882

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-810, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 117-5985 (2010-10-02), i. k. 110301MISAK00D1-810

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-176, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 26-1204 (2012-02-29), i. k. 112301MISAK00D1-176

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-942, 2012-11-19, Žin., 2012, Nr. 135-6936 (2012-11-22), i. k. 112301MISAK00D1-942

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-789, 2013-10-24, Žin., 2013, Nr. 113-5665 (2013-10-30), i. k. 113301MISAK00D1-789

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 "Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-120, 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01228

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos ir architektų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-191, 2014-02-27, paskelbta TAR 2014-02-27, i. k. 2014-02168

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-628, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10755

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-220, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-16, i. k. 2015-03838

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-498, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-18, i. k. 2016-20729

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-945, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30029

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-559, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11170

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-945 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-936, 2017-11-14, paskelbta TAR 2017-11-15, i. k. 2017-17975

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-431, 2019-07-22, paskelbta TAR 2019-07-22, i. k. 2019-12049

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo